RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser"

Transkript

1 RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012

2 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen, psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, ledende overlæge Ulf Søgaard og forskningschef, professor Erik Simonsen (formand). 1. Indledning og baggrund Området personlighedsforstyrrelser omfatter de primære personlighedsforstyrrelser (F60-61) og vedvarende personlighedsforandringer, som ikke skyldes skade eller sygdom i hjernen (F62). Ud over de primære personlighedsforstyrrelser spiller personlighedspatologien en vigtig rolle for udvikling af depressioner, bipolære lidelser, misbrug, spiseforstyrrelser, reaktive psykoser, skizofreni samt angsttilstande. Der er ofte betydelige differentialdiagnostiske udfordringer mellem gruppen af primære personlighedsforstyrrelser og forskellige symptomlidelser, eksempelvis personlighedsforstyrrelse vs. Asperger, ADHD vs. borderline og dyssocial personlighedsforstyrrelse, bipolær personlighedsforstyrrelse og borderline, præfrontal hjerneskade og borderline, social angst og ængstelig undvigende personlighed, skizotypi og OCD 1. Omkring 15 % af patienter indlagte eller ambulant behandlet diagnosticeret efter ICD 10 får en personlighedsforstyrrelse som primær eller sekundær diagnose. De emotionelt ustabile, herunder borderline, udgør en 1/3, uspecificeret personlighedsforstyrrelse omkring 1/4, og de øvrige er spredt over flere diagnosegrupper 2. Korrekt og udtømmende diagnostik er af afgørende betydning for tilrettelæggelse af en relevant behandling. Siden introduktionen af DSM-III er der udviklet diagnostiske instrumenter, primært til brug i forskningen, men i de senere år i stigende omfang også anvendt i klinikken i takt med øget fokus på grundig udredning af psykopatologi. Mange instrumenter er nu tilgængelige på dansk 3. I de senere år er der udviklet en lang række forskellige behandlingsprogrammer til behandling af patienter med borderline. Det har givet anledning til nationale retningslinjer i flere lande, bl.a. England og USA (NICE & APA). Opbygning af kompetence og færdigheder til at kunne varetage de forskellige behandlingsmetoder kræver indsigt. Undersøgelser af personlighedsforstyrrelser har vist, at de giver anledning til betydelig social dysfunktion og dermed store samfundsmæssige omkostninger 4. Epidemiologiske undersøgelser i Norge har understreget, at arten og omfanget af personlighedsforstyrrelser har stærkere negativ indflydelse på livskvalitet end både køn, uddannelse, alder, økonomi samt andre ikke-psykotiske lidelser 5. Med behandlingspakkerne er der nu udstukket retningslinjer for diagnostik, psykofarmakologisk behandling, pårørendesamtaler, assessment mv. samt forløbstider for basisforløbene. Der er stor efterspørgsel blandt det kliniske personale for viden om diagnostik og behandling af personlighedspatologi, og forskningsaktiviteterne virker motiverende og skaber via projekterne øget indsigt i litteraturen og den evidensbaserede behandling. 1 Jørgensen,C.R., Simonsen E. (2010). Personlighedsforstyrrelser. I: E. Simonsen & B. Møhl (red.). Grundbog i psykiatri. København: Hans Reitzels forlag. 2 Pedersen, L. & Simonsen, E. (2012). Incidence and prevalence of personality disorders in Danish mental healtcare services after the introduction of the ICD-10 (submitted). 3 Andersen, R. & Simonsen, E. (2012). Neurobiologien ved borderline-personlighedsforstyrrelse. Ugeskrift for Læger, e-pub 23. april Zanarini, M.C., Frankenburg, F.R., Reich, D.B., & Fitzmaurice, G. (2012). Attainment and stability of sustained symptomatic remission and recovery among patients with borderline personality disorder and Axis II comparison subjects: a 16-year prospective follow-up study. American Journal of Psychiatry, 169, Cramer, V., Torgersen, S., & Kringlen, E. (2003). Personality disorders: prevalence, sociodemographic correlations, quality of life, dysfunction, and the question of continuity. Theorie und Therapie, 7, [1]

3 2. Lokal forskningstradition I Psykiatrien Øst er der lang tradition for forskning i personlighedsforstyrrelser, men forskningsinteressen er nu også spredt ud til Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Vest (Holbæk og Slagelse) samt Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Den tætte tilknytning til Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP), som blev grundlagt i 1988 i forbindelse med afholdelsen af den første internationale kongres om personlighedsforstyrrelser, har en særlig betydning. Medlemmer af bestyrelsen gjorde for få år siden status for forskningen i personlighedsforstyrrelser i Danmark 6. Instituttet er beliggende i forskningsenhedens lokaler. Medarbejdere i Psykiatrien Region Sjælland har gennemført en række forskningsprojekter omhandlende personlighedsforstyrrelser og publiceret artikler inden for et bredt område omkring personlighedsforstyrrelser, specielt assessment, relation til psykoser og depression, borderline og psykopati som diagnosegrupper samt i relation til behandling (se publikationer, lokale forfattere markeret med fede typer). 3. Igangværende ph.d.-forskning i personlighedsforstyrrelser For øjeblikket er der følgende ph.d.-projekter omkring personlighedsforstyrrelser: Personlighedsforstyrrelser hos unge (cand.psych.aut. Mickey Kongerslev, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri) Psykoterapeutisk intervention til depressioner med og uden personlighedsforstyrrelse (speciallæge i almenmedicin Janus Christian Jakobsen, Psykiatrien Øst) Tidligt udviklede Skemaer og Personlighedstræk hos patienter med ikke-psykotiske lidelser (cand.psych. Bo Bach Pedersen, Psykiatrien Vest) Psykopatologi ved svære personlighedsforstyrrelser i retspsykiatrien (cand.psych.aut. Ida Mailund Mikkelsen, Afdeling for Retspsykiatri) 4. Forskningsplan for Arbejdsgruppen har udarbejdet et 10-punktsprogram for forskningsplanen , som vil omfatte følgende studier: Incidens og prævalens. Forskningsenheden har ekspertise i registerundersøgelser, og de internationalt set unikke betingelser for samkøring af registre giver særlige muligheder for at udvikle dette forskningsfelt. Personlighedsparametre (SAPAS) planlægges at indgå i befolkningsundersøgelsen af sundhedsprofilen for Region Sjælland i Forskningsgruppen: Seniorforsker, psykolog, ph.d. Liselotte Pedersen og professor, forskningschef Erik Simonsen. Sammenhæng mellem tidlige traumer, skemata og senere personlighedspatologi. Området udviklingspsykopatologi er relativt uudforsket, og der er nu igangsat et ph.d.-projekt om dette. Forskningsgruppen består af ph.d. studerende, psykolog Bo Bach Pedersen, professor, psykolog Erik Lykke Mortensen (Københavns Universitet) og professor, forskningschef Erik Simonsen 6 Simonsen, E., Haahr, U.H., Kjølbye, M., & Sørensen, P. (2007). Personlighedsforstyrrelser. Ugeskrift for Læger, 169, [2]

4 Sammenhæng mellem ADHD og personlighedsforstyrrelse. I udviklingspsykopatologien er der påvist sammenhæng mellem impulsivitet og senere udvikling af personlighedsforstyrrelser Som led i en postdoc-ansættelse foregår der p.t. systematiske review om dette. Forskningsgruppen: Seniorforsker, psykolog, ph.d. Ole Jakob Storebø og professor, forskningschef Erik Simonsen. Mentaliseringsbaseret psykoterapi og neuropsykologi ved borderline. Psykiatrisk Klinik i Roskilde har udviklet et særligt behandlingsprogram med mentaliseringsbaseret psykoterapi for personer med af borderline. Der er planlagt opstart af ph.d.-projekt pr med ph.d. studerende, psykolog Marianne Thomsen om neuropsykologiske forandringer efter interventionen. I forskningsgruppen indgår desuden seniorforsker, psykolog, ph.d. Rune Andersen, lektor, ph.d. Birgit Bork-Mathiasen (Institut for Psykologi, KU) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Projektet er en del af MENTAB. Epigenetik og stressregulering ved borderline. Dette er et helt nyt forskningsområde, der ligeledes er under planlægning til forventet start i Der er planlagt ph.d.-studium med ansættelse pr I forskningsgruppen indgår desuden seniorforsker, psykolog, ph.d. Rune Andersen og professor, forskningschef Erik Simonsen. Projektet er en del af MENTAB. Tidlige erindringer hos patienter med borderline. Dette ph.d.-projekt vil starte med ph.d.-studerende, psykolog Morten Bech Sørensen. I forskningsgruppen indgår desuden professor, psykolog Ask Elklit (Syddansk Universitet) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Projektet er en del af MENTAB. Psykopatologi ved svære personlighedsforstyrrelser i retspsykiatrien med særlig fokus på psykopati (fænomenologi og prototypiske fremtrædelsesformer). Dette er påbegyndt som ph.d.- projekt i foråret 2012 med ph.d.-studerende, psykolog Ida Mailund Mikkelsen. I forskningsgruppen indgår desuden seniorforsker, psykolog, ph.d. Liselotte Pedersen, professor, psykolog Erik Lykke Mortensen (Københavns Universitet) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Fortsat forskning i forbindelse med revision af klassifikationssystemerne DSM5 og ICD-11. Som led i en postdoc-ansættelse vil Sune Bo Hansen validere et nyt undersøgelsesinstrument til vurdering af personlighedstræk i DSM 5. I forskningsgruppen indgår ph.d.-studerende Bo Bach Pedersen og professor, forskningschef Erik Simonsen. Vurdering af funktionstab ved personlighedsforstyrrelser vil blive udforsket nærmere af en forskningsgruppe bestående lektor, ph.d. Morten Hesse (Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet), psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, overlæge, ph.d. Per Sørensen (Psykiatrisk Center København) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Komorbiditet mellem personlighedsforstyrrelse og andre psykiatriske lidelser, specielt depressioner og psykoser, er led i eksisterende projekter, dels gennem et ph.d.-projekt ved afdelingslæge Janus Jacobsen, der vil blive afsluttet i 2012 og ved Kompetencecenter for Debuterende Psykose (OPUS) under ledelse af forskningslektor, overlæge Ulrik Haahr. Socioøkonomiske konsekvenser af personlighedsforstyrrelse, specielt ved borderline, vil blive evalueret som led i en postdoc-ansættelse ved seniorforsker, økonom, ph.d. Lene Halling Hastrup. [3]

5 MENTAB forskningsgruppen består af professor, forskningschef Erik Simonsen (projektleder), seniorforsker, psykolog, ph.d. Rune Andersen (koordinator), ph.d.-studerende, psykolog Morten Bech Sørensen, ph.d. studerende, psykolog Marianne Thomsen, overlæge Kirsten Aaskov Larsen, psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, psykolog Mickey Kongerslev samt ledende overlæge Michael Bech-Hansen/ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen. Andre områder som ligger i forlængelse af forskningserfaring er bl.a. tidlig identifikation af unge i risiko for udvikling af personlighedsforstyrrelse, især borderline eller psykopati eller sekundær prævention med tidlig opsporing af disse. Forskningsgruppen omkring TIPS-projektet har erfaringer fra området unge med psykoser, og det vil være naturligt at videreudvikle dette område i kommunerne i forlængelse af 15 M-projekterne om rehabilitering af unge med personlighedsforstyrrelse. Overordnet vil en videreudvikling af forskning i psykoterapi som den primære behandlingsform ved personlighedsforstyrrelser være afgørende, fx i forhold til behandlingspakker, både som proces- og som outcomeforskning. Forskergruppen har endvidere udviklet kompetencer i en række undersøgelsesinstrumenter, som det fremgår af forskningsenhedens testkatalog udarbejdet i samarbejde med Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP). Konklusion Forskningsområdet personlighedsforstyrrelser er i hastig udvikling, og forskningsenheden og netværket omkring Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) råder nu over en lang række medarbejdere, som publicerer på internationalt niveau. Forskningsenheden og IPTP vil i fællesskab være drivkraften bag afholdelsen af 25 års jubilæumskongressen for International Society on the Study of Personality Disorders (ISSPD) til afholdelse i København september 2013, hvilket i sig selv vil være stærkt fremmende for inspiration og kvalitetsforøgelse af forskningen i personlighedsforstyrrelser generelt i Danmark, men særlig bestyrke regionens valg af dette område som et af de 4 prioriterede forskningsområder. Som led i dette vil tilknytning til universiteterne blive styrket gennem oprettelse af lektorater i forbindelse med postdoc-ansættelser i forskningsenheden, og ved SUND, Københavns Universitet er der planlagt et forskningsprofessorat i personlighedsforstyrrelser. Publikationer Andersen, R. & Simonsen, E. (2012). Testkatalog. Personlighedsstruktur og Personlighedspatologi. Andersen, R. & Simonsen, E. (2012). Neurobiologien ved borderline-personlighedsforstyrrelse. Ugeskrift for Læger, 174/24, Forth, A. E., Hansen, S. B., & Kongerslev, M. (in press). Assessment of Psychopathy: The Hare Psychopathy Checklists. In K. Kiehl & W. Sinnot-Armstrong (Eds.) Psychopathy and Law. Oxford University Press. Jørgensen, C.R., Simonsen, E. (2010). Personlighedsforstyrrelser. I: E. Simonsen & B. Møhl (red.). Grundbog i psykiatri. København: Hans Reitzels forlag. Hansen, S. B. (2012). Schizophrenia and aggression - the role of personality pathology, mentalizing and attachment. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet. [4]

6 Kongerslev, M., Simonsen, E., Bo, S., & Moran, P. (2011). Screening for personality disorder in a sample of incarcerated male youth: Preliminary validation of the standardised assessment of personalityabbreviated scale (SAPAS). Journal of Personality Disorders, Supplement: XIIth ISSPD Congress Abstracts, 25, Pedersen, L., Kunz, C., Rasmussen, K. & Elsass, P. (2010). Psychopathy as a risk factor for violent recidivism investigating the Psychopathy Checklist Screening Version (PCL:SV) and the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) in a forensic psychiatric setting. International Journal of Forensic Mental Health, 9, Rossi, G., Elklit, A., & Simonsen, E. (2010). Empirical evidence for a four factor framework of personality disorder organization: multigroup confirmatory factor analysis of the Millon Clinical Multiaxial Inventory-III personality disorder scales across Belgian and Danish data samples. Journal of Personality Disorders, 24, Simonsen, E. (2009). Personlighedsforstyrrelser. I: L. Nyboe & B. Hvalsøe (red.), Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter (1 ed., pp ). København: Munksgaard Danmark. Simonsen, E. (2010). Personlighedsforstyrrelser. I: H.D. Poulsen HD (red.). Basisbog i psykiatri. København: Munksgaard Danmark. Simonsen, E. (2011). Commentary: a clinician s view of the proposed changes. Personality and Mental Health, 5, Simonsen, E. (2011). First-episode psychosis: personality, clinical dimensions, and early course. Ph.d.- afhandling. Københavns Universitet. Simonsen, E. (2012). Culture and diagnosis: Considering avoidant personality disorder: A commentary on the case by Toshimasa Maruta et al. Personality and Mental Health, 6: e-pub 19 juli 2012 Simonsen, S. (2009). Personality Pathology: Assessment and prediction of outcome. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet. Simonsen, S. (2009). You can t always get what you want: A commentary on The clinical significance of co-morbid post-traumatic stress disorder and borderline personality disorder: Case study and literature review. Personality and Mental Health, 3(3), Simonsen, S. & Simonsen, E. (2009). The Danish DAPP-BQ. Reliability, factor structure, and convergence with SCID-II and IIP-C. Journal of Personality Disorders, 23, Simonsen, S., Nørgaard, N.L., Larsen, K.A., Bjørnholm, K.I. (2011). Complex case: Mentalization-inspired case formulation: Minding the difficult patient. Personality and Mental Health, 5(1): Simonsen, S. & Simonsen, E. (2011). Comorbidity between narcissistic personality disorder and axis I diagnoses. In W.K. Campbell & J. D. Miller (Eds.), The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder (1 ed., pp ). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Tyrer, P., Mulder, R., Crawford, M., Newton-Howes, G., Simonsen, E., Ndetei, D. et al. (2010). WPA Section Report. Personality disorder: a new global perspective. World Psychiatry, 9, Wøbbe, T., & Kongerslev, M. (2011). Assessment and aspects of psychopathy. Nevropsykologi (Special Issue for the Nordic Meeting in Aalborg: The Social Brain - Development and Dysfunction), 14(1), [5]

7 Articles submitted Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Bateman. Mentalizing mediate the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia. Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Simonsen, E. Can dimensional and categorical models of personality pathology predict aggression in patients with schizophrenia? Bo, S., Forth, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., Pedersen, L., & Simonsen, E. Subtypes of aggression in patients with schizophrenia: The role of personality disorders. Bo, S., Forth, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., Pedersen, L., & Simonsen, E. Subtypes of Aggression in Patients With Schizophrenia: The Role of Psychopathy. Kongerslev, M., Forth, A. E., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. Assessment of Psychopathy with the Inventory of Callous-Unemotional Traits in Incarcerated Adolescent Boys: Reliability and Concurrent Validity with the Psychopathy Checklist: Youth Version. Kongerslev, M., Moran, P., Bo, S., & Simonsen, E. Screening for Personality Disorder in Incarcerated Adolescent Boys: Preliminary Validation of an Adolescent Version of the Standardised Assessment of Personality- Abbreviated Scale (SAPAS-AV) (accepted). Kongerslev, M., Tringone, R., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. Reliability and Validity of the Danish Version of the Millon Adolescent Clinical Inventory. Pedersen, L. & Simonsen, E. Incidence and prevalence of personality Disorders in Danish Mental Healthcare Services after the Introduction of the ICD-10. [6]

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Juli 2007 34/07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser... 9 4. Millon seminar... 9 Forskningsseminar...

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Sidsel Karsberg, Stine Rønholt & Ask Elklit Syddansk Universitet Videnscenter for Psykotraumatologi

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Vidensbase Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 Vidensbase - Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Marts 2011 Udgivet af Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

af dobbeltbelastede 1 alkoholmisbrugere i døgnbehandling

af dobbeltbelastede 1 alkoholmisbrugere i døgnbehandling PER NIELSEN STEFFEN RØJSKJÆR Dobbeltbelastede alkoholmisbrugere i døgnbehandling Baggrund Artiklen redegør for resultater og overvejelser i forbindelse med en igangværende undersøgelse af dobbeltbelastede

Læs mere

CapOpus Cannabis og psykose:

CapOpus Cannabis og psykose: CapOpus Cannabis og psykose: Randomiseret klinisk forsøg med sammenligning af specialiseret misbrugsbehandling versus standardbehandling af unge med cannabismisbrug og psykose 1 INDHOLD INDHOLD...2 RESUME...3

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling 2005 Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling Udarbejdet af

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne, som lever med vold i nære relationer Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere