TRACTIIINI Ktllf. Tour de Belgique. Tur på Kattegat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRACTIIINI Ktllf. Tour de Belgique. Tur på Kattegat"

Transkript

1

2 24 TRACTII<O>INI Ktllf Foriu et ~r pa vej - hvor svært det end kan være at fatte! Vi nærmer os en ny køresæson og har man noget at køre i, bliver der rigeligt at køre efter, i savel 1nd- som udland. Her f!illger en kronologisk oversigt : Lokalmøder ØST: Peaer GrJi)nborg arrangerer lokalmøde i i(astrup Lufthavn fredag den '2.7. marts kl. ' Vi skal mji)des derude - for nærmere oplysninger r1ng til Peder pa '2.. NU' Tllmeld1ng senest fredag d. '2.1/ 3. VEST : SØndag den 3. maj fra kl er aer lokal111jl)d e ho s J et te og J ens Sanning i Skanderborg. Tur på Kattegat I samarbejde med Nordjysk Vintage Motorklub (NVHI<) og Kristianssand Veter anb~kl u b er TAD inviteret til at deltage i færgeselskabet Fred. Olsen Lines ' 50 ars jubilæum pa ruten Hirtshals - Kristianssand. Mine oplysninger om arrangementet er endnu lidt sparsomme, men for at ctu kan nå at sla et kryds i kalenderen bringes hermed en foreløbig introduktlon. LØrdag den '2.3. maj 1Yb7 mji)des vi i hlrtshals, og færgen afgar til 1\ristlanssand kl Hed færgen er ogsa '2.0-L.S veteranbiler fra Norge, der er pa returr e jsen. Turen med færgen til 1\r.tstianssand og r etur er gratis for bilerne og samtlige passagerer. l<'ærgeselskabet ~ red. Olsen Lines vil, uct over andre arrangementer pa turen, give en frokost til alle deltagerne. Heturrejsen til Danmark kan foretages efter eget valg.!';n ten samme dag kl. 17, ss')ndag kl. ij. 00, søndag kl. 1\1. 00 eller senere. Ønsker Ilian saledes a t gjl) r e turen til et weekend-ophold, vil Fred. Olsen Lines være behjælpelig mect at finde gode og billige overnatningsmuligheder i Norge. Er du interesseret i ovennævnte arrangement, bedes du skrive eller ringe til mig snarest, da antallet af pladser kan være begrænset. Hroar Toppenberg, HJi)jtoften 10, 9000 Al borg. Tlf: 0~- 1 ~6~~2. Tour de Belgique belgien Hundt i dagene '2.~-31. maj, i anledning af den belgiske klubs 15-års fødselsdag. Her citeres fra indbydelsen: "ll}b7. En enes tående begivenh ed for de klassiske Gitr~n'er. G.U. A. G. fejrer Sln 15-ars fi<)dse l sdag mect dig! De s mukkeste Gitro~n ' er l Europa, fra Type A 1919 til 11U fra 1Y57, møder hi nancten pa de bel giske landeveje i Tour de Belgique. Start og mal finder sted pa "Palais Mondial cte l'automobile " \Autoworla) i bruxelles. r<ontaktadresse : GLUU HELGE DES ANGIENNES CITHOEN, Welriekendedreef 1, ti-1\100 Overijse, Belgien. 29

3 -- _, ~flt~ CIITROEINI Pinsen 6-8 juni Flere forskellige aktiviteter falder desværre sanunen i pinsen. Ilet for os mest relevante er naturligvis den svenske ~Ilklubs årsmøde, der som bekendt denne gang finder sted pa Orenas Sl ot, ca. S km syd for Helsingborg. MØdet arrangeres af Bengt bengtsson og Henrik Lundberg som mange af os jo kender fra flere af vores møder - lad os fa rigtig mange danske vogne/ medlemmer over til vore svenske venner! Der foreligger endnu ikke yderligere opl ysninger om mødet, bortset fra prisen, der kommer til at ligge på ca. 600 Skr. pr. næse -alt incl. (Overnatning på dobbeltværelser). Fra Jylland arrangeres der fælles køret ur til mødet via Grena-Hels1ngborg. Der satses pa afrejse fredag aften \grundlovsdag), og overnatni ng pa færgen. Hj emtur mandag (2. pinsedag). Har du ikke selv en køreklar ll'er, er der mulighed for transport med nogle af de kørende. Yderl igere oplysning og tilmelding t1l Erik Hougard: 05-~ ~om nu ud af hullerne, sa vi kan vise svenskerne, at vi ogsa kan gøre genvisit! marked. Alle der ankommer for kl i førkrigsbil/ motorcykel far fribillet til museet. Derudover vil alle s om fremviser gyldigt medlemskort til en veteranb1lklub (TAD: postgirokvittering) fa adgang til museet for halv pris. Grastis Stadeplads. Og så er vi blevet inviteret t1l at deltage i det 1 ~. Nordiske Grænsetræf, der i ar arrangeres af Norsk 2CV ~lubb. Læs mere om dette andetsteds i Attraction. Sor.nr.nertraef'87 Hermed inviteres til Sommertræf '~7, pit Moltkes Vandrehjem i Hel singør, ligesom i ' ~S. Det foreløbige program ser sådan ud: Fredag d. 21. august : Film: "Undskyld vi flygter"- med masser af ll'ere i' LØrdag d. 22.: kl til : Generalforsamling i Traction Avant Danmark, (som hermed er i ndkaldt). ~L : ~Øretur til KØbenhavn, med diverse prpver undervejs. Tilbage pit vandrerhjemmet ca. kl. 1 ~. 00. ~l : FESTMIIJDAG. SØndag d. 23.: Stumpemarked, som sand synligvis vil finde sted på Nivågard. Vi slutter træffet ca. kl. l S. OO. - med venlig hi l se n arrangementsgruppen. / kontaktperson: Kim Clasen. 7. ICCCR!Jet syvende "Internationale Citroen Car Club Rally" finder som bekendt-sted i Loreley-i det sydlige Tyskland i dagene 4-6 september.!jet arrangeres af vor søsterklub CVC, i samarbejde med de andre tyske C i troenklubber. J eg haber at kunne konune med yderligere information i et ko mmende nummer af bladet. Man kan dog allerede nu kontakte: Jurgen Czaikowski, Haedenkampstrasse 22, IJ-4700 Hannn 3. Tlf: 023 ~ Jens. LØrdag d. 6. j uni kl afholder Jysk Automobilmuseum sit arlige veteran-auto- 30

4 En mand som var eet med sin 11 'er! Partr æt af CarL LynenskjoLd i fuld galop på Amager Travbane. Bemærk hans helt specielle kørestil; altid med nedrullet vindue og armen til større mod dør pladen. Motorsport I dette blad kan du denne gang l æse noget om ll' erne i dansk mot or s port. Artiklerne er skrevet af J ohn Reel e, s om ha r besøgt den i sin tid så kendte racerkør er Carl Lynenskjold. Ar tiklerne skal i kk e opfatt es s om et forsøg på a t skrive "den komplette historie " om ll' ernes liv~ dansk motorsport, men er næs t en a l ene baser et pa oplysningerne fra Lynenskjold. Hen de giver i hvert f ald et rimeligt bi llede af hvor stor en rolle de vinkelbær ende biler spillede i en l ang periode. Carl Lynens kjold va r desud en så venlig a t l åne os en masse bi lleder fra hans karrier e mange af disse taler jo klart for sig selv! Det lader vi dem gør e i de tilf ælde, hvor det har vær et svært a t finde oplysninger om s t ed og dato. Blandt andet har vi rodet en den rundt i byna vnene A rup, Arby og Abro -en eller fler e f yns ke motorbaner. Kan nogen af medlemmerne kast e lys over dette? Vort medlem Pet er Schmi dt J ensen, s om i gamle dage har vær et med til at r i gge bil er t~l for en anden af tidens store Citroenk!<)rere, Ewald Hasmussen i ~ a rum, fortale i øvrigt forleden om de tw1ede biler, a t de ofte krævede så h!<)je omdre jningst al for a t t r ække, a t man primært k!<)rte dem ~ l. og 2. gear. (G earlasen blev fjernet). Bi l erne s tod deres prøve pa ~i s k e bæk-bakken: hvis i kk e de kunne sprøjte op ad den med mindst 120 km/ t i andet gear, kunne de t vær et ligemeget - sa var de i kk e hurtige nok..! God fornøjel se! John og J ens. En pressel citron. 31

5 F'ør i t1den var aer Konstant brug for nye kørere, og havde man lyst til at være med t<unne man konm1e til en prøve for at konstatere hvor god man var til at tumle en bil. Vedkommende behøvede sa blot at melde sig ind i f.eks DAll, DNll eller AS!\. Det kostede 25,- kr at blive optaget og 25,- kr ar ligt a t være medlem \19 SO) Han bestilte sa en begynderlicens til 25, kr. som gav adgang til træning pil banerne lørdag eftermiddag og i højsæsonen tillige pa de lyse torsdag eftener. Syntes man om sporten, kunne man indstille sig til en licensprøve, hvor man l selskab med nogl e Kenate Kørere skulle demonstrere handelag og være 1 stand tll nogenlunde at følge med. Hen skulle enavidere kende flag- og kørselsreglerne - dvs. v1de at man matte overhale bade højre og venstre om, give plads tll overhalende Konkurrenter og ikke skære baner, førend rnan var mindste en vognlængde foran eller bagved. Ved tyvstart fik man et t1llæg pa et minut 1 løbet. J\unne alle disse betingelser opfyldes f1k man sa den endelige licens, hvorefter man for alvor Ktmne begynde at dyrke den raske, men kostbare sport og dramme om at blive en ny Nellemann. Carl Lynenskjeld meldte sig 1nd i ASI\ (Automobil Sports!\lubben) i 1939 og kørte motorløb i 20 ar. Igennem arenes løb havde han omkring 6-10 Citroen ll' ere. En af hans faste mekanikere var den kendte cykelrytter Kay werner Nielsen, som havde været i l ære hos Citroen i Arhus. Lige efter krigen kom han til København og arbejdede bla.a. hos Sonuner pa Amager. Ikke alene pa cyklen var Kay lynhurtig, men ogsa med Citroen-værktf<)jet. Saledes kunne han skifte motor pa en 11 Sport pa mindre end Z t1mer - al t in cl. Det skal vi andre nok bruge et par dage til. ~ Jen efter lo ars forløb som mekaniker inden for motorsporten lod han 11 være elleve (eller omvendt) for ud elukkende at beskæftige sig mect pedalkraft. Ikke kun pa motorbanerne var Carl LYnenskjolct lidt af E'n fartctjævel, men ogsa i den københavnske traf1k, hvilket bekræftes af at han 1 l~bet af et ar f1k 12 fartbøder. Hetjenten som stod og d1rigerede færdselen pa 1'r1anglen sprang altid ind pa fortovet, nar han sa Carl konune farende i Citroen ' en for ikke at fa kørt r ud af bukserne. Den nu 7ti-arige Carl Lyn ensk j eld som bla.a. havde autolakeri inder hov edtribunen pa Ko skilde King, nyder nu sit otium i sit hu s i Hund ige syd for i\sobenhavn og tænker med glæde tilbage pa de gode gamle dage l Gitroen 11; dengang da aer virkelig var sang i ventilatorreunnene. Fra Danmarksmesterskaberne på FangeL-banen i Forrest ses Jørgen Egende Søgård i cabrio1etten, (bemærk motorcykel- forskærmene! ), i aggressiv yderposition Carl Lynenskjold efterfulgt af SLagtermester Arne Nielsen i BMW 'en. 32

6 Roskilde Ring Der fandtes større, sværere og hurtiger e motorbaner i snesevis, men savel dans Ke som ud enla ndske kørere af ~nternatloval klasse der havde prøvet kosk~lde k~ng l'ietegnede den uden forbehold som verdens mor soms t e. Tilsyneladend e nem og enkel at finde ud af, men lumsk som bare pokker og med to store van ske l~ ge sv1ng, hvor lkke sa fa vogne har sl aet en kolb~tte, og hvor endnu flere l ~b bl ev afgjort ~ s~dste omgang. livor ma nge andre motorbaner ~ landet havde sværere ved at trække tllskuere t~l blev "tnngen" en kæmpe attraktion med et meget stort stampublikum. banen blev a nlagt i en gauunel udtjent grusgrav og a nlægsudgifterne blev pa lige ved l mlll. kroner. Ved abningsløbet i juni l YSS var der samlet tilskuere, hvad der ogsa var normalt til de større løb. Asfaltbanen var 700 metet' lang og blev mlvidet til ' det dobbelte l 195b. Normalt kørtes motorl~b i b-7 forsl<ellige klasser med 3-4 heat l hver. gen af hovedbegivenhederne var vel nok klassen for standardvogne und er ZOOO cm 3, hvor Citroen 11 dominerede 1 mange ar, takket være "Citroen-holdet": Poul Thorusen, Ewald kasmussen, Carl Lynenskjold, J ~r gen Egede SØgard og Poul kasurussen. Disse gutter havde K~rt utall1ge l Øb og kendte hinandens køremade og tekn~k ud og 1nd og kunne aerfor give publikum oen helt store oplevelse og dramat1k. 33

7 34

8 Som bekendt opsendte russerne der es f Øfste Sputnik d. 4 oktober 1':1.)7. 16 dage efter, den 20. oktober, skullle man køre om Danmarksmesterskabet pa "Hingen", og ved denne l ejlighed syntes konkurrenterne abenbart a t Carl Lynenskj olds egen planet- sattelit ogsa skulle prydes mea et l<ol s Jml sk navn. Hovedparten af de mange t~lskuere var naturl1gvis Ko nm1e t for at opleve det s tore sus, nemlig Citroen Klassen, hvor ogsa Porche, umw og andet ragelse var med. LØbet var igang og 1 sidte heat pil 6. omgang og ~ kla r førerpositlan fik "Sprutnik" en r e t sa kraftlg jordforb1ndelse, u te t den i Pl r ellisvi nget med næs t en l SO km/ t tabte aet højre forhjul. Men e n ve ri t a bel meteorhale styrene LynenSKJold utrolig flot s~t trehjulede kjilr etøj et par hundrede meter, hvorefter han s tandsede l1ge vea ydervolden. Som en anden drabant forsjilgte forhjulet forgæves at i ndhente s in ejer for ~n sammenkobling,!olen drejde sa 1.nd llllellem de efterføl gend e vogne med Poul Thomsen l4bj og Preben 1\almer l44j ved rattet, hvorefter aet strejfede en fotograf pa lilder Kredsen og endte med et ordentl igt plask 35

9 1 den lille sø t1l t1lskuernes undren. bagefter kunne Lynenskjeld konstatere, at det var dr1vakselspindlen der var brækket m1dt over og hjulet havde tvunget s1g vej gennem forskærmen, inden det fortsatte sit solo-race ned over asfalten. Bemærk her hjulest vej, nærmest forskærmen! Der har været tryk på! skærmbeskytteren er også knækket. Som nævnt kørtes der i flere forskellige klasser; dels med utunede bller, dels med tunede. For at disse forhjulstrækkere kunne bl1ve sa hurt1ge som mulig t h~vlede man flere mm. af topstykket, brugte shellak i stedet for toppaknlng, alwlllnlwnsplejlstænger, korte stempler med kun een stempelring, dobbelt weber-karburator og sv1nghjulet afdrejet sa tuesten kun startkransen var tilbage. Desuden Kørte man pa YY oktan benzin, so~n r.;an fik fra "astrup Lufthavn; endog ogsa l1~e efter krlgen, hvor der var knaphed pa brændstof. Gearkasserne blev ogsa mod1ficeret, bl.a. blev gearlasen fjernet. Ue hardt tunede maskiner krævede høje omarejn1ngstal og det var aerfor sjældent at man brugte 3. gear. I det hele taget eksperimenterede man utroligt meget med vognene og topfarten kom undertlden helt op imod 1':10 km/ t..som regel ulev motorerne splittet aa, kontrolleret og repareret efter hvert løb. L1ge siden ll' erens fødsel midt 1 tredverne, blev denn e lavtliggende jordfræser anvendt overalt pa l!:uropas motorsportsbaner og Citro~n-epoke n sluttede f rst ornkring l';lbu, da Volvoerne med bs hk og andet moderne maskineri begyndte at gøre sig gældende. CarL Lynenskjold i et orienteringløb på MidtsjæLLand i midten af halvtredserne. Ved disse Løb var der ofte indlagt hastighedsprøver på temmeligt ufremkommelige steder. Hård kost for både fører og vogn! 36

10 37 På is... Om vinteren blev der arrangeret i sbaneløb på mange af landets tilfrosne søer. Frederiksborg Slotssø og Sorø SØ var vel nok de s teder hvor der kørtes flest isbaneløb. r<ørene fremstillede selv sine plgdæk individuelt. Ca. 41i ganske almindellge bræddebolte blev tilspi dsede ud s tukket igennem dækkene indefra, s k1ve og møtrik pit ydersiden. Længden var afgørende og a fhang af i sens hardhed den pagældende dag løbet skulle k~r es. Situationsbilledet viser JØrgen Egede SØgård i cabriolet ' en foran Poul Tho111sen i sporten på Freder iksborg Slotssø d. 19 februar tilskuere trodsede det hårde vintervejr og da løbe t var færdigkørt havde flere af deltagerne mi s t et mange af deres pigge. En havde således kun 2 pigge tilbage i hvert hjul, hvilket skyndtes dels for lange pigge, del s den meget harde is og de mange s ving. Vinder i de 3 heat blev i sin sædvanlige sobre og polerede stil Poul Thontsen. Nr. 2 Poul Has mussen og nr. 3 J Ør gen SØgard. Det var ikke ualmindeligt at 6-7 vogne punkter ede i et sadant isløb. Ved vandpantomimen aret f ør, i 1955, va r det publikumsmæssigt meget fint vejr med tilskuer e, de fles t e staend e oppe på J ægerbakken, og man må nok si ge, at de fik dramatik for alle pengene. Ved afslutningen af l Øbet var i sen k~rt sa meget op at den brækkede, saledes at hel e inderkredsen, hvor ryttergarden befandt sig, begyndte at gynge. Falcks Hedningskorps mått e t i lkaldes og etablere en bro, sa vogne, mand s kab og materiel kunne komme tørs ko e t i land. J(un een af vognene, en Gitroen, havnede pa bunden af søen. Det vides i kke om den er blevet hevet op ell er om den ligger der endnu, men hvis nogle af medle mmerne en dag skulle konune forbi Hill e r ~ d med en fiskestang, kan man jo pr~ve om man kan være sa helaig at fa en ll' er pit krogen. Billedet er fra Ringstedgade på Østerbro. Lynenskjolds Normale står klar til gadeløb. EwaLd Rasmussen kom tit på besøg hos Car l L. Efter frokost en skulle gutter ne ger ne ned og røre bilerne lidt. En runde omkring Østerbrogad~ StrandbouLevarden og Kristianiagade var passende Carl den ene vej og Ewald den anden vej rundt. De vidste begge nøjagtigt hvor halvvej en var, så de kunne se hvem der var bagud. I så tilfælde var det bare om at.gi ' den en ekstra tand!

11 38 I vinteren 1Y46-47 blev der KØrt to isbaneløb pa SortedamssØen i ~ Øbe nhavn hvor overskuddet gik til velgørend e formal. Pa bllledet ses en drabelig fight mellem Carl Lynenskjold i sin 11 Sport, side om slde med slagtermester Arne Nielsen l bmw. Citroen ' en har snud eskærm pa for at undgå at isklumper fra evt. foranllggende vogne skal smadre forruden. Spotlight'en på taget blev brugt nar man k!z'rte natorienteringsl øb. l:lagved ser man sort af mennesker sta rundt ont hele danunen lderaf maske søens særprægede navn?).

12 Amager Travbane Det l ykkedes at erhverve Amager Travbanes udmærkede anl æg til ud ~velse af bilvæddel~b. Af sikkerhedsmæssige grunej e blev der kun lukket tilskuere ind. Ogsa på i\astrup Lufthavns omr åde blev der kørt et enkelt løb. 11 Ovenstående billede viser Lynet 11 i fuld galop patravbanen d. 11. september. En sten har ødelagt forruden og Carl Lynenskjold matte en tur på skadestuen for at f a pillet gl assplinter ud af ~j n e n e, selvfølgelig først efter at have gennemført l Øbet. På banen blev der i SO ' erne kørt to løb om aret. Også enkelte stock-car l øb med Citro~n 11 som deltager blev kørt pa denne travbane, men enhver motorsportsmand med respekt for motorsporten var absolut imod dette skrammel cirkus og især modstander af at banen blev pl~jet op og ii>clelagt. John Reeie. NogLe af de "tunge drenge " i dansk motorsport gennem halvtredserne: fra venstre Vagn Herman, Robert NeLLemann, ~ CarL LynenskjoLd og sønnen Preben LynenskjoLd. BiLen kender vi; det er jo den som kørtes af Jørgen Egede Søgård. IføLge CarL LynenskjoLd skulle den imidlertid have tilhørt Fru Sv. Pedersen. Ved nogen noget om de't? Rygtet vil iøvrigt vide at denne Danmarks nok mest fotograferede cabriolet endte som skrot... 39

13 40 Carsten Geisler, Citroen 11 Sport 1941 / 42, stelnr Som sa mange tidligere stafetister, har der og s a været en 11' er i min "fortid" E:fter et habl!1!st forsøg med en Ford 10 cabriolet fra 1 93~, købter jeg i 1l)6b en 11 SP.art fra -49, prisen var kr. Citroen'en skulle synes, men det matte være en smal sag for en andenarslærling - tænkte jeg. lhlinspektøren mente noget andet. PiL 6t punkt - nemlig handbremsen - var vi uenige. Han mente at det var en nød!} emse, jeg opfattede det mere sow en parkeringsbremse (nok af!1lkonomiske grunde). Efter flere forsøg lykkedes det mig at få C1troen'en synet, og sli var det med at konun e ud at køre. <!2 år gik det fint, der var kun få problemer. Koblingen matte fornyes og desuden led Citroen ' en af kronisk strømmangel (et nyt batteri havde nok været den rette medicin!). Det hele fik en brat slutning, da gearkassen brød sammen. Donuuen blev afsagt ca. 2 sekund efter jeg havde konstateret, at olien l Øb ud af gearkassen - ophug. Idag ærgrer det mig selvfølgelig at jeg ikke forsj1)gte med en bedre lj1)sning, men pengene var smli, og mit syn pa biler var vel ogsa et andet dengang. Efter at jeg i sommeren 19b4 havde set over 100 tractioner, pli vej til Mo skva, samlet pil Klidhuspladsen i KØbenhavn, begyndte jeg igen at i nteressere mig lidt for denne herlige bil. J eg kontaktede Traction Avant Danmark, og bl~v medl em - uden bil. I efterar et 1 9~5 ringede jeg til J Ørgen r\jær, for a t Il Øre 0111 han kunne anvise en bil. Han havde et par emner, bl.a. en Sport -3l) han lige havde købt pa Fyn. Det lød jo interessant, og efter lidt snak frem og tilbage købte jeg b1len. Det viste sig senere at manden som J Ørgen købte bilen af er mine s vigerforældres "næs ten" nabo og gode bekendte. Han havde haft 11'eren i 3 lir ud en at reklamere med det. Min "nye 11 11' er vis te sig ved nærmere

14 gennemgang af stelnummerfortegnelsen at være fabrikeret under krigen, nærmere betegnet mellem -41 og -44. Bilens papirer er desværre væk,derfor denne us1kkerhed m.h. t. fabrika tionsår. De sidste 20 ar har bilen formodentligt staet i diverse garager og lader rundt omkring. Der er i hvert fald ingen tegn på at den nogensind e har haft monteret blinklys, som vistnok blev lovpligtigt i slutningen af tredserne. Bilen har alle f9)rkrigsmodellernes kendetegn: Pilotfælge, klapper i hjælmen, fals ved bagruden m. m. Eneste afvigelse er de engelske handtag pa døre og bagklap og et par sjove uautoriserede kofangerstivere foran. Sidste sonmier startede Jeg sa pa den enorme opgave det er at sætte en gammel bil i stand. I første omgang skulle stumperne sorteres, bilen var delvis adskilt da j eg købte den (n1otor-gearkasse og forskærmene, plus div. andre ting var afmonterede). Senere har j eg selv adskilt styretøj, forreste ophæng, instrumentbrædt m. m. t<arrosseriet ser ud til at være rimelig s undt. Der er lidt "røde hunde" hist og her. DØrene skal bl.a. have nye bunde, skinkerne skal repareres forskellige steder, plus tusind andre ting, der altid følger med, men alt ialt ikke værre end at jeg tror det kan klares med tiden. Hvornår denne forholdsvis "nyfundne "!l' er kommer pa gaden skal jeg ikke spa om, det afhænger af flere ting, bl.a. finans- og skatteministeren. Hen en ting er sikkert: uden hjælp og insp1ration fra de mange hyggelige mennesker man m~der i T. A. -DanJJlark, tror jeg ikke, at jeg havde turdet ga i gang med opgaven' Carsten Geisler. BESTYRELSEN: Formand, redaktør: Jens Møller Nicolaisen Ravn sborggade 5A, 4.th., 2200 KØbenhavn N. Tlf: Kasserer, indmeldelse : JØrgen Kjær Saturnvej 9, 8370 Hadsten. Tlf: Sekretær, medlems- og vognregister: Benny A. J ens en Hækmosen 28C, 2730 Herlev. Tlf: MedLems - og vognregister, reservedele Kim Bo Clasen Stengårds Alle 118, 1., 2800 Kgs. Lyngby. Tlf: BestyreLsesmedLem: Finn Lyster Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf:

15 Ny...! Nej, det er ikke en ny model - men ny er den! Firmaet Skovgaard, Olsen & Schmidt i Køge sælger nye og brugte dele til nyere franske biler og er under jagten på disse faldet over dette fabriksnye karrosseri. Iøvrigt har firmaet planer om at sælge dele til vores ll 'ere. Kim Clasen. RACVIIOINI J'llftJ!f STOF TIL TRACTIONSPECIAL: - sendes til J ens MØller Ni col aisen, Ravnsborggade SA, 4.th., 2200 Kbh. N. Tlf: OBS! Vær opmærksom på deadline -se side 3 i Attraction. Alle bidrag fra medlemmerne er meget velkomn e og der mangler principielt altid materiale. Giv lyd fra dig! 42

16 Køb& salg, bytte, kontakt- TRAGTION -ANNONCER - sendes eller indte l efoneres til : Jens Møller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A, 4. th., 2200 Kbh. N. Ol Sælges: Citroen 7S årgang Henv. tlenny Sør e nse n, tlf : Sælges: Citroen 11 Sport varevogn. Keservedelskatalog: kr. 200,-. Keparation s h å ndbog : kr. 250,-. Bog fra det 4 ICCCR i Chartres, 200 s. me d masse r af fotos, kr. 150, Tilsvarende fra det 5. ICCCK i Breda, 190 sider, kr. 150,-. 11 La Traction 11, bog, l 7 5 s. me d l 50 fotos af vore biler, ud gi ve t 1975, kr. 135,-. Købes: Original instruktionsbog til Citroen 11. Jørgen Kjær, Saturnvej 9, ~37 0 Hadsten. Tlf: 06-9 ~ Købes : Forreste ankerplader incl. bremsebakker til 11 Sport (tromledia meter : 225 m.m. / ). Carsten Geisler, tlf: Købes: Bil! Efter at have solgt min 1 1 Sport '47, har jeg erfaret at tilværelsen ikke er de n samme, når man ikke har sadan en skøn vogn at k ø r e i. Sa hve m kan hj ælpe mig til sådan e n bi l igen? Det behøver ikke abolut at være en 11 5, me n alt hat interesse, blot skal den være nogenlunde køreklar. Lisbeth Vest Ni elsen, tlf: KØbes : Hagsæde til 11 Sport. John Keele, tlf :

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

TRACTIIINI J!O'IIf

TRACTII<O>INI J!O'IIf tlroction l47 21 TRACTIIINI J!O'IIf Redaktionelt Si sidder jeg igen ved den gamle skrivemaskine. Jeg hiber at alle vil bære over med at bladets omfang denne gang er noget begrænset. Det har været en

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

TRACTIIOINI Kfllf. 1. l

TRACTIIOINI Kfllf. 1. l ~ Atrroction l40 14 TRACTIIOINI Kfllf Vinteren blev lige pludselig til sommer og livet går sin gang - ikke mindst i TractionAvant Danmark. Blandt de aktiviteter sommeren bringer, er ikke blot sommertræffet,

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

På rallydm.dk kan man nu dels finde de godkendte tillægsregler, dels tilmelde sig løbet.

På rallydm.dk kan man nu dels finde de godkendte tillægsregler, dels tilmelde sig løbet. serviceinfo #17 1. Danboring Rally DM-6 Efter et veltilrettelagt Tegee-Dan Rally, som Hedelands Motorklub stod bag, skal der nu kikkes frem mod næste afdeling af Mekonomen Rally Championship Danboring

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Kaunertal, Uge 47, 2014

Kaunertal, Uge 47, 2014 AlpinCamp for personer med fysisk handicap til Kaunertal, Østrig, 6 dage Målgruppe: Transport/Ophold: Instruktion: Personer med et fysisk handicap. Familier og pårørende til personer med et fysisk handicap,

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke

SAMVIRKE-NYT. Samvirket, Viborg. August 2015. Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Aktivitet ved Gøglerdagen i Vestervang Kirke Samvirket, Viborg August 2015 SAMVIRKE-NYT SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Mortensaften i Vranum Torsdag den 5. november kl. 18.30

Læs mere

Bolig Eksklusiv. Tekst: Christian Friis Johansen Foto: Michael Tonsberg/Erik Bjørn & Kompagni A/S

Bolig Eksklusiv. Tekst: Christian Friis Johansen Foto: Michael Tonsberg/Erik Bjørn & Kompagni A/S Hvad får en 29-årig Københavnerpige til at købe en Austin Healey fra 1959 og ikke en sædvanlig mini-tøse-bil som fx VW Polo eller Peugeot 206? Det og en række andre spørgsmål stillede vi den kendte Radio/TV-vært

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Klubbladet, Veterantrailer.dk

Klubbladet, Veterantrailer.dk Klubbladet, Veterantrailer.dk Blad 6. Sommer 2012 De fleste Veterantrailere kan da stadig bruges til noget fornuftigt; En landmand ved Lemvig har lavet denne salgsbod ud af en gammel ERKA trailer. Noget

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 Formandens beretning 2013 Generalforsamling 7. november 2013 Kære generalforsamling dette er min første tale som formand, ja faktisk er jeg konstitueret formand, efter Niels Christian Aagaard valgte at

Læs mere

Information til alle rallykørere med gamle biler

Information til alle rallykørere med gamle biler Information til alle rallykørere med gamle biler Historisk Udvalg besvarer her en række typiske spørgsmål om rally med gamle biler fra før 1987. Historisk Udvalg December 2010 Kernespørgsmålet Vi starter

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

1) Skoleindkvartering/halindkvartering - Liggeunderlag og sovepose skal medbringes

1) Skoleindkvartering/halindkvartering - Liggeunderlag og sovepose skal medbringes I kan frit vælge mellem følgende 5 muligheder: 1) Skole/hal indkvatering 2) Vandrehjem 3) Comwell Hotel 4) Konventum (LO Skolen) 5) Strand & Badehotel Marienlyst Læs om alle 5 muligheder herunder samt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1 Tirsdag 04-09-2012 Kørte hjemme fra over middag og var i Flensborg kl16, her snakkede vi med Tina omkring vores køleskab, hun havde fundet ud af det samme som jeg selv havde fundet ud af at køleskabet

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere