TRACTIIINI Ktllf. Tour de Belgique. Tur på Kattegat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRACTIIINI Ktllf. Tour de Belgique. Tur på Kattegat"

Transkript

1

2 24 TRACTII<O>INI Ktllf Foriu et ~r pa vej - hvor svært det end kan være at fatte! Vi nærmer os en ny køresæson og har man noget at køre i, bliver der rigeligt at køre efter, i savel 1nd- som udland. Her f!illger en kronologisk oversigt : Lokalmøder ØST: Peaer GrJi)nborg arrangerer lokalmøde i i(astrup Lufthavn fredag den '2.7. marts kl. ' Vi skal mji)des derude - for nærmere oplysninger r1ng til Peder pa '2.. NU' Tllmeld1ng senest fredag d. '2.1/ 3. VEST : SØndag den 3. maj fra kl er aer lokal111jl)d e ho s J et te og J ens Sanning i Skanderborg. Tur på Kattegat I samarbejde med Nordjysk Vintage Motorklub (NVHI<) og Kristianssand Veter anb~kl u b er TAD inviteret til at deltage i færgeselskabet Fred. Olsen Lines ' 50 ars jubilæum pa ruten Hirtshals - Kristianssand. Mine oplysninger om arrangementet er endnu lidt sparsomme, men for at ctu kan nå at sla et kryds i kalenderen bringes hermed en foreløbig introduktlon. LØrdag den '2.3. maj 1Yb7 mji)des vi i hlrtshals, og færgen afgar til 1\ristlanssand kl Hed færgen er ogsa '2.0-L.S veteranbiler fra Norge, der er pa returr e jsen. Turen med færgen til 1\r.tstianssand og r etur er gratis for bilerne og samtlige passagerer. l<'ærgeselskabet ~ red. Olsen Lines vil, uct over andre arrangementer pa turen, give en frokost til alle deltagerne. Heturrejsen til Danmark kan foretages efter eget valg.!';n ten samme dag kl. 17, ss')ndag kl. ij. 00, søndag kl. 1\1. 00 eller senere. Ønsker Ilian saledes a t gjl) r e turen til et weekend-ophold, vil Fred. Olsen Lines være behjælpelig mect at finde gode og billige overnatningsmuligheder i Norge. Er du interesseret i ovennævnte arrangement, bedes du skrive eller ringe til mig snarest, da antallet af pladser kan være begrænset. Hroar Toppenberg, HJi)jtoften 10, 9000 Al borg. Tlf: 0~- 1 ~6~~2. Tour de Belgique belgien Hundt i dagene '2.~-31. maj, i anledning af den belgiske klubs 15-års fødselsdag. Her citeres fra indbydelsen: "ll}b7. En enes tående begivenh ed for de klassiske Gitr~n'er. G.U. A. G. fejrer Sln 15-ars fi<)dse l sdag mect dig! De s mukkeste Gitro~n ' er l Europa, fra Type A 1919 til 11U fra 1Y57, møder hi nancten pa de bel giske landeveje i Tour de Belgique. Start og mal finder sted pa "Palais Mondial cte l'automobile " \Autoworla) i bruxelles. r<ontaktadresse : GLUU HELGE DES ANGIENNES CITHOEN, Welriekendedreef 1, ti-1\100 Overijse, Belgien. 29

3 -- _, ~flt~ CIITROEINI Pinsen 6-8 juni Flere forskellige aktiviteter falder desværre sanunen i pinsen. Ilet for os mest relevante er naturligvis den svenske ~Ilklubs årsmøde, der som bekendt denne gang finder sted pa Orenas Sl ot, ca. S km syd for Helsingborg. MØdet arrangeres af Bengt bengtsson og Henrik Lundberg som mange af os jo kender fra flere af vores møder - lad os fa rigtig mange danske vogne/ medlemmer over til vore svenske venner! Der foreligger endnu ikke yderligere opl ysninger om mødet, bortset fra prisen, der kommer til at ligge på ca. 600 Skr. pr. næse -alt incl. (Overnatning på dobbeltværelser). Fra Jylland arrangeres der fælles køret ur til mødet via Grena-Hels1ngborg. Der satses pa afrejse fredag aften \grundlovsdag), og overnatni ng pa færgen. Hj emtur mandag (2. pinsedag). Har du ikke selv en køreklar ll'er, er der mulighed for transport med nogle af de kørende. Yderl igere oplysning og tilmelding t1l Erik Hougard: 05-~ ~om nu ud af hullerne, sa vi kan vise svenskerne, at vi ogsa kan gøre genvisit! marked. Alle der ankommer for kl i førkrigsbil/ motorcykel far fribillet til museet. Derudover vil alle s om fremviser gyldigt medlemskort til en veteranb1lklub (TAD: postgirokvittering) fa adgang til museet for halv pris. Grastis Stadeplads. Og så er vi blevet inviteret t1l at deltage i det 1 ~. Nordiske Grænsetræf, der i ar arrangeres af Norsk 2CV ~lubb. Læs mere om dette andetsteds i Attraction. Sor.nr.nertraef'87 Hermed inviteres til Sommertræf '~7, pit Moltkes Vandrehjem i Hel singør, ligesom i ' ~S. Det foreløbige program ser sådan ud: Fredag d. 21. august : Film: "Undskyld vi flygter"- med masser af ll'ere i' LØrdag d. 22.: kl til : Generalforsamling i Traction Avant Danmark, (som hermed er i ndkaldt). ~L : ~Øretur til KØbenhavn, med diverse prpver undervejs. Tilbage pit vandrerhjemmet ca. kl. 1 ~. 00. ~l : FESTMIIJDAG. SØndag d. 23.: Stumpemarked, som sand synligvis vil finde sted på Nivågard. Vi slutter træffet ca. kl. l S. OO. - med venlig hi l se n arrangementsgruppen. / kontaktperson: Kim Clasen. 7. ICCCR!Jet syvende "Internationale Citroen Car Club Rally" finder som bekendt-sted i Loreley-i det sydlige Tyskland i dagene 4-6 september.!jet arrangeres af vor søsterklub CVC, i samarbejde med de andre tyske C i troenklubber. J eg haber at kunne konune med yderligere information i et ko mmende nummer af bladet. Man kan dog allerede nu kontakte: Jurgen Czaikowski, Haedenkampstrasse 22, IJ-4700 Hannn 3. Tlf: 023 ~ Jens. LØrdag d. 6. j uni kl afholder Jysk Automobilmuseum sit arlige veteran-auto- 30

4 En mand som var eet med sin 11 'er! Partr æt af CarL LynenskjoLd i fuld galop på Amager Travbane. Bemærk hans helt specielle kørestil; altid med nedrullet vindue og armen til større mod dør pladen. Motorsport I dette blad kan du denne gang l æse noget om ll' erne i dansk mot or s port. Artiklerne er skrevet af J ohn Reel e, s om ha r besøgt den i sin tid så kendte racerkør er Carl Lynenskjold. Ar tiklerne skal i kk e opfatt es s om et forsøg på a t skrive "den komplette historie " om ll' ernes liv~ dansk motorsport, men er næs t en a l ene baser et pa oplysningerne fra Lynenskjold. Hen de giver i hvert f ald et rimeligt bi llede af hvor stor en rolle de vinkelbær ende biler spillede i en l ang periode. Carl Lynens kjold va r desud en så venlig a t l åne os en masse bi lleder fra hans karrier e mange af disse taler jo klart for sig selv! Det lader vi dem gør e i de tilf ælde, hvor det har vær et svært a t finde oplysninger om s t ed og dato. Blandt andet har vi rodet en den rundt i byna vnene A rup, Arby og Abro -en eller fler e f yns ke motorbaner. Kan nogen af medlemmerne kast e lys over dette? Vort medlem Pet er Schmi dt J ensen, s om i gamle dage har vær et med til at r i gge bil er t~l for en anden af tidens store Citroenk!<)rere, Ewald Hasmussen i ~ a rum, fortale i øvrigt forleden om de tw1ede biler, a t de ofte krævede så h!<)je omdre jningst al for a t t r ække, a t man primært k!<)rte dem ~ l. og 2. gear. (G earlasen blev fjernet). Bi l erne s tod deres prøve pa ~i s k e bæk-bakken: hvis i kk e de kunne sprøjte op ad den med mindst 120 km/ t i andet gear, kunne de t vær et ligemeget - sa var de i kk e hurtige nok..! God fornøjel se! John og J ens. En pressel citron. 31

5 F'ør i t1den var aer Konstant brug for nye kørere, og havde man lyst til at være med t<unne man konm1e til en prøve for at konstatere hvor god man var til at tumle en bil. Vedkommende behøvede sa blot at melde sig ind i f.eks DAll, DNll eller AS!\. Det kostede 25,- kr at blive optaget og 25,- kr ar ligt a t være medlem \19 SO) Han bestilte sa en begynderlicens til 25, kr. som gav adgang til træning pil banerne lørdag eftermiddag og i højsæsonen tillige pa de lyse torsdag eftener. Syntes man om sporten, kunne man indstille sig til en licensprøve, hvor man l selskab med nogl e Kenate Kørere skulle demonstrere handelag og være 1 stand tll nogenlunde at følge med. Hen skulle enavidere kende flag- og kørselsreglerne - dvs. v1de at man matte overhale bade højre og venstre om, give plads tll overhalende Konkurrenter og ikke skære baner, førend rnan var mindste en vognlængde foran eller bagved. Ved tyvstart fik man et t1llæg pa et minut 1 løbet. J\unne alle disse betingelser opfyldes f1k man sa den endelige licens, hvorefter man for alvor Ktmne begynde at dyrke den raske, men kostbare sport og dramme om at blive en ny Nellemann. Carl Lynenskjeld meldte sig 1nd i ASI\ (Automobil Sports!\lubben) i 1939 og kørte motorløb i 20 ar. Igennem arenes løb havde han omkring 6-10 Citroen ll' ere. En af hans faste mekanikere var den kendte cykelrytter Kay werner Nielsen, som havde været i l ære hos Citroen i Arhus. Lige efter krigen kom han til København og arbejdede bla.a. hos Sonuner pa Amager. Ikke alene pa cyklen var Kay lynhurtig, men ogsa med Citroen-værktf<)jet. Saledes kunne han skifte motor pa en 11 Sport pa mindre end Z t1mer - al t in cl. Det skal vi andre nok bruge et par dage til. ~ Jen efter lo ars forløb som mekaniker inden for motorsporten lod han 11 være elleve (eller omvendt) for ud elukkende at beskæftige sig mect pedalkraft. Ikke kun pa motorbanerne var Carl LYnenskjolct lidt af E'n fartctjævel, men ogsa i den københavnske traf1k, hvilket bekræftes af at han 1 l~bet af et ar f1k 12 fartbøder. Hetjenten som stod og d1rigerede færdselen pa 1'r1anglen sprang altid ind pa fortovet, nar han sa Carl konune farende i Citroen ' en for ikke at fa kørt r ud af bukserne. Den nu 7ti-arige Carl Lyn ensk j eld som bla.a. havde autolakeri inder hov edtribunen pa Ko skilde King, nyder nu sit otium i sit hu s i Hund ige syd for i\sobenhavn og tænker med glæde tilbage pa de gode gamle dage l Gitroen 11; dengang da aer virkelig var sang i ventilatorreunnene. Fra Danmarksmesterskaberne på FangeL-banen i Forrest ses Jørgen Egende Søgård i cabrio1etten, (bemærk motorcykel- forskærmene! ), i aggressiv yderposition Carl Lynenskjold efterfulgt af SLagtermester Arne Nielsen i BMW 'en. 32

6 Roskilde Ring Der fandtes større, sværere og hurtiger e motorbaner i snesevis, men savel dans Ke som ud enla ndske kørere af ~nternatloval klasse der havde prøvet kosk~lde k~ng l'ietegnede den uden forbehold som verdens mor soms t e. Tilsyneladend e nem og enkel at finde ud af, men lumsk som bare pokker og med to store van ske l~ ge sv1ng, hvor lkke sa fa vogne har sl aet en kolb~tte, og hvor endnu flere l ~b bl ev afgjort ~ s~dste omgang. livor ma nge andre motorbaner ~ landet havde sværere ved at trække tllskuere t~l blev "tnngen" en kæmpe attraktion med et meget stort stampublikum. banen blev a nlagt i en gauunel udtjent grusgrav og a nlægsudgifterne blev pa lige ved l mlll. kroner. Ved abningsløbet i juni l YSS var der samlet tilskuere, hvad der ogsa var normalt til de større løb. Asfaltbanen var 700 metet' lang og blev mlvidet til ' det dobbelte l 195b. Normalt kørtes motorl~b i b-7 forsl<ellige klasser med 3-4 heat l hver. gen af hovedbegivenhederne var vel nok klassen for standardvogne und er ZOOO cm 3, hvor Citroen 11 dominerede 1 mange ar, takket være "Citroen-holdet": Poul Thorusen, Ewald kasmussen, Carl Lynenskjold, J ~r gen Egede SØgard og Poul kasurussen. Disse gutter havde K~rt utall1ge l Øb og kendte hinandens køremade og tekn~k ud og 1nd og kunne aerfor give publikum oen helt store oplevelse og dramat1k. 33

7 34

8 Som bekendt opsendte russerne der es f Øfste Sputnik d. 4 oktober 1':1.)7. 16 dage efter, den 20. oktober, skullle man køre om Danmarksmesterskabet pa "Hingen", og ved denne l ejlighed syntes konkurrenterne abenbart a t Carl Lynenskj olds egen planet- sattelit ogsa skulle prydes mea et l<ol s Jml sk navn. Hovedparten af de mange t~lskuere var naturl1gvis Ko nm1e t for at opleve det s tore sus, nemlig Citroen Klassen, hvor ogsa Porche, umw og andet ragelse var med. LØbet var igang og 1 sidte heat pil 6. omgang og ~ kla r førerpositlan fik "Sprutnik" en r e t sa kraftlg jordforb1ndelse, u te t den i Pl r ellisvi nget med næs t en l SO km/ t tabte aet højre forhjul. Men e n ve ri t a bel meteorhale styrene LynenSKJold utrolig flot s~t trehjulede kjilr etøj et par hundrede meter, hvorefter han s tandsede l1ge vea ydervolden. Som en anden drabant forsjilgte forhjulet forgæves at i ndhente s in ejer for ~n sammenkobling,!olen drejde sa 1.nd llllellem de efterføl gend e vogne med Poul Thomsen l4bj og Preben 1\almer l44j ved rattet, hvorefter aet strejfede en fotograf pa lilder Kredsen og endte med et ordentl igt plask 35

9 1 den lille sø t1l t1lskuernes undren. bagefter kunne Lynenskjeld konstatere, at det var dr1vakselspindlen der var brækket m1dt over og hjulet havde tvunget s1g vej gennem forskærmen, inden det fortsatte sit solo-race ned over asfalten. Bemærk her hjulest vej, nærmest forskærmen! Der har været tryk på! skærmbeskytteren er også knækket. Som nævnt kørtes der i flere forskellige klasser; dels med utunede bller, dels med tunede. For at disse forhjulstrækkere kunne bl1ve sa hurt1ge som mulig t h~vlede man flere mm. af topstykket, brugte shellak i stedet for toppaknlng, alwlllnlwnsplejlstænger, korte stempler med kun een stempelring, dobbelt weber-karburator og sv1nghjulet afdrejet sa tuesten kun startkransen var tilbage. Desuden Kørte man pa YY oktan benzin, so~n r.;an fik fra "astrup Lufthavn; endog ogsa l1~e efter krlgen, hvor der var knaphed pa brændstof. Gearkasserne blev ogsa mod1ficeret, bl.a. blev gearlasen fjernet. Ue hardt tunede maskiner krævede høje omarejn1ngstal og det var aerfor sjældent at man brugte 3. gear. I det hele taget eksperimenterede man utroligt meget med vognene og topfarten kom undertlden helt op imod 1':10 km/ t..som regel ulev motorerne splittet aa, kontrolleret og repareret efter hvert løb. L1ge siden ll' erens fødsel midt 1 tredverne, blev denn e lavtliggende jordfræser anvendt overalt pa l!:uropas motorsportsbaner og Citro~n-epoke n sluttede f rst ornkring l';lbu, da Volvoerne med bs hk og andet moderne maskineri begyndte at gøre sig gældende. CarL Lynenskjold i et orienteringløb på MidtsjæLLand i midten af halvtredserne. Ved disse Løb var der ofte indlagt hastighedsprøver på temmeligt ufremkommelige steder. Hård kost for både fører og vogn! 36

10 37 På is... Om vinteren blev der arrangeret i sbaneløb på mange af landets tilfrosne søer. Frederiksborg Slotssø og Sorø SØ var vel nok de s teder hvor der kørtes flest isbaneløb. r<ørene fremstillede selv sine plgdæk individuelt. Ca. 41i ganske almindellge bræddebolte blev tilspi dsede ud s tukket igennem dækkene indefra, s k1ve og møtrik pit ydersiden. Længden var afgørende og a fhang af i sens hardhed den pagældende dag løbet skulle k~r es. Situationsbilledet viser JØrgen Egede SØgård i cabriolet ' en foran Poul Tho111sen i sporten på Freder iksborg Slotssø d. 19 februar tilskuere trodsede det hårde vintervejr og da løbe t var færdigkørt havde flere af deltagerne mi s t et mange af deres pigge. En havde således kun 2 pigge tilbage i hvert hjul, hvilket skyndtes dels for lange pigge, del s den meget harde is og de mange s ving. Vinder i de 3 heat blev i sin sædvanlige sobre og polerede stil Poul Thontsen. Nr. 2 Poul Has mussen og nr. 3 J Ør gen SØgard. Det var ikke ualmindeligt at 6-7 vogne punkter ede i et sadant isløb. Ved vandpantomimen aret f ør, i 1955, va r det publikumsmæssigt meget fint vejr med tilskuer e, de fles t e staend e oppe på J ægerbakken, og man må nok si ge, at de fik dramatik for alle pengene. Ved afslutningen af l Øbet var i sen k~rt sa meget op at den brækkede, saledes at hel e inderkredsen, hvor ryttergarden befandt sig, begyndte at gynge. Falcks Hedningskorps mått e t i lkaldes og etablere en bro, sa vogne, mand s kab og materiel kunne komme tørs ko e t i land. J(un een af vognene, en Gitroen, havnede pa bunden af søen. Det vides i kke om den er blevet hevet op ell er om den ligger der endnu, men hvis nogle af medle mmerne en dag skulle konune forbi Hill e r ~ d med en fiskestang, kan man jo pr~ve om man kan være sa helaig at fa en ll' er pit krogen. Billedet er fra Ringstedgade på Østerbro. Lynenskjolds Normale står klar til gadeløb. EwaLd Rasmussen kom tit på besøg hos Car l L. Efter frokost en skulle gutter ne ger ne ned og røre bilerne lidt. En runde omkring Østerbrogad~ StrandbouLevarden og Kristianiagade var passende Carl den ene vej og Ewald den anden vej rundt. De vidste begge nøjagtigt hvor halvvej en var, så de kunne se hvem der var bagud. I så tilfælde var det bare om at.gi ' den en ekstra tand!

11 38 I vinteren 1Y46-47 blev der KØrt to isbaneløb pa SortedamssØen i ~ Øbe nhavn hvor overskuddet gik til velgørend e formal. Pa bllledet ses en drabelig fight mellem Carl Lynenskjold i sin 11 Sport, side om slde med slagtermester Arne Nielsen l bmw. Citroen ' en har snud eskærm pa for at undgå at isklumper fra evt. foranllggende vogne skal smadre forruden. Spotlight'en på taget blev brugt nar man k!z'rte natorienteringsl øb. l:lagved ser man sort af mennesker sta rundt ont hele danunen lderaf maske søens særprægede navn?).

12 Amager Travbane Det l ykkedes at erhverve Amager Travbanes udmærkede anl æg til ud ~velse af bilvæddel~b. Af sikkerhedsmæssige grunej e blev der kun lukket tilskuere ind. Ogsa på i\astrup Lufthavns omr åde blev der kørt et enkelt løb. 11 Ovenstående billede viser Lynet 11 i fuld galop patravbanen d. 11. september. En sten har ødelagt forruden og Carl Lynenskjold matte en tur på skadestuen for at f a pillet gl assplinter ud af ~j n e n e, selvfølgelig først efter at have gennemført l Øbet. På banen blev der i SO ' erne kørt to løb om aret. Også enkelte stock-car l øb med Citro~n 11 som deltager blev kørt pa denne travbane, men enhver motorsportsmand med respekt for motorsporten var absolut imod dette skrammel cirkus og især modstander af at banen blev pl~jet op og ii>clelagt. John Reeie. NogLe af de "tunge drenge " i dansk motorsport gennem halvtredserne: fra venstre Vagn Herman, Robert NeLLemann, ~ CarL LynenskjoLd og sønnen Preben LynenskjoLd. BiLen kender vi; det er jo den som kørtes af Jørgen Egede Søgård. IføLge CarL LynenskjoLd skulle den imidlertid have tilhørt Fru Sv. Pedersen. Ved nogen noget om de't? Rygtet vil iøvrigt vide at denne Danmarks nok mest fotograferede cabriolet endte som skrot... 39

13 40 Carsten Geisler, Citroen 11 Sport 1941 / 42, stelnr Som sa mange tidligere stafetister, har der og s a været en 11' er i min "fortid" E:fter et habl!1!st forsøg med en Ford 10 cabriolet fra 1 93~, købter jeg i 1l)6b en 11 SP.art fra -49, prisen var kr. Citroen'en skulle synes, men det matte være en smal sag for en andenarslærling - tænkte jeg. lhlinspektøren mente noget andet. PiL 6t punkt - nemlig handbremsen - var vi uenige. Han mente at det var en nød!} emse, jeg opfattede det mere sow en parkeringsbremse (nok af!1lkonomiske grunde). Efter flere forsøg lykkedes det mig at få C1troen'en synet, og sli var det med at konun e ud at køre. <!2 år gik det fint, der var kun få problemer. Koblingen matte fornyes og desuden led Citroen ' en af kronisk strømmangel (et nyt batteri havde nok været den rette medicin!). Det hele fik en brat slutning, da gearkassen brød sammen. Donuuen blev afsagt ca. 2 sekund efter jeg havde konstateret, at olien l Øb ud af gearkassen - ophug. Idag ærgrer det mig selvfølgelig at jeg ikke forsj1)gte med en bedre lj1)sning, men pengene var smli, og mit syn pa biler var vel ogsa et andet dengang. Efter at jeg i sommeren 19b4 havde set over 100 tractioner, pli vej til Mo skva, samlet pil Klidhuspladsen i KØbenhavn, begyndte jeg igen at i nteressere mig lidt for denne herlige bil. J eg kontaktede Traction Avant Danmark, og bl~v medl em - uden bil. I efterar et 1 9~5 ringede jeg til J Ørgen r\jær, for a t Il Øre 0111 han kunne anvise en bil. Han havde et par emner, bl.a. en Sport -3l) han lige havde købt pa Fyn. Det lød jo interessant, og efter lidt snak frem og tilbage købte jeg b1len. Det viste sig senere at manden som J Ørgen købte bilen af er mine s vigerforældres "næs ten" nabo og gode bekendte. Han havde haft 11'eren i 3 lir ud en at reklamere med det. Min "nye 11 11' er vis te sig ved nærmere

14 gennemgang af stelnummerfortegnelsen at være fabrikeret under krigen, nærmere betegnet mellem -41 og -44. Bilens papirer er desværre væk,derfor denne us1kkerhed m.h. t. fabrika tionsår. De sidste 20 ar har bilen formodentligt staet i diverse garager og lader rundt omkring. Der er i hvert fald ingen tegn på at den nogensind e har haft monteret blinklys, som vistnok blev lovpligtigt i slutningen af tredserne. Bilen har alle f9)rkrigsmodellernes kendetegn: Pilotfælge, klapper i hjælmen, fals ved bagruden m. m. Eneste afvigelse er de engelske handtag pa døre og bagklap og et par sjove uautoriserede kofangerstivere foran. Sidste sonmier startede Jeg sa pa den enorme opgave det er at sætte en gammel bil i stand. I første omgang skulle stumperne sorteres, bilen var delvis adskilt da j eg købte den (n1otor-gearkasse og forskærmene, plus div. andre ting var afmonterede). Senere har j eg selv adskilt styretøj, forreste ophæng, instrumentbrædt m. m. t<arrosseriet ser ud til at være rimelig s undt. Der er lidt "røde hunde" hist og her. DØrene skal bl.a. have nye bunde, skinkerne skal repareres forskellige steder, plus tusind andre ting, der altid følger med, men alt ialt ikke værre end at jeg tror det kan klares med tiden. Hvornår denne forholdsvis "nyfundne "!l' er kommer pa gaden skal jeg ikke spa om, det afhænger af flere ting, bl.a. finans- og skatteministeren. Hen en ting er sikkert: uden hjælp og insp1ration fra de mange hyggelige mennesker man m~der i T. A. -DanJJlark, tror jeg ikke, at jeg havde turdet ga i gang med opgaven' Carsten Geisler. BESTYRELSEN: Formand, redaktør: Jens Møller Nicolaisen Ravn sborggade 5A, 4.th., 2200 KØbenhavn N. Tlf: Kasserer, indmeldelse : JØrgen Kjær Saturnvej 9, 8370 Hadsten. Tlf: Sekretær, medlems- og vognregister: Benny A. J ens en Hækmosen 28C, 2730 Herlev. Tlf: MedLems - og vognregister, reservedele Kim Bo Clasen Stengårds Alle 118, 1., 2800 Kgs. Lyngby. Tlf: BestyreLsesmedLem: Finn Lyster Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf:

15 Ny...! Nej, det er ikke en ny model - men ny er den! Firmaet Skovgaard, Olsen & Schmidt i Køge sælger nye og brugte dele til nyere franske biler og er under jagten på disse faldet over dette fabriksnye karrosseri. Iøvrigt har firmaet planer om at sælge dele til vores ll 'ere. Kim Clasen. RACVIIOINI J'llftJ!f STOF TIL TRACTIONSPECIAL: - sendes til J ens MØller Ni col aisen, Ravnsborggade SA, 4.th., 2200 Kbh. N. Tlf: OBS! Vær opmærksom på deadline -se side 3 i Attraction. Alle bidrag fra medlemmerne er meget velkomn e og der mangler principielt altid materiale. Giv lyd fra dig! 42

16 Køb& salg, bytte, kontakt- TRAGTION -ANNONCER - sendes eller indte l efoneres til : Jens Møller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A, 4. th., 2200 Kbh. N. Ol Sælges: Citroen 7S årgang Henv. tlenny Sør e nse n, tlf : Sælges: Citroen 11 Sport varevogn. Keservedelskatalog: kr. 200,-. Keparation s h å ndbog : kr. 250,-. Bog fra det 4 ICCCR i Chartres, 200 s. me d masse r af fotos, kr. 150, Tilsvarende fra det 5. ICCCK i Breda, 190 sider, kr. 150,-. 11 La Traction 11, bog, l 7 5 s. me d l 50 fotos af vore biler, ud gi ve t 1975, kr. 135,-. Købes: Original instruktionsbog til Citroen 11. Jørgen Kjær, Saturnvej 9, ~37 0 Hadsten. Tlf: 06-9 ~ Købes : Forreste ankerplader incl. bremsebakker til 11 Sport (tromledia meter : 225 m.m. / ). Carsten Geisler, tlf: Købes: Bil! Efter at have solgt min 1 1 Sport '47, har jeg erfaret at tilværelsen ikke er de n samme, når man ikke har sadan en skøn vogn at k ø r e i. Sa hve m kan hj ælpe mig til sådan e n bi l igen? Det behøver ikke abolut at være en 11 5, me n alt hat interesse, blot skal den være nogenlunde køreklar. Lisbeth Vest Ni elsen, tlf: KØbes : Hagsæde til 11 Sport. John Keele, tlf :

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Det var ikke en kronologisk gennemgang, for Fritz skiftede igennem hele aftenen fra fortid til

Det var ikke en kronologisk gennemgang, for Fritz skiftede igennem hele aftenen fra fortid til Den 15. februar havde ABC s venner inviteret til foredragsaften med Fritz Mogensen, og som et ekstra krydderi var det også lykkedes arrangørerne, at få en af Danmarks bedste vinterbane-ryttere, Marc Hester,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

(14/4) Poul Weinrich er død Oprettet d. 14. april 2007 En af klubbens profiler gennem de sidste 40 år døde fredag den 13/4-2007...

(14/4) Poul Weinrich er død Oprettet d. 14. april 2007 En af klubbens profiler gennem de sidste 40 år døde fredag den 13/4-2007... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=11429&pagetype=1&print=... (14/4) Poul Weinrich er død Oprettet d. 14. april 2007 En af klubbens profiler gennem de sidste 40 år døde fredag den 13/4-2007...

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Fjordager Cyklings tur til Jura Radmarathon i Lupburg, Bayern d. 7. 10. juni 2013.

Fjordager Cyklings tur til Jura Radmarathon i Lupburg, Bayern d. 7. 10. juni 2013. Fjordager Cyklings tur til Jura Radmarathon i Lupburg, Bayern d. 7. 10. juni 2013. Med de gode erfaringer fra deltagelse i løb i den tyske Radmarathon Cup i 2009 og 2012 vendte vi atter blikket mod Tyskland

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere LØBESEDLEN BMI Motion Marts 2014 DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere Der blæste en kold vind, da 17 BMI ere mødte frem ved NRGi Arena til 2. runde af DuPont løbene. Arrangørerne havde desværre lagt starten

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Åbning af avlscenter.

Åbning af avlscenter. Åbning af avlscenter. Written by superbruger Sunday, 21 March 2010 Dyrlæge og kendt opdrætter i Belgien, Rudi Hendrikx, er en meget kreativ mand. Han ejer og er selv redaktør for ét af brevduebladene i

Læs mere

Facitliste. PIRANA - DANSk 0

Facitliste. PIRANA - DANSk 0 Facitliste PIRANA - DANSk 0 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Dansk 0. De fleste opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Danmarks største flishugger kommer fra Grønbjerg!

Danmarks største flishugger kommer fra Grønbjerg! Side 1 af 6 Læs Give Avis Om os Annoncer VAF MEDIER Kontakt Ikke afgjort om 17-årig bliver sigtet for voldtægt Fantomredninger af Jan D. gav Give sejren! 17-årig voldtaget ved klassefest FORSIDE LÆSERBREVE

Læs mere

Motortræf og 150 års fødselsdag

Motortræf og 150 års fødselsdag Motortræf og 150 års fødselsdag Af Jørgen Kjær Medarbejderne på Dansk Motor- og Maskinsamling på Norddjursland har travlt de skal have gjort klar til forårets store motortræf lørdag den 26. april, og samtidig

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960

Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960 Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960 Vi har samlet nogle af de spørgsmål som du måtte stå med hvis du overvejer at begynde i en Cykel Club. Der er sikkert mange andre ting du kunne ønske svar på, og

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Indbydelse til 1. afd. af MTB-vintercup

Indbydelse til 1. afd. af MTB-vintercup Dansk Politiidrætsforbund Indbydelse til 1. afd. af MTB-vintercup Tirsdag den 9. oktober 2012 i Geels Skov Arrangør: PI-Nordsjælland Kære ryttere Velkommen til 1. afdeling af Vintercup en i MTB! Det glæder

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Bolig Eksklusiv. Tekst: Christian Friis Johansen Foto: Michael Tonsberg/Erik Bjørn & Kompagni A/S

Bolig Eksklusiv. Tekst: Christian Friis Johansen Foto: Michael Tonsberg/Erik Bjørn & Kompagni A/S Hvad får en 29-årig Københavnerpige til at købe en Austin Healey fra 1959 og ikke en sædvanlig mini-tøse-bil som fx VW Polo eller Peugeot 206? Det og en række andre spørgsmål stillede vi den kendte Radio/TV-vært

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark Atlraction l80 -. 54 Bestyrelsen: Klubblad for Traction Avant Danmark Formand: Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. Tlf: 44 44 37 12. Kasserer: Jens E. Sanning, Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Juni 2010 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Kan du hjælpe med at tage banevagter, eller har du mere mod på og tælle eller sælge skiver, så

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19465&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19465&pagetype=1&print=... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=19465&pagetype=1&print=... Side 1 af 1 (4/1) Årets sidste løb i DJF Oprettet d. 4. januar 2009 Nytårsløbet i Randers, der blev kørt d. 28. december,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Svend Thuesen, Jysk Mester i D- klassen 1949

Svend Thuesen, Jysk Mester i D- klassen 1949 1946-1950 Trods der nu skulle være bedre tider, tager det sin tid med at få nye cykler og reservedele frem, og især er der store problemer med racerringene. Den nødvendige lagringstid kan ikke overholdes,

Læs mere

Håndbold. Kampprogram

Håndbold. Kampprogram Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere