Nutidsscenarie af Samsø Af Line, Carsten, Claus og Anne-Marie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nutidsscenarie af Samsø Af Line, Carsten, Claus og Anne-Marie"

Transkript

1 NutidsscenarieSamsø Facts SamsøerenlilleøiKattegatudforØstjylland,denmåler114.26km²oghar4085 indbyggere. 1 Derfindes22landsbyerpåSamsø,hvorafTranebjerg,somliggerimidtenaf Sydsamsø,erdenstørste.MankommertiløenvedattagefærgenfraentenHoviJylland ellerfrakalundborgpåsjælland. Samsøernokmestkendtforsinetidligekartofler,ogdenårligeSamsøfestival.Derudover harsamsøefterhåndensatsigselvpåverdenskortetiforholdtilvedvarendeenergi,ogøen planlæggeratværeselvforsynendei

2 2

3 Refleksionerovervoresegnerollerifelten Observatørroller: Feltenstartedemegethovedkulds.Vitogfærgenudenathaveplanlagtdetheltstore.Det komsigegentligafsvigtendeinternetpåplanlægningsdagen,hvilketmedførteenaftale om,atvibarevilleladesamsøguideos,ogvibarevilleforsøgeatsugetilosafdeindtryk, vimåttefå.altsåvilleviindtageenpositionsomendagsturister.vihavdeendvidere forestilletos,atvivillekunnefindefolkogsnakkemeddem heltuformelt ved simpelthenattilbydedemenkopkaffeognogetkage.pådenmådevarvimegetbevidste om,atvivilleidialogmedalmindeligesamsinge,dvs.samsinge,derikkepåforhåndvar forberedtpåvoreskomme. Somobservatørkunneviindtrædeiforskelligeobservatørroller.Dissekanindplacerespå etkontinuumfradeneneekstrem totaldeltager tildenandenekstrem totalobservatør (Jacobsen,2001:41).Dentotaledeltageropleverdetobserveredegennemsinkropquasin fuldstændigedeltagelseidesituationer,derforegårifelten.dentotaleobservatører derimodpopulærtsagtblot fluenpåvæggen. Viønskedeprimærtatarbejdemedengraddeltagendeobservationsommetode,hvorvi vedatskabesituationenkunnefåitalesatsamsøiennaturligkontekst.viharværet bevidstom,atvoresindgangtilfeltenharmedført,atviikkeharkunnetadskillevores observationerfrakonteksten,ogdermedskabe objektive observationer,hvorforvores observationerihøjgradberorpåvoreshåndværksmæssigekunnen. Menhvorforvardet,viønskededenneformfordatatilvoresnutidsscenarium? Fordelenvedatkunnebaserenutidscenarietpåobservationer,atvikunnefåindblikide forskelligeaktørerspositioneringogstrategieriforholdtilhinanden,ogkontekstenhvori deagerer,villeværeifokus(järvinenogmik Meyer,2005:118).Etobservationsstudie fokusererpåatdokumenterehandlingernesudtryk,fremfordeobserveredesintentioner, hvilketogsåerdenindgangsvinkel,vitageriudgangspunktet(ibid.).etfeltarbejdemed deltagendeobservationsommetodegivermulighedforatopholdesigblandtpersoneri 3

4 deresnaturligeomgivelserogindgåiansigt ansigt samhandling,dererdenmest uindskrænkedemådeatfåindsigtiandremenneskerskultur(wadel,1991:9&27). Mendenneobservatørrollekunneviikkeitilstrækkeliggradudfylde,idetdersimpelthen varforfåmenneskeratobserverepåsamsø. Ifleresituationerdeltogviikkeaktivtisamtalerne,mensadblotoglyttedepåandres indbyrdessnak,mensviiagttog.dennerollelæggertætterepådentotaleobservatørend denandenrolle,hvoriviaktivtopsøgtesituationen.denobserverendepositionkanrumme enfare, fordiforskerenfrasindistanceredeposition(ogdermedoftepåetspinkeltgrundlag) letkommertilatdiktereinformanternesmotiverogmeninger (Jacobsen,2001:42f). Omvendtpåtogviosdetmesteafbesøgetalligevelenrollesomtotaldeltager.Detteskete somudslagaf,atvimødtesåfåmenneskerogikkehavdeen guide,derkunneviseos dybereindisamsøskultur.vipåtogosderforenrollesomturisterogageredederudfra. Detvarogsåidenoptik,viblevmødtaføensbeboere somturister,ellerdefremmede. Detmedførte,atviaktivtogløbendekonstrueredevoresdataviarejsengennemSamsø. Setiretroperspektivharvimåskegjortdensammefejl,somHjemdahlbeskriverom hendesobservationsstudieriforlystelsesparker,nemligatvoresindføringtilsamsøersket udensamsingernesindblanding.voresopfattelseaføenkanderforbæreprægafet forhold,derrentfaktiskikkeertilstedeforøensbeboere.tilgengældgjordeviaktivtbrug afturistensoptik.daviselvvarturisterne,blevvoresobservationerihøjeregradrettet modosselv.voresobservationerharderforværetobservationeraføen,menvihariligeså højgradmåttetobservereosselv.refleksionerneharderforkarakterafatvære dobbeltrettede. Idisseobservationerafosselvharvitagetetkrops fænomenologiskafsæt,hvor kausalitetenmellemkropogverdenoverskrides.(måskeskalcarstensomfænomenologi indher,menjegerblevetusikkerpå,hvordanstougaardskalfortolkes,derforerdetikke med..) Forlæserenmådetderforogsågøresklart,atdennemodelharkonsekvenserforden indsamlingafdata,dererforegået.vierirollensomturisterselvdeltagerei konstruktionenafdet,dersøgesbeskrevet.detteskerisammenspilletmellemsituationer (ogmennesker)påsamsøogos.derforerdetsåledesikkemuligtatadskillevores 4

5 feltarbejdetfradensammenhæng,deterblevetkonstruereti,hvilketmedfører,atdeter denhåndværksmæssigekvalitetogvoremetodemæssigevalg,derafgør videnskabelighedenafundersøgelserne(kvale,2001:236). Rollensomturist Rollensomturistvaren,virettidligtaktivtpåtogos.Førstvarrollenrelativtureflekteret. SomudslagafmanglendeInternetpåmødetførvoresturhavdeviopstilletdetdogme,atvi ingenaftalervillehave,vivilleikkehavenogenformelplan vivillebareladetingeneske. Efterendelinitialefrustrationerover,atderikkevarnogensamsingeigaderne,somvi kunnebydepåkaffe,blevvienigeom,atdetvillegivemeremening,hvisviiligesåhøj gradobserveredeosselvogspejlevoresegneoplevelserituristensblik. Nårvitalerom,atviindtagerenbestemtrolle,erdetnødvendigtatklarlægge,hvadder liggerbagbegrebetrolle.enrolleerifølgegoffmandenadfærd,somkommertiludtryk, nåretindivideraktivienbestemtposition(goffman,1992),oghartilformålatgiveet bestemtindtrykoverforpublikum.rollenerderforsitueret,hvilketmedfører,atdener afhængigafomgivelserneellerrolleandreforatkunnespilles.idettetilfældekan samsingenesessomderolleandre,dervarmedkonstruktørerafvoresrollesomturist.en årsagtil,atviikkeblevbehandletsomandetkunnevære,atviquavoresobservationsbrug ogmetodekunkomiberøringmedderesfrontstage. Generaliserbarhed,brugbarhed? Danutidscenarietegentligprimærtbaserersigpåosselvsomturister,betyderdet,atdet somhovedregelikkehardenstoreeksternevaliditet.medandreorderdetikkesikkert,at deoplevelser,viharhaftafsamsø,ergenerelle/generaliserbare.omvendthardehaft karakterafthickdescriptions.viharforsøgtatbeskrivedeobservationer,vihargjortså fyldestgørendesommuligt,hvilketmedfører,atdetharhøjnetdeninternevaliditetaf voresobservationer.voresnutidsscenariumskalderforsessomethypotesegenerende værktøj,somkanhjælpeosfremmodenide. (Refleksiontilbloggen: KanvidefineressomOutsiders,ellererbegrebetudelukkendeknyttettilenformforstigma???) 5

6 EtnografiskefeltobservationerpåSamsø BallenogBallenhavn BallenerdenførstebyviankommertilefteratværetståetaffærgeniKolbyKås.Klokken eromkring9fredagmorgen,ogdabussenfortsætterviderestårvieneogalenepåvejeni en by hvor alt synes at være lukket ned. Bl.a. Ballen strandhotel er lukket og udenfor på trappestenenståretudsmattetgammelgræskar,somikkejustgiverhotelletetindbydende look. Iskiosker og restauranter er ligeledes lukket ned, skiltene, borde og stole er stillet indendøre,ogdetermegettydeligtatvikommerudenforsæsonen.byenvirkergenerel helt død og pga. kioskerne og cafeterierne som er lukket ned, kommer byen til at virke endnumerestilleogforladt.manfårindtrykafatderplejeratværemasserafaktivitether, men fordi vi kommer på den forkerte årstid, er der ikke andet end fuglene til at byde os velkommen. Påhavnengårnoglemændrundtnedevedbådene,derliggerfåbådeihavnenogenenkelt bådervedatlæssenogetiland,ellerserderheltstilleogdeoffentligetoiletterpåhavnen erogsålukkede.visermegetfåmennesker,ogdemdererkiggerlangtefteros,selvfolk derkommerkørendeibilforbi,drejernakkenogserefteros,detertydeligtatviskilleros udfradeøvrigefolkiballen.ikkefordiviseranderledesud,ellererklædtanderledes,men simpelthen fordi de ikke kender os. I Ballen virker det som alle kender hinanden, hvilket barebliverendnumeretydeligtdavigårindidenlokalesuperbrugsen. Refleksioner:NårmanankommertilBallenerdetførstemanmøderstilhed,absolutstilhed. Dabussenkørervidereerdervedførsteøjekastikkeandremenneskerellerandetlivibyen. Cafeteriaerne, iskioskerne og hoteller et lukket, og man får en fornemmelse af at man er kommet efter lukketid. En forlystelsespark hvor alle aktiviteterne er slukket, man kan se at derharværetliv,mennuersæsonenslutogaltingerpakketsammen.derikkeersåmeget mereatkommeefterpånuværendetidspunkt.mangårrundtigaderne,ogdefåmennesker manmåderkiggerlangtefteren,ogmanfølersigmegetmalplaceret.dogerroenogfreden ikke ubetinget en dårlig ting, men fordi Ballen tydeligvis er et sted hvor alting sker om sommeren,såvirkerbyenheltforkertudenmenneskeroglivheromvinteren. 6

7 SuperBrugsen AnneMarieogLinebesøgerdesudenSuperBrugsen,somliggermidtpåhavneniBallen,og tilsyneladendetiltrækkerendelmenneskerpåtrodsafatdeterfredagformiddag.mensvi erpåhavnengårfleremenneskerudogind,ogsuperbrugsenerubetingetdetstedviser flestmenneskermensviopholderosiballen. Da vi selv går indenfor bliver vi hilst med et hej, og går herefter lidt rundt i butikken, og fornemmerhvordannoglekiggerlidtekstrapåosforatregneudhvemvimoner.imens kommer flere kunder ind og de bliver alle hilst velkommen ved fornavn, og en enkelt udvekslerogsånogleprivatebemærkningermedenafkassedamerne.davigårhenforat betale er kassedamen yderst venlig og bliver en smule forvirret da vi skal betale med dankort. Generelt er der dog en rolig og afslappet stemning i butikken, og folk kigger ikke helt så langtefterossomdegørpågaden. Folk er på fornavn med hinanden, og det er tydeligt at alle kender alle her, de er venlige overforos,menmanfornemmerogsåklartatviikkepasserindogatdeundrersiglidtover hvemvier.episodenmeddankortetvirkerikkeumiddelbarttilatbundei,atkassedamenikke er vant til at håndtere dankort, men snarere at vores tilstedeværelse forvirrede hende lidt. Tydeligvis var vi ikke lokale, og der blev da også kigget en smule på os da vi går rundt i butikken. Rødekorsbutikken AnnemarieogLinefårdesudentaltmedenmegetsnakkesageligeældredame,somerpå arbejdeidenlokalerødekorsgenbrugsbutik.hunvarutroligvenligogvillerigtiggerne fortælleomøenoghendesoplevelseaftingene. Hunfortaltebl.a.hvordandeteretproblematdeungeflyttervækfraøennårdeskalpå gymnasietogsåaldrigflyttertilbageigen.hunmenerdesudenatdeflestederflyttertiløen kommerudefraogikkeertidligeresamsinger,nårdeungeførsterflyttetvækkommerde altsåikketilbage. Vispurgtehvadhunsynesomturismenisommermånederne,oghunfortællerhvordanøen er helt anderledes om sommeren når der er fyldt med turister. Naturligvis har alle restauranter, hoteller og isboder åbent.desuden fortæller hun at de som har restauranterne osv. ofte tager væk om vinteren på ferie. Det er hårdt arbejde om 7

8 sommeren,såmangeafdemarbejderikkeomvinteren. deterjoikkeet9 16job,derer megetatlave Da hun hørte vi aldrig havde været på samsø før sagde hun at vi absolut måtte komme tilbageomsommeren,fordialtingvarsådejligtpådettidspunkt. Vi spørger videre om hun synes det er for meget med turisterne om sommeren, og hun svarer både og Ifølge hende sker der rigtig meget på øen om sommeren, og især festivalen skaber en masse larm og trafik som går tæt forbi hendes hus. Man ånder ligesomlettetopnårdetheleeroverstået,ogsynesogsåderersådejligtstillepåøeni vintermånederne,hvorderjoikkeermangeturister.dogfornemmermanogsåathunpå en eller anden måde ser frem til sommeren, det skal ikke være vinter hele året for sommerensliveralligevelogsåmedtilatgøresamsøtildetdener. Hunharselvboetpåsamsøaltidogkunneikkeforestillesigatboandresteder,hunkan godtlidestilhedenogfortællerbl.a.atnårdebesøgerdatterenikbh.,såerhunsågladnår hunkommertilbage,fordiderendeligerfredogikkesåmegetlyssomikbh.. HunsigeratdeengangimellemtagertilÅrhusforatshoppe,mengenereltforladerdeikke øenmedmindredeskaltiletellerandetarrangement. Idet hun fortæller os at det er en skam vi ikke er kommet om sommeren, og samtidig opfordrer os kraftigt til at besøge Samsø til sommer, så forstærker hun igen denne fornemmelse af at vi er kommet på det forkerte tidspunkt. Vi som turister hører ikke til på Samsøomvinteren,mensamtidighardetmuligvisogsånogetatgøremed,athunerstoltaf øensomdenfremståromsommerenogderforgernevilviseosdennesideogså.hunergodt klaroveratsamsøfremstårgråogkedeligomvinteren,isæriforholdtilossomturister,på trodsafathunselvforetrækkerøensstilhed.hungiversamtidigudtrykforathunselvfølgelig forladerøenengangimellem,mendeterikkenogethunbaregørforsjovsskyld,dereraltid etformål,foregentligvirkerhuntilatbefindesigbedstpåsamsø. Mht.deungesomforladerøen,såfornemmermanatdeternogetderærgrerhende,huner godtklaroveratderikkerigtigernogetpåøensomkanholdepådeunge,ogdeterderforde tagerafsted.menhunsynesdeterlidttristatdeungesamsingerforladerøenforaldrigsiden atvendetilbagesomfastboende.oghvorfordeikkegørdeterselvfølgeligogsåetinteressant emne,såvimåskesenerekanvendetilbagetil. 8

9 Tranebjerg TranebjergerSamsøs hovedstad,derermegetmerelivendideandrebyer,ihvertfald omvinteren.herfindermanforskelligebutikker,øensenesteskole,ogdesudendeteneste hotelsomharåbentomvinteren.skolengørerderermangebørn,oggenereltsåviendel folkpågaden,ogdetvardaogsåitranebjergatvifandtdetenestestedatspise.dogvar detikkeumiddelbartnemtatfindeetspisestedderhavdeåbent,foralledemvikomforbi varentenlukkedeforvinteren,ellerstodtilsalg/forpagtning.enenkeltrestauranthavde endda sat en seddel i døren hvor man informerede om at restauranten desværre ikke kunne løbe rundt om vinteren og at man derfor havde lukket for vinteren. Spisestedet vi gårindpåvirkertilatværeenkrydsningmellemengrillbar/bodega/værtshus,liggermidt i Tranebjerg overfor hotellet. Dog er der ikke mange andre kunder end os, og efter en hurtigkopkaffebeslutterviosforattagevideremodnordby. ManfornemmertydeligtatTranebjergerSamsøhovedstad,mensamtidigenutroligsøvnig hovedstad hvor mange butikker er lukket for sommeren, og det tager lidt tid at finde det enestestedhvordetermuligtatfålidtmadogenkopkaffe.flereandrestedererlukkedeog man får samme fornemmelse som i Ballen, af at man er kommet på det forkerte tidspunkt. Godtnokerderensmulelivibyen,mendeterfordelokale,ogikkehenvendttilturisterne.De restauranter,iskioskerosv.somskaberlivforturisterneomsommerenerlukkedeellerendda tilsalg.atnoglebutikkerenddaertilsalgindikereratlivetpåsamsøforturisternevirkelig kun eksisterer om sommeren, om vinteren kan det ikke løbe rundt og man må sælge eller lukkesinbutikned. Nordby ViharendnuengangtagetbussenvidererundtpåSamsøogernuankommettilNordøen hvor vi vil besøge Nordby, der er kåret som Danmarks bedst bevarede landsby. Umiddelbart ved vi at der ligger flere attraktioner i nærheden af Nordby bl.a. en del gallerier,etbryggeri,samtnordensstørstelabyrint,mendenerdesværreogsålukketfor vinteren. Vi har ikke nogle specifikke forventninger til Nordby, men alligevel bliver vi ret overraskede over det der møder os da vi endnu engang står af bussen. Nordby synes fuldstændig forladt af levende eksistenser. En lille gruppe af bænke står øde hen, og ved gadekæret der også skulle være en attraktion i bymidten høres ikke en lyd. Byen ligger 9

10 stillehenogpåtrodsafmangehuse,gallerierosv.,virkeraltingtilatværeheltdødt.vier virkelighed kommet på et atypisk tidspunkt. Dette bliver endnu tydeligere da en dame pludselig kommer ud fra et hus og spørger os hvad vi leder efter. Tydeligvis er hun ikke vandttilatfremmedebaregårrundtibyenpådenneårstid,ogselvomdervirkeligheller ikke er noget for os at se, så er er det alligevel ret sigende at vores tilstedeværelse er så mærkeligathunernødttilatkommeudogspørgehvadvilederefter. Hunvildoggernesnakkelidt,ogfortællerosatselvomdervirkerstillepådenneårstid,så skerderindimellemlidtfordelokale,omaftenenerderf.eks.kostumebal.hunudtrykker ogsåstortilfredshedmedatbopåsamsø,fordererjoihvertfaldikkesåmangeskyderier somikøbenhavn,hunerdogenigemedosiatderikkeskersærligmegetomvinterenogat øenliggerlidtødehen. Nordbyerblotendnueteksempelpåatsamsøiøjeblikketikkeharmegetattilbydeturister omvinteren.ogatturisterbestemtikkeernogetmanervanttilatseifebruarunderstøttes af damen, der kommer ud og undrer sig over at vi bare går rundt. Vi passer ikke ind i konteksten,ogumiddelbartlæggesderhellerikkeoptilatturisternekanlavenogetpåøen udenfor sommersæsonen. De lokale er ikke uvenlige over for os, men det er tydeligt at de undrersigoverhvadviegentliglaverder,ogatdeikkeervanttilturisterpådenneårstid. BussenpåvejhjemtilÅrhus IrutebilenpåvejfraSamsøtalertoungebagvedos,omhvordanfolkdeikkekendersærlig godt, tilføjer dem som venner på facebook. Og der bliver bl.a. sagt jeg kender ham jo nærmestikke,deterligesomomatbarefordimanervoksetoppådensammeø,såkender viallesammenhinanden.ogdetgørvijoikke Denne bemærkning giver et ganske særligt billede af Samsø som et eget lille samfund hvor allekenderalle,oghvordeterunderforståetideafatallesamsingerpåetellerandetniveau ervenner.sådanforholdervirkelighedensigdogikkeifølgedennepige. Realitycheck IndenvitogafstedtilSamsøvarvimegetopmærksommepå,atviselvfølgeligvarnødttilat skabevoresdesignioverensstemmelsemedøensbeboere.vivarklaroveratsamsøikkeer detsammesomårhus,ogvoresdesignskalskabesioverensstemmelsemedøensværdier. 10

11 EfterathavebesøgtSamsøstoddetdogklartforos,atvisletikkehavdeforståetdenfulde betydning af dette punkt. Eftersom ingen af os tidligere har besøgt Samsø, havde vi et ret uklartbilledeafhvadsamsøegentliger,ogdaviendeligfiklovatoplevesamsøblevdetlidt afetrealitycheckforosalle.somsagtvarviforberedtepå,atdetvaretmindreøsamfundog ikkeenstorby,menatøenisåhøjgradsynesathavesitegetlivsomantagerenheltanden formendviervanttil,varalligevelenoverraskelse.altforegårietheltandettempoendvier vanttil,mangetingvirkerpåenellerandenmådemegettraditionsbundne,såitilfældeafat manvilskabenogetnytpåsamsø,ellerbareændreteneksisterendepraksis,såermannødt til at træde meget varsomt, og i høj grad huske på de værdier og ting som samsingerne og Samsørepræsenterer Vidnesbyrd [ ]DererstorforskelpåatværeungøboerpåSamsøsommerogvinter.Omsommerener dermangearrangementerpga.turister,f.eks.pådiskotekerellerrestauranter/caféerhvor derkanværeforskelligemusikerederspiller.dererfaktiskgangietellerandethver weekend.detstørstehøjdepunktomsommerenerfestivalen.dereraltidrigtigmange mennesker,ogenmasseungesomfestersammenoghardetsjovt. Menpludseligbegynderdetatbliveefterårogligesåstilletynderdetudidemangefester ogarrangementer.istartenafoktobererdetheltslutmeddemangesjovestunder.mange unge sidder bare derhjemme og keder sig, eller ogsådaldrer de rundt i byen med en øl i hånden,mensnogleafdemlaverhærværkellerindbrud.[ ] 2 AfChristinaOlsen9.BTranebjergSkole,Samsø: Analytiskebetragtninger Stedsovervejelser NårmanbevægersigrundtpåSamsøenkolddagifebruarmåned,erdetsværtatse hvordanmankanapproprieredeforskelligesteder faktiskvirkerdetenkendeumuligt

12 Dermanglermenneskerforatdetkanværeetloosespace3.Mankansomnævnt andetstedsfornemmeatdeforskelligestederpåsamsøerfuldstændiganderledesi sommerhalvåret,menivinterhalvåret,hvordernærmestingenmennesker,udoverdegodt 4000indbyggere,eratfindepåSamsø,virkeralledestedersommankunneforestillesigat appropriereheltlukkedeforinteraktionmeddisse.detvirkedeflerestederpåsamsøsom omøenvargåetheltiståengangiefteråret,daalleturisterneforlodøen,fxvardette tydeligtforanbadehotelletiballen,hvoretgræskarstadigstodfrahalloween,ogpåen opslagstavleinordby,hvorarrangementernebestemtikkevaraktuellelængere.denne lukkethedgøratmanikkefølersigvelkommen,ellerikkefølermanhørertilogdermed ikkekanbrugestedet,ellergøredettilsiteget. Mankunnesomvinterturistfådenopfattelseatderikkeeksisterernoglesocialerelationer, dogeksistererdisseietdyberelag,ogerderforskjultfordenbesøgendepådennetidaf året.manglemmeratdesmåbyerpåsamsøeksisterersomenblandingafdetfysiskerum, detkulturelleaspekt,stedetshistorieogpersonligeforhold,daaltdetteikkeersynligt.man fåraltsåenfornemmelseafatsamsøikkeeråbenomvinteren,elleratsamsøikkehar nogetatgiveellertilbydesinegæsterpådennetidafåret.manmåderfortagehjemudenat haveforståetellerselvhaveapproprieretsamsø. TegnobservationafSamsø Samsøafslørerhurtigt,atøenråderoverenlangrækketuristisketegn(Pierce)forstået sombl.a.isboder,restauranter,hoteller,bænke,andreturister,aktiviteter,attraktioner, hoppeborgeetc.imidlertiderdetifebruarmånedennæstenkonsekventoplevelse,at isboderneerlukkedeligesomrestauranterneogmangeafhotellerneogsåerdet.bænkene erforkoldeogvådeatsiddepåoghoppeborgeneliggerdødthenovergræssetsomvarde punkterede.deandreturistererheltfraværendeligesomogsådelokalesynedessværeat fåøjepå.enfredagformiddagifebruar,kandelokalemanmøderiballensåledestællespå tohændermensmaninordbykannøjesmedén.samtidiggælderdet,atmanmødesmed undrendeblikkesamtdirekteverbaleudsagn,dernetopafslørerundringoverensbesøgpå øenpådenneårstid. 3 Tying down loose space 12

13 Ietsemiotiskperspektivkommerovenståendetegntilatståsomdødeellerlukkede.Deres objekt(dettegnetviserhentil)synesikkelængereumiddelbart,atværekarakteriseretaf nydelse,fornøjelse,glædeellerklimaks.istedetkommertegnenetilatpegehenpådet faktum,atmansomturistbefindersigudenforsæsonen.tegnetsinterpretant(detnyetegn somskabesituristen)bliverderforenfølelseaf,athavebesøgtøenpådetforkerte tidspunkt,atkommeefterlukketidellerenstemningaf dagenderpå. Paralleltmedovenståendebetragtningerkommertegnobservationtilatpegehenpået andetogligesåvigtigelement.daobservationerne,jf.prologen,netoprepræsentererdet turistiskeblik,pegerdetobserveredederforogsåtilbagepåturistenogafslørernogetom dennesrettethedogintentionellefokuseren. 4 Detcentraleidennesammenhængbliverda, atdetkunneseudsomomatturistenpåsamsøkonsumereentypeaftegnsomietland somdanmark,ofteststårsigbedstomsommeren.viserdetsigderfor,atovenstående observationerkanverificeres,vilbidragetværeenpointeringafenuoverensstemmelse mellemdetegnsomturistentypisksøgeratkonsumere,ogdetegnsomdetrentfaktisker muligtforturistenatkonsumereivinterperioden.encentraltesefornutidsscenarietbliver derfor,atsamsøisinnuværendeformerunderlagtentypeimaginærgeografi 5 hvoriøen overforturistenfremståsomentypesetting,derindebærersommerensvarme,aktiviteter ogmennesker. 4 Da ovenstående observationer af turisten dog er en observation af os selv som brugere, skal det naturligvis senere undersøges om der er overensstemmelse mellem vores turistiske blik og et mere generelt turistisk blik a priori. 5 Begrebet imaginær geografi introduceres af Edward W. Said og bruges til at påpege, at orientalismen bygger på konstruktioner af mere eller mindre fjerne geografiske områder. Den imaginære geografi skaber således en forestillet verdensorden som både idylliserer steder og samtidigt i et diskursivt plan, fryser dem i tid og sted. 13

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om alkohol. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Diktat 1 Lørdag morgen

Diktat 1 Lørdag morgen Diktat 1 Lørdag morgen Det begyndte som en helt n l e. Til morgenmad fik vi o u med k f. Og som altid drak vi u. T e var at vi skulle se en film måske den der handler om en k r e. Eller også en s. Men

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Kvinden Med Barnet 1

Kvinden Med Barnet 1 Kvinden Med Barnet 1 Du blev født. Du voksede op. Du blev voksen, flyttede hjemmefra og så dig aldrig tilbage. Du fik dig en god uddannelse. Du blev forelsket, og I blev kærester. I var sammen i flere

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Drengen der tegnede. Frederik von der Hude. Frederikhude@gmail.com tlf. 28 59 12 12

Drengen der tegnede. Frederik von der Hude. Frederikhude@gmail.com tlf. 28 59 12 12 Drengen der tegnede af Frederik von der Hude Frederikhude@gmail.com tlf. 28 59 12 12 1 SC. EXT. PARK. DAG Det er en sjælden varm efterårsdag, solen skinner, luften er helt ren og de rød-gule blade dækker

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Besøg hos Havets Moder Genfortalt af Mâliâraq Vebæk Illustreret af Aka Høegh

Besøg hos Havets Moder Genfortalt af Mâliâraq Vebæk Illustreret af Aka Høegh Besøg hos Havets Moder Genfortalt af Mâliâraq Vebæk Illustreret af Aka Høegh milik publishing Engang troede menneskene i Grønland på Havets Moder. Hun boede på havets bund og herskede over alle havets

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå »Kom nu, Asger! Det går ikke, at jeg kommer for sent på arbejde igen.«far er stresset og styrter rundt i hele lejligheden efter et eller andet meget vigtigt, som han sikkert ikke engang selv ved, hvad

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

BILLAG 2: Storyboard, Level 1

BILLAG 2: Storyboard, Level 1 BILLAG 1: Personas Annika, 10 Annika går i 3. klasse. Hun interesserer sig en del for heste, hvilket også kan ses i hendes fritidsaktiviteter, da hun går til ridning og bruger meget tid på, at læse hestebladet

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Jaques & Julie. Manuskript af: Steffen Findinge

Jaques & Julie. Manuskript af: Steffen Findinge Jaques & Julie Manuskript af: Steffen Findinge Final Draft, 3 November, 2007 1. INT. BIBLIOTEK DAG (indledningssekvenser og titel) Et stort bibliotek i åbningstiden. Folk går rundt med bøger og lign. Ved

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia 8.A, Esbjerg Real Skole 2.gennemskrivning, september 2008. Scene 1 Bedste veninder mandag. (VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng)

Læs mere

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER PETER LUNDBERG OLIEMALERIER 2 Oliemaleri str. 150 x 150 cm. 2012. Millingbæk fantasi / A Closer Look A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg håndteret lærred, farver og

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene.

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene. Den Gamle Mand 1 Du blev født. Du voksede op. Du fik en uddannelse som lærer. Du fik en god stilling. Du blev gift. Du fik børn. Du holdt af dit arbejde. Du elskede rollen som ægtefælle og som far. Børnene

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

64 magasinet bornholm

64 magasinet bornholm 64 magasinet bornholm DET VAR I AAKIRKEBY, JEG SÅ HAM. FØRSTE GANG. HAN FOREKOM PÅ EN GANG FREMMED - DENNE UNGE MAND KLÆDT I SORT. OG SÅ ALLIGEVEL IKKE. MEN ALENE HANS HØJDE STAK UD. OG DET KRONRAGEDE

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014 Feltdagbøger Følgende er feltdagbøger for observationer foretaget i byrummet foran Mændenes Hjem ved Istedgade. Dagbogen er skrevet i flydende form, hvilket vil sige, at der ikke forekommer punktform i

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE FIRE FILM OM AUTISME Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 1 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Red Hill Special School

Red Hill Special School Red Hill Special School 72 Waterworks Road Red Hill QLD 4059 Email: admin@redhillspecs.eq.edu.au Område: Børn og unge med nedsat funktionsevne 1. Rejsebrev fra Brisbane, Australien Så er der allerede gået

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole Manus navn... Et manuskript af 8CDE Antvorskov Skole 3. Gennemskrivning, marts 2016 SCENE 1 INT DAG KLASSELOKALE: Klassen er i gang med gruppearbejde. De sidder spredt og man kan høre en summen af småsnak.

Læs mere

Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121

Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121 Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121 Når Gud viser os sit ansigt! Hvis billedet ikke er godt nok, er det fordi du ikke tæt nok på. Sådan har en pressefotograf engang udtalt. Jo tættere des bedre.

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune Dagplejen Syd/Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen i dagplejen Syd/Øst vi glæder os til samarbejdet. Når dit barn skal starte i dagpleje, er der sikkert mange spørgsmål, som trænger sig på. For at hverdagen

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

ALKOHOL Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

ALKOHOL Undervisningsmateriale til mellemtrinnet ALKOHOL Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om alkohol. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG?

Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Copyright Sofie Koborg Brøsen Grafisk formgivning af Kasper Kruse og Karlsson2/grafisk Illustreret af Peter Brøsen Tryk: Frederiksberg

Læs mere

Diktat 1 Grillbaren. Navn. Klasse. Dato. Vores grillbar ligger ved siden af e. Vi har et fint m k. Det hænger på æ. lige bag k a.

Diktat 1 Grillbaren. Navn. Klasse. Dato. Vores grillbar ligger ved siden af e. Vi har et fint m k. Det hænger på æ. lige bag k a. Diktat 1 Grillbaren Vores grillbar ligger ved siden af e. Vi har et fint m k. Det hænger på æ lige bag k a. Især sælger vi mange p b. De fleste vil have dem med l s s, men der er også nogle der foretrækker

Læs mere

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Lege på legepladsen Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Rytmik Gå tur Rytmik Spise i frokoststuen Aktiv Spille spil INTRODUKTION Offentlig Intimitet Privat Aktivitet Se på legeplads Passiv Alene Lytte Fællesskab

Læs mere

Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser)

Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser) Pilgrimsvandring (inspireret af En vandring om liv og død fra CON DIOS 92 Praktiske øvelser) Start: Vi synger: Må din vej gå dig i møde Historien om tvillingerne: Der var en gang to tvillinger. De lå i

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2011 Private Afdeling: Løvfrøen Adresse: Bøgevej 11, Nylars 3720 Aakirkeby Telefon: 56 97 13 63 Leder: Lene Reits Tilsynsdato: 10. januar 2012 Tidligere tilsyn: Uanmeldt

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 I Kløverløkken indgår pædagogiske aktiviteter som en del af det pædagogiske arbejde. I 2012/2013 har vi i børnehavegrupperne haft fokus på børnenes sociale

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning!

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning! På Indre Missions Lederkonference 23. - 25. marts 2012 var en del af undervisningen udformet som et "LK12-køkken" med Helene Svinth Mathiassen, Brian Madsen og Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen som de

Læs mere

Personlige utopier. Af Annemarie Telling

Personlige utopier. Af Annemarie Telling Personlige utopier Hvorfor beskæftige sig med utopi? Hvorfor i alverden bruge tid på noget som alle fra starten ved er urealistisk? Hvorfor sætte sig og tage skyklapper på? Og lukke den konkrete tilværelse

Læs mere

TORSDAG 7.APRIL FREDAG 8.APRIL

TORSDAG 7.APRIL FREDAG 8.APRIL TORSDAG 7.APRIL Lone og Rolf kommer forbi med medbragt mad fra den Indiske take away. Jeg hjælper Rolf med at uploade deres billeder til deres hjemmeside, så deres danske omgangskreds kan følge med i hvad

Læs mere

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op.

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op. Kerneydelser Aflevering: Skal være tryg for forældre og børn. Barnet skal altid mødes af et pædagogisk personale, der er specielt forholder sig til barnet i denne situation. Det pædagogiske personale skal

Læs mere

Vi gør det sammen -4

Vi gør det sammen -4 Vi gør det sammen -4 Sammen med Gud bliver det umulige muligt Kun sammen med Gud. Mål: Livet byder på mange udfordringer. Vi må lære børnene, at Gud ikke giver os udfordringer, som vi ikke kan klare men

Læs mere

Mini program forår 2015

Mini program forår 2015 Mini program forår 2015 Hej alle Minier og forældre. Vi håber at i alle har haft en god juleferie og at i ikke har savnet os alt for meget. Neden for kan i se vores program for det næste halve år og vi

Læs mere

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie.

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) Af 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. SC. 1 INT. S VÆRELSE [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 28 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge28_familie_arbejde.indd 1 06/07/10 11.44 Uge 28 l Familie og

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

19. oktober 2014. 18.s.e.T. BK: 731 44 289 368 429. Ø: 2 dåb: 747 36 49 411 731.

19. oktober 2014. 18.s.e.T. BK: 731 44 289 368 429. Ø: 2 dåb: 747 36 49 411 731. 19. oktober 2014. 18.s.e.T. BK: 731 44 289 368 429. Ø: 2 dåb: 747 36 49 411 731. Når man skal tilegne sig noget. Når der sker noget i ens liv, så tilegner man sig det udfra den situation, som man er. Man

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Lad det vokse -1. Du høster, hvad du sår.

Lad det vokse -1. Du høster, hvad du sår. Lad det vokse -1 Du høster, hvad du sår. Mål: Børnene lærer om forudsætninger for vækst. Børnene lærer hvilke ting, der kan stå vækst i vejen; de indser, at man høster det, man sår - både i det naturlige

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

Scene 2 Int. Klasseværelse Total mørke(alexanders POV) ANNIKA(12) Nå. Endnu en gave? Hold da op. Se alle sammen. Alexander har givet mig en halskæde.

Scene 2 Int. Klasseværelse Total mørke(alexanders POV) ANNIKA(12) Nå. Endnu en gave? Hold da op. Se alle sammen. Alexander har givet mig en halskæde. Manus Luk Øjnene Op. 5th draft. Scene 1 Int. Drengeværelse - Morgen Alexander(12) sidder på sin seng med skoletaske på. Omkring i værelset står flere dinosaurfigurer, men væggene er tomme. Han må tydeligvis

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

2. rejsebrev Rise Above Foundation Cebu City - Filippinerne

2. rejsebrev Rise Above Foundation Cebu City - Filippinerne 2. rejsebrev Rise Above Foundation Cebu City - Filippinerne Studerenes navn: Signe Høyrup Christensen Studienummer: HV12017 E-mail: signec89@hotmail.com Praktik periode: 3. praktikperiode Praktik fra og

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

FUGLE I BYEN. Lærervejledning

FUGLE I BYEN. Lærervejledning FUGLE I BYEN Lærervejledning Gå på fuglejagt i byen med kikkert og skitseblok Mange af os lægger måske kun mærke til de mest karakteristiske fugle på vores vej, men byen er i virkeligheden hjemsted for

Læs mere

Dagbog fra Ramadan 2005

Dagbog fra Ramadan 2005 Dagbog fra Ramadan 2005 Af Astrid Fribo Så er det Ramadan, muslimernes fastemåned. Den måned, hvor muslimer over hele verden faster for at vise solidaritet med fattige og for at vise deres respekt for

Læs mere

Børge B og Kalle Filips værste fjender. Filip M. Lund hemmelig detektiv. Lisa, skønne Lisa suk! Karlo ejer af Karlos Kiosk.

Børge B og Kalle Filips værste fjender. Filip M. Lund hemmelig detektiv. Lisa, skønne Lisa suk! Karlo ejer af Karlos Kiosk. Filip M. Lund hemmelig detektiv. Børge B og Kalle Filips værste fjender. Karlo ejer af Karlos Kiosk. Lisa, skønne Lisa suk! Gurli posedame og fugle-mor. Mor Mona Filips labre assistent. En sur dag truer

Læs mere

Inderst Inde. Et manuskript af. 8.B, Herningsholmskolen

Inderst Inde. Et manuskript af. 8.B, Herningsholmskolen Inderst Inde Et manuskript af 8.B, Herningsholmskolen 3. Gennemskrivning, juni 2009 1 SC. 1 FLASHBACK - MØRKT RUM Intromusik Irakiske oprørssoldater terrorisrer private hjem, Lejla er fanget i mængden,

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag den 27. september 2015. Også kaldet for den 17. søndag efter trinitatis. salmer: 392,414,365, 373, 26 Teksten der

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk Nyhedsbrev december 2014 I går morges kom der et underligt brev til børnehaven. Det var lidt krøllet, og der var lidt mudder på. Det var en underlig skrift, som kun kunne læses foran et spejl. Brevet viste

Læs mere

Sag nr. 12/13699 Tobøl d 26.05.2013

Sag nr. 12/13699 Tobøl d 26.05.2013 1 Sag nr. 12/13699 Tobøl d 26.05.2013 Da sagen nu skal gå om, vil vi udover vores første ansøgning, med de gener, ulemper og groft krænkelse af privatlivets fred, som vi har af vejens brugere, gerne komme

Læs mere

Pas cu pas,- et skridt ad gangen.

Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Udlandspraktik er en fantastisk måde at opleve et andet land. Man møder landets kultur, normer og historie på en helt anden måde, og man oplever det hele på tæt hold Derudover

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Pusterummet på Sengeløse Skole

Pusterummet på Sengeløse Skole Pusterummet på Sengeløse Skole Et pædagogisk lærings tilbud for børn fra 0-4 klasse, med fokus på anerkendelse og inklusion. På Sengeløse skole besluttede vi i 2005 at lave et tilbud til de børn, der måtte

Læs mere