Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser"

Transkript

1 Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser Betænkning fra det af sundhedsministeren nedsatte udvalg vedrørende reklameregler på sundhedsområdet Betænkning nr. 1310/København, januar 1996

2 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1996 Sat med Times Roman i Sundhedsministeriet Film og omslag: JM Grafisk A/S Trykt hos Vang Rasmussen A/S, Herlev Printed in Denmark 1996 ISBN Nyt Nordisk Forlag, Kbh. Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax Mangfoldiggørelse af indholdet af denne bog eller dele deraf er tilladt med tydelig kildeangivelse. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S Købmagergade København K

3

4

5 Indholdsfortegnelse Side KAPITEL 1. Baggrund og sammenfatning Baggrunden for udvalgets nedsættelse Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejdstilrettelæggelse Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag KAPITEL 2. Afgrænsning af udvalgets arbejde og generelle overvejelser om reklame på sundhedsområdet Indledning Afgrænsning af udvalgets arbejde Ressortmæssig afgrænsning Afgrænsning i relation til personalegrupper på sundhedsområdet Afgrænsning i forhold til andre reklameregler Afgrænsning i relation til faglige foreningers og myndigheders informationsvirksomhed Udvalgets generelle overvejelser om reklame Reklamen som begreb Reklamebegrebet i markedsføringsloven Reklamebegrebets anvendelse på sundhedsområdet Privatpraktiserende sundhedspersoner og private sygehuse m.v Offentlige sundhedsmyndigheders informationsvirksomhed Faglige foreningers informationsvirksomhed Samlet vurdering 29 KAPITEL 3. Beskrivelse af de eksisterende reklameregler på sundhedsområdet Indledning Forskellige reklamebestemmelser 30

6 Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser 3.2. Generelle markedsføringsregler Gældende bestemmelser Anvendelse og fortolkning af gældende bestemmelser Reklameregler for sundhedspersoner Reklameregler for lægevirksomhed Reklameregler for tandlægevirksomhed Reklameregler for klinisk tandteknikervirksomhed Reklameregler for kiropraktorvirksomhed Reklameregler for psykolog virksomhed Reklameregler for optikervirksomhed Reklameregler for andre autoriserede sundhedspersoner Andre reklamebestemmelser på sundhedsområdet Reklameregler for lægemidler 57 KAPITEL 4. Beskrivelse af reklameregler på sundhedsområdet i en række europæiske lande Indledning Sverige Markedsføringslov Reklamebestemmelser for læger Reklamebestemmelser for tandlæger Reklamebestemmelser for kliniske tandteknikere og kiropraktorer Finland Forbrugerbeskyttelseslov Reklamebestemmelser for læger Reklamebestemmelser for tandlæger Reklamebestemmelser for kliniske tandteknikere og kiropraktorer Norge Markedsføringslov Reklamebestemmelser for læger Reklamebestemmelser for tandlæger Reklamebestemmelser for kliniske tandteknikere og kiropraktorer Andre europæiske lande Reklameadgangen på lægeområdet Reklameadgangen på tandlægeområdet Udvalgets sammenfattende vurderinger 79

7 Indholdsfortegnelse KAPITEL 5. Udvalgets vurderinger af de gældende reklameregler og grundlaget for en fremtidig regulering Indledning Vurdering af de gældende reklameregler Uensartethed i forhold til, hvilke oplysninger reklamen må indeholde Ikke-autoriserede behandlere Reklameregulering rettet mod virksomhedsområdet eller mod sundhedspersonen Udvalgets samlede vurdering Særlige vilkår for udbud og efterspørgsel på sundhedsområdet Fuldkommen konkurrence på det perfekte marked Markedet for sundhedsydelser Markedets betydning for sundhedsreklamer 90 KAPITEL 6. Udvalgets vurderinger af særlige spørgsmål vedrørende reklamering for sundhedsydelser Indledning Reklamering i fjernsyn, radio og andre tekniske medier Reklamering i radio og fjernsyn for lægemidler, tobak og alkohol Udvalgets overvejelser om reklamering for sundhedsydelser i fjernsyn, radio og andre tekniske medier "Den grænseoverskridende reklame" Svenske tandlægers reklamering i danske dagblade Grænseoverskridende reklame i forhold til autorisationslovgivningen og markedsføringsloven Udvalgets overvejelser om "den grænseoverskridende reklame" i forhold til en fremtidig reklameregulering for sundhedsydelser 97

8 Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser KAPITEL 7. Udvalgets overvejelser og forslag om en fremtidig reklameregulering for sundhedsydelser Indledning Tilsyn med reklamereglerne Modeller for en fremtidig regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser Model 1: "Markedsføringslovsløsningen" Model 2: "Mellemløsningen" Model 3: "Lægelovsløsningen" Udvalgets samlede overvejelser og forslag til en fremtidig reklameregulering for sundhedsydelser Tilslutning til model 1: "Markedsføringslovsløsningen" Tilslutning til model 2: "Mellemløsningen" Tilslutning til model 3: "Lægelovsløsningen" Øvrige tilkendegivelser Opsamling 119 BILAG 1. Justitsministeriets udtalelse om svenske tandlægers reklamering i danske dagblade 123 BILAG 2. Lovteknisk opstilling af de 3 modeller til en fremtidig reklameregulering 127

9 KAPITEL 1 Baggrund og sammenfatning 1.1. Baggrunden for udvalgets nedsættelse Konkurrencerådet rettede i 1991 og 1992 som led i en konkurrenceretlig vurdering af de offentligt fastsatte reguleringer, der ligger til grund for udøvelsen af en række liberale erhverv, henvendelse til Sundhedsministeriet om de i lovgivningen fastsatte begrænsninger for kiropraktorers, tandlægers og kliniske tandteknikeres mulighed for at markedsføre deres virksomhed. På baggrund af Konkurrencerådets beføjelser efter konkurrenceloven til over for offentlige myndigheder at påpege mulige skadelige virkninger for konkurrencen af offentligt fastsatte reguleringer anbefalede rådet i denne forbindelse, at reklamereguleringen for de tre erhverv blev liberaliseret med henblik på at fremme konkurrencen og dermed effektiviteten inden for erhvervene. Konkurrencerådet har efter konkurrenceloven beføjelser til at gribe ind over for konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser, bestemmelser og forretningsbetingelser. Rådet skal som udgangspunkt søge skadelige virkninger for konkurrencen bragt til ophør ved forhandling, men har desuden, når det drejer sig om privat virksomhed, beføjelse til at udstede påbud, såfremt rådet ikke finder, at de pågældende aftaler, vedtagelser m.v. kan bringes til ophør ved forhandling. Samtidig med Konkurrencerådets henvendelser til Sundhedsministeriet vedrørende kiropraktorers, tandlægers og kliniske tandteknikeres erhvervsregulering, rettede rådet henvendelse til erhvervenes faglige organisationer med henblik på at ophæve eller liberalisere de bestemmelser i erhvervenes foreningsvedtægter, som medførte eller kunne medføre skadelige virkninger for konkurrencen eller begrænsninger i erhvervsfriheden. På baggrund af forhandlinger med samt påbud til de respektive foreninger har Konkurrencerådet i de senere år medvirket til ændringer i disse foreningers kollegiale regler, bl.a. vedrørende reklamering og annoncering. Konkurrencerådets henvendelse til Den Almindelige Danske Lægeforening resulterede i, at Lægeforeningen pr. 1. juli 1994 ophævede foreningens kollegiale reklamebegrænsende regler efter påbud fra Konkurrencerådet.

10 10 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser Lægers adgang til at reklamere var fra da af alene reguleret ved lægelovens 21, som på daværende tidspunkt omfattede et forbud mod vildledende og urigtig reklame, svarende til de generelle bestemmelser i markedsføringsloven. På denne baggrund fremsatte sundhedsministeren den 11. januar 1995 lovforslag om ændring af lægelovens 21, således at det blev forbudt læger at reklamere for lægevirksomhed med andet end meddelelse af navn, stilling, adresse, træffetid, herunder fravær, køn og alder, samt om eventuel speciallægeanerkendelse, om eventuelle særlige adgangsforhold til konsultationen og om eventuel tilslutning til overenskomst med det offentlige. Forslaget blev vedtaget med lov nr. 257 af 19. april 1995 og trådte i kraft den 1. juli I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget tilkendegav regeringen, at reklamereglerne i de forskellige autorisationslove på sundhedsområdet var meget uens, og at der efter regeringens opfattelse var behov for, at der snarest muligt blev foretaget en nærmere gennemgang af reklamereglerne på sundhedsområdet med henblik på at undersøge behovet og mulighederne for en mere sammenhængende regulering af reklameadgangen for alle personalegrupperne på sundhedsområdet; en regulering, der under hensyn til de særlige forhold, hvorunder sundhedsvæsenet fungerer, kunne sikre en hensigtsmæssig reklameadgang. Regeringen ville derfor tage initiativ til, at der blev nedsat et udvalg med repræsentanter for de berørte myndigheder, organisationer m.v. Udvalget skulle gennemgå reklamereglerne på sundhedsområdet og eventuelt komme med forslag til lovændringer Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejdstilrettelæggelse Sundhedsministeren nedsatte den 27. april 1995 Sundhedsreklameudvalget med følgende kommissorium: "1) Udvalget skal foretage en beskrivelse af den eksisterende reklameadgang på hele sundhedsområdet. 2) Udvalget skal endvidere under hensyn til de særlige vilkår, hvorunder sundhedsvæsenet fungerer, herunder at det offentlige ofte afholder behandlingsudgifterne, vurdere dels konsekvenserne af Konkurrencerådets afgørelser vedrørende ændring eller ophævelse af de faglige foreningers interne regler, dels hensigtsmæssigheden af de i øvrigt eksisterende reklameregler på området.

11 Baggrund og sammenfatning 11 3) Udvalget skal herefter under hensyntagen til udvalgets vurderinger efter pkt. 2 komme med sådanne forslag til lovændringer af de eksisterende reklameregler på området, som kan sikre en afbalanceret og sammenhængende lovgivning for de forskellige grupper af sundhedspersoner. 4) Udvalget skal endelig se på problemet med at flere autorisationslove kun regulerer reklameadgangen for det autoriserede sundhedspersonale, således at andre end de udøvende sundhedspersoner i videre omfang kan reklamere med behandlingstilbud, der udføres af autoriserede sundhedspersoner. Udvalget skal senest afslutte sit arbejde den 1. januar Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper bestående af udvalgets medlemmer og særligt udefrakommende sagkyndige. Udvalgets sekretariatsopgaver varetages af Sundhedsministeriet." Sundhedsreklameudvalget fik ved nedsættelsen af udvalget følgende sammesætning: Kontorchef Steen Loiborg, Sundhedsministeriet (formand) - udpeget af sundhedsministeren. Kontorchef Peter Bak Mortensen, Sundhedsministeriet - indstillet af Sundhedsministeriet. Specialkonsulent Ulla Brøns Schnohr, Forbrugerstyrelsen - indstillet af Erhvervsministeriet. Kontorchef Jens Carstensen, Konkurrencerådet - indstillet af Erhvervsministeriet. Sekretariatschef Frode Svendsen, Psykolognævnet - indstillet af Socialministeriet. Overlæge Michael von Magnus, Sundhedsstyrelsen - indstillet af Sundhedsstyrelsen. Fuldmægtig Jette Lauridsen, Amtsrådsforeningen - indstillet af Amtsrådsforeningen i Danmark.

12 12 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser Vicekontorchef Anette Bonne, Sygesikringens Forhandlingsudvalg - indstillet af Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Konsulent Tom Bjerregaard, Kommunernes Landsforening - indstillet af Kommunernes Landsforening. Fuldmægtig Lisbeth Lundgren, Københavns Kommune - indstillet af København og Frederiksberg kommuner. Formand, overlæge Torben Pedersen, Frederiksberg Hospital - indstillet af Den alm. Danske Lægeforening. Adm. direktør Jørgen Reedtz Funder, Den alm. Danske Lægeforening - indstillet af Den alm. Danske Lægeforening. Tandlæge Lisbeth Dietz - indstillet af Dansk Tandlægeforening. Overtandlæge Annette Thøgersen, Aalborg Kommunes Tandpleje - indstillet af Tandlægernes Nye Landsforening. Formand, klinisk tandtekniker Viggo Bramstoft - indstillet af Landsforeningen af kliniske tandteknikere. Kiropraktor Peter Kryger-Baggesen - indstillet af Dansk Kiropraktorforening. Cand.jur. Jette R. Møller, Danmarks Optikerforening - indstillet af Danmarks Optikerforening. Cand.psyk. Susan Schlüter - indstillet af Dansk Psykolog Forening Cand.pharm. Anette Espersen, Forbrugerrådet - indstillet af Forbrugerrådet, der fra det tredie møde i udvalget blev afløst af cand.- merc.jur. Mette Reissmann, Forbrugerrådet. Konsulent Jette Juul Jensen, De Samvirkende Invalideorganisationer - indstillet af De Samvirkende Invalideorganisationer. Kontorchef, advokat Steen Marslew, Dansk Handel & Service - indstillet af Dansk Handel & Service, der fra det andet møde i udvalget blev afløst af kontorchef, advokat Rikke Palm Boesgaard, Dansk Handel & Service.

13 Baggrund og sammenfatning 13 Fra det tredie møde i udvalget deltog Frede Christensen som repræsentant for de alternative behandlere. Endvidere har fuldmægtig Jette Willer, Sygesikringens Forhandlingsudvalg deltaget i 3 af udvalgets møder. Sekretariatsfunktionen er varetaget af fuldmægtig Peter Albæk, Sundhedsministeriet. Udvalget har afholdt 6 møder, det første den 1. juni 1995 og det sidste den 14. december Udvalget har ikke haft nedsat arbejdsgrupper Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag I kapitel 2 foretager udvalget en nærmere vurdering og afgrænsning af, hvilke områder og aspekter inden for sundhedsvæsenet, som er relevante i relation til udvalgets arbejde samt beskriver udvalgets nærmere overvejelser om reklame og reklamebegrebets anvendelse i relation til forholdene på sundhedsområdet. Med hensyn til afgrænsningen af udvalgets arbejde finder udvalget, at det er sagligt begrundet at inddrage psykologers reklameringsforhold i udvalgsarbejdet på linie med de behandlergrupper, der ressortmæssigt er placeret inden for Sundhedsministeriets ressortområde. Udvalget finder endvidere, at fremtidige reklameregler på området også bør gælde for personalegrupper, der har eller fremover kan forventes at få mulighed for i en vis udstrækning at udøve selvstændig privat virksomhed, selv om de pågældende grupper ikke i dag er underlagt reklamebegrænsende regler i de respektive autorisationslove. Om reklame i relation til bestemmelserne i markedsføringsloven anfører udvalget, at angivelser, der optræder som led i udøvelsen af virksomhed, der er omfattet af markedsføringsloven, kan karakteriseres som værende reklame, mens angivelser, der udøves som led i virksomhed, som ikke er omfattet af loven, kan karakteriseres som information. Udvalget finder, at denne forståelse af, hvornår der er tale om reklame, og hvornår der ikke er tale om reklame, er anvendelig i relation til spørgsmålet om reklame på sundhedsområdet. På denne baggrund konstaterer udvalget: at privatpraktiserende sundhedspersoner, herunder ikke-autoriserede behandlere, samt private sygehuse, klinikker m.v. er

14 14 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser omfattet af markedsføringsloven, og at angivelser fra sådanne sundhedspersoner m.v. i almindelighed vil være at betragte som reklame og som følge deraf også vil være omfattet af særskilte reklameregler på sundhedsområdet, at offentlige myndigheders informationsvirksomhed over for befolkningen ikke kan betegnes som reklame og derfor heller ikke indgår i udvalgets arbejde med reklameregler for sundhedsydelser, og at faglige foreningers informationsvirksomhed kan optræde som reklame, og at denne virksomhed derfor bør indgå i udvalgets arbejde. I kapitel 3 beskriver udvalget de gældende reklameregler for personalegrupper inden for sundhedsområdet. Beskrivelsen indeholder en redegørelse for de generelle bestemmelser om vildledende reklamering i markedsføringsloven, en beskrivelse af de gældende reklameregler på de enkelte autorisationsområder inden for sundhedsvæsenet, herunder en beskrivelse af reklameadgangen for autoriserede psykologer samt en beskrivelse af reklameadgangen for ikke-autoriserede behandlere på sundhedsområdet. Afslutningsvis indeholder kapitlet en beskrivelse af de gældende reklameregler for lægemidler. I kapitel 4 beskriver udvalget reklamereglerne på sundhedsområdet i en række andre europæiske lande. Udvalget konstaterer, at reklamebestemmelserne på læge- og tandlægeområdet i Sverige, Norge og Finland giver en væsentlig mere vidtgående reklameadgang sammenlignet med reklamebestemmelserne i dansk særlovgivning på disse områder. For så vidt angår reklameadgangen i en række andre europæiske lande konkluderer udvalget, at der på læge- og tandlægeområdet synes at være en markant forskel i reklameadgangen i lande som Belgien, Tyskland, Østrig og England i forhold til de sydeuropæiske lande. Særligt den gældende regulering af reklameadgangen på læge- og tandlægeområdet i Tyskland synes at svare en del til, hvad der i dag gælder på de samme områder i Danmark. I kapitel 5 beskriver udvalget sine overvejelser og vurderinger af de gældende reklameregler på sundhedsområdet samt beskriver udvalgets overvejelser om de særlige vilkår, der karakteriserer udbud og efterspørgsel af sundhedsydelser, samt den betydning disse vilkår efter udvalgets vurdering har for udformningen af en fremtidig regulering af reklameadgangen på området.

15 Baggrund og sammenfatning 15 Om de gældende reklameregler konstaterer udvalget, at der i flere henseender er en betydelig uensartethed mellem de gældende reklamereguleringer, som ikke alle ses velbegrundede, og som i mange tilfælde virker direkte uhensigtsmæssige. Udvalget finder derfor, at det i forbindelse med drøftelserne af en fremtidig reklameregulering på området bør tilstræbes - i overensstemmelse med udvalgets kommissorium - at komme med forslag til en mere sammenhængende og afbalanceret lovgivning på området. Om de særlige vilkår, der karakteriserer udbud og efterspørgsel efter sundhedsydelser fremhæver udvalget: at markedet for sundhedsydelser overvejende er karakteriseret ved, at en stor del af ydelserne på markedet er vederlagsfrie for den enkelte patient, og at patienten derfor ikke er styret af økonomiske incitamenter og generelt må antages at ville efterspørge flere gratis sundhedsydelser, end patienterne samlet set har behov for. at markedet for sundhedsydelser i en vis udstrækning er karakteriseret ved en såkaldt asymmetrisk, dvs. ulige, information mellem producent og forbruger, hvilket også gælder de ydelser, som patienten selv betaler. at markedet for sundhedsydelser derudover i en vis grad er karakteriseret ved, at producenterne på grund af aflønningsform og større faglig viden har incitamenter til og muligheder for at påvirke forbrugernes efterspørgsel efter sundhedsydelser. at markedet for sundhedsydelser endvidere er karakteriseret ved, at et bedre helbred prioriteres særdeles højt af befolkningen, hvilket betyder, at patienter vil være ekstraordinært påvirket af reklamer, der tilbyder bedre helbred. Udvalget finder, at disse forhold bør inddrages i en vurdering af spørgsmålet om en fremtidig regulering af reklameadgangen for personalegrupper m.v. på sundhedsområdet. I kapitel 6 beskriver udvalget sine overvejelser over spørgsmålet om reklamering for sundhedsydelser i fjernsyn og radio samt spørgsmålet om lovgivningsmæssig regulering af udenlandske sundhedspersoners reklamering i danske medier m.v. ("den grænseoverskridende reklame").

16 16 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser Vedrørende reklamering i radio og fjernsyn anfører udvalget, at fjernsyn og radio efter udvalgets opfattelse som reklamemedier adskiller sig væsentligt fra reklamering i aviser og blade, brochurer m.v., og at fjernsyn og radio - særligt fjernsyn - gennem sin lyd- og billedmæssige form har en særlig mulighed for at påvirke forbrugernes holdninger til og efterspørgsel efter sundhedsydelser. Der var ikke i udvalget enighed om, hvorvidt radio- og fjernsynsmediernes særlige reklameringsform bør give anledning til, at der fastsættes begrænsninger i adgangen til at reklamere for sundhedsydelser i sådanne medier. Vedrørende "den grænseoverskridende reklame" anfører udvalget på grundlag af en udtalelse fra Justitsministeriet, at det er nødvendigt, at der i forbindelse med udformningen af en fremtidig reklameregulering på området sker en præcisering af den ønskede retstilstand vedrørende "den grænseoverskridende reklame". Udvalget finder, at udenlandske sundhedspersoners reklamering her i landet bør være omfattet af de regler, der her i landet gælder for reklamering for sundhedsydelser, herunder særbestemmelser om reklamering i de enkelte autorisationslove. Udvalget lægger her særlig vægt på, at de hensyn til befolkningen, som begrunder eventuel lovgivningsmæssig fastsættelse af begrænsninger i reklameadgangen på de enkelte autorisationsområder, naturligvis også må gælde, når reklameringen foretages af udenlandske sundhedspersoner m.v. over for danske forbrugere. I kapitel 7 beskriver udvalget med udgangspunkt i opstilling af 3 forskellige modeller sine overvejelser og konkrete forslag til en fremtidig regulering af reklameadgangen på de enkelte autorisationsområder samt på det alternative område. Udvalget finder grundlæggende, at tilsynet med en fremtidig reklameregulering på området fortsat bør være et led i Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, som udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. For så vidt angår psykologområdet finder udvalget, at tilsynet med en fremtidig reklameregulering på området for samtlige psykologer bør være et led i Psykolognævnets tilsyn. Udvalget kan samtidig konstatere, at der i udvalget er bred tilslutning til, at der, jf. kommissoriet, etableres et mere afbalanceret og sammenhængende regelsæt om reklame for sundhedsydelser, uden at der dermed samtidig er enighed om, at der nødvendigvis fastsættes helt ensartede regler for de forskellige grupper af sundhedspersoner og aktører på området. Der er dog i udvalget enighed om, at sundhedspersoner med nært sammenhængende fagområder bør underlægges samme reklameregulering.

17 Der er i udvalget samtidig enighed om: Baggrund og sammenfatning 17 at det er hensigtsmæssigt på samtlige virksomhedsområder at rette en fremtidig reklameregulering mod virksomhedsområdet som sådan, og ikke blot mod den enkelte sundhedsperson, at udvalget må konstatere, at offentlige myndigheders informationsvirksomhed over for befolkningen ikke kan betegnes som reklame og derfor heller ikke indgår i udvalgets arbejde med reklameregler for sundhedsydelser. at den fremtidige reklameregulering på området skal indeholde en bestemmelse om, at faglige foreningers generelle informationsvirksomhed over for befolkningen om sundhedsmæssige forhold ikke er omfattet af reklameregler på de enkelte virksomhedsområder, at der ved en eventuel udvidelse af reklameadgangen, i forhold til hvad der i dag gælder på de fleste områder, fastsættes en indledende standardbestemmelse, der angiver en grundnorm for, at reklamering for sundhedsydelser skal være saglig, nøgtern og fyldestgørende. at en fremtidig reklameregulering på området bør indeholde en bestemmelse, der regulerer "den grænseoverskridende reklame", at fremtidige regler på området også kommer til at omfatte andre personalegrupper på sundhedsområdet, der har eller fremover kan forventes at få mulighed for i en vis udstrækning at udøve selvstændig privat virksomhed. Selv om der ikke i udvalget er enighed om, hvilken af de beskrevne modeller, der skal udgøre grundlaget for en fremtidig reklameregulering på området, kan udvalget dog konstatere, at den overvejende del af udvalgets medlemmer finder: at der er behov for fortsat at fastsætte regler i særlovgivningen, der begrænser reklameadgangen på området i forhold til, hvad der gælder efter markedsføringsloven. Der er således i udvalget overvejende tilslutning til, at de fremtidige regler

18 18 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser på området kun skal give adgang til at reklamere med en række bestemte og mere entydige oplysninger. at fjernsynsmediet i almindelighed er så stærkt et reklamemedie, at der i en fremtidig reklameregulering på området bør fastsættes forbud mod at reklamere for sundhedsydelser i TV. Udvalget har ikke kunnet opnå enighed om, hvorvidt en fremtidig regulering på området bør begrænses til kun at regulere annoncering eller om reguleringen bør omfatte reklamering i mere bred forstand. Der er dog i udvalget enighed om, at en fremtidig regulering ikke må forhindre, at den enkelte patient i en individualiseret form (mundtligt eller skriftligt) kan få flere oplysninger og mere uddybende information gennem direkte kontakt til den enkelte sundhedsperson, det enkelte privathospital m.v.

19 KAPITEL 2 Afgrænsning af udvalgets arbejde og generelle overvejelser om reklame på sundhedsområdet 2.1. Indledning Ifølge kommissoriet er det Sundhedsreklameudvalgets opgave at foretage en beskrivelse og en vurdering af de eksisterende reklameregler på sundhedsområdet samt på grundlag af en sådan vurdering komme med sådanne forslag til lovændringer på området, som kan sikre en afbalanceret og sammenhængende lovgivning for de forskellige grupper af sundhedspersoner. Med udgangspunkt i kommissoriet har udvalget fundet det nødvendigt at foretage en nærmere vurdering og afgrænsning af, hvilke områder og aspekter inden for sundhedsvæsenet, som er relevante i relation til spørgsmålet om en fremtidig reklameregulering på området, og som derfor bør indgå i udvalgets arbejde. Som et grundlag for udvalgets vurderinger og anbefalinger om udformningen og udstrækningen af en fremtidig reklameregulering på området, har udvalget endvidere fundet det hensigtsmæssigt at foretage nærmere overvejelser om reklame og reklamebegrebets anvendelse i relation til forholdene på sundhedsområdet Afgrænsning af udvalgets arbejde En nærmere afgrænsning af udvalgets arbejde er i dette afsnit foretaget på grundlag af en vurdering af, om udvalget skal beskæftige sig med alle personalegrupper inden for sundhedsområdet, om visse behandlergrupper uden for det sundhedsmæssige ressortområde bør indgå i arbejdet, om visse reklameregler på eller i tilknytning til sundhedsområdet ikke er relevante i denne sammenhæng, samt om faglige foreningers og myndigheders generelle informationsvirksomhed bør indgå i udvalgets vurderinger.

20 20 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser Ressortmæssig afgrænsning Sundhedsreklameudvalgets arbejdsområde kan i vid udstrækning af grænses til behandlergrupper inden for Sundhedsministeriets ressortområde. Den overvejende del af de behandlergrupper, der har betydning i forhold til reklameregler på sundhedsområdet, hører således under Sundhedsministeriets ressortområde og lovgivningskompetence på baggrund af respektive autorisationslove, tilsynsregler i centralstyrelsesloven m.fl. Dette gælder læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, optikere og kiropraktorer samt ikke-autoriserede behandlere. Psykologområdet er ressortmæssigt placeret uden for Sundhedsministeriets område. Forslag til lov om psykologer blev den 7. oktober 1992 fremsat af sundhedsministeren, men blev i forbindelse med udvalgsbehandlingen i Folketingets Sundhedsudvalg overflyttet til Socialministeriets ressortområde. Som autorisations- og tilsynsmyndighed er nedsat et Psykolognævn, der bl.a. fører tilsyn med de autoriserede psykologers reklameringsforhold. Psykologer udgør en behandlergruppe, der på linie med de ovennævnte behandlergrupper inden for sundhedsområdet, må siges at have en direkte interesse i at reklamere med sin virksomhed over for befolkningen. Psykologerne udgør samtidig en behandlergruppe, hvis virksomhedsområde er tæt knyttet til og svært af afgrænse i forhold til andre behandleres virksomhed, som også omfatter undersøgelse, vejledning og behandling. Dertil kommer, at Psykolognævnet efter bestemmelser i psykologloven til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal indbringe de sager vedrørende autoriserede psykologers virksomhed inden for sundhedsvæsenet, som nævnet finder vil kunne give grundlag for kritik eller anden sanktion. Endelig er der i loven fastsat særskilte regler for autoriserede psykologers reklameringsvirksomhed. Udvalget finder, at disse forhold gør det naturligt at inddrage psykologers reklameringsforhold i udvalgsarbejdet på linie med de ovennævnte behandlergrupper inden for Sundhedsministeriets ressortområde. Udvalget har også vurderet relevansen af at inddrage dyrlægernes reklameringsforhold i udvalgets arbejde, primært som en orientering om reglerne på området. Udvalget finder imidlertid ikke, at dyrlægernes reklameringsforhold er relevante i relation til vurderingen af reklameregler for sundhedspersoner.

21 Afgrænsning af arbejdet og generelle reklameovervejelser Afgrænsning i relation til personalegrupper på sundhedsområdet Sundhedsreklameudvalgets arbejde tager sigte på de reklamebestemmelser, der vedrører sundhedspersoners adgang til at reklamere med deres virksomhed over for befolkningen. På en række områder vil den enkelte sundhedsperson således have en direkte erhvervsmæssig interesse i en sådan reklamevirksomhed og vil typisk allerede i dag være underlagt reklamebegrænsende regler i de enkelte autorisationslove. En række sundhedsgrupper, som f.eks. jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, hospitalslaboranter m.v., er typisk ansat som plejepersonale eller som personale, der varetager en integreret del af behandlingen. Disse sundhedsgrupper driver i almindelighed ikke selvstændig privat virksomhed og har derfor ikke i dag behov for kunne reklamere med deres virksomhed over for befolkningen. Udvalgets arbejde vil derfor fokusere på de sundhedsgrupper, der i almindelighed har en mulighed for at drive selvstændig virksomhed og som i dag er underlagt reklamebegrænsende regler i de enkelte autorisationslove. Udvalget vil derfor koncentrere sit arbejde om reklameregler for lægevirksomhed, tandlægevirksomhed, kiropraktorvirksomhed, klinisk tandteknikervirksomhed, optikervirksomhed, psykologvirksomhed samt den virksomhed, som udøves af ikke-autoriserede behandlere. Det kan imidlertid ikke afvises, at det i fremtiden vil blive mere udbredt med selvstændig virksomhed inden for andre personalegrupper på sundhedsområdet. Fysioterapeuter og fodterapeuter driver allerede i dag selvstændig virksomhed i vid udstrækning, men er ikke i dag underlagt særskilte reklameringsbestemmelser i de respektive autorisationslovgivninger. Ergoterapeuter driver i dag selvstændig virksomhed i begrænset omfang, og det kan samtidig ikke afvises, at vi i fremtiden vil opleve, at flere andre sundhedsgrupper ønsker at drive privatpraktiserende virksomhed, f.eks. jordemødre på private fødeklinikker. Lovforslag om autorisation af tandplejere er fremsat den 17. januar Såfremt lovforslaget vedtages, vil tandplejerne fra 1. juli 1996 opnå adgang til at udøve selvstændig privat virksomhed i egne tandplejerklinikker. Udvalget har derfor overvejet, om en fremtidig reklameregulering på området også skal gælde for andre end de grupper, der i dag er underlagt reklamebegrænsende regler i de respektive autorisationslove, f.eks. fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, jordemødre, tandplejere og eventuelt andre grupper. Udvalget finder det naturligt, at fremtidige regler på området også kommer til at omfatte grupper, der har eller frem-

Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om reklamering for sundhedsydelser 1. Formålet med forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Formålet med forordningsforslaget er at etablere et ensartet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledningen er knyttet til lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013 (herefter loven)

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 93 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt Dato 8. februar 2013 Sagsnr. 2012081031 mdn mdn@dkma.dk Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.)

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.) 2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0903650 Fremsat den 9. december 2010 af indenrigs-

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame StemCare ApS Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg København den 22. december 2004 Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 StemCare har i brev af 2. september

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Psykologuævnet. Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi. Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009.

Psykologuævnet. Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi. Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 402 Offentligt Pn Psykologuævnet Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009. Beretningen

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dok nr.: 1431894 Ændringsforslag til L 94 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

L L

L L L 227 Bilag 17 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 227 endeligt svar på spørgsmål 81 Dok nr.: 1236363 har den 10. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 81 (L 227 forslag til lov om ændring

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

UDKAST af 5. marts 2008

UDKAST af 5. marts 2008 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 228 Offentligt UDKAST af 5. marts 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: Kontor: RETINT J.nr.: 2007-1531-84 Sagsbeh.: IHO Fil-navn: Lovudkast_SOSU_02.doc

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger 2012/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1206415 Fremsat den 28. november

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. november 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (Krav om udpegning

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001 RADIO- OG TV-NÆVNET Plesner Svane Grønborg TV 2 Reklame advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 Esplanaden 34 2900 Hellerup 1263 København K København den 29. oktober 2001 Ved brev af 17. juli 2001

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. april 2012 FM 2012/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2007/2 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2007-1531-84 Fremsat den 28.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr. Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.: Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedrørende: Høring over

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledningen knytter sig til lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger med de senere ændringer, der er foretaget ved lov nr. 362

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere