Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen"

Transkript

1 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Lise E. Bardenfleth Steen Müntzberg - DA Fra: Michala Jordy Jensen Titel: Høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler Sendt: :18:33 Bilag: Høringssvar til lovforslag om ansættelsesklausuler.pdf; Til Beskæftigelsesministeriet Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen Michala Jordy Jensen Administrativ koordinator DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 DK-1790 København V Direkte Mobil Web

2 Beskæftigelsesministeriet Høringssvar over udkast til lovforslag om ansættelsesklausuler Dansk Arbejdsgiverforening (DA) finder ikke, at der er et reelt og dokumenteret behov for at stramme reglerne om jobklausuler, konkurrence- og kundeklausuler. Danmark er et af de lande i Europa, der har den største jobmobilitet, hvilket er udtryk for et fleksibelt arbejdsmarked med mange jobåbninger til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere. Herudover foreligger der ingen dokumentation for, at omfanget i brugen af klausuler i dag er skadeligt for jobmobiliteten og dermed for produktivitetsudviklingen og danske virksomheders konkurrenceevne. Lovforslaget bygger på antagelser om effekter af de foreslåede stramninger men ikke på fakta eller dokumentation. Danske virksomheder er både europæisk og globalt kendt for at have en høj grad af åbenhed og en flad organisationsstruktur med en meget høj grad af selvstændighed og ansvar for den enkelte medarbejder. Muligheden for at anvende klausuler understøtter disse kendetegn. Når en virksomhed har mulighed for at anvende klausuler, får den nemlig et rimeligt værn imod, at medarbejdere med væsentlig information om kunder, produkter eller forretningsprocesser hurtigt skifter til en konkurrent eller starter egen konkurrerende virksomhed. Klausulen giver virksomheden en mulighed for at kunne indrette sig på de ændrede forhold. Efter DA s opfattelse vil en begrænsning af adgangen til at aftale klausuler kunne indebære, at afgørende viden, kontakt til kunder mv. bliver begrænset til få medarbejdere. En begrænsning af adgangen til at aftale klausuler vil derfor skade danske virksomheders muligheder for at udvikle produkter og processer samt opsøge nye markeder og dermed samlet set skade danske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Desuden vil en række meget engagerede medarbejdere opleve, at deres adgang til informationer og dermed muligheder for at arbejde selvstændigt bliver begrænset. Når dette er sagt, har DA taget det politiske flertals beslutning om en markant stramning af reguleringen af ansættelsesklausuler til efterretning. Med det politiske flertals beslutning som grundlag har LO og DA drøftet, hvordan man på en afbalanceret måde kan imødekomme det politiske flertals beslutning. LO og DA har på den baggrund foreslået en række ændringer af de gældende regler i den aftale, parterne har indgået. DA finder det tilfredsstillende, at aftalen mellem LO og DA er lagt til grund ved udformningen af lovforsla- 31. marts 2015 LEB Dok ID: DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 Tlf CVR DK-1790 København V

3 Side 2 get. Bemærkninger til lovforslagets indhold: Det er uklart, hvordan ikrafttrædelsesbestemmelsen i 15, stk. 3, om jobklausuler skal forstås. Det følger af bestemmelsen, at eksisterende klausuler gælder indtil 1. juli 2018, mens nye ikke kan indgås efter 1. juli DA forstår det således, at man med lovforslaget ikke ønsker at ændre på eksisterende aftaler. Det bør derfor i bemærkningerne klart præciseres, at der med en ny jobklausul menes en klausul mellem to virksomheder omfattende medarbejderne i disse virksomheder. Eksisterende jobklausuler, afhængig af deres indhold, finder således også anvendelse på medarbejdere ansat efter den 1. juli Lovforslagets 4, stk. 3, fastslår, at en aftale om en konkurrenceklausul alene er gyldig, såfremt det af en skriftlig aftale fremgår, hvilke forhold i ansættelsen der gør det påkrævet af indgå klausulen. Denne gyldighedsbetingelse vil efter DA s opfattelse blive et kernepunkt i de tilfælde, hvor virksomhed og medarbejder i forbindelse med medarbejderens opsigelse er uenige. En medarbejder, der ønsker at forlade en virksomhed, vil kunne se en selvstændig interesse i at påpege, at en klausul ikke er virksom. Herudover er det uhåndterbart at skulle lave løbende justeringer i, hvordan medarbejderens stilling kvalificerer sig til at være helt særlig betroet, når det er et gyldighedskriterie. Derfor vil denne bestemmelse efter DA s opfattelse generere en masse tvister, som efterfølgende skal afgøres ved domstolene. Det er uhensigtsmæssigt for alle parter. Både virksomheder og medarbejdere har behov for klare regler om, hvad de skal rette sig efter. Set i det lys bør konsekvensen af en overtrædelse af denne bestemmelse være, at det udløser en godtgørelse i stil med, hvad der gælder ved mangler ved et ansættelsesbevis, jf. lov om ansættelsesbeviser. Hermed bliver de objektive forhold afgørende for vurderingen af, om en klausul er virksom, mens en mangelfuld beskrivelse af de ansættelsesvilkår, der gør det påkrævet at indgå klausulen, sanktioneres ved en godtgørelse ligesom mangler ved et ansættelsesbevis. DA finder, at der i loven skal være et klart grundlag for at kunne forfølge en illoyal medarbejder, der ikke oplyser kunder eller kunderelationer i opsigelseseller afskedigelsessituationen. Markedsføringsloven er i sin nuværende form ikke stærk nok på dette punkt. Der er derfor behov for, at lønmodtagere på tro og love bliver forpligtede til at give oplysningerne. Alternativt bør det klarere fremgå af bemærkningerne, at en medarbejder ikke bevidst kan undlade at oplyse om en kunde og dermed opnå, at kunden ikke er omfattet af klausulen, fordi det alene er medarbejderen, der har kontakten. Hvis man ikke ønsker at regulere dette forhold i loven, må der i konsekvens heraf gennemføres en stramning af medarbejderens loyalitetspligt i markedsføringsloven. DA finder, at lovforslaget på en række punkter ændrer retsstillingen i forhold til i dag, når en klausul er uvirksom eller ugyldig. Derfor bør lovforslaget ændres de steder, hvor en uvirksom/ugyldig klausul udløser en engangskompensation (jf. 4, stk. 3, 10, stk. 2, 1. pkt. og 12, stk. 1, 2. pkt.). Efter lovforslaget vil en uvirksom eller ugyldig klausul udløse en engangskompensation. Det strider efter DA s opfattelse mod grundlæggende retsprincipper og hovedtanken i lovforslaget, hvor forpligtelser i en klausul naturligt udløser

4 Side 3 kompensation. DA finder det uhensigtsmæssigt, at man flytter hele aftalelovens 38 over i lov om ansættelsesklausuler, idet bestemmelsen i 38, stk. 1, hovedsagligt er målrettet erhvervsdrivende. Deres forhold bør også fremadrettet fremgå af aftaleloven og ikke af en lov, der regulerer forhold for lønmodtagere. Efter lovforslaget vil gældende kollektive overenskomster, der indeholder regler om klausuler, fortsat være gyldige indtil det tidspunkt, hvor den gældende aftale eller overenskomst kan opsiges til ophør. Dette giver en skævhed i parternes forhandlingsposition, idet det forrykker ligevægten/indholdet i overenskomsterne, idet man jo allerede har betalt for f.eks. en lavere kompensationsgrad. Det er derfor DA s opfattelse, at gældende overenskomster skal videreføres. Lovforslaget strammer desuden kravene til, hvilke parter der kan indgå kollektive overenskomster, som fraviger loven. Der er i arbejdsmarkedslovgivningen en relativt fast praksis for, hvilke krav der stilles til disse parter. Det skal således være de mest repræsentative parter på arbejdsmarkedet. Imidlertid kommer dette lovforslag til at omfatte grupper på arbejdsmarkedet, som ikke almindeligvis er omfattet af kollektive overenskomster på samme måde, som medarbejdere på f.eks. DA/LO-området er det. Derfor er det vigtigt at præcisere, at en personaleforening på en virksomhed på visse områder kan være den mest repræsentative part. Efter DA s opfattelse bør der ikke ske ændringer i de eksisterende regler omkring opfyldelse af tabsbegrænsningspligten ved start af egen virksomhed. Efter de gældende regler kan tabsbegrænsningspligten ikke opfyldes ved start af egen virksomhed, og det er med god grund. Det vil efter DA s opfattelse kunne give anledning til talrige sager, hvis det er muligt at opfylde tabsbegrænsningspligten ved start af egen virksomhed. Det skyldes, at der bl.a. skal fastlægges en helt ny praksis omkring fortolkningen af begrebet passende arbejde i relation til egen virksomhed. Endelig fremgår det af skemaet i de almindelige bemærkninger, at lovforslaget ikke medfører væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Denne vurdering er DA ikke enig i. De nye regler om ansættelsesklausuler vil påføre arbejdsgiverne byrder i form af bl.a. udarbejdelse af de skriftlige aftaler specielt ved konkurrenceklausuler. Med venlig hilsen DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Sign. Lise Bardenfleth

5 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Jakob Cohr Arffmann Jette Hartø Fra: Aase Asmussen Titel: Høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Sendt: :41:33 Bilag: img pdf; Vedhæ et sender jeg FA s brev af d.d. vedr. høring over forslag l lov om ansæ elsesklausuler. Med venlig hilsen Aase Asmussen Advokatsekretær Telefon: Direkte: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Amaliegade København K Besøg os på og abonnér på vores nyhedsmail

6 p ARBEJDSGIVER FI NANSSEKTORENS FORENING Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden København K Sendt pr. til: bm~bm.dk og mlk~bm.dk Den 1. april 2015 Høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler FA har modtaget Beskæftigelsesministeriets høringsforslag til lov om ansættelsesklausuler, som FA har følgende bemærkninger til: DOK. NR.: FAID SAG. NR: FAID JCA Generelle bemærkninger til baggrunden for lovforslaget Indledningsvist finder FA det beklageligt, at forslaget sendes i høring, uden at der forinden har været et udvalgsarbejde med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, når der er tale om så vidtgående ændringer. FA bemærker videre, at en høringsfrist på mindre end 14 dage, og hvor hø ringsfristen udløber dagen før påskeferien, ikke er tilstrækkelig tid til at udar bejde et fyldestgørende høringssvar og at inddrage FA s medlemmer. Hvad angår den overordnede begrundelse for at forbyde jobklausuler og at indskrænke muligheden for og incitamentet til at bruge kunde- og konkurren ceklausuler savner FA fortsat empirisk materiale, der understøtter, at disse tiltag skulle have betydning for væksten. Dette erkender ministeriet jo også i bemærkningerne om de økonomiske og administrative konsekvenser for er hvervslivet, forslagets s. 20. FA er dernæst bekymret for, at forslaget kan modvirke vidensdeling på tværs af virksomheden, når ledelsen ikke længere har den samme grad af sikkerhed for, at medarbejderne ikke udnytter virksomhedskritiske oplysninger efter sin fratræden. Af samme grund er FA skeptisk over for, om forslaget vil medføre (målbare) positive effekter for virksomhederne. Generelle bemærkninger til lovforslagets indhold I forhold til selve lovforslaget kan FA støtte, at bestemmelserne om ansættel sesklausuler samles i én lov, hvor der tidligere havde været op til 3 forskellige lovgrundlag. FA har heller ikke bemærkninger til, at lovforslaget tilsigter at omfatte samt lige lønmodtagere. FINANSSEKTORENS AMALÆGAD~ 7 T i~ FAGFANETOK ARBE..JDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN 1< F %W~WFANETDK

7 I beskrivelsen af markedsføringsloven er anført, at lovens 1 finder anven delse i forholdet mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver samt lønmodta gerens nye arbejdsgiver og tidligere arbejdsgiver. Som anført af Højesteret i UfR H finder lovens 1 anvendelse p~ erhvervsdrivende, og en ansat medarbejder kan derfor ikke selvstændigt overtræde bestemmelsen. Ministeriets bemærkninger herom bør derfor præciseres. Endelig m~ det antages, at der vil være ikke-ubetydelige, administrative om kostninger for virksomhederne, idet der vil skulle udarbejdes helt nye klausu ler, ligesom et vist antal retssager om de nye regler m~ forventes. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser FA har noteret og kan støtte, at lovforslaget alene regulerer de ansættelses klausu ler, der er defineret i loven og ikke andre typer af aftaler. FA finder, at det bør fremgå af loven, at ordninger, hvor vikarbureauer mod tager betaling for en brugervirksomheds ansættelse af en udsendt vikar, ikke er omfattet af loven. Herudover synes der ikke at være harmoni mellem p~ den ene side de almin delige bemærkninger til lovforslaget, punkt 2.2, hvoraf det fremgår, at for buddet mod jobklausuler først træder i kraft den 1. juli 2018, og p~ den an den side lovforslagets 15, stk. 3, hvoraf følger, at kun jobklausuler, der er indgået inden den 1. juli 2015, kan opretholdes indtil senest den 1. juli 2018 (hvilket også fremg& af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmel ser). Konsekvensen af den retstilstand, som fremgår af de almindelige bemærknin ger, er, at aftaler indgået i perioden mellem den 1. juli 2015 og den 1. juli 2018 kan opretholdes indtil senest den 1. juli 2018, hvilket også er eksplicit anført i de almindelige bemærkninger. Modsat er konsekvensen af lovforsla gets 15, stk. 3, at kun jobklausuler, der er indgået før den 1. juli 2015, kan opretholdes indtil den 1. juli En overgangsperiode, hvor jobklausuler stadig kan aftales frem til 1. juli 2018, som de almindelige bemærkninger lægger op til, er mest hensigtsmæs sig, idet en sådan periode giver alle parter mulighed for at indrette sig p~ de nye regler. Det bemærkes, at FA generelt mener, at et forbud mod jobklausuler, uagtet den undtagelse der følger af 3, er unødvendigt, idet den nuværende lovgiv ning udgør et tilstrækkeligt værn mod hemmelige jobklausuler og sikrer be rørte medarbejdere kompensation for begrænsningen i jobmuligheder. I nr. 2 bruges betegnelsen medarbejder, hvilket bør rettes til lønmodta ger, jf. definitionen i 1. Side 2

8 FA kan støtte, at den eksisterende undtagelse om jobklausuler ved virksom hedsoverdragelse bibeholdes. FA kan ikke se behovet for at skærpe kravet til, at lønmodtageren skal be sidde en helt særlig betroet stilling. Dertil kommer, at afgræsningen mellem helt særlig betroet og blot særlig betroet forekommer vanskelig i praksis. Det anføres i bemærkningerne, at såfremt lønmodtageren ikke (længere) be sidder en helt særlig betroet stilling, betragtes konkurrenceklausulen/kon kurrenceklausuldelen som opsagt fra arbejdsgiverens side. Dette er efter FA s opfattelse ikke i overensstemmelse med gældende teori og praksis, hvorefter en konsekvens af, at en gyldig hedsbetingelse ikke er op fyldt, er, at klausulen i sin helhed er ugyldig og dermed ogsl at lønmodta geren ikke er berettiget til kompensation. FA savner argumenter for, at en lønmodtager skulle være berettiget til kom pensation for en klausul, som er ugyldig. Endvidere bør arbejdsgiverens beskrivelse ikke være en gyldighedsbetingelse, men derimod blot indgå i vurderingen af, om stillingen lever op til kravet om enten helt særlig betroet eller særlig betroet. Beskrivelsen bør derimod ikke i sig selv være en gyldighedsbetingelse, da dette ikke er i overensstem melse med gældende, arbejdsretlige regler og principper. Det bør præciseres i stk. 2 og 3, at der med kunder også menes andre for retningsmæssige forbindelse, jf. stk. 1. FA finder det stærkt problematisk, at arbejdsgiveren af sig selv skal frem sende en liste over de kunder, som omfattes af klausulen. Eftersom det i stk. 2 kræves, at det alene er de kunder, som lønmodtageren selv har betjent in den for de seneste 12 måneder, m~ lønmodtageren i almindelighed formodes at kende disse kunder. Derfor virker det overflødigt tillige at kræve, at ar bejdsgiveren skal fremsende en kundeliste. I visse tilfælde vil kundeoplysningerne kunne udgøre eller indeholde erhvervs hemmeligheder omfattet af markedsføringslovens 19, såfremt der er tale om oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige. FA finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at arbejdsgiveren reelt tvinges til at udlevere sådanne oplysninger for at kunne opretholde en kundeklausul. Fremsendelse af en egentlig kundeliste til lønmodtageren vil højst sandsynligt forøge risikoen for, at lønmodtageren direkte eller indirekte vil kontakte disse kunder. Side 3

9 Såfremt lønmodtageren skal involveres i udarbejdelsen af listen, bør arbejds giveren kunne kræve, at medarbejderen udfærdiger eller godkender listen p~ tro og love, hvilket bør kunne medvirke til, at lønmodtageren ikke i strid med klausulen kontakter kunderne. Dertil kommer, at det ikke klart fremgår af bemærkningerne, hvornår denne liste skal fremsendes. Såfremt forslaget fastholdes, opfordrer FA til, at det præciseres, hvornår listen skal fremsendes. Ministeriet bedes redegøre for, hvordan arbejdsgiveren skal forholde sig i de tilfælde, hvor lønmodtageren bliver (berettiget) bortvist måske endda for at have udført konkurrencehandlinger i strid med sin loyalitetsforpligtelse. S~ fremt det fastholdes, at arbejdsgiveren skal fremsende en kundeliste, bør det præciseres, hvornår dette skal ske, for at klausulen kan opretholdes. Endelig bør det præciseres, hvad konsekvenserne er, såfremt listen ikke er 100 % korrekt, eksempelvis fordi der medtages kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med mere end 12 måneder før op sigelsen. FA formoder, at konsekvensen i s~ fald er, at det alene er den/de kunde(r), som er fejlagtige p~ listen, som klausulen i s~ fald ikke kan gøres gældende over for, men ikke alle kunderne. Bemærkningerne giver dog anledning til tvivl om, hvad konsekvenserne er. I bemærkningerne til denne bestemmelse er anført, at klausuler, der forplig ter lønmodtageren i længere tid end 6, hhv. 12 måneder, anses bortfaldet i deres helhed. FA skal henlede opmærksomheden p~, at den naturlige konsekvens heraf sna rere ville være, at klausulen, jf. også ordlyden af bestemmelsen, ikke kan gø res gældende over for en lønmodtager i mere end 6, hhv. 12 måneder fra fra trædelsestidspu nktet. Som forslaget foreligger, vil eksempelvis en kombineret klausul, som er aftalt at gælde i 12 måneder, men som p~ber~bes inden for 6 måneder fra fratræ delsen, bortfalde i sin helhed. Såfremt de øvrige betingelser er opfyldt, fore kommer det ikke at være en hensigtsmæssig retstilstand. Virkningen bør ud fra ordlyden af forslaget alene være, at klausulen ikke kan gøres gældende i længere tid end angivet i 7, men at den derimod kan gø res gældende inden for den legale periode i bestemmelsen, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt. Side 4

10 FA s~ hellere, at de eksisterende regler i funktionærlovens ~ 18 og 18a blev bibeholdt, således at der skal betales kompensation, men at arbejdsgiveren kan modregne i den faktiske indtægt, lønmodtageren matte opnå ved andet arbejde. Disse regler er baseret p~ de kendte og indarbejdede regler i funktio nærlovens 3, som også benyttes ved modregning i tilfælde af fritstilling. FA har vanskeligt ved at se bevæggrundene for at indføre helt særlige og ikke ukomplicerede beregningsregler for disse klausuler. Forslaget vil indebære en klar fordyrelse for de virksomheder, som benytter klausulerne, herunder kundeklausuler. Et beregningseksempel fra et af FA s medlemmer illustrerer problemet: En assurandør i et forsikringsselskab har en løn p~ kr. om måneden og siger selv op for at starte hos en konkurrent. Arbejdsgiveren ønsker at opret holde kundeklausulen i 12 måneder: 2 x 60% = kr. 10 X 24% = kr. I alt = kr. Til sammenligning betaler virksomheden i dag 0 kr., idet der foretages modregning. Det er særdeles vanskeligt at se, hvordan dette kan bidrage til at skabe vækst. FA forstår derudover forslaget sådan, at en lønmodtager, som vælger at p~ begynde selvstændig virksomhed uden for vedkommendes normale uddannel ses- og erfaringsmæssige område, ikke opfylder sin tabsbegrænsningspligt. Dette er FA enig i, og det ligger i tråd med juridisk teori og retspraksis. Derimod kan FA ikke støtte, at arbejdsgiveren også i dette tilfælde skal betale engangsbeløbet, idet klausulen-/erne i disse tilfælde jo ikke nødvendigvis har virket begrænsende p~ lønmodtagerens erhvervskarriere. Det samme gælder bemærkningen om, at manglende rettidig betaling af kom pensation bevirker, at klausulen anses for opsagt af arbejdsgiveren. Dette er ikke i tråd med gældende teori og retspraksis, jf. eksempelvis UfR v. Derudover bevirker formuleringen af 8, stk. 3, efter FA s opfattelse, at en arbejdsgiver ikke har noget incitament til at opsige en klausul før til udløbet af den 2. måned, idet engangsbeløbet skal betales, uanset om lønmodtageren finder andet passende arbejde. I de tilfælde, hvor lønmodtageren er ansat mere end 3 måneder, men mindre end 6 måneder, indebærer forslaget, at lønmodtageren er berettiget til kom pensation for en klausul, som ikke kan h~ndhæves. Side 5

11 FA har meget vanskeligt ved at se begrundelsen for dette, og opfordrer derfor til, at den gældende regel videreføres. Såfremt arbejdsgiveren opsiger lønmodtageren, uden at denne har givet ri melig anledning dertil, kan klausulen ikke gøres gældende. Den naturlige konsekvens efter de gældende regler er, at lønmodtageren i s~ fald ikke har krav p~ kompensation, jf. eksempelvis UfR H. FA kan derfor heller ikke p~ dette punkt tilslutte sig, at virkningen af opsigel sen er, at klausulen er uvirksom, men at lønmodtageren alligevel er berettiget til kompensation. Af samme grund er det ikke dækkende, n~r det i bemærk ningerne anføres, at den foreslåede 12 viderefører retstilstanden fra den eksisterende bestemmelse i aftalelovens 38, stk. 2 i den nye samlede lov givning om ansættelsesklausuler. Derudover finder FA det uhensigtsmæssigt at regulere forholdene mellem er hvervsd rivende i en lønmodtagerbeskyttelseslov. Se bemærkningerne oven for til 2 om samspillet mellem ordlyden af 15, stk. 3, og bemærkningerne dertil. FA bemærker, at en konsekvens af, at aftalelovens 38 bliver ophævet, og at indholdet videreføres i lovforslagets 12, m~ være, at bestemmelsen i aftalelovens 38, stk. 2, ikke længere finder anvendelse p~ personer, som ikke er lønmodtagere. Det vil sige, at der fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt ikke gælder de be grænsninger, der i dag følger af aftalelovens 38, stk.2, over for eksempelvis en virksomheds administrerende direktør. FA ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde og star til rådighed for eventuelle spørgsmål, Beskæftigelsesministeriet matte have i den forbindelse. P~ grund af den relativt korte høringsfrist vil FA muligvis fremkomme med yderligere bemærkninger under Folketingets behandling af lovforslaget. Med venlig hilsen Jakob CohrArffmann Side 6

12 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Fra: Titel: Udkast til lov om ansættelsesklausuler Sendt: :23:46 Til Beskæ igelsesministeriet KL har ingen bemærkninger l ovennævnte lovforslag. Venlig hilsen Niels Nørby Pedersen Chefkonsulent Jura og EU Weidekampsgade 10 Postbox København S Dir. tlf: Mobiltlf:

13 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Lotte Pedersen, LPE Fra: Anne Friis Jensen DR Titel: VS: HASTER - Høring af lovforslag om lov om ansættelsesklausuler - frist 1. april 2015 Sendt: :34:56 Bilag: Høringsbrev.docx; Lovforslag i EKSTERN høring.docx; Høringsliste.docx; Signaturbevis.txt; Vedr. høring af lovforslag om lov om ansæ elsesklausuler - frist 1. april 2015 (BM ID: ) Danske Regioner har modtaget høring over udkast l forslag l lov om ansæ elsesklausuler (Regulering af ansæ elsesklausuler). Danske Regioner er af den opfattelse, at det regionale arbejdsmarked ikke er typisk for anvendelsen af erhvervsbegrænsende klausuler. Danske Regioner har således ingen bemærkninger l lovforslaget. Med venlig hilsen Anne Friis Jensen Seniorkonsulent Center for forhandling, aftaler og overenskomster Danske Regioner Dampfærgevej København Ø T M E Officiel post bedes sendt til Fra: Postenheden Sendt: 19. marts :57 Til: Akademikernes Centralorganisation (AC); Finanssektorens Arbejdsgiverforening; Landsorganisationen i Danmark LO; Kommunernes Landsforening KL; Kristelig Arbejdsgiverforening KAF; Advokatrådet; Business Danmark; Centralorganisationernes Fællesudvalg; Dansk Arbejdsgiverforening (DA); Danske Advokater; Den Danske Dommerforening; FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd; KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte; LH Ledernes Hovedorganisation; GLS-A Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere; Frie Funktionærer; Finansforbundet; Foreningen Danske Revisorer; Kristelig Fagforening høringer; Det faglige hus Cc: Mari Louise Bro Larsen; Anna Sofie Sørensen Emne: HASTER - Høring af lovforslag om lov om ansættelsesklausuler - frist 1. april 2015 (BM ID: ) Høring over udkast l forslag l lov om ansæ elsesklausuler (Regulering af ansæ elsesklausuler). Udkast l lovforslag, høringsbrev og listen over hørte er vedhæ et. Fristen for eventuelle bemærkninger er onsdag den 1. april 2015 kl. 12:00. Med venlig hilsen Mari Louise Bro Larsen Specialkonsulent Center for Arbejdsliv Tlf

14

15 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Karsten Høgild Fra: Bjørn Carlsen Titel: Høringssvar vedr. ansættelsesklausuler, j.nr Sendt: :22:12 Bilag: Høringssvar vedr. udkast til lov om ansættelsesklausuler.pdf; Se vedhæ ede høringssvar. Med venlig hilsen Bjørn B. Carlsen juridisk chef D: KRISTELIG ARBEJDSGIVERFORENING Alsvej Randers SV T: W: til selvstændige tanker«

16

17

18

19 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Cc: Jens Bjørn Poulsen Johnny Ulff Larsen Fra: Charlotte Strøm Petersen Titel: Høring vedrørende forslag til lov om ansættelsesklausuler Sendt: :08:51 Bilag: 2456_001.pdf; Vedhæ et fremsendes GLS-A s skrivelse af d.d. Med venlig hilsen Charlotte Strøm Petersen GLS-A Agro Food Park Århus N Tlf direkte mobil

20

21

22

23 Til: Beskæftigelsesministeriet Mari Louise Bro Larsen Anna Sofie Sørensen Fra: Arbejdsret Titel: Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ansættelsesklausuler Sendt: :56:12 Bilag: Høringssvar til BM.pdf; Vedlagt LO s høringssvar af d.d. i ovennævnte sag. Med venlig hilsen f. Lizette Risgaard Næstformand Naja Brønager Arbejdsret og arbejdsmiljøafdelingen Direkte tlf.: Mail: LO Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S.

24 Landsorganisationen i Danmark Danish Confederation of Trade Unions Islands Brygge 32D Postboks København S Telefon Fax Sendt pr. til Sagsnr Vores ref. PLE Deres ref Beskæftigelsesministeriet Den 1. april 2015 Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ansættelsesklausuler LO har ved skrivelse af 19. marts 2015 modtaget ovennævnte lovforslag i høring. LO skal i relation hertil bemærke følgende: LO havde gerne set et decideret forbud mod disse klausuler eller en så vidtgående begrænsning af deres anvendelsesområde, som foreslået af Produktivitetskornmissionen. Tilsvarende havde vi gerne set, at lovændringen fik virkning for alle aftaler, eksisterende som fremtidige ved lovens ikrafttræden. Dette var der dog tilsyneladende ikke politisk flertal for ved udmøntningen af vækstaftalen, og LO og DA har under deres forhandlinger omkring udmøntningen af et lovforslag taget udgangspunkt i at respektere de i vækstaftalen fastsatte principper for en ny lovgivning. LO mener dog, at der ved nærværende forslag er taget et væsentligt skridt i retning af at begrænse brugen af ansættelsesklausuler i relation til alle lønmodtagere. Måtte dette, ved evalueringen af loven, vise sig ikke at være tilfældet, forventer LO, at der vil blive taget yderligere skridt til at opfylde lovens formål, nemlig "at skabe favorable vilkår for væksten i samfundet og sikre en høj lønmodtagermobilitet og videnspredning til gavn for produktiviteten på arbejdsmarkedet." Som nævnt i forarbejderne udspringer lovforslaget til dels af en aftale indgået mellem LO og DA, hvorfor LO naturligvis bakker op omkring dette. Af enkeltelementer somn LO er særligt tilfredse med skal her nævnes: Allerede ved revisionen af funktionærloven i 1999 gjorde LO opmærksom på, at alle lønmodtagere burde beskyttes mod ansættelsesklausuler. Et synspunkt som LO har arbejdet hen mod lige siden. LO er derfor overordentlig glad for, at det nu er lykkedes at få en samlet lønmodtagerlov om ansættelsesklausuler. Tilsvarende er LO meget tilfreds med, at jobklausulerne nu forbydes, hvorved den - efter LO's opfattelse - eksisterende praksis før jobklausulloven reetableres. LO havde dog gerne set, at man var gået skridtet videre og havde forbedret vikarbureau ansattes

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesministeren sendte den 16. juni 2010 en høring vedrørende afskedigelse pr. SMS til følgende 12 organisationer:

Beskæftigelsesministeren sendte den 16. juni 2010 en høring vedrørende afskedigelse pr. SMS til følgende 12 organisationer: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 30 Offentligt N O T A T 4. oktober 2010 Sammenfattende høringsnotat Afskedigelse pr. SMS Sagsnr. 2010-0006072 DEP-JAIC/DEPAKL/VIM 1. Høringen I foråret

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere