RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser"

Transkript

1 RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012

2 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen, psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, ledende overlæge Ulf Søgaard og forskningschef, professor Erik Simonsen (formand). 1. Indledning og baggrund Området personlighedsforstyrrelser omfatter de primære personlighedsforstyrrelser (F60-61) og vedvarende personlighedsforandringer, som ikke skyldes skade eller sygdom i hjernen (F62). Ud over de primære personlighedsforstyrrelser spiller personlighedspatologien en vigtig rolle for udvikling af depressioner, bipolære lidelser, misbrug, spiseforstyrrelser, reaktive psykoser, skizofreni samt angsttilstande. Der er ofte betydelige differentialdiagnostiske udfordringer mellem gruppen af primære personlighedsforstyrrelser og forskellige symptomlidelser, eksempelvis personlighedsforstyrrelse vs. Asperger, ADHD vs. borderline og dyssocial personlighedsforstyrrelse, bipolær personlighedsforstyrrelse og borderline, præfrontal hjerneskade og borderline, social angst og ængstelig undvigende personlighed, skizotypi og OCD 1. Omkring 15 % af patienter indlagte eller ambulant behandlet diagnosticeret efter ICD 10 får en personlighedsforstyrrelse som primær eller sekundær diagnose. De emotionelt ustabile, herunder borderline, udgør en 1/3, uspecificeret personlighedsforstyrrelse omkring 1/4, og de øvrige er spredt over flere diagnosegrupper 2. Korrekt og udtømmende diagnostik er af afgørende betydning for tilrettelæggelse af en relevant behandling. Siden introduktionen af DSM-III er der udviklet diagnostiske instrumenter, primært til brug i forskningen, men i de senere år i stigende omfang også anvendt i klinikken i takt med øget fokus på grundig udredning af psykopatologi. Mange instrumenter er nu tilgængelige på dansk 3. I de senere år er der udviklet en lang række forskellige behandlingsprogrammer til behandling af patienter med borderline. Det har givet anledning til nationale retningslinjer i flere lande, bl.a. England og USA (NICE & APA). Opbygning af kompetence og færdigheder til at kunne varetage de forskellige behandlingsmetoder kræver indsigt. Undersøgelser af personlighedsforstyrrelser har vist, at de giver anledning til betydelig social dysfunktion og dermed store samfundsmæssige omkostninger 4. Epidemiologiske undersøgelser i Norge har understreget, at arten og omfanget af personlighedsforstyrrelser har stærkere negativ indflydelse på livskvalitet end både køn, uddannelse, alder, økonomi samt andre ikke-psykotiske lidelser 5. Med behandlingspakkerne er der nu udstukket retningslinjer for diagnostik, psykofarmakologisk behandling, pårørendesamtaler, assessment mv. samt forløbstider for basisforløbene. Der er stor efterspørgsel blandt det kliniske personale for viden om diagnostik og behandling af personlighedspatologi, og forskningsaktiviteterne virker motiverende og skaber via projekterne øget indsigt i litteraturen og den evidensbaserede behandling. 1 Jørgensen,C.R., Simonsen E. (2010). Personlighedsforstyrrelser. I: E. Simonsen & B. Møhl (red.). Grundbog i psykiatri. København: Hans Reitzels forlag. 2 Pedersen, L. & Simonsen, E. (2012). Incidence and prevalence of personality disorders in Danish mental healtcare services after the introduction of the ICD-10 (submitted). 3 Andersen, R. & Simonsen, E. (2012). Neurobiologien ved borderline-personlighedsforstyrrelse. Ugeskrift for Læger, e-pub 23. april Zanarini, M.C., Frankenburg, F.R., Reich, D.B., & Fitzmaurice, G. (2012). Attainment and stability of sustained symptomatic remission and recovery among patients with borderline personality disorder and Axis II comparison subjects: a 16-year prospective follow-up study. American Journal of Psychiatry, 169, Cramer, V., Torgersen, S., & Kringlen, E. (2003). Personality disorders: prevalence, sociodemographic correlations, quality of life, dysfunction, and the question of continuity. Theorie und Therapie, 7, [1]

3 2. Lokal forskningstradition I Psykiatrien Øst er der lang tradition for forskning i personlighedsforstyrrelser, men forskningsinteressen er nu også spredt ud til Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Vest (Holbæk og Slagelse) samt Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Den tætte tilknytning til Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP), som blev grundlagt i 1988 i forbindelse med afholdelsen af den første internationale kongres om personlighedsforstyrrelser, har en særlig betydning. Medlemmer af bestyrelsen gjorde for få år siden status for forskningen i personlighedsforstyrrelser i Danmark 6. Instituttet er beliggende i forskningsenhedens lokaler. Medarbejdere i Psykiatrien Region Sjælland har gennemført en række forskningsprojekter omhandlende personlighedsforstyrrelser og publiceret artikler inden for et bredt område omkring personlighedsforstyrrelser, specielt assessment, relation til psykoser og depression, borderline og psykopati som diagnosegrupper samt i relation til behandling (se publikationer, lokale forfattere markeret med fede typer). 3. Igangværende ph.d.-forskning i personlighedsforstyrrelser For øjeblikket er der følgende ph.d.-projekter omkring personlighedsforstyrrelser: Personlighedsforstyrrelser hos unge (cand.psych.aut. Mickey Kongerslev, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri) Psykoterapeutisk intervention til depressioner med og uden personlighedsforstyrrelse (speciallæge i almenmedicin Janus Christian Jakobsen, Psykiatrien Øst) Tidligt udviklede Skemaer og Personlighedstræk hos patienter med ikke-psykotiske lidelser (cand.psych. Bo Bach Pedersen, Psykiatrien Vest) Psykopatologi ved svære personlighedsforstyrrelser i retspsykiatrien (cand.psych.aut. Ida Mailund Mikkelsen, Afdeling for Retspsykiatri) 4. Forskningsplan for Arbejdsgruppen har udarbejdet et 10-punktsprogram for forskningsplanen , som vil omfatte følgende studier: Incidens og prævalens. Forskningsenheden har ekspertise i registerundersøgelser, og de internationalt set unikke betingelser for samkøring af registre giver særlige muligheder for at udvikle dette forskningsfelt. Personlighedsparametre (SAPAS) planlægges at indgå i befolkningsundersøgelsen af sundhedsprofilen for Region Sjælland i Forskningsgruppen: Seniorforsker, psykolog, ph.d. Liselotte Pedersen og professor, forskningschef Erik Simonsen. Sammenhæng mellem tidlige traumer, skemata og senere personlighedspatologi. Området udviklingspsykopatologi er relativt uudforsket, og der er nu igangsat et ph.d.-projekt om dette. Forskningsgruppen består af ph.d. studerende, psykolog Bo Bach Pedersen, professor, psykolog Erik Lykke Mortensen (Københavns Universitet) og professor, forskningschef Erik Simonsen 6 Simonsen, E., Haahr, U.H., Kjølbye, M., & Sørensen, P. (2007). Personlighedsforstyrrelser. Ugeskrift for Læger, 169, [2]

4 Sammenhæng mellem ADHD og personlighedsforstyrrelse. I udviklingspsykopatologien er der påvist sammenhæng mellem impulsivitet og senere udvikling af personlighedsforstyrrelser Som led i en postdoc-ansættelse foregår der p.t. systematiske review om dette. Forskningsgruppen: Seniorforsker, psykolog, ph.d. Ole Jakob Storebø og professor, forskningschef Erik Simonsen. Mentaliseringsbaseret psykoterapi og neuropsykologi ved borderline. Psykiatrisk Klinik i Roskilde har udviklet et særligt behandlingsprogram med mentaliseringsbaseret psykoterapi for personer med af borderline. Der er planlagt opstart af ph.d.-projekt pr med ph.d. studerende, psykolog Marianne Thomsen om neuropsykologiske forandringer efter interventionen. I forskningsgruppen indgår desuden seniorforsker, psykolog, ph.d. Rune Andersen, lektor, ph.d. Birgit Bork-Mathiasen (Institut for Psykologi, KU) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Projektet er en del af MENTAB. Epigenetik og stressregulering ved borderline. Dette er et helt nyt forskningsområde, der ligeledes er under planlægning til forventet start i Der er planlagt ph.d.-studium med ansættelse pr I forskningsgruppen indgår desuden seniorforsker, psykolog, ph.d. Rune Andersen og professor, forskningschef Erik Simonsen. Projektet er en del af MENTAB. Tidlige erindringer hos patienter med borderline. Dette ph.d.-projekt vil starte med ph.d.-studerende, psykolog Morten Bech Sørensen. I forskningsgruppen indgår desuden professor, psykolog Ask Elklit (Syddansk Universitet) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Projektet er en del af MENTAB. Psykopatologi ved svære personlighedsforstyrrelser i retspsykiatrien med særlig fokus på psykopati (fænomenologi og prototypiske fremtrædelsesformer). Dette er påbegyndt som ph.d.- projekt i foråret 2012 med ph.d.-studerende, psykolog Ida Mailund Mikkelsen. I forskningsgruppen indgår desuden seniorforsker, psykolog, ph.d. Liselotte Pedersen, professor, psykolog Erik Lykke Mortensen (Københavns Universitet) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Fortsat forskning i forbindelse med revision af klassifikationssystemerne DSM5 og ICD-11. Som led i en postdoc-ansættelse vil Sune Bo Hansen validere et nyt undersøgelsesinstrument til vurdering af personlighedstræk i DSM 5. I forskningsgruppen indgår ph.d.-studerende Bo Bach Pedersen og professor, forskningschef Erik Simonsen. Vurdering af funktionstab ved personlighedsforstyrrelser vil blive udforsket nærmere af en forskningsgruppe bestående lektor, ph.d. Morten Hesse (Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet), psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, overlæge, ph.d. Per Sørensen (Psykiatrisk Center København) og professor, forskningschef Erik Simonsen. Komorbiditet mellem personlighedsforstyrrelse og andre psykiatriske lidelser, specielt depressioner og psykoser, er led i eksisterende projekter, dels gennem et ph.d.-projekt ved afdelingslæge Janus Jacobsen, der vil blive afsluttet i 2012 og ved Kompetencecenter for Debuterende Psykose (OPUS) under ledelse af forskningslektor, overlæge Ulrik Haahr. Socioøkonomiske konsekvenser af personlighedsforstyrrelse, specielt ved borderline, vil blive evalueret som led i en postdoc-ansættelse ved seniorforsker, økonom, ph.d. Lene Halling Hastrup. [3]

5 MENTAB forskningsgruppen består af professor, forskningschef Erik Simonsen (projektleder), seniorforsker, psykolog, ph.d. Rune Andersen (koordinator), ph.d.-studerende, psykolog Morten Bech Sørensen, ph.d. studerende, psykolog Marianne Thomsen, overlæge Kirsten Aaskov Larsen, psykolog, ph.d. Sebastian Simonsen, psykolog Mickey Kongerslev samt ledende overlæge Michael Bech-Hansen/ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen. Andre områder som ligger i forlængelse af forskningserfaring er bl.a. tidlig identifikation af unge i risiko for udvikling af personlighedsforstyrrelse, især borderline eller psykopati eller sekundær prævention med tidlig opsporing af disse. Forskningsgruppen omkring TIPS-projektet har erfaringer fra området unge med psykoser, og det vil være naturligt at videreudvikle dette område i kommunerne i forlængelse af 15 M-projekterne om rehabilitering af unge med personlighedsforstyrrelse. Overordnet vil en videreudvikling af forskning i psykoterapi som den primære behandlingsform ved personlighedsforstyrrelser være afgørende, fx i forhold til behandlingspakker, både som proces- og som outcomeforskning. Forskergruppen har endvidere udviklet kompetencer i en række undersøgelsesinstrumenter, som det fremgår af forskningsenhedens testkatalog udarbejdet i samarbejde med Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP). Konklusion Forskningsområdet personlighedsforstyrrelser er i hastig udvikling, og forskningsenheden og netværket omkring Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) råder nu over en lang række medarbejdere, som publicerer på internationalt niveau. Forskningsenheden og IPTP vil i fællesskab være drivkraften bag afholdelsen af 25 års jubilæumskongressen for International Society on the Study of Personality Disorders (ISSPD) til afholdelse i København september 2013, hvilket i sig selv vil være stærkt fremmende for inspiration og kvalitetsforøgelse af forskningen i personlighedsforstyrrelser generelt i Danmark, men særlig bestyrke regionens valg af dette område som et af de 4 prioriterede forskningsområder. Som led i dette vil tilknytning til universiteterne blive styrket gennem oprettelse af lektorater i forbindelse med postdoc-ansættelser i forskningsenheden, og ved SUND, Københavns Universitet er der planlagt et forskningsprofessorat i personlighedsforstyrrelser. Publikationer Andersen, R. & Simonsen, E. (2012). Testkatalog. Personlighedsstruktur og Personlighedspatologi. Andersen, R. & Simonsen, E. (2012). Neurobiologien ved borderline-personlighedsforstyrrelse. Ugeskrift for Læger, 174/24, Forth, A. E., Hansen, S. B., & Kongerslev, M. (in press). Assessment of Psychopathy: The Hare Psychopathy Checklists. In K. Kiehl & W. Sinnot-Armstrong (Eds.) Psychopathy and Law. Oxford University Press. Jørgensen, C.R., Simonsen, E. (2010). Personlighedsforstyrrelser. I: E. Simonsen & B. Møhl (red.). Grundbog i psykiatri. København: Hans Reitzels forlag. Hansen, S. B. (2012). Schizophrenia and aggression - the role of personality pathology, mentalizing and attachment. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet. [4]

6 Kongerslev, M., Simonsen, E., Bo, S., & Moran, P. (2011). Screening for personality disorder in a sample of incarcerated male youth: Preliminary validation of the standardised assessment of personalityabbreviated scale (SAPAS). Journal of Personality Disorders, Supplement: XIIth ISSPD Congress Abstracts, 25, Pedersen, L., Kunz, C., Rasmussen, K. & Elsass, P. (2010). Psychopathy as a risk factor for violent recidivism investigating the Psychopathy Checklist Screening Version (PCL:SV) and the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) in a forensic psychiatric setting. International Journal of Forensic Mental Health, 9, Rossi, G., Elklit, A., & Simonsen, E. (2010). Empirical evidence for a four factor framework of personality disorder organization: multigroup confirmatory factor analysis of the Millon Clinical Multiaxial Inventory-III personality disorder scales across Belgian and Danish data samples. Journal of Personality Disorders, 24, Simonsen, E. (2009). Personlighedsforstyrrelser. I: L. Nyboe & B. Hvalsøe (red.), Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter (1 ed., pp ). København: Munksgaard Danmark. Simonsen, E. (2010). Personlighedsforstyrrelser. I: H.D. Poulsen HD (red.). Basisbog i psykiatri. København: Munksgaard Danmark. Simonsen, E. (2011). Commentary: a clinician s view of the proposed changes. Personality and Mental Health, 5, Simonsen, E. (2011). First-episode psychosis: personality, clinical dimensions, and early course. Ph.d.- afhandling. Københavns Universitet. Simonsen, E. (2012). Culture and diagnosis: Considering avoidant personality disorder: A commentary on the case by Toshimasa Maruta et al. Personality and Mental Health, 6: e-pub 19 juli 2012 Simonsen, S. (2009). Personality Pathology: Assessment and prediction of outcome. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet. Simonsen, S. (2009). You can t always get what you want: A commentary on The clinical significance of co-morbid post-traumatic stress disorder and borderline personality disorder: Case study and literature review. Personality and Mental Health, 3(3), Simonsen, S. & Simonsen, E. (2009). The Danish DAPP-BQ. Reliability, factor structure, and convergence with SCID-II and IIP-C. Journal of Personality Disorders, 23, Simonsen, S., Nørgaard, N.L., Larsen, K.A., Bjørnholm, K.I. (2011). Complex case: Mentalization-inspired case formulation: Minding the difficult patient. Personality and Mental Health, 5(1): Simonsen, S. & Simonsen, E. (2011). Comorbidity between narcissistic personality disorder and axis I diagnoses. In W.K. Campbell & J. D. Miller (Eds.), The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder (1 ed., pp ). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Tyrer, P., Mulder, R., Crawford, M., Newton-Howes, G., Simonsen, E., Ndetei, D. et al. (2010). WPA Section Report. Personality disorder: a new global perspective. World Psychiatry, 9, Wøbbe, T., & Kongerslev, M. (2011). Assessment and aspects of psychopathy. Nevropsykologi (Special Issue for the Nordic Meeting in Aalborg: The Social Brain - Development and Dysfunction), 14(1), [5]

7 Articles submitted Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Bateman. Mentalizing mediate the relationship between psychopathy and type of aggression in schizophrenia. Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., & Simonsen, E. Can dimensional and categorical models of personality pathology predict aggression in patients with schizophrenia? Bo, S., Forth, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., Pedersen, L., & Simonsen, E. Subtypes of aggression in patients with schizophrenia: The role of personality disorders. Bo, S., Forth, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H., Pedersen, L., & Simonsen, E. Subtypes of Aggression in Patients With Schizophrenia: The Role of Psychopathy. Kongerslev, M., Forth, A. E., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. Assessment of Psychopathy with the Inventory of Callous-Unemotional Traits in Incarcerated Adolescent Boys: Reliability and Concurrent Validity with the Psychopathy Checklist: Youth Version. Kongerslev, M., Moran, P., Bo, S., & Simonsen, E. Screening for Personality Disorder in Incarcerated Adolescent Boys: Preliminary Validation of an Adolescent Version of the Standardised Assessment of Personality- Abbreviated Scale (SAPAS-AV) (accepted). Kongerslev, M., Tringone, R., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. Reliability and Validity of the Danish Version of the Millon Adolescent Clinical Inventory. Pedersen, L. & Simonsen, E. Incidence and prevalence of personality Disorders in Danish Mental Healthcare Services after the Introduction of the ICD-10. [6]

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Retspsykiatri 2012 Arbejdsgruppe Overlæge Per Balling, teamleder/udviklings- og forskningsmedarbejder Pia Bøgh, seniorforsker, psykolog, ph.d.

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2012 44/12 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 8 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 9 Certificeringskursus

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk 2015 50/15 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 7 NKR Borderline... 8 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser...

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Tidlige tegn ved Psykose

Tidlige tegn ved Psykose Tidlige tegn ved Psykose Ulrik Haahr Overlæge Kompetencecenter for debuterende psykose. Psykiatrien Øst, Region Sjælland 06-03-2012 PsykInfo 29-02-2012 1 Tidlige tegn ved psykose Velkommen 06-03-2012 PsykInfo

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Unge med psykoser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Unge med psykoser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Unge med psykoser 2012 Arbejdsgruppe Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johansen, sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Nielsen, ledende overlæge

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Hvad skal vi nå? Mistanke om forstyrret personlighedsstruktur De reelle kriterier i

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2011 41/11 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Seminar med Professor Glen O. Gabbard... 6 Seminar med Professor Paul Lysaker... 7 Masterclass med

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose -

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Registerbaseret studier til TOP Lene Halling Hastrup, PhD Psykiatrisk Forskningsenhed 1 Baggrund Registerforskningen i TOP undersøger: 1) Varigheden

Læs mere

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri

IPTP s 25 års jubilæum. Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri IPTP s 25 års jubilæum Erik Simonsen Professor i klinisk psykiatri 10 års jubilæet! Børsen 1999 Morten Birket-Smith, Ulrik Haahr, Robert Weinryb, Glen Gabbard, John Gunderson, Peter Tyrer, Erik Simonsen

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2010 39/10 Orientering fra formanden 3 Ordinær generalforsamling i IPTP 6 Kontingent 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori 7 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Testkatalog. Personlighedsstruktur og personlighedspatologi

Testkatalog. Personlighedsstruktur og personlighedspatologi Testkatalog Personlighedsstruktur og personlighedspatologi Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland Rune Andersen & Erik Simonsen (red.) Juni 2012

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut.

Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut. Resultater fra en deskriptiv undersøgelse af patientpopulationen ved det specialiserede ADHD-team for voksne, Regionspsykiatrien Vest 2010-2011 Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut. Opmærksomhed Planlægning,

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose Psykose er en psykisk tilstand, hvor man ikke kan skelne fantasi fra virkelighed. Psykosen kan komme pludseligt eller udvikle sig langsomt. Der

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Hvor går grænsen,l det sygelige? De forskellige personlighedstyper Diagnos,k og klassifika,on Effekten af forskellig behandling Anders Christensen overlæge Psykoterapeu,sk Team

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Livskvalitet & vægtøgning

Livskvalitet & vægtøgning Livskvalitet & vægtøgning Livskvalitet & lykke Livskvalitet og lykke styrker modstandskraften i mødet med vanskelige tider. Høj livskvalitet = færre psykiske klager & bedre fysisk helbred Øget forskningsfelt

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Tiltrædelsesforelæsning 29. august 2014 Erik Simonsen Professor, ph.d., dr.h.c. Institut for Klinisk medicin, Københavns Universitet Forskningschef, overlæge, Psykiatrisk Forskningsenhed,

Læs mere

Tidlig opsporing af psykoser. TIPS-projektet The Danish-Norwegian collaboration

Tidlig opsporing af psykoser. TIPS-projektet The Danish-Norwegian collaboration Tidlig opsporing af psykoser TIPS-projektet The Danish-Norwegian collaboration Forsker-praktikersamarbejde 16. november 2009 ERIK SIMONSEN Forskningschef, overlæge, forskningslektor, Københavns Universitet

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2011 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2011 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Hvad vil du vide? 4 Er du syg, er du farlig 6 Sygdom rammer hele familien 8 Er Brugerstyret Psykiatri mulig? 10 Ind i psykiatrien

Læs mere

Personlighed og psykose

Personlighed og psykose Personlighed og psykose Ulrik Haahr IPTP Jubilæumsseminar 2016 13-04-2016 1 Oversigt Introduktion Historie Modeller Metodologiske aspekter Personlighed og psykose Studier Skizofreni og personlighedsbegrebet

Læs mere

ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 1 AARHUS 2016 ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE FRA UDSTØDNING TIL UDFORDRING MORTEN HESSE Lektor ved Center for Rusmiddelforskning, School og Business and Social Science, Aarhus Universitet Uddannet

Læs mere

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2014 48/14 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 7. april 2014... 5 Årsberetning... 6 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 8 Skriveworkshop

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS årsrapport for 2005 Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS Årsrapport for 2005 P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Telefon Telefax

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Screening spørgsmål Eksempler

Screening spørgsmål Eksempler Diagnostik - screening Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus,

Læs mere

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Forskellighed og enshed 150.000 er i dag ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen og endnu flere oplever symptomer

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2015 49/15 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Kursus i Child Attachment Interview (CAI)... 8 Referat fra 2. nationale seminar om

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00-09.45 27-08-2013 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 29-08-2013

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946 Januar 2016 51/16 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 5 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser... 6 Jubilæum i IPTP... 7 Certificeringskursus i MCMI III...

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

Veje til tidlig opsporing og behandling: En kvalitativ analyse

Veje til tidlig opsporing og behandling: En kvalitativ analyse Veje til tidlig opsporing og behandling: En kvalitativ analyse Jens Einar Jansen Klinisk psykolog og seniorforsker Psykiatrisk Forskningsenhed Region Sjællands Psykiatri Oversigt KvalitaFv forskning ved

Læs mere

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask Forskning i børne og ungdomspsykiatri Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask BUC's organisation * Ledende psykolog med reference til Centerledelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Følgende sygdomsgrupper

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2012 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2012 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 5 At være syg eller ikke syg 6 Spørg til patienternes oplevelser 9 Kan behandling ændre på geners funktion? 12 Ind i musikken, ind

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Om at bygge bro! Psykiatriens Forskningsdag d. 5.11.2015

Om at bygge bro! Psykiatriens Forskningsdag d. 5.11.2015 Om at bygge bro! Psykiatriens Forskningsdag d. 5.11.2015 Bodil Aggernæs, MD, PhD Forskningslektor, overlæge Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Sjælland

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

UDREDNING AF YNGRE BØRN UDSAT FOR TRAUMER

UDREDNING AF YNGRE BØRN UDSAT FOR TRAUMER UDREDNING AF YNGRE BØRN UDSAT FOR TRAUMER Pictures from Colorbox Sille Schandorph Løkkegaard Psykolog og Ph.D. stud. sschandorph@health.sdu.dk Videnscenter for Psykotraumatologi September 2017 UDFORDRINGER

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2008 36/08 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 6 Årsberetning... 7 Seminarer og kurser... 9 5. Millon seminar... 9 Kursus om Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Vingsted 2010 Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Alkohol og Psykiatrisk comorbiditet Bruger man alkohol på grund af psykisk sygdom? Får man psykiske symptomer på grund af alkohol? Eller:

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

job eller førtidspension?

job eller førtidspension? Psykisk sygdom og funktionsevne job eller førtidspension? V/ Overlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Projektenheden for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup Spørgsmål til debat Skal psykisk

Læs mere

Viden om og behandling af borderline

Viden om og behandling af borderline DIAGNOSE Viden om og behandling af borderline Hvordan kan psykologer blive bedre til at hjælpe personer med borderline? Blandt andet ved at aflive myterne om lidelsen og ved at ajourføre klinisk praksis

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Mandag den 10/2 Tirsdag den 11/2 Onsdag den 12/2 Torsdag den 13/2 Fredag den 14/2 Case WP25 - grupperum. Case. Affektiv lidelse v/huong Hoang (G)

Mandag den 10/2 Tirsdag den 11/2 Onsdag den 12/2 Torsdag den 13/2 Fredag den 14/2 Case WP25 - grupperum. Case. Affektiv lidelse v/huong Hoang (G) 9. semester: Modul K7 Forår 2014 - Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser: Uge 7-7 grupper 3513801 Mandag den 10/2 Tirsdag den 11/2 Onsdag den 12/2 Torsdag den 13/2 Fredag den 14/2 Angsttilstande (G)

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Anne Marie Trauelsen Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Københavns Universitet Psykiatrisk Forskningsenhed i Roskilde Afdeling Syd i Region Sjælland Kontakt: amtr@regionsjaelland.dk Index Ph.d.

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD-center BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark Program: 09:00 Coffee and welcome 09:15 ADHD-centre, BUP-O (centerets medarbejdere) 10:00 ADHD in adults (Sandra Kooij) (in English) 11:00 Assessment of

Læs mere

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model - Blot en tom frase? Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Den bio-psyko-sociale model The

Læs mere

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge

Arbejdsmarkedskonference. EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Arbejdsmarkedskonference EN AF OS 3.november 2014 Helena Galina Nielsen Tidl. Praktiserende læge Lidt om min baggrund Tidligere erfaringer fra psykiatrien, erfaringer fra almen praksis 1994-2007 Rapport

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere