DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST"

Transkript

1 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR PSYKOLOGI EKSISTENTIEL PSYKOTERAPI I EN GERONTOLOGISK KONTEKST Speciale af Lea Tønning Johansen December 2013

2 Eksistentiel psykoterapi i en gerontologisk kontekst Københavns Universitet Institut for Psykologi Navn: Lea Tønning Johansen Vejleder: Susanne Lunn Aflevering: December 2013 Antal typeenheder: Svarende til antal normalsider: 79,6

3 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale 1 Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Problemformulering Metodiske-overvejelser Metodiske-forbehold Introduktion-til-målgruppen Normal,-patologisk-og-optimal-aldring Den-optimale-aldrings-udfordringer Udviklingsteorioglivsforløbsteori...11 Coping,salutogeneseogmeningsfuldhed...13 Personlighedensindflydelsepådenvellykkedealdring...13 Dominerende-psykologiske-temaer-hos-ældre Depression...15 Selvmord...15 Tabogsorg...16 Angst...17 Indsnævring-af-målgruppe Eksistentiel-psykologi-og-teori Emmy-van-Deurzen Introduktion Grundlæggende-præmisser-for-van-Deurzens-eksistentielle-teori-og-terapi Livetsrealiteterogmåletmedterapi...21 VanDeurzensfænomenologiskeeksistentialismeipraksis...23 De-fire-dimensioner-som-tilværelsens-grundvilkår Denfysiskedimension...26 Densocialedimension...27 Denpersonligedimension...28 Denåndeligedimension...30 Irvin-D.-Yalom Introduktion Grundlæggende-elementer-i-den-eksistentielle-humanistiske-teori-og-terapi Yalom-i-teori-og-praksis- -de-ultimative-anliggender Døden...35 Friheden...37 Eksistentielisolation...38 Meningsløshed...39 HerRogRnuRsituationen Opsamling-på-teori Eksistentiel-psykoterapi-i-kontekst-med-målgruppen Meningsskabelse-som-udgangspunkt-for-terapi Udviklingsteorierogeksistentielpsykoterapisomforståelsesrammeforbehandlingafældre...45 Meningsskabelseiforbindelsemedsorgogtab...47

4 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale Van-Deurzen-og-Yaloms-perspektiver-på-eksistentiel-psykoterapi Værdiladning,personlighedogambitionerpåklientensvegne...49 Udfordringer-i-eksistentiel-psykoterapi-med-ældre-klienter Eksistentieltperspektivpåældresmanglendedødsangst...53 Fordeleogulempervedselvbedragogforsvar...54 Implementering-af-eksistentielle-metoder-i-psykoterapi-til-ældre Konklusion-og-perspektivering Resultater-for-undersøgelsen-af-målgruppen Resultater-for-undersøgelsen-af-eksistentiel-psykoterapi Resultater-for-undersøgelsen-af-eksistentiel-psykoterapi-i-kontekst-med-målgruppen Perspektiverende-bemærkninger Litteraturliste Sekundær-litteratur

5 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale Abstract- Thisthesisexamineshowexistentialpsychotherapyasitispresentedinthetheoriesof existentialpsychotherapistsemmyvandeurzenandirvind.yalomcanbeappliedtothe psychologicalproblemsofatargetgroupofseniorcitizens. Firstly,thistargetgroupisfoundbycategorizingtheeldercitizensintothreecategoriesof agingcalledoptimal,normal,andpathologicalaging.it sfoundthattheelderlypeople belongingtothecategoryofnormalagingseemtopinpointthetargetgroupastheyoften needpsychologicalhelpduringdifficultlifetransistions,asopposedtotheoptimallyaging elders,whodon tnecessarilyneedsuchhelp,andtheelderswhoagepathologically,whoneed specializedtreatment. Thepsychologicalproblemsofthetargetgrouparemostoftendepression,griefandloss, suicidalthoughts,andanxiety. Secondly,thisthesisexamineswhatexistentialpsychotherapioffers primarilyintheforms ofvandeurzenandyalom sexistentialtheories. Significantinexistentialpsychotherapyisthelackofclinicaldiagnosesandthefocusonthe client ssubjectiveexperienceofherowninnerworld,whichthepsychotherapistexamines throughaphenomenologicalmethod.also,existentialpsychotherapyfocusesonexistential philosophicaltopicssuchaslife/death,freedom/responsibility,isolation/connectedness,and senseofmeaning/lossofmeaning.thesetopicsareputincontextwiththeclient sproblems toshowfromanexistentialperspectivehowtheclient sproblemsinhibitherfrombeing consciousoflife sposibilitesandlimitationsandtakingresponsibilityforherownchoicesand herowncreationofherlife smeaning. Thirdly,thisthesisputstheeldercitizens psychologicalproblemsintocontextwith existentialpsychotherapysoastoexamine,howthistypeofpsychotherapymightbeapplied tothetargetgroup. Itseemsthatthetargetgroupcanbenefitfromtheexistentialpsychotherapy sfocuson existentialphilosophicaltopics.especiallythepersonalcreationofmeaningwithandpurpose ofone slifeseemstocorrelatepositivelywithdevelopmentaltheoriesandresearchonhowto maintainqualityoflifeintooldage. However,therearesomechallengesrelatedtoofferingexistentialpsychotherapytoelderly people,e.g.thatthistypeoftherapyisusuallyquitelengthy,andtheclientmightnothave muchtimelefttoattendtherapy. Thephenomenologicalapproachtotheclient sexperincesofherinnerworldandthe existentialmethodsofhelpingtheclientdiscoverthepossibilitiesshestillhastoinfluence howshewantstolivetheremainderofherlifewithfocusonchoices,deepandgiving relationshipsandvaluesasaguidelineofcreatingameaningfulexistenceareallmethodsthat don thavetobeexclusiveforexistentialpsychotherapy;theycanbeappliedbymost psychologistswhohaveelderlyclientsintherapy. 3

6 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale Indledning- IDanmark ogivestengenerelt sesidisseårenstigningiantalletafældreitaktmed,at folkbliverældreendnogensindefør;europahardenhøjestegennemsnitsleveladeriverden (Larsen, 2007; Munk, 2009). Dette betyder, at den ældre befolkningsgruppe fylder mere i samfundetogimangesøjnebelasterdetsnarereendatbidrage,fordidissemenneskerikkeer på arbejdsmarkedet og ofte med alderens fremskreden har brug for lægelig behandling, hjemmeplejeosv.dissenegativeforestillingerogtiltiderfordommeomældrekunnetænkes atværeblandtårsagernetil,atældreområdetidagmangleropmærksomhed,omenddenne er stigende på tværs af videnskabelige grene (Larsen, 2007; Munk, 2009; Woods, 2008; O Connor,2001). I processen med indeværende opgaveerjegstødtpå organisationer herhjemme, der enten kommunalt eller på landsplan søger at øge velfærden hos ældre og skabe bedre forhold for dem at leve under (Larsen, 2007; Seilman, 2007). Det er ikke mit indtryk, at psykisk velbefindendeidennesammenhængnødvendigvisoverses,mendenladertilhovedsageligtat skulle tilvejebringes gennem korrekt medicinsk behandling, behagelige omgivelser på plejehjem, omsorgsfuld hjemmepleje og fysisk aktivering, så de ældre holdes friske længere og evt. kan bidrage med flere år på arbejdsmarkedet. Privatpraktiserende specialiserede gerontopsykologerherhjemmeerderimodfraværende(ibid.). Nårdetkommertildenmentalesundhedhosældsteisamfundet,laderdetmedandreordtil, at det samfundsmæssige fokus lægges på nogle væsentlige fronter, men at der endnu er manglerihenholdtildenpsykologiskedimension:dererentydeligerkendelseafvisseafde ældres psykiske problemstillinger såsom depression, ængstelighed, ensomhed og sorg, men de specialiserede behandlingstilbud er begrænsede og kræver en omfattende tværfaglig diagnostik.dermedikkesagt,atderikkefindessamtaleterapeutisketilbudtilældre,derlider af definerede psykiske lidelser såsom depression og angst; hertil er det som oftest kognitiv adfærdsterapi, der tilbydes (Ibid.; Erber, 2010; Cully & Stanley, 2008). Men hvad er alternativerne til denne behandlingsform og hvad stilles der op med andre psykiske problemstillingerenddediagnostiske?almenmenneskeligevanskeligheder,såsomtabetafen ægtefælle,denhidtidigelivsførelse,meningsløshedogensomhedgrundetetsvindendesocialt netværk. Eksempelviserdetblandtdeældre,atviherhjemmefinderdenstørsteselvmordshyppighed. Disse selvmord er som oftest udtryk for psykisk smerte og mistrivsel eksempelvis i forbindelse med (kontrol)tab, sorg og meningsløshed (Larsen, 2007.) Når dette sammenholdes med den betragtning, at ældre gennemfører langt flere af deres selvmordsforsøg sammenlignet med unge, bliver det af presserende vigtig karakter, at der sættes ind over for de ældres psykiske kvaler, således at deres sidste tid kan blive mere udholdeligogværdig.pga.demangeomvæltningeritilværelsen,somældreskalgennemgå fxpensionering,tabafægtefælle(ogandrenærerelationer),muligindflytningpåplejehjem, 4

7 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale tabaffysiskformåenosv. harnetopdennebefolkningsgruppenoglesærligebehoviforhold tilatfåhjælptilatmestrederestilværelse(ibid.). Antonovskys salutogenetiske model om sundhedsfremmende faktorer ved sådanne stressende livsomvæltninger understreger vigtigheden af oplevelse af sammenhæng i tilværelsen. Hans model indebærer, at [ ]%man%har%en%oplevelse%af,%1)%at%de%erfaringer,%man% har%gennem%livet,%er%strukturerede,%forudsigelige%og%begribelige,%2)%at%de%ressourcer,%som%kræves,% for%at%man%kan%møde%de%krav,%som%omgivelserne%stiller%til%en,%er%tilgængelige%[ ],%og%3)%at%disse% krav% er% udfordringer,% som% er% værd% at% investere% og% engagere% sig% i% (meningsfulde). (Hagberg, 2001c s. 214). Hvis denne model betegner et vigtigt aspekt ved sund aldring, så virker det nærliggende, at det netop er i fraværet af disse komponenter hos den ældre i en turbulent situation, at psykologer kan være behjælpelige med at genetablere begribelighed, ressourcefuldhedogikkemindstmeningsfuldhedmedtilværelsen. Iforlængelseherafviserundersøgelser,atnegativitetogængstelseermedtilatforkortelivet, hvorimodpositivitetforlængerdet(mroczek,spiro&griffin,2006).tilsammenangiverdisse betragtningerentankevækkendegrobundforpsykologeromatgøreenindsatsfordeældre klienter,derharbrugfornyeperspektiverpåfastgroedemønstre,såledesatdenresterende delaftilværelsenbliverbådeforlængetogmeretilfredsstillende. Alderdombetegnerdetsidstealderstrin,vimenneskerkankommetilatbefindeospåinden døden. Udover de rent fysiske og praktiske problematikker, denne livsfase fører med sig, interesserer det mig i henhold til ovenstående at undersøge hvilke mentale temaer, der pressersigpåirelationtildensidstedelaflivet. For at ældre kan få det bedste ud af den sidste tid antager jeg, at afklaring må være et essentieltemne;afklaringmeddetliv,dererlevet ellermåskeulevet ogatbearbejdesorg ogtab,derfølgermeddetatnåenalder,hvormanopleveratægtefælleogomgangskredsdør ogmanselvfysiskogselvstændigtbliveristandtilstadigtfærreting. I dén tilværelse, der kan virke udsigtsløs, fordi den rummer langt mere fortid end fremtid, forestiller jeg mig derfor, at et centralt fokus bliver den meningsskabelse, som også Antonovskybetonerisinsalutogenetiskemodel. Påbaggrundafdissebetragtningerfinderjegdetderforaktueltatundersøgeetalternativtil etablerede metoder for, hvad der kan gøres af psykologisk indsats for de ældre, der måtte have brug for det og/eller efterspørger det, så de kan få hjælp til mentalt at håndtere den sidstefaseaflivet. Jeg har i nærværende afhandling valgt at fokusere den kliniske tilgang til gerontologien på eksistentiel psykoterapi. Dette valg er truffet af flere årsager; dels min egen faglige nysgerrighedvedrørendedenneterapiform,delsdekerneemner,somdeneksistentielleteori byggerpå,somjegumiddelbartfinderstormeningiatoverføretilarbejdetmedældre:som udgangspunkt forestiller mig, at eksistentielle temaer såsom døden, meningsløshed og isolation også meget vel kunne være blandt de primære temaer, som mentalt fylder meget 5

8 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale hos ældre ældre. Såfremt der viser sig at være belæg for denne umiddelbare forestilling, virker det oplagt at overføre elementer fra den eksistentielle terapi til det psykologiske arbejdemedældreklienter. Problemformulering- - Ovenstående betragtninger koger jeg ned til følgende problemformulering, som vil danne grundlagetforopgavensvidereopbygningogindhold: På%hvilken%måde%kan%eksistentiel%psykoterapi%være%velegnet%til%at%varetage%ældres%psykologiske% problemstillinger?% k Hvilke%psykologiske%problemstillinger%giver%ældre%oftest%udtryk%for?% k Hvad%kan%eksistentiel%psykoterapi%særligt%tilbyde?% k Hvordan%kan%eksistentiel%psykoterapi%implementeres%i%psykologers%arbejde%med%ældre?% Jegvilundersøgedissespørgsmåludfrahypoteserom,at: k dererbrugforstørreopmærksomhedpåældressærligepsykologiskebehov k visseafdeældressærligepsykologiskebehoverafeksistentielkarakter,hvorforden eksistentielle tilgang til disse behov kunne tilbyde et supplement til andre psykoterapeutisketilbudtilældre. Opgavenerstruktureretpåfølgendemåde: k Jeg vil lægge ud med at skitsere visse metodiske overvejelser, jeg har gjort mig i arbejdetmednærværendeafhandling; k Dernæstviljegsenærmerepåengerontologiskmålgruppeogherigennembelysede ældres udfordringer generelt og psykologiske problemstillinger specifikt. Herudfra foretagesenindsnævringafdenforopgavenrelevantemålgruppe. k Detteefterfølgesafetteoretiskafsnit,derlæggerudmedenoverordnetindførseliden eksistentiellepsykologi,hvoreftertofremtrædendeteoretikereogklinikereindenfor eksistentielpsykoterapivilblivebelystmedhenblikpåatudlededereshenholdsvise anskuelserpåudvalgteemnerogtemaer. k Dettevilledefremtilendiskussionoganalyse,hvordefremlagteteoretikerestilgange tileksistentielpsykoterapivilbliveanvendtpåmålgruppen,hvorveddersættesfokus på det, ældre klienter særligt vil kunne få ud af at gå i eksistentiel terapi. Der vil herudfra fremkomme diskussioner af den eksistentielle teori og terapis fordele og ulemper,mulighederogbegrænserikontekstmedmålgruppen. k Afslutningsvis vil jeg konkludere på de opdagelser, jeg har gjort på vejen til at undersøge min problemformulering, hvilket kort vil blive perspektiveret til fremtidig forskningpådetgerontopsykologiskeområde. 6

9 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale Metodiske-overvejelser- LitteraturenforafsnittetIntroduktiontilmålgruppenvilomfatteforskning,undersøgelserog teorier inden for gerontologien og gerontopsykologien. Disse vil danne ramme om samt indsnævremålgruppenfornærværendeopgave. De derpå følgende teoretiske afsnit vil blive belyst ud fra hhv. metateoretisk litteratur om eksistentielpsykologiogterapisamtværkerskrevetafdetoudvalgteteoretikere,emmyvan DeurzenogIrvinD.Yalom.Disseviltilsammengiveetindbliki,hvadeksistentielpsykologiog terapi overordnet går ud på og mere specifikt inden for de to udvalgte teoretikeres perspektiver.deudvalgteudplukafteorierneervalgtpåbaggrundafderesrelevansforden fremlagtegerontologiskeforskningogmålgruppe. Metodiske-forbehold- Det kan siges, at den eksistentielle psykologi [ ]%beskæftiger%sig%med%det%enkelte%menneskes% forhold%til%de%centrale%livsdilemmaer,%tilværelsens%store%spørgsmål.%eksistentiel%psykologi%sigter% mod% at% indfange% stemningen% og% følelsen% i% selve% livet,% snarere% end% at% indordne% livet% under% et% system% af% logiske% og% systematiske% kategorier. (Jacobsen, 2009 s. 13). Den eksistentielle psykologi handler således mere om det at tale om nogle særlige temaer og ikke om fx at kategorisere lidelser. Det er på samme måde min mening i nærværende afhandling at beskæftigemigmedderelevanteemner,somdeneksistentiellepsykologihartraditionforat arbejde med, snarere end at komme med ændringsforslag til allerede etablerede og evidensbaseredebehandlingsformerfordiagnostiskelidelsersåsomangstogdepression. Det er således min hensigt at finde frem til, hvordan en eksistentiel praksis inden for psykoterapi kan tænkes at være brugbar i det psykologisk kliniske arbejde med ældre mennesker og altså ikke at skabe et udkast til en selvstændig gren inden for den eksistentiellegenreellerattaleforenbestemtteoretisktilgangindenfordennemedhenblik påatoverføredendirektetilpsykoterapimedældre. Som det vil fremgå senere i teoriafsnittet, arbejder de forskellige eksistentielle retninger ud fra specifikke principper,ogderunderstregesdaogsåfratidtilandenilitteraturen,atet indgående kendskab til filosofierne bag den eksistentielle retning og forståelseerganske essentiel for at forstå de eksistentielle terapiformer (Cooper, 2011). Men eftersom denne afhandling placerer sig inden for psykologien og dens formål er et bidrag til den kliniske psykologi,viljegikkegåidybdenmeddettebaggrundsmaterialefordeneksistentielleteori. Min hensigt er således ikke, at jeg med fokus på de filosofiske baggrundsteorier for den eksistentielletilgangvilargumentereforatskabeennyeksistentielpsykoterapitilældreogej heller ændre på de allerede eksisterende principper inden for de udvalgte teorier. Det er snarere målet at finde frem til, om dele af den eksistentielle tradition eksempelvis grundlæggendetemaerogmåderatgåtildissepåiterapi kunnetænkesgenereltsetatvære brugbareforpsykologer,derarbejdermedældreklienter. 7

10 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale Iforbindelsemeddettearbejdemedældreerenandenopmærksomhedvigtigatholdesigfor øje;nemligdetatderogsåidennebefolkningsgruppefindesstoreindividuelleforskelleibåde psykiskevanskeligheder,behovogplasticitet(birren&schaie,2006),såledesatforeliggende fokuspåeksistentielpsykoterapinæppevilværerelevantforalleidennealdersgruppeeller påtværsafproblematikker menatdensandsynligvisvilværedetfornogen. Deterdermedminmeningatforholdemigspecifikttil,hvaddeneksistentielleteoriogterapi særligt har at tilbyde den relevante målgruppe af ældre klienter og dernæst hvordan dette kanoverførestilalmenkliniskpraksis.jegarbejderdermedudfraenhypoteseom,atvisseaf ældremenneskerspsykiskeproblemstillingerbedstfavnesvedhjælpafeneksistentieltilgang samt at dette er muligt at praktisere inden for andre terapeutiske rammer end den rene eksistentielle. Detkansåledesopsummeres,atsnarereendatsepå,hvordanderkanlavesen1:1overførsel afdeneksistentiellepsykoterapitilarbejdetmedenrelevantmålgruppeafældre,viljegsepå, hvilke elementer af den eksistentielle tilgang, psykologer generelt kunne have sig for øje i arbejdetmeddeældreklienter,forhvemdetmåttesynesrelevant. Introduktion-til-målgruppen- Målgruppen i nærværende afhandling er overordnet set den ældre del af befolkningen og centrerer sig omkring dennes psykologiske problemstillinger. Målgruppen ligger hermed indenforgerontologienoggerontopsykologien,dernetopbeskæftigersigmeddisseemner. Detgerontopsykologiskegenstandsområdeomfatter [ ]%studiet%af%både%normalpsykologisk%og% psykopatologisk% aldersrelateret% variation,% forandring% og% kontinuitet% i% voksenlivet. (Larsen, 2007 s. 13) Herunder kan emner som forskningsmetodologi, kognitiv udvikling og psykopatologi nævnes. De emner, jeg specifikt vil undersøge, er de gerontopsykologiske områder,somomhandlerlivstilfredshed,vellykketaldringogpsykoterapi(larsen,2007). Betegnelsen de ældre kan synes lidt vagt at arbejde ud fra, hvorfor jeg primært vil tage udgangspunkt i mennesker fra 65 år og opefter; der tales i litteraturen om forskellige kronologiske alderskategorier for alderdom, og disse starter mestendels ved 65 år; således betegnesde65k74kårigesomdeungegamle,de75k84kårigesomdegamlegamleogde85+k årigesomdeældstegamle(erber,2010).enandenopdelingeratkaldede65k80kårigeældre ogde80+kårigegamle.underbeggeomstændighedererdenoverordnedealdersgruppeden sammeogdermedogsåden,jegfokusererpåogsomsamletgruppebetegner deældre. Mennesketskognitiveformåenladertilattoppeomkring25k30årsalderenmåltvedIQktests og falder derefter stødt indtil 65 års alderen, hvorefter faldet accelererer hurtigere end 8

11 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale tidligere. Det er dog vigtigt at pointere, at visse faktorer gør sig gældende for dette afmålte fald, således at nogle ældre klarer sige ligeså godt eller næsten lige så godt som tidligere i dissetests,mensandreviseretmarkantfalditestscorespga.kognitivfunktionsnedsættelse. Dettebetyder,atdeældresombefolkningsgruppeikkeerdummereendandre,menatderer større spredning og variation i testscores end i andre aldersgrupper. Dette skyldes igangsættelsen af eksempelvis demens hos nogle af de ældre samt udfordringer i hurtighed mentaltsåvelsommotorisksnarereendiformåenhosandre.genereltgælderdetforældre, at der opstår stadig større individuelle variationer (Erber, 2010; Larsen, 2007; Seilman, 2007). Normal,-patologisk-og-optimal-aldring- WHObeskriverhelbredsåledes: Health%is%a%state%of%complete%physical,%mental%and%social%wellK being%and%not%merely%the%absence%of%disease%or%infirmity. (WHO,2003)Manmåaltsåsepådet helemenneskeforatbestemmedetshelbredogvelvære.detteerénafudfordringernevedat arbejde med denne aldersgruppe, da det er mere reglen end undtagelsen at undergå sygdomme i alderdommen faktisk har over 80% af ældre mennesker som minimum én kronisk lidelse (Cully & Stanley, 2008). Derudover bliver det sociale netværk efterhånden stadigt mindre i forbindelse med tab af fx ægtefælle, venner og andre nære relationer samtidigt med at de fysiske og relationelle tab påvirker psyken og kan give udslag i sorgtilstande, angst og depression (Munk, 2007; Duberstein & Heisel, 2008; Holmén & Furukawa, 2002). Disse belastninger på tværs af det medicinske, psykologiske og sociale er netopudfordringeniarbejdetmedældremenneskershelbred;demåalletagesibetragtning for at vurdere den samlede helbredstilstand. Forskning har længe undersøgt,hvordanvi mennesker kan komme til at leve længere, og her bliver netop den brede vurdering af den ældreslivssituationinteressant:vieridagistandtilmedlægebehandlingatholdeældreilive megetlængereendtidligere,mendeteralligeveldem,derrapportererathavedetgodt ikke kunfysisk,menogsåmentaltogsocialt derleverlængst(erber,2010;giles,glonek,luszcz &Andrews,2005;Duttaetal.2011).Derforhararbejdetmedatundersøge,hvordanældre kanopnådenbedstmuligealdring,direkteindflydelsepådereslevealder. Eftersomprævalensenafsygdommeersåstorhosdenældstedelafbefolkningen,talerman om udviklingen sidst i livet inden for glidende overgange mellem kategorierne normal, patologisk og optimal aldring (Woods, 2008; Larsen, Hartmann & Winsløv, 2007; Seilman, 2007). Underforstået gælder der i denne aldersgruppe nogle andre normer for sundheden end for andre. De glidende overgange mellem kategorierne for de forskellige typer aldring skyldesogså,atgerontologisomnævnterettværfagligtfelt,derbådeerlægevidenskabeligt, biologisk,psykologisk,sociologiskogsamfundsfagligt(dehlinetal.,2001). Eksempelvissigerdenkronologiskealdernogetomdentidsmæssigeafstandtilfødslen;den sociale alder siger noget om de funktioner og roller, vi udfylder i diverse sociale systemer (somfxskolebarn,voksen,ægtefælle,pensionistosv);mensdenpsykologiskealderfortæller 9

12 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale om tilpasningsevne til omgivelsernes krav (her spiller intelligens, personlighed og indlæringsevneind);ogtilsidstangiverdenbiologiskealder,hvordanvoresfysisketilstand stemmeroverensmedvoresaktuellekronologiskealder(dehlin&rundgren,2001). Dissetværfagligeelementerviser,atdervilværeenrækkefaktorer,derspilleroverlappende indpåhinandenidefinitionerneafdennormale,patologiskeogoptimalealdring. For den normale aldring lader følgende til at gælde: Der optræder oftere end i andre aldersgrupper kognitiv funktionsnedsættelse som fx hukommelsessvigt; det fysiske helbred lider mere og mere overlast, og det er ikke usædvanligt at være under behandling for mere endénlidelseadgangen;søvnmønstretændrersigoftemedalderen;joældremanbliver,jo mere almindeligt vil det være at lide relationelle tab som fx ægtefælle, venner og familiemedlemmer men også tab af roller forekommer som fx på arbejdspladsen i forbindelse med pension og i hjemmet i forbindelse med enkestand og/eller svær funktionsnedsættelse;denældrerykker grundetsinalder overiennysocialrubriksom pensionist med de kulturelle fordele og ulemper, dét har; den ældre besidder stor positiv såvelsomnegativlivserfaringognærmersiglivetsslutning(woods,2008). Den patologiske aldring er karakteriseret af sværere lidelser end den normale. Det vil eksempelvissigelidelsersomdemens,alzheimer s,hjerneskadersomfølgeaffxblodpropper, svære og/eller multiple fysiske funktionsnedsættelser og manglende eller udeblivende evne tilattilpassesigdisse.detersåledesmisforståetatkategoriseresygdomsbilledethosældre som en normal konsekvens af det at blive ældre; sygdomme fysiske såvel som kognitive nedsættelser forekommermedstørrerisikoialderdommen,menerikkeisigselvennormal udvikling i forbindelse med at blive gammel og skal derfor ikke affejes som en naturlig konsekvensafalderen(ibid.). Denoptimaleellervellykkedealdringkendetegnesved, [ ]%at%der%er%tale%om%et%positivt%udfald% af% aldringsprocessen% inden% for% områder% som% helbred% (fravær% af% sygdom),% kognitiv% funktion% (fravær% af% kognitiv% reduktion)% og% dagliglivets% funktion% (fravær% af% funktionsnedsættelse). (Mehlsen,2007s.139)Dennevellykkethedskyldespositivesammenfaldendefaktorerinden forfysisk,psykiskogsocialtvelvære,såledesatkost,motion,uddannelseognærerelationer spillerenstorrolleforatopnådenoptimalealdringsproces(mehlsen,2007).deterimidlertid ikkedenmesttypiskeformforaldringsforløb:normalaldringvilværeforbundetmedtabog funktionsnedsættelse,menundersøgelserviser,atlivstilfredshedenstadigkanværestorhos disseældre ogatældresrapporteringomlivskvalitetpåtrodsafreduktionerilivsførelsener ligesåhøjsomellerhøjereendhosunge(ibid.;woods,2008). Den-optimale-aldrings-udfordringer- Oplevelsenaflivstilfredshed,sombl.a.ladertilatspilleenstorrollefordenoptimalealdring, afhænger af de områder af tilværelsen, som den enkelte tillægger betydning og hvilke krav 10

13 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale der stilles til disse. Derudover lader der til at være stor sammenhæng mellem det at være tilfreds med sig selv hvilket indbefatter selvværd, oplevelse af kontrol og optimisme og tilfredshedmedlivetgenerelt(mehlsen,2007). Udoveretherognukbilledepådenældressituationsommålestokforlivstilfredsheden,kan vedkommende også tænkes at evaluere det levede liv for at kunne konkludere på tilfredsheden.herhardetvistsigafgørendeforfølelsenaflivstilfredshed,ommaneristand til at tillægge negative og ubehagelige hændelser mening fremfor eksempelvis at vurdere dem som startskuddet til al kommende dårligdom, der senere er oplevet. Dermed er den subjektive betydning af begivenheder essentiel, samtidigt med at denne farves af [ ]% kulturafhængige%forestillinger%om,%hvad%der%er%normalt%for%et%menneske%at%opleve%i%løbet%af%sit%liv,% og% på% hvilke% tidspunkter% bestemte% oplevelser% eller% begivenheder% bør % forekomme. (Mehlsen, 2007s.150)Dissekulturafhængigeforestillingervilaltsåoftehavestorindflydelsepå,omet livsforløbbetragtessomfxnormalt,godtellerdårligt. For at se nærmere på, hvad der øger livstilfredsheden, vil jeg vil nedenfor præsentere to teorier, der beskæftiger sig med at optimere aldringsprocessen, således at den vellykkede aldringhardebedstmuligevilkår. Udviklingsteori-og-livsforløbsteori- Somnævnterderstoreindividuelleforskelle,dergørsiggældendefordenenkeltesaldring, hvilketspillerindpå,hvadderskaloverkommesafudfordringerafsåvelfysisksompsykisk ogpraktiskkarakter.dererimidlertidudformetadskilligepsykologiskealdringsteorier,der forsøger at forklare disse individuelle forskelle og komme med bud på, hvad der optimerer aldring,såledesatlivskvalitetenbevaresialderdommen. Til belysning af sådanne teorier vil her blive nævnt Havighursts udviklingsteori og Baltes livsforløbsteori. Disse er valgt på baggrund af begges fokus på, at der sent i livet sker forandringer, som af den ældre må håndteres for at bevare livskvalitet og meningsfuldhed fremadrettet,såledesataldringenoptimeres. Ifølge Havighursts udviklingsteori fra 1964 skal ældre (fra 60 år og op) løse fire udviklingsproblematikker:% k At%håndtere%de%fysiske%forandringer,%som%aldringen%indebærer.% k At% orientere% sig% mod% nye% mål% som% f.eks.% pensionering,% at% blive% bedsteforældre,% at% blive% enke%eller%enkemand.% k At%acceptere%sit%eget%liv.% k At%udvikle%en%måde%at%forholde%sig%til%livsafslutning%og%død%på. (Hagberg,2001as.180)% Såfremtdenældreformåratløsedisseproblematikkerpåenfordelagtigmåde,skullechancen forhøjlivskvalitetaltsåværestor.detteerbl.a.forbundetmeddenudfordring,atdenældre [ ]% aktivt% må% forsøge% at% erstatte% gamle% roller% med% nye% for% at% bibeholde% en% positiv% selverkendelse. (Hagberg, 2001a s. 181). Dermed forudsætter de ydre forandringer også en 11

14 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale indre, således at den ældre både tilpasser sig fysisk og praktisk samtidigt med mentalt at formulerenyedefinitioneraf,hvemhun 1 eroghvordanhunforholdersigtildette. I 1986 præsenterer Baltes sin livsforløbsteori, der ligeledes forudsætter individuelle forandringersentilivetogbaserersitfokuspåressourcernehosdenældrevedbl.a.atnævne, at: k Der%findes%en%latent%reservekapacitet%hos%den%ældre.%% k Aldringen%medfører%nedgang%i%reservekapacitet%og%adaptive%evne.%[ ]%% k Balancen%mellem%gevinster%og%tab%bliver%mere%og%mere%negativ%ved%stigende%alder.%% k Individets%selvopfattelse%er%uændret%og%er%for%de%ældre%et%pålideligt%system%til%adaptation% og%en%bevarelse%af%integriteten. (Hagberg,2001as.183)% Herbetonesdet,atældreharressourcertilrådighedforatoverkommedeforandringer,der sker sent i livet, men at disse bliver færre med alderen, hvorfor det bliver essentielt at opretholde balancen mellem gevinster og tab. Dette sidste forlænger Baltes& Baltes i 1991 antagelsernemedideresselektionkoptimeringkkompensationsmodel(sok):defremfører,at der må foretages en selektion af de fokusområder, der er til rådighed hos den ældre, så energienrettesmoddet,derermulighedfor.herefteroptimeresfunktionsniveauetindenfor devalgtefokusområder ogjofærreressourcer,jovigtigereerdeatoptimere.mendaalti livet ikke forløber, som vi ønsker eller planlægger, er det vigtigt at kunne kompensere. Når nogetderforafvigerfraplanen,brugervikompensationsstrategiertilatopnådetnæstbedste (Mehlsen, 2007; Woods, 2008). Dermed er nøglen til vellykket aldring evnen til og muligheden for til stadighed at integrere egen selvopfattelse med de til rådighed stående styrker, som betones, og erfaringerne fra et helt liv skal bruges til at kompensere for den nedsatte evne til kreativt at løse nye problemer. Lykkes dette, skulle en meningsfuld alderdomværesikret(hagberg,2001a;mehlsen,2007;woods,2008). Umiddelbart lader det til, at de to teorier forholder sig modsatrettet til selvopfattelsens plasticitet; hvor Havighurst betoner vigtigheden af at orientere sig mod nye definitioner, fremhæverbaltesressourceniatbevaredenalleredeeksisterendeselvopfattelse. Detkandogogsåanskuessådan,atteoriernegårtoforskelligevejeforatnåtilsammemål, someratfastholdededeleaftilværelsen,derfremadrettetskalbrugesforatskabemeningog optimering af aldringen eksempelvis ved at indrette tilværelsen efter gevinsterne ved at blivepensionistogbedsteforælder,findemeningidetteogforsåvidtmuligtgiveslippåde deleaftilværelsen,derikkelængereeksisterer,somfxarbejdslivet.dethandleromatlære, hvordanlivetkanreorganiserespåenmåde,såderessourcer,manhar,ogdeaktiviteter,der giver størst tilfredsstillelse, prioriteres. Nøglen kan således siges at ligge i [ ]% at% erstatte% roller,% man% har% mistet,% med% roller,% som% har% et% tilsvarende% indhold% som% dem,% man havde& tidligere. (Samuelsson, 2001 s. 261) Dermed lader det til, at de to teorier sammenfalder i konklusion, samtidigt med at bidrage med belysning af forskellige komponenter for den vellykkedealdring. 1Opgavenigennemvilældreogklienterbliveomtaltihunkøn,medmindreandeteranført. 12

15 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale Coping,-salutogenese-og-meningsfuldhed-- Gerontopsykologien beskæftiger sig ofte med begreberne om coping, salutogenese og meningsfuldhedforatforklare,hvadderudgørdenvellykkedealdring. Antonovskys salutogenetiske model blev behandlet i indledningen og omfatter faktorer, der er med til at bevare helbredet. Modellen understreger vigtigheden af individets oplevelse af en begivenhed i sammenhæng med oplevelsen af egne evner til at håndtere den. Således bliver de faktorer, der er med til at beskytte helbredet, forståelse af en given hændelse, mestring af den samt evnen til at kunne skabe mening med den(hagberg, 2001c; Hagberg, 2001d). Coping dækker over [ ]% de% processer,% som% på% det% individuelle% og% det% sociale% plan% beskriver% evnen%til%at%leve%med%forandringer%eller%truslen%om%forandring.%[ ]%Der%forekommer%forskellige% former%for%mestring,%der%strækker%sig%fra%[ ]%en%måde%at%løse%problemerne%på,%til%andre%tider%som% en% undvigende% adfærd,% en% flugtreaktion,% et% angreb% forårsaget% af% frygt,% som% neurotiske% symptomer% eller% som% psykotiske% symptomer (Hagberg, 2001d, s. 236) Coping af livsforandringer hænger dermed tæt sammen med en persons livserfaringer og hvordan vedkommende tidligere har håndteret stressende begivenheder samt med den individuelle vurdering af situationen om der fx rent faktisk er tale om en objektiv stressor eller en banalitet. Dermed spiller den enkeltes personlighed ind på, hvordan mestring af forandring udspiller sig,mendetharsamtidigtvistsigessentieltathaveetsocialtnetværk,somtilbyderstøtteog fortrolighed(hagberg,2001c). Personlighedens-indflydelse-på-den-vellykkede-aldring- Som ovenfor belyst, kan en problemstilling i sig selv altså være den enkeltes personlighed. Megetforskningtyderpå,atpersonlighedenerstabillivetigennem,ogatdeændringer,der forekommeripersonlighedenmestendelsvilværeudtrykforenyderligerestabiliseringafde alleredetilstedeværendetræk(woods,2008;hagberg,2001c). Derersamtidigtfundetoverensstemmelsermellemvissepersonlighedstræk,dergiverrisiko for højere dødelig og vice versa; at visse trækvirkerbeskyttende.udfradenneanskuelse virker personlighedstræk som fjendtlighed, ængstelighed og neuroticisme negativt på det fysiske helbred og kan forårsage problemer med hjertekkarksygdomme og forhøjet blodtryk/puls og denne fysiske belastning kan generelt gøre især ældre med de nævnte personlighedstrækmeresårbareoverforstressendesituationer(aldwin,spiro&park,2006). Der er ikke på samme måde dokumentation for beskyttende personlighedstræk, men der lader til at være en vis overensstemmelse mellem lang levetid og følelsen af kontrol og optimisme. Resultater af undersøgelser har dog vist sig at være situationsspecifikke og kan derfor ikke generaliseres til alle livsaspekter. At føle sig sikker i sine mest betydningsfulde sociale roller og at have et positivt selvbillede er dermed de elementer, der med størst sandsynlighedkanforudsigenogetommulighedenforhøjlevealder(ibid.). 13

16 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale Dominerende-psykologiske-temaer-hos-ældre- Somberørtiindledningenfinderviblandtdeældsteibefolkningendenstørstehyppighedaf selvmord.detteproblemmåantagesathavevisseårsagerogvedatsætteindpåatløsedem, kunnedetformodes,atselvmordshyppighedenvilfalde. Derudovererdetnetopblevetfremlagt,atderialderdommenoptræderenrækkeændringer fysisk, socialt og mentalt, hvilket kan være udfordrende at tilpasse sig, hvorved en høj livskvalitetlivetigennemopnås. Udover de fremlagte aldringsteorier er der også nogle særligt dominerende psykologiske temaerpåspilhosdeældre,somdannerbaggrundfor,hvordanderesaldringsprocestegner sigoghvadderkansættesindpåforatoptimeredenne.dissevilblivebelystnedenfor. Der er imidlertid også visse temaer, som ganske vist ikke er blandt disse temaer, men som ofte er dem, vi tænker på i forbindelse med ældres udfordringer og psykologiske problemstillinger.eksemplerpådetteeremnersomdødsangstogensomhed. Det kan virke paradoksalt, men dødsangst er ikke et dominerende tema hos ældre. Denne befolkningsgruppe befinder sig i kraft af deres alder nærmere visheden om at dø end nogenandre,ogmangeyngrefrygteralderdommenafdennegrund.dødsangsterimidlertid mindrehosdeældreselv;denbliverstadigtmindreframidtenaflivetogfremefter.derimod erderangstforbundetmed,hvordanlivetskalende eksempelvisiforholdtilboligsituation oghelbred(erber,2010). Iforbindelsemedensomhedspænderdefinitionenmellem [ ]%den%objektive%manifestering%af% at% være% ensom%(isoleret% fra% kontakter)% og% den% subjektive% manifestering%(hvordan% den% enkelte% oplever% ensomhed). (Samuelsson, 2001 s. 288) Det er således kvaliteten af de sociale relationer snarere end kvantiteten, der er en dominerende faktor i følelsen af ensomhed. Dette betyder samtidigt, at det er ved mangel på eller tab af de nærmeste, at ensomhed indtræffer(solem,2007). De fleste forbinder alderdommen med ensomhed, men undersøgelser viser faktisk, at unge rapporterer mere om følelser af ensomhed end midaldrende, hvorefter der hos de ældrek ældre stigende rapporteres om ensomhed, som efterfølgende stagnerer omkring 90 års alderen (Samuelsson, 2001). Derudover har det vist sig, at helbredet spiller en stor rolle i oplevelsen af ensomhed, hvorfor dårligt helbred korrelerer med ensomhed. Denne gruppe ældrevilofteværeikontaktmedlægerogsygekoghjemmepleje,derhøreromdisseældres ensomhed,hvilketmåskekanværeendelafforklaringenpå,hvorforviforbinderalderdom medensomhed. Andreundersøgelserviserligeledes,atdetkunerfåældre,deropleverisolationogensomhed idenordiskelandeerdersågardenlavesteforekomstafrapporteringomensomhedblandt ældre.samtidigthardetvistsig,atintensitetenafdenoplevedeensomhedbliverlaveremed alderen(ibid.,solem,2007). Nårdernuertagethøjdefordissefejlagtigeantagelserom,hvadældreoftestgiverudtrykfor psykologiskatværeudfordretaf,viljegidetfølgendebelysedetemaer,somladertilatvære demestdominerendepsykologiskeproblemstillingerhosældre. 14

17 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale Depression- Depressioner,somdødsangstogensomhed,ettema,somdeflesteforbindermeddetatblive gammel. Der er imidlertid ikke større prævalens af depressioner hos hjemmeboende ældre end hos yngre mennesker. Til gengæld er alderdomsdepression sværere at arbejde med, da den ofte optræder i forbindelse med somatisk sygdom, tab (såvel fysiske som psykiske/kognitive og relationelle) og en øget risiko for død grundet selvmordsk og sygdomsrisiko som hjertekkar sygdomme og kræft. De bagvedliggende årsager til depressioner hos ældre kan være mulig arvelighed, reaktion på negative begivenheder, oplevelsen af kontroltab, reaktion på eller bivirkning af medicinsk behandling, årsag eller bidragtilsomatisksygdomogmegetmere(munk,2007).nårdepressionenharsatind,kan deniøvrigtrisikeresatblivefastholdtgrundetdenskonsekvenserfordendeprimeredeiform af eksempelvis nedsat aktivitet, isolation og sygdom, der forstærker depressionen og forlænger den. Det betyder endvidere, at den ældre med [ ]% et% støttende% socialt% netværk% gennem%livet,%et%stimulerende%miljø,%en%god%økonomi%og%en%sund%livsstil%giver%bedre%muligheder% for% at% leve% længe% og% undgå% høj% sygelighed (Munk, 2007 s. 218). Dette stemmer i høj grad overensmedsåvelteorierneforvellykketaldringogdensalutogenetiskemodelogbekræfter vigtigheden af at etablere så mange af disse elementer som muligt hos den ældre deprimerede.derudoverhardetvistsig,atsåfremtdenvanskeligekorrektediagnosticering og behandling lykkes, er prognosen ganske fornuftig, og den ældre kan komme til at trives igen(munk,2007). Selvmord- Problematikken omkring ældres selvmord og selvmordsforsøg blev allerede berørt i indledningen og vil her få en selvstændig plads som et tema, der kan være dominerende i alderdommen. Deterblandtdeældreisamfundet,atviherhjemmeogiVestengenereltfinderdenstørste selvmordshyppighed,oglangtflereældrelykkesmedatgennemførederesselvmordsforsøg sammenlignetmedandrealdersgrupper: For%befolkningen%generelt%anslås%forholdet%at%være%8K 15%selvmordsforsøg%pr.%fuldførte%selvmord,%mens%det%for%unge%anslås%til%200%selvmordsforsøg%pr.% selvmord.% Ser% vi% på% de% ældste,% så% vurderes% forholdet% at% være% to% selvmordsforsøg% pr.% fuldførte% selvmord. (Winsløv, 2007 s. 247) Denne tendens blandt de ældre gør, at der tales om mislykket selvmord,nårselvmordsforsøgetikkehardødentilfølge,dadisseselvmordikke handler om et råb om hjælp til at ændre deres livssituation, som det kan være hos yngre (Winsløv,2007). Ældremændsselvmordshyppighederfiregangestørreendældrekvinders,menskvinderne tilgengældharlangtflereselvmordsforsøgendmændene.undersøgelserharendviderevist, at kvinder oftere giver udtryk for at have selvmordstanker end mænd, selvom mænd begår flereselvmordendkvinder.hertilharenforklaringværet,atkvinderofteermerevilligetilat italesættederestankerogfølelsersamtsøgehjælpendmænd(ibid.).envigtigovervejelseat 15

18 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale havemedidennesammenhængerdog,atkvinderikkenødvendigvisharsåmegetlavereen selvmordsrateendmænd,menatdeslørerderesselvmordbedreafhensyntildeefterladte; blandt de svageste ældre ses denne tendens oftest, da disse ikke har adgang til andre selvmordsmetoderendatsulte,tørsteellerundladeattagederesmedicin(ibid.). Denældresselvmorderudtrykforenrækkekvaler,vedkommendelider,ogselvmordetkan derfor betragtes som et paraplykbegreb, der dækker over diverse andre temaer, der tilsammenellersærskiltlederfremtilselvmordetsomløsning. Et perspektiv på årsagerne til selvmord blandt ældre kan derfor være deres oplevelse af psykisk smerte i form af emotioner som frustration, vrede, skam, tristhed, ensomhed, ydmygelse, håbløshed, angst, afvisning og selvhad: Det% er% således% en% eksistentiel% tilstand,% vi% alle%oplever,%når%tilværelsen%går%os%imod%[ ] (Winsløv,2007s.248).Denpsykiskesmertesom årsag til selvmord understreger altså disse følelsesmæssige og eksistentielle temaer. Det er dogikkeindholdetalene,mensnarereintensitetenaffortvivlelse,håbløshedogdesperation, derdriverdeældretilselvmordetsomløsningenpådereskvaler. I forlængelse heraf er der fundet andre risikofremmende faktorer specifikt i henhold til selvmordblandtældre.herviserdetsig,atbelastningerofterammermultifacetteretsåledes, at én belastning ofte svækker andre ressourcer samtidigt. Dette forårsager en forstærket oplevelse af psykisk smerte og dermed en negativ vedligeholdende spiral. Eksempelvis vil somatiske lidelser og funktionsnedsættelse også kunne give udslag i psykiske lidelser (primært depression) og også kunne svække det sociale netværk, hvilket resulterer i yderligere følelser af tab og belastninger, hvilket samtidigt fører til svækket handlekraft og personligeressourcerosv..belastningerhosdenældreøgeraltsårisikoenforenophobningaf yderligerebelastninger,dersættervedkommendescopingstrategierpåprøveogisidsteende kanbetydeoplevelsenafsåhåbløsensituation,atdenældretyrtilselvmord(ibid.). Tab-og-sorg- I forlængelse af ovenstående viser undersøgelser, at selvmordsrisikoen er højere for ugifte, fraskilte eller enker/enkemænd end for ældre i ægteskab(duberstein& Heisel, 2008). Især sidstnævnterelaterersigtiltemaetomkringtabogsorg;dereraltsåhøjeredødelighedblandt ældreefterladteendandre. Hvordeflesteopfattertabetafetungtlivtildødensomentragiskbegivenhed,betragtestabet afetældrelivsomtristmenacceptabeltellernaturligt(erber,2010).joældreetmenneske bliver,johøjerebliverrisikoenforegenogjævnaldrendesdød fxægtefælleogvenner og når dette sker, udløser det en sorgproces hos den efterladte, hvori intense følelser af forladthed, ensomhed, depression og vrede kan indgå. De intense følelser aftager sædvanligvis efter et år, men de pårørendes rapporteringer viser, at den følelsesmæssige tilstandaldrigigenbliversomførtabet(ibid.). For ægtefæller skyldes denne vedvarende følelsesmæssige påvirkning formentlig de mange år, den efterladte har tilbragt med den afdøde: Disse år relaterer sig til en stor del af en 16

19 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale persons selvopfattelse, som opstår i samlivet med den anden, hvor hverdagen tager udgangspunktidetfællesliv,manharsammen.dermedforbindesmegetafensegenidentitet og adfærd med den anden, hvorfor den efterladte kan føle stor fortvivlelse og endda identitetskrise(o Connor,2001). Herudoverladermændtilatværehårdereramtendkvinder,nårdemisterenægtefælle,da deofterefårendepressionsomfølgeaftabetogharhøjeredødelighedendkvinderdetførste halvetilheleårefterathavemistetægtefællen.dettekanhængesammenmed,atkvinderi højeregradendmændsøgertrøsthosandrenærerelationer,hvordekanfåafløbforderes sorg,ogidetheletagetdyrkerderesnetværkmere(ibid.;erber,2010).ikkedestomindrevil detsocialenetværkhosældreværemindreendhosyngre,daderogsåhervilskedødsfaldi takt med alderens fremskreden, og såvel den mandlige som den kvindelige ældre efterladte står i den situation at måtte tilpasse sig sin nye livssituation og nye roller; dem, som partnerengennemderesfælleslivharvaretaget.dererderudoversomnævntoftetaleomen akkumulering af tab sidst i livet, således at den ældre efterladte også oplever andre nærtståendes dødsfald og selv oplever tab i form af fysisk, kognitiv og social funktionsnedsættelse. Alle disse omstændigheder kan bidrage til den i forvejen belastende situationatmistesinægtefælle(o Connor,2001). Angst- Angsterblandtdemestalmindeligtoptrædendepsykiskelidelserhosældremennesker,hvor lidelsen generaliseret angst er den hyppigst forekommende, men også lidelser som fobier, OCD og PTSD forekommer. Næsten alle angsttilstande begynder tidligt i livet, og kun 3% starterefter65årsalderen.vissetyperafangstersituationsbestemte,menlidelsenkanogså opståudennogentydeligårsag.ældreidagharentendenstilatunderrapporterepsykiske problemeroglæggeristedetvægtpåsomatiskeklager,hvorforpræcisetalpåangstlidelser blandtældreersværeatindhente,menderladerdogtilatværestørreprævalensblandtde ældre,derborpåplejehjem,ermedicinskepatienterog/ellerliderafkronisksygdom(cully& Stanley,2008;Erber,2010). Angstenskonsekvenserspænderovernedsatfysiskaktivitet,ringeopfattelseafegethelbred, nedsatlivstilfredshedogforhøjetoplevelseafensomhed,hvilketminderomkonsekvenserne veddepression ogdererdaogsåfundethøjkomorbiditetfordepressionvedangstlidelser. Vedangstsomveddepressionerdiagnosticeringbesværliggjortafdekompleksesymptomer, der ligner andre lidelser eksempelvis depression, demens, somatisk sygdom eller søvnforstyrrelser. Dette fører ofte til manglende diagnoser eller utilstrækkelig behandling. Dette er uheldigt, eftersom undersøgelser viser, at såvel antidepressiva som psykoterapi er effektiveibehandlingenafældremedangstlidelser(ibid.). Indsnævring-af-målgruppe- Sammenholdt med både Havighursts udviklingsmodel, Baltes & Baltes SOKkmodel og Antovskys salutogenetiske model kan sund aldring og livskvalitet altså begribessom noget, 17

20 EKSISTENTIELPSYKOTERAPIIENGERONTOLIGISKKONTEKST LeaTønningJohansen Speciale der opnås gennem erfaringer, et støttende netværk, personlighed og ressourcer og en fornuftigforvaltningafdisse.etsådantudviklingspsykologiskfokuspånetopvigtighedenaf ressourcer, kvaliteten af sociale relationer og meningsskabelse livet igennem lader til at stemmeoverensmeddenforskningsbaseredevidenomdenoptimale,normaleogpatologiske aldring. De ældre, der derfor er i stand til ved hjælp af personlige ressourcer, et støttende netværk og tilpasning til forandringer at skabe et meningsfuldt og tilfredsstillende syn på tilværelsen, vil blive betragtet som tilhørende den optimale aldring. Ældre med lidt færre ressourcer, knapt så støttende netværk og dårligere tilpasning til forandringer er mere udfordrede,menkanstadighavehøjlivskvalitetogviltilhøregruppenafnormaltaldrende. Prægesalderdommenderimodafsværesygdomme,fåressourcerogdårligevnetiltilpasning, vilderværetaleompatologiskaldring. Ovenstående indsnævrer målgruppen for indeværende afhandling til at henvende sig til de ældre,dergennemgårennormalaldringogsomharbrugforhjælptilathåndterenogleeller alleafdenævntetemaer,somældreoftestrapportereratværebelastetaf.dermedskæresde ældremedenalleredeoptimalaldringsprocesfordeflestesvedkommendefra dogmeddet forbeholdatdeligesåvelsomandrekanendeienkriseiforbindelsemedfxtabogsorg,hvor depersonligeressourcerslipperop,ogpsykoterapikanværeetpassendetilbud. Også de ældre med en patologisk aldring er uden for målgruppen. Disse ældre har brug for denspecialiseredehjælp,derertilrådighedfordem,hvadendderesproblemstillingerdrejer sigomfysiskeellerkognitivefunktionsnedsættelser. Ældrebefolkningenerdogformentligikkemuligatplacerekategoriskindenfordetretyper aldring, og med de ældres store individuelle variationer, har de lige så meget brug for et udvalgafterapiformeratvælgeimellemsomandrebefolkningsgrupper.etsådantalternativ til den kognitive adfærdsterapi i kraft af eksistentiel psykoterapi kunne derfor vise sig fordelagtigatkombineremedevt.parallelmedicinskbehandling. Medudgangspunktidenneindsnævringviljeg fremadrettet undersøge, om målgruppen af ældrekunnedragefordelafatfåtilbudteksistentielpsykoterapi.dennevidereundersøgelse kræverførstenbelysningaf,hvadeksistentielpsykoterapigårudpåogsærligtbeskæftiger sig med, og dernæst hvordan dette kan kombineres med psykoterapeutisk arbejde med målgruppen. Eksistentiel-psykologi-og-teori- Den eksistentielle psykologi er beslægtet med fænomenologisk psykologi, humanistisk psykologi,positivpsykologiognarrativpsykologi,hvorveddenkansigesatintegrereteorifra mange forskellige videnskabsteoretiske retninger. Det, der adskiller den eksistentielle psykologi fra andre teoretiske afsæt for psykoterapi, er dens vægtning af sine kerneperspektiver.dissegårudpåat: 18

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen. Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan ændre og visdom til at se forskellen. Reinhold Niebuhr, 1932 1 Kandidatafhandling til Institut for Sociologi

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte!

Jeg hedder ikke Menière. Jeg hedder Charlotte! Jeg hedder ikke Menière Jeg hedder Charlotte! Et speciale om de psykosociale aspekter ved øresygdommen Menière Dorte Lundgaard Susanne Steen Nemholt Københavns Universitet Institut for Almen og Anvendt

Læs mere

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 EMNEVALG... 5 Emne... 5 Faglig tilgang... 5 Emneafgrænsning... 5 Målsætning... 6 Målgruppe... 6 Metode... 7 LIVSKVALITET... 7 Hvad er livskvalitet?...

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd Lilian Zøllner, Grethe Dyekjær, Paul Dyekjær, Agnieszka Konieczna Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd 2 Beskyttende og belastende forhold

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Det Sociale Indikatorprojekt

Det Sociale Indikatorprojekt Det Sociale Indikatorprojekt Marianne Holland Programteori og indikatorer til evaluering af kvalitet og virkninger af indsatsen på psykiatrinære institutioner: SIP-psykiatri Institut for Sociologi, Socialt

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Borgere med komplekse problemstillinger

Borgere med komplekse problemstillinger Borgere med komplekse problemstillinger Hvad ønsker de af hjemmeplejen? Anne Liveng, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Maj 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Resumé...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere