M E D D E L E L S E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 157 Januar - Februar 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser Side 3 Ved årsskiftet (Landsformandens udtalelse) Side 3 Landspræmieskydning Side 4 Søren Gade er fortsat forsvarsminister Side 5 Meddelelser fra Kredsene Side 6 Den Danske Brigade i Sverige Side 11 Når det regner i Afghanistan Side 12 Danmarks NATO omdømme Side 13 Kampvogne i aktion i Afghanistan Side 14 Målet er et sundere Forsvar Side 15 Praktiske oplysninger: Overblik FOUAT s kalender Side 16 Deadlines for stof til bladet forventet udsendelse Side 16 Andre begivenheder af interesse for medlemmer/fouat Side 16

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: , Arb.: Mobil : : Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den i kalenderen på sidste side anførte tidsfrist. Skydeudvalgsformand Gregers Djørup Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. 2

3 Ved årsskiftet Vi nærmer os nu det ny år og kan se tilbage på endnu et godt foreningsår med gode aktiviteter på kredsniveau. Hver kreds lever i sin egen velkendte rytme, som netop medlemmerne sætter pris på. Årsmødet blev afholdt i Fredericia den 28. marts under kyndig tilrettelæggelse og gennemførelse af Sydjyske Kreds. Mødet er tidligere i år fyldestgørende refereret her i bladet, men jeg vil gerne fremhæve især to pkt. fra mødet, nemlig de positive og konstruktive drøftelser af forslaget til ny vedtægter som jeg vender tilbage til - og ikke mindst også det spændende indlæg af Chefen for Danske Division Generalmajor Peter Kühnel om Hærens aktuelle tilstand. Udkastet til de ny vedtægter blev efter drøftelserne på årsmødet i september tilsendt kredsformændene for evt. yderligere kommentarer. Forslaget har jeg herefter valgt at udsende til orientering vedlagt nærværende MED- DELSER, og med formål at forelægge det til vedtagelse på årsmødet i Odense den 2. april. Interessant har det været at følge processen fra udsendelsen af 1. udkast til modtagelsen af kredsformændenes kompetente og konstruktive samt til tider bramfri bemærkninger og mundende ud i ledelsens sammenfatning, som blev fremlagt på årsmødet. Med overskrifter som decentralisering, regelforenkling samt modernisering og den gennemførte proces, tegner der sig et positivt indtryk af foreningens fortsatte levedygtighed. I dette nr. af MEDDELSER er også offentliggjort årets skyderesultater. Desværre må vi konstatere, at vilkårene for nogle kredses muligheder for at afvikle skydninger er meget vanskelige og pt. ikke mulige at gennemføre. Det drejer sig om Storstrøms, Nordjyske og Midtjyske Kreds. Der er så 4 kredse, der har gennemført skydningerne. Jeg ønsker tillykke til de vindende skytter fra Fyns Kreds og Midt- og Vestsjællands Kreds samt sidstnævnte kreds også for den af Storstrøms Kreds udsatte pokal. Årsmødet næste år afholdes den 2.april på soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Program m.v. vil fremgå af næste nummer af bladet. Jeg sender alle med familie de bedste ønsker for julen og det ny år. Jørgen Sverker Nilsson Landsformand 3

4 LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2007 STORSTRØMS KREDS Skydningen er ikke afholdt. NORDJYSKE KREDS Skydningen er ikke afholdt. FYNS KREDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K. KN Erik Lykke Pedersen 217 John Curt Jensen 223 SSG Gert Riber Schultz *) 215 Erik Olsen *) 215 MJ Leif Mosegaard 202 Helle Jürgensen 212 PL Ronald Magnussen 195 Mogens Røgind 199 MJ Kjeld Frimuth 194 Karl Johan Nilausen 197 Total 1023 Total 1046 Antal skytter: 10 Vejr: Blandet Vejr: Overskyet. KØBENHAVNS KREDS SYDJYSKE KREDS MJ Peter Rude 213 OL B.O. Fabricius 195 KN H.C. Egelund 200 MJ K. Fabricius 184 MJ Peter Rønberg 196 MJ E. Vorgaard 183 PL I. Becker-Larsen 172 MJ I.M. Terkildsen 172 OL K.-A. Knudsen 163 MJ K.M.L. Glud 159 Total 944 Total 893 Antal skytter: Vejr: Småregn 10 skytter. Vejr ikke oplyst. *) Erik Olsen flest 10'ere på 25m. Præmiefordeling: Oberst Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: John Curt Jensen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 223 points. Kaptajn Busch s mindeskål tilfalder i år: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Fyns Kreds, med 217 points. Kaptajn Troels-Smith s mindepokal tilfalder i år: Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 215 points. Major Ulrichsens pokal tilfalder i år: Seniorsergent Gert Riber Schultz, Fyns Kreds, med 215 points. Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år: Midt- og Vestsjællands Kreds med 1046 points. 4

5 Som bekendt har det hidtil været en tradition, at vandrepræmier og logbøger blev overdraget til vinderne eller disses repræsentanter i forbindelse med den årlige stiftelsesfest på Kastellet. Denne fest afholdes nu under ændrede former. Der er i skrivende stund ikke taget stilling til, hvorledes præmieoverdragelsen fremover skal finde sted. Præmietagerne for 2006 vil modtage direkte besked om, hvorledes de skal forholde sig med de præmier, der er i deres varetægt. Københavns Kreds siger tak til alle for godt samarbejde i 2007 og ser frem til en god sæson i år 2008 om end det er med beklagelse at det må konstateres, at endnu en kreds - af praktiske årsager - ikke har set sig i stand til at gennemføre landspræmieskydningen. GREGERS DJØRUP Skydeudvalgsformand Søren Gade genvalgt Stadig forsvarsminister Hvem er han? Mød ministeren i Københavnskredsen den 24. januar 2008 i Kastellet kl Forsvarsminister siden 24. april Folketingsmedlem for Venstre i Ringkøbing Amtskreds fra 20. november Midlertidigt folketingsmedlem for Ringkøbing Amtskreds 12. oktober til 5. november Søren Gade er født den 27. januar 1963 i Holstebro, søn af skibsfører Poul Jørgensen og sygeplejerske Anna Gade Jørgensen. Folkeskoleeksamen ved Sønderlandsskolen i Holstebro i Samfundsfaglig student fra Holstebro Gymnasium i Cand.oecon fra Aarhus Universitet i IAA-Diplomuddannelse fra Den danske Reklameskole i Har været ansat som international markedsanalytiker på Cheminova Agro A/S , i Bilka, Holstebro , som aftenskolelærer på Holstebro Handelsskole , som driftsøkonom på Færch Plast A/S og som centerchef på RAR Regnskabscenter fra 1. marts 2001 til 23. april Sergentskolen i Sønderborg 1983, Løjtnantsskolen i Oksbøl samme år, tjenestegørende officer ved Jydske Dragonregiment, Holstebro , reserveofficer med kontrakt med graden major ved Jydske Dragonregiment Holstebro. Videreuddannelse trin I for reserveofficerer , FN-observatørkursus 1990 og kontraktansat FN-observatør ved UNTSO i Mellemøsten Partiet Venstres folketingskandidat i Holstebro-kredsen fra Var næstformand i Folketingets Forsvarsudvalg fra 2001 frem til udnævnelsen til Forsvarsminister den 24. april Kilde: FMN hjemmeside 5

6 Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup : Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr Foredragssæson 2007-II Sæsonens fire foredrag er vel gennemførte og nedenstående følger et resumé. Fremmødet for de tre første var i gennemsnit 25 medlemmer. Første foredrag blev afholdt den 11. oktober, hvor kontreadmiral Immanuel B. Rodholm gennemgik forberedelserne og gennemførelse af Sænkningen af den danske Flåde 29. august Beslutningen til dette blev truffet af søværnets ledelse med chefen for Søværnskommandoen, viceadmiral A.H. Vedel, i spidsen og loyalt fulgt op under stor hemmeligholdelse af officerskorpset. Vedel satte sig op mod samarbejdsregeringens direktiver og den tyske besættelses- magts stadig stigende krav og påbud. Rodholm redegjorde for flådens deployering og beskrev situationen for de enkelte enheder, - både de på Holmen værende, til provinshavnene forlagte og endelig til de sejlende enheder engageret i patruljering, minestrygning og uddannelse. For hver enkelt enhed foreligger forløbet af begivenhederne. Også for artilleriskibet Niels Juels kamp i Isefjorden, der sluttede med grundsætning og ødelæggelse af skibets manøvredygtighed og våbensystemer. Det var for tilhørerne her tydeligt, at aftenens foredragsholder med tjeneste ombord på skibet dvælede ved erindringen om den påtvungne kommandostrygning. Meget smukt og ærefuldt. Sænkningen af flåden, dokumenteret ved det velkendte foto af den ødelagte og kæntrede fregat Peder Skram, vakte anerkendelse i vor omverden og er et minde om tiden for vor generation. (Litteratur: Vilhelm la Cour: Danmark under besættelsen, Westermanns Forlag, Kbhvn. 1946) Den 25. oktober fortalte kommandør Poul Grooss om den langvarige tyske belejring af Leningrad i knap 900 dage i årene En begivenhed i det 20. århundrede, hvor dette bysamfund udsattes for de allerstørste ødelæggelser og tab af menneskeliv sammenlignet med andre steder (byer). En geopolitisk og historisk gennemgang belyste områdets vitale betydning for omverden. Med byens beliggenhed og stedets store flådebase i dybden (for enden af/ i den østlige ende) af Den finske Bugt blev det er strategisk mål for Hitler. Men der var også for ham det psykologiske drive, at Leningrad betragtedes som bolchevismens vugge. Meget nær en tredjedel af byens civile befolkning på 3. mill. blev ofre på grund af bombardementerne samt af mangel på fødemidler og fornødenheder til sygdomsbekæmpelse. Men også et tilsvarende antal sovjetiske soldater mistede livet i kamp. Byen overlevede af flere grunde: Strategisk: Tysklands allierede Finland vægrede sig ved fremrykning ud over gammelt grænseland. Desuden manglede tysk materieloverlegenhed ved Armegruppen (Nord), da det gik op for tyskerne, hvor stærk modstanden var. Taktisk: Der var hverken rum eller midler til for tyskerne at foretage omfattende manøvre. Logistisk: I perioder med hård frost kunne lastbilkolonner fremføres over Ladogasøen (og flodsystemet) med forsyninger til byen. Befolkningen kaldte det Livets vej. Psyke: Russeren havde noget at leve for og havde overlevelsesinstinkt samt lavere basale krav end den vesteuropæiske modstander. Meget gribende sluttede Poul Grooss af med uddrag af en ung pige, den 11-årige Tanya Savityevas s dagbog med datering af hendes enkelte familiemedlemmers død. (Litteratur: 'Joseph Wechsberg: Leningrad' og 'Harrison E. Salsbury: 900 dage'.) 6

7 Torsdag den 8. november gav major Hans Mølleskov, FE, en meget nøgtern orientering om forholdene ved DANCON hold 1 under indsatsen i Helmandprovinsen i Afghanistan, - baseret på sin tjeneste som næstkommanderende ved holdet. Basen var placeret i den flade ørken med milevidt udsyn til alle sider, hvor fjendtlig fremtrængen umiddelbart kunne afvises. Forevisning af en billedserie med ledsagende kommentarer om underbringelse i teltlejr, forplejning, hygiejne, vedligeholdelse af udrustning, våben og materiel samt debriefing fik hos tilhørerne en anden dimension, thi beredskabet var konstant højt og varmen trykkende. Den operative og farefulde fremrykning og indsættelse mod mål i uoverskuelig terræn og i mindre bebyggelse fortættede tavsheden i lokalet. Med den meget faglige og seriøse gennemgang måtte tilhørerne erkende, at den militære profession for forsvaret i dag stiller krav, især psykiske, som kun få af vore medlemmer har været udsat for. Hans Mølleskov udtalte sig meget anerkendende om samarbejdet mellem danskere og briter. Under benyttelse af pragtfulde fotos gav museumsleder Frank Allan Rasmussen ved Industrimuseet Frederiks Værk den 22. november en yderst interessant gennemgang af Holmens, inkl. Orlogsværftets historie og udvikling fra 1500-tallet og op til 1950erne. Det hele var der. Områdets udstrækning og udnyttelse med udstikker til den københavnske bydel på den anden side af havneløbet med byens mange kanaler, men først og fremmest opdeling af Holmen (overordnet betegnelse) med dens sammensætning af en lang række store og små holme. Med entusiasme fremførtes anlæg og bygningers arkitektur, men også kritiske bemærkninger fandt vej til det mindre acceptable byggeri. En omtale af betydende personer, firmaer og selskaber og glimt af gadebilledet, gav et godt signalement af samtiden. Fra promenade med borgerskabet til den lavere stand med trækvognen. En beskrivelse af arbejdspladserne på værft og i dokker var fængslende. Nok træls og slidsomt, men alligevel bundet til arbejdet med eksempler på ansættelse gennem fem generationer og 60 års jubilæer. Holmen var betydende for datiden og op i vort århundrede. Med Københavns indbyggere indenfor voldene var de beskæftiget på Holmen og det dobbelte kan antages gennem familie, handel og subkultur at have haft relationer der til. Kredsens forårsekskursion i 2008 gik jo til Frederiksværk. Så flere og i alt 40 medlemmer mødte frem til gensynet med museumslederen. Forårssæson 2008-I Foredragene afholdes på annoncerede torsdage kl i Gl. Varmecentral i Kastellet med efterfølgende let spisning i Ndr. Magasin. Af praktiske grund er tilmelding ønskelig pr. mail eller tlf. senest ugedagen (torsdagen) før til formand eller forretningsfører. Torsdag 10. januar fortæller major Flemming Holmgreen om Dansk-Baltisk Auxiliærkorps i randstaternes frihedskamp Holmgreen behandler den politiske situation i de baltiske stater 1919 og problemerne med opstilling af det danske korps. Endvidere trækkes de mest markante personer, som virkede i og for korpset, frem. Gæster er velkomne. Torsdag 24. januar har MF, forsvarsminister Søren Gade ordet. Ved tilmelding opgives evt. ønske om ledsager, der evt. vil blive bekræftet senere af formanden. Torsdag 7. februar afholder oberstløjtnant Carl L.E. Ibh causeri over danske håndvåben i den danske hær og hjemmeværn. Gæster er velkomne. 7

8 Torsdag 21. februar foredrager kontreadmiral Niels Mejdal over emnet Danmarks ubåde i fred og krig. Siden den kontroversielle fødsel i 1909 har danske ubåde været et væsentligt islæt i forsvaret af nationen. Knap så nyskabende i 1. Verdenskrig og mellemkrigsperioden, hvor de mest blev udnyttet som torpedobåde, der kunne undvige ved at dykke. Men under Den Kolde Krig fik de danske ubåde deres særlige rolle som den fremskudte joker i invasionsforsvaret og efterretningsindsamleren på de hemmelige patruljer i Østersøen. Efter Murens fald kulminerede ubådsvåbnets historie med deltagelse i den 2. Golfkrig og den efterfølgende ubegrundede politiske beslutning om at nedlægge det danske ubådsvåben. Gæster er velkomne. Generalforsamling 2008 afholdes den 6. marts i Kastellet, Gl. Varmecentral, kl Emner, der ønskes optaget på dagsorden, bedes forelagt formanden inden 20. januar. Klipfiskfrokost afholdes fredag den 28. marts i Kastellet forventeligt kl Bestyrelsen ønsker Godt nytår til alle medlemmer og familie Mød ministeren i Københavnskredsen den 24. januar 2008 i Kastellet kl med en tak for opbakningen til kredsens arrangementer mm. Storstrøms Kreds Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo : Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg : Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Siden sidst Tirsdag den 20. november holdt chefen for Gardehusarregimentet, oberst I.H. Sørensen en særdeles interessant orientering om Hæren og dens forhold nu og i den nærmeste fremtid. Oberstens engagement i det udsendte personels vilkår var en meget positiv oplevelse, som tillige blev gjort levende ved hjælp af en række gode eksempler. Den anden del af orienteringen handlede om de ændrede vilkår, som er en følge af, at de funktionelle tjenester nu har overtaget stort set alle de opgaver, som et regiment tidligere løste. Det er svært for os, der ikke har været tjenstgørende i en række år, at erkende og acceptere dagligdagens nye virkelighed, som vore regimenter og deres personel må leve med. Det er bestemt heller ikke uproblematisk, men det virkede som om de tjenstgørende havde lettere ved at omstille sig end vi pensionister har. 8

9 Det var en god aften, som ikke blev ringere af, at orienteringen fandt sted i Parolesalen og at vi fik lov til at holde 3. halvleg i GHR smukke Officerscasino, så snakken kunne fortsættes over en enkelt øl eller to. Varsel om kommende aktiviteter Vi planlægger et krigshistorisk foredrag torsdag den 24. januar kl på Skovsøgård. Kaptajn Steffen Dresler er fortsat i Langtbortistan, men vi håber, at han vil kunne holde sit foredrag om de danske jernbaner under 2. verdenskrig den aften. Såfremt han er forhindret vil formanden holde foredrag om udfaldet fra Fredericia 6. juli En af krigshistoriens mest geniale operationer. Når foredragets emne er afklaret, beder vi webmasteren om at rette det i Meddelelser så husk at se på hjemmesiden midt i januar. Generalforsamling bliver gennemført torsdag den 6. marts kl , ligeledes på Skovsøgård og efter samme model som de to foregående år med hovedvægten på generalforsamlingen og de efterfølgende forlorne skildpadder. Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt i god tid forud for generalforsamlingen. Notér allerede nu de to datoer i din pæne nye kalender. Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Ildfuglevænget 64, 5260 Odense S Giro nr Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Siden sidst. Den 14. november aflagde kredsen besøg ved Fighter Wing Skrydstrup. 28 personer deltog i et veltilrettelagt og spændende program, hvor chefen, oberst Niels Sværdborg, fortalte levende om Flyvevåbnets muligheder og opgaver. Bagefter var der mulighed for at gå i detaljer med såvel en F-16 som med den af de nye redningshelikoptere, der står klar i Skrydstrup. Alt ledet af inspirerende og engagerede instruktører. Midt i det hele en lækker frokost-buffet, der - af forskellige årsager - blev så billig, at forretnings-føreren (der af principielle årsager aldrig refunderer forud indbetalte kuvertpriser) kunne konstatere, at kredsen for en gangs skyld havde overskud på et arrangement. Varsel om ordinær generalforsamling (Gentagelse fra Meddelelser nr. 156) Der vil som vanligt blive udsendt skriftlig indkaldelse til medlemmerne (brev eller bekræftet ) om generalforsamlingen. Bestyrelsen kan imidlertid allerede nu varsle, at den finder sted, nemlig 9

10 Tirsdag den 26. februar 2008 kl på Ryes Kaserne i Fredericia Programmet omfatter: Møde i Officersmessen, velkomst og kaffe Generalforsamling i Konferencecenteret mens damerne hygger sig i messen Frokost i messen Foredrag ved generalløjtnant Ole Kandborg med efterfølgende debat Kredsens medlemmer ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår! Midtjyske Kreds Formand oberst Michaël Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup : : Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Bowling Kampen om FOUAT`s bowlingpokal blev gennemført mandag den 26. november 2007 i Løvvangens Bowlingcenter. Resultat som følger: Major Gunnar Albrechtsen Pokalvinder 339 point Kaptajn Villy Egebo 289 point Kaptajn Jes Reiner Pedersen 242 point Kaptajn Leif Nygaard 241 point Kaptajn Eigil Højst Pedersen 219 point Kaptajn Per Ehrhorn 217 point Kaptajn Erik Christensen 210 point Fru Rita Ehrhorn 196 point Fru Inge Pedersen 195 point Pokalen blev overrakt til vinderen af formanden under kredsens julefrokost mandag den 17. december 2007 i Løvvangens Bowlingcenter. Mandag den 17. december var efterårets sidste spilledag i bowling. Vi starter op på forårets spilledage mandag den 7. januar 2008 kl Generalforsamling Kredsen indkalder herved til ordinær generalforsamling mandag den 17. marts 2008 kl i det lille mødelokale i Løvvangens Bowlingcenter. 10

11 Dagorden Deltagere i generalforsamlingen vælger en dirigent. Indtil denne er valgt ledes mødets af kredsstyrelsens formand. Valg af dirigent Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år Virksomheden i det kommende år Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Fastsættelse af medlemskontingentet for det efterfølgende år Valg: Nuværende bestyrelse Franz Strehle, formand er ikke på valg Fg. forretningsfører Kaptajn Per Ehrhorn ønsker ikke at fortsætte Bestyrelsesmedlem Kaptajn Leif Nygaard ønsker ikke at fortsætte Bestyrelsesmedlem Kaptajn Mogens Pedersen er ikke på valg Revisor Major Gunnar Albrechtsen ønsker ikke at fortsætte Suppleant for revisor Major Strange-Møller er på valg. Kredsen skal have valgt - en ny forretningsfører - et nyt bestyrelsesmedlem - en revisor, endvidere henledes opmærksomheden på, at hvis der fortsat er interesse for bowling, skal der findes en leder til bowlingholdet. Behandling af forslag fra repræsentantskabet Behandling af forslag fra kredsstyrelsen behandling af andre forslag. Kl spisning i cafeteriet i Løvvangens Bowlingcenter Kl til ca under kaffen i det store mødelokale vil forfatter Bjarne Wagner, Augustenborg foredrage over emnet - Retsopgøret i Aalborg Maj Pris for middagen med kaffe ekskl. drikkevarer er kr. 100,- Af hensyn til arrangementet bedes bindende tilmelding gives til undertegnede på eller på eller til formanden på senest mandag 10. marts Sommerudflugt Kredsen gennemfører en sommerudflugt under ledelse Jes Reiner Pedersen søndag den 1. juni Mødetid og sted: Hovedindgangen til Bagsbo Fort Bunkermuseum, Understedvej 21, 9900 Frederikshavn kl Der skal påregnes en entrébillet på kr. 30. Madpakke medbringes og den kan indtages på Kilden Gl. Skole, Brøndersslevvej 41, 9900 Frederikshavn, men hvis interesse haves er der en anden mulighed. Et besøg på en gård, hvor der er 28 gamle tyske bunkers. Pågældende importerer ungarsk vin. Han kan lave en vinsmagning med 8 slags vin, laks, suppe og ost til en kuvertpris på kr. 275 pr. næse. Det kan selvfølgelig gøres billigere, hvor vi selv har mad med og så smager vinen. Ved tilmeldingen senest lørdag den 17. maj 2008 bedes tilkendegivet om man vil: - Medbragt madpakke indtages på Kilden Gl. skole - Vinsmagning, suppe, laks m.v. til kr Medbragt madpakke + vinsmagning. 11

12 Den danske Brigade i Sverige Den 5. maj 1945, klokken forskød 5. Bataljon fra lejren i Skåne til Helsingborg, som nåedes klokken Ved middagstid blev et par delinger overført til Helsingør til støtte for de lette bataljoner, der var kommet over tidligere, men først klokken søndag den 6. maj 1945 var hele bataljonen, med samtlige køretøjer i Danmark. Klokken får bataljonen marchordre, med Ordrup Jagtvej som foreløbigt mål. Efter ca. 3 timers ventetid afgik bataljonen ca ad Strandvejen - Østerbrogade - Farimagsgade til Halmtorvet, hvorfra indkvartering skulle ske på Gasværksvejens Skole. Teten af kolonnen består af en motorcykel (med premierløjtnant H. Berg, delingsfører 1. Deling/4. Kompagni, på bagsædet), efterfulgt af en lastvogn, med chef for 4. Kompagni, premierløjtnant U. Krogh. Herefter følger to maskingeværgrupper, to 37mm kanongrupper, en morterdeling og yderligere to maskingeværgrupper. Forspidsen var ledsaget af tre motorordonnanser. Overalt var der jublende menneskemængder, der hilste Brigaden velkommen hjem, og brigadererne solede sig i opmærksomheden, men pludselig... Ja, her kunne historien fortsættes fra den kilde, hvor den er fundet, men spørgsmålet er, om der i foreningen stadig findes medlemmer, der oplevede denne hjemkomst fra Sverige. Skulle vedkommende ikke have mulighed for selv at skrive, er der ingen tvivl, at andre gerne vil hjælpe med det tekniske. Redaktionen beder kredsene om at være behjælpelig med at søge efter rigtige veteraner i medlemskredsen. På forhånd tak! Når det regner i Afghanistan Efter at have været uden nedbør siden juni gik der med et tordenskrald hul på bylden. Og nu kommer regnen kl. 11:11 Af Christian Reinhold, presseofficer Så kom den. Kl den 28. november. Et tordenskrald og så regnede det. I Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan har det ikke regnet siden juni måned. De lokale bønder har gennem længere tid forberedt regnens komme. Det har pløjet de knastørre marker, og de har lavet små jordvolde, som skal holde på den sparsomme regn, der langt om længe falder. De lokale, afghanske bønder har forberedt markerne til regnens komme. Der er lavet små jordvolde, som skal holde på de værdifulde dråber. De danske styrker i Helmand-provinsen er vant til regn og et køligere vejrlig hjemmefra, så her er regnen også velkommen. Forhåbentlig vil regnen betyde, at en af Afgha- 12

13 nistans værste plager for de danske soldater, støvet, vil lægge sig en smule. Camp Bastion i regnvejr minder jo næsten om en hjemlig, dansk kaserne på en grå efterårsdag. Helmand eller Holstebro? Når det regner i Camp Bastion kan det godt være svært at se forskel. Danmarks NATO omdømme Kilde: Danmarks NATO-omdømme Dansk Institut for Militære Studier November 2007 Fra Prügelknabe til duks (i uddrag) I kølvandet på Den Kolde Krigs afslutning har Danmark fået et historisk godt omdømme i NATO. Danmark er i mange henseender blevet Alliancens duks. Årsagen til det forbedrede danske alliancerenommé skal i stor udstrækning søges i NATO s nye roller og i særdeleshed i ændringerne i den såkaldte byrdedelingsdebat. Den seneste udvikling i de allianceinterne drøftelser om ansvar og byrder kan imidlertid meget vel udfordre det gode danske NATO-omdømme. Danmark er dog ikke uden muligheder for at imødegå en sådan udvikling. Hvis Danmark også vil opfattes som en troværdig og solidarisk alliancepartner i 2010 og 2015, er der god ræson i at sikre, at det kommende forsvarsforlig som minimum resulterer i, at forsvarsbudgettets størrelse målt som procent af BNP bliver fastholdt. Det vil betyde, at regeringen og Folketinget skal afsætte flere penge til forsvaret og fortsat gøre det, således at udgifterne til forsvaret følger med samfundets øgede velstand som målt i stigning i BNP. Samtidig bør Danmark fortsat arbejde for en yderligere konkretisering og prioritering af de såkaldte anvendelighedsmål i NATO regi. Ved at måle anvendeligheden af forsvarsbudgettet vil Danmark være i stand til at dokumentere, hvor meget vi får ud af et begrænset budget. Danmark bør desuden sikre, at de ambitiøse målsætninger indeholdt i det seneste forsvarsforlig bliver indfriet. Det stiller krav om, at forsvaret bliver bedre rustet til at rekruttere og fastholde civile og militære specialister. Man kunne i den sammenhæng overveje at fritage udstationerede soldater og civile for at betale indkomstskat. Hvad kan Danmark gøre for at fastholde det gode alliancerenommé i de kommende år? Hvilke tiltag vil bidrage til at give det gode danske NATO-omdømme levetidsforlængelse? Danmark bør for det første fortsætte med at arbejde aktivt for, at Alliancens byrdedelingsdebat frem for alt tager sit afsæt i det output, medlemslandenes forsvarsinvesteringer udmønter sig i, og ikke i størrelsen på de økonomiske ressourcer, der allokeres til 13

14 de enkelte landes væbnede styrker. Set i lyset af Danmarks relativt begrænsede forsvarsudgifter er det i dansk interesse at undgå, at byrdedelingsdiskussionernes inputside igen bliver dominerende. På det praktiske plan kunne en sådan dansk byrdedelingspolitik eksempelvis udmønte sig i forslag om en yderligere konkretisering og prioritering af de såkaldte anvendelighedsmål i NATO-regi. Danmark bør for det andet sikre, at de ambitiøse målsætninger indeholdt i det seneste forsvarsforlig bliver indfriet. Det stiller krav om, at forsvaret bliver bedre rustet til at rekruttere og fastholde civile og militære specialister. Indsatsen for at sikre, at færre specialister søger væk fra den militære sektor, kan naturligvis antage mange former, men såfremt bestræbelserne skal have den helt nødvendige hurtige effekt, synes det oplagt at se nærmere på Side 37 af 48 Danmarks NATO-omdømme Dansk Institut for Militære Studier November 2007 mulighederne for at forøge lønningsniveauet for forsvarets udsendte. Man kunne i den sammenhæng overveje at fritage udstationerede soldater og civile for at betale indkomstskat. Skal ambitionerne i forsvarsforliget honoreres, kan det endvidere blive nødvendigt at tilføre forsvaret yderligere økonomiske ressourcer til gennemførelsen af de internationale operationer. Adskilligt tyder på, at forligets økonomiske ramme har et omfang, der ikke muliggør udsendelsen af operative kapaciteter svarende til mand i Endelig og for det tredje bør de ansvarlige danske beslutningstagere undgå, at den andel af landets samlede økonomiske ressourcer, der figurerer på forsvarsbudgettet, reduceres yderligere i de kommende år. Hvordan de altid knappe ressourcer bør fordeles, er i sagens natur et rendyrket politisk spørgsmål, men såfremt det vurderes, at Danmarks NATO-omdømme har stor værdi, er der god ræson i at sikre, at det kommende forsvarsforlig som et minimum resulterer i, at forsvarsbudgettets størrelse målt som procent af BNP bliver fastholdt. En fortsættelse af det aktuelle investeringsniveau målt i faste priser (ca. 19 milliarder i kroner) vil med al sandsynlighed ikke være tilstrækkelig til at afværge en voksende NATO-kritik af det danske forsvarsbidrag. Fastfryser Danmark derimod forsvarsinvesteringerne på de nuværende ca. 1,4 procent af BNP, vil det utvivlsomt bidrage til at konsolidere den danske position som en solidarisk og troværdig alliancepartner. Se også: Kampvogne i aktion i Afghanistan Kilde: FKO De danske Leopard 2A5 Kampvogne i Afghanistan blev indsat i weekenden. (18.november 2007) Der blev ikke skudt, men skulle det blive nødvendigt, kan kampvognene klare opgaven. Der gik kun en time fra Kampvognene var ankommet til Camp Sandford, den danske bataljons fremskudte base. Så blev de sendt i aktion. Kampvognene skulle ind i Green Zone til nogle stillinger, hvor de natten igennem observerede området med deres termiske sigtemidler. Kampvognene kan med deres sigtemidler både se meget langt, og se i mørke, så de egner sig enormt godt til at observationsopgaver, fortæller Christian Reinhold, presseofficer i Camp Bastion. Ingen skud løsnet Der var den nat ingen grund til at benytte sig af kampvognenes ildkraft, men bliver det nødvendigt, kan de også klare den opgave. - Kampvognene kan skyde meget præcist. De kan være så lige effektive som artillerieller flystøtte. Det er bare meget hurtigere at kalde på en kampvogn end at bede om flystøtte, fortæller Christian Reinhold. 14

15 Kampvognene ankom til Camp Bastion for en uge siden og ydede eskorte til en forsyningskolonne på vejen fra Camp Bastion til Camp Sandford. Både her og under operationen i Green Zone viste kampvognene sig effektive i det afghanske terræn. - Den næste periode kommer til gå med, at kampvognsbesætningerne skal lære at arbejde sammen med spejdereskadronen og det mekaniserede infanteri. De skal også lære terrænet godt at kende. Derefter vil man afgøre, hvilke operationer de skal indgå i, fortæller Christian Reinhold. Målet er et sundere Forsvar Mere fokus på træning og helbred og bedre service til medarbejderne. Det er en del af Forsvarets nye fastholdelsesstrategi. Både civile og militære i Forsvaret kan se frem til et sundere og mere aktivt arbejdsliv. Der skal for eksempel ansættes 20 nye idrætsledere på Forsvarets tjenestesteder, som blandt andet skal styrke idrætsaktiviteter i hverdagen. Forsvaret sætter fokus på medarbejdernes helbred og sundhed. Motions- og idrætsområdet styrkes ved, at Forsvaret får 20 nye idrætsledere, som bliver fordelt ved tjenestestederne og her skal arbejde tæt sammen med infirmerierne. Generelle helbredsundersøgelser gennemføres hurtigt. Der ydes økonomisk hjælp til behandling af nogle helbredsmangler i forbindelse med international tjeneste. Forsvarets Sundhedstjeneste, som skal gennemføre ledelsens tiltag i praksis arbejder på højtryk i disse dage. Der er mange nye ideer og målsætninger, som skal hjælpe Forsvaret til at fastholde medarbejderne. Flere læger og resultatløn Der skal hurtigt laves et samlet overblik over medarbejdernes sundhedstilstand. Derfor skal alle ansatte indenfor kort tid have været igennem Sundhedstriaden, som blandt andet omfatter grundige helbredsundersøgelser ved tandlæge og læge. Det vil øge behovet for medicinsk arbejdskraft. Det behov bliver dækket ved at Forsvaret involverer alle sine rådighedslæger, samtidig med at der laves kontrakter om resultatløn og honorering for medarbejde med Forsvarets tandlæger og klinikassistenter. Økonomisk hjælp til nogle helbredsproblemer Forsvarets Personeltjeneste får mulighed for økonomisk at hjælpe medarbejdere med nogle helbredsmangler, der gør den pågældende midlertidigt uegnet til internationalt tjeneste. Hjælpen kan ydes til helbredsmangler, der ikke er omfattet af et offentligt betalt behandlingstilbud, og hvor behandlingen hurtigt vil kunne gøre medarbejderen egnet til 15

16 tjeneste. Ordningen omfatter betaling for operationer for nærsynethed og visse tandlægebehandlinger, der ikke ydes tilskud til fra sygesikringen. Der bliver i øjeblikket arbejdet på et forvaltningsgrundlag, som mere præcist regulerer, hvordan og hvornår tilskud kan opnås. Kilde: FKO roverblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor Bowlingsstart Nordjyske Løvvangen Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Foredrag København Kastellet Foredrag Midt- og Vestsj. Skovsøgård Foredrag København Kastellet Gen.forsamling København Kastellet Gen.forsamling Sydjysk Ryes Kaserne, Fredericia Gen.forsamling Midt- og Vestsj. Skovsøgård Gen.forsamling Nordjyske Løvvangen Klipfiskfrokost København Kastellet Sommerudflugt Nordjyske e.n.a Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser Forventet udsendt: Deadline Meddelelser nr. 158 (Marts-april 2008) Deadline Meddelelser nr. 159 (Maj-juni 2008) Deadline Meddelelser nr. 160 (Juli august 2008) Deadline Meddelelser nr. 161 (September oktober 2008) Deadline Meddelelser nr. 162 (November december 2008) Deadline Meddelelser nr. 163 (Januar februar 2009) Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening se eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf Tryk Totalforsvarsregion Sjælland Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 16

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 162 November December 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Folk & Forsvar

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 161 September Oktober 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Fællesstyrelsen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere