TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998"

Transkript

1 TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE

2

3 TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE af Martin Gubi Jens Åge Petersen Birgitte Dedenroth-Schou KOLDING STADSARKIV 1 998

4 Teknisk Forvaltning Kolding Kommune Forfatterne: Tidl. afdelingsingeniør, cand. polyt. Martin Gubi Cand. mag. Jens Åge S. Petersen Stadsarkivar, cand. mag. Birgitte Dedenroth-Schou Produktion: Kiva Grafisk Sat med Baskerville og Gill Tryk: Tarm Bogtryk & Offset ISBN: Forsiden: Indgangen til Teknisk Forvaltning, Nytorv 11, juni Bagsiden: Luftfoto af den centrale del af Kolding med Teknisk Forvaltnings bygninger nederst midt for. Foto: Friis Fotografi

5 Indholdsfortegnelse Den første stadsingeniør i Kolding Stadsingeniørens opgaver C.A. Lassen - stadsingeniør i 41 år De store anlægsarbejders tid Indlemmelse og trafikproblemer Efterkrigstid og stigende aktivitetsniveau Modernisering af Teknisk Forvaltning efter Teknisk Forvaltning siden Fortegnelse over medlemmer af de tekniske udvalg Kilder og litteratur

6

7 Den første stadsingeniør i Kolding Stads- og Havneingeniørens Opgave er i Almindelighed at være Byraadet, dettes Udvalg samt de kommunale Kommissioner til Hjælp og Støtte i tekniske og andre Spørgsmaal, hvor det ønskes. Ligesom han derfor har at afgive Erklæring over de Sager, som af Byraadet eller Udvalgene tilstilles ham, saaledes er han pligtig til efter foregaaende tilsigelse at deltage i Byraadets eller Udvalgenes Møder for at give Oplysninger og yde teknisk Bistand. Instruks for Stadsingeniøren af 6. december Den første stads- og havneingeniør, cand. polyt. Stephan Løchte, blev ansat i Kolding den 1. juli I flere andre købstæder havde man allerede ansat stadsingeniører, bl.a. i Vejle i 1886 og i Esbjerg i 1896, men flere byrådsmedlemmer i Kolding mente, at man var bedre tjent med at indkalde særlig tek- Stephan Løchte, der var stads- og havneingeniør i Kolding 1. juli december 1910, var født i Nordby på Fanø den 6. september Han blev kandidat fra Polyteknisk Læreanstalt i januar 1894 og var undervisningsassistent sammesteds Fra august 1896-december 1897 var han ansat som ingeniørassistent ved Egtvedbanen og fra april til juni 1898 på studierejse i Tyskland. Den 1. januar 1911 blev han ansat som belysningsdirektør i Århus. Han døde i

8 nisk bistand, når der skulle træffes beslutning om større anlægsarbejder. I det daglige kunne byrådsmedlemmerne selv klare tilsynet med arbejdets udførelse og dermed fastholde en føling med, hvad der skete i byen. En fastansat stadsingeniør ville blot eksperimentere med nye anlægsarbejder og dermed blive for dyr for kommunen. I forbindelse med beslutningen om at bygge et elektricitetsværk og planerne for udvidelse af Kolding Havn havde det allerede været nødvendigt at indkalde teknisk bistand. Havneudvalget havde nogle år forinden benyttet stads- og havneingeniøren i Vejle, Emil Petersen, ved udarbejdelsen af den havneplan, der blev realiseret i Men havnens brugere var ikke stillet tilfreds med den. De pressede allerede igen i 1896 på for yderligere havneudvidelser. Organiseret i Kolding Handelsforening gik de så vidt som til at danne deres eget konkurrerende havneudvalg, bl.a. bestående af købmændene I.O Brandorff og Chr. Roose, der for egne penge fik udarbejdet et stort projekt til udvidelse og uddybning af havnen. Siden 1895 havde der været bestræbelser i gang for at få bygget et elektricitetsværk i Kolding. Et byrådsudvalg var nedsat til at undersøge de tekniske muligheder, og det diskuteredes, hvorvidt værket skulle være kommunalt eller privat drevet. Som konsulent benyttede man sig her af direktøren for Københavns Elektricitetsværk, Ib Windfeld Hansen, der anbefalede, at værket blev kommunalt. Den 15. juli 1897 besluttede Byrådet at bygge Den elektriske Lysstation. Det nyvalgte byrådsmedlem I.O. Brandorff brugte budgetbehandlingen af budget for 1898 som anledning til at fremsætte et konkret forslag om ansættelse af en stadsingeniør i Kolding. De store og Kolding i 1897 set fra Sct. Michaels Kirke. 8

9 Købmand I.O. Brandorff, der stillede forslag om ansættelse af en stadsingeniør ved byrådsmødet den 4. november Sagfører Edv. Lau. Foto fra 1902 betydningsfulde anlæg, som kommunen skulle i gang med - Elektricitetsværket og Det offentlige Slagtehus - krævede en stadsingeniør, og han kunne så også tilse de anlæg, byen allerede havde - Gasværket og Vandværket - samt tage sig af brolægningsarbejder m.v. Udvalgenes formænd kunne ikke i længden stå for tilsynet. Han mente, kommunen og den enkelte havde lidt under det - og meget ville allerede have været sparet, hvis eksempelvis Jernbanegades brolægning var blevet gennemført under kyndig vejledning og efter en bestemt plan. En stadsingeniør ville ikke blive for dyr, for han skulle kun stille forslag, mens det fortsat ville være udvalgene og Byrådet, der traf den endelige afgørelse. Brandorff blev støttet af byrådskollegerne, grosserer N.P. Stenderup og læge Hjalmar Fich, mens Venstres ledere sagførerne J. L. Hansen og Edv. Lau ikke mente, en stadsingeniør var nødvendig. Til havneudvalgsmødet den 9. november 1897 forelå et skriftligt forslag fra I.O. Brandorff, der var medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget, og N.P. Stenderup, medlem af Havneudvalget, om ansættelse af en havneingeniør, der tillige kunne blive byens stadsingeniør, fra 1. januar Havneudvalget, hvis formand var borgmester Schjørring erklærede sig villige til at bidrage med et beløb af ca kr. til en stadsingeniørs løn. På byrådsmødet den 18. november 1897 fremsatte I.O. Brandorff og N.P. Stenderup igen deres forslag. Edv. Lau kunne stadigvæk ikke se nødvendigheden af at få en sådan mand»til at løbe i hælene på os. Byrådets medlemmer er praktiske folk, der hidtil har klaret skærene og også kan gøre det i fremtiden«. Han foreslog i stedet, at den bestyrer, der skulle ansættes til Elektricitetsværket, blev en polytekniker, der kunne udrette det samme som en stadsingeniør uden at få titlen. Ved andenbehandlingen af forslaget i Byrådet den 2. december 1897 endte sagen i en diskussion om, hvorvidt stadsingeniøren også skulle være bestyrer for Den elektriske Lysstation, og det vedtoges med Venstres 8 stemmer mod Højres 7 at udsætte sagen til det tidspunkt, hvor en bestyrer for lysstationen skulle ansættes. Borgmesteren stemte ikke. I vinteren og foråret 1898 arbejdedes med anlægget af Den elektriske Lysstation. I februar gav amtet tilladelse til køb af grunden på Rendebanen ned mod åen, og den 30. april besluttede Det af Kolding Byråd nedsatte Udvalg til Anlæg af en elektrisk Lysstation at opslå pladsen som bestyrer på værket ledig således, at den forbindes med stads- og havneingeniørembedet. Det besluttede samtidig, at Elektricitetsværket skulle yde et bidrag af 500 kr. til lønnen. Sagfører Edvard Lau, der var formand for Elektricitetsudvalget, begrundede på byrådsmødet den 5. maj sit forslag med, at det ville være vigtigt, at bestyreren var til stede, når kablerne blev lagt. Desuden kunne den antagne konsulent, ingeniør Ib Windfeld Hansen ikke være i byen hele tiden, så det ville være en fordel, at byens egen ingeniør kunne følge arbejdet. En bestyrer, der tillige var stads- og havneingeniør ville give byen en mand, der kunne bistå alle udvalgene og da navnlig Havneudvalget.»Så slipper vi forholdsvis billigt sluttede han«. Lønnen til denne kombinationsstilling foresloges sat til 2600 kr. årligt stigende til 3600 kr. Heraf skulle Elektricitetsværket bidrage med 500 kr, Havnen med 1200 kr., Gasværket med 400 kr., Vandværket med 200 kr. og Gade- og Vejudvalget med 300 kr. Byrådet tiltrådte indstillingen, og ansøgning afgik derefter til Indenrigsministeriet om tilladelse til at opslå stillingen. 9

10 På et halvt år var Edv. Lau således blevet overbevist om, at en stadsingeniør var en nødvendighed for byen - eller også var det, som han sagde, for at spare nogle penge. Han fik så også sammen med de øvrige medlemmer af Elektricitetsudvalget lov til at foretage den første sortering blandt ansøgerne, selv om Elektricitetsudvalgets andel i lønnen var langt mindre end Havneudvalgets. Af Elektricitetsudvalgets møde den 28. maj fremgår det, at der var indkommet 8 ansøgninger til stillingen som bestyrer for Elektricitetsværket og stads- og havneingeniør. Udvalget besluttede sig for at indstille fire af dem, og Byrådet valgte på mødet den 3. juni blandt disse fire cand. polyt. Stephan Løchte, København. De øvrige tre indstillede var cand. polyt Faber; Odense, konduktør og elektriker H.J. Hansen, Kolding og ingeniør Ishøy, Fredericia. Det fremgik af mødereferatet, at der senere ville blive udarbejdet en instruks for stadsingeniøren. Lau rykkede for denne instruks allerede ved Byrådets sommermøde den 21. juli, men formanden svarede, at den ville fremkomme i løbet af sommeren, da det var bedst først at føle sig lidt for. Stephan Løchte stadsingeniør 1. juli 1898 Kolding Elværk set fra Kolding Å, ca Stephan Løchte tiltrådte sin nye stilling den 1. juli Han fik med det samme rigeligt at gøre med at betjene de fem fagudvalg, der tilsammen betalte hans løn - Havneudvalget, Gade- og Vejudvalget, Gasværksudvalget, Vandværksudvalget samt Udvalget for det elektris- 10

11 Sagfører J. L. Hansen. ke Lysanlæg. Herudover kan det ses, at han også har arbejdet for Markudvalget og Udvalget for Lystanlæg, også kaldet Forskønnelsesudvalget. I 1898 var der ud over Løchte kun to kommunale embedsmænd. På linie med stadsingeniøren var kæmner og havnekasserer M. Nielsen, der var ansat i 1891, og overlærer og skoleinspektør N. P. Tradsborg, ansat i Ingen af dem havde kontorhjælp - de måtte selv klare det administrative arbejde. Endnu var der heller ingen byrådssekretær. Den første blev ansat på halv tid i 1909, en heltidsstilling blev det først i Løchte var allerede til stede ved Elektricitetsudvalgets møde den 5. juli 1898, og umiddelbart derefter begyndte det omfattende papirarbejde i forbindelse med tilslutningerne til det kommende elektricitetsværk. Den 15. juli udkom»betingelser på hvilke den kommunale elektriske Lysstation afgiver Strøm til private Forbrugere,«og begæring om forsyning skulle indgives til driftsbestyreren. Værket gik i drift den 9. december Også for Havneudvalget udførte han et betydeligt arbejde i efteråret Fra den 30. august har han i følge Havneudvalgsprotokollen været til stede ved de fleste møder. Han har foretaget beregninger og udarbejdet tegninger og projekter til uddybning og udvidelse af Kolding Havn. Den 3. november var Løchte inviteret til at deltage i byrådsmødet, hvor havneudvidelsen var til andenbehandling. Både sagfører J. L. Hansen og læge Hjalmar Fich roste stadsingeniøren for hans korte og klare fremlæggelse af sagen. For Gade- og Vejudvalget blev han pålagt forskellige driftsopgaver, opmålinger m.v., i 1899 udarbejdede han en omfattende betænkning for Belysningsudvalget om en forbedring af byens gadebelysning, og for Vandværket arbejdede han også i 1899 med en større udvidelse af værket. En egentlig instruks for stadsingeniørens arbejde lod vente på sig, men i 1900 blev den nødvendig, fordi det ikke var helt klart, hvem der var hans øverste foresatte, og hvad hans opgaver over for udvalgene var. Da stadsingeniøren i august 1900 var på ferie på et tidpunkt, hvor Elektricitetesudvalget havde brug for ham, måtte borgmesteren pointere, at stadsingeniøren var ansat af Byrådet, og at han selv havde givet ham permission. Udvalgene måtte give meddelelse i god tid, når større arbejder skulle foretages, og i oktober 1900 var der så alvorlige uoverensstemmelser mellem formanden for Vandværksudvalget, møllebygger N.A. Christensen og Løchte om den måde, et igangværende arbejde med udskylning af vandrørene blev udført, at Løchte nægtede at føre tilsyn med arbejdet. Det kom frem, fordi J.L. Hansen bemærkede, at Løchte ikke attesterede regningerne for arbejdet. Sagen gav anledning til en mere principiel diskussion om»styrkeforholdet«mellem udvalgene og stadsingeniøren. J.L. Hansen udtalte: Når en udvalgsformand giver en ordre, har han (stadsingeniøren) som den lønnede embedsmand at udføre den. Vil han ikke det, må han tage sin afsked. Det må slås fast, hvem der skal føre kommandoen, udvalgsformændene eller stadsingeniøren. Og Lau supplerede: Det viser sig nu, at jeg havde ret, da jeg under forhandlingerne om ansættelse af en stadsingeniør udtalte en frygt for, at han ville påtage sig for meget myndighed og anse sig selv for den dygtigste. Ved det efterfølgende byrådsmøde ville J. L. Hansen have det gjort helt klart, at det ikke var stadsingeniøren, men udvalgene, der rådede, og følgende blev ført til protokols under mødet den 1. november 1900: 11

12 Idet Byrådet udtaler, at stadsingeniøren skal rette sig efter de bestemmelser, som vedkommende udvalg træffer, anmoder det formanden om at udarbejde forslag til instruks for ham. Det skulle dog ikke forstås som en generel mistillid til stadsingeniørens arbejde. J. L.Hansen sagde udtrykkeligt, at han ikke ville gøre et stort nummer ud af sagen, og formanden gjorde opmærksom på, at alle andre udvalg var godt tilfreds med hans assistance. Løchte havde selv i et brev til formanden gjort opmærksom på, at han ikke var blevet indkaldt til Vandværksudvalgets møder. Allerede til byrådsmødet den 6. december 1900 var instruksen udarbejdet og gennemset af de relevante udvalg. Den definerede klart stadsingeniørens arbejdsområde: Stadsingeniøren er bestyrer af Den elektriske Lysstation og har som sådan indtil videre kontorlokale på stationen med lys og varme. Det omfang, i hvilket Havneudvalget, Gasværksudvalget, Vandværksudvalget samt Gade- og Vejudvalget for kloakernes vedkommende ønske det, er han disse udvalg behjælpelig med tilsynet med: 1. Havnen, sejlløbet og bolværkerne 2. Gasværket og byens belysning 3. Vandværket og byens vandforsyning 4. Kloakledningerne Kolding Havn efter udvidelsen, tegnet af Løchte og bragt i Kolding Folkeblad 9. november Han har at forfatte tegninger, overslag, kort og konditioner til de hans tilsyn underlagte eller ham særlig overdragne kommunale arbejder, samt at lede arbejderne og påse deres kontraktmæssige udførelse. Desuden er han berettiget til selv at gøre forslag til de enkelte udvalg såvel med hensyn til nye foretagender som til vedligeholdelse og forbedringer, og særlig bør han i rette tid fremkomme med forslag til og overslag over arbejder for det kommende år til vejledning for udvalgene ved affattelsen af deres årlige overslag. 12

13 Stadsingeniøren skulle bo på byens grund, han måtte ikke uden Byrådets samtykke forlade byen i længere tid end 8 dage, og han måtte ikke uden Byrådets samtykke udføre arbejde for andre kommuner eller for private. Endelig skulle han, hvis det forlangtes, også fungere som bygningsinspektør mod ekstra betaling. Stads- og havneingeniøren bliver også bygningsinspektør C.P.C. Schjørring, borgmester i Kolding Det var borgmester Schjørring, der ved byrådsmødet den 19. december 1901 stillede forslag om, at Kolding fik en byggevedtægt som mange andre byer allerede havde, og at der blev ansat en bygningsinspektør, for der var slet ikke noget tilsyn med byggeriet»på marken«, og Bygningskommisionens tilsyn med byggeriet i byen var ikke effektivt. Han henviste til, at han allerede 20 år tidligere havde fremsat et lignende forslag, men det var strandet på konsul H.H. Graus modstand - da Graus bygninger i særlig grad trængte til tilsyn! Et udvalg bestående af Schjørring, fabrikant I. A. Hansen og J.L. Hansen blev nedsat. De satte Løchte i gang med at udarbejde et forslag - men det blev alt for omfattende efter deres mening. Så fik I. A. Hansen fremskaffet vedtægten fra Århus, og efter at de havde drøftet og ændret den, blev det forelagt året senere på byrådsmødet den 4. december Risikoen ved en bygningsvedtægt var i følge Lau, at den kunne få folk til at bosætte sig i Kolding Landsogn, fordi der ikke der var denne skat på byggeriet. Det besluttedes at udsætte sagen til efter valget i januar 1903, og først i august 1903 forelå en Bygningsvedtægt for Kolding Købstad, samtidig fik stads- og havneingeniøren pålagt arbejdet som bygningsinspektør i henhold til en særlig instruks og for et beløb af 400 kr. ekstra om året. Til dette skulle han have fast kontortid. Arbejdsmæssigt betød det for Løchte, at han, når han havde modtaget anmeldelse om byggeri, inden 4 dage skulle undersøge byggeriets lovmæssighed og i tvivlstilfælde indkalde Bygningskommissionen. Når en byggetilladelse var givet, skulle han føre tilsyn med, at lovgivningens bestemmelser fulgtes og efter byggeriets afslutning udstede en byggeattest. Løchte fritages for arbejdet som driftsbestyrer på Elektricitetsværket I januar 1904 indstillede Elektricitetsudvalget til Byrådet, at stadsingeniøren blev fritaget for arbejdet som driftsbestyrer på Elektricitetsværket, og at den i 1902 ansatte værkfører E.W. Buemann blev ansvarlig leder af værket. Det passede formentlig både stadsingeniøren og udvalget udmærket. Hans opgave var nu for Elektricitetsudvalget at stå for de større projekter, udarbejde tegninger og konditioner og ikke beskæftige sig med den daglige drift. Buemann fik fra 1905 et ingeniørhonorar på 500 kr. årligt. I de følgende år arbejdede Løchte med planerne for et nyt kloaksystem, med udvidelser af ledningsnettet for Vand-, Gas og Elektricitetsværkerne som følge af byens vækst, udbygning af Gasværket og Elektricitetsværket, planlægning af nye udstykninger, anlæg af nye kajer og pakhuse på havnen samt behandlede en lang række byggesager. Hans kontorforhold var ikke særlig gode. Han holdt til i to værelser i Bleggårdsstræde i hjørnebygningen til Vestergade. Hans efterfølger, C.A. Lassen, husker at der var så fugtigt, at vandet drev 13

14 ned ad væggene. Løchte opnåede ikke at få en assistent, men en af arbejdsmændene ansat ved vejvæsenet, Jens Gundersen, viste sig udmærket til at udføre nivelleringsarbejder. Gade- og Vejudvalget gav ham i august 1910 tilladelse til midlertidigt at ansætte ham til forskelligt opmålings- og nivelleringsarbejde. Løchte sørgede i november 1910 for, at hans timeløn blev forhøjet fra 37 til 50 øre - og Gundersen var ansat på stadsingeniørkontoret til omkring Misbilligelse fra Byrådets flertal Den sydlige del af Kolding set fra Kæmpetårnet på Koldinghus august Løchtes største krise i arbejdet som stadsingeniør i Kolding var, da han ved byrådsmødet den 5. august 1909 af Byrådets venstreflertal inklusive formanden modtog en misbilligelse for sin embedsførelse i forbindelse med sagen om Elmegades (nu Sct. Jørgens Gades) linieføring til Rendebanen. Anklagen var, at Løchte ikke havde orienteret Elektricitetsudvalget om, at grundejerne havde flyttet skellet i utilfredshed med, at gaden ville få et knæk, fordi en større udvidelse af Elektricitetsværkets maskinhal krævede det. Løchte forsvarede sig med, at bestyrer Buemann også havde været vidende om det - og at han selv ikke blev indkaldt til Elektricitetsudvalgets møder. Under debatten, der foregik for åbne døre, da såvel Løchte som Elektricitetsudvalgets formand K. Konstantin-Hansen havde ønsket det sådan, udtalte Løchte bl.a.: Der er en fundamental forskel på vor opfattelse af en stadsingeniørs stilling. Jeg har en tydelig byrådsbeslutning for, at når jeg ikke er tilkaldt, så er sagen mig ganske uvedkommende. Det har jeg rettet mig efter, og det agter jeg også at gøre i fremtiden, hvis de overhovedet ønsker at beholde mig. 14

15 Det socialdemokratiske medlem af Byrådet, J.P. Jensen, der havde forsøgt at undgå den offentlige debat, var den eneste, der kom stadsingeniøren til undsætning: Udvalgene har ikke altid optrådt over for stadsingeniøren, som de burde. Han har mange gange måttet finde sig i en tiltale, som arbejderne på en fabrik næppe havde fundet sig i. Knud Hansen sekunderede, at både Lau og Konstantin-Hansen også kunne begå fejl. Forholdet er, at stadsingeniøren er en af de flittigste, om ikke den allerflittigste af de embedsmænd, der er i byen. Løchte opsiger sin stilling Borgmester Viggo Baller. Løchte må have være rystet efter de voldsomme angreb, og ved byrådsmødet den 1. december 1910 forelå hans ansøgning om at måtte fratræde sin stilling. Borgmester Viggo Baller, der i 1909 havde efterfulgt Schjørring, udtalte i den forbindelse, at han altid havde været pligtopfyldende og udført sit arbejde med flid. Han ønskede ham til lykke med hans nye virksomhed (som belysningsdirektør i Århus), og medlemmerne rejste sig. At han virkelig havde været overbebyrdet, viste diskussionen om stillingsopslag og en ny instruks for stads-og havneingeniørstillingen. Der var tydeligvis behov for en ny ordning. Som borgmesteren sagde: Skal vi læsse alt arbejde fra den nuværende stadsingeniør over på den nye, vil det blive dårligt udført. I det udvalg, der blev nedsat til at udarbejde en ny instruks for stadsingeniøren bestående af Kasse- og Regnskabsudvalget samt en repræsentant for hver af de tekniske udvalg, var der enighed om at bevare stadsingeniørens, havneingeniørens og bygningsinspektørens stilling i én person, men det krævede ansættelse af en assistent, af hvis løn havnen skulle betale den største part - havnen havde altså trukket mest på Løchte. Der havde været mest diskussion om, hvorvidt bygningsinspektørarbejdet skulle adskilles fra stadsingeniør-stillingen. Murermestrene Jens Madsen og Augustinus Poulsen samt grundejernes mand, Edv. Lau mente, at en praktisk mand her fra byen ville være at foretrække. Som Lau udtrykte det: En ingeniør er ikke altid heldig som bygningsinspektør; det har den nuværende stadsingeniør vist; ellers kunne han være meget god. Vi får jo nok en teoretiker, og så vil det gå ud over de borgere, som skal bygge. Havde Løchte været en teoretiker? Der er ingen tvivl om, at han havde sin egen mening om tingene og havde vanskeligt ved at rette sig efter de folkevalgte, som var af en anden mening. Men han var den første og på den tid den eneste, der forsvarede embedsmandens faglige kunnen over for politikerne. Der er ingen tvivl om, at han fik en mindre konfliktfyldt stilling som Elektricitetsbestyrer i Århus. Løchtes bagland Den første stadsingeniør måtte kæmpe for stadsingeniørstillingens indhold. I denne kamp og i det daglige arbejde havde han en god støtte i sine stadsingeniørkolleger i de andre provinsbyer. Også de var pionerer i deres kommuner, og der var en løbende korrespondance imellem dem om store og små problemer. Løchte var en af initiativtagerne, da Stadsingeniørforeningen for provinsbyerne blev dannet i 1901, og han var foreningens første kasserer. I et brev til redaktøren af Gasteknisk Forening, der havde bedt om 15

16 Byrådssalen på Kolding Rådhus ca nogle personlige oplysninger til medlemsarkivet, et par år før sin død i 1935 skrev han: Vil De skrive et Eftermæle over mig, kan de passende anvende Wessels Ord: Han syntes fød til Bagateller Og noget stort han blev ei heller Redaktøren af medlemsbladet Gasteknikeren ser dette som et udtryk for Løchtes alt for store beskedenhed. På grund af denne beskedenhed blev Løchte ikke tilstrækkeligt estimeret. Andre trængte sig frem på hans bekostning. Han var en ærlig og brav karakter, der ikke kunne gøre et menneske fortræd. Løchte var ungkarl, da han kom til Kolding i 1896 som ingeniørassistent ved bygningen af Egtvedbanen. Han blev medlem af frimurerordenen i 1897, og den 4. december 1900 blev han gift med Sophie Vilhelmine Borch, datter af grosserer Carl Sophus Borch. Familien boede i Jernbanegade 18 i hus med Sophie Vilhelmines søster, der var gift med en søn af A.L. Johansen, og tandlæge A. M.G. Friis. 16

17 Stadsingeniørens opgaver Byens udstrækning Bebyggelseskortet fra 1902 viser Kolding Købstad og en del af Kolding Slotssogn i Kortet er udført af G. E.C. Gad til Traps 3. udgave. Som det kan ses, lå byen mellem Slotssøen og åen fra Katrinegade (nuværende Vestre Ringgade) i vest til Banegården i øst. Syd for åen var byggeriet i Søndergade kommet i gang i 1870erne, og op til århundredskiftet var Tøndervej, Dalbyvej og Agtrupvej blevet bebygget. Befolkningstallet var også steget betydeligt. I 1860 var Kolding købstads indbyggertal 3.978, i , i , i og i Kolding Slotssogn Trap: Beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave. Kort over Kolding fra 1902 Kolding købstad grænsede op til Dalby, Vonsild (Søndervang var en del af Vonsild sogn), Seest, Harte - Bramdrup og Kolding Slotssogn. Slotssognet, også kaldet landdistriktet eller landsognet, var en selvstændig administrativ enhed, en sognekommune, men med kirke-, 17

18 Kolding Slotssogn set fra Dyrehavegårds skov i skole- og fattigvæsen fælles med købstaden. Det strakte sig i øst omtrent fra Havegade (nu Slots Allé) mod nord - og i vest hørte hele kvarteret bag Ålykkeskolen til Slotssognet. Landsognet havde en repræsentant i Byrådet, der fra 1882 til 1900 var købmand, konsul R. Kaalund og efter denne lærer J. C. Bro, der bl.a. var formand for Markudvalget. Landsognet var ved århundredskiftet ved at udvikle sig til skattely - skatteprocenten var her 3,6, hvor den samtidig i Kolding var 5,4. Ved folketællingen i 1890 boede 376 mennesker i landsognet, i og i Byrådet ønskede landsognet indlemmet i Kolding for at indbyggerne der, der havde glæde af at bo så tæt ved byen, også kunne bidrage til byens udgifter med deres skat, og fra 1880erne og frem til 1912 var der med mellemrum forhandlinger mellem købstad og landsogn om indlemmelse, men landsognets repræsentanter ville ikke opgive deres selvstændighed og kunne ikke se fordelene ved det. De ville gerne have vand, gas og el, som byen efterhånden fik, og det kunne de også få, men til en pris som skulle forhandles med købstaden. I 1907 nåede man til enighed om vilkårene for køb af gas fra Kolding Gasværk til landsognets beboere. Mindre indlemmelser blev det til i den sydlige bydel. I 1909 rejstes spørgsmålet om indlemmelse af gården Bellevues jorder med bl.a. Læssøegade. Området var købt af et konsortium til udstykning og hørte oprindelig til Seest, og det blev overflyttet til Kolding i Kort efter blev det, der nu kaldes Ålykkekvarteret, indlemmet. Desuden blev den såkaldte Borgmesterjord omkring den nuværende Domhusgade, dvs. den jord, der fra gammel tid var tillagt byfogedembedet, fra 1910 overført til købstaden. 18

19 Det nye kvarter ved Warmingsgade. I forgrunden Kolding Å, ca Byens vækst Det stadigt stigende befolkningstal stillede krav til nyt boligbyggeri. Den kongelige urtehave, der siden 1500-tallet havde ligget syd for Staldgården ned til Klostergade, blev bebygget fra 1850erne og frem til århundredskiftet, og fra 1880erne kom der også huse i den brede del af Jernbanegade. Det var byggeri for byens overklasse på byens hovedstrøg. Mens Låsbygade indtil 1870erne havde været Koldings handelsmæssige centrum, betød Statsbanestationens placering, at det handelsmæssige tyngdepunkt blev flyttet til Jernbanegade/Østergade/Helligkorsgade. I det første tiår af 1900-tallet skete nybyggeriet af boliger især syd for åen. Sidevejene til Tøndervej (dengang Frederiksgade) blev bebygget ligesom området fra Sydbaneterrænet mod syd til Agtrupvej. Der byggedes også syd for Katrinegade ned mod åen og hen imod Kolding Sygehus. Hollænders og A. Jensens teglværker på begge sider af nuværende Domhusgade blokerede indtil videre for en yderligere udvikling mod sydøst. Der var i virkeligheden ikke meget jord til bebyggelse i Kolding, og det fik driftsbestyreren ved Egtvedbanen C. Berg til i 1899 at foreslå, at åen, der snoede sig på det sidste stykke ud mod fjorden, blev forlagt, så der blev plads til bebyggelse langs med åen. I omegnssognene var der til gengæld jord nok til bebyggelse. Her voksede villakvarterer op især i Søndervang, i Ålykkekvarteret og ud ad Fynsvej til og med Castenskjoldsvej. Erhvervsbyggeriet blev placeret på havnen, hvor Kolding Gasværk var placeret i 1861, og hvor nu Jens Holms kreaturstalde, åleeksportørerne, korn- og foderstoffirmaerne, Frøkontoret, Saftstationen og 19

20 Bygningsinspektoratets sag nr. 359 fra Facadetegning til bygningen Adelgade 16. Andelssvineslagteriet kom til. Ude i byen var de gamle købmandsgårde med det brede varesortiment endnu intakte ved siden af de nye forretninger med de store spejlglasvinduer og det mere specialiserede vareudbud. I byens udkanter lå de mange planteskoler, som var et særkende for Kolding. Bygningsinspektoratet Kolding havde i hvert fald siden 1850 haft en bygningskommission i henhold til en forordning fra Siden Byggeloven fra 1858 havde der været påbud om, at ingen nybygning måtte påbegyndes, før Bygningskommissionen havde sagt god for, at spildevandet var reguleret, at der var udlagt en vej af tilstrækkelig bredde, og at bebyggelsesgraden ikke var for stor, men der havde ikke været nogen regulering af selve byggeriets kvalitet. Først i 1903, på borgmester Schjørrings initiativ, kom en bygningsvedtægt, der nærmere beskrev kravene til byggeriet, sådan som man allerede havde det i mange andre købstæder. 20

21 Adelgade. Foto fra ca Bygningsvedtægten er dateret samtidig med instruksen for bygningsinspektøren, den 26. august Efter denne instruks skulle bygningsinspektøren, hvis en ansøgning om byggeri krævede Bygningskommissionens eller Byrådets afgørelse, inden 8 dage tilstille Bygningskommissionens formand sagen med bilag til kommissionens behandling. Hvis sagen ikke krævede kommissionens godkendelse, skulle bygningsinspektøren inden 8 dage give bygherren skriftlig besked om de vilkår, der krævedes i forbindelse med arbejdets udførelse. Når der var givet en byggetilladelse, skulle bygningsinspektøren føre nøje tilsyn med, at lovgivningens bestemmelser fulgtes. Når et byggeri var afsluttet og fundet i overensstemmelse med de givne forskrifter, skulle bygningsinspektøren meddele byggeattest for det udførte byggeri mod erlæggelse af det fastsatte gebyr. Herudover skulle han på forlangende bistå Sundhedskommissionen ved undersøgelse af, hvorvidt en bygning var tjenlig til beboelse. Når en bygning ikke opførtes i gadelinien, kunne Bygningskommisionen bestemme, at der i gadelinien skulle anbringes jernstakit eller mur. Ethvert bygningsarbejde skulle udføres på forsvarlig måde, af forsvarlige materialer, og enhver ny bygning skulle opføres på et fundament, som var forsvarligt i forhold til bygningens størrelse. Alle udvendige mure skulle opføres af grundmur efter bestemte regler. Det var således en helt ny kommunal opgave. Socialdemokraten, redaktør Knud Hansen, skrev senere, at Løchte ikke havde haft det nemt som bygningsinspektør. Håndværksmestrene havde gjort, hvad der passede dem, og havde ignoreret hans anvisninger - og det kan næppe undre. De kommunale værker Elektricitetsværkets hovedindgang. Det var et stort fremskridt i levestandard for de mennesker, der havde råd til at tilslutte sig de kommunale værker og deres»produktion«af gas, vand og elektricitet, der via ledningsnettet og stikledninger førtes frem til det sted, hvor den enkelte skulle bruge det. I Kolding var både Gasværket, Vandværket og Elektricitetsværket kommunale - sådan var det ikke i alle byer - men det var så også et spørgsmål om store kommunale udgifter, når værkerne skulle udvides, og det blev de alle i det første tiår af 1900-tallet på grund af den store efterspørgsel både fra erhvervsvirksomheder og private. De tre værker havde hver deres kommunale udvalg, og de tre udvalg optog en stor del af Løchtes tid, selv om han sjældent deltog i deres møder. Efter 1904 havde værkerne hver deres bestyrer, der tog sig af den daglige drift, men som eneste kommunalt ansatte ingeniør skulle han projektere eller medvirke ved projekteringen af deres udvidelser, styre de håndværkere, der udførte dem, og opmåle og holde styr på det stadig større ledningsnet. Således i 1909, hvor Gade- og Vejudvalget henstiller, at stadsingeniøren, da han alligevel er i gang med at opmåle vandværksnettet, også opmåler, hvor meget brolagt vej, der er i byen og hvor meget, der er makadamiseret (skærvebelagt). Gasværket Gasværket, der var bygget på havnen i 1861, oplevede i årene omkring århundredskiftet en meget stærk forbrugsfremgang, både som kogegas og til belysning, og byens større udstrækning betød et 21

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

En lufthavn ved Århus - the never ending story

En lufthavn ved Århus - the never ending story En lufthavn ved Århus - the never ending story Af Martin Hansen Det fremgår af en redegørelse for Tirstrup Lufthavn fra 1971, at det fra dens ibrugtagning i 1946 var en forudsætning, at flyvepladsen kun

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hundrede års pokerspil om Vest Stadil Fjord er slut Da Vest Stadil Fjords omtumlede skæbne tog sin begyndelse i 1844, så det vestjyske landskab meget anderledes ud end i dag. Sommerhuse var der overhovedet

Læs mere

vi tog skraldet renholdning i københavn 1898-2011

vi tog skraldet renholdning i københavn 1898-2011 vi tog skraldet renholdning i københavn 1898-2011 1 forord: vi tog skraldet renholdning i københavn 1898-2011 6 Privatiseringsbølgen og koncessionen 7 Tidslinje 8 1. Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab

Læs mere

Landbrugskrise og arbejdsløshed

Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 2 6 Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 3 5 Salling Banks personale i slutningen af 1920 erne. Omkring pulten står fra venstre kasserer P.H. Schou, Bernhard Holst, Henry Jensen, Søren Nielsen, Carl

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

BILÆU 7ÅR Ringgården

BILÆU 7ÅR Ringgården 7ÅR 5 Ringgården JUBILÆUM Indhold 06 Rejsen i Ringgården #1 Redaktion Christian Mariegaard, Palle Jørgensen, Preben Karlson, Lulu Grønlund og Mia Løvkvist. Tekst Jens Kaiser, Stig Olesen og Lulu Grønlund

Læs mere

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995

I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 I kamp for teletaxaer Erik Ingerslev Larsen vil også arbejde for udbygning af daginstitutioner Aalborg Stiftstidende 04.01.1995 AABYBRO: Den kollektive tra k i lokalområdet skal bevares, og det behøver

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST 200 års JUBILÆUMSSKRIFT Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 PROFILAVIS 3. SEKTION DJURSLANDSPOSTEN 28. MAJ 2013 Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 GRENAA HAVN: Kenny Jensby Indhold En

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv Gladsaxe Byarkiv Slangerupbanen 1 Indholdsfortegnelse Slangerupbanen... s.3 Historien før 1900... s.3 Jernbaneideen genopstår... s.3 Jernbaneskylden... s.3 En ny koncession bevilges... s.5 Banen finansieres...

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere