Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen"

Transkript

1 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Lise E. Bardenfleth Steen Müntzberg - DA Fra: Michala Jordy Jensen Titel: Høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler Sendt: :18:33 Bilag: Høringssvar til lovforslag om ansættelsesklausuler.pdf; Til Beskæftigelsesministeriet Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen Michala Jordy Jensen Administrativ koordinator DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 DK-1790 København V Direkte Mobil Web

2 Beskæftigelsesministeriet Høringssvar over udkast til lovforslag om ansættelsesklausuler Dansk Arbejdsgiverforening (DA) finder ikke, at der er et reelt og dokumenteret behov for at stramme reglerne om jobklausuler, konkurrence- og kundeklausuler. Danmark er et af de lande i Europa, der har den største jobmobilitet, hvilket er udtryk for et fleksibelt arbejdsmarked med mange jobåbninger til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere. Herudover foreligger der ingen dokumentation for, at omfanget i brugen af klausuler i dag er skadeligt for jobmobiliteten og dermed for produktivitetsudviklingen og danske virksomheders konkurrenceevne. Lovforslaget bygger på antagelser om effekter af de foreslåede stramninger men ikke på fakta eller dokumentation. Danske virksomheder er både europæisk og globalt kendt for at have en høj grad af åbenhed og en flad organisationsstruktur med en meget høj grad af selvstændighed og ansvar for den enkelte medarbejder. Muligheden for at anvende klausuler understøtter disse kendetegn. Når en virksomhed har mulighed for at anvende klausuler, får den nemlig et rimeligt værn imod, at medarbejdere med væsentlig information om kunder, produkter eller forretningsprocesser hurtigt skifter til en konkurrent eller starter egen konkurrerende virksomhed. Klausulen giver virksomheden en mulighed for at kunne indrette sig på de ændrede forhold. Efter DA s opfattelse vil en begrænsning af adgangen til at aftale klausuler kunne indebære, at afgørende viden, kontakt til kunder mv. bliver begrænset til få medarbejdere. En begrænsning af adgangen til at aftale klausuler vil derfor skade danske virksomheders muligheder for at udvikle produkter og processer samt opsøge nye markeder og dermed samlet set skade danske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Desuden vil en række meget engagerede medarbejdere opleve, at deres adgang til informationer og dermed muligheder for at arbejde selvstændigt bliver begrænset. Når dette er sagt, har DA taget det politiske flertals beslutning om en markant stramning af reguleringen af ansættelsesklausuler til efterretning. Med det politiske flertals beslutning som grundlag har LO og DA drøftet, hvordan man på en afbalanceret måde kan imødekomme det politiske flertals beslutning. LO og DA har på den baggrund foreslået en række ændringer af de gældende regler i den aftale, parterne har indgået. DA finder det tilfredsstillende, at aftalen mellem LO og DA er lagt til grund ved udformningen af lovforsla- 31. marts 2015 LEB Dok ID: DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 Tlf CVR DK-1790 København V

3 Side 2 get. Bemærkninger til lovforslagets indhold: Det er uklart, hvordan ikrafttrædelsesbestemmelsen i 15, stk. 3, om jobklausuler skal forstås. Det følger af bestemmelsen, at eksisterende klausuler gælder indtil 1. juli 2018, mens nye ikke kan indgås efter 1. juli DA forstår det således, at man med lovforslaget ikke ønsker at ændre på eksisterende aftaler. Det bør derfor i bemærkningerne klart præciseres, at der med en ny jobklausul menes en klausul mellem to virksomheder omfattende medarbejderne i disse virksomheder. Eksisterende jobklausuler, afhængig af deres indhold, finder således også anvendelse på medarbejdere ansat efter den 1. juli Lovforslagets 4, stk. 3, fastslår, at en aftale om en konkurrenceklausul alene er gyldig, såfremt det af en skriftlig aftale fremgår, hvilke forhold i ansættelsen der gør det påkrævet af indgå klausulen. Denne gyldighedsbetingelse vil efter DA s opfattelse blive et kernepunkt i de tilfælde, hvor virksomhed og medarbejder i forbindelse med medarbejderens opsigelse er uenige. En medarbejder, der ønsker at forlade en virksomhed, vil kunne se en selvstændig interesse i at påpege, at en klausul ikke er virksom. Herudover er det uhåndterbart at skulle lave løbende justeringer i, hvordan medarbejderens stilling kvalificerer sig til at være helt særlig betroet, når det er et gyldighedskriterie. Derfor vil denne bestemmelse efter DA s opfattelse generere en masse tvister, som efterfølgende skal afgøres ved domstolene. Det er uhensigtsmæssigt for alle parter. Både virksomheder og medarbejdere har behov for klare regler om, hvad de skal rette sig efter. Set i det lys bør konsekvensen af en overtrædelse af denne bestemmelse være, at det udløser en godtgørelse i stil med, hvad der gælder ved mangler ved et ansættelsesbevis, jf. lov om ansættelsesbeviser. Hermed bliver de objektive forhold afgørende for vurderingen af, om en klausul er virksom, mens en mangelfuld beskrivelse af de ansættelsesvilkår, der gør det påkrævet at indgå klausulen, sanktioneres ved en godtgørelse ligesom mangler ved et ansættelsesbevis. DA finder, at der i loven skal være et klart grundlag for at kunne forfølge en illoyal medarbejder, der ikke oplyser kunder eller kunderelationer i opsigelseseller afskedigelsessituationen. Markedsføringsloven er i sin nuværende form ikke stærk nok på dette punkt. Der er derfor behov for, at lønmodtagere på tro og love bliver forpligtede til at give oplysningerne. Alternativt bør det klarere fremgå af bemærkningerne, at en medarbejder ikke bevidst kan undlade at oplyse om en kunde og dermed opnå, at kunden ikke er omfattet af klausulen, fordi det alene er medarbejderen, der har kontakten. Hvis man ikke ønsker at regulere dette forhold i loven, må der i konsekvens heraf gennemføres en stramning af medarbejderens loyalitetspligt i markedsføringsloven. DA finder, at lovforslaget på en række punkter ændrer retsstillingen i forhold til i dag, når en klausul er uvirksom eller ugyldig. Derfor bør lovforslaget ændres de steder, hvor en uvirksom/ugyldig klausul udløser en engangskompensation (jf. 4, stk. 3, 10, stk. 2, 1. pkt. og 12, stk. 1, 2. pkt.). Efter lovforslaget vil en uvirksom eller ugyldig klausul udløse en engangskompensation. Det strider efter DA s opfattelse mod grundlæggende retsprincipper og hovedtanken i lovforslaget, hvor forpligtelser i en klausul naturligt udløser

4 Side 3 kompensation. DA finder det uhensigtsmæssigt, at man flytter hele aftalelovens 38 over i lov om ansættelsesklausuler, idet bestemmelsen i 38, stk. 1, hovedsagligt er målrettet erhvervsdrivende. Deres forhold bør også fremadrettet fremgå af aftaleloven og ikke af en lov, der regulerer forhold for lønmodtagere. Efter lovforslaget vil gældende kollektive overenskomster, der indeholder regler om klausuler, fortsat være gyldige indtil det tidspunkt, hvor den gældende aftale eller overenskomst kan opsiges til ophør. Dette giver en skævhed i parternes forhandlingsposition, idet det forrykker ligevægten/indholdet i overenskomsterne, idet man jo allerede har betalt for f.eks. en lavere kompensationsgrad. Det er derfor DA s opfattelse, at gældende overenskomster skal videreføres. Lovforslaget strammer desuden kravene til, hvilke parter der kan indgå kollektive overenskomster, som fraviger loven. Der er i arbejdsmarkedslovgivningen en relativt fast praksis for, hvilke krav der stilles til disse parter. Det skal således være de mest repræsentative parter på arbejdsmarkedet. Imidlertid kommer dette lovforslag til at omfatte grupper på arbejdsmarkedet, som ikke almindeligvis er omfattet af kollektive overenskomster på samme måde, som medarbejdere på f.eks. DA/LO-området er det. Derfor er det vigtigt at præcisere, at en personaleforening på en virksomhed på visse områder kan være den mest repræsentative part. Efter DA s opfattelse bør der ikke ske ændringer i de eksisterende regler omkring opfyldelse af tabsbegrænsningspligten ved start af egen virksomhed. Efter de gældende regler kan tabsbegrænsningspligten ikke opfyldes ved start af egen virksomhed, og det er med god grund. Det vil efter DA s opfattelse kunne give anledning til talrige sager, hvis det er muligt at opfylde tabsbegrænsningspligten ved start af egen virksomhed. Det skyldes, at der bl.a. skal fastlægges en helt ny praksis omkring fortolkningen af begrebet passende arbejde i relation til egen virksomhed. Endelig fremgår det af skemaet i de almindelige bemærkninger, at lovforslaget ikke medfører væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Denne vurdering er DA ikke enig i. De nye regler om ansættelsesklausuler vil påføre arbejdsgiverne byrder i form af bl.a. udarbejdelse af de skriftlige aftaler specielt ved konkurrenceklausuler. Med venlig hilsen DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Sign. Lise Bardenfleth

5 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Jakob Cohr Arffmann Jette Hartø Fra: Aase Asmussen Titel: Høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Sendt: :41:33 Bilag: img pdf; Vedhæ et sender jeg FA s brev af d.d. vedr. høring over forslag l lov om ansæ elsesklausuler. Med venlig hilsen Aase Asmussen Advokatsekretær Telefon: Direkte: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Amaliegade København K Besøg os på og abonnér på vores nyhedsmail

6 p ARBEJDSGIVER FI NANSSEKTORENS FORENING Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden København K Sendt pr. til: bm~bm.dk og mlk~bm.dk Den 1. april 2015 Høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler, som FA har følgende bemærkninger til: DOK. NR.: FAID SAG. NR: FAID JCA Generelle bemærkninger til baggrunden for lovforslaget Indledningsvist finder FA det beklageligt, at forslaget sendes i høring, uden at der forinden har været et udvalgsarbejde med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, når der er tale om så vidtgående ændringer. FA bemærker videre, at en høringsfrist på mindre end 14 dage, og hvor hø ringsfristen udløber dagen før påskeferien, ikke er tilstrækkelig tid til at udar bejde et fyldestgørende høringssvar og at inddrage FA s medlemmer. Hvad angår den overordnede begrundelse for at forbyde jobklausuler og at indskrænke muligheden for og incitamentet til at bruge kunde- og konkurren ceklausuler savner FA fortsat empirisk materiale, der understøtter, at disse tiltag skulle have betydning for væksten. Dette erkender ministeriet jo også i bemærkningerne om de økonomiske og administrative konsekvenser for er hvervslivet, forslagets s. 20. FA er dernæst bekymret for, at forslaget kan modvirke vidensdeling på tværs af virksomheden, når ledelsen ikke længere har den samme grad af sikkerhed for, at medarbejderne ikke udnytter virksomhedskritiske oplysninger efter sin fratræden. Af samme grund er FA skeptisk over for, om forslaget vil medføre (målbare) positive effekter for virksomhederne. Generelle bemærkninger til lovforslagets indhold I forhold til selve lovforslaget kan FA støtte, at bestemmelserne om ansættel sesklausuler samles i én lov, hvor der tidligere havde været op til 3 forskellige lovgrundlag. FA har heller ikke bemærkninger til, at lovforslaget tilsigter at omfatte samt lige lønmodtagere. FINANSSEKTORENS AMALÆGAD~ 7 T i~ FAGFANETOK ARBE..JDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN 1< F %W~WFANETDK

7 I beskrivelsen af markedsføringsloven er anført, at lovens 1 finder anven delse i forholdet mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver samt lønmodta gerens nye arbejdsgiver og tidligere arbejdsgiver. Som anført af Højesteret i UfR H finder lovens 1 anvendelse p~ erhvervsdrivende, og en ansat medarbejder kan derfor ikke selvstændigt overtræde bestemmelsen. Ministeriets bemærkninger herom bør derfor præciseres. Endelig m~ det antages, at der vil være ikke-ubetydelige, administrative om kostninger for virksomhederne, idet der vil skulle udarbejdes helt nye klausu ler, ligesom et vist antal retssager om de nye regler m~ forventes. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser FA har noteret og kan støtte, at lovforslaget alene regulerer de ansættelses klausu ler, der er defineret i loven og ikke andre typer af aftaler. FA finder, at det bør fremgå af loven, at ordninger, hvor vikarbureauer mod tager betaling for en brugervirksomheds ansættelse af en udsendt vikar, ikke er omfattet af loven. Herudover synes der ikke at være harmoni mellem p~ den ene side de almin delige bemærkninger til lovforslaget, punkt 2.2, hvoraf det fremgår, at for buddet mod jobklausuler først træder i kraft den 1. juli 2018, og p~ den an den side lovforslagets 15, stk. 3, hvoraf følger, at kun jobklausuler, der er indgået inden den 1. juli 2015, kan opretholdes indtil senest den 1. juli 2018 (hvilket også fremg& af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmel ser). Konsekvensen af den retstilstand, som fremgår af de almindelige bemærknin ger, er, at aftaler indgået i perioden mellem den 1. juli 2015 og den 1. juli 2018 kan opretholdes indtil senest den 1. juli 2018, hvilket også er eksplicit anført i de almindelige bemærkninger. Modsat er konsekvensen af lovforsla gets 15, stk. 3, at kun jobklausuler, der er indgået før den 1. juli 2015, kan opretholdes indtil den 1. juli En overgangsperiode, hvor jobklausuler stadig kan aftales frem til 1. juli 2018, som de almindelige bemærkninger lægger op til, er mest hensigtsmæs sig, idet en sådan periode giver alle parter mulighed for at indrette sig p~ de nye regler. Det bemærkes, at FA generelt mener, at et forbud mod jobklausuler, uagtet den undtagelse der følger af 3, er unødvendigt, idet den nuværende lovgiv ning udgør et tilstrækkeligt værn mod hemmelige jobklausuler og sikrer be rørte medarbejdere kompensation for begrænsningen i jobmuligheder. I nr. 2 bruges betegnelsen medarbejder, hvilket bør rettes til lønmodta ger, jf. definitionen i 1. Side 2

8 FA kan støtte, at den eksisterende undtagelse om jobklausuler ved virksom hedsoverdragelse bibeholdes. FA kan ikke se behovet for at skærpe kravet til, at lønmodtageren skal be sidde en helt særlig betroet stilling. Dertil kommer, at afgræsningen mellem helt særlig betroet og blot særlig betroet forekommer vanskelig i praksis. Det anføres i bemærkningerne, at såfremt lønmodtageren ikke (længere) be sidder en helt særlig betroet stilling, betragtes konkurrenceklausulen/kon kurrenceklausuldelen som opsagt fra arbejdsgiverens side. Dette er efter FA s opfattelse ikke i overensstemmelse med gældende teori og praksis, hvorefter en konsekvens af, at en gyldig hedsbetingelse ikke er op fyldt, er, at klausulen i sin helhed er ugyldig og dermed ogsl at lønmodta geren ikke er berettiget til kompensation. FA savner argumenter for, at en lønmodtager skulle være berettiget til kom pensation for en klausul, som er ugyldig. Endvidere bør arbejdsgiverens beskrivelse ikke være en gyldighedsbetingelse, men derimod blot indgå i vurderingen af, om stillingen lever op til kravet om enten helt særlig betroet eller særlig betroet. Beskrivelsen bør derimod ikke i sig selv være en gyldighedsbetingelse, da dette ikke er i overensstem melse med gældende, arbejdsretlige regler og principper. Det bør præciseres i stk. 2 og 3, at der med kunder også menes andre for retningsmæssige forbindelse, jf. stk. 1. FA finder det stærkt problematisk, at arbejdsgiveren af sig selv skal frem sende en liste over de kunder, som omfattes af klausulen. Eftersom det i stk. 2 kræves, at det alene er de kunder, som lønmodtageren selv har betjent in den for de seneste 12 måneder, m~ lønmodtageren i almindelighed formodes at kende disse kunder. Derfor virker det overflødigt tillige at kræve, at ar bejdsgiveren skal fremsende en kundeliste. I visse tilfælde vil kundeoplysningerne kunne udgøre eller indeholde erhvervs hemmeligheder omfattet af markedsføringslovens 19, såfremt der er tale om oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige. FA finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at arbejdsgiveren reelt tvinges til at udlevere sådanne oplysninger for at kunne opretholde en kundeklausul. Fremsendelse af en egentlig kundeliste til lønmodtageren vil højst sandsynligt forøge risikoen for, at lønmodtageren direkte eller indirekte vil kontakte disse kunder. Side 3

9 Såfremt lønmodtageren skal involveres i udarbejdelsen af listen, bør arbejds giveren kunne kræve, at medarbejderen udfærdiger eller godkender listen p~ tro og love, hvilket bør kunne medvirke til, at lønmodtageren ikke i strid med klausulen kontakter kunderne. Dertil kommer, at det ikke klart fremgår af bemærkningerne, hvornår denne liste skal fremsendes. Såfremt forslaget fastholdes, opfordrer FA til, at det præciseres, hvornår listen skal fremsendes. Ministeriet bedes redegøre for, hvordan arbejdsgiveren skal forholde sig i de tilfælde, hvor lønmodtageren bliver (berettiget) bortvist måske endda for at have udført konkurrencehandlinger i strid med sin loyalitetsforpligtelse. S~ fremt det fastholdes, at arbejdsgiveren skal fremsende en kundeliste, bør det præciseres, hvornår dette skal ske, for at klausulen kan opretholdes. Endelig bør det præciseres, hvad konsekvenserne er, såfremt listen ikke er 100 % korrekt, eksempelvis fordi der medtages kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med mere end 12 måneder før op sigelsen. FA formoder, at konsekvensen i s~ fald er, at det alene er den/de kunde(r), som er fejlagtige p~ listen, som klausulen i s~ fald ikke kan gøres gældende over for, men ikke alle kunderne. Bemærkningerne giver dog anledning til tvivl om, hvad konsekvenserne er. I bemærkningerne til denne bestemmelse er anført, at klausuler, der forplig ter lønmodtageren i længere tid end 6, hhv. 12 måneder, anses bortfaldet i deres helhed. FA skal henlede opmærksomheden p~, at den naturlige konsekvens heraf sna rere ville være, at klausulen, jf. også ordlyden af bestemmelsen, ikke kan gø res gældende over for en lønmodtager i mere end 6, hhv. 12 måneder fra fra trædelsestidspu nktet. Som forslaget foreligger, vil eksempelvis en kombineret klausul, som er aftalt at gælde i 12 måneder, men som p~ber~bes inden for 6 måneder fra fratræ delsen, bortfalde i sin helhed. Såfremt de øvrige betingelser er opfyldt, fore kommer det ikke at være en hensigtsmæssig retstilstand. Virkningen bør ud fra ordlyden af forslaget alene være, at klausulen ikke kan gøres gældende i længere tid end angivet i 7, men at den derimod kan gø res gældende inden for den legale periode i bestemmelsen, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt. Side 4

10 FA s~ hellere, at de eksisterende regler i funktionærlovens ~ 18 og 18a blev bibeholdt, således at der skal betales kompensation, men at arbejdsgiveren kan modregne i den faktiske indtægt, lønmodtageren matte opnå ved andet arbejde. Disse regler er baseret p~ de kendte og indarbejdede regler i funktio nærlovens 3, som også benyttes ved modregning i tilfælde af fritstilling. FA har vanskeligt ved at se bevæggrundene for at indføre helt særlige og ikke ukomplicerede beregningsregler for disse klausuler. Forslaget vil indebære en klar fordyrelse for de virksomheder, som benytter klausulerne, herunder kundeklausuler. Et beregningseksempel fra et af FA s medlemmer illustrerer problemet: En assurandør i et forsikringsselskab har en løn p~ kr. om måneden og siger selv op for at starte hos en konkurrent. Arbejdsgiveren ønsker at opret holde kundeklausulen i 12 måneder: 2 x 60% = kr. 10 X 24% = kr. I alt = kr. Til sammenligning betaler virksomheden i dag 0 kr., idet der foretages modregning. Det er særdeles vanskeligt at se, hvordan dette kan bidrage til at skabe vækst. FA forstår derudover forslaget sådan, at en lønmodtager, som vælger at p~ begynde selvstændig virksomhed uden for vedkommendes normale uddannel ses- og erfaringsmæssige område, ikke opfylder sin tabsbegrænsningspligt. Dette er FA enig i, og det ligger i tråd med juridisk teori og retspraksis. Derimod kan FA ikke støtte, at arbejdsgiveren også i dette tilfælde skal betale engangsbeløbet, idet klausulen-/erne i disse tilfælde jo ikke nødvendigvis har virket begrænsende p~ lønmodtagerens erhvervskarriere. Det samme gælder bemærkningen om, at manglende rettidig betaling af kom pensation bevirker, at klausulen anses for opsagt af arbejdsgiveren. Dette er ikke i tråd med gældende teori og retspraksis, jf. eksempelvis UfR v. Derudover bevirker formuleringen af 8, stk. 3, efter FA s opfattelse, at en arbejdsgiver ikke har noget incitament til at opsige en klausul før til udløbet af den 2. måned, idet engangsbeløbet skal betales, uanset om lønmodtageren finder andet passende arbejde. I de tilfælde, hvor lønmodtageren er ansat mere end 3 måneder, men mindre end 6 måneder, indebærer forslaget, at lønmodtageren er berettiget til kom pensation for en klausul, som ikke kan h~ndhæves. Side 5

11 FA har meget vanskeligt ved at se begrundelsen for dette, og opfordrer derfor til, at den gældende regel videreføres. Såfremt arbejdsgiveren opsiger lønmodtageren, uden at denne har givet ri melig anledning dertil, kan klausulen ikke gøres gældende. Den naturlige konsekvens efter de gældende regler er, at lønmodtageren i s~ fald ikke har krav p~ kompensation, jf. eksempelvis UfR H. FA kan derfor heller ikke p~ dette punkt tilslutte sig, at virkningen af opsigel sen er, at klausulen er uvirksom, men at lønmodtageren alligevel er berettiget til kompensation. Af samme grund er det ikke dækkende, n~r det i bemærk ningerne anføres, at den foreslåede 12 viderefører retstilstanden fra den eksisterende bestemmelse i aftalelovens 38, stk. 2 i den nye samlede lov givning om ansættelsesklausuler. Derudover finder FA det uhensigtsmæssigt at regulere forholdene mellem er hvervsd rivende i en lønmodtagerbeskyttelseslov. Se bemærkningerne oven for til 2 om samspillet mellem ordlyden af 15, stk. 3, og bemærkningerne dertil. FA bemærker, at en konsekvens af, at aftalelovens 38 bliver ophævet, og at indholdet videreføres i lovforslagets 12, m~ være, at bestemmelsen i aftalelovens 38, stk. 2, ikke længere finder anvendelse p~ personer, som ikke er lønmodtagere. Det vil sige, at der fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt ikke gælder de be grænsninger, der i dag følger af aftalelovens 38, stk.2, over for eksempelvis en virksomheds administrerende direktør. FA ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde og star til rådighed for eventuelle spørgsmål, Beskæftigelsesministeriet matte have i den forbindelse. P~ grund af den relativt korte høringsfrist vil FA muligvis fremkomme med yderligere bemærkninger under Folketingets behandling af lovforslaget. Med venlig hilsen Jakob CohrArffmann Side 6

12 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Fra: Titel: Udkast til lov om ansættelsesklausuler Sendt: :23:46 Til Beskæ igelsesministeriet KL har ingen bemærkninger l ovennævnte lovforslag. Venlig hilsen Niels Nørby Pedersen Chefkonsulent Jura og EU Weidekampsgade 10 Postbox København S Dir. tlf: Mobiltlf:

13 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Lotte Pedersen, LPE Fra: Anne Friis Jensen DR Titel: VS: HASTER - Høring af lovforslag om lov om ansættelsesklausuler - frist 1. april 2015 Sendt: :34:56 Bilag: Høringsbrev.docx; Lovforslag i EKSTERN høring.docx; Høringsliste.docx; Signaturbevis.txt; Vedr. høring af lovforslag om lov om ansæ elsesklausuler - frist 1. april 2015 (BM ID: ) Danske Regioner har modtaget høring over udkast l forslag l lov om ansæ elsesklausuler (Regulering af ansæ elsesklausuler). Danske Regioner er af den opfattelse, at det regionale arbejdsmarked ikke er typisk for anvendelsen af erhvervsbegrænsende klausuler. Danske Regioner har således ingen bemærkninger l lovforslaget. Med venlig hilsen Anne Friis Jensen Seniorkonsulent Center for forhandling, aftaler og overenskomster Danske Regioner Dampfærgevej København Ø T M E Officiel post bedes sendt til Fra: Postenheden Sendt: 19. marts :57 Til: Akademikernes Centralorganisation (AC); Finanssektorens Arbejdsgiverforening; Landsorganisationen i Danmark LO; Kommunernes Landsforening KL; Kristelig Arbejdsgiverforening KAF; Advokatrådet; Business Danmark; Centralorganisationernes Fællesudvalg; Dansk Arbejdsgiverforening (DA); Danske Advokater; Den Danske Dommerforening; FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd; KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte; LH Ledernes Hovedorganisation; GLS-A Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere; Frie Funktionærer; Finansforbundet; Foreningen Danske Revisorer; Kristelig Fagforening høringer; Det faglige hus Cc: Mari Louise Bro Larsen; Anna Sofie Sørensen Emne: HASTER - Høring af lovforslag om lov om ansættelsesklausuler - frist 1. april 2015 (BM ID: ) Høring over udkast l forslag l lov om ansæ elsesklausuler (Regulering af ansæ elsesklausuler). Udkast l lovforslag, høringsbrev og listen over hørte er vedhæ et. Fristen for eventuelle bemærkninger er onsdag den 1. april 2015 kl. 12:00. Med venlig hilsen Mari Louise Bro Larsen Specialkonsulent Center for Arbejdsliv Tlf

14

15 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Karsten Høgild Fra: Bjørn Carlsen Titel: Høringssvar vedr. ansættelsesklausuler, j.nr Sendt: :22:12 Bilag: Høringssvar vedr. udkast til lov om ansættelsesklausuler.pdf; Se vedhæ ede høringssvar. Med venlig hilsen Bjørn B. Carlsen juridisk chef D: KRISTELIG ARBEJDSGIVERFORENING Alsvej Randers SV T: W: til selvstændige tanker«

16

17

18

19 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Jens Bjørn Poulsen Johnny Ulff Larsen Fra: Charlotte Strøm Petersen Titel: Høring vedrørende forslag til lov om ansættelsesklausuler Sendt: :08:51 Bilag: 2456_001.pdf; Vedhæ et fremsendes GLS-A s skrivelse af d.d. Med venlig hilsen Charlotte Strøm Petersen GLS-A Agro Food Park Århus N Tlf direkte mobil

20

21

22

23 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Fra: Arbejdsret Titel: Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ansættelsesklausuler Sendt: :56:12 Bilag: Høringssvar til BM.pdf; Vedlagt LO s høringssvar af d.d. i ovennævnte sag. Med venlig hilsen f. Lizette Risgaard Næstformand Naja Brønager Arbejdsret og arbejdsmiljøafdelingen Direkte tlf.: Mail: LO Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S.

24 Landsorganisationen i Danmark Danish Confederation of Trade Unions Islands Brygge 32D Postboks København S Telefon Fax Sendt pr. til Sagsnr Vores ref. PLE Deres ref Beskæftigelsesministeriet Den 1. april 2015 Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ansættelsesklausuler LO har ved skrivelse af 19. marts 2015 modtaget ovennævnte lovforslag i høring. LO skal i relation hertil bemærke følgende: LO havde gerne set et decideret forbud mod disse klausuler eller en så vidtgående begrænsning af deres anvendelsesområde, som foreslået af Produktivitetskornmissionen. Tilsvarende havde vi gerne set, at lovændringen fik virkning for alle aftaler, eksisterende som fremtidige ved lovens ikrafttræden. Dette var der dog tilsyneladende ikke politisk flertal for ved udmøntningen af vækstaftalen, og LO og DA har under deres forhandlinger omkring udmøntningen af et lovforslag taget udgangspunkt i at respektere de i vækstaftalen fastsatte principper for en ny lovgivning. LO mener dog, at der ved nærværende forslag er taget et væsentligt skridt i retning af at begrænse brugen af ansættelsesklausuler i relation til alle lønmodtagere. Måtte dette, ved evalueringen af loven, vise sig ikke at være tilfældet, forventer LO, at der vil blive taget yderligere skridt til at opfylde lovens formål, nemlig "at skabe favorable vilkår for væksten i samfundet og sikre en høj lønmodtagermobilitet og videnspredning til gavn for produktiviteten på arbejdsmarkedet." Som nævnt i forarbejderne udspringer lovforslaget til dels af en aftale indgået mellem LO og DA, hvorfor LO naturligvis bakker op omkring dette. Af enkeltelementer somn LO er særligt tilfredse med skal her nævnes: Allerede ved revisionen af funktionærloven i 1999 gjorde LO opmærksom på, at alle lønmodtagere burde beskyttes mod ansættelsesklausuler. Et synspunkt som LO har arbejdet hen mod lige siden. LO er derfor overordentlig glad for, at det nu er lykkedes at få en samlet lønmodtagerlov om ansættelsesklausuler. Tilsvarende er LO meget tilfreds med, at jobklausulerne nu forbydes, hvorved den - efter LO's opfattelse - eksisterende praksis før jobklausulloven reetableres. LO havde dog gerne set, at man var gået skridtet videre og havde forbedret vikarbureau ansattes

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler,

FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler, p ARBEJDSGIVER FI NANSSEKTORENS FORENING Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Sendt pr. e-mail til: bm~bm.dk aso@bm.dk og mlk~bm.dk Den 1. april 2015 Høring over forslag til lov om

Læs mere

i samfundet og sikre en høj lønmodtagermobilitet og videnspredning til

i samfundet og sikre en høj lønmodtagermobilitet og videnspredning til Akademikerne bm@bm.dk mll@bm.dk aso@bm.dk Forslag til Iov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesministeriet har den 19. marts sendt forslag til lov om ansættelsesklausuler i høring. Eftersom lovforslaget

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler 2014/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 48 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 112 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 112 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 L 112 Bilag 1 Offentligt Til: MB-CU2802-POSTKASSE-CAL (PCAL@bm.dk), Gitte Møller Fischer (gmf@bm.dk) Fra: Finanssektorens Arbejdsgiverforening (fa@fanet.dk) Titel: Høring:

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet skal hermed bede om bemærkninger til vedlagte udkast til ovennævnte lovforslag med lovbemærkninger.

Beskæftigelsesministeriet skal hermed bede om bemærkninger til vedlagte udkast til ovennævnte lovforslag med lovbemærkninger. Til de anførte på vedlagte høringsliste Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Høring om udkast til lovforslag om arbejdsgivers

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Funktionærlovens 18 og 18a

Funktionærlovens 18 og 18a BILAG 1 Funktionærlovens 18 og 18a 18. Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler)

Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Vejledning om ansættelsesklausuler (Konkurrence- og kundeklausuler, medarbejder- og jobklausuler samt uddannelsesklausuler) Indledning Juni 2017 Når du forlader et job, er der grænser for, hvad du må videregive,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler

Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har fået i løbet af ansættelsen. Markedsføringsloven

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Sagsnr.: HW Direkte tlf.nr.: marts KL Att. Sine Sunesen Weidekampsgade 10 Postboks København S

Sagsnr.: HW Direkte tlf.nr.: marts KL Att. Sine Sunesen Weidekampsgade 10 Postboks København S KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk KL Att. Sine Sunesen Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Henrik Loop, hen@star.dk, og Jan Strøbæk, jas@star.dk c/c star@star.dk LO-sagsnr. 17-2589 FTF-sagsnr. AC-sagsnr. Vores ref. MBS Deres ref. 17/07275 Den

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige N O T A T Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige Sagsnr. 2015-3669 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ansættelsesklausuler

Betænkning. Forslag til lov om ansættelsesklausuler Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ansættelsesklausuler [af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere