Aftaler om Finansloven for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler om Finansloven for 2012"

Transkript

1 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

2

3 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

4 Aftaler om Finansloven for 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 10, 2620 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk center Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: BGRAPHIC Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: Pris: 150 kr. inkl. moms ISBN: Elektronik Publikation: Produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5 Indhold Oversigt over finanslovaftalerne for Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 (20. november 2011) Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2012 (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2012 (16. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 (18. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på Transportområdet (17. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering (12. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 (15. november 2011) Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden (16. november 2011)

6

7 Oversigt over finanslovaftalerne for 2012 Nyt kapitel Aftale om finansloven for 2012 Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2012 Aftale om redningsberedskabet i 2012 Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet Aftale om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden S RV SF EL V DF LA K Anm.: Lyseblå markering betyder, at partiet deltager i den pågældende aftale. Gul markering betyder, at partiet ikke deltager i den pågældende aftale. Aftaler om Finansloven for 2012 November

8 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1

9 Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2012 (20. november 2011) Aftaler om Finansloven for 2012 November

10 Aftale om finansloven for Aftalens elementer...13 Bedre normeringer i dagtilbud...14 Bekæmpelse af fattigdom...15 Afskaffelse af fattigdomsydelser og regler...15 Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere...15 Loft over børne- og ungeydelsen fjernes...15 Yderligere optjeningskrav til velfærdsydelser annulleres...16 Styrket indsats over for social dumping...17 Styrket indsats overfor udenlandske virksomheder...17 Styrket kontrol af om udenlandske virksomheder er etablerede i hjemlandet...18 Bedre kontrol med og skærpet bødestraf for ulovlig cabotagekørsel...18 Nedsættelse af Udvalg om modvirkning af social dumping...18 Grønt fokus...20 Miljøfokusering af landdistriktsmidler...20 Fremme af økologi...20 Plante- og dyregenetiske ressourcer...21 Fonden for Økologisk Landbrug...21 Strukturelle og miljømæssige udfordringer i landbruget...21 Økologisk handlingsplan...21 Dyrenes vagtcentral...21 Statslig skovrejsning...21 Styrket drikkevandsbeskyttelse...22 Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)...22 Styrket indsats mod kemikalier...22 Bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed...23 Klimatilpasning...23 Støtteordning til energirenovering af bolig...23 En grønnere BoligJobordning...23 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi...24 Kørselsafgift for lastbiler...24 Indeksering af vægtafgift og stykafgifter...24 Højere afgifter på kvælstofilter (NOx)...25 Mere og bedre uddannelse...26 Praktikpladsindsatsen forstærkes...26 Plads til mere uddannelsesaktivitet...26 Ekstra pladser på maskinmesteruddannelserne...26 Reduktionen af tilskuddet til efterskoleelever afskaffes...27 Deltagerbetaling på suppleringskurser fjernes...27 Styrket kvalitet i erhvervsuddannelserne...27 Højere skolepraktikydelse til hjemmeboende over 18 år...28 Fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser...28 Et bedre og mere lige sundhedsvæsen Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

11 Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet...29 Styrket kræftindsats...29 Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen...30 Gratis MFR-vaccine til unge voksne...30 Bekæmpelse af multiresistente stafylokokker...30 Styrket indsats mod sygehuserhvervede infektioner...30 Vaccinegaranti...30 Hurtig hjælp i tyndtbefolkede områder helikopterordning...31 Epilepsihospitalet Filadelfia...31 Ekstra tilskud til tandlæge ved særlige diagnoser...31 Styrkelse af forebyggelsesindsatsen...31 Styrket forebyggelse...32 Flere ressourcer til arbejdsmiljø- og forebyggelse...32 Afgiftsforhøjelser på sodavand, chokolade, slik og konsum-is...32 Højere afgifter på øl og vin...33 Cigaret og tobaksafgifter forhøjes...33 Arbejdsskadeafgift...33 Beskæftigelsesindsatsen...35 Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden...35 Bedre vilkår for ledige...35 Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte. Løft af 6 ugers selvvalgt uddannelse...35 Mulighed for opkvalificeringsjob til ledige ufaglærte og faglærte...36 Flere midler til jobrotation...36 Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage...36 Styrkelse af varslingsindsatsen og den supplerende varslingsindsats...37 Bedre muligheder for uddannelse for ufaglærte ledige...37 Udredning af løntilskud og virksomhedspraktik...37 Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at holde ferie...37 Afskaffelse af tvungen brug af andre aktører...38 Mere fleksible rammer for gentagen aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere...38 Varighedskravet til aktive tilbud sættes ned fra 4 til 2 uger...38 Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed...39 Skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp afvikles...39 Besparelser på beskæftigelsesindsatsen annulleres...39 Den internationale indsats...40 Styrket udviklingsbistand...40 Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande...40 Styrkelse af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)...40 Freds- og konfliktforskning...40 Skatter og afgifter...41 En supplerende grøn check...41 Afskaffelse af multimedieskatten...41 Ophævelse af skattebegunstigelse for medarbejderaktier...42 Loft over indbetalinger til ratepension nedsættes til kr...42 Aftaler om Finansloven for 2012 November

12 Afskaffelse af fradrag for formueforvaltning i pensionsordninger...42 Selskabsbeskatning...43 Sænkning af grænsen for finansielle aktiver ved succession til 25 pct Lønsumsafgift på aktieaflønning i den finansielle sektor...44 Indsats rettet mod sort arbejde...46 Lempelser i skattelovgivningen...46 Styrket indsats over for sort arbejde...46 Styrket indsats i SKAT...47 Styrket kontrol- og inddrivelsesindsats...47 Øget indsats mod illegal import...47 Understøttelse af nye tiltag i SKAT...47 Det finansielle område...48 Undersøgelse af finanskrisen i Danmark...48 Taskforce til styrket indsats mod økonomisk kriminalitet...48 Sanktioner...49 Øvrige initiativer...50 Afskaffelse af gebyrer på familiesammenføringsområdet og annullering af besparelse på tolkebistand...50 Domstolenes sagsbunker nedbringes...50 Styrket retshjælp...50 Stop for tvangsudbud af offentlige opgaver...51 Annullering af besparelser i DSB...51 Sport Event Denmark styrkes...51 Kompensation for forsinkelse af liberalisering af spillemarkedet...51 Oprettelse af et mæglings- og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd...52 Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv...52 EU-formandskabet første halvår 2012 regeringens fællesudgifter...52 Pulje til nye initiativer...52 Budgetforbedringer Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

13 Aftale om finansloven for 2012 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er med aftale om finansloven for 2012 enige om at gennemføre et kursskifte i dansk politik. Aftalen er første skridt på vejen mod et moderne og retfærdigt Danmark, hvor der skabes fornyet fremgang og nye arbejdspladser, og samtidig er en god social balance. Øgede indtægter fra skatter og afgifter gør det muligt at afsætte penge til en række højt prioriterede initiativer samtidig med, at der sikres en ansvarlig linje i den økonomiske politik. Desuden er skatter og afgifter med til at understøtte de fælles målsætninger om bedre forebyggelse og sundhed samt mindre forurening. Med aftale om finansloven for 2012 øges skatter og afgifter varigt med samlet netto 5 mia. kr. til finansiering af højt prioriterede forbedringer. Fattigdommen i det danske samfund skal mindskes. Det skal være slut med urimelige ydelser og regler, der er med til at fastholde mennesker i fattigdom. Derfor afskaffes starthjælpen, introduktionsydelsen og kontanthjælpsloftet samt loftet over børne- og ungeydelse. Ledige skal have bedre vilkår og hjælpes med en meningsfuld og helhedsorienteret indsats, der ikke overskygges af unødvendige og ufleksible regler og krav. Mulighederne for, at ledige kan få uddannelse og opkvalificering, styrkes. Der igangsættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Mere og bedre uddannelse og forskning er afgørende for Danmarks vækstpotentiale og dermed for mulighederne for en højere levestandard og bedre velfærd. Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om en række initiativer, der peger fremad. Der afsættes midler til, at flere unge kan optages på uddannelserne. Kvaliteten i uddannelserne øges. Forskningsindsatsen styrkes. Og der satses mere på udvikling af grønne løsninger og teknologier, som samtidig kan skabe nye erhvervsmuligheder og nye arbejdspladser de kommende år. Der skal gøres mere for at fremme økologisk fødevareproduktion i Danmark. Det gavner naturindholdet på landbrugsarealerne, giver et bedre vandmiljø og en stærkere dyrevelfærd. Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte midler til fremme af økologien med henblik på en fordobling af det økologiske landbrugsareal frem mod Fonden for Økologisk landbrug styrkes, og ambitionerne skal hæves i den kommende handlingsplan for økologi. Danmark skal føre en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik. Udbredt fattigdom og stor ulighed udgør nogle af de største problemer for verdens udviklingslande. Derfor øges udviklingsbistanden. Samtidig forbedres vilkårene for udlændinge, som kommer hertil. Der skal være bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. Det vil give en højere livskvalitet Aftaler om Finansloven for 2012 November

14 og bedre mulighed for at få en god begyndelse, både for asylansøgere, der vender hjem, og for dem, der får ophold i Danmark. Der er med de forringede vækstudsigter for dansk økonomi i år og næste år udsigt til at arbejdsløsheden stiger yderligere. Tidligst til næste år er der udsigt til en stabilisering på arbejdsmarkedet. Det kan have store menneskelige omkostninger særligt hvis det rammer unge, og hvis langtidsledigheden vokser. For at håndtere udfordringerne med lav vækst og beskæftigelse i 2012 gennemføres en omfattende kickstart af dansk økonomi. Kickstart af dansk økonomi Der fremrykkes og igangsættes offentlige investeringer for i alt 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013 i veje, jernbaner og kystbeskyttelse, skoler og daginstitutioner mv., sygehuse og nyt apparatur mv., almene boliger, vind og omstilling til biomasse mv. samt en betalingsring. Ordningen med Kom-i-gang-lån for iværksættere styrkes og forlænges med 150 mio. kr. i 2012 Den nuværende særlige praktikpladsindsats forlænges fra 2011 til 2012: Præmie- og bonusordning på op til kr. for hver uddannelsesaftale. Mulighed for løntilskud på 30 kr. pr. time i indtil 7 måneder for elever i erhvervsgrunduddannelsen flere praktikpladser i kommuner og regioner. 250 ekstra praktikpladser i staten ekstra skolepraktikpladser. Yderligere skolepraktikpladser i Sociale klausuler om praktikpladser i udbud af offentlige opgaver. Forsøg med praktikpladscentre i erhvervsskolerne. Aftale om finansloven for 2012 indeholder en ufordelt ramme på 5 mia. kr. i 2013, hvoraf 3 mia. kr. er finansieret af højere skatter og afgifter mv. Regeringen og Enhedslisten er enige om, at de 3 mia. kr. fra højere skatter og afgifter mv. kan anvendes på højt prioriterede områder og blandt andet udmøntes som led i forhandlingerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2013 med KL og Danske Regioner samt finansloven for Det omfatter blandt andet midler til velfærdsforbedringer, uddannelse, forskning, sundhed og borgerrettede initiativer i kommunerne. Der er i den forbindelse enighed om, at 500 mio. kr. af den afsatte ramme anvendes til at opnå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Regeringen udmønter midlerne i aftalen om kommunernes økonomi for Herudover disponeres 100 mio. kr. i 2013 af den afsatte ramme, herunder til en pulje til nye initiativer. Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at rammen på 3 mia. kr. finansieret af højere skatter og afgifter ikke kan indgå som finansiering af politiske aftaler, hvor Enhedslisten ikke er aftalepart, eller til skattelettelser. Den resterende del af den ufordelte ramme på 5 mia. kr. i 2013 er forudsat finansieret ved en reduktion af erhvervsstøtten på 2 mia. kr. Der træffes særskilt aftale herom. 12 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

15 Aftalens elementer Med aftale om finansloven for 2012 er regeringen og Enhedslisten enige om at gennemføre en lang række nye initiativer på følgende områder: Bedre normeringer i dagtilbud Bekæmpelse af fattigdom Styrket indsat over for social dumping Grønt fokus Mere og bedre uddannelse Et bedre og mere lige sundhedsvæsen Styrket forebyggelse Beskæftigelsesindsatsen Den internationale indsats Skatter og afgifter Indsats rettet mod sort arbejde Styrket indsats i SKAT Det finansielle område Øvrige initiativer Aftaler om Finansloven for 2012 November

16 Bedre normeringer i dagtilbud Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der er brug for dagtilbud af høj kvalitet. Parterne er derfor enige om at prioritere 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Bedre normeringer i dagtilbud skal understøtte, at børn får en god start på livet, hvor de har en tryg hverdag og bliver set og anerkendt. Dagtilbud udgør således en stor del af mange børns hverdag, og det er her grundstenen til en god skolegang bliver lagt. Børn har brug for tryghed, udfordring, leg og samvær med voksne. De afsatte midler skal øge kvaliteten i dagtilbuddene. Løftet til dagtilbudsområdet finansieres af de 3 mia. kr. fra højere skatter og afgifter mv., der kan anvendes på højt prioriterede områder, herunder velfærdsforbedringer, uddannelse, forskning, sundhed og borgerrettede initiativer i kommunerne. Regeringen udmønter de afsatte midler i aftalen om kommunernes økonomi for Samtidig vil regeringen drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, blandt andet ved at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer. 14 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

17 Bekæmpelse af fattigdom Fattigdom giver dårligere udfoldelsesmuligheder og ringere livskvalitet. Især børn rammes hårdt af fattigdom, som hæmmer deres muligheder for at deltage aktivt i samværet med andre børn. Desuden fremmer fattigdom hverken beskæftigelse eller integration. Afskaffelse af fattigdomsydelser og regler Regeringen og Enhedslisten er enige om at afskaffe fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet med virkning fra den 1. januar Afskaffelsen omfatter: Starthjælpen og introduktionsydelsen, som indebærer særligt lave ydelser for personer uden ret til kontanthjælp som følge af mindre end 7 års ophold inden for de seneste 8 år. Kontanthjælpsloftet, som fastlægger en øvre grænse for den samlede udbetaling af kontanthjælp, boligsikring og særligt tillæg ved modtagelse af kontanthjælp i 6 sammenhængende måneder. Timereglen, der indebærer, at ægtefæller, som begge modtager kontanthjælp, hver især skal kunne dokumentere 450 timers arbejde inden for 24 måneder for at bevare retten til kontanthjælp. Det gælder også den endnu ikke ikrafttrådte skærpelse til 225 timer inden for et år. Afskaffelsen af starthjælpen, kontanthjælpsloftet og timereglen skønnes at indebære en ydelsesfremgang for knap helårsmodtagere af ydelserne. Samlet set indebærer vilkårsforbedringerne offentlige merudgifter på 350 mio. kr. årligt (efter skat og inkl. mindreudgifter til boligstøtte og fripladser i daginstitutioner). Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere For at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere er aftaleparterne enige om at indføre en jobpræmie som en 2-årig forsøgsordning. Jobpræmien er en månedlig skattefri ydelse, der fastsættes til 4 pct. af arbejdsindkomsten på op til kr. pr. måned. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i 47 uger inden for 52 uger inden for en toårig periode. Der afsættes 44 mio. kr. i 2012 og 53 mio. kr. i 2013 til ordningen. Loft over børne- og ungeydelsen fjernes Med indførelsen af et loft over den samlede børne- og ungeydelse den 1. januar 2011 blev mange børnerige familier ramt af en betydelig og urimelig beskæring af ydelsen. Børne- og ungeydelsen er netop en hjælp til at dække nogle af de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie. Regeringen og Enhedslisten er enige om at loftet over børne- og ungeydelsen skal afskaffes med virkning fra den 1. januar Ophævelsen af loftet indebærer offentlige merudgifter på ca. 260 mio. kr. i 2012, 310 mio. kr. i 2013, 350 mio. kr. i 2014 og stigende til 370 mio. kr. i Aftaler om Finansloven for 2012 November

18 Loftet over børne- og ungeydelsen påvirker især rådighedsbeløbet for familier med de laveste indkomster. En afskaffelse af loftet vil derfor bidrage til at skabe større lighed. Afskaffelsen af fattigdomsydelser og loftet over børne- og ungeydelsen medfører en markant forhøjelse af rådighedsbeløbet for personer, der modtager de særligt lave ydelser inden for kontanthjælpssystemet. For en enlig modtager af starthjælp kan de nye regler medføre en forøgelse af det årlige rådighedsbeløb på ca kr. i For et par på starthjælp med 3 børn kan det årlige rådighedsbeløb stige med ca kr. i Afskaffelsen af loftet over børne- og ungeydelsen medfører, at rådighedsbeløbet kan stige med ca kr. i For et par på kontanthjælp uden børn, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, kan de nye regler medføre en forøgelse af det årlige rådighedsbeløb på ca kr. i For et tilsvarende par på kontanthjælp med 3 børn kan rådighedsbeløbet blive forøget med ca kr. i 2012 og kr. i Yderligere optjeningskrav til velfærdsydelser annulleres Det danske velfærdssamfund finansieres over skatterne og baserer sig på et princip om, at alle har gratis og lige adgang til velfærdsydelserne. Regeringen og Enhedslisten prioriterer med aftale om finansloven for 2012 at annullere planerne om at indføre nye optjeningskrav for at modtage velfærdsydelser i Danmark. 16 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

19 Styrket indsats over for social dumping Social dumping er et voksende problem på det danske arbejdsmarked. De senere års indsats overfor social dumping viser, at der er betydelige problemer i forhold til udenlandske virksomheders og arbejdstageres overholdelse af lovgivningen på området. Der er virksomheder, der unddrager sig at betale skat og moms, ligesom sikkerhedskrav og hensyn til arbejdsmiljø ignoreres. Og der er udenlandsk arbejdskraft, der udnyttes og misbruges. Aftaleparterne er enige om, at dette er uforeneligt med den danske model. Det er ikke alle udenlandske virksomheder, der registreres i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), ligesom det ikke er alle virksomheder i RUT, der reelt eksisterer i hjemlandet. Det er med til at vanskeliggøre den indsats, der ydes for at afsløre virksomheder, der ikke overholder den danske lovgivning på området. Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler i større offentlige udbud. Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at styrke indsatsen mod social dumping med en række konkrete initiativer. Indsatsen skal tilrettelægges under hensyntagen til EU-retten. Styrket indsats overfor udenlandske virksomheder En tværgående myndighedsindsats er afgørende for en succesfuld indsats mod social dumping. Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder lovgivningen, styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder. De relevante myndigheder skal reagere hurtigt og koordineret og skal have tilført ressourcer hertil. Indsatsen skal omfatte relevante brancher, herunder servicebranchen, det grønne område samt særligt byggebranchen og mindre bygge-anlægsopgaver i villakvarterer og andre relevante lokaliteter. Den styrkede indsats sker i form af: En styrkelse af de tre regionalt forankrede udrykningsenheder i Arbejdstilsynet, så omfanget og hurtigheden af Arbejdstilsynets udgående kontrol og tilsyn med udenlandske virksomheder øges. SKAT og politiet indgår i udrykningsenhedernes indsats, blandt andet for at sikre en hurtigere og mere effektiv sanktionering ved lovovertrædelser. Gennemførelse af større fællesaktioner mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet, som målrettet, hurtigt og effektivt kontrollerer relevante brancher kombineret med hurtig sanktion ved lovovertrædelser, fx gennem administrative bødeforlæg. De større fællesaktioner koordineres og prioriteres på baggrund af en systematisk risikovurdering mv. Det skal undersøges, hvorvidt Arbejdstilsynet kan gives mulighed for at udstede administrative bøder for manglende eller fejlagtig anmeldelse til RUT. Arbejdet gennemføres i regi af Udvalget om modvirkning af social dumping, jf. nedenfor. Effektivisering af mulighederne for anmeldelse af potentielle lovovertrædelser, fx ved etablering af en hot-line, it-understøttelse el. lign. Aftaler om Finansloven for 2012 November

20 Der afsættes en ramme på i alt 55 mio. kr. årligt hertil i 2012 og 2013, heraf 25 mio. kr. til Arbejdstilsynet, 20 mio. kr. til SKAT og 10 mio. kr. til politiet. Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i Styrket kontrol af om udenlandske virksomheder er etablerede i hjemlandet Det skal undersøges, hvordan der kan iværksættes initiativer, der sikrer, at der fremover sker en effektiv kontrol af, om udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, reelt er eksisterende i deres hjemland. Muligheden for at stille krav til dokumentation herfor undersøges. Initiativerne skal ses i sammenhæng med en indsats for et forbedret RUT-register, Det skal undersøges, hvorvidt der kan indføres skærpede sanktioner for omgåelse af EU's regler om tjenesteydelser, herunder undersøges muligheden for i særligt alvorlige tilfælde at fratage retten til drive virksomhed. Arbejdet gennemføres i regi af Udvalget om modvirkning af social dumping, jf. nedenfor. Bedre kontrol med og skærpet bødestraf for ulovlig cabotagekørsel Cabotagekørsel giver vognmænd hjemmehørende i EU mulighed for midlertidigt at køre vognmandskørsel i andre EU-lande. Det nuværende bødeniveau for ulovlig cabotagekørsel har imidlertid været uændret siden 1980 erne, og bøderne har derfor i dag kun begrænset betydning for de transportvirksomheder, der overtræder cabotagereglerne. For at skærpe de økonomiske sanktioner ved ulovlig cabotagekørsel fremsætter regeringen i indeværende folketingssamling lovforslag om en markant forhøjelse af bødestraffen fra kr. til kr. Mulighederne for bedre registrering undersøges nærmere i regi af Udvalget om modvirkning af social dumping, jf. nedenfor. Politiets kontrol med cabotagekørsel styrkes. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 hertil. Nedsættelse af Udvalg om modvirkning af social dumping Der vurderes at være muligheder for yderligere tiltag overfor udenlandske virksomheder og arbejdstagere, der ikke overholder dansk lovgivning. Området er imidlertid tæt reguleret, og der er derfor blandt andet behov for en nærmere afklaring af en række juridiske forhold, herunder de EU-retlige grænser. På den baggrund nedsættes et udvalg om modvirkning af social dumping, som skal vurdere mulighederne for yderlige tiltag. Udvalgsarbejdet skal blandt andet omfatte følgende: Mulighed for styrket håndhævelse af krav til udenlandske virksomheder, herunder muligheder for indførelse/udvidelse af adgang til at udstede administrative bøder. Bedre mulighed for inddrivelse af krav, såvel offentligretlige krav som fx bøder og skat samt privatretlige krav som fx efterbetaling i henhold til overenskomst. 18 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

21 Undersøgelse af, hvilke virkemidler andre lande anvender på området, herunder ID-kort og skiltning på byggepladser. Offentlige myndigheders mulighed for anvendelse af arbejdsklausuler. Afdækning af andre muligheder for indberetningspligt, herunder gennem informationsudveksling med myndigheder i andre lande. Gennemgang af lovgivning og administration, herunder mulighederne for blandt andet skærpelse af registrerings- og indberetningsforpligtelser på skatteområdet. Styrket kontrol af, om udenlandske virksomheder er reelt etablerede i hjemlandet. Mulighederne for registrering af cabotagekørsel. Gennemgang af skattereglerne for udstationerede virksomheder. Arbejdsmarkedets parter inddrages i udvalgets arbejde. Udvalgets analyser og forslag drøftes med arbejdsmarkedets parter, inden de forelægges aftaleparterne til politisk beslutning. Aftaleparterne orienteres løbende om fremdriften i arbejdet. Udvalget giver den endelige rapport til aftaleparterne 1. oktober Der kan igangsættes eventuelle nye initiativer før 1. oktober 2012, hvis den løbende fremdrift i udvalgsarbejdet viser, at der er behov herfor, og hvis aftaleparterne er enige herom. Aftaler om Finansloven for 2012 November

22 Grønt fokus Efter 10 år, hvor naturen og miljøet har været forsømt, skal der nu skabes de bedste rammer for, at Danmark kan blive et grønt videns- og produktionssamfund. Danmark skal udnytte førerpositionen på det grønne område. Der skal udvikles nye grønne danske virksomheder. Den grønne omstilling vil skabe grundlag for nye danske job og give danske virksomheder et forspring på markederne for grøn teknologi. Der skal ske en bæredygtig udvikling af landbruget, der reducerer klimapåvirkningen, fremmer natur og biodiversitet og økologien. Der skal være større fokus på naturarealer som skov, vådområder mv. til gavn for både natur, miljø og mennesker. Miljøfokusering af landdistriktsmidler Regeringen og Enhedslisten er enige om i højere grad at omprioritere og målrette EU's landdistriktsmidler mod grønne tiltag. Det bidrager til mere og renere natur, mere økologi, et godt vandmiljø samt en førerposition inden for grøn teknologi. Indsatser inden for en række miljømæssige kerneområder styrkes med i alt 650 mio. kr. over de kommende to år, inkl. EU-medfinansiering: Vådområdeindsatsen styrkes gennem statslige storskalaprojekter med henholdsvis 98,7 og 60,7 mio. kr. i 2012 og Der bliver rejst mere skov og herunder mere bynær skov. Indsatsen styrkes med henholdsvis 37,9 og 33,9 mio. kr. i 2012 og Støtten til økologi og investeringer i nye grønne teknologier i landbruget forøges med henholdsvis i alt 72 og 140 mio. kr. i 2012 og Der tilføres henholdsvis 109,1 og 98,4 mio. kr. til naturforvaltning og pleje af naturarealer i 2012 og Miljøfokuseringen vil bl.a. give mere natur og biodiversitet til gavn for både mennesker og miljø, formindske udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, forbedre drikkevandskvaliteten og reducere Danmarks klimabelastning, da vådområder og skove binder CO2. Fremme af økologi Regeringen og Enhedslisten vil fremme økologien i Danmark. Det gavner biodiversiteten, sikrer renere drikkevand og vil give forbrugerne bedre mulighed for at vælge økologisk. Regeringen og Enhedslisten vil med en styrkelse af økologiområdet tage et vigtigt skridt hen mod målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i Der afsættes 8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til yderligere omstilling af offentlige køkkener til økologi. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forarbejdning af økologiske råvarer. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til økologifremme, som blandt andet vedrører uddannelse, informationsaktiviteter og markedsføring samt rejsehold, der bidrager til udvikling af økologiske kompetencer inden for landbrugs- og fødevaresektoren. 20 Aftaler om Finansloven for 2012 November 2011

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011

ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN Ansvar og handling - oplæg til finanslov 2012 November 2011 I

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Ungeudspil fra S og SF DE UNGE SKAL MED. Fra uddannelse til arbejde og vækst

Ungeudspil fra S og SF DE UNGE SKAL MED. Fra uddannelse til arbejde og vækst Ungeudspil fra S og SF DE UNGE SKAL MED Fra uddannelse til arbejde og vækst 1 Hvis Danmark skal fremtidssikres, skal vi ikke fokusere på afskaffelse af efterlønnen, men på hvordan vi skaffer uddannelse

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel

Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel Sagsnr. 14-1613 D. 13. november 2014 Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel Den 13. november 2015 indgik regeringen aftale om finansloven for 2015. Med aftalen er regeringen, SF og

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere