Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 'WULfm «? -^

2

3

4

5

6

7

8

9 REJSEBILLEDER.

10

11 rholger DRACHMANN REJSEBILLEDER. KJØBENHAVN. fa: OVXDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. (P. HEGEL ft SØN > TKVET HM J. JØKOUUtS å Ce

12 i)73

13 I INDHOLD. Indledningsdigt. Side En By, som drømmer i. September-Strejftog ved den danske Grænse 26. Paris i Initialer og Randtegninger 58. Dage i Holland 108 Waterloo 130. Antwerpen 137 Brevet om Rubens 149. Brevet om Jan Steen 164. En Dag i Byen Lier 200.

14

15 i\. arene svandt. De staar her igen, prentet med Tegn paa de hvide Blade: Alt hvad der gemtes til Vintren hen, hvad der blev saaet og sanket i Lade. Klinte der var. Jeg har luget saa godt, luget og pillet saa flittig, som Nogen; findes der Ukrudt endda, kan jeg blot pege med Hakken mod Udryddekrogen. Ung har jeg Rejsernes Række begyndt, I..ængs]en var stor, Erfaringen liden ; har jeg for hastig et»land«forkyndt, saa har jeg ændret mit Varsko med Tiden. Et kan jeg skrive paa dette Blad. Lærte paa Rejser jeg ikke Andet, saa har jeg lært: man bli'r dobbelt glad, naar man omsider i Hjemmet er landet. I Hosten i88a H. D.

16

17 ^^ En By, som drømmer. Londoaske Skitser. (1873.) ondon gaar tidlig til Ro. Det er intet Under. Dagen har været travl, meget travl, Nerverne i en uophørlig Spænding, Lungerne i uafbrudt Arbejde, Øjnene og Hænderne med. London mener at kunne ^rtjene Hvilen ovenpaa al denne Anstrængelse, hvis galvaniske Svingninger i Dagens Løb have sat hele det elektriske Verdensnæt i Bevægelse, hvis Bølgegang bryder sine sidste Dønninger mod Gangesflodens gule Bredder, mod Kapstadens Strand, mod Gibraltars Klippemure. Den altfor store B>s virksomme Borgere ere blevne bortførte i Dro.sker og Omnibusser fra det egentlige Knudepunkt, Flittighedens Arnested, City, og ere

18 En By, som drømnur. blevne spredte ligesom Funker fra denne Esse rundt omkring i Udkanternes Mørke. Chelsea, Brompton, Kensington, Båyswater, Kentish- Town, Highbury, Islington og hvad alle disse Udkanter nu hedde, alle have de aabnet deres landlige Gader, deres luftige Huse, deres hyggelige Villaer for de virksomme Borgere derinde fra det sammenpakkede, støvede, sodede Knudepunkt. Funkerne have for en Stund lyst lidt op i disse Huse og Villaer, men efterhaanden ere Lysene forsvundne fra Trappevinduerne og Lampeskæret fra Jalusisprækkerne; kun Gaslygten skinner hist og her paa et snirklet Jærngelænder, en lille Have med Guldregn, en poleret Messing-Dørhammer. Udkanterne sove de Retfærdiges Søvn. Der er andre Udkanter, som sove paa anden Maade. Det er hele det store Territorium, som benævnes»østen«. Her er Gasos, Kulri^g, Øldunst, Tobaksdamp, og Pletter, som ikke det øvrige Londons samtlige Hæderlighed formaar at afvaske. Midt i Kæmpebyen ligger City. Junidagens Sol har, forsaavidt den formaaede, trængt sig ned i de snævre, krogede Gader, blandt den mylrende Mængde, som lob henover Stenbroen eller Asfalten, hæseblæsende, sveddrivende, opsat paa at drive Maskinens Stempelslag op til de flest mulige i Minuten. Maskinen er.stand-

19 hn By, io/n utmhtmtr. -i -^olen har, som en anden fornem Herre, trukket sig tilbage til >Vestene. St. Paulskathedralens mægtige Kuppel har glødet nogle Minuter i højkirkelig Ekstase over Hs. Herligheds nedladende Afskedsbesøg. Banker, Butikker, Vexelkontorer, Forretningslokaler ere lukkede, forsvarligt stængede, fast besluttede paa at nægte sig hjemme for hvilkensomhelst af Dhrr. Nattevandreres Besøg. I øverste Etage af et Hus i City sidder the housekeeper Viceværten. Han har tændt sin lille Pibe og læser ved Stenolielampens Skær et af de mange folkelige Organer, hvis han er en folkelig Mand. Hvis ikke, udbreder han Principalens Avis, Gaarsnumeret af Times, foran sig og giver sig møjsommeligt til at gennemvandre den smaattrykte Verden. Han damper stærkere og stærkere af den hvasse Shag-Tobak. Midt i en af Regeringsvennemes Tale i Underhusets.sidste Møde falder Læserens Hoved ned paa Bordet og Rygerens Pibe ned paa Gulvet. Han ligger saaledes nogle Minuter og drømmer om Torier, om Prinsen af Wales og om de irske F'eniers. Pludselig farer han op. Hans Lænkehundeinstinkt siger ham, at der er en Dør, som gaar. Er det de irske Rebeller, som har overfaldet Dronningens By, eller er det de londonske Tyve, som vil over-

20 En By, som drømmer. falde Principalens Hus? Han er ikke forknyt, han er en fri Engelskmand, og han er desuden housekeefer. Han river Revolveren ned fra Sømmet paa Dørposten, men nu hører han en Stemme udenfor. Det er hans Kones. Hun underretter ham om, at det er Sengetid. Han hænger atter Revolveren paa sin Plads, skruer Lampen ned, og staar et Øjeblik lyttende henne ved Vinduet, som han har aabnet for Tobaksrøgen. Hans Øre fornemmer denne besynderlige, dirrende, aandeagtige Lyd, som ikke er nogen Lyd, men alligevel betegner et Kæmpebryst, som hæver og sænker sig regelmæssigt i Natten. Det er London, som sover. Den engelske Vicevært bor højt tilvejrs. Husene i City ere, i Modsætning til den øvrige By, saa godt som allesammen byggede i mange Etager. Man maa skyde tilvejrs her, hvor man ikke kan brede sig til Siderne. Den engelske Vicevært stikker Hovedet ud af Vinduet og lader sit Blik flakke hen over den for et uøvet Øje forvildende Uendelighed af Tage og Skorstenspiber, af Kirkespir, som forsvinde mod Nattehimlen, og bugtede, dybe Gader, hvis Kanalveje betegnes af flimrende Lygteprikker. Hans Øje følger Ludgate Hill, skyder igennem Fleet Street, springer over Tempie Bar, og standser endelig ved Udmundingen af Strand.

21 rn drømmer. I Her er en god Hvileplads. Her ligger alle Theatrene, her er der endnu lyst fra tusind Lamper, her er Klynger af Mennesker, der naturligt drages ind rundtomkring i de vinkende Forfriskningslokaler, hvor den røde Hummer, gameret med Salat, er tilsinds at opsøge sig et nyt Element i Porterens skummende Hav. Det ' r Fantasier, der nok kunne bringe den ærlige housekeepers Tanke til at standse for et Øjeblik. Men Natteluften begynder at blive kolig. Man mærker Themsens Nærhed. Flodens Aande kommer glidende langsomt gennem de ophedede Luftlag. Sammensmæltningen frembringer en klam Fugtighed. Manden i Vinduet nyser, og der er da allerede saa stille i det nærmeste Nabolag, at Lyden af denne Nysen kastes tilbage fra de omgivende Skorstenspiber og Tage. Atter en Nysen! og denne Gang bliver Hovedet trukket ind og Vinduet lukket. Men først har hans lyttende Øre overbevist sig om Tilstedeværelsen af en anden Genlyd, Ekkoet af taktfaste, afmaalte Skridt nede fra den rolige Gade. Det er det londonske Nattelivs Skytsi.ind. Politibetjenten, der vaager over den By, ^om sover og som drømmer. London drømmer. Sælsomme Drømme. Tilsyneladende hviler Kæmpen roligt under

22 En By, som drømmer. Nattens og Flodtaagens Tæppe; men løfter man en Flig af Tæppet, da vil man opdage en Pande, der af og til rynkes krampagtig, man vil kende en Sitren af det fast tillukkede Øjenlaag, og man skal da have ondt ved at bestemme, om det er et Smil eller en begyndende Graad, der strider for at komme frem. Lægger man Øret tæt til den Sovendes Mund, da vil man maaske faa flere end én Begyndelse til Hemmeligheder at vide, der vriste sig stykkevis frem gennem Tænderne eller liste sig hviskende ud over Læberne. Der ligger baade Smil og Taarer gemt bag denne Søvn, et uhyre Spand af selvmodsigende Drifter, fire Millioner Menneskesjæles Tilværelses-Historie, ordnet efter et Alfabet, som ingen enkelt Dødelig har formaaet at lære sig, intet Geni har kunnet beherske fuldstændigt. Stykkevis og kun i Antydninger komme den Sovendes Hemmeligheder over Læberne. Skiftende drage Drømmesynerne forbi. Vi ville samle nogle af Stykkerne, forfølge nogle af Synerne. At ordne det spredte og vexlende til et fast og bestemt Hele, det ville vi ikke paatage os. Der ligger en Damper paa Themsen et Stykke nedenfor London Bridge, omtrent udfor Hermitage Wharf, Alt er stille rundt omkring

23 En By, som drømmer. j I den; Dampkraneme snøfte ikke længer, Pramstikkerne og Lossesjoveme skrige ikke længer, kun F'ærgemanden raaber os an fra sin Baad og lover at xnlle, i Modsætning til sin Kollega Ben Billingsgate, tage os i Land for en Sixpence, >en lumpen Sixpence, Sir! ikke noget at tale om for to Gentlemen 4. \'or Forretning er endt ombord i Damperen. Vi har røget Afskedspiben og tømt et Krus Ale med Styrmanden. Vi giver et Tegn til Færgemanden og sidder et Øjeblik efter i Baaden. Vi tæller halv mekanisk Lygteprikkerne, som en efter en springe, lig elektriske Gnister, ud af det Evige og ind i det Timelige deroppe langs den kolossale London Bridge. Ovenover Broen hvælver sig noget ubestemmeligt mørkxåolet noget; det maa være St. Paulskuppelen. Ved Siden heraf, men efter Farvestyrken at dømme betydeligt nærmere Broen, rejser en slank Genstand sig ligesom en Minaret. Det er the monument, en mægtig Søjle, rejst til Ihukommelse af man skulde tro til Ære for en af de store londonske Ildebrande. Neden under denne ruger den halvt udviskede Masse af Bygninger, hvor nu og da et Vindue er oplyst, nu og da en hvidlig eller mørkerød Damp \ rider sig ud fra sine drømmende Omgivelser:

24 g En By, som drømmer. Alt er i Ro, tilsyneladende i det mindste, omkring Floden. Floden selv haster afsted, snor sig, drejer sig, skyder frem, farer til Siden, trækker sig sammen til Bobler og svinger ud i Kredse, altsammen paa en nervøs, pirrelig Maade, et Perpetuum mobile, der ikke vil standse, ikke unde sig Rast, førend en Gang den evige Søvn standser alle Tilværelsens Ting. >Hvor vil De hen. Gentlemen?«spørger Færgemanden, som utaalmodig drejer Aareme rundt i Gaflerne. Min Ledsager vender sig halvt paa Toften og peger til Svar ind imod den mørke Masse paa vor højre Haand. ^Old Gravel Lane, WappingU Jeg ser lidt forbavset paa ham, da han nævner Wapping. Han minder mig imidlertid om et Ønske, jeg fornyligt havde udtalt, og afsted gaar det. Bag ved de store Skibsdokker, indeklemt mellem disse og Floden, udelukket fra alt Samkvem med Omverdenen, beskyllet af Themsens Dynd, selv et stort Bundfald fra Menneskefloden, ligger Wapping, Kvarteret med det daarlige Rygte. Vi lægge til ved en lille Pier eller Anløbsbro for Enden af en Gyde, Færgemanden faar sin Sixpence, og med et:»god Nat, Gentlemen, og pas vel paa Lommerne 1«driver

25 En By, som drammer. han smaaleende af ud i sit Element, medens vi staar paa en slimet, halvraadden Trappe og praktiserer vore Uhre ned i vore Brystlommer, og knapper Frakkerne til.»nu er vi her,«siger min Ledsager;»hvorledes vi kommer herfra er et andet Spørgsmaal. Ligestrax bliver man dog vel ikke slaaet ihjel. Lad os prøve det!«der er kommen et Par Skikkelser drivende ud paa Broen, og vi skynder os at skifte vort Stade. En Gaslygte, der rager op bag et gammelt Baadskrog, kaster et mistænksomt Blik ned i Mudderet, hvor nogle underlige koboldagtige Væsener synes at have travlt med en eller anden Idræt. Et af Væsnerne lægger en nøgen, snavset Arm op over sin Pande, og skyggende for Lygteskæret stirrer det op paa os. Det er et Barn,»Hodens Barn«kunde man fristes til at kalde det, i den Grad er det stemplet med Themsvandets Modermærke, i Grad er dets Øje uroligt, den dets Bevægelser gaadefulde.som Floden selv.»hvad søger I efter. Børn?«spørger jeg og ka.ster nogle Kobberskillinger ned til Kobolderne. Men min mere stedvante Ledsager rykker i mig. Man maa ikke.spørge her, og ikke ytre Medfølelse; Dyndet kunde nemt give Svar tilbage og vende sin Interesse mod En selv. Vi driver henimod Gy-

26 I o «Byi som drømnur. den, akurat i samme Tempo, som de Skikkelser, vi mødte paa Broen. Her gaar man ikke paa sin sædvanlige Maade; navnlig viser man ikke nogetsomhelst Tegn paa Forundring eller Nysgerrighed. Alligevel kan jeg ikke afliolde mig fra at vende mig om og sende et Blik efter Gruppen dernede. Den bevæger sig, vakler hid og did, de smaa Rygge krumme sig, Armene grave og rode i Mudderet, og ved den mistænksomme Lygtes Skær ser jeg noget løftes i Vejret og svinges frem og tilbage ligesom en Kludefane over Hovederne paa gramsende Marodører. Flodens raa Aande puster mig i Ansigtet; Nattens Slør og Themsens Slør begynder i Forening deres humane Anstrængelser for at skjule saa meget som muligt. Ja, lad Taagen kun komme; lad den og min Ledsager kun drive paa, for at vi saa hurtig som muligt kan fjærne os fra Floden. Den store Vandvej, der tilfører Verdensbyen Alverdens Herligheder, sætter tillige en bred Bræmme af Herlighedernes Affald langs Grøftekanten. Pengestykket, som springer saa straalende blankt ud af Mønten, vandrer tilsmudset om iblandt Mængden, indtil det forsvinder i det store gaadefulde Dyb, som endnu ingen Statistiker har kunnet udgranske. Vi drev ind i Gyden, som førte os ud til

27 1 n By, som driipnmtrr. 1 en aaben Plads, forbi høje Pakhuse og Bryggerier. Vi slog derpaa ind i den nogenlunde brede Gravel Lane, hvor nogle norske Matroser gik os forbi, syngende en bedrøvelig Vise om en Jente, der ikke vil have en Gut.»Her bliver det lidt for civiliseret!«bemærkede min Ledsager og forandrede Kursen. Vi kastede os ind til højre i et Virvar af Gyder og Smaakroge. Paa et Hjørne standsede min Ledsager, smøgede sin Frakkekrave tilbage, knappede sin lose Skjorteflip af, og bandt et gammelt gult Silketørklæde med lasede Snipper om den blottede Hals. Han greb derpaa med sin Haand om en Lygtepæl, som allerede var klam og vaad af Flodtaagen, og med et kort:»forlov«satte han Pege- og Tommelfinger paa min Flip og gned eftertrykkeligt Flodtaagen af paa mit»gentlemansmærke«. Han pyntede endvidere vore Hatte med et Par Buler, og anbefalede mig endelig at faa mine Støvler bragt i nærmere Overensstemmelse med Gadeskarnet*). Da dette var bragt i Orden, erklærede han sig selv for en uforbederlig Kæltring, der har sat alle Hensyn til Side, og mig for et daarligt ) En ny Hat, en hvid Flip og blanke Støvler ere de nødvendige Betingelser for, om end ikke altid de ufejlbare Kendetegn paa en engelsk GentUman.

28 12 JSn By, som drømmer. Subjekt, der ikke har Raad til at lade vaske men dog endnu holder paa det Ydre. Lutter smaa Huse omkring os, der, alt efter som de nærme sig Floden, blive daarligere og mindre, og tilsidst, af en vis sædelig Bevidsthed om deres Skam, synes at ville krybe helt ned i det dyndede Vand. Knejper og Værtshuse rundt omkring; men det er væsenlig Matroskipper, og de ligne hverandre over hele Verden, og har en betydelig Forrang fremfor de Steder, hvor Landjordens Vagabonder søge. Stop lidt! her er et Sted, som ikke har fuldt saa navtisk et Udseende. Vtne and spirit; javel, Texten er ikke til at tage fejl af. Vi gaa ind; man agter ikke videre paa os, og vi sætte os med et Krus Ale i en Krog og iagttager. En lav Stue, hvor Gasblusset under Loftet i Midten sender en hvislende Lue op imod en Jærnblikskærm, der hænger i en Krog og drejer rundt, rundt i det uendelige. En bar eller Skænk dybest inde og ligeoverfor os et Bord med Træbænke. Ved dette Bord sidder en Familie. Manden er i Skjorteærmer, der stikker frem fra en afgnavet, rustanløben Vest af det saakaldte Engelsk Fløjl. Han har sat de knyttede Hænder under Hagen, Albuerne paa Bordfladen, og stirrer med et sløvt, aldeles whiskyidiotiseret Blik ud i det tomme Rum. Hans

29 r En By, som drømmer. ja Kone, det Fruentimmer, der sidder ved Siden af ham bleg, affældig, frysende under sit Kludeshawl, og trj'kkende et lille ynkeligt Væsen op til sig. Et ynkeligt, ynkeligt Væsen; et stort melonagtigt, gult Hoved nikker frem og tilbage paa en skør Halsstengel, og hvis mit Øje ikke bedrager mig, har denne Græskar- Existens Ansats til en Pukkel, som Mr. Punch ikke behøvede at skamme sig ved. Ikkedesmindre, hvilket ømt, smerteligt ømt Blik fra den frysende Kvinde ned til sit Barn! Hellige Moderkærlighed! Der er dog en Blindhed, som vejer mere, end Alverdens Se- og Dømmekraft. Denne Gruppe sidder for sig selv, umeddelsom, ufølsom for hvad der foregaar rundt omkring. Og dog sparer man sig ikke derhenne foran Skænken; en Døvstum maatte næsten vækkes til Interesse. Der sidder et Fruentimmer af ubestemmelig Alder, i ubestemmelig fantastisk Klædedragt paa en Skammel, gribende med nogle krogede F'ingre om en stor Pedalharpe. Det skrattende Strængespil er begyudt paa ny, just da vi traadte ind, efterat Kunstnerinden har styrket sig ved et Glas, der bydes hende af en fedtet, forsviret Laban, som rider med det ene Ben oppe paa Skænken og vexler en Shilling hos den rolige, man kunde sige værdige Vært.»Giv os et Stykke, giv os en

30 14 /.// Skotsk, men no'ct af den ni^^tic^^c Tondcl'c raaber Kavaleren, og vræler et: Ikke sandt, Sally?«hen til en ung Dame, der liar sat sii; op paa en Bænk ved Siden af os, med Overkroppen forover bøjet, Hænderne foldede over Renene nede ved Anklen, og ruskende med hvide, skinnende Tænder i Snippen af et Lommetørklæde, som hun har klemt fast mellem Hænderne.»Sally«synes ikke at værdige Spørgsmaalet noget Svar, og Pedalharpen begynder. Sangen er en af de gamle skotske Romancer. Man vil næppe for.staa den i Originaldialekten; her er et Par Strofer i dansk Gengivelse: Skøn Annie véd ej hvad hun vil, skøn Annies Sind er sygt, men jeg gaar til skøn Annies Dør med Haab og uden Fr>'gt: naar Højlands Lyngen blomstrer. Den brune Hex skrev Runerne; naar dem skøn Annie ser, saa vil skøn Annie græde, men.saa véd jeg den, som ler: naar Højlands Lyngen blomstrer. >Syng ikke, syng ikke!«raabte pludselig Sally, og sprang op fra Pænken. Hun var høj og.slank; et determineret Ansigt; morkt, uorden-

31 15 ligt Haar, som var slynget i en Knude og puttet op under en lille Hue eller Kappe; Ansigtet kunde have været smukt, burde have været smukt. Stærke Øjenbryn, en regelmæssig, aldeles engelsk Næse; men Munden skæmmedes af et Træk, et forræderisk falmet Træk, der navnlig nu traadte saa stærkt frem i den Ophidselse, hvori Sangen Gud maa vide, ad hvilke selvmodsigende Veje havde sat hende, jeg vil ikke høre den Sang: ingen Sang; hold Mund, Johnny!«og det unge Fruentimmer slog med sit Lommetørklæde efter Labanen paa Skænken, og væltede et Whiskyglas.»Kom, Sally,«sagde han, paa en Gang uforskammet og godmodig.»du har faaet formegen Brandy i Aften; lad os gaa.«sally stod midt ude paa Gulvet. Hendes Næsebor udvidede sig. Øjenbrynene løftede sig. Hun rev Kappen af Hovedet, saa at Haaret slog hende om Skuldrene.»Du er én Pjalt; jeg vil ikke gaa med dig. Jeg vil ikke længer være din; jeg vil ikke blive som hende dér; (hun pegede paa den frysende Moder med Melonbarnet.) Jeg vil til de unge Gentlemen i Strand. Pjalt, Pjalt!«Hun.svingede Kappen i Baandene, og saa' sig vildt omkring. Hr. Johnny fløjtede ganske roligt; der blev en lille P.iv-c, hvori Græskarret begyndte at ytre sig. I

32 6 Smuds, 1 '«li}'t ^oin diømijilr. Sall\- for s.uiiincn, sjjjrang hen imod Døren, og vristede Haandtaget op. Græskarret c^ræd lydeligt' og Moderen sendte et ubeskriveli'^t l^lik hen til Døren. Blikket blev opfanget. Ihatl var det for en Stræng, som her blev anslaaetr Sand.synligvis en, som ikke længe havde klinget. Med et:»der er noget til din baby!«, kastede Sally Lommetørklædet hen i Skødet paa den Siddende. Det faldt fra Skødet ned paa Gulvet; der var Penge knyttet ind i det ene Hjerne af Tørklædet. Sally var borte. Hr. Johnny skridtede doven udover Gulvet, medens han underrettede den værdige Vært om, at ^>han dog vilde se efter Pigebarnet, forend hun løb i Armene paa en Boby (Politibetjent).«Deji værdige Vært smiskede i Skægget og satte sine Blikmaal op paa en Hylde.»Skal det være et lille Krus endnu til de to Gentlemen derhenne?< spurgte han skelende. >Tak, jeg tror vi er færdige heri«sagde min Ledsager og rejste sig. Vi gik videre. Der var ingen af os, der talte synderligt. Min Ledsager paastotl, at han kendte Vejen, og jeg lod ham fore an. \'i krydsede omkring i Smaagader og Str.eder; overalt ElendiLjhed, Faldefærdighed. Jeg begyndte at føle mig næsten som meddelagtig i al denne Faldefærdighed. Hvad vilde

33 En By, som drømmer. yi i^ jeg lier? Hvorfor vandre som en Nysgjerrig omkring i denne Skyggeverden, som aldrig kan komme frem til Lyset, som er født fordømt og dør fortabt, Slægt efter Slægt! Jeg trøstede mig med, at det dog maaske var andre Følelser, der bragte mig til at iagttage disse Skygger, medens de gled mig forbi, fremdukkende fra gyselige Sluser, tumlende, ravende ud fra Skarnets og Skændselens Smuthuller, med Drukkenskabens Brøl, F'rækhedens Tilraab, Sultens skærende Klage, Brødebevidsthedens sky Blik og Haabloshedens fjollede Latter, Tilsidst blev det brogede Selskab os dog for broget. En Pige, et Barn paa i det højeste Aar, løb tværs over et Gadehjørne og hængte sig ved min Arm, idet hun parfumerede Luften omkring os med Tobak og Whisky. Min Ledsager stødte hende ublidt bort; hun gled ud med Foden, snublede og faldt over mod en Afviser. Barnet blev til en Furie, og Furien hvinede Ord efter os, som lokkede et forfærdeligt Ekko frem i den snevre Gyde. Vi forstærkede vore Skridt. Skyggerne forfulgte os. >Vi maa lade, som vi er berusede,* hviskede min Led.sager, idet han gav sig til at svinge hurtigere og hurtigere henover Stenbroen og Morad.set.»For Guds Skyld, ikke

34 l8 n By, som drømmer. løbe, blot slingre; det eneste, man tilgiver her, er Drukkenskab.«Det lod til at forholde sig saaledes. Vi slingrede afsted, og Skyggerne krøb i sig selv igen, eller blev staaende stille og sendte en hæslig Latter ud gjennem Natten. Det var Broderskabets Kvittering, Borgerretsbevillingen i Fortabelsens Land. Vi fik atter fat i Gravel Lane, løb Nord paa, kom over de øde London Dokker og standsede aandeløse paa et Hjørne. Min Ledsager saa' sig om og erklærede, at han ikke længer kendte Vejen. Jeg trak mit Uhr frem.»solen staar heldigvis tidhg op,«sagde jeg-, W\ maa holde os her i Nabolaget, til det bliver lyst, saa faa vi vel nok en Vejviser.«Min Ledsager stirrede forbavset paa mig.»holde os her ved Dokkerne Natten over? nej Sir! vi maa gaa, indtil vi styrter eller finder en cah.*. Vi gik da, og bøjede paa maa og faa til venstre. Alt var stille, alt var uddødt. Men pludselig opfangede vort Øre i Nattens Stilhed Lyden af Skridt, afmaalte irriterende Skridt, der syntes at følge efter os. Her var kun slet oplyst, vi kunde ikke faa Øje paa nogen Person, hvem vi kunde tilskrive disse Skridt; maaske var det Genlyden af vore egne! De standsede, hver Gang vi stod stille, fulgte os, saa-

35 O En y, som dr.»mmer. I.S...WL vi gik frem. Endelig traadte en Skikkelse hen til os, gik forbi, vendte om og syntes at underkaste os et Syn fra Rod til Top. Det var en Politibetjent, en fuldkommen Jærnstøbning. Min Ledsager gik rask hen til ham og sagde, at vi vare vildfarne.»hvor bor De?«spurgte Jærnmanden kort. Vi nævnede ham vor Gade.»Det er ti Mile (engelske) herfra,«sagde Jærnmanden mistroisk, og søgte at faa IIKig paa vore Ansigter;»Gentlemen fra Northwest pleje ikke at spasere paa denne Tid ved Dokkerne.«Jeg.stillede mig med Flid saaledes, at Skæret fra en Lygte kunde falde over mit Ansigt, tog mit Kort frem og gav ham det, med den Tilføjelse, at jeg var en fremmed Kunstner, der for en Gangs Skyld vilde kaste et Hlik bag Kulisserne.»Ja saa! en Skuespiller! Kanske en Taskenspiller!«Og Jærnmanden gav mig Kortet tilbage med et ægte Politismil og med et Udtryk omkring Mundvigeme, der tydelig nok spurgte: Hvor har Du stjaalet det Kort fra? Det gjorde mig lidt ærgerlig. Jeg rev min Lommebog op, tog Blyanten og udkastede saa hurtig jeg formaaede og saa godt jeg kunde et Omrids af Jærnmanden. Det lykkedes mig at træflfe nogle Linjer i den ingenlunde van.skelige Model. Jærnmanden blev mild,

36 ;, 20 En" By, som drømmer. bad om, at han maatte beholde» Portrættet < og tilbød at følge os saa langt, hans Distrikt naaede. Vi fulgtes passiarende et godt Stykke Vej. Vor Fører tog ikke imod Cigarer og ikke imod Penge. Nejl Gavtyve førte han til Politistationen, og skikkelige Folk havde han den Pligt at følge hjem. Det var en anden Sag med»portrættet«. Det havde moret ham; det skulde hans Kone have. Han bad os om, ikke at foretage vort Experiment oftere paa egen Haand; fortalte om, hvormange Personer der mellem Aar og Dag forsvinde her i disse Kvarterer for siden efter at»pynte Lighusene«eller»gaa igen«paa Thems-Kirkegaarden. Han saa' helt overrasket paa mig, da jeg ytrede, at der dog vistnok var megen Overdrivelse i alle disse gyselige Historier om Tyve- og Morderhuler, Ligrøvere etc.»jeg forsikrer Dem, Sir; de Folk, der skriver Historier Dickens og saadanne Folk de maa stadig ty til Politirapporterne; de kan ikke selv finde paa det saa slemt, som det virkelig er,«sagde Politibetjenten, og rettede paa Filthjelmens Hagerem.»De talte før om Kulisser,«sluttede han.»har De Lyst til at kigge lidt ind i et Bur, hvor vi gemmer vore Fugle? Det er lige herved

37 n ty, som drømmer. 21 r Og De behøver ikke at gaa ind ; de to Gentlemen kan nyde det Hele fra Gaarden.«Vi fulgte stiltiende. Jærnmanden orienterede sig et Øjeblik blandt Husnumrene, og vi standsede snart foran en nogenledes anstændig udseende Gadedør. var Politimyndighedens Stemme, ikke Forbrydelsens. I Han tog en Nøgle frem af sin Lomme og aabnede Døren. Vi stod i en snever og mørk Gang. ^Ligefrem,«hørte vi hans Stemme, og saa faldt Døren til bag os. Vi famlede os frem, og medens jeg skurede mig op langs den klamme Mur, brod den Tanke gennem mit Hoved: Hvad om dette var en Fælde! hvad om Politimanden var en forklædt Bandit 1 Det var jo dog ikke umuligt. Min Ledsager gik Hge bag mig; han maa vel have tænkt noget lignende. Jeg hørte ham rasle med Svovlstikker; nu strøg han en af; jeg vendte mig og saa' til min Beroligelse Jærnmandens fuldstændig uforandrede Ansigtstræk. ^Kast den Svovlstik, Sir,«kommanderede han. Det Vi stod i en rummelig Gaard paa et blødt, svampet Underlag. Jærnmanden hviskede til os: >Gør ingen Støj, ellers overrasker vi ikke Fuglene. Buret er lejet af Politiet; her skal brænde Lys hele Natten.«Vi gik frem, til vi standsede foran en Mur. Vor Fører bøjede.sig I

38 22 -^f ityi *<"" drammer. lidt og syntes at undersøge noget.»de ci der allcsaininen; kom nu, skal De se!«jeg lod mig lede, indtil jeg opdagede et Vinduesskodde, og saa gjorde jeg ligesom vor Fører og min Ledsager: jeg kiggede gennem en Sprække. Jeg saa' en»hule«, oplyst af to stærke Gasblus. Nogle Mandfolk gik og drev omkring eller laa paa Gulvet og sov. Sværlemmede Karle og spinkle Knøse mellem hverandre; et gennemgaaende Udtryk af det laveste, gemeneste, man kunde tænke; der var end ikke Gran af Stof til en Bulwersk Røver iblandt dem. Jeg kom uvilkaarlig til at tænke paa, at en Udgift en Gang for alle til en Torpedo under denne >Ark«vilde muligvis være langt hensigtsmæssigere, end den aarlige Lejeafgift til dette Forbrydelsens kunstige Karavanserai. Som jeg tænkte dette, faldt mit Øje paa en kvindelig Skikkelse, der sad noget afsides ved et Bord og lagde Kort op. Jeg forbavsedes. Hun var ikke blot smuk i den Forstand, hvori man til daglig tager Betegnelsen ; hun var rørende skøn. En Blidhed, en Ynde over Trækkene i det fine Ansigt; hendes Hænder vare hvide, hendes Bevægelser, naar hun bøjede sig over Kortene paa Bordet, vare lette og fulde af Anstand. Hvor i al Verden kom hun herr

39 jen By, som drømmer, 23 En modbydelig Karl, i snevert sluttende Frakke og med Haartjavseme kæmmede frem over Ørene, nærmede sig hende, pegede paa Kortene, grinede og gjorde en Gebærde, som Mephistopheles over for Hexene. Jeg bukkede mig ned. Blodet får mig til Hovedet, jeg knyttede Haanden. Da jeg atter saa' derhen, rejste Skønheden sig og besvarede Gebærden. Jeg tog Jærnmanden i Armen og betegnede ham, at jeg vilde bort. Da vi atter stod ude paa Gaden, erklærede jeg paa det bestemteste, at jeg havde nok. Jærnmanden saa' paa mig og bemærkede med sit stive Smil:»De fandt hende køn, ikke sandt? Ja, Stepney-Jane er en meget god Udgave; hun har været tre Gange straffet for Indbrud, men hun holder sig godt; og ingen skulde se paa hende, at hun har kvalt sin Moder med et Sengebaand; det forstaar sig, hun slap fra det, og hun er et rent Jærn til at nægte, men mig narrer hun ikke.«vi gik fra Haand til Haand gennem flere patrouillerende Politimænd. Endelig bleve vi afleverede foran Børsen. Her fik vi fat paa en forsinket cab, og afsted gik det gennem den sovende City, langs ned ad den død.sstille Holborn Hill, op over den mennesketomme High-Holborn, hvor kun ganske enkelte af

40 24 ^^ ^y\ f'"" dramtner. Dansepaladsernes Skygger endnu sneg sig om, bestandig videre, saaledes som kun en londonsk cab. kan fare afsted paa Grænsen mellem den vigende Nat og den gryende Morgen. Jeg følte mig svimmel af denne Køren i den snevre Æske, eller jeg følte mig maaske svimmel af Tankerne om denne unaturlige Kæmpeby, der med sine Tusinder af Bygninger og Millioner af Mennesker trykker Sindet fra alle Sider. Vi lod Kusken holde og sprang ud. Det hvidgule Dagskær begyndte, og nogle Spurve begyndte ogsaa. Vi vare komne op til Euston Road, og valgte at lægge Vejen om ad Regents Park,' og snart følte vi den milde Aande fra de tætløvede Træer og de blomstrende Buske derinde i den store Have. En lille Villa skulde vi forbi. Der havde været Selskab; de sidste Gæster kørte bort, og netop som vi passerede Gitteret foran Indkørslen, saa' vi en ung Mand i den aabne Dør, hvor Morgendæmringen derude og Gaslysene derinde brødes om Herredømmet. Han tog Afsked med Herren og Fruen; saa trak Herren og Fruen sig tilbage, men en ung, slank Pigeskikkelse blev staaende paa Tærskelen endnu. Man vexlede Haandtryk, et tavst Øjekast; hviskende Ord, Ord, som ikke skulde føres til andre, men som alligevel flagrede lig tidlige Morgenfugle ud til

41 i?- n jf, som drømmer. 25 de to Forbigaaende. Min Ledsager og jeg saa' paa hinanden. Det var, ligesom om disse Ord, de samme, der gentages bestandig og overalt, opildnede og forfriskede os som en forbavsende Nyhed. Saa lød der et højt og lystigt Piskeknald, ledsaget af en frisk, gemytlig Hundegøen. Det var en svær Fragtvogn, der kom kørende ind fra Hampstead, fra Landet. Ja Landet I Markerne, Smaaskovene, de hyggelige Landsbyer; det rundkindede, sunde Land, der kommer med sin friske Morgenhilsen ind til den sovende By og spreder de tunge Drømmel Vi hilse dig, vi to londonske Nattevandrere; vi hilse dig og de to i Døren 1

42 September-Strejftog ved den danske Grænse. (1875) (Spogeri paa Landevejen. Erindringer fra Nebel-Sogn. En Bryllupsfest. Ved Nymindegab. En kommunistisk By. Solnedgangsfantasier. Paa»Tipperne«. Et vestjysk Karavanserai.) lene, og paa Landevejen! Rejsestaldens Port skubbes til bag mig. Jeg tager min Hat af og tørrer min Pande. Der var beklumret i Kromandens Bagværelse, og Doktorens Skaal for mig og Dyrlægens Skaal for mig og Kromandens Skaal for os alle og mit Gensvar til hver især fordrede deres Ret, og denne Ret blev oversat i Vestjydens Sprog ved festlige Lejligheder, og dette Sprog er stærkt. Jeg

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$ Skitsering af en plan hvis nødudgabet skulle flamme op Rasmus Halling Nielsen Kapitel 1, Episode med første tilbagefald Vi Vi

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed Tommy Sørensen Indhold Kort fortalt... 3 Forskel rundt i verden... 3 Hoved... 4 Arme... 5 Hænderne... 6 Hænder-ansigt... 6 Håndtryk... 7 Ben & Fødder... 8 Andre signaler... 9 Den lille forskel... 10 2

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere