RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser"

Transkript

1 RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012

2 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen, psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, ledende overlæge Ulf Søgaard og forskningschef, professor Erik Simonsen (formand). 1. Indledning og baggrund Området personlighedsforstyrrelser omfatter de primære personlighedsforstyrrelser (F60-61) og vedvarende personlighedsforandringer, som ikke skyldes skade eller sygdom i hjernen (F62). Ud over de primære personlighedsforstyrrelser spiller personlighedspatologien en vigtig rolle for udvikling af depressioner, bipolære lidelser, misbrug, spiseforstyrrelser, reaktive psykoser, skizofreni samt angsttilstande. Der er ofte betydelige differentialdiagnostiske udfordringer mellem gruppen af primære personlighedsforstyrrelser og forskellige symptomlidelser, eksempelvis personlighedsforstyrrelse vs. Asperger, ADHD vs. borderline og dyssocial personlighedsforstyrrelse, bipolær personlighedsforstyrrelse og borderline, præfrontal hjerneskade og borderline, social angst og ængstelig undvigende personlighed, skizotypi og OCD 1. Omkring 15 % af patienter indlagte eller ambulant behandlet diagnosticeret efter ICD 10 får en personlighedsforstyrrelse som primær eller sekundær diagnose. De emotionelt ustabile, herunder borderline, udgør en 1/3, uspecificeret personlighedsforstyrrelse omkring 1/4, og de øvrige er spredt over flere diagnosegrupper 2. Korrekt og udtømmende diagnostik er af afgørende betydning for tilrettelæggelse af en relevant behandling. Siden introduktionen af DSM-III er der udviklet diagnostiske instrumenter, primært til brug i forskningen, men i de senere år i stigende omfang også anvendt i klinikken i takt med øget fokus på grundig udredning af psykopatologi. Mange instrumenter er nu tilgængelige på dansk 3. I de senere år er der udviklet en lang række forskellige behandlingsprogrammer til behandling af patienter med borderline. Det har givet anledning til nationale retningslinjer i flere lande, bl.a. England og USA (NICE & APA). Opbygning af kompetence og færdigheder til at kunne varetage de forskellige behandlingsmetoder kræver indsigt. Undersøgelser af personlighedsforstyrrelser har vist, at de giver anledning til betydelig social dysfunktion og dermed store samfundsmæssige omkostninger 4. Epidemiologiske undersøgelser i Norge har understreget, at arten og omfanget af personlighedsforstyrrelser har stærkere negativ indflydelse på livskvalitet end både køn, uddannelse, alder, økonomi samt andre ikke-psykotiske lidelser 5. Med behandlingspakkerne er der nu udstukket retningslinjer for diagnostik, psykofarmakologisk behandling, pårørendesamtaler, assessment mv. samt forløbstider for basisforløbene. Der er stor efterspørgsel blandt det kliniske personale for viden om diagnostik og behandling af personlighedspatologi, og forskningsaktiviteterne virker motiverende og skaber via projekterne øget indsigt i litteraturen og den evidensbaserede behandling. 1 Jørgensen,C.R., Simonsen E. (2010). Personlighedsforstyrrelser. I: E. Simonsen & B. Møhl (red.). Grundbog i psykiatri. København: Hans Reitzels forlag. 2 Pedersen, L. & Simonsen, E. (2012). Incidence and prevalence of personality disorders in Danish mental healtcare services after the introduction of the ICD-10 (submitted). 3 Andersen, R. & Simonsen, E. (2012). Neurobiologien ved borderline-personlighedsforstyrrelse. Ugeskrift for Læger, e-pub 23. april Zanarini, M.C., Frankenburg, F.R., Reich, D.B., & Fitzmaurice, G. (2012). Attainment and stability of sustained symptomatic remission and recovery among patients with borderline personality disorder and Axis II comparison subjects: a 16-year prospective follow-up study. American Journal of Psychiatry, 169, Cramer, V., Torgersen, S., & Kringlen, E. (2003). Personality disorders: prevalence, sociodemographic correlations, quality of life, dysfunction, and the question of continuity. Theorie und Therapie, 7, [1]

3 2. Lokal forskningstradition I Psykiatrien Øst er der lang tradition for forskning i personlighedsforstyrrelser, men forskningsinteressen er nu også spredt ud til Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Vest (Holbæk og Slagelse) samt Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Den tætte tilknytning til Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP), som blev grundlagt i 1988 i forbindelse med afholdelsen af den første internationale kongres om personlighedsforstyrrelser, har en særlig betydning. Medlemmer af bestyrelsen gjorde for få år siden status for forskningen i personlighedsforstyrrelser i Danmark 6. Instituttet er beliggende i forskningsenhedens lokaler. Medarbejdere i Psykiatrien Region Sjælland har gennemført en række forskningsprojekter omhandlende personlighedsforstyrrelser og publiceret artikler inden for et bredt område omkring personlighedsforstyrrelser, specielt assessment, relation til psykoser og depression, borderline og psykopati som diagnosegrupper samt i relation til behandling (se publikationer, lokale forfattere markeret med fede typer). 3. Igangværende ph.d.-forskning i personlighedsforstyrrelser For øjeblikket er der følgende ph.d.-projekter omkring personlighedsforstyrrelser: Personlighedsforstyrrelser hos unge (cand.psych.aut. Mickey Kongerslev, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri) Psykoterapeutisk intervention til depressioner med og uden personlighedsforstyrrelse (speciallæge i almenmedicin Janus Christian Jakobsen, Psykiatrien Øst) Tidligt udviklede Skemaer og Personlighedstræk hos patienter med ikke-psykotiske lidelser (cand.psych. Bo Bach Pedersen, Psykiatrien Vest) Psykopatologi ved svære personlighedsforstyrrelser i retspsykiatrien (cand.psych.aut. Ida Mailund Mikkelsen, Afdeling for Retspsykiatri) 4. Forskningsplan for Arbejdsgruppen har udarbejdet et 10-punktsprogram for forskningsplanen , som vil omfatte følgende studier: Incidens og prævalens. Forskningsenheden har ekspertise i registerundersøgelser, og de internationalt set unikke betingelser for samkøring af registre giver særlige muligheder for at udvikle dette forskningsfelt. Personlighedsparametre (SAPAS) planlægges at indgå i befolkningsundersøgelsen af sundhedsprofilen for Region Sjælland i Forskningsgruppen: Seniorforsker, psykolog, ph.d. Liselotte Pedersen og professor, forskningschef Erik Simonsen. Sammenhæng mellem tidlige traumer, skemata og senere personlighedspatologi. Området udviklingspsykopatologi er relativt uudforsket, og der er nu igangsat et ph.d.-projekt om dette. Forskningsgruppen består af ph.d. studerende, psykolog Bo Bach Pedersen, professor, psykolog Erik Lykke Mortensen (Københavns Universitet) og professor, forskningschef Erik Simonsen 6 Simonsen, E., Haahr, U.H., Kjølbye, M., & Sørensen, P. (2007). Personlighedsforstyrrelser. Ugeskrift for Læger, 169, [2]

4 Sammenhæng mellem ADHD og personlighedsforstyrrelse. I udviklingspsykopatologien er der påvist sammenhæng mellem impulsivitet og senere udvikling af personlighedsforstyrrelser Som led i en postdoc-ansættelse foregår der p.t. systematiske review om dette. Forskningsgruppen: Seniorforsker, psykolog, ph.d. Ole Jakob Storebø og professor, forskningschef Erik Simonsen. Mentaliseringsbaseret psykoterapi og neuropsykologi ved borderline. Psykiatrisk Klinik i Roskilde har udviklet et særligt behandlingsprogram med mentaliseringsbaseret psykoterapi for personer med af borderline. Der er planlagt opstart af ph.d.-projekt pr med ph.d. studerende, psykolog Marianne Thomsen om neuropsykologiske forandringer efter interventionen. I forskningsgruppen indgår desuden seniorforsker, psykolog, ph.d. Rune Andersen, lektor, ph.d. Birgit Bork-Mathiasen (Institut for Psykologi, KU) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Projektet er en del af MENTAB. Epigenetik og stressregulering ved borderline. Dette er et helt nyt forskningsområde, der ligeledes er under planlægning til forventet start i Der er planlagt ph.d.-studium med ansættelse pr I forskningsgruppen indgår desuden seniorforsker, psykolog, ph.d. Rune Andersen og professor, forskningschef Erik Simonsen. Projektet er en del af MENTAB. Tidlige erindringer hos patienter med borderline. Dette ph.d.-projekt vil starte med ph.d.-studerende, psykolog Morten Bech Sørensen. I forskningsgruppen indgår desuden professor, psykolog Ask Elklit (Syddansk Universitet) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Projektet er en del af MENTAB. Psykopatologi ved svære personlighedsforstyrrelser i retspsykiatrien med særlig fokus på psykopati (fænomenologi og prototypiske fremtrædelsesformer). Dette er påbegyndt som ph.d.- projekt i foråret 2012 med ph.d.-studerende, psykolog Ida Mailund Mikkelsen. I forskningsgruppen indgår desuden seniorforsker, psykolog, ph.d. Liselotte Pedersen, professor, psykolog Erik Lykke Mortensen (Københavns Universitet) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Fortsat forskning i forbindelse med revision af klassifikationssystemerne DSM5 og ICD-11. Som led i en postdoc-ansættelse vil Sune Bo Hansen validere et nyt undersøgelsesinstrument til vurdering af personlighedstræk i DSM 5. I forskningsgruppen indgår ph.d.-studerende Bo Bach Pedersen og professor, forskningschef Erik Simonsen. Vurdering af funktionstab ved personlighedsforstyrrelser vil blive udforsket nærmere af en forskningsgruppe bestående lektor, ph.d. Morten Hesse (Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet), psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, overlæge, ph.d. Per Sørensen (Psykiatrisk Center København) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Komorbiditet mellem personlighedsforstyrrelse og andre psykiatriske lidelser, specielt depressioner og psykoser, er led i eksisterende projekter, dels gennem et ph.d.-projekt ved afdelingslæge Janus Jacobsen, der vil blive afsluttet i 2012 og ved Kompetencecenter for Debuterende Psykose (OPUS) under ledelse af forskningslektor, overlæge Ulrik Haahr. Socioøkonomiske konsekvenser af personlighedsforstyrrelse, specielt ved borderline, vil blive evalueret som led i en postdoc-ansættelse ved seniorforsker, økonom, ph.d. Lene Halling Hastrup. [3]

5 MENTAB forskningsgruppen består af professor, forskningschef Erik Simonsen (projektleder), seniorforsker, psykolog, ph.d. Rune Andersen (koordinator), ph.d.-studerende, psykolog Morten Bech Sørensen, ph.d. studerende, psykolog Marianne Thomsen, overlæge Kirsten Aaskov Larsen, psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, psykolog Mickey Kongerslev samt ledende overlæge Michael Bech-Hansen/ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen. Andre områder som ligger i forlængelse af forskningserfaring er bl.a. tidlig identifikation af unge i risiko for udvikling af personlighedsforstyrrelse, især borderline eller psykopati eller sekundær prævention med tidlig opsporing af disse. Forskningsgruppen omkring TIPS-projektet har erfaringer fra området unge med psykoser, og det vil være naturligt at videreudvikle dette område i kommunerne i forlængelse af 15 M-projekterne om rehabilitering af unge med personlighedsforstyrrelse. Overordnet vil en videreudvikling af forskning i psykoterapi som den primære behandlingsform ved personlighedsforstyrrelser være afgørende, fx i forhold til behandlingspakker, både som proces- og som outcomeforskning. Forskergruppen har endvidere udviklet kompetencer i en række undersøgelsesinstrumenter, som det fremgår af forskningsenhedens testkatalog udarbejdet i samarbejde med Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP). Konklusion Forskningsområdet personlighedsforstyrrelser er i hastig udvikling, og forskningsenheden og netværket omkring Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) råder nu over en lang række medarbejdere, som publicerer på internationalt niveau. Forskningsenheden og IPTP vil i fællesskab være drivkraften bag afholdelsen af 25 års jubilæumskongressen for International Society on the Study of Personality Disorders (ISSPD) til afholdelse i København september 2013, hvilket i sig selv vil være stærkt fremmende for inspiration og kvalitetsforøgelse af forskningen i personlighedsforstyrrelser generelt i Danmark, men særlig bestyrke regionens valg af dette område som et af de 4 prioriterede forskningsområder. Som led i dette vil tilknytning til universiteterne blive styrket gennem oprettelse af lektorater i forbindelse med postdoc-ansættelser i forskningsenheden, og ved SUND, Københavns Universitet er der planlagt et forskningsprofessorat i personlighedsforstyrrelser. Publikationer Andersen, R. & Simonsen, E. (2012). Testkatalog. Personlighedsstruktur og Personlighedspatologi. Andersen, R. & Simonsen, E. (2012). Neurobiologien ved borderline-personlighedsforstyrrelse. Ugeskrift for Læger, 174/24, Forth, A. E., Hansen, S. B., & Kongerslev, M. (in press). Assessment of Psychopathy: The Hare Psychopathy Checklists. In K. Kiehl & W. Sinnot-Armstrong (Eds.) Psychopathy and Law. Oxford University Press. Jørgensen, C.R., Simonsen, E. (2010). Personlighedsforstyrrelser. I: E. Simonsen & B. Møhl (red.). Grundbog i psykiatri. København: Hans Reitzels forlag. Hansen, S. B. (2012). Schizophrenia and aggression - the role of personality pathology, mentalizing and attachment. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet. [4]

6 Kongerslev, M., Simonsen, E., Bo, S., & Moran, P. (2011). Screening for personality disorder in a sample of incarcerated male youth: Preliminary validation of the standardised assessment of personalityabbreviated scale (SAPAS). Journal of Personality Disorders, Supplement: XIIth ISSPD Congress Abstracts, 25, Pedersen, L., Kunz, C., Rasmussen, K. & Elsass, P. (2010). Psychopathy as a risk factor for violent recidivism investigating the Psychopathy Checklist Screening Version (PCL:SV) and the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) in a forensic psychiatric setting. International Journal of Forensic Mental Health, 9, Rossi, G., Elklit, A., & Simonsen, E. (2010). Empirical evidence for a four factor framework of personality disorder organization: multigroup confirmatory factor analysis of the Millon Clinical Multiaxial Inventory-III personality disorder scales across Belgian and Danish data samples. Journal of Personality Disorders, 24, Simonsen, E. (2009). Personlighedsforstyrrelser. I: L. Nyboe & B. Hvalsøe (red.), Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter (1 ed., pp ). København: Munksgaard Danmark. Simonsen, E. (2010). Personlighedsforstyrrelser. I: H.D. Poulsen HD (red.). Basisbog i psykiatri. København: Munksgaard Danmark. Simonsen, E. (2011). Commentary: a clinician s view of the proposed changes. Personality and Mental Health, 5, Simonsen, E. (2011). First-episode psychosis: personality, clinical dimensions, and early course. Ph.d.- afhandling. Københavns Universitet. Simonsen, E. (2012). Culture and diagnosis: Considering avoidant personality disorder: A commentary on the case by Toshimasa Maruta et al. Personality and Mental Health, 6: e-pub 19 juli 2012 Simonsen, S. (2009). Personality Pathology: Assessment and prediction of outcome. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet. Simonsen, S. (2009). You can t always get what you want: A commentary on The clinical significance of co-morbid post-traumatic stress disorder and borderline personality disorder: Case study and literature review. Personality and Mental Health, 3(3), Simonsen, S. & Simonsen, E. (2009). The Danish DAPP-BQ. Reliability, factor structure, and convergence with SCID-II and IIP-C. Journal of Personality Disorders, 23, Simonsen, S., Nørgaard, N.L., Larsen, K.A., Bjørnholm, K.I. (2011). Complex case: Mentalization-inspired case formulation: Minding the difficult patient. Personality and Mental Health, 5(1): Simonsen, S. & Simonsen, E. (2011). Comorbidity between narcissistic personality disorder and axis I diagnoses. In W.K. Campbell & J. D. Miller (Eds.), The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder (1 ed., pp ). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Tyrer, P., Mulder, R., Crawford, M., Newton-Howes, G., Simonsen, E., Ndetei, D. et al. (2010). WPA Section Report. Personality disorder: a new global perspective. World Psychiatry, 9, Wøbbe, T., & Kongerslev, M. (2011). Assessment and aspects of psychopathy. Nevropsykologi (Special Issue for the Nordic Meeting in Aalborg: The Social Brain - Development and Dysfunction), 14(1), [5]

7 Articles submitted Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Bateman. Mentalizing mediate the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia. Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Simonsen, E. Can dimensional and categorical models of personality pathology predict aggression in patients with schizophrenia? Bo, S., Forth, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., Pedersen, L., & Simonsen, E. Subtypes of aggression in patients with schizophrenia: The role of personality disorders. Bo, S., Forth, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., Pedersen, L., & Simonsen, E. Subtypes of Aggression in Patients With Schizophrenia: The Role of Psychopathy. Kongerslev, M., Forth, A. E., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. Assessment of Psychopathy with the Inventory of Callous-Unemotional Traits in Incarcerated Adolescent Boys: Reliability and Concurrent Validity with the Psychopathy Checklist: Youth Version. Kongerslev, M., Moran, P., Bo, S., & Simonsen, E. Screening for Personality Disorder in Incarcerated Adolescent Boys: Preliminary Validation of an Adolescent Version of the Standardised Assessment of Personality- Abbreviated Scale (SAPAS-AV) (accepted). Kongerslev, M., Tringone, R., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. Reliability and Validity of the Danish Version of the Millon Adolescent Clinical Inventory. Pedersen, L. & Simonsen, E. Incidence and prevalence of personality Disorders in Danish Mental Healthcare Services after the Introduction of the ICD-10. [6]

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri 2012 Arbejdsgruppe Overlæge Per Balling, teamleder/udviklings- og forskningsmedarbejder Pia Bøgh, seniorforsker, psykolog, ph.d.

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2011 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2011 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Hvad vil du vide? 4 Er du syg, er du farlig 6 Sygdom rammer hele familien 8 Er Brugerstyret Psykiatri mulig? 10 Ind i psykiatrien

Læs mere

Testkatalog. Personlighedsstruktur og personlighedspatologi

Testkatalog. Personlighedsstruktur og personlighedspatologi Testkatalog Personlighedsstruktur og personlighedspatologi Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland Rune Andersen & Erik Simonsen (red.) Juni 2012

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Tiltrædelsesforelæsning 29. august 2014 Erik Simonsen Professor, ph.d., dr.h.c. Institut for Klinisk medicin, Københavns Universitet Forskningschef, overlæge, Psykiatrisk Forskningsenhed,

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Anne Marie Trauelsen Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Københavns Universitet Psykiatrisk Forskningsenhed i Roskilde Afdeling Syd i Region Sjælland Kontakt: amtr@regionsjaelland.dk Index Ph.d.

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

46/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

46/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2013 46/13 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 16. april 2013... 4 Årsberetning... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 8 ISSPD XIII... 9 Indtryk fra 1. Nationale

Læs mere

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo arrangementer august - december 2008 psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo formidler viden og vejleder om

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN 16 PSYKOLOG NYT Nr. 13. 2006 Mennesker med personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelse er en udbredt lidelse. Artiklen opsummerer

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT AFHÆNGIGHEDSSYNDROM NY PRAKSIS?

PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT AFHÆNGIGHEDSSYNDROM NY PRAKSIS? PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT AFHÆNGIGHEDSSYNDROM NY PRAKSIS? REGION SJÆLLAND FORÅR 2015 C A N D. P S Y C H. S T E E N G U L D A G E R, S O C I A L P S Y K O L O G I S K C E N T E R PRÆSENTATION Projektgruppen

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e ADHD hos voksne Af Torsten Bjørn Jacobsen, speciallægekonsulent, ph.d., Direktoratet for Kriminalforsorgen, Københavns Fængsler. Formand for Dansk Psykiatrisk Selskabs Udvalg for udarbejdelse af retningslinjer

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Selvforstyrrelser. ved begyndende skizofreni

Selvforstyrrelser. ved begyndende skizofreni Selvforstyrrelser ved begyndende skizofreni 8 Psykolog nyt 14 2010 modelfotos: bam/scanpix Jeg ved ikke længere, hvem jeg selv er, kan ikke mærke nogen indre kerne. Det er, som om det er en anden person,

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d.

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. 70-80% stor belastning Familie klima angst, tristhed, sorg, vrede, skyld, økonomisk belastning 1/3 Depression

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Spiseforstyrrelser som fagområde

Spiseforstyrrelser som fagområde Spiseforstyrrelser som fagområde Baggrund I 1960 erne og 1970 erne opstod centre i London og Toronto, hvor man i det psykiatriske system oprettede specialistenheder i en erkendelse af, at specialiserede

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Svend Aage Madsen MHW 2013

Svend Aage Madsen MHW 2013 MHW 2013 1 MHW 2013 2 MHW 2013 Men s Health Week handler om: Al sundhed og alle sygdomme kræft, ulykker, diabetes, hjerte, psykisk.. Livsstil og Sundhedsadfærd Forebyggelse og information Behandling Manden

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population

Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Spiseforstyrrelser i en spæd- og småbarnspsykiatrisk population Risikofaktorer og komorbiditet Overlæge, lektor Forskningsenheden & Spæd og småbarnspsykiatrisk afsnit Børne - og ungdomspsykiatrisk Centrer

Læs mere

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2011 42/11 Orientering fra formanden... 2 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 3 Årsberetning... 5 Fornyelse af medlemskab... 6 Behandling af personlighedsforstyrrelse... 7 Introduktionskursus

Læs mere

CTP NYT SEPTEMBER 2015

CTP NYT SEPTEMBER 2015 4 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri CTP-net.dk: Vores ansigt

Læs mere

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk FORSKNINGSNYT Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash? AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere