Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser"

Transkript

1 Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser Betænkning fra det af sundhedsministeren nedsatte udvalg vedrørende reklameregler på sundhedsområdet Betænkning nr. 1310/København, januar 1996

2 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1996 Sat med Times Roman i Sundhedsministeriet Film og omslag: JM Grafisk A/S Trykt hos Vang Rasmussen A/S, Herlev Printed in Denmark 1996 ISBN Nyt Nordisk Forlag, Kbh. Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax Mangfoldiggørelse af indholdet af denne bog eller dele deraf er tilladt med tydelig kildeangivelse. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S Købmagergade København K

3

4

5 Indholdsfortegnelse Side KAPITEL 1. Baggrund og sammenfatning Baggrunden for udvalgets nedsættelse Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejdstilrettelæggelse Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag KAPITEL 2. Afgrænsning af udvalgets arbejde og generelle overvejelser om reklame på sundhedsområdet Indledning Afgrænsning af udvalgets arbejde Ressortmæssig afgrænsning Afgrænsning i relation til personalegrupper på sundhedsområdet Afgrænsning i forhold til andre reklameregler Afgrænsning i relation til faglige foreningers og myndigheders informationsvirksomhed Udvalgets generelle overvejelser om reklame Reklamen som begreb Reklamebegrebet i markedsføringsloven Reklamebegrebets anvendelse på sundhedsområdet Privatpraktiserende sundhedspersoner og private sygehuse m.v Offentlige sundhedsmyndigheders informationsvirksomhed Faglige foreningers informationsvirksomhed Samlet vurdering 29 KAPITEL 3. Beskrivelse af de eksisterende reklameregler på sundhedsområdet Indledning Forskellige reklamebestemmelser 30

6 Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser 3.2. Generelle markedsføringsregler Gældende bestemmelser Anvendelse og fortolkning af gældende bestemmelser Reklameregler for sundhedspersoner Reklameregler for lægevirksomhed Reklameregler for tandlægevirksomhed Reklameregler for klinisk tandteknikervirksomhed Reklameregler for kiropraktorvirksomhed Reklameregler for psykolog virksomhed Reklameregler for optikervirksomhed Reklameregler for andre autoriserede sundhedspersoner Andre reklamebestemmelser på sundhedsområdet Reklameregler for lægemidler 57 KAPITEL 4. Beskrivelse af reklameregler på sundhedsområdet i en række europæiske lande Indledning Sverige Markedsføringslov Reklamebestemmelser for læger Reklamebestemmelser for tandlæger Reklamebestemmelser for kliniske tandteknikere og kiropraktorer Finland Forbrugerbeskyttelseslov Reklamebestemmelser for læger Reklamebestemmelser for tandlæger Reklamebestemmelser for kliniske tandteknikere og kiropraktorer Norge Markedsføringslov Reklamebestemmelser for læger Reklamebestemmelser for tandlæger Reklamebestemmelser for kliniske tandteknikere og kiropraktorer Andre europæiske lande Reklameadgangen på lægeområdet Reklameadgangen på tandlægeområdet Udvalgets sammenfattende vurderinger 79

7 Indholdsfortegnelse KAPITEL 5. Udvalgets vurderinger af de gældende reklameregler og grundlaget for en fremtidig regulering Indledning Vurdering af de gældende reklameregler Uensartethed i forhold til, hvilke oplysninger reklamen må indeholde Ikke-autoriserede behandlere Reklameregulering rettet mod virksomhedsområdet eller mod sundhedspersonen Udvalgets samlede vurdering Særlige vilkår for udbud og efterspørgsel på sundhedsområdet Fuldkommen konkurrence på det perfekte marked Markedet for sundhedsydelser Markedets betydning for sundhedsreklamer 90 KAPITEL 6. Udvalgets vurderinger af særlige spørgsmål vedrørende reklamering for sundhedsydelser Indledning Reklamering i fjernsyn, radio og andre tekniske medier Reklamering i radio og fjernsyn for lægemidler, tobak og alkohol Udvalgets overvejelser om reklamering for sundhedsydelser i fjernsyn, radio og andre tekniske medier "Den grænseoverskridende reklame" Svenske tandlægers reklamering i danske dagblade Grænseoverskridende reklame i forhold til autorisationslovgivningen og markedsføringsloven Udvalgets overvejelser om "den grænseoverskridende reklame" i forhold til en fremtidig reklameregulering for sundhedsydelser 97

8 Regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser KAPITEL 7. Udvalgets overvejelser og forslag om en fremtidig reklameregulering for sundhedsydelser Indledning Tilsyn med reklamereglerne Modeller for en fremtidig regulering af reklameadgangen for sundhedsydelser Model 1: "Markedsføringslovsløsningen" Model 2: "Mellemløsningen" Model 3: "Lægelovsløsningen" Udvalgets samlede overvejelser og forslag til en fremtidig reklameregulering for sundhedsydelser Tilslutning til model 1: "Markedsføringslovsløsningen" Tilslutning til model 2: "Mellemløsningen" Tilslutning til model 3: "Lægelovsløsningen" Øvrige tilkendegivelser Opsamling 119 BILAG 1. Justitsministeriets udtalelse om svenske tandlægers reklamering i danske dagblade 123 BILAG 2. Lovteknisk opstilling af de 3 modeller til en fremtidig reklameregulering 127

9 KAPITEL 1 Baggrund og sammenfatning 1.1. Baggrunden for udvalgets nedsættelse Konkurrencerådet rettede i 1991 og 1992 som led i en konkurrenceretlig vurdering af de offentligt fastsatte reguleringer, der ligger til grund for udøvelsen af en række liberale erhverv, henvendelse til Sundhedsministeriet om de i lovgivningen fastsatte begrænsninger for kiropraktorers, tandlægers og kliniske tandteknikeres mulighed for at markedsføre deres virksomhed. På baggrund af Konkurrencerådets beføjelser efter konkurrenceloven til over for offentlige myndigheder at påpege mulige skadelige virkninger for konkurrencen af offentligt fastsatte reguleringer anbefalede rådet i denne forbindelse, at reklamereguleringen for de tre erhverv blev liberaliseret med henblik på at fremme konkurrencen og dermed effektiviteten inden for erhvervene. Konkurrencerådet har efter konkurrenceloven beføjelser til at gribe ind over for konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser, bestemmelser og forretningsbetingelser. Rådet skal som udgangspunkt søge skadelige virkninger for konkurrencen bragt til ophør ved forhandling, men har desuden, når det drejer sig om privat virksomhed, beføjelse til at udstede påbud, såfremt rådet ikke finder, at de pågældende aftaler, vedtagelser m.v. kan bringes til ophør ved forhandling. Samtidig med Konkurrencerådets henvendelser til Sundhedsministeriet vedrørende kiropraktorers, tandlægers og kliniske tandteknikeres erhvervsregulering, rettede rådet henvendelse til erhvervenes faglige organisationer med henblik på at ophæve eller liberalisere de bestemmelser i erhvervenes foreningsvedtægter, som medførte eller kunne medføre skadelige virkninger for konkurrencen eller begrænsninger i erhvervsfriheden. På baggrund af forhandlinger med samt påbud til de respektive foreninger har Konkurrencerådet i de senere år medvirket til ændringer i disse foreningers kollegiale regler, bl.a. vedrørende reklamering og annoncering. Konkurrencerådets henvendelse til Den Almindelige Danske Lægeforening resulterede i, at Lægeforeningen pr. 1. juli 1994 ophævede foreningens kollegiale reklamebegrænsende regler efter påbud fra Konkurrencerådet.

10 10 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser Lægers adgang til at reklamere var fra da af alene reguleret ved lægelovens 21, som på daværende tidspunkt omfattede et forbud mod vildledende og urigtig reklame, svarende til de generelle bestemmelser i markedsføringsloven. På denne baggrund fremsatte sundhedsministeren den 11. januar 1995 lovforslag om ændring af lægelovens 21, således at det blev forbudt læger at reklamere for lægevirksomhed med andet end meddelelse af navn, stilling, adresse, træffetid, herunder fravær, køn og alder, samt om eventuel speciallægeanerkendelse, om eventuelle særlige adgangsforhold til konsultationen og om eventuel tilslutning til overenskomst med det offentlige. Forslaget blev vedtaget med lov nr. 257 af 19. april 1995 og trådte i kraft den 1. juli I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget tilkendegav regeringen, at reklamereglerne i de forskellige autorisationslove på sundhedsområdet var meget uens, og at der efter regeringens opfattelse var behov for, at der snarest muligt blev foretaget en nærmere gennemgang af reklamereglerne på sundhedsområdet med henblik på at undersøge behovet og mulighederne for en mere sammenhængende regulering af reklameadgangen for alle personalegrupperne på sundhedsområdet; en regulering, der under hensyn til de særlige forhold, hvorunder sundhedsvæsenet fungerer, kunne sikre en hensigtsmæssig reklameadgang. Regeringen ville derfor tage initiativ til, at der blev nedsat et udvalg med repræsentanter for de berørte myndigheder, organisationer m.v. Udvalget skulle gennemgå reklamereglerne på sundhedsområdet og eventuelt komme med forslag til lovændringer Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejdstilrettelæggelse Sundhedsministeren nedsatte den 27. april 1995 Sundhedsreklameudvalget med følgende kommissorium: "1) Udvalget skal foretage en beskrivelse af den eksisterende reklameadgang på hele sundhedsområdet. 2) Udvalget skal endvidere under hensyn til de særlige vilkår, hvorunder sundhedsvæsenet fungerer, herunder at det offentlige ofte afholder behandlingsudgifterne, vurdere dels konsekvenserne af Konkurrencerådets afgørelser vedrørende ændring eller ophævelse af de faglige foreningers interne regler, dels hensigtsmæssigheden af de i øvrigt eksisterende reklameregler på området.

11 Baggrund og sammenfatning 11 3) Udvalget skal herefter under hensyntagen til udvalgets vurderinger efter pkt. 2 komme med sådanne forslag til lovændringer af de eksisterende reklameregler på området, som kan sikre en afbalanceret og sammenhængende lovgivning for de forskellige grupper af sundhedspersoner. 4) Udvalget skal endelig se på problemet med at flere autorisationslove kun regulerer reklameadgangen for det autoriserede sundhedspersonale, således at andre end de udøvende sundhedspersoner i videre omfang kan reklamere med behandlingstilbud, der udføres af autoriserede sundhedspersoner. Udvalget skal senest afslutte sit arbejde den 1. januar Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper bestående af udvalgets medlemmer og særligt udefrakommende sagkyndige. Udvalgets sekretariatsopgaver varetages af Sundhedsministeriet." Sundhedsreklameudvalget fik ved nedsættelsen af udvalget følgende sammesætning: Kontorchef Steen Loiborg, Sundhedsministeriet (formand) - udpeget af sundhedsministeren. Kontorchef Peter Bak Mortensen, Sundhedsministeriet - indstillet af Sundhedsministeriet. Specialkonsulent Ulla Brøns Schnohr, Forbrugerstyrelsen - indstillet af Erhvervsministeriet. Kontorchef Jens Carstensen, Konkurrencerådet - indstillet af Erhvervsministeriet. Sekretariatschef Frode Svendsen, Psykolognævnet - indstillet af Socialministeriet. Overlæge Michael von Magnus, Sundhedsstyrelsen - indstillet af Sundhedsstyrelsen. Fuldmægtig Jette Lauridsen, Amtsrådsforeningen - indstillet af Amtsrådsforeningen i Danmark.

12 12 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser Vicekontorchef Anette Bonne, Sygesikringens Forhandlingsudvalg - indstillet af Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Konsulent Tom Bjerregaard, Kommunernes Landsforening - indstillet af Kommunernes Landsforening. Fuldmægtig Lisbeth Lundgren, Københavns Kommune - indstillet af København og Frederiksberg kommuner. Formand, overlæge Torben Pedersen, Frederiksberg Hospital - indstillet af Den alm. Danske Lægeforening. Adm. direktør Jørgen Reedtz Funder, Den alm. Danske Lægeforening - indstillet af Den alm. Danske Lægeforening. Tandlæge Lisbeth Dietz - indstillet af Dansk Tandlægeforening. Overtandlæge Annette Thøgersen, Aalborg Kommunes Tandpleje - indstillet af Tandlægernes Nye Landsforening. Formand, klinisk tandtekniker Viggo Bramstoft - indstillet af Landsforeningen af kliniske tandteknikere. Kiropraktor Peter Kryger-Baggesen - indstillet af Dansk Kiropraktorforening. Cand.jur. Jette R. Møller, Danmarks Optikerforening - indstillet af Danmarks Optikerforening. Cand.psyk. Susan Schlüter - indstillet af Dansk Psykolog Forening Cand.pharm. Anette Espersen, Forbrugerrådet - indstillet af Forbrugerrådet, der fra det tredie møde i udvalget blev afløst af cand.- merc.jur. Mette Reissmann, Forbrugerrådet. Konsulent Jette Juul Jensen, De Samvirkende Invalideorganisationer - indstillet af De Samvirkende Invalideorganisationer. Kontorchef, advokat Steen Marslew, Dansk Handel & Service - indstillet af Dansk Handel & Service, der fra det andet møde i udvalget blev afløst af kontorchef, advokat Rikke Palm Boesgaard, Dansk Handel & Service.

13 Baggrund og sammenfatning 13 Fra det tredie møde i udvalget deltog Frede Christensen som repræsentant for de alternative behandlere. Endvidere har fuldmægtig Jette Willer, Sygesikringens Forhandlingsudvalg deltaget i 3 af udvalgets møder. Sekretariatsfunktionen er varetaget af fuldmægtig Peter Albæk, Sundhedsministeriet. Udvalget har afholdt 6 møder, det første den 1. juni 1995 og det sidste den 14. december Udvalget har ikke haft nedsat arbejdsgrupper Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag I kapitel 2 foretager udvalget en nærmere vurdering og afgrænsning af, hvilke områder og aspekter inden for sundhedsvæsenet, som er relevante i relation til udvalgets arbejde samt beskriver udvalgets nærmere overvejelser om reklame og reklamebegrebets anvendelse i relation til forholdene på sundhedsområdet. Med hensyn til afgrænsningen af udvalgets arbejde finder udvalget, at det er sagligt begrundet at inddrage psykologers reklameringsforhold i udvalgsarbejdet på linie med de behandlergrupper, der ressortmæssigt er placeret inden for Sundhedsministeriets ressortområde. Udvalget finder endvidere, at fremtidige reklameregler på området også bør gælde for personalegrupper, der har eller fremover kan forventes at få mulighed for i en vis udstrækning at udøve selvstændig privat virksomhed, selv om de pågældende grupper ikke i dag er underlagt reklamebegrænsende regler i de respektive autorisationslove. Om reklame i relation til bestemmelserne i markedsføringsloven anfører udvalget, at angivelser, der optræder som led i udøvelsen af virksomhed, der er omfattet af markedsføringsloven, kan karakteriseres som værende reklame, mens angivelser, der udøves som led i virksomhed, som ikke er omfattet af loven, kan karakteriseres som information. Udvalget finder, at denne forståelse af, hvornår der er tale om reklame, og hvornår der ikke er tale om reklame, er anvendelig i relation til spørgsmålet om reklame på sundhedsområdet. På denne baggrund konstaterer udvalget: at privatpraktiserende sundhedspersoner, herunder ikke-autoriserede behandlere, samt private sygehuse, klinikker m.v. er

14 14 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser omfattet af markedsføringsloven, og at angivelser fra sådanne sundhedspersoner m.v. i almindelighed vil være at betragte som reklame og som følge deraf også vil være omfattet af særskilte reklameregler på sundhedsområdet, at offentlige myndigheders informationsvirksomhed over for befolkningen ikke kan betegnes som reklame og derfor heller ikke indgår i udvalgets arbejde med reklameregler for sundhedsydelser, og at faglige foreningers informationsvirksomhed kan optræde som reklame, og at denne virksomhed derfor bør indgå i udvalgets arbejde. I kapitel 3 beskriver udvalget de gældende reklameregler for personalegrupper inden for sundhedsområdet. Beskrivelsen indeholder en redegørelse for de generelle bestemmelser om vildledende reklamering i markedsføringsloven, en beskrivelse af de gældende reklameregler på de enkelte autorisationsområder inden for sundhedsvæsenet, herunder en beskrivelse af reklameadgangen for autoriserede psykologer samt en beskrivelse af reklameadgangen for ikke-autoriserede behandlere på sundhedsområdet. Afslutningsvis indeholder kapitlet en beskrivelse af de gældende reklameregler for lægemidler. I kapitel 4 beskriver udvalget reklamereglerne på sundhedsområdet i en række andre europæiske lande. Udvalget konstaterer, at reklamebestemmelserne på læge- og tandlægeområdet i Sverige, Norge og Finland giver en væsentlig mere vidtgående reklameadgang sammenlignet med reklamebestemmelserne i dansk særlovgivning på disse områder. For så vidt angår reklameadgangen i en række andre europæiske lande konkluderer udvalget, at der på læge- og tandlægeområdet synes at være en markant forskel i reklameadgangen i lande som Belgien, Tyskland, Østrig og England i forhold til de sydeuropæiske lande. Særligt den gældende regulering af reklameadgangen på læge- og tandlægeområdet i Tyskland synes at svare en del til, hvad der i dag gælder på de samme områder i Danmark. I kapitel 5 beskriver udvalget sine overvejelser og vurderinger af de gældende reklameregler på sundhedsområdet samt beskriver udvalgets overvejelser om de særlige vilkår, der karakteriserer udbud og efterspørgsel af sundhedsydelser, samt den betydning disse vilkår efter udvalgets vurdering har for udformningen af en fremtidig regulering af reklameadgangen på området.

15 Baggrund og sammenfatning 15 Om de gældende reklameregler konstaterer udvalget, at der i flere henseender er en betydelig uensartethed mellem de gældende reklamereguleringer, som ikke alle ses velbegrundede, og som i mange tilfælde virker direkte uhensigtsmæssige. Udvalget finder derfor, at det i forbindelse med drøftelserne af en fremtidig reklameregulering på området bør tilstræbes - i overensstemmelse med udvalgets kommissorium - at komme med forslag til en mere sammenhængende og afbalanceret lovgivning på området. Om de særlige vilkår, der karakteriserer udbud og efterspørgsel efter sundhedsydelser fremhæver udvalget: at markedet for sundhedsydelser overvejende er karakteriseret ved, at en stor del af ydelserne på markedet er vederlagsfrie for den enkelte patient, og at patienten derfor ikke er styret af økonomiske incitamenter og generelt må antages at ville efterspørge flere gratis sundhedsydelser, end patienterne samlet set har behov for. at markedet for sundhedsydelser i en vis udstrækning er karakteriseret ved en såkaldt asymmetrisk, dvs. ulige, information mellem producent og forbruger, hvilket også gælder de ydelser, som patienten selv betaler. at markedet for sundhedsydelser derudover i en vis grad er karakteriseret ved, at producenterne på grund af aflønningsform og større faglig viden har incitamenter til og muligheder for at påvirke forbrugernes efterspørgsel efter sundhedsydelser. at markedet for sundhedsydelser endvidere er karakteriseret ved, at et bedre helbred prioriteres særdeles højt af befolkningen, hvilket betyder, at patienter vil være ekstraordinært påvirket af reklamer, der tilbyder bedre helbred. Udvalget finder, at disse forhold bør inddrages i en vurdering af spørgsmålet om en fremtidig regulering af reklameadgangen for personalegrupper m.v. på sundhedsområdet. I kapitel 6 beskriver udvalget sine overvejelser over spørgsmålet om reklamering for sundhedsydelser i fjernsyn og radio samt spørgsmålet om lovgivningsmæssig regulering af udenlandske sundhedspersoners reklamering i danske medier m.v. ("den grænseoverskridende reklame").

16 16 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser Vedrørende reklamering i radio og fjernsyn anfører udvalget, at fjernsyn og radio efter udvalgets opfattelse som reklamemedier adskiller sig væsentligt fra reklamering i aviser og blade, brochurer m.v., og at fjernsyn og radio - særligt fjernsyn - gennem sin lyd- og billedmæssige form har en særlig mulighed for at påvirke forbrugernes holdninger til og efterspørgsel efter sundhedsydelser. Der var ikke i udvalget enighed om, hvorvidt radio- og fjernsynsmediernes særlige reklameringsform bør give anledning til, at der fastsættes begrænsninger i adgangen til at reklamere for sundhedsydelser i sådanne medier. Vedrørende "den grænseoverskridende reklame" anfører udvalget på grundlag af en udtalelse fra Justitsministeriet, at det er nødvendigt, at der i forbindelse med udformningen af en fremtidig reklameregulering på området sker en præcisering af den ønskede retstilstand vedrørende "den grænseoverskridende reklame". Udvalget finder, at udenlandske sundhedspersoners reklamering her i landet bør være omfattet af de regler, der her i landet gælder for reklamering for sundhedsydelser, herunder særbestemmelser om reklamering i de enkelte autorisationslove. Udvalget lægger her særlig vægt på, at de hensyn til befolkningen, som begrunder eventuel lovgivningsmæssig fastsættelse af begrænsninger i reklameadgangen på de enkelte autorisationsområder, naturligvis også må gælde, når reklameringen foretages af udenlandske sundhedspersoner m.v. over for danske forbrugere. I kapitel 7 beskriver udvalget med udgangspunkt i opstilling af 3 forskellige modeller sine overvejelser og konkrete forslag til en fremtidig regulering af reklameadgangen på de enkelte autorisationsområder samt på det alternative område. Udvalget finder grundlæggende, at tilsynet med en fremtidig reklameregulering på området fortsat bør være et led i Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, som udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. For så vidt angår psykologområdet finder udvalget, at tilsynet med en fremtidig reklameregulering på området for samtlige psykologer bør være et led i Psykolognævnets tilsyn. Udvalget kan samtidig konstatere, at der i udvalget er bred tilslutning til, at der, jf. kommissoriet, etableres et mere afbalanceret og sammenhængende regelsæt om reklame for sundhedsydelser, uden at der dermed samtidig er enighed om, at der nødvendigvis fastsættes helt ensartede regler for de forskellige grupper af sundhedspersoner og aktører på området. Der er dog i udvalget enighed om, at sundhedspersoner med nært sammenhængende fagområder bør underlægges samme reklameregulering.

17 Der er i udvalget samtidig enighed om: Baggrund og sammenfatning 17 at det er hensigtsmæssigt på samtlige virksomhedsområder at rette en fremtidig reklameregulering mod virksomhedsområdet som sådan, og ikke blot mod den enkelte sundhedsperson, at udvalget må konstatere, at offentlige myndigheders informationsvirksomhed over for befolkningen ikke kan betegnes som reklame og derfor heller ikke indgår i udvalgets arbejde med reklameregler for sundhedsydelser. at den fremtidige reklameregulering på området skal indeholde en bestemmelse om, at faglige foreningers generelle informationsvirksomhed over for befolkningen om sundhedsmæssige forhold ikke er omfattet af reklameregler på de enkelte virksomhedsområder, at der ved en eventuel udvidelse af reklameadgangen, i forhold til hvad der i dag gælder på de fleste områder, fastsættes en indledende standardbestemmelse, der angiver en grundnorm for, at reklamering for sundhedsydelser skal være saglig, nøgtern og fyldestgørende. at en fremtidig reklameregulering på området bør indeholde en bestemmelse, der regulerer "den grænseoverskridende reklame", at fremtidige regler på området også kommer til at omfatte andre personalegrupper på sundhedsområdet, der har eller fremover kan forventes at få mulighed for i en vis udstrækning at udøve selvstændig privat virksomhed. Selv om der ikke i udvalget er enighed om, hvilken af de beskrevne modeller, der skal udgøre grundlaget for en fremtidig reklameregulering på området, kan udvalget dog konstatere, at den overvejende del af udvalgets medlemmer finder: at der er behov for fortsat at fastsætte regler i særlovgivningen, der begrænser reklameadgangen på området i forhold til, hvad der gælder efter markedsføringsloven. Der er således i udvalget overvejende tilslutning til, at de fremtidige regler

18 18 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser på området kun skal give adgang til at reklamere med en række bestemte og mere entydige oplysninger. at fjernsynsmediet i almindelighed er så stærkt et reklamemedie, at der i en fremtidig reklameregulering på området bør fastsættes forbud mod at reklamere for sundhedsydelser i TV. Udvalget har ikke kunnet opnå enighed om, hvorvidt en fremtidig regulering på området bør begrænses til kun at regulere annoncering eller om reguleringen bør omfatte reklamering i mere bred forstand. Der er dog i udvalget enighed om, at en fremtidig regulering ikke må forhindre, at den enkelte patient i en individualiseret form (mundtligt eller skriftligt) kan få flere oplysninger og mere uddybende information gennem direkte kontakt til den enkelte sundhedsperson, det enkelte privathospital m.v.

19 KAPITEL 2 Afgrænsning af udvalgets arbejde og generelle overvejelser om reklame på sundhedsområdet 2.1. Indledning Ifølge kommissoriet er det Sundhedsreklameudvalgets opgave at foretage en beskrivelse og en vurdering af de eksisterende reklameregler på sundhedsområdet samt på grundlag af en sådan vurdering komme med sådanne forslag til lovændringer på området, som kan sikre en afbalanceret og sammenhængende lovgivning for de forskellige grupper af sundhedspersoner. Med udgangspunkt i kommissoriet har udvalget fundet det nødvendigt at foretage en nærmere vurdering og afgrænsning af, hvilke områder og aspekter inden for sundhedsvæsenet, som er relevante i relation til spørgsmålet om en fremtidig reklameregulering på området, og som derfor bør indgå i udvalgets arbejde. Som et grundlag for udvalgets vurderinger og anbefalinger om udformningen og udstrækningen af en fremtidig reklameregulering på området, har udvalget endvidere fundet det hensigtsmæssigt at foretage nærmere overvejelser om reklame og reklamebegrebets anvendelse i relation til forholdene på sundhedsområdet Afgrænsning af udvalgets arbejde En nærmere afgrænsning af udvalgets arbejde er i dette afsnit foretaget på grundlag af en vurdering af, om udvalget skal beskæftige sig med alle personalegrupper inden for sundhedsområdet, om visse behandlergrupper uden for det sundhedsmæssige ressortområde bør indgå i arbejdet, om visse reklameregler på eller i tilknytning til sundhedsområdet ikke er relevante i denne sammenhæng, samt om faglige foreningers og myndigheders generelle informationsvirksomhed bør indgå i udvalgets vurderinger.

20 20 Reguleringen af reklameadgangen for sundhedsydelser Ressortmæssig afgrænsning Sundhedsreklameudvalgets arbejdsområde kan i vid udstrækning af grænses til behandlergrupper inden for Sundhedsministeriets ressortområde. Den overvejende del af de behandlergrupper, der har betydning i forhold til reklameregler på sundhedsområdet, hører således under Sundhedsministeriets ressortområde og lovgivningskompetence på baggrund af respektive autorisationslove, tilsynsregler i centralstyrelsesloven m.fl. Dette gælder læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, optikere og kiropraktorer samt ikke-autoriserede behandlere. Psykologområdet er ressortmæssigt placeret uden for Sundhedsministeriets område. Forslag til lov om psykologer blev den 7. oktober 1992 fremsat af sundhedsministeren, men blev i forbindelse med udvalgsbehandlingen i Folketingets Sundhedsudvalg overflyttet til Socialministeriets ressortområde. Som autorisations- og tilsynsmyndighed er nedsat et Psykolognævn, der bl.a. fører tilsyn med de autoriserede psykologers reklameringsforhold. Psykologer udgør en behandlergruppe, der på linie med de ovennævnte behandlergrupper inden for sundhedsområdet, må siges at have en direkte interesse i at reklamere med sin virksomhed over for befolkningen. Psykologerne udgør samtidig en behandlergruppe, hvis virksomhedsområde er tæt knyttet til og svært af afgrænse i forhold til andre behandleres virksomhed, som også omfatter undersøgelse, vejledning og behandling. Dertil kommer, at Psykolognævnet efter bestemmelser i psykologloven til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal indbringe de sager vedrørende autoriserede psykologers virksomhed inden for sundhedsvæsenet, som nævnet finder vil kunne give grundlag for kritik eller anden sanktion. Endelig er der i loven fastsat særskilte regler for autoriserede psykologers reklameringsvirksomhed. Udvalget finder, at disse forhold gør det naturligt at inddrage psykologers reklameringsforhold i udvalgsarbejdet på linie med de ovennævnte behandlergrupper inden for Sundhedsministeriets ressortområde. Udvalget har også vurderet relevansen af at inddrage dyrlægernes reklameringsforhold i udvalgets arbejde, primært som en orientering om reglerne på området. Udvalget finder imidlertid ikke, at dyrlægernes reklameringsforhold er relevante i relation til vurderingen af reklameregler for sundhedspersoner.

21 Afgrænsning af arbejdet og generelle reklameovervejelser Afgrænsning i relation til personalegrupper på sundhedsområdet Sundhedsreklameudvalgets arbejde tager sigte på de reklamebestemmelser, der vedrører sundhedspersoners adgang til at reklamere med deres virksomhed over for befolkningen. På en række områder vil den enkelte sundhedsperson således have en direkte erhvervsmæssig interesse i en sådan reklamevirksomhed og vil typisk allerede i dag være underlagt reklamebegrænsende regler i de enkelte autorisationslove. En række sundhedsgrupper, som f.eks. jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, hospitalslaboranter m.v., er typisk ansat som plejepersonale eller som personale, der varetager en integreret del af behandlingen. Disse sundhedsgrupper driver i almindelighed ikke selvstændig privat virksomhed og har derfor ikke i dag behov for kunne reklamere med deres virksomhed over for befolkningen. Udvalgets arbejde vil derfor fokusere på de sundhedsgrupper, der i almindelighed har en mulighed for at drive selvstændig virksomhed og som i dag er underlagt reklamebegrænsende regler i de enkelte autorisationslove. Udvalget vil derfor koncentrere sit arbejde om reklameregler for lægevirksomhed, tandlægevirksomhed, kiropraktorvirksomhed, klinisk tandteknikervirksomhed, optikervirksomhed, psykologvirksomhed samt den virksomhed, som udøves af ikke-autoriserede behandlere. Det kan imidlertid ikke afvises, at det i fremtiden vil blive mere udbredt med selvstændig virksomhed inden for andre personalegrupper på sundhedsområdet. Fysioterapeuter og fodterapeuter driver allerede i dag selvstændig virksomhed i vid udstrækning, men er ikke i dag underlagt særskilte reklameringsbestemmelser i de respektive autorisationslovgivninger. Ergoterapeuter driver i dag selvstændig virksomhed i begrænset omfang, og det kan samtidig ikke afvises, at vi i fremtiden vil opleve, at flere andre sundhedsgrupper ønsker at drive privatpraktiserende virksomhed, f.eks. jordemødre på private fødeklinikker. Lovforslag om autorisation af tandplejere er fremsat den 17. januar Såfremt lovforslaget vedtages, vil tandplejerne fra 1. juli 1996 opnå adgang til at udøve selvstændig privat virksomhed i egne tandplejerklinikker. Udvalget har derfor overvejet, om en fremtidig reklameregulering på området også skal gælde for andre end de grupper, der i dag er underlagt reklamebegrænsende regler i de respektive autorisationslove, f.eks. fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, jordemødre, tandplejere og eventuelt andre grupper. Udvalget finder det naturligt, at fremtidige regler på området også kommer til at omfatte grupper, der har eller frem-

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 93 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt Dato 8. februar 2013 Sagsnr. 2012081031 mdn mdn@dkma.dk Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2

Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg. København den 22. december 2004. Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame StemCare ApS Baunegårdsvej 73 Parkgade 10 2900 Hellerup 6400 Sønderborg København den 22. december 2004 Reklame for CopyGene udsendt på TV 2 StemCare har i brev af 2. september

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Den retlige regulering et overblik : Reklame for lægemidler Markedsføring af sundhedsydelser Medicinsk udstyr (CE-mærkning og reklame)

Læs mere

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere