Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer"

Transkript

1 Avancementsmentor opfølgning på undersøgelsen Små skridt Store forandringer Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for projektet side 2 2. Avancementsmentoren side 2 3. Formål side 2 4. Målgruppe side 2 5. Målsætning side 2 6. Udvælgelse af brugere side 3 7. Refleksioner og anbefalinger side 4 8. Anbefalinger der kan tilrådes side 5 9. Indikationer der blev brugt til at måle projektets resultater side Hvordan er det gået med projektets målsætninger side Hvad er der sket med brugerne fra projektet side Generelle betragtninger side bilag side13 Udarbejdet af Gitte Pilgaard Larsen, Københavns Kommune 1. juli,

2 Baggrund for projektet. Center for Kulturanalyse gennemførte en undersøgelse Små skridt store forandringer i Denne undersøgelse blev bestilt af Styrelsen for Social Service og Københavns Kommune. Undersøgelsen mundede ud i fem anbefalinger, hvor Projekt Avancementsmentor tager udgangspunkt i de to. Det drejer sig om avancementskonceptet som organisatorisk ramme, og støttekontaktperson/bisidderordning rettet specifikt mod den grønlandske gruppe. Grundideen med avancementskonceptet er, at man anerkender, at det at være hjemløs, ikke er noget man kan ændre fra dag til dag. Det kræver en proces, hvor der skal skabes kontakt til det etablerede samfund i form af bolig, arbejde, familie, netværk, sundhedssystemet, sociale tilbud, mv., som den hjemløse - måske i mange år - har levet isoleret fra. Center for kulturanalyse har dog i sin rapport konkluderet, at hjemløse grønlændere i mindre grad end andre hjemløse gør brug af de sociale og sundhedsmæssige tilbud, der er etableret for socialt udsatte grupper. Der er således tegn på, at denne gruppe, udover at være isoleret fra det etablerede samfund, også er svære at motivere til at gøre brug af de særlige tilbud for hjemløse. Avancementsmentoren Projekt Avancementsmentor er et forsøgsprojekt, der skal afdække mulighederne for at skabe resultater med en intensiv indsats overfor de allerdårligst stillede, udsatte grønlændere. Tanken med projekt avancementsmentor er således at de brugere, der er sværest at fastholde i et tilbud, har brug for en social støtte, der går på tværs af tilbudene, hvis deres chancer for at fastholde et tilbud skal øges. Avancementsmentoren har således dels som opgave at følge brugeren, uanset hvilket tilbud vedkommende er i eller ikke er i og dels at motivere brugeren til at fastholde et tilbud og således minimere antallet af tilbud som brugeren falder ud af. Avancementsmentoren skal således følge brugerne både, når de avancerer og når de uplanlagt glider ud af et tilbud. På den måde være en garant for, at der hele tiden er opmærksomhed omkring brugeren, uanset, at denne i en periode ikke er i et tilbud, men i stedet opholder sig på gaden. Formål Formålet med projektet er at støtte de dårligst stillede, socialt udsatte grønlændere, uanset, hvor de opholder sig og derved motivere dem til at indgå i en kontinuerlig bevægelse fra kontaktskabende lavtærskelstilbud til mere stabile og permanente tilbud som boliger, boltilbud og social støtte. Målgruppe Målgruppen for projektet er de dårligst stillede, socialt udsatte grønlændere i Københavns Kommune, både mænd og kvinder(se bilag). Målsætning Lave en koordinerende og støttende indsats for de dårligst stillede, socialt udsatte grønlændere. Derfor opstilles der ikke målsætninger om, hvor mange, der skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller egen bolig. 2

3 Projektets målsætninger - At avancementsmentoren i projektperioden er mentor for mindst 10 og højest 15 af de dårligst stillede, socialt udsatte grønlændere. - At alle brugere har fået udarbejdet en handleplan. - At handleplanen til hver en tid afspejler den enkeltes aktuelle situation, uanset om det betyder en nedtoning af de oprindelige forventninger i handleplanen eller om det indebærer et højere ambitionsniveau end oprindeligt beskrevet i handleplanen. - At 80 pct. af brugerne har ugentlig kontakt med avancementsmentoren under hele projektperioden. - At 80 pct. af brugerne har fået inddraget relevante organisationer i arbejdet med i sin sag. - At 80 pct. af brugerne har fået en stabil kontakt til det etablerede sociale system. - At 50 pct. af brugerne er blevet visiteret videre til indsats i relevant organisation/tilbud og at disse brugere er forblevet i dette tilbud siden visitationen. - At der er lavet en beskrivelse af den vurderede årsag til, at en bruger evt. glider uplanmæssigt ud af projektet. - At 80 pct. af brugerne fortæller, at de har haft udbytte af avancementsmentorens indsats. - At der midtvejs og som afslutning på projektet er lavet en beskrivelse af, hvilket forløb hver bruger har gennemgået i projektperioden, herunder hvilke konkrete resultater, der er opnået. Bemanding af projektet: Der blev ansat én medarbejder i projektet, der havde 5 års erfaring i arbejdet med socialt udsatte grønlændere og som var en del af det netværk, som dels er blandt ansatte på gadeplan og dels blandt ansatte, der arbejder med grønlændere på landsplan. Medarbejderen kom fra Københavns Kommune. Udvælgelse af brugere Inden udvælgelsen blev der opstillet nogle kriterier, som brugerne skulle opfylde for at komme ind i projektet(se bilag ). Udvælgelsen af brugere skete i samarbejde med mål-rammekontoret, koordinator for gadeplansindsatsen og avancementsmentor på baggrund af indstillinger fra Socialcentre, Rådgivningscentre og andre aktører med kendskab til det grønlandske miljø. Der blev indstillet 14, hvoraf 8 blev udvalgt til projektet. 5 skønnes ikke at være målgruppe, da de allerede havde god kontakt til Socialforvaltningen og 1 blev af sikkerhedsmæssige årsager henvist til gadeplansindsatsen. 2 af disse brugere var uden forsørgelsesgrundlag og 2 var udsmidningstruet fra egen lejlighed. 3 brugere sov på gaden. 1 sov i natcafe, han havde egen lejlighed, som han ikke turde være i.1 havde herbergsværelse, som han ikke brugte. 1 sov i Stjerneskibet. I alt 8, da 2 havde flere probelmstillinger. Avancementsmentoren bliver i løbet af maj 2007 opmærksom på 2 i Stjerneskibet, som kunne have gavn af projektet. En mand uden forsørgelsesgrundlag, der har opholdt sig i Stjerneskibet i et halvt år, hvor man har afventet at han tog tilbage til Jylland. Er uden bolig. En kvinde, som er havnet i Stjerneskibet efter afbrudt behandlingstur og udsmidningstruet fra botilbud. I løbet af sommeren prøves det at hjælpe hende tilbage til botilbud, men hun mister boligen og forsørgelsesgrundlag og tages derfor ind i projektet. Der tilknyttes ikke yderligere faste brugere til projektet, men der er i perioden givet nødhjælp til andre udsatte grønlændere. Det er ikke opgjort, men anslået til 30 personer. 3

4 Nødhjælp kan bestå af, henvisning/kontakt til relevante samarbejdspartnere, vejledning og rådgivning af sociale og sundhedsmæssige tilbud. Hvordan man får kontanthjælp og hvor man henvender sig, hjælpe borgere med at ringe til sagsbehandlere osv. Følge borgere til relevante tilbud som Det Grønlandske Hus, BIF osv. Refleksioner og anbefalinger Resultaterne af projektet, taler for at der er gode resultater ved at følge brugere så tæt. Det havde dog været hensigtsmæssigt, hvis det havde været muligt at følge nogle af dem i en længere periode. Det at nogle af brugerne er kommet så langt, som bl.a. komme i arbejdspraktik i det almindelige arbejdsmarked, viser hvilken betydning det har at følge brugeren tæt, også i de perioder, de har det godt, så udviklingen ikke stopper. For nogle af brugerne er det fint at skifte kontaktperson efter godt 1 år. Dette fordi det støtter den gode udvikling de er i, og bliver en naturlig del, når kontakten til Socialcenter er etableret. Det at kunne følge brugerne uanset hvor de har været geografisk i København, har været væsentligt for de, der har haft flere opholdsteder. At der ikke skulle etableres ny kontakt, når de er flyttet ind i botilbud og dernæst har måttet forlade det igen (oftest på grund af vold eller misbrug). Ved den vedholdende og opsporende kontakt, har der været mulighed for at arbejde videre, på de planer brugerne har for fremtiden. For nogle af de kaotiske/angste brugere, har det vist at tiden har været for kort. Der har været brugt en del tid på at opbygge tillid, også til at kontakten er der, lige meget hvordan det er gået for dem. For en enkelt af dem, er det tydeligt, at han de sidste 5 måneder har turdet prøve botilbud og Blå Kors, og også kunne have kontakten bagefter, uden at føle skam over at det ikke gik, som han havde håbet på. Han er blevet mere rolig og hans misbrug er ikke så stort som tidligere. For 7 af brugerne har det betydet at de er kommet til et punkt, hvor de kan begynde at kigge på de ønsker, de har for fremtiden, formulere dem og oven i købet selv tro på, at deres ønsker er opnåelige. For alle har det vist sig, at de har bedret deres situation væsentligt. De har alle fået bedre livsvilkår. Fået bedre sundhedstilstand og der har været ro omkring de flestes økonomi. Nogle har endda spurgt hvornår de skulle til sagsbehandler igen, da de har planer, som de gerne vil have lagt. For nogle har det været vigtigt at have fast adresse og for én har det været vigtigt at overnatte i natcafeen, uden at føle sig presset til at bo på fast adresse. Han har ikke ønsket at tale om sin manglende bolig, siden han fik karantæne fra Herberg. Han siger at han vil have det bedre, før han igen vil prøve botilbud. Dette må ses som en afklaring, der gør at hans livsvilkår er bedret, da han ikke føler sig presset til andet. Han havde lejlighed ved projektstarten og blev meget lettet(havde tommelfingeren i vejret og sagde yes), da nøglerne til lejligheden blev afleveret efter syn. Der er, iflg. Avancementsmentor, intet der peger på, at man behøver tilbud målrettet grønlændere. De grønlandske brugere er lige så forskellige som andre mennesker. Denne indsats ville sagtens kunne ydes i andre tilbud f.eks gadeplansindsatsen eller skp-ordningen. Der er dog i den nuværende skp-ordning ikke mulighed for at følge brugeren ved geografisk flytning. Dette er vigtigt for en del af brugerne, hvor 4

5 kontakten til det etablerede system ikke har været ordentligt etableret og det derfor har været væsentligt at beholde sin kendte kontaktperson. For de brugere, der har fået bolig i projektperioden, har det vist sig, at dét at følge dem et godt stykke tid, til de er blevet trygge ved at bo i lejligheden er vigtigt, inden der kommer ny kontakt. Selvfølgelig skal man være opmærksom på at grønlændere har deres egen kultur-baggrund og at deres sproglige kunnen på dansk ikke altid er optimal. Dette viser sig oftest når der skal laves aftaler. Det er derfor vigtigt at tjekke, om de har forstået og er enige i aftaler og beslutninger. Dette kan gøres ved at omformulere spørgsmål eller dobbelttjekke brugerens svar. Anbefalinger der kan tilrådes Hvis brugeren skal have mulighed for at avancere, er det vigtigt at der også er tilbud til dette. Nedenfor er nævnt nogle eksempler på, hvad man skal være opmærksom på. Den vedholdende og opsporende kontakt har stor betydning for denne målgruppe. Det har betydet at i de perioder, hvor brugeren f. eks er blevet smidt ud af botilbud/fået politiforbud osv. og derfor opholder sig andre/nye steder, bliver kontakten opretholdt, ved at medarbejder er opsøgende. Der skal ikke gå lang tid uden kontakt før risikoen for at de fremskridt brugeren har taget, bliver til stor tilbagegang. Brugeren har ofte svært ved at holde fast selv, bliver opgivende og giver udtryk for at de har brug for den vedholdende støtte, for at fastholde/videreudvikle avancement. Så det opsøgende arbejde af samme medarbejder er vigtigt for denne målgruppe, hvor det er svært at bygge tillid og motivation op. Der er mange tilbud til brugerne på gaden, både sociale og sundhedsmæssige. Det kan derfor være svært for brugeren at arbejde på at bruge de almindelige tilbud, som f.eks. egen læge, sagsbehandlere osv. Det er vigtigt at man som medarbejder på gaden er opmærksom på, at hjælpe brugeren til at møde op på eksisterende tilbud, også selvom det betyder, at man skal følge brugeren mange gange. Det kan som medarbejder være fristende at hjælpe brugeren, ved f.eks. at ringe for dem, da det er langt hurtigere tidsmæssigt. Man skal dog være opmærksom på at det ikke nødvendigvis hjælper brugeren til at komme videre. Tilbudene på gaden er utrolig gode til den dårligste målgruppe, som slet ikke er i stand til at møde op nogle steder, men man skal være meget opmærksom på den udvikling brugeren er i, og hjælpe med at guide brugeren videre, så brugeren ikke bliver fastholdt i sin situation af de mange gode tilbud på gaden For en stor del af brugerne gælder det, at de er bange for forandringer. Forstået på den måde at de ved, hvad de har, og ikke hvad de får. Mange har f. eks et ønske om at blive ædru. Da misbruget ofte dækker over flere komplekse problemer, er det vigtigt at der arbejdes på hele brugerens livssituation. Brugeren skal igennem dialog have hjælp til at finde frem til egne ressourcer/ interesser og støttes i hvordan de får udnyttet disse. Brugeren skal have noget, at erstatte evt. misbrug med. For nogle af brugerne i projektet har det vist sig at anden boform og job/joblignende tilbud, har kunnet holde brugeren fra tilbagefald, hvorimod dér hvor der ikke har været mulighed for avancement med f.eks. anden boform, er brugeren faldet tilbage igen. Andre boformer og aktiviteter må konstateres at have afgørende betydning for avancement. De fleste brugere i projektet har haft vanskeligt ved at administrere deres penge. De fleste får rateudbetalinger og alle får betalt deres huslejer. Bortset fra én bliver de trukket fra deres kontanthjælp/pension. 5

6 Eksempel: For en enkelt af brugerne har det været muligt at lave budgetkonto i banken, da denne bruger er meget opsat på at få ordinært job. Da hun gerne vil være så normal som muligt, har det her været vigtigt at hjælpe hende med hvordan normalt er. Denne bruger, der ofte er kaotisk og udadreagerende, kunne blive temmelig vred, når hun ikke lige kunne huske hvornår og hvor mange penge, der næste gang blev indsat på hendes konto, samt hvor mange penge, der blev sat til side til regninger. Avancementsmentor fremkom med et forslag om at lave et budget, hvor alle indbetalinger også figurerede. Dette hjalp hende meget. Hun kom ikke mere med aggressive udfald, fordi hun ikke kunne overskue sin økonomi, men kiggede på budgettet, når hun blev i tvivl. Følgende indikatorer blev brugt til at måle projektets resultater: kat 1 kat 2 kat 3 kat 4 kat 5 kat 6 kat 7 kat 8 kat 9 Antallet af borgere som deltager i projektet Antallet af brugere, der har fået udarbejdet en handleplan, der lever op til de fastlagte kriterier. Antallet af brugere, hvis handleplan er blevet revideret månedligt. Antallet af brugere, det ikke er lykkedes at fastholde i projektet. Antallet af brugere, der har fået inddraget relevante organisationer i arbejdet med sin sag. Antallet af brugere, der har fået en stabil kontakt til det etablerede system. Antal brugere, der er visiteret videre til indsats i relevant organisation/tilbud og som er forblevet i dette tilbud siden visitationen. Antallet af brugere, der fortæller, at de har haft udbytte af at deltage i projektet. Antallet af brugere, der midtvejs og afslutningsvis har fået lavet en beskrivelse af sit forløb i projektet og de konkrete resultater af projektet. borger kat 1 kat 2 kat 3 kat 4 kat 5 kat 6 kat 7 kat 8 kat 9 1 ja ja i samarbejde med socialcenter i forbindelse med behandlingstilb ud Der har været mundtlige aftaler, som har været revideret undervejs ja ja ja ja 2 ja 3 ja Kun mundtlige pædagogiske planer Kun mundtlige pædagogiske planer Har været revideret ja ja ja ja Har været revideret ja ja, indtil marts, hvorefter klienten har været svær at finde. har været visiteret videre, men har ikke forblevet i nogle af tilbud. Er ikke blevet spurgt, da der ikke har været reel kontak t siden marts. ja, ja, mundligt ja, midtvejs 4 ja Mundtlige aftaler Reviderede mundtlige aftaler ja ja ja ja ja midtvejs mundligt. 6

7 borger kat 1 kat 2 kat 3 kat 4 kat 5 kat 6 kat 7 kat 8 kat 9 5 ja Mundtlig handleplan inden afrejse. Denne borger har været i Grønland i noget af projektperiod en ja ja, indtil afrejse. Derefter telefonisk kontakt, indtil hun kommer tilbage til Danmark ja ja nej 6 ja 7 ja 8 ja Mundtlige handleplaner Der har været udarbejdet skriftlig handleplan, dog uden sagsbehandler. ja i samarbejde med socialcenter i forbindelse med behandlings tilbud Har været revideret 9 ja nej nej Skriftlig handleplan dog uden sagsbehandler, før dette mundtlig 10 ja handleplan. ja Skriftlig handleplan revideret 1 gang. Ellers mundtlige planer, der revideres løbende ja ja Der har været mundtlige planer, som er revideret undervejs flere gange. ja ja efter gentagne trusler måtte denne borger tages ud af projektet i oktober ja Ja i perioder. I andre perioder har der kun været sporadisk kontakt ja ja nej ja, indtil han afsluttes Skriflig handleplan revideret 1 gang, ellers mundtlige. ja ja Ja, har været i arbejdsprak tik og nu på edbkursus. har været visiteret videre, men har ikke forblevet i nogle af ja tilbud. ja været visiteret videre, men det er usikkert om han er forblevet i tilbud.? nej ja, skal nu arbejdsprø ves i forhold til pensionsan søgning. ja ja, ja, ja, 7

8 Handleplaner: Der er udarbejdet 2 handleplaner i samarbejde med sagsbehandler i Socialcenter. Den ene er udarbejdet alene af bruger og avancementsmentor, hvorefter sagsbehandler har underskrevet den. Begge handleplaner er udarbejdet i forbindelse med misbrugsbehandling. Da kontakten til sagsbehandlerne i socialforvaltningen for denne målgruppe er dårlig, bliver arbejdet med handleplaner vanskeligt. Det er svært at få brugeren med i Socialforvaltningen og for at sikre bedre kontakt, ville sagsbehandler skulle tage kontakten til brugeren på gaden eller evt. bolig. Det har været muligt at lave pædagogiske handleplaner. Dette har oftest været i forbindelse med brugerens ønsker til fremtiden, men ofte kun mundtlige aftaler. Hvordan er det gået med projektets målsætninger Projektets målsætninger er opfyldt, dog ikke omkring handleplaner(se ovenfor). Der skulle være mellem 10 og 15 brugere i projektet. Der har været 10 brugere igennem projektet. En af brugerne tog til Grønland efter 2 måneder i projektet, da hun mistede bolig. Der var kontakt til hende, mens hun var i Grønland. Hun kom tilbage til Danmark efter 9 måneder. Da det var ved projektets afslutning, blev kontakten med det samme etableret til kontaktperson på Socialcenter. En bruger måtte afsluttes efter 5 måneder, efter flere voldsomme episoder, hvor han var truende overfor avancementsmentor. Han blev videregivet til støtte-kontaktperson i Socialcenter. 6 brugere har der været kontakt til mindst en gang om ugen i hele forløbet. 1 bruger var der kontakt til, mindst 1 gang om ugen indtil marts, hvorefter hun er svær at finde, på trods af vedholdende opsporingsarbejde. 1 bruger var der i perioder kontakt til mindst 1 gang om ugen, i andre perioder var hun ikke hjemme og havde slukket sin telefon. For begge kvinder gælder det, at de i perioder, hvor misbrug er stort og/eller boligsituation er usikker, at de sofasover rundt omkring og ofte hos mænd, med de modydelser, det fører med sig. Det er min opfattelse, at man ikke kan have flere kontakter. Specielt med denne målgruppe, hvor de i starten skulle følges til alle aftaler, samt akut opståede situationer. I de sidste måneder af projektperioden, har der været tid til at tage nye brugere ind, men avancementsmentoren valgte at bruge de tilbageværende ressourcer på at sikre en god overlevering til brugernes nye kontaktpersoner. Med god overlevering menes at brugeren lærer den nye kontaktperson at kende og har tillid til denne, inden kontakten slippes. Kontakt til etablerede system: For de mest kaotiske brugere, har det været vanskeligt at skabe god kontakt til sagsbehandlere. For 1 af brugerne har det kun været muligt at gennemføre et møde med BIF(Beskæftigelses og integrationsforvaltningen). Det har været nødvendigt at aflyse andre aftaler, da han blev voldsomt aggressiv før disse besøg. Da brugeren bliver angst og udadreagerende var det meningen at BIF skulle have kontakten på gaden, men dette blev ikke iværksat i projektperioden. 2 af brugerne har selv taget i BIF, når avancementsmentor har været forhindret. Den ene af disse brugere kan selv have kontakten til BIF fremover. Den anden bruger har svært ved helt at forstå det danske system og sproglige nuancer, så det et vigtigt at følge ham eller der er tolk tilstede, da han ellers misforstår det, der aftales. Det er ikke lykkedes for nogle af brugerne at få en god kontakt til sagsbehandlere i SOF(Socialforvaltningen), 1 har dog haft telefonisk kontakt med sagsbehandler nogle gange. 8

9 De andre brugere skal have hjælp til kontakten og det er kun lykkedes at få 4 af brugerne med i SOF. Dette har været i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser. Det har betydet at arbejdet med handleplaner har været vanskeligt. 1 bruger har selv mødt op til samtale i SOF, men har ellers skullet have hjælp til andre aftaler, denne borger har mistet kontanthjælpen i en periode. Hun siger, at hun har forstået hvordan systemet virker, efter denne episode. Da hun i sidste omgang mistede kontanthjælpen, var hun også udsmidningstruet, ligesom der var mange ubetalte regninger. I den forbindelse var vi flere gange i BIF jobcenter og ydelsescenter, ligesom vi var i SOF for at søge om enkeltydelser. I den periode var brugeren ædru og var meget opmærksom på, hvor hun skulle søge om hvad, og spurgte meget relevant omkring regler osv. 1 bruger kan ikke finde rundt og skal følges til alt udenfor sit meget lille nærområde. Han overholder de aftaler, der er. Han bliver voldsomt angst under transport, og bliver helt lettet, når bestemmelsesstedet nås. 1 bruger vil gerne følges til alle aftaler, da hun har svært ved at følge med i sproget, hvis det går for stærkt eller det bliver for indviklet. 1 bruger har været fulgt til alle aftaler, indtil hun tog til Grønland. Hvad er der sket med brugerne fra projektet? Alle brugere har ved afslutningen af projektet, fået anden kontaktperson. En er overgået til gadeplansindsatsen, resten har fået støtte-kontaktperson fra socialcentrene. Boligsituation: 3 bor i egen lejlighed, 2 af dem har fået lejlighed i projektperioden. En havde lejlighed ved projektets start, denne person har været udsmidningstruet 2 gange pga. manglende huslejeindbetalinger. Dette fordi kontanthjælpen har været stoppet. En havde lejlighed ved projektets start, men han turde ikke være i den. Den er opsagt og han har ophold på natcafeen. Han har prøvet at have herbergsværelse, men endte med at få karantæne. Han har ligeledes været på omsorgsophold, men tog hjem derfra 2 gange. Han kunne ikke gennemføre at være der de aftalte 3 måneder. 1 har værelse på herberg, og afventer særbolig, som han er godkendt til. 1 har værelse på herberg. Han var på gaden de første 4 måneder af projektet. Fik så værelse på midlertidigt botilbud, men måtte flytte derfra efter 4 måneder, til herberg, grundet misbrug.. Han nåede dog kun at være på herberg 12 timer, så fik han karantæne derfra grundet vold. Var derefter 3 måneder på gaden. Kom tilbage til herberget, og har været udsmidningstruet nogle gange. Klarer det dog godt nu. En bruger var først på gaden i 4 måneder med kæreste, derefter fik de hver sit værelse på midlertidigt botilbud. Grundet misbrug flytning til værelse på herberg efter 4 måneder. Da kæreste fik karantæne, valgte hun at gå med på gaden. Fik efter 4 måneder tilbud om værelse i bofællesskab for kvinder. Nåede kun at overnatte der 2 gange. Derefter tilbage på gaden. Ønskede ikke at komme tilbage til bofællesskab. Det sidste avancementsmentor ved om denne bruger, er at hun overnatter forskellige steder. 1 har værelse i midlertidig botilbud, efter at have boet i Stjerneskibet på Christiania. Han havde i projektets forløb, værelse på herberg, men blev udskrevet derfra, da han aldrig var der. 1 bor hos ven, efter at have været i Grønland i 11 måneder. Hun var udsmidningstruet fra egen lejlighed, ved projektets start. Lejligheden var ikke til at redde og hun blev opsagt. For én bruger, tog det ca. 4 måneder at begynde at bo i sin lejlighed. Han var dels hos kæreste, og dels følte han sig meget alene, når han var i boligen. I de første måneder tog han kun ud for at hente post. Her var det vigtigt at arbejde med at lave aftaler i lejligheden eller tage derud sammen med ham. Snakke om hvad der skulle til både af praktiske ting, men også følelsmæssige forandringer før han ville kunne være der. Langsomt kom han til at bruge lejligheden og nyder nu den fred, det giver. Han giver udtryk for at han har 9

10 fået en base, hvor han kan ikke drikker og derfor går ud, når behovet melder sig. Det har også betydning i forholdet til samkvem med hans børn. For alle brugerne har avancementsmentor hjulpet med det praktiske, når de flyttede. Dels med at søge penge til indskud, etablering og hjælpe med at udfylde papirer f. eks el, folkeregister osv. Dels ved selve flytningen, men også med at finde gratis eller billige møbler, hjælpe med at købe komfur, køleskab osv. Her skal samarbejdet med Kofoeds Kælder/skole og Herfra og Videre fremhæves. De har ligeledes hjulpet, både med inventar og selve flytningen. Forsørgelsesgrundlag: Alle har forsørgelsesgrundlag i dag. 2 brugere har været i aktivering. 1 bruger har været i arbejdspraktik og er nu i gang med skole. 1 bruger foreligger der en pensionsansøgning på, han afventer arbejdsprøvning. 1 har hele tiden haft førtidspension. 2 af brugerne har mistet kontanthjælpen undervejs, da aftaler til BIF glippede. Dette skete på tidspunkter, hvor avancementsmentoren ikke kunne opretholde en kontinuerlig kontakt. Misbrug: Alle brugerne havde ved projektets start misbrug. Dette misbrug bestod af alkohol og hash. For nogle var misbruget større end andre, men alle havde dagligt forbrug. 1 har i en periode af projektet haft misbrug af kokain og rygeheroin. 2 brugere er ved projektets afslutning ædru, den ene ryger stadig hash. Den ene har været på behandlingstur og den anden i alkoholenheden. De har begge haft tilbagefald, den ene kortvarigt, den anden i ca. 7 måneder 4 brugere har undervejs i projektet været ædru i perioder. 2 har været i døgnbehandling. 1 har gået på alkoholenheden og 1 har været på omsorgsophold. Flere af brugerne har udtrykt ønske om at komme i behandling for deres misbrug, for nogle er der blevet lavet aftaler med forskellige behandlingstilbud. Disse har de så ikke været i stand til at overholde af forskellige årsager. Det kan være at brugeren ofte bliver angst for at lave deres liv om, da de ikke kan overskue, hvordan det skal blive bagefter. Mange giver udtryk for at de mennesker, de kender, er nogen med misbrug som dem selv og at de ikke orker eller tør begynde på et nyt liv. Nogle bruger ligeledes misbruget som selvmedicinering for deres angst. For nogle med angst ville kontakt til psykiatrien/egen læge have været væsentligt. Alle har ved projektets afslutning mindre misbrug end tidligere. Dette gælder også de angste og kaotiske brugere. For en af brugerne har det vist sig på den måde, at misbruget er faldet drastisk, da han fik egen bolig. Han prøver at holde alkohol væk fra boligen og gøre den til et sted hvor han kan slappe af og få besøg af sine børn. Generelt har det vist sig at alle har drukket meget mindre, når de har fået et sted at bo, også midlertidige botilbud. Sundhedstilstand: Ingen af brugerne havde ved projektstart kontakt til egen læge, nogle havde ingen læge. 3 har nu kontakt til egen læge. 5 brugere havde ved projektstart, haft kontakt til Sundhedsteamet. 2 har stadig kontakt til Sundhedsteamet, da det ikke har været muligt at etablere fast kontakt til egen læge. 10

11 5 af brugerne havde ved projektets start meget dårlig sundhedstilstand. 1 havde TB, har flere gange haft respirationsstop, også i projektperioden, dette altid i forbindelse med megen alkoholindtagelse. 4 af brugerne har i projektet været i behandlingsforløb på hospitaler, dette har været brækket ben, mavesmerter, TB og knude i lunge. 6 af brugerne har avancementsmentor været på skadestuen med, og nogle flere gange. Det har oftest været i forbindelse med fald, vold eller betændelsestilstande. For én bruger, der er handicappet, har der været etableret kontakt til egen læge, der henviste til genoptræning og psykolog. Han gennemførte genoptræning i en periode, men i en periode med stort misbrug stoppede det faste forløb. Han har dog stadig sporadisk kontakt og ønsker at starte genoptræning igen. En bruger er nedslidt efter arbejde på trawler og har lungesygdom. Havde i starten af projektet tilknytning til Sundhedsteamet og der er nu kontakt til egen læge, hvor han får medicin. Skal arbejdsprøves i forhold til pensionsansøgning. En bruger har problemer med skulder efter overfald. Har ondt i knæene. Dette førte til ophør af arbejdsprøvning i vuggestue. Har god kontakt til egen læge. Er i gang med at få lavet forskellige helbredstjek hos egen læge og specialister. Har dårlig tandstatus, har fået lavet tandlægeoverslag og afventer bevilling. Får indimellem angstanfald, som hun selv kalder det. En bruger har tidligere fået medicin for angst. Siger selv at det er derfor hun har misbrug. Det har ikke været muligt at få lavet aftale med egen læge, da borgeren ikke har villet, på trods af gentagne ønsker om dette. En bruger lider af angst, kan ikke være alene. Bliver meget udad reagerende når han følger sig presset. Har tidligere været indlagt på Psykiatrisk hospital. Har i hele perioden været tilknyttet Sundhedsteamet. Har fået medicin i perioder og har der haft det bedre. For de fleste af brugerne gælder det at de har dårlig tandstatus. 1 har fået kontakt til tandlæge og 1 har været hos tandlæge for hjemløse. Samarbejdspartnere: Avancementsmentoren har haft samarbejde med mange forskellige i perioden. Det tætteste samarbejde har været med Kofoeds Kælder, HOV(Herfra og Videre på Christiania), Aktivitetscenteret på Sundholm, Herberget på Sundholm, Hørhuset, Sundhedsteamet og Sygeplejeklinikken på Sundholm. Derudover de 3 jobcentre og ydelsescentre i BIF, 5 Socialcentre, Det Grønlandske Hus, Grønlændersektionen på Kofoeds Skole, Bocentret på Sundholm, Gadeplansindsatsen, Fedtekælderen og Sundhedshuset på Christiania. Samarbejdet har mest bestået i at følge brugeren til de forskellige tilbud, men har også kunnet være i konkret samarbejde omkring brugeren, når denne ønskede det. For nogle af brugerne har det været udtrykt meget tydeligt, at de ønskede et tæt samarbejde og udveksling af informationer. Brugeren har dog altid været tilstede i sådanne tilfælde eller bedt den ene samarbejdspartner kontakte den anden. Der har i sådanne tilfælde altid været skriftligt samtykke. For andre har der været ønske om, at de forskellige tilbud, som én eller flere brugte, blev helt klart adskilt uden udveksling af informationer. 11

12 Generelle betragtninger Målgruppen har været karakteriseret af mange forskellige behov og problematikker. Udover at alle brugerne i projektet har været misbrugere, har de alle en grønlandsk baggrund. Nogle har boet i Danmark i mange år og nogle har været her i få år. De, der har boet her i mange år, er alle gode til dansk, kan de fleste nuancer af det danske sprog, og har ligeledes danske bekendte/venner. De brugere der har været her kortvarigt, er generelt ikke så gode til dansk, og har svært ved at forstå det danske samfund og nuancerne i sproget. De søger ligeledes andre grønlændere, når de er på gaden eller værestedslignende tilbud. De brugere der er drøftet fremtidsønsker om job med, ønsker alle at få job eller arbejdspraktik, hvor de bliver integreret. Kun en enkelt kvindelig bruger ønsker at være permanent sammen med grønlændere. Denne bruger fremkommer ofte med ønsker om at komme tilbage til Grønland, men fastholder dog ikke ønsket. Hun har børn og børnebørn i Grønland. 6 af brugerne har børn. 4 af disse har børnene i Grønland. De har forladt dem af forskellige grunde, nogle er blevet fjernet og andre har efterladt dem hos familie. 1 bruger har besøgt barn og børnebørn i Grønland og 1 har haft telefonisk kontakt. 2 brugere har børn i Danmark, hvoraf den ene i projektperioden har fået en bedre og hyppigere kontakt til børnene, mens den anden kun har haft sporadisk kontakt. For nogle af brugerne i projektet er der blevet drøftet, hvordan man kan få bedret kontakten til børn og familie. For en enkelt af brugerne er der blevet bevilget biografbilletter, hvilket var en god start til at etablere en god kontakt til børnene igen. 9 af brugerne har i projektperioden været udsat for vold, og 6 har udøvet vold. Dette har mest været i forbindelse med stort misbrug. For de 2 par der har været tilknyttet projektet, har vold og voldsomme verbale udfald fyldt meget. I det ene parforhold har det mest været manden, der har været udsat for vold og verbale udfald. Det har været muligt at tale med brugerne om dette, bl.a. med rådgivning omkring om andre mulige handlemåder, når man føler sig presset. Det ene parforhold er afsluttet. Alle brugerne har problemer med at få pengene til at slå til. 5 får deres pengeudbetalinger fordelt over flere rater. Bortset fra 1 får de alle trukket deres boligudgifter og andre udgifter trukket via kontanthjælpen. For en bruger er der lavet budgetkonto i banken. Da denne bruger ikke kunne få pengene til at slå til og ikke kunne overskue hvornår og hvor mange penge hun fik, fik hun hjælp til at lave skema med pengeindbetalinger. Dette beroligede brugeren meget. Hun fortæller at hun kigger på papiret, når hun bliver i tvivl og der opleves heller ikke vredesudbrud over pengene efter dette. Nogle af brugerne er der talt økonomi med, hvordan man evt. kan lave systemer så pengene rækker, købe mad til 1 uge ad gangen eller lign. Bilag: Målgruppe for avancementsmentor - projektet 12

13 Målgruppe for avancementsmentor - projektet Manglende kontakt til de sociale myndigheder De er ofte fraværende i kontakten med de sociale myndigheder fraværende skal forstås på den måde, at hvis de overhovedet har en kontakt, er den mere eller mindre uden indhold. Kontakten skaber i bedste fald grundlag for økonomiske ydelser, men er ellers uden fremtidsperspektiv. Målgruppen fortæller ikke deres behov eller også forstås de ikke af systemet. Man kan sige, at det er den del af grønlænderne, som det fra systemets side ikke tidligere er lykkedes at have en konstruktiv kontakt til. Forsørgelsesgrundlag. Det er ikke afgørende for definition af målgruppen, om de har et forsørgelsesgrundlag, men der vil typisk være tale om manglende afklaring af ret til pension, eller personer uden forsørgelsesgrundlag. I kontanthjælpssystemet vil gruppen typisk tilhøre matchgruppe 4 eller 5. Boligsituation Som udgangspunkt er boligsituationen uafklaret. Såfremt man på udvælgelsestidspunktet kan vurderes egnet til en almen bolig, vil personen falde uden for målgruppen. Misbrug Målgruppen vil ofte være karakteriseret ved at have et omfattende misbrug, men det er ikke afgørende for deltagelse i projektet. Deltagergruppen i projektet forsøges at omfatte flere typer af misbrug. Sundhedstilstand Der stilles ikke krav til sundhedstilstanden, men denne forsøges afklaret i projektforløbet. Dog vil personer med en på udvælgelsestidspunktet psykiatrisk diagnose, typisk falde udenfor målgruppen. Personens egne ønsker til fremtiden Vil på udvælgelsestidspunktet i vid udstrækning være uafklarede for systemet. Forankring Der vil allerede fra projektets begyndelse og løbende i projektperioden, gøres overvejelser over hvorledes forløbene med brugerne forankres når projektperioden udløber. Der vil således ikke være brugere, der overlades til sig selv, når projektet stopper. 13

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor?

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Denne artikel giver et indblik i de forhindringer der møder en hjemløs, som i forvejen har det svært, når vedkommende har besluttet sig for at finde et sted

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet Side 1 af 10 DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet (Rehabiliteringsforløb svarer til det, som regeringen kalder ressourceforløb i udspillet til en førtidspensionsreform

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Grønlænderstrategi 2013 2016

Grønlænderstrategi 2013 2016 Grønlænderstrategi 2013 2016 Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus Kommune 1 Samarbejdsmodellen Som et led i grønlænderstrategien

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere