Aftaler om Finansloven for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler om Finansloven for 2012"

Transkript

1 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

2

3 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

4 Aftaler om Finansloven for 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 10, 2620 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk center Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: BGRAPHIC Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: Pris: 150 kr. inkl. moms ISBN: Elektronik Publikation: Produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5 Indhold Oversigt over finanslovaftalerne for Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 (20. november 2011) Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2012 (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2012 (16. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 (18. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på Transportområdet (17. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering (12. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden (16. november 2011)

6

7 Oversigt over finanslovaftalerne for 2012 Nyt kapitel Aftale om finansloven for 2012 Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2012 Aftale om redningsberedskabet i 2012 Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet Aftale om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden S RV SF EL V DF LA K Anm.: Lyseblå markering betyder, at partiet deltager i den pågældende aftale. Gul markering betyder, at partiet ikke deltager i den pågældende aftale. Aftaler om Finansloven for 2012 November

8 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1

9 Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2012 (20. november 2011) Aftaler om Finansloven for 2012 November

10 Aftale om finansloven for Aftalens elementer...13 Bedre normeringer i dagtilbud...14 Bekæmpelse af fattigdom...15 Afskaffelse af fattigdomsydelser og regler...15 Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere...15 Loft over børne- og ungeydelsen fjernes...15 Yderligere optjeningskrav til velfærdsydelser annulleres...16 Styrket indsats over for social dumping...17 Styrket indsats overfor udenlandske virksomheder...17 Styrket kontrol af om udenlandske virksomheder er etablerede i hjemlandet...18 Bedre kontrol med og skærpet bødestraf for ulovlig cabotagekørsel...18 Nedsættelse af Udvalg om modvirkning af social dumping...18 Grønt fokus...20 Miljøfokusering af landdistriktsmidler...20 Fremme af økologi...20 Plante- og dyregenetiske ressourcer...21 Fonden for Økologisk Landbrug...21 Strukturelle og miljømæssige udfordringer i landbruget...21 Økologisk handlingsplan...21 Dyrenes vagtcentral...21 Statslig skovrejsning...21 Styrket drikkevandsbeskyttelse...22 Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)...22 Styrket indsats mod kemikalier...22 Bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed...23 Klimatilpasning...23 Støtteordning til energirenovering af bolig...23 En grønnere BoligJobordning...23 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi...24 Kørselsafgift for lastbiler...24 Indeksering af vægtafgift og stykafgifter...24 Højere afgifter på kvælstofilter (NOx)...25 Mere og bedre uddannelse...26 Praktikpladsindsatsen forstærkes...26 Plads til mere uddannelsesaktivitet...26 Ekstra pladser på maskinmesteruddannelserne...26 Reduktionen af tilskuddet til efterskoleelever afskaffes...27 Deltagerbetaling på suppleringskurser fjernes...27 Styrket kvalitet i erhvervsuddannelserne...27 Højere skolepraktikydelse til hjemmeboende over 18 år...28 Fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser...28 Et bedre og mere lige sundhedsvæsen Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

11 Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet...29 Styrket kræftindsats...29 Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen...30 Gratis MFR-vaccine til unge voksne...30 Bekæmpelse af multiresistente stafylokokker...30 Styrket indsats mod sygehuserhvervede infektioner...30 Vaccinegaranti...30 Hurtig hjælp i tyndtbefolkede områder helikopterordning...31 Epilepsihospitalet Filadelfia...31 Ekstra tilskud til tandlæge ved særlige diagnoser...31 Styrkelse af forebyggelsesindsatsen...31 Styrket forebyggelse...32 Flere ressourcer til arbejdsmiljø- og forebyggelse...32 Afgiftsforhøjelser på sodavand, chokolade, slik og konsum-is...32 Højere afgifter på øl og vin...33 Cigaret og tobaksafgifter forhøjes...33 Arbejdsskadeafgift...33 Beskæftigelsesindsatsen...35 Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden...35 Bedre vilkår for ledige...35 Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte. Løft af 6 ugers selvvalgt uddannelse...35 Mulighed for opkvalificeringsjob til ledige ufaglærte og faglærte...36 Flere midler til jobrotation...36 Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage...36 Styrkelse af varslingsindsatsen og den supplerende varslingsindsats...37 Bedre muligheder for uddannelse for ufaglærte ledige...37 Udredning af løntilskud og virksomhedspraktik...37 Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at holde ferie...37 Afskaffelse af tvungen brug af andre aktører...38 Mere fleksible rammer for gentagen aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere...38 Varighedskravet til aktive tilbud sættes ned fra 4 til 2 uger...38 Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed...39 Skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp afvikles...39 Besparelser på beskæftigelsesindsatsen annulleres...39 Den internationale indsats...40 Styrket udviklingsbistand...40 Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande...40 Styrkelse af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)...40 Freds- og konfliktforskning...40 Skatter og afgifter...41 En supplerende grøn check...41 Afskaffelse af multimedieskatten...41 Ophævelse af skattebegunstigelse for medarbejderaktier...42 Loft over indbetalinger til ratepension nedsættes til kr...42 Aftaler om Finansloven for 2012 November

12 Afskaffelse af fradrag for formueforvaltning i pensionsordninger...42 Selskabsbeskatning...43 Sænkning af grænsen for finansielle aktiver ved succession til 25 pct Lønsumsafgift på aktieaflønning i den finansielle sektor...44 Indsats rettet mod sort arbejde...46 Lempelser i skattelovgivningen...46 Styrket indsats over for sort arbejde...46 Styrket indsats i SKAT...47 Styrket kontrol- og inddrivelsesindsats...47 Øget indsats mod illegal import...47 Understøttelse af nye tiltag i SKAT...47 Det finansielle område...48 Undersøgelse af finanskrisen i Danmark...48 Taskforce til styrket indsats mod økonomisk kriminalitet...48 Sanktioner...49 Øvrige initiativer...50 Afskaffelse af gebyrer på familiesammenføringsområdet og annullering af besparelse på tolkebistand...50 Domstolenes sagsbunker nedbringes...50 Styrket retshjælp...50 Stop for tvangsudbud af offentlige opgaver...51 Annullering af besparelser i DSB...51 Sport Event Denmark styrkes...51 Kompensation for forsinkelse af liberalisering af spillemarkedet...51 Oprettelse af et mæglings- og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd...52 Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv...52 EU-formandskabet første halvår 2012 regeringens fællesudgifter...52 Pulje til nye initiativer...52 Budgetforbedringer Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

13 Aftale om finansloven for 2012 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er med aftale om finansloven for 2012 enige om at gennemføre et kursskifte i dansk politik. Aftalen er første skridt på vejen mod et moderne og retfærdigt Danmark, hvor der skabes fornyet fremgang og nye arbejdspladser, og samtidig er en god social balance. Øgede indtægter fra skatter og afgifter gør det muligt at afsætte penge til en række højt prioriterede initiativer samtidig med, at der sikres en ansvarlig linje i den økonomiske politik. Desuden er skatter og afgifter med til at understøtte de fælles målsætninger om bedre forebyggelse og sundhed samt mindre forurening. Med aftale om finansloven for 2012 øges skatter og afgifter varigt med samlet netto 5 mia. kr. til finansiering af højt prioriterede forbedringer. Fattigdommen i det danske samfund skal mindskes. Det skal være slut med urimelige ydelser og regler, der er med til at fastholde mennesker i fattigdom. Derfor afskaffes starthjælpen, introduktionsydelsen og kontanthjælpsloftet samt loftet over børne- og ungeydelse. Ledige skal have bedre vilkår og hjælpes med en meningsfuld og helhedsorienteret indsats, der ikke overskygges af unødvendige og ufleksible regler og krav. Mulighederne for, at ledige kan få uddannelse og opkvalificering, styrkes. Der igangsættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Mere og bedre uddannelse og forskning er afgørende for Danmarks vækstpotentiale og dermed for mulighederne for en højere levestandard og bedre velfærd. Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om en række initiativer, der peger fremad. Der afsættes midler til, at flere unge kan optages på uddannelserne. Kvaliteten i uddannelserne øges. Forskningsindsatsen styrkes. Og der satses mere på udvikling af grønne løsninger og teknologier, som samtidig kan skabe nye erhvervsmuligheder og nye arbejdspladser de kommende år. Der skal gøres mere for at fremme økologisk fødevareproduktion i Danmark. Det gavner naturindholdet på landbrugsarealerne, giver et bedre vandmiljø og en stærkere dyrevelfærd. Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte midler til fremme af økologien med henblik på en fordobling af det økologiske landbrugsareal frem mod Fonden for Økologisk landbrug styrkes, og ambitionerne skal hæves i den kommende handlingsplan for økologi. Danmark skal føre en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik. Udbredt fattigdom og stor ulighed udgør nogle af de største problemer for verdens udviklingslande. Derfor øges udviklingsbistanden. Samtidig forbedres vilkårene for udlændinge, som kommer hertil. Der skal være bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. Det vil give en højere livskvalitet Aftaler om Finansloven for 2012 November

14 og bedre mulighed for at få en god begyndelse, både for asylansøgere, der vender hjem, og for dem, der får ophold i Danmark. Der er med de forringede vækstudsigter for dansk økonomi i år og næste år udsigt til at arbejdsløsheden stiger yderligere. Tidligst til næste år er der udsigt til en stabilisering på arbejdsmarkedet. Det kan have store menneskelige omkostninger særligt hvis det rammer unge, og hvis langtidsledigheden vokser. For at håndtere udfordringerne med lav vækst og beskæftigelse i 2012 gennemføres en omfattende kickstart af dansk økonomi. Kickstart af dansk økonomi Der fremrykkes og igangsættes offentlige investeringer for i alt 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013 i veje, jernbaner og kystbeskyttelse, skoler og daginstitutioner mv., sygehuse og nyt apparatur mv., almene boliger, vind og omstilling til biomasse mv. samt en betalingsring. Ordningen med Kom-i-gang-lån for iværksættere styrkes og forlænges med 150 mio. kr. i 2012 Den nuværende særlige praktikpladsindsats forlænges fra 2011 til 2012: Præmie- og bonusordning på op til kr. for hver uddannelsesaftale. Mulighed for løntilskud på 30 kr. pr. time i indtil 7 måneder for elever i erhvervsgrunduddannelsen flere praktikpladser i kommuner og regioner. 250 ekstra praktikpladser i staten ekstra skolepraktikpladser. Yderligere skolepraktikpladser i Sociale klausuler om praktikpladser i udbud af offentlige opgaver. Forsøg med praktikpladscentre i erhvervsskolerne. Aftale om finansloven for 2012 indeholder en ufordelt ramme på 5 mia. kr. i 2013, hvoraf 3 mia. kr. er finansieret af højere skatter og afgifter mv. Regeringen og Enhedslisten er enige om, at de 3 mia. kr. fra højere skatter og afgifter mv. kan anvendes på højt prioriterede områder og blandt andet udmøntes som led i forhandlingerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2013 med KL og Danske Regioner samt finansloven for Det omfatter blandt andet midler til velfærdsforbedringer, uddannelse, forskning, sundhed og borgerrettede initiativer i kommunerne. Der er i den forbindelse enighed om, at 500 mio. kr. af den afsatte ramme anvendes til at opnå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Regeringen udmønter midlerne i aftalen om kommunernes økonomi for Herudover disponeres 100 mio. kr. i 2013 af den afsatte ramme, herunder til en pulje til nye initiativer. Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at rammen på 3 mia. kr. finansieret af højere skatter og afgifter ikke kan indgå som finansiering af politiske aftaler, hvor Enhedslisten ikke er aftalepart, eller til skattelettelser. Den resterende del af den ufordelte ramme på 5 mia. kr. i 2013 er forudsat finansieret ved en reduktion af erhvervsstøtten på 2 mia. kr. Der træffes særskilt aftale herom. 12 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

15 Aftalens elementer Med aftale om finansloven for 2012 er regeringen og Enhedslisten enige om at gennemføre en lang række nye initiativer på følgende områder: Bedre normeringer i dagtilbud Bekæmpelse af fattigdom Styrket indsat over for social dumping Grønt fokus Mere og bedre uddannelse Et bedre og mere lige sundhedsvæsen Styrket forebyggelse Beskæftigelsesindsatsen Den internationale indsats Skatter og afgifter Indsats rettet mod sort arbejde Styrket indsats i SKAT Det finansielle område Øvrige initiativer Aftaler om Finansloven for 2012 November

16 Bedre normeringer i dagtilbud Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der er brug for dagtilbud af høj kvalitet. Parterne er derfor enige om at prioritere 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Bedre normeringer i dagtilbud skal understøtte, at børn får en god start på livet, hvor de har en tryg hverdag og bliver set og anerkendt. Dagtilbud udgør således en stor del af mange børns hverdag, og det er her grundstenen til en god skolegang bliver lagt. Børn har brug for tryghed, udfordring, leg og samvær med voksne. De afsatte midler skal øge kvaliteten i dagtilbuddene. Løftet til dagtilbudsområdet finansieres af de 3 mia. kr. fra højere skatter og afgifter mv., der kan anvendes på højt prioriterede områder, herunder velfærdsforbedringer, uddannelse, forskning, sundhed og borgerrettede initiativer i kommunerne. Regeringen udmønter de afsatte midler i aftalen om kommunernes økonomi for Samtidig vil regeringen drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, blandt andet ved at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer. 14 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

17 Bekæmpelse af fattigdom Fattigdom giver dårligere udfoldelsesmuligheder og ringere livskvalitet. Især børn rammes hårdt af fattigdom, som hæmmer deres muligheder for at deltage aktivt i samværet med andre børn. Desuden fremmer fattigdom hverken beskæftigelse eller integration. Afskaffelse af fattigdomsydelser og regler Regeringen og Enhedslisten er enige om at afskaffe fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet med virkning fra den 1. januar Afskaffelsen omfatter: Starthjælpen og introduktionsydelsen, som indebærer særligt lave ydelser for personer uden ret til kontanthjælp som følge af mindre end 7 års ophold inden for de seneste 8 år. Kontanthjælpsloftet, som fastlægger en øvre grænse for den samlede udbetaling af kontanthjælp, boligsikring og særligt tillæg ved modtagelse af kontanthjælp i 6 sammenhængende måneder. Timereglen, der indebærer, at ægtefæller, som begge modtager kontanthjælp, hver især skal kunne dokumentere 450 timers arbejde inden for 24 måneder for at bevare retten til kontanthjælp. Det gælder også den endnu ikke ikrafttrådte skærpelse til 225 timer inden for et år. Afskaffelsen af starthjælpen, kontanthjælpsloftet og timereglen skønnes at indebære en ydelsesfremgang for knap helårsmodtagere af ydelserne. Samlet set indebærer vilkårsforbedringerne offentlige merudgifter på 350 mio. kr. årligt (efter skat og inkl. mindreudgifter til boligstøtte og fripladser i daginstitutioner). Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere For at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere er aftaleparterne enige om at indføre en jobpræmie som en 2-årig forsøgsordning. Jobpræmien er en månedlig skattefri ydelse, der fastsættes til 4 pct. af arbejdsindkomsten på op til kr. pr. måned. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i 47 uger inden for 52 uger inden for en toårig periode. Der afsættes 44 mio. kr. i 2012 og 53 mio. kr. i 2013 til ordningen. Loft over børne- og ungeydelsen fjernes Med indførelsen af et loft over den samlede børne- og ungeydelse den 1. januar 2011 blev mange børnerige familier ramt af en betydelig og urimelig beskæring af ydelsen. Børne- og ungeydelsen er netop en hjælp til at dække nogle af de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie. Regeringen og Enhedslisten er enige om at loftet over børne- og ungeydelsen skal afskaffes med virkning fra den 1. januar Ophævelsen af loftet indebærer offentlige merudgifter på ca. 260 mio. kr. i 2012, 310 mio. kr. i 2013, 350 mio. kr. i 2014 og stigende til 370 mio. kr. i Aftaler om Finansloven for 2012 November

18 Loftet over børne- og ungeydelsen påvirker især rådighedsbeløbet for familier med de laveste indkomster. En afskaffelse af loftet vil derfor bidrage til at skabe større lighed. Afskaffelsen af fattigdomsydelser og loftet over børne- og ungeydelsen medfører en markant forhøjelse af rådighedsbeløbet for personer, der modtager de særligt lave ydelser inden for kontanthjælpssystemet. For en enlig modtager af starthjælp kan de nye regler medføre en forøgelse af det årlige rådighedsbeløb på ca kr. i For et par på starthjælp med 3 børn kan det årlige rådighedsbeløb stige med ca kr. i Afskaffelsen af loftet over børne- og ungeydelsen medfører, at rådighedsbeløbet kan stige med ca kr. i For et par på kontanthjælp uden børn, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, kan de nye regler medføre en forøgelse af det årlige rådighedsbeløb på ca kr. i For et tilsvarende par på kontanthjælp med 3 børn kan rådighedsbeløbet blive forøget med ca kr. i 2012 og kr. i Yderligere optjeningskrav til velfærdsydelser annulleres Det danske velfærdssamfund finansieres over skatterne og baserer sig på et princip om, at alle har gratis og lige adgang til velfærdsydelserne. Regeringen og Enhedslisten prioriterer med aftale om finansloven for 2012 at annullere planerne om at indføre nye optjeningskrav for at modtage velfærdsydelser i Danmark. 16 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

19 Styrket indsats over for social dumping Social dumping er et voksende problem på det danske arbejdsmarked. De senere års indsats overfor social dumping viser, at der er betydelige problemer i forhold til udenlandske virksomheders og arbejdstageres overholdelse af lovgivningen på området. Der er virksomheder, der unddrager sig at betale skat og moms, ligesom sikkerhedskrav og hensyn til arbejdsmiljø ignoreres. Og der er udenlandsk arbejdskraft, der udnyttes og misbruges. Aftaleparterne er enige om, at dette er uforeneligt med den danske model. Det er ikke alle udenlandske virksomheder, der registreres i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), ligesom det ikke er alle virksomheder i RUT, der reelt eksisterer i hjemlandet. Det er med til at vanskeliggøre den indsats, der ydes for at afsløre virksomheder, der ikke overholder den danske lovgivning på området. Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler i større offentlige udbud. Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at styrke indsatsen mod social dumping med en række konkrete initiativer. Indsatsen skal tilrettelægges under hensyntagen til EU-retten. Styrket indsats overfor udenlandske virksomheder En tværgående myndighedsindsats er afgørende for en succesfuld indsats mod social dumping. Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder lovgivningen, styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder. De relevante myndigheder skal reagere hurtigt og koordineret og skal have tilført ressourcer hertil. Indsatsen skal omfatte relevante brancher, herunder servicebranchen, det grønne område samt særligt byggebranchen og mindre bygge-anlægsopgaver i villakvarterer og andre relevante lokaliteter. Den styrkede indsats sker i form af: En styrkelse af de tre regionalt forankrede udrykningsenheder i Arbejdstilsynet, så omfanget og hurtigheden af Arbejdstilsynets udgående kontrol og tilsyn med udenlandske virksomheder øges. SKAT og politiet indgår i udrykningsenhedernes indsats, blandt andet for at sikre en hurtigere og mere effektiv sanktionering ved lovovertrædelser. Gennemførelse af større fællesaktioner mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet, som målrettet, hurtigt og effektivt kontrollerer relevante brancher kombineret med hurtig sanktion ved lovovertrædelser, fx gennem administrative bødeforlæg. De større fællesaktioner koordineres og prioriteres på baggrund af en systematisk risikovurdering mv. Det skal undersøges, hvorvidt Arbejdstilsynet kan gives mulighed for at udstede administrative bøder for manglende eller fejlagtig anmeldelse til RUT. Arbejdet gennemføres i regi af Udvalget om modvirkning af social dumping, jf. nedenfor. Effektivisering af mulighederne for anmeldelse af potentielle lovovertrædelser, fx ved etablering af en hot-line, it-understøttelse el. lign. Aftaler om Finansloven for 2012 November

20 Der afsættes en ramme på i alt 55 mio. kr. årligt hertil i 2012 og 2013, heraf 25 mio. kr. til Arbejdstilsynet, 20 mio. kr. til SKAT og 10 mio. kr. til politiet. Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i Styrket kontrol af om udenlandske virksomheder er etablerede i hjemlandet Det skal undersøges, hvordan der kan iværksættes initiativer, der sikrer, at der fremover sker en effektiv kontrol af, om udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, reelt er eksisterende i deres hjemland. Muligheden for at stille krav til dokumentation herfor undersøges. Initiativerne skal ses i sammenhæng med en indsats for et forbedret RUT-register, Det skal undersøges, hvorvidt der kan indføres skærpede sanktioner for omgåelse af EU's regler om tjenesteydelser, herunder undersøges muligheden for i særligt alvorlige tilfælde at fratage retten til drive virksomhed. Arbejdet gennemføres i regi af Udvalget om modvirkning af social dumping, jf. nedenfor. Bedre kontrol med og skærpet bødestraf for ulovlig cabotagekørsel Cabotagekørsel giver vognmænd hjemmehørende i EU mulighed for midlertidigt at køre vognmandskørsel i andre EU-lande. Det nuværende bødeniveau for ulovlig cabotagekørsel har imidlertid været uændret siden 1980 erne, og bøderne har derfor i dag kun begrænset betydning for de transportvirksomheder, der overtræder cabotagereglerne. For at skærpe de økonomiske sanktioner ved ulovlig cabotagekørsel fremsætter regeringen i indeværende folketingssamling lovforslag om en markant forhøjelse af bødestraffen fra kr. til kr. Mulighederne for bedre registrering undersøges nærmere i regi af Udvalget om modvirkning af social dumping, jf. nedenfor. Politiets kontrol med cabotagekørsel styrkes. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 hertil. Nedsættelse af Udvalg om modvirkning af social dumping Der vurderes at være muligheder for yderligere tiltag overfor udenlandske virksomheder og arbejdstagere, der ikke overholder dansk lovgivning. Området er imidlertid tæt reguleret, og der er derfor blandt andet behov for en nærmere afklaring af en række juridiske forhold, herunder de EU-retlige grænser. På den baggrund nedsættes et udvalg om modvirkning af social dumping, som skal vurdere mulighederne for yderlige tiltag. Udvalgsarbejdet skal blandt andet omfatte følgende: Mulighed for styrket håndhævelse af krav til udenlandske virksomheder, herunder muligheder for indførelse/udvidelse af adgang til at udstede administrative bøder. Bedre mulighed for inddrivelse af krav, såvel offentligretlige krav som fx bøder og skat samt privatretlige krav som fx efterbetaling i henhold til overenskomst. 18 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

21 Undersøgelse af, hvilke virkemidler andre lande anvender på området, herunder ID-kort og skiltning på byggepladser. Offentlige myndigheders mulighed for anvendelse af arbejdsklausuler. Afdækning af andre muligheder for indberetningspligt, herunder gennem informationsudveksling med myndigheder i andre lande. Gennemgang af lovgivning og administration, herunder mulighederne for blandt andet skærpelse af registrerings- og indberetningsforpligtelser på skatteområdet. Styrket kontrol af, om udenlandske virksomheder er reelt etablerede i hjemlandet. Mulighederne for registrering af cabotagekørsel. Gennemgang af skattereglerne for udstationerede virksomheder. Arbejdsmarkedets parter inddrages i udvalgets arbejde. Udvalgets analyser og forslag drøftes med arbejdsmarkedets parter, inden de forelægges aftaleparterne til politisk beslutning. Aftaleparterne orienteres løbende om fremdriften i arbejdet. Udvalget giver den endelige rapport til aftaleparterne 1. oktober Der kan igangsættes eventuelle nye initiativer før 1. oktober 2012, hvis den løbende fremdrift i udvalgsarbejdet viser, at der er behov herfor, og hvis aftaleparterne er enige herom. Aftaler om Finansloven for 2012 November

22 Grønt fokus Efter 10 år, hvor naturen og miljøet har været forsømt, skal der nu skabes de bedste rammer for, at Danmark kan blive et grønt videns- og produktionssamfund. Danmark skal udnytte førerpositionen på det grønne område. Der skal udvikles nye grønne danske virksomheder. Den grønne omstilling vil skabe grundlag for nye danske job og give danske virksomheder et forspring på markederne for grøn teknologi. Der skal ske en bæredygtig udvikling af landbruget, der reducerer klimapåvirkningen, fremmer natur og biodiversitet og økologien. Der skal være større fokus på naturarealer som skov, vådområder mv. til gavn for både natur, miljø og mennesker. Miljøfokusering af landdistriktsmidler Regeringen og Enhedslisten er enige om i højere grad at omprioritere og målrette EU's landdistriktsmidler mod grønne tiltag. Det bidrager til mere og renere natur, mere økologi, et godt vandmiljø samt en førerposition inden for grøn teknologi. Indsatser inden for en række miljømæssige kerneområder styrkes med i alt 650 mio. kr. over de kommende to år, inkl. EU-medfinansiering: Vådområdeindsatsen styrkes gennem statslige storskalaprojekter med henholdsvis 98,7 og 60,7 mio. kr. i 2012 og Der bliver rejst mere skov og herunder mere bynær skov. Indsatsen styrkes med henholdsvis 37,9 og 33,9 mio. kr. i 2012 og Støtten til økologi og investeringer i nye grønne teknologier i landbruget forøges med henholdsvis i alt 72 og 140 mio. kr. i 2012 og Der tilføres henholdsvis 109,1 og 98,4 mio. kr. til naturforvaltning og pleje af naturarealer i 2012 og Miljøfokuseringen vil bl.a. give mere natur og biodiversitet til gavn for både mennesker og miljø, formindske udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, forbedre drikkevandskvaliteten og reducere Danmarks klimabelastning, da vådområder og skove binder CO2. Fremme af økologi Regeringen og Enhedslisten vil fremme økologien i Danmark. Det gavner biodiversiteten, sikrer renere drikkevand og vil give forbrugerne bedre mulighed for at vælge økologisk. Regeringen og Enhedslisten vil med en styrkelse af økologiområdet tage et vigtigt skridt hen mod målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i Der afsættes 8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til yderligere omstilling af offentlige køkkener til økologi. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forarbejdning af økologiske råvarer. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til økologifremme, som blandt andet vedrører uddannelse, informationsaktiviteter og markedsføring samt rejsehold, der bidrager til udvikling af økologiske kompetencer inden for landbrugs- og fødevaresektoren. 20 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Forlig om finanslov for 2012

Forlig om finanslov for 2012 DI Nyhedsbrev Den 21. november 2011 Forlig om finanslov for 2012 1. Indledning Regeringen og Enhedslisten indgik i går søndag forlig om finansloven for 2012. Nye supplerende elementer Ikke styrkede vækstmuligheder

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Presseresuméer. 3. november 2011. Regeringens nye initiativer og prioriteringer. Kickstart af dansk økonomi

Presseresuméer. 3. november 2011. Regeringens nye initiativer og prioriteringer. Kickstart af dansk økonomi 3. november 2011 Presseresuméer Regeringens nye initiativer og prioriteringer Kickstart af dansk økonomi Forstærket indsats for flere praktikpladser Afskaffelse af fattigdomsydelserne mv Ulighedsskabende

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011

ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN Ansvar og handling - oplæg til finanslov 2012 November 2011 I

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Budgetoversigt 3 December 2011

Budgetoversigt 3 December 2011 Budgetoversigt 3 December 2011 Budgetoversigt 3 December 2011 Budgetoversigt 3 December 2011 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi

N O TAT. Finanslov for 2012. Overordnet økonomi N O TAT Finanslov for 2012 Regeringen og Enhedslisten har den 20. november 2011 indgået en samlet aftale om finansloven for 2012. Finanslovsaftalen indeholder en række elementer med betydning for kommunerne.

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013

Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013 Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013 Til nr. 457 af DF Med ændringsforslaget nedsættes udviklingsbistanden til at udgøre 0,7pct af

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 19. november 2015 Regeringen indgik torsdag den 19. november aftale om finansloven for 2016 med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere