Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer"

Transkript

1 Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. oktober 2013 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 19 Faglig kommentering: Martin Søndergaard, FKG Sø Kvalitetssikring, centret: Susanne Boutrup AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Tel.:

2 Indhold 1 Indledning 3 2 Metode Prøvetagningssted Procedure 4 3 Resultater og diskussion Feltmålinger og prøveoplysninger Vandkemiprøvetagning 8 4 Konklusion 14 5 Referencer 15 6 Bilag 16 Bilag 1. Resultater profilmåling temperatur 17 Bilag 2. Resultater profilmåling iltkoncentration 18 Bilag 3. Resultater profilmåling iltmætning 19 2

3 1 Indledning I det nationale overvågningsprogram af vandmiljøet og naturen (NOVANA) indgår undersøgelser af de fysiske og kemiske forhold i søvand. Feltmålinger og prøveindsamling til analyse foregår i søer, der indgår i kontrolovervågningen og i den operationelle overvågning og foretages af ansatte i Naturstyrelsens lokale enheder eller af konsulentfirmaer. Med henblik på at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af den del af NOVANA overvågningen, som foregår i felten, foretages der interkalibrering af dette arbejde. Dette har betydning for kvaliteten af de resultater, som feltarbejdet danner grundlag for. Derudover skal det sikres, at der er fælles forståelse af indholdet i de tekniske anvisninger, således at feltarbejdet bliver udført på samme måde og resultaterne sammenlignelige. Endvidere er der ved interkalibreringsmødet mulighed for at afdække eventuelle uhensigtsmæssigheder i de tekniske anvisninger. Dette notat bygger på resultater opnået ved interkalibrering af feltmålinger i søer og prøvetagning af søvand til kemiske analyser afholdt af Aarhus Universitet, DCE/Institut for Bioscience, Silkeborg d. 3/ Feltmålinger og prøvetagning blev foretaget i Knud Sø, beliggende ved Ry. Repræsentanter fra alle syv lokale enheder i Naturstyrelsen samt et konsulentfirma deltog i interkalibreringsmødet. 3

4 2 Metode 2.1 Prøvetagningssted Prøverne til brug ved interkalibreringen blev udtaget i Knud Sø (figur 2.1), som er en del af Gudenåsystemet. Søens areal udgør ca. 195 ha, middeldybden er 13,4 m (maxdybde 28 m) og den kan betegnes som ret næringsfattig (ca. 0,01 mg total-fosfor/l i sommerperioden 2010). Figur 2.1. Knud Sø. Venstre: beliggenhed Højre: dybdeforhold. Ålborg Silkeborg Århus Herning Skanderborg Horsens Knud Sø Sødybde Vejle Esbjerg Kolding København Odense Feltmålingerne blev foretaget og vandprøverne blev udtaget fra båd på det dybeste område i søen. Som det fremgår af figur 2.1, er dette område temmelig udstrakt, hvilket gjorde det muligt at prøverne kunne tages med god afstand mellem bådene, således at hvert hold målte i og tog prøver fra en uforstyrret vandsøjle. 2.2 Procedure Registreringer af prøvetagningsudstyr, vejrforhold, måling af totaldybde, ph, ledningsevne og sigtdybde, udarbejdelse af temperatur- og dybdeprofil samt udtagning af vandprøver fulgte principperne i Teknisk Anvisning nr. S01 Feltmålinger, måling af ph og ledningsevne samt udtagning af prøver til analyse af vandkemiske parametre i søer (herefter TA S01), der findes på følgende link: ( dlag_og_vejledninger/novana11-15tekanv/). Mødedeltagerne blev opdelt i hold, bestående af to-tre personer i de fleste tilfælde fra samme enhed fra Naturstyrelsen - og i et tilfælde fra et konsulentfirma. Hvert hold foretog de ovennævnte registreringer og målinger. Derudover udtog de en ufiltreret blandingsprøve fra henholdsvis epilimnion og hypolimnion samt en filtreret blandingsprøve fra epilimnion. De fleste hold (nr. 1-9) foretog registreringer og tog vandprøver om formiddagen. De resterende (hold 10-13) efter kl. 12. De udtagne vandprøver blev efterfølgende bragt til et analyselaboratorium. De ufiltrerede prøver blev analyseret for totalfosfor. En delprøve af den ufiltrerede prøve blev filtreret i laboratoriet og analyseret for opløst fosfor (Ortho-P). Den felt-filtrede vandprøve blev analyseret for Ortho-P. Usikkerheden på analyserne af totalfosfor og Ortho-P er af analyselaboratoriet opgivet til at være henholdsvis 10% og 20%. 4

5 3 Resultater og diskussion 3.1 Feltmålinger og prøveoplysninger Resultaterne af prøveoplysninger og feltmålinger (excl. prøvetagningsdybder, ilt- og temperaturprofiler og sigtdybder) er vist i tabel 3.1. Oplysningerne er angivet med Standatkoder fra de relevante kodelister. TA S01 indeholder det udpluk af kodelisterne, som forventes at være relevante. Tabel 3.1 Prøveoplysninger og feltmålinger i Knud Sø 3/ (-) angiver, at der ikke blev foretaget nogen registrering. Hold 1 foretog profilmålinger ad to omgange og med en lille tidsforskydning. Der blev ikke afleveret rekvisitionsskema fra hold 12. Koderne er fra de relevante Standat-kodelister. Hold nr. Prøvetagningsmetode epilimnion (kode) Prøvetagningsmetode hypolimnion (kode) Prøvetagningsudstyr, epilimnion (kode) Skydække (kode) Vejrlig (kode) Totaldybde (m) Vindstyrke (kode) Prøvetagningsudstyr, hypolimnion (kode) Ledningsevne (ms/m) ph hypolimnion ph epilimnion Lufttemperatur ( C) Vindretning (grader) , ,6 8,8 39,1 1 ekstra , ,6 8,8 39, ,2 8,7 8,4 39, ,9 8,7 8,4 39, ,7 8,6 38, ,7 8,6 38, , , , ,8 8,8 43, ,7 8,6 41, , ,5 8,3 39, , ,5 8,4 39, ,5-1/ ,8 8,7 39, Stort set alle hold angav kode 4 (blandingsprøve) som prøvetagningsmetode i både epilimnion og hypolimnion, hvilket er det korrekte. Et enkelt hold angav fejlagtigt kode 21, som er koden for feltmåling. Med hensyn til prøvetagningsudstyr, så har mange af holdene angivet kode 21 vandhenter. Det bør præciseres, hvilken type vandhenter, der bruges. Flertallet af holdene anvendte Limnos vandhenter, som har sin egen kode 69, hvilket også blev angivet af flere hold. Endvidere blev der af to hold anvendt henholdsvis Rutner- og hjerteklapvandhenter. Dette er ikke præciseret, selvom der findes selvstændige koder til disse, henholdsvis 46 og 47. Disse fejlregistreringer skyldes sandsynligvis, at koderne ikke er angivet på feltskemaet i TA S01. De manglende koder vil blive tilføjet ved næste revision af anvisningen. Derudover vil begrebet prøvetagningsmetode på kodelisteoversigten i TAS01 blive erstattet af prøvetype, som er navnet for den pågældende Standat kodeliste. 5

6 Registrering af totaldybden varierede mellem 27 og 29 m. Spændet er sandsynligvis et udtryk for de faktiske forhold, da dybden ikke blev målt på præcist samme sted af alle hold. For så vidt angår skydække og vindretning var der generel enighed blandt holdene. Et enkelt hold angav kode nr. 9, hvilket står for fuldkommen skyfrit, mens alle andre hold registrerede kode nr. 1, hvilket angiver 1/8 af himlen dækket af skyer. Et enkelt hold angav 1/8. Derimod var der ret stor uenighed om vejrliget, der blev registreret alt fra klart vejr (kode 1), delvist skyet (kode 2) til skydække 7/8 eller mere (kode 3) og regnbyger (kode 9). De to sidstnævnte registreringer må siges ikke at passe på prøvetagningsdagen, som var solrig, varm og tør. Vindretningen blev for de fleste hold angivet til at være mellem 280 og 330 grader, altså fra V/NV/N. Et enkelt hold angav det afvigende resultat, vindretning 45 grader (NØ). Registreringer af lufttemperaturen varierede en del - mellem 11 og 19 grader. De fleste lå på grader. Denne forskel kan ikke forklares ved forskelige prøvetagningstidspunkter, da det udelukkende var hold, der tog prøver om formiddagen, der registrerede lufttemperaturen. Derimod må der i enkelte tilfælde være tale om fejlmålinger eller aflæsninger. De målte ph-værdier i henholdsvis epilimnion og hypolimnion varierede kun en smule, henholdsvis mellem 8,5 og 8,8 og mellem 8,3 og 8,8, hvilket ligger indenfor en forventet naturlig variation. Det samme gælder resultaterne for ledningsevnen, som lå mellem 38,6 og 43,1 ms/m Profilmålinger Resultaterne af holdenes profilmålinger af temperatur, iltkoncentration og iltmætning er illustreret på figur 3.1. En oversigt over resultaterne findes endvidere i bilag 1-3. Temperaturværdier målt af de enkelte hold lå meget tæt på hinanden gennem hele vandsøjlen. Temperaturen var ret konstant, C indtil 7 meters dybde (epilimnion). Derefter forekom der et temperaturspringlag til ca. 11 meters dybde, hvor temperaturen nåede ned på 7,4-8 C. Temperaturen faldt yderligere mod bunden, til ca. 6 C ved de dybeste målinger. Der var afvigelser omkring springlaget; f.eks. var der i 8 meters dybde syv målinger med værdier mellem 12,3 og 13,6 C, mens seks målinger lå mellem 14,3 og 15,4 C. Disse afvigelser skal formentlig ikke tilskrives hverken uregelmæssigheder i måleudstyret eller fejlaflæsninger, men lige så meget, at der findes variationer i temperaturen på tværs af søen ved denne dybde. De målte iltkoncentrationer varierede mellem 10 og 11 mg/l indtil springlaget. Herefter skete der en stigning i koncentrationen indtil meter, mg/l, hvorefter den var ret konstant indtil 15 m. I de efterfølgende 5 meter faldt koncentrationen til mg/l, hvorefter der skete et kraftigt fald mod bunden af vandsøjlen, idet alle hold (hvis sonde nåede til bunden) registrerede en koncentration på mindre end 6 mg/l ved 26 m og ved bunden af søen blev der, af et enkelt hold, målt en iltkoncentration på <0,2 mg/l. Variationerne i de målte iltkoncentrationer i de enkelte dybder er beskeden og skyldes formentlig primært forskelle i algernes primærproduktion, forårsaget af en naturlig variation i disses forekomst og artssammensætning mellem de enkelte prøvetagningssteder. 6

7 Forløbet af iltmætningsprofilen følger resultaterne for iltkoncentrationen. I visse dybder udviste resultaterne fra hold 9 og hold 10 lidt højere (op til 10%) værdier end de øvrige. De fleste værdier lå indtil springlaget på %, hvorefter der skete en stigning til op til 127% i 13 meters dybde. Den efterfølgende reduktion, der som for iltkoncentrationen var kraftigst efter 20 m, resulterede i en iltmætning på max. 45% ved 26 meter og 0,7% (kun målt af et enkelt hold) ved bunden af vandsøjlen. Heller ikke for iltmætningen er der anledning til mistanke om fejl ved målingerne. Stort set alle hold har foretaget profilmålingerne efter forskrifterne i TAS01. Otte hold lokaliserede temperaturspringlagets begyndelse i 7 meters dybde, og fem grupper i 8 meters dybde. Iflg. den tekniske anvisning skal man foretage temperatur- og iltmålinger hver halve meter ned gennem springlaget. Dette er opfyldt af alle holdene undtagen hold 1, hold 6 og hold 7, som i hele eller i dele af springlaget målte for hver hele meter. Efter springlaget (i hypolimnion) skal der atter måles for hver meter, hvilket alle holdene har opfyldt, undtagen hold 4, 6 og 8, hvor snoren på sonde ikke var tilstrækkelig lang. Hold 10 målte pga. tidsnød kun hver 5. meter i hypolimnion. 0 5 A B Dybde (m) Iltkoncentration (µg/l)/temperatur ( C) Iltmætning (%) Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7a Hold 7b Hold 8 Hold 9 Hold 10 Hold 11 Hold 12 Figur 3.1. Resultater af profilmålinger, foretaget i Knud Sø 3/ Venstre: Iltkoncentration (begyndende ved ca. 10 mg/l) og temperatur. Højre: Iltmætning. Hold 7 foretog to profilmålinger med hver sit udstyr. Hold 13 foretog ikke profilmålinger pga. problemer med sonden Sigtdybde Sigtdybde blev målt af en-flere personer på hvert hold, og resultaterne er afbildet på figur 3.2. Resultaterne spænder fra 3,7 m til 5 m, hvilket må siges at dække over en betragtelig variation. Selv indenfor det enkelte hold kan der være store forskelle i resultaterne; op til én meter. Det skal bemærkes, at hold 10, 11, 12 og 13 foretog målingerne om eftermiddagen, og de øvrige hold om formiddagen. Denne tidsmæssige forskel ser dog ikke ud til at være afgørende for resultaterne, da solen var fremme hele dagen. Lysintensiteten kan ellers have stor betydning for vurderingen af sigtdybden, og det understreges, at sigtdybden altid skal tages i bådens skyggeside. Ligeledes skal det understreges, at sigtdybden måles dér, hvor secchiskiven skimtes; man skal altså ikke vente til man klart kan se omridset af hele skiven. Der er ikke sat standarder for, hvor tung secchiskiven skal være, kun diameteren er fastlagt. 7

8 En let secchiskive vil nemmere kunne bevæge sig i vandsøjlen, hvilket kan gøre det svært at fastlægge en endelig sigtdybde. Selvom alt dette tages i betragtning, er der stadig usikkerhedsfaktorer, som kan være med til at forklare variationen. Synet varierer fra person til person, hvilket påfører resultatet en vis usikkerhed. Dette søges imødekommet bedst muligt ved altid at tage gennemsnittet af to personers målinger. Ved overskyet/uklart vejr, vil secchiskiven være sværere at se end ved klar sol. Bølger kombineret med genskin i vandoverfladen gør det også sværere at bestemme en sikker sigtdybde. De to sidstnævnte faktorer har dog næppe haft stor betydning ved interkalibreringsmødet. Figur 3.2. Sigtdybde målt i Knud Sø d. 3/ Sigtdybde (m) Hold nr. Person 1 Person 2 Person 3 Person Vandkemiprøvetagning Prøvetagningsdybder Analyser af vandkemiske parametre foretages, ved forekomst af springlag, i to puljede prøver, som repræsenterer vandsøjlen henholdsvis over og under springlaget. Prøvetagningsdybderne for de enkelte delprøver fastlægges udfra sigtdybden og springlagets placering (se TAS01). Resultaterne af prøvetagningsdybderne i epilimnion og hypolimnion for de enkelte hold er anført i henholdsvis tabel 3.2 og 3.3 og afbildet på figur

9 Epilimnion Tabel 3.2. Dobbelt sigtdybde, udstrækning af epilimnion samt registrerede og korrekte prøvetagningsdybder iflg. TAS01. (-) angiver manglende oplysninger, der medfører at de angivne prøvetagningsdybder ikke kunne kontrolleres. De med gråt mærkede prøvetagningsdybder er ikke korrekte. Hold nr 2xsigtdybde gns. Epilimnions udstrækning Prøvedybder (m) (m) (m) 1 9,7 8 registrerede 0, korrekte 0, a 9,7 - registrerede 0, korrekte 2 8,4 7 registrerede 0,2-3,5-7 korrekte 0, ,6 8 registrerede 0,2-3,8-7,6 korrekte 0, ,9 7 registrerede 0, korrekte 0, registrerede 0, korrekte 0, ,4 8 registrerede 0, korrekte 0, registrerede 0, korrekte 0, ,7 8 registrerede 0, korrekte 0, ,25 7 registrerede 0, korrekte 0, ,6 7 registrerede 0, korrekte 0, registrerede 0, korrekte 0, ,15 7 registrerede - korrekte 0, ,2 - registrerede 0, ,5 korrekte Af tabel 3.2 fremgår det, at syv af holdene ikke hentede vand til den puljede prøve i de rette dybder. Den manglende delprøve hos gruppe 1 og gruppe 5 i 8 meters dybde kan måske forklares ved, at man af forsigtighed har undladt at hente vand så tæt på springlaget, hvilket kan være fornuftigt nok. Hold 2 og hold 3 har tilsyneladende rettet sig efter en gammel version af den tekniske anvisning, hvilket er uheldigt. Hold 4 har angivet epilimnions udstrækning til 7 meter, men har hentet vand i 8 meters dybde, hvilket betyder, at man har hentet vand i springlaget, hvilket skal undgås. Endelig har hold 8 undladt at hente vand i 6 meters dybde. Fem af holdene har taget delprøver i de korrekte dybder. 9

10 Hypolimnion Tabel 3.3. Dobbelt sigtdybde, udstrækning af hypolimnion samt registrerede og korrekte prøvetagningsdybder til brug ved analyse af vandkemi. De med gråt mærkede prøvetagningsdybder er ikke korrekte. Hold Totaldybde nr (m) Springlagets underkant (m) Hypolimnions Prøvedybder (m) udstrækning (m) 1 28, ,4 registrerede korrekte a 28,1 - - registrerede 10-12,5-14,5-17 korrekte ,5 registrerede korrekte ,5 18,5 registrerede 12,5-16,5-20,5-23,5-26,5 korrekte 12,5-16,5-20,5-23,5-26, registrerede korrekte ,5 16,5 registrerede korrekte 12,5-16,5-19,5-22,5-25,5 6 27, ,2 registrerede 12-14, korrekte a 27, ,5 registrerede , korrekte registrerede korrekte 9 28, ,3 registrerede 12,5-16,5-20,5-23,5-26,5 korrekte , ,6 registrerede korrekte , ,5 registrerede korrekte registrerede korrekte Af tabel 3.3 fremgår det, at kun et enkelt af holdene udtog delprøver fra de prøvetagningsdybder, præcist som det er defineret i TAS01. Det er vigtigt, at hele vandsøjlen bliver repræsenteret i den puljede hypolimnionprøve samt at der ikke kommer vand med fra springlaget. Derfor er det specielt problematisk, at ophentningen af vand i flere tilfælde er stoppet flere meter fra bunden (se afsnit 3.2.3). Ingen af holdene ser ud til at have medtaget vand fra springlaget. Ved dybe søer kan det være svært at ramme de nøjagtige dybder, specielt ved brug af lettere sonder. Mindre (ca. 1 m) afvigelser fra de angivne prøvetagningsdybder vil derfor kunne accepteres her. 10

11 Figur 3.3. Prøvetagningsdybder til brug ved analyse af vandkemi. I henholdsvis epilimnion (øverst) og hypolimnion (nederst). Knud Sø 3/ Dybde (m) A B 25 Dybde (m) Dybde1 Dybde2 Dybde3 Dybde4 Dybde5 Gns. prøvedybde Hold 1 Hold 1a Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 Hold 9 Hold 10 Hold 11 Hold Analyseresultater Resultaterne af analyselaboratoriets målinger af Ortho-P og total-p i epilimnion, samt total-p i hypolimnion er afbildet på figur 3.4. Generelt er værdierne, som forventet, relativt lave. Resultaterne for både ortho-p i både feltog laboratoriefiltreret vand ligger for de flestes vedkommende tæt på detektionsgrænsen, som er 0,002 mg/l, idet alle resultater over detektionsgrænsen, bortset fra resultaterne fra hold 6 og hold 7, ligger mellem 0,002 og 0,004 mg/l i den laboratoriefiltrerede prøve. Resultatet af den laboratoriefiltrerede prøve fra hold 7 var 0,006 mg/l, mens det i prøven fra hold 6 var oppe på 0,011 mg Ortho-P/l. 11

12 Figur 3.4. Koncentration af Ortho-P og totalfosfor i blandingsprøver udtaget i henholdsvis epilimnion og hypolimnion i Knud Sø 3/ Hold 12 indleverede ikke prøve til analyse. (mg/l) 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0 Epilimnion Ortho-P lab.filtreret mg/l Epilimnion Ortho-P feltfiltreret mg/l Epilimnion Total-P mg/l Hypolimnion Total-P mg/l Hold 1 Hold 1a Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 Hold 9 Hold 10 Hold 11 Hold 13 Generelt var resultaterne for de feltfiltrerede prøver lavere end for de laboratoriefiltrerede prøver, idet alle resultaterne fra de feltfiltrerede prøver enten lå under detektionsgrænsen eller på 0,002 mg/l, bortset fra hold 7 s og hold10 s prøve, hvori koncentrationen var henholdsvis 0,005 og 0,003 mg/l. Det er forventeligt, at værdierne i de feltfiltrede prøver ligger lavere, da man ved filtrering stopper eventuelle reaktioner, hvorved koncentrationen af opløste P-forbindelser forøges. Dette er også begrundelsen for, at prøverne skal filtreres i felten, idet man herved får det mest realistiske resultat. Prøverne fra hold 6 og hold 7 er taget i de korrekte dybder, og der er ingen umiddelbar forklaring på den lidt højere koncentration i disse prøver. Variationen i koncentrationerne af total-p i epilimnion er lidt større, idet de spænder fra 0,009 til 0,018 mg/l. Hold 1og hold 4 har ikke udtaget prøver i de helt korrekte dybder (hold 1a har ikke angivet springlagets placering (se tabel 3.2), så det er ikke muligt at kontrollere de angivne prøvetagningsdybder), men ingen af afvigelserne er så store, at der er grund til at tro, at de kan forklares med andet end en naturlig variation i søen samt evt. den angivne usikkerhed på 10-20%. De målte koncentrationer af total-p i hypolimnion varierer en del. Prøven fra hold 1 udviste den laveste koncentration (0,008 mg/l), mens prøven fra hold 13 udviste den højeste 0,033 mg/l. Disse variationer kan forklares med, at prøverne med de laveste koncentrationer hovedsageligt er taget af de hold, der ikke fik hentet delprøver i de mest bundnære vandmasser. Figur 3.5 viser relationen mellem den laveste prøvedybde for hvert hold og den tilsvarende koncentration af total-p i den puljede prøve fra hypolimnion. Det er tydeligt, at de hold, der har taget den dybeste prøve længst væk fra bunden (hold 1, 1a, 6 og 7, der tog de dybeste prøver hhv. 8, 4, 3,5 og 5,5 m fra bunden i forhold til deres egne målte totaldybder) samtidig er de hold, der har de laveste total-p koncentrationer i deres prøver. Det er vigtigt, at få vand fra de dybeste vanddybder med, da der ofte sker en P-frigivelse fra sedimentet til det iltfattige bundvand. Denne faktor går man glip af, hvis man ikke får repræsenteret hele hypolimnion i sin vandprøve. For flere af holdene er forklaringen på det manglende vand fra de dybere lag, at snoren på deres vandhenter ikke var tilstrækkelig lang. Knud Sø er usædvanlig dyb. 12

13 Ikke alle enheder arbejder normalt i så dybe søer, og har derfor ikke udstyr, der er gearet til dette. Det skal her understreges, at det er vigtigt at undgå at få bundmateriale med i prøven, dvs. man skal ikke tage prøver tættere end 1 meter fra bunden, med mindre man er sikker på ikke at røre bunden med vandhenteren. Figur 3.5. Koncentration af total- P i den puljede prøve fra hypolimnion som funktion af den laveste prøvetagningsdybde. Hvert deltagerhold er repræsenteret med et punkt på figuren. Total-P (mg/l) 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0, Laveste prøvetagningsdybde (m) 13

14 4 Konklusion Registrering af prøveoplysninger var stort set i orden for alle holdene, dog med nogle fejlregistreringer vedr. vejrforhold. En del af rekvistionerne var mangelfuldt udfyldt, hvilket nok skyldes de atypiske forhold, sammenlignet med almindelig feltbesøg. De manglende specifikationer af prøvetagningsudstyret kan afhjælpes ved en revision af feltskemaet i den tekniske anvisning, således at alle anvendelige koder bliver medtaget på listen. Resultaterne af profilmålingerne lå meget tæt på hinanden, hvilket vidner om en meget ensartet måling og aflæsning. Enkelte hold fulgte ikke anvisningerne om målefrekvensen ned gennem vandsøjlen, hvilket kan gøre bestemmelsen af springlagets placering usikker. Der var ellers stor enighed om denne. Målingerne af sigtdybden varierede en del, selv indenfor det enkelte hold. Det er en registrering, som er behæftet med en del usikkerhedsfaktorer, hvoraf flere er svære at afhjælpe, men det er en klassisk parameter, som er vigtig i forbindelse med vurdering af søens kvalitet. En del af holdene udtog ikke delprøver ned gennem vandsøjlen efter forskrifterne i TAS01. I epilimnion havde det dog ikke nogen synlig betydning for analyseresultaterne af Ortho-P koncentrationen og total-p koncentrationen. Derimod viste det sig, at dybden for den nederste delprøve, havde stor betydning for kocentrationen af total-p i den puljede prøve fra hypolimnion. For at få hele vandsøjlen i hypolimnion repræsenteret, indskærpes det derfor, at man nøje følger anvisningerne i TAS01 ved udvælgelse af dybder til udtagning af delprøver, men samtidig er påpasselig med at undgå at få bundmateriale med i prøven. Et par af holdene brugte øjensynligt anvisningen fra en tidligere version af den tekniske anvisning. Det skal sikres, at alle, der beskæftiger sig med prøvetagning altid er i besiddelse af den nyeste version. 14

15 5 Referencer Johansson, L.S., Lauridsen, T.L.L. (2012): Teknisk Anvisning S01 Feltmålinger, måling af ph og ledningsevne samt udtagning af prøver til analyse af vandkemiske parametre i søer. Aarhus Universitet, DCE Nationalt center for Miljø og Energi. 15

16 16 6 Bilag

17 Bilag 1. Resultater profilmåling temperatur Dybde Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7a Hold 7b Hold 8 Hold 9 Hold 10 Hold 11 Hold 12 0,2 15,5 15,5 15,6 15,6 15,3 15,6 15,4 15,6 15,5 15,4 15,9 15,8 16,1 1 15,5 15,5 15,6 15,6 15,3 15,6 15,4 15,6 15,5 15,5 15,8 15,8 15,9 2 15,5 15,5 15,6 15,6 15,3 15,6 15,4 15,6 15,5 15,5 15,8 15,7 15,9 3 15,4 15,5 15,6 15,6 15,3 15,6 15,4 15,5 15,5 15,5 15,7 15,7 15,8 4 15,4 15,5 15,5 15,5 15,3 15,6 15,4 15,5 15,4 15,4 15,6 15,6 15,7 5 15,4 15,4 15,4 15,5 15,2 15,5 15,4 15,4 15,4 15,4 15,6 15,5 15,6 5,5 15,2 6 15,4 15,4 15,4 15,5 15,2 15,5 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 15,4 15,6 6,5 15,2 7 15,4 15,4 15,4 15,4 15,2 15,5 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,3 7,5 15,4 15,4 15,2 14,9 15,1 15,3 14, ,5 8 15,4 13,6 15,2 13,6 15,2 15,3 12,8 13,5 15,2 14,3 12,7 12,3 13 8,25 12,3 8,5 11,8 11,9 11,6 11,9 11,8 11,5 12,1 11,7 11,5 12,1 11,7 11,7 9 11,2 10,9 10,8 10,5 10,6 10,4 10,6 11,6 10, ,9 10,5 10,5 9,5 9,4 9,3 9,3 9,4 9,4 9,1 9,5 9,2 9,9 10 8,8 8,3 8,5 8,9 8,9 8,9 8,5 8,9 8,8 8,7 8,8 8,7 9,1 10,5 8 8,1 8,5 8,2 8,1 8,2 7,9 7,8 8,4 11 7,6 7,4 7,7 7,6 7,5 8 7,5 7,5 7,8 7,7 7,4 7,5 7,9 11,5 7,1 6,9 7,4 7,4 7,2 7,3 7,5 12 6,9 6,9 7 7,3 6,8 7, ,1 7,1 7 7,3 12, ,6 6,7 6,8 7 6,6 6,9 6,8 6,7 6,9 6,8 6,7 6,9 13,5 6,8 14 6,5 6,6 6,6 6,8 6,5 6,8 6,6 6,6 6,7 6,6 6,8 14,5 6,7 15 6,4 6,6 6,6 6,7 6,4 6,5 6,5 6,7 6,6 6,5 6,8 16 6,4 6,5 6,5 6,4 6,5 6,5 6,6 6,4 6,7 17 6,4 6,5 6,5 6,3 6,4 6,4 6,5 6,4 6,6 18 6,3 6,5 6,4 6,2 6,3 6,3 6,4 6,3 6,5 19 6,2 6,4 6,3 6,1 6,3 6,2 6,4 6,2 6,4 20 6,2 6,3 6,2 6,1 6,2 6,1 6,3 6,2 6,1 6,3 21 6,1 6,2 6,1 6 6,1 6 6,2 6,1 6, ,2 6,1 5, ,1 6 6, ,1 6 5,9 5,9 5,9 6,1 5,9 6,1 24 5, ,8 5,9 5,9 6 5,9 6,1 25 5,9 6 5,9 5,8 5, ,9 5,9 5, ,9 5,8 5, ,9 28,5 5,9 17

18 Bilag 2. Resultater profilmåling iltkoncentration Dybde Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7a Hold 7b Hold 8 Hold 9 Hold 10 Hold 11 Hold 12 0,2 10,6 10,71 10,6 10,5 10,5 10,33 10,6 10,6 10,3 10, ,7 10,5 1 10,6 10,52 10,6 10,5 10,5 10,25 10,6 10,6 10,2 10,3 10,3 10,7 10,5 2 10,7 10,55 10,6 10,1 10,5 10,32 10,7 10,6 10,2 10,1 10,5 10,7 10,5 3 10,7 10,58 10,5 10,3 10,5 10,33 10,7 10,6 10,3 10,6 10,6 10,7 10,5 4 10,6 10,58 10, ,4 10,29 10,6 10,6 10,3 11,1 10,8 10,7 10,5 5 10,6 10,44 10,5 10,2 10,4 10,29 10,6 10,6 10,1 11, ,7 10,5 5,5 10,5 6 10,6 10,37 10,4 10,1 10,4 10,13 10,6 10,6 10,1 11,2 10,9 10,6 10,5 6,5 10,4 7 10,6 10,44 10, ,3 10,14 10,5 10,5 10,1 10, ,6 10,4 7,5 10,62 10,2 10,3 10,5 10, ,5 10,4 8 10,5 10,38 10,2 10,3 10,3 10,16 10,9 10, ,9 11, ,6 8,25 10,8 8,5 10,83 10, ,9 10,94 11,1 10,9 11,7 11,4 11,5 11,1 10,8 9 11,5 11,3 11,4 11,4 11,68 11, ,4 11,6 12,1 11,7 12 9,5 12,55 12,2 12,2 12,2 12,3 12,8 13,3 12,8 12, ,6 13,34 13,1 12,6 12,6 13,39 13,5 13,3 13,2 13,7 13,9 13,3 12,7 10,5 14,05 13,7 13,2 13,4 13,6 13,9 14,7 13,9 13, ,1 14, ,6 13,8 13,99 14,4 14, ,4 14,7 14,4 13,7 11,5 14,5 14,2 14,2 14,5 14,6 14,5 13, ,63 14,5 13,6 14,1 14,8 14,7 14,7 14,1 14,6 14, ,5 13, ,1 14,74 14,7 13,8 14,4 14,6 14,8 14,8 14,6 15,5 15,1 14,2 13,5 14, ,1 14,77 14,7 13,6 14,4 14,72 14,8 14,9 14,7 15,1 14,1 14,5 14, ,76 14,9 13,5 14,3 14,6 14,3 14,5 15,2 14, ,8 14,69 14,3 14,1 14, ,5 14,3 13, ,6 14,23 13,2 13, ,1 14,5 13,9 13, ,2 13,78 13, ,2 13,9 14,3 13,6 13, ,66 13,3 13,1 14,2 13,2 13,2 13,2 12, ,2 13,56 12,2 12,5 13,4 12,4 11,8 12,6 12, ,8 12,77 10,5 11,6 12,2 9,6 11, ,7 22 9,6 11,62 9,1 10,2 9,9 8,2 9,7 9,6 9,3 23 8,6 9,26 6,8 8,6 8,7 6,1 8,3 8,2 8,2 24 5,6 7,8 6,1 7,8 7 5,4 6,4 7,1 7,6 25 5,5 6,26 5,3 7 6,1 6 5,7 5,6 26 4,96 4,8 5,7 5,1 4,5 27 4,4 5,4 3,4 3,7 28 0,16 28,5 0,09 18

19 Bilag 3. Resultater profilmåling iltmætning Dybde Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7a Hold 7b Hold 8 Hold 9 Hold 10 Hold 11 Hold 12 0,2 106,3 104,3 103, ,4 103,3 105,6 105, ,3 102,5 103, ,8 105, , ,7 103, , , , , , ,5 106,3 105, , , , ,2 102,4 105,8 105, ,8 101,5 102, ,3 102,3 105,4 105, , ,5 103, ,8 100,8 100, ,2 105,1 104, , ,5 102, ,4 101,5 100, ,3 100,7 104,2 104, , ,5 99, , , , ,6 100,6 98, ,1 100,6 102,5 103, , ,5 97,2 97, ,2 101, ,4 99, ,5 100,3 103,3 101, , ,5 106,6 103, , ,2 110,2 108, ,5 114,7 113, , ,5 115,4 112, , , ,1 115,5 113, ,4 116,9 119,8 119, , ,5 116, , , ,8 116,8 116, ,6 118,5 120,6 120, , , ,7 117,2 116, ,3 119, , , , ,4 117, ,2 119,5 119,7 120, , , , ,2 117,8 115, , ,3 112, , , ,6 112,5 107,7 106,3 113,4 113, , ,9 108,9 106,9 104,6 114,1 111, , ,7 104,7 104,2 114,3 105, , ,7 99,9 107,5 99, , ,3 100,3 82, , ,8 91,2 71,1 81,1 79,1 65, , ,4 72,5 52,9 67,7 69,1 48, , ,6 60,9 47, ,2 43, , ,6 48,8 41,9 55,9 48, ,6 37,3 44, ,6 42, ,2 28,5 0,7 19

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S03 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen

Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen Titel: Feltmålinger, måling af ph og ledningsevne samt udtagning af prøver til Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S01 Version: 2 Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S06 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

Lyngby Sø 2014 F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M

Lyngby Sø 2014 F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M yngby Sø 214 otat udarbejdet for yngby-tårbæk Kommune af Fiskeøkologisk aboratorium, december 214. Konsulenter: Jens eter Müller, Stig ostgaard og Mikkel Stener etersen. F S K Ø K O O S K B O T O U M ndholdsfortegnelse

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Oprettet: Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen

Oprettet: Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen Titel: Feltmålinger, profilmålinger samt udtagning af prøver til analyse af vandkemiske parametre i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S01 Version: 5 Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014 Titel: Stoftransport Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Ferskvand: Jens Bøgestrand og Jytte Erfurt TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DB01 1 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. juni 2014 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. september 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

DCE Nationalt center for miljø og energi

DCE Nationalt center for miljø og energi DCE Nationalt center for miljø og energi Liselotte Sander Johansson AARHUS NOVANA Søer 2013 AARHUS Foto: Martin søndergaard Liselotte Sander Johansson Foto: Martin Søndergaard Kilde: Århus Amt AARHUS Liselotte

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. juni 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2012 Poul Nordemann Jensen Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5

Læs mere

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får Notat fra DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. oktober 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE MOGENS H. GREVE OG STIG RASMUSSEN DCA RAPPORT NR. 047 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Foreløbig konklusion:

Foreløbig konklusion: Notat om 21. november 2015 Kvælstofudledningen omkring år 1900. i DCE har til udarbejdet et notat, som konkluderer, at kvælstofudledningen omkring år 1900 var således, at koncentrationen af kvælstof i

Læs mere

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. januar 2012 Michael Bo Rasmussen Thorsten Balsby Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Vejledning til ansøgningsskema Indledning Ansøgningsskemaet er en selvtjekkende formular. Det fungerer på den måde, at du udfylder skemaet, klikker på knappen Tjek

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer

Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12 juni 2014 Liselotte Wesley Andersen Institut

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner

Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. november 2012 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Badevandsprofil for Holmens Camping Strand, Gudensø Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Holmens Camping Strand, Gudensø Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Holmens Camping Strand, Gudensø Ansvarlig myndighed Skanderborg Kommune Knudsvej 34 8680 Ry Tlf. 87-947000 www.skanderborg.dk Fysiske forhold Holmens Camping Strand Stranden ligger

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

13 Lyset, temperaturen og

13 Lyset, temperaturen og 13 Lyset, temperaturen og vandbevægelsen i søer Lyset Sollyset fungerer som energikilde ved planternes fotosyntese og har desuden afgørende betydning for opvarmning, temperaturfordeling og vandbevægelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Referenceblad for vingeforsøg

Referenceblad for vingeforsøg Referenceblad for vingeforsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité Revision August 999. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af vingeforsøg i kohæsionsjord. Ved vingeforsøg

Læs mere

Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016

Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016 Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. maj 2016 Jesper Madsen og Lars Haugaard Institut for Bioscience Antal sider: 5 Faglig kommentering:

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ

SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-5 KONTROL AF STRØMRENDEBREDDEN EFTER GRØDESKÆRING I GUDENÅEN PÅ STRÆKNINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att.

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Interkalibrering Fiskeundersøgelse i søer

Interkalibrering Fiskeundersøgelse i søer Interkalibrering Fiskeundersøgelse i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. juni 215 Forfattere Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen Institut for Bioscience

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr.

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr. Beretning om undersøgelse af træstolper fremkommet ved gravearbejde i Salten Å syd for Gammel Rye, i forbindelse med etablering af en ny stibro over åen. Journalnummer: SIM j. nr. 1/2003 Rye Bro Sted:

Læs mere

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 Hermed afrapporteres resultater fra støvmålinger d. 26/2-15.

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Overvågning af bæver i Danmark 2011

Overvågning af bæver i Danmark 2011 Overvågning af bæver i Danmark 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 3. juli 2012 Jørn Pagh Berthelsen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktion:

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. maj 2016 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Tag pulsen på vandmiljøet

Tag pulsen på vandmiljøet Tag pulsen på vandmiljøet Ved hjælp af en hvid skive, en pind, dit syn og din lugtesans kan du bestemme vandmiljøets sundhedstilstand. Denne artikel beskriver, hvordan du gennemfører et systematisk miljøtilsyn,

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Vurdering af tilstanden af Springdammen

Vurdering af tilstanden af Springdammen Vurdering af tilstanden af Springdammen Af Thomas Aabling Den 23. december 2014 Tilsyn den 2. december 2014 Springdammen ligger dybt i terrænet og består af et stor åbent bassin og en mindre smal bugt

Læs mere

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Julie Dahl Møller² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2011 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Hermed gør Lene og Bjarne Bliddal Krogstrupvej 11, 7400 Herning indsigelse mod opstilling af Gaia 10 KW mølle på Krogstrupvej 20, sags nr. 02.34.02-p19-586-15

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Ynglende ringduer i september, oktober og november

Ynglende ringduer i september, oktober og november Ynglende ringduer i september, oktober og november Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni 2015 Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Jagt- og reguleringsindsatsen i forhold til ræv på ejendomme med biotopplan

Jagt- og reguleringsindsatsen i forhold til ræv på ejendomme med biotopplan Jagt- og reguleringsindsatsen i forhold til ræv på ejendomme med biotopplan Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. juli 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere