Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold"

Transkript

1 Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr Rapport nr. 1, Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en havneknejpe (havnekiosk). I den forbindelse har Geo udført en geo- og miljøteknisk forundersøgelse for Roskilde Kommune. Den geotekniske undersøgelse har til formål at klarlægge jordbunds- og grundvandsforholdene med henblik på udformning og dimensionering af bygningens fundament. Miljøundersøgelsen er udført for at screene de øvre fyldlag i byggefeltet for jord- og poreluftsforurening samt lossepladsgas. Nærværende rapport omfatter den geotekniske undersøgelse og miljøundersøgelsen af jordforureningen. Undersøgelsen af poreluft og gas afrapporteres særskilt. Den geotekniske undersøgelse omfatter 2 boringer, der er ført hhv. 15,0 og 20,0 m u. t. (under terræn), der ved borestederne er indmålt til kote +0,9 à +1,0. I boringerne er der truffet ca. 2,0 m fyld, der underlejres af marine postglaciale aflejringer ned til 13,2 à 16,0 m u.t. Derunder er der glaciale aflejringer af moræneler. Mellem 4,0 og 10,0 m u.t. er der truffet meget sætningsfølsomme aflejringer af gytje. Der er ved pejling efter borearbejders afslutning truffet et frit vandspejl i boringerne omkring kote +0,0. Vandspejlet vil følge havnevandspejlet. Et sætningsfrit byggeri skal funderes på rammede pæle. Den nødvendige pælelængde vurderes at bliver mellem 19 og 20 m, hvorfor der skal anvendes koblede pæle. Ved en direkte fundering kan der forventes betydelige konsolideringhssætninger (> 10 cm) over år. Sætningernes størrelse vil afhænge af den påførte last. Derudover vil der opstå krybning i størrelsesordenen 10 cm over de næste år. Gulve skal ved en pælefunderet løsning udføres selvbærende. Maglebjergvej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: CVR-nr:

2 Ved udgravning under grundvandsspejlet skal der udføres en egentlig grundvandssænkning. Nedbringning af pæle skal udføres under hensynstagen til nabobygninger. Såfremt disse ikke er korrekt funderede, kan vibrationer fra ramning skade bygningerne. Nabobygningers funderingsforhold bør fastlægges, ligesom der bør udføres fotoregistrering af bygningerne inden ramning. Ved miljøundersøgelsen er der i de 2 boringer udtaget jordprøver for hver halve meter. Alle miljøprøver er PID-målt, og 1 prøve fra 0-0,5 m u.t. i hver boring er analyseret for indhold af kulbrinter, cyanid, tungmetaller og PAH-forbindelser. Der er herved påvist kraftig forurening med tungere kulbrinter i prøven fra den ene af boringerne. Forureningen er knyttet til gruslaget under asfaltbelægningen, og vurderes at kunne skyldes indhold af enten tungere olie eller asfalt. Den påviste forurening svarer til kraftigt forurenet jord, forureningsklasse 4. Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

3 Udarbejdet for Roskilde Kommune Køgevej Roskilde Att.: Cecilie Højrup Indhold Udarbejdet af Lars Christiansen (geoteknik) Jørgen Maag Andersen (miljø) Kontrolleret af Poul Larsen (geoteknik) Johanne Aaberg Andersen (miljø) 1 Formål og baggrund 5 2 Geologi 6 3 Undersøgelse Geoteknisk undersøgelse Miljøteknisk screeningsundersøgelse 7 4 Resultater Jordbundsforhold Grundvandsforhold Miljøanalyser PID-målinger Kemiske analyser 8 5 Vurderinger Fundering generelt Pælefundering Prøvepæle Høj direkte fundering Gulve Sætninger Forureningsforhold 11 6 Udførelse Tørholdelse Udgravning med frie skråninger 12 Maglebjergvej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: CVR-nr:

4 6.3 Nedbringning af pæle 12 7 Geoteknisk kontrol 12 8 Naboforhold 12 9 Anbefalinger Referencer 13 Bilag 1.1 Situationsplan Boreprofiler boring 1-2 Geo-Standard: Signaturer og forkortelser Appendiks 1.A Analyseresultater fra PID-måling 1.B Analyseresultater fra kemiske analyser Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

5 1 Formål og baggrund I Roskilde Havn planlægges opført en havneknejpe (havnekiosk). I den forbindelse er Geo blevet anmodet om at udføre en geo- og miljøteknisk forundersøgelse. Byggeriet skal placeres inden for byggefeltet vist herunder. Formålet med den geotekniske undersøgelse er at klarlægge jordbunds- og grundvandsforholdene i et sådant omfang, at det nødvendige grundlag for fundamentsudformningen og -dimensionering er tilvejebragt i henhold til en parameterundersøgelse 1. Det er oplyst, at der ikke foreligger et konkret projekt, men at det er muligt at bygge indtil 300 m² i op til 2 plan. Bygningsfacader skal sikres op til kote +2,3. 1 Geotekniknormen, DS/EN :2007 Eurocode 7: Geoteknik Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

6 Formålet med den miljøtekniske undersøgelse er at screene de øvre fyldlag i byggefeltet for jordforurening. Byggefeltet skal tillige undersøges for poreluftsforurening med flygtige stoffer og lossepladsgas, men denne del af undersøgelsen afrapporteres i en efterfølgende rapport. Lokaliteten er ifølge www. arealinfo.dk kortlagt som forurenet pga. forekomst af tungmetaller, cyanid og kulbrinter. Forureningen vurderes bl.a. at skyldes opfyld. 2 Geologi Nærliggende boringer i området viser, at der under et øvre fyldlag på et par meter forekommer marint sand med sætningsgivende gytje- og tørvelag ned til ca. 10 à 11 m under terræn. Derunder er der glaciale aflejringer af moræneler. Fyldlagene vurderes at kunne omfatte lossepladsfyld. Kort viser at opfyldningen er mindst 20 år gammel. 3 Undersøgelse 3.1 Geoteknisk undersøgelse I de på situationsplanen, bilag 1.1, viste punkter 1-2 har Geo i perioden august 2015 udført kombinerede geotekniske og miljøtekniske ø6 boringer. Boringerne er ført til hhv. 15,0 og 20,0 m u.t. Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udført vingeforsøg samt udtaget jordprøver til geologisk bedømmelse. Geologiprøverne er udtaget fra topjorden ca. 0,2 m u.t., samt for hver halve meter indtil bunden af boringerne. Der er installeret ø25 mm pejlerør i boringerne. Boringerne er pejlet umiddelbart efter afslutningen af borearbejdet. De geotekniske prøver er geologisk beskrevet i laboratoriet, og på udvalgte prøver er bestemt det naturlige vandindhold, w. Borestederne er indmålt og koteret af Geo i koordinatsystem UTM32/89 og kotesystem DVR90. Resultater af mark- og laboratorieforsøg er vist på boreprofilerne, bilag Signaturforklaring og forkortelser fremgår af vedlagte Geo Standard: Signaturer og forkortelser. Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

7 3.2 Miljøteknisk screeningsundersøgelse I de 2 geotekniske boringer nr. 1-2 er der under borearbejdet udtaget separate miljøprøver af jorden. Miljøprøverne er udtaget som blandeprøver fra 0,5 m intervaller, dvs. 0-0,5 m, 0,5-1,0 m 1,0-1,5 m u.t. osv. indtil 3,5 m u.t., og dvs. til ca. 1,5 m nede i de intakte aflejringer. Miljøprøverne er emballeret i prøveglas og Rilsan-poser. Der er udført PID-målinger af alle miljøprøverne for screening for flygtige stoffer i jorden. Resultater for PID-målingerne er vedlagt i appendiks 1.A. På baggrund af feltindikationer og markjournaler samt PID-målinger er 1 prøve fra det øvre fyldlag i hver boring udvalgt til kemisk analyse for indhold af olie (total kulbrinter), 6 tungmetaller, total cyanid og 7 PAH-forbindelser. PID-målinger og jordanalyser er udført af miljølaboratoriet ALS Denmark A/S. 4 Resultater 4.1 Jordbundsforhold Terrænoverfladen ved borestederne er plan, og er indmålt til kote +0,92 og +0,98 DVR 90. I boringerne er der øverst påtruffet 1,7 à 1,9 m fyldjord. Fylden består primært af sand med vekslende indhold af tegl, slagger, skalfragmenter mv. Under fylden er der fundet marine postglaciale aflejringer ned til 13,2 à 16,0 m u.t. Den marine lagserie består øverst af sand med plantedele og skalfragmenter ned til ca. 4,2 m u.t., herunder gytje med skalfragmenter til ca. 10 m u.t, og derunder er der truffet aflejringer af sand, silt og ler med varierende mængder af plantedele, gytjepletter og enkelte skalfragmenter. Under den marine lagserie er der mødt glaciale aflejringer af moræneler. Begge boringer er afsluttet i i moræneler i hhv. 15 og 20 m u. t. I gytjen er der målt et vandindhold i intervallet w = %, samt vingestyrker på c f;v = kn/m 2. I de marine leraflejringer er der målt et vandindhold i intervallet w = %, samt vingestyrker på c f;v = kn/m 2. I moræneleren er der målt et vandindhold i intervallet w = %, samt vingestyrker og dermed udrænede forskydningsstyrker på c f;v = c u = kn/m 2. Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

8 4.2 Grundvandsforhold Ved pejling er der registreret et vandspejl i kote 0,0. Vandspejlet vurderes at ville følge vandspejlet i fjorden. 4.3 Miljøanalyser PID-målinger PID-måling kan give en indikation om evt. tilstedeværelse af flygtige forureningskomponenter i jorden. Målingen kan dog ikke kvantificere indholdet. Det forventede baggrundsniveau for PID-målinger i jorden ligger normalt på op til ca Resultaterne af PID-målingerne er vedlagt som oversigtsskema og analyserapporter i appendiks 1.A. Der er ved undersøgelsen generelt målt PID-værdier på mellem 0 og 2. Det vurderes på denne baggrund, at PID-værdierne for alle jordprøverne ligger inden for det forventede baggrundsniveau Kemiske analyser Resultaterne for de 2 analyserede jordprøver fremgår af klassifikationsskemaet og analyserapporterne vedlagt i appendiks 1.B. I klassifikationsskemaet er resultaterne sammenholdt med grænseværdierne i Sjællandsvejledningen jf. /1/. En oversigt over de 2 analyserede prøvers forureningsindhold og forureningsklasse fremgår af tabel 2. Boring nr. Prøvedybde (m u.t.) Påvist forurening Forureningsklasse 1 0,5 1, ,5 1,0 Tungere kulbrinter 4 Tabel 1. Oversigt over de analyserede jordprøvers forureningstype og forureningsklasse. Der er påvist kraftig forurening med tungere kulbrinter i prøven fra 0,0-0,5 m u.t. i boring 2. Laboratoriet vurdere at forureningen kan skyldes indhold af fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

9 5 Vurderinger 5.1 Fundering generelt Det højest mulige funderingsniveau for en normal direkte fundering kan fastlægges som oversiden af de glaciale aflejringer. Svarende hertil er oversiden af de bæredygtige lag OSBL, koteret på situationsplanen, bilag 1.1. Med 13 à 16 m ned til oversiden af de glaciale aflejringer skal et byggeri, hvortil der ikke ønskes sætninger, funderes på rammede betonpæle. En pælefundering vil imidlertid blive meget dyr, og vibrationer fra nedbringning af pæle kan evt. skade dårligt funderede nabobygninger i området. En fleksibel og let bygningskonstruktion sammen en høj direkte fundering bør derfor også overvejes. Derfor behandles begge funderingsformer i rapporten. 5.2 Pælefundering Da pælene vil stå med spidsen i fast moræneler skal pælenes bæreevne fastlægges med udgangspunkt i en geostatisk beregning suppleret under ramning ved anvendelse af Den danske Rammeformel. Ved dimensionering af pælene skal der foruden undersøgelse af brudgrænsetilstanden gennemføres en beregning af anvendelsestilstanden med hensyntagen til negativ overflademodstand (F neg) fra de stærkt sætningsgivende lag ned til ca. kote -9,0. For en 250 x 250 mm 2 betonpæl skønnes den negative overflademodstand af størrelsesordenen 500 kn. Den negative overflademodstand skal derfor reduceres ved at pælene asfalteres ned til ca. 10 m u.t. Ved en asfaltering anslås det, at den negative overflademodstand kan reduceres til ca. 125 kn. Ud fra en indledende geostatisk beregning vurderes det, at en 250 x 250 mm 2 asfalteret betonpæl, rammet til kote -18,0 à -19,0 kan opnå en regningsmæssig trykbæreevne R cd = 500 kn. På grund af den forventede nødvendige rammedybde, og da beton pæle som maksimum normalt kun leveres indtil 18 m længde, skal der anvendes koblede pæle. 5.3 Prøvepæle Der skal ubetinget gennemføres en prøveramning for at bestemme den endelige pælelængde for opnåelse af den krævede bæreevne. Det anbefales, at der udføres prøveramninger svarende til mindst 10 % af det samlede antal pæle, dog mindst 4 pæle, og at pælene fordels jævnt over hele arealet. To af prøvepælene bør placeres tæt Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

10 ved hhv. boring 1 og boring 2 således at rammeresultaterne kan sammenholdes med jordbundsforholdene. Dog ikke tættere end 2 meter fra boringerne. Prøvepælene skal vælges således at de skal kunne rammes til kote -22 og skal dermed kobles. Pælene skal så vidt muligt - nedbringes til fuld dybde. Der optages fuld rammejournal under ramningen, jf. Geotekniknormen. 5.4 Høj direkte fundering På grund af den økonomisk kostbare pælefunderet og risikoen for andre bygninger på grund af vibrationer ved pæleramningen, skal det overvejes, at funderer bygningen direkte i fyld over de sætninggivende aflejringer. Bygningen skal i så fald udføres let og fleksibel. Sætninger vil hovedsageligt komme som konsolideringssætninger i det ca. 6 meter tykke gytjelag, der er truffet mellem kote -3,0 og -9,0. Gytjelagets gennemsnitlige vandprocent ligger på ca. 90 % og den gennemsnitlige dekadehældning Q skønnes til at være ca. 30%. Idet underbunden anses færdigkonsolideret for den nuværende fyldlast vil konsolideringssætningernes omfang afhænge af tillægslastens størrelse og kan skønsmæssigt beregnes ud fra formlen: ε z = Q x log (1 + Δσ /σ f), hvor ε z = tøjningen (sætning pr. meter) Q = dekadehældningen Δσ = Effektiv tillægsspænding σ f = Den effektive spænding i jordlaget før tillægsspændingen Den samlede sætning kan beregnes som ε z x den aktuelle lagtykkelse af det sætningsgivende lag. Trykspredning skal indregnes i beregning af Δσ. Som eksempel, kan der for en central linielast på 50 kn/m ned på et 1,0 m bredt stribefundament funderet omkring kote 0,0, forventes konsolideringssætninger i størrelsesordenen cm over de næste år. Ved en direkte fundering i den trufne fyld vurderes det, at der ved beregning af fundamenters brudbæreevne kan anvendes en karakteristisk friktionsvinkel end φk = 30 o. Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

11 Rumvægten for eksisterende fyld, sand og postglacial silt og - ler kan sættes til ϒ/ ϒ på 18 kn/m 3 / 10 kn/m 3, hhv. over og under grundvandsspejlet. Effektiv rumvægt for gytjen kan sættes til ϒ = 4 kn/m 3 og effektiv rumvægt for moræneleren kan sættes til ϒ = 11 kn/m 3 Det kan overvejes at udskifte den øverste fyld med letfyld (LECA) og udføre en vægtkompenceret fundering. Der kan dog ikke graves under grundvandsspejlet uden en egentlig grundvandssænkning, hvilket ikke er tilrådeligt i det pågældne område. 5.5 Gulve Det sædvanlige afrømningsniveau (AFRN) for opbygning af en (normalt belastet) gulvkonstruktion, der bæres af jorden - og hvortil der stilles normale krav til sætninger er sammenfalden med OSBL. Ved en pælefundering skal gulve udføres armerede og fritspændende, hvilende på bjælker som afleverer lasten til fundamenterne/pælene. Ved en øvre direkte fundering udlægges gulve direkte på udskiftet og velkomprimeret friktionsfyld / Leca. 5.6 Sætninger Forudsat, at der funderes på pæle, vil sætningerne blive meget små (mindre end 10 mm) og uden konstruktionsmæssig betydning. Dette skøn forudsætter, at pælene er rammet til den nødvendige bæreevne. Ved en direkte fundering over de sætningsgivende aflejringer, vil der komme sætninger, hvis størrelse vil afhænge af tillægslasten og kan blive betydelige. Der forventes dog ensartede sætninger for ensartet belastning. 5.7 Forureningsforhold På baggrund af PID-målingerne vurderes der ikke at være tegn på kraftige forureninger med flygtige miljøfremmede stoffer i de undersøgte jordprøver fra de 2 geotekniske boringer. Ud af de 2 analyserede jordprøver fra de øvre 0-0,5 m u.t. er der påvist kraftig forurening med tungere kulbrinter i prøven fra boring 2. Forureningen er knyttet til gruslaget beliggende under asfaltbelæg- Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

12 ningen, og vurderes at kunne skyldes indhold af enten tungere olie eller asfalt i gruslaget. Den påviste forurening i boring 2 svarer til kraftigt forurenet jord, forureningsklasse 4. 6 Udførelse 6.1 Tørholdelse Ved udgravning under grundvandsspejlet skal der foretages en midlertidig grundvandssænkning. Afhængigt af gravedybden kan sugespidser evt. være tilstrækkeligt til at sænke vandspejlet. Endeligt stillingtagen til omfang af grundvandssænkning kan dog først vurderes når der foreligger et konkret projekt omkring byggeriet og dets placering på arealet. 6.2 Udgravning med frie skråninger Såfremt der skal udgraves med frie skråninger, skønner vi, at der kan benyttes anlæg a = 1 i fyld over grundvandsspejlet. 6.3 Nedbringning af pæle Under selve produktionsramningen bør følgende retningslinjer overholdes med henblik på at minimere risikoen for skader hidrørende fra rystelser: Pæleplanen skal udformes således, at ramningen påbegyndes nærmest eksisterende byggeri og arbejde sig væk derfra. Der skal anvendes så tungt og effektivt rammegrej som muligt Hård ramning skal undgås 7 Geoteknisk kontrol Der skal udføres geoteknisk kontrol med bæreevnen af såvel prøve- som produktionspæle. Såfremt der funderes direkte på en komprimeret friktionsfyld skal der udføres komprimeringskontrol med indbygningen. 8 Naboforhold Vi gør opmærksom på, at man senest 14 dage forud for iværksættelse af rammearbejde har pligt til at underrette naboer, iht. byggeloven 12. Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

13 I forbindelse med ramning af betonpæle eller andre arbejder, der kan give vibrationer anbefales det, at de tættestliggende bygninger fotoregistreres, og der bør udføres vibrationsmålinger på de nærmeste liggende nabobygninger, således at påvirkningen af disse i relation til bygningsskader kan vurderes. Nabobygningers funderingsforhold bør ligeledes klarlægges. Er der vibrationsfølsomt måleudstyr i bygningerne kan det tillige være nødvendigt at udføre indvendige vibrationsmålinger. 9 Anbefalinger Området med byggefeltet er kortlagt som forurenet på V2. På grund af kortlægningen er der krav til analyse af overskudsjord fra byggeriet jf. Jordflytnings-bekendtgørelsen /2/. Jorden skal som minimum analyseres med 1 prøve pr. 30 ton der skal bortskaffes. Prøvetagningskravene knytter sig til jorden fra fyldlagene. Det anbefales, at der inden gravearbejdet udføres en fuld forklassificering af den kommende overskudsjord ud fra de gældende regler. Resultaterne fra denne rapport kan indgå i en evt. senere fuld forklassificering. 10 Referencer /1/ Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland. Udgivet af amterne på Sjælland og Lolland- Falster samt Frederiksberg og Københavns Kommune. Juli Grænseværdier for forureningsklasser (Bilag A3) er senest i september /2/ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. BEK1479 af 12. december Rekvirentens ref.: Geo projekt nr Rapport nr /13

14 10kv El-ledning Telefonkabel 6.00 Betonkant ,9 2 Betonkant Vandforsyning Belægningskant -15,0 Vandforsyning Byggefelt ca. 478 m² 5.00 Signatur: Geoteknisk boring b a c a: Punkt nr. b: Terrænkote c: OSBL 1,0 1 L:\projekter\ \ LCH. Roskilde havneknejpe\4_tegninger mv\38788_bilag_1.1_v0.dwg jro Betonkant Telefonkabel ,2 Lysmast Elskabe Afløbsledning 3.50 Mål Koordinatsystem: UTM m Projekt: Emne: Rapport Roskilde havneknejpe Situationsplan 1:300 (A3) 1 Bilag 1.1 Maglebjergvej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: , Kotesystem: DVR90 Side 1 / 1 Rev. 0

15 Forsøgsresultater o e Jordartsbeskrivelse DVR PURT Vinge al TTTRT ;W'; -1 H 6'.': ^ASFALT, iflg. borelede ^FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt Fy Re siltet, svagt gruset, kalkholdigt, m. enk. skalfragmenter, lys gråbrunt \ FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt Fy Re siltet, svagt gruset, kalkholdigt, m. enk. skalfragmenter, gråbrunt FYLD: SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt Fy Re siltet, svagt gruset, kalkholdigt, m. tegl, m. mange slagger, gråbrunt \ FYLD: SLAGGER, svagt gruset, kalkholdigt, m. tegl, Fy Re m. flyveaske, sort \>SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg kalkholdigt, m. plantedele, m. skalfragmenter, gråt SAND, fint - mellem, sorteret, svagt siltet, Ma Pg kalkholdigt, m. plantedele, m. skalfragmenter, gråt TTTRT u 7 SAND - - Ma Pg R :-:u 8 SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg kalkholdigt, m. plantedele, m. skalfragmenter, gråt Crv c( -3 uli -4 tr,:u SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg kalkholdigt, organiskholdigt, m. plantedele, m. skalfragmenter, gråt GYTJE, stærkt sandet, kalkholdigt, m. Ma Pg skalfragmenter, olivengråt GYTJE - - Ma Pg 41. / ta:: tj GYTJE - - Ma Pg GYTJE - - Ma Pg 7.5. \U 14 GYTJE, sandet, kalkholdigt, m. skalfragmenter, Ma Pg mørk olivengråt W ui 15 GYTJE, fedt, sandet, kalkholdigt, m. Ma Pg skalfragmenter, mørk olivengråt 102'. u:^ JJ -7 LH GYTJE, meget fedt, sandet, kalkholdigt, m. Ma Pg skalfragmenter, mørk olivengråt GYTJE - - Ma Pg ll 91. :ui u_ 18 GYTJE, fedt, sandet, kalkholdigt, m. Ma Pg skalfragmenter, mørk olivengråt -8 u:" W (%) O Crv, Cfv (kn/m 2 ) X PIP (ppm) 19 GYTJE, meget fedt, sandet, kalkholdigt, m. mange Ma Pg tørvepartier, m. skalfragmenter, mørk brunt - mørk Filter 0 25 mm Fortsættes Koordinatsystem: X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt: Roskilde havn Boret: ButlerBL Dato: Geologi: MHE Boremetode : Tørboring 6" DGU-nr: ueo Maglebjergvej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: , Rev.: 0 Boring : 1 Bilag: 1.2 S. 1/2 Boreprofil GeoGIS Udvælgelser / Selections - 2Hstgdk :15:07

16

17 Forsøgsresultater O Jordartsbeskrivelse CD DVR <b PID Cfv '» ASFALT, iflg. boreleder N'FYLD: GRUS, svagt siltet, sandet, kalkholdigt, Fy Re brungråt \ FYLD: GRUS, svagt siltet, sandet, kalkholdigt, Fy Re gråbrunt FYLD: SAND, mellem - groft, leret, siltet, gruset. Fy Re kalkholdigt, m. tegl, m. skalfragmenter, mørk brungråt, sort FYLD: SAND - - Fy Re W \ -1 -u y G ug Uh SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg kalkholdigt, m. plantedele, m. skalfragmenter, gråt SAND - - Ma Pg SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg kalkholdigt, organiskholdigt, m. plantedele, m. skalfragmenter, mørk gråt SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg kalkholdigt, m. plantedele, m. skalfragmenter, gråt SAND - - Ma Pg uj 10 GYTJE, stærkt sandet, kalkholdigt, m. Ma Pg skalfragmenter, olivengråt Crv Cfv GYTJE - - Ma Pg fet 12 GYTJE - - Ma Pg A.2.' -5 -U 13 GYTJE, sandet, kalkholdigt, m. skalfragmenter, Ma Pg mørk olivengråt as.- ae.- a u GYTJE, fedt, sandet, kalkholdigt, m. Ma Pg skalfragmenter, mørk olivengråt GYTJE - - Ma Pg GYTJE - - Ma Pg u v, LHH CL U" w GYTJE, meget fedt, sandet, kalkholdigt, m. Ma Pg skalfragmenter, mørk olivengråt GYTJE - - Ma Pg 10 Q > 100 X JJ W (%) 300 Crv, Cfv (kn/m 2 ) 1000 PID (ppm) GYTJE - - Ma Pg Filter 0 25 mm Fortsættes Koordinatsystem: X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt: Roskilde havn Boret: ButlerBL Dato: Geologi: MHE Rev.: o Boring: 2 Boremetode : Tørboring 6" ueo Maglebjergvej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: , GeoGIS Udvælgelser / Selections - 2Hstgdk :12:20 DGU-nr: Bilag: 1.3 S. 1/3 Boreprofil

18 >" DG Forsøgsresultater o O Jordartsbeskrivelse Fortsat fv- LL JJ 19 GYTJE - - Ma Pg Lfl u^: :tf GYTJE, sandet, kalkholdigt, m. skalfragmenter, Ma Pg mørk olivengråt GYTJE, meget fedt, sandet, kalkholdigt, m. Ma Pg skalfragmenter, mørk olivengråt SAND, mellem - groft, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg kalkholdigt, m. enk. gytjepletter, m. enk. skalfragmenter, gråt SAND, groft, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg kalkholdigt, m. enk. skalfragmenter, gråt SAND, fint, ringe graderet, svagt siltet, kalkholdigt, Ma Pg m. enk. gytjepletter, m. mange plantedele, m. skalfragmenter, gråt SAND, fint, ringe graderet, svagt siltet, svagt Ma Pg gruset, kalkholdigt, m. gytjeholdige pletter, m. plantedele, gråt SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg gruset, kalkholdigt, m. plantedele, gråt d? :u SAND, fint - mellem, ringe graderet, svagt siltet, Ma Pg gruset, kalkholdigt, m. plantedele, m. enk. skalfragmenter, gråt SAND, fint, ringe graderet, svagt siltet, svagt Ma Pg gruset, kalkholdigt, m. gytjeholdige partier, m. enk. plantedele, m. skalfragmenter, gråt SAND, fint, ringe graderet, svagt siltet, svagt Ma Pg gruset, kalkholdigt, m. gytjeholdige partier, m. plantedele, m. skalfragmenter, gråt SILT, leret, sandet, kalkholdigt, m. plantedele, gråt Ma Pg SILT - - Ma Pg Sl.' 32 LER, svagt sandet, kalkholdigt, m. tørvepartier, m. Ma Pg plantedele, gråt - sort MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, GI Gc gråt 34 MORÆNELER GI Gc MORÆNELER GI Gc 36 MORÆNELER GI Gc MORÆNELER GI Gc Fortsættes W (%) O Crv, Cfv (kn/m 2 ) X PIP (ppm) Filter 0 25 mm Koordinatsystem: X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt: Roskilde havn Boret: ButlerBL Dato: Geologi : MHE Rev.: o Boring: 2 Boremetode : Tørboring 6" ueo Maglebjergvej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: , GeoGIS Udvælgelser / Selections - 2Hstgdk :12:20 DGU-nr: Bilag: 1.3 S. 2/3 Boreprofil

19 Forsøgsresultater Jordartsbeskrivelse < < Fortsat MORÆNELER GI Gc i A 38 MORÆNELER GI Gc J MORÆNELER GI Gc O Crv 40 MORÆNELER GI Gc MORÆNELER GI Gc I MORÆNE-jordarter ma der forventes et varierende indhold af sten og blokke O W (%) Crv, Cfv (kn/m 2 ) PIP (ppm) Filter 0 25 mm Koordinatsystem: X : (m) UTM32/E89 Y : (m) Projekt: Roskilde havn Boret: ButlerBL Dato: Geologi: MHE Boremetode : Tørboring 6" DGU-nr: må Maglebjergvej 1, DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: , GeoGIS Udvælgelser / Selections - 2Hstgdk :12:20 Rev.: o Boring : 2 Bilag : 1.3 S. 3/3 Boreprofil

20 IftfiU SUBSURFACE EXPERTISE Geo-Standard Geo-Standard 01: Signaturer og forkorteiser Geotekniske og miljøtekniske boreprofiler Filtersætning Geologi Prøver Aflejring Forerør Pejlet vandspejl med dato Tilbagefyldt jord Lavpermeabel pakning 11 Muld ' / / / ' / 0 0 Ler Silt Sand Grus IW Sten ro/t Fyld i Tørv i u Tørvedynd Gytje (dynd) Klippe/beton Skaller Moræneler (sandet, gruset) Br Brakvand Lille pose Fe Ferskvand eller glas Fl Flydejord Fy Fyld GI Gletsjer \/ Prøve fra Gr Grundfjeld A SPT-sonde Ma Marin Ne Nedskyl Ov Overjord Sk Skredjord Rørprøve m Sm Smeltevand Vi Vind Vu Vulkansk \ / Stor pose ~ Kerneprøve Alder Re Pg Sg Gc ig Is Nn Pn Mi Ol Eo PI Se Da Kr Ju Pk Recent Postglacial Senglacial Glacial interglacial Interstadial Neogen (tidl. tertiær) Palæogen (tidl. tertiær) Miocæn Oligocæn Eocæn Palæocæn Selandien Danien Kridt Jura Prækambrium Morænesand/-silt (leret, gruset) Forsøg Henvisninger/noter w wi WP lp IK e emax emin Y p gi ka PID Cfv C,v N qc fs Ri u Vandindhold Flydegrænse Plasticitetsgrænse Plasticitetsindeks Kvældindeks Poretal Poretal i løseste standardlejring Poretal i fasteste standardlejring Rumvægt Densitet Glødetab Kalkindhold Photoionisationsdetektormåling Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg (omrørt) Standard penetrationsmodstand (SPT) Spidsmodstand (CPT) Kappemodstand (CPT) Friktionsforhold (=fs/qc) Poretryk (CPT) DS/EN 1997 Eurocode 7: -Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening: -"Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" -"Felthåndbogen" -"Laboratoriehåndbogen" -Referenceblad for vingeforsøg -Referenceblad for SPT-forsøg I moræne-jordarter må der forventes et varierende indhold af grus, sten og blokke. Vingeforsøg er udført og tolket i henhold til Dansk Geoteknisk Forening, "Referenceblad for vingeforsøg", revision 3, august Geo-Standard , Rev. 1, DK

21 Appendiks 1.A Resultater af PID-målinger Antal sider: 2 Sideformat: A Roskilde Havneknejpe GEO, Maglebjergvej 1, 2800 Lyngby

22 Sagsnr. Adresse Boring Top Prøve Bund Prøve PID-måling - m u.t. m u.t Roskilde Havneknejpe 1 0 0, Roskilde Havneknejpe 1 0, Roskilde Havneknejpe 1 1 1, Roskilde Havneknejpe 1 1, Roskilde Havneknejpe 1 2 2, Roskilde Havneknejpe 1 2, Roskilde Havneknejpe 1 3 3, Roskilde Havneknejpe 1 3, Roskilde Havneknejpe 2 0 0, Roskilde Havneknejpe 2 0, Roskilde Havneknejpe 2 1 1, Roskilde Havneknejpe 2 1, Roskilde Havneknejpe 2 2 2, Roskilde Havneknejpe 2 2, Roskilde Havneknejpe 2 3 3, Roskilde Havneknejpe 2 3,5 4 0

23 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Geo Maglebjergvej Lyngby Att.: Jørgen Maag Andersen Udskrevet: Version: 1 Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: Roskilde Havneknejpe Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: GEO Lyngby Kunde: Geo, Maglebjergvej 1, 2800 Lyngby Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: Dybde: m u.t m u.t m u.t m u.t m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: /15 Prøve ID: 2 Dybde: m u.t Kommentar *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Kommentar *1 Ingen kommentar Dorte Lund Troelsen side 1 af 1 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

24 Appendiks 1.B Resultater og klassificering af jordanalyser Antal sider: 2 Sideformat: A Roskilde Havneknejpe GEO, Maglebjergvej 1, 2800 Lyngby

25 Stof Resultat Grænseværdier / /15 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Boring nr. 1 2 Dybde m u.t Bly (Pb) mg/kg TS Cadmium (Cd) Chrom Total (Cr total) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Cyanid total Benz(a)pyren Dibenz(a,h)antracen PAH total Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk Tlf , Fax Jordklassificering Sjælland 38788, Roskilde Havneknejpe I henhold til Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, )" Udskrevet mg/kg TS , mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS <0.1 < mg/kg TS , mg/kg TS , mg/kg TS mg/kg TS <1.0 < mg/kg TS <5.0 < mg/kg TS <5.0 < mg/kg TS mg/kg TS

26 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Geo Maglebjergvej Lyngby Att.: Jørgen Maag Andersen Udskrevet: Version: 2 Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: Roskilde Havneknejpe Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: GEO Kunde: Geo, Maglebjergvej 1, 2800 Lyngby Prøvenr.: / /15 Prøve ID: 1 2 Dybde: m u.t m u.t Kommentar *1 *1 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204:1980 Cyanid CN, total <0.1 <0.1 mg/kg TS DS/ISO 17380:2005 Bly, Pb 10 8 mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas - - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter mg/kg TS REFLAB Kommentar *1 Laboratoriet vurderer: Prøvens totalkulbrinter består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. Dorte Lund Troelsen side 1 af 1 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde. Rabalderstræde -, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning I forbindelse med udvidelse af Musicon i Roskilde har Roskilde Kommune anmodet

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport

Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport Roskilde. Ådalen. Udstykning Geo- og miljøteknisk rapport Rapport nr. 1, 2015-06-17 Sammenfatning I Roskilde Kommune skal der ved Ådalen i Trekroner-Roskilde udstykkes 10 enkelthus parceller og 2 storparceller.

Læs mere

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37946 Rapport 1, 2014-10-16 Sammenfatning Der er på Tujavej 11 og 13 i Køge konstateret forurening som påtænkes at skulle fjernes. Der er i forbindelse

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

LASKEDALEN 103 BRABRAND

LASKEDALEN 103 BRABRAND LASKEDALEN BRABRAND INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport AREALUDVIKLING AARHUS GRUNDSALG PAKHUS 7 NORDHAVNSGADE -4 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 ÅBNINGSTID 9.30-5.00 MANDAG - FREDAG

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C.

Blomstervænget 36. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 36 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen By & Havn Data om kvælstofindhold på dmolen Bilag EKJ-sag 15-0261 Bilag 1 Analyserapport fra dmolekanalen TEST g. nr. 361 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Kjartan Butzbach AALYSERAPPORT

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Svenstrup. Godthåb. Sportvænget Udstykning af grunde Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -8- Sammenfatning På Sportvænget i Godthåb ved Svenstrup skal der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri.

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 34 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 UNDERSØGELSENS

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler.

I de geotekniske boringer er der under 0,4-0,6 m fyld og overjord overvejende truffet fedt ler og i 2 boringer også meget fedt ler. Odder. Præstevænget 10-20 Udstykning 6 villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 36471 Rapport 2, 2013-04-04 Sammenfatning I den centrale del af Odder planlægges en ny udstykning

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt

Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt Fårup. Kåtbæk Vådområde projekt Risikovurdering Geo projekt nr. 384 Rapport nr., revision 2, 205-09-09 Udarbejdet for ALECTIAA A/S Skanderborgvej 90 8260 Viby J Att.: Kasper Rasmussen Udarbejdet aff Glenn

Læs mere

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse

Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Vodskov. Vester Hassing. Ved Jernbanen Salg af grund Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 086 Rapport, 07-05-5 Sammenfatning Aalborg Kommune ønsker at sælge en grund på Ved Jernbanen i Vester

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere