Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København"

Transkript

1 Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København Trondheim Oktober 2009 Ulrik Jørgensen, OASIS Behandling og rådgivning for flygtninge

2

3 Hvem kan modtage hjælp? voksne og børn, som i et andet land har været udsat for en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, borgerkrig, politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold, som yderligere kan have medført tab af nærtstående personer, hus og hjem, hjemland m.m., der har ført til alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, samt voksne og børn som lever sammen med en primært traumatiseret person, således at relationen i sig selv belaster deres psykiske, fysiske og sociale integritet.

4 Rammerne for rehabilitering Rehabilitering ydes indenfor en økonomisk ramme, som er fastsat i Sundhedsloven. Den økonomiske ramme reguleres årligt Finansieringen sker ved at OASIS fakturerer regionerne pr. session. Rehabiliteringen finansieres af regionerne og er gratis for patienterne. Der er frit valg til rehabiliteringscenter. 9 % af budgettet kan anvendes til metodeudvikling.

5 Målgruppen Statistiske karakteristika

6 De hyppigste traumatiserende oplevelser Deltagelse i kampsituationer* (i krig og borgerkrig) 85% Mangel på mad og vand 77% Konfiskation eller destruktion af personlig ejendom 75% Vidne til tortur* 74% Ransagning af eget hjem for personer og ejendele 72% Mord på familiemedlemmer eller venner eller død som følge af vold 72% Tortur* 70% Fængsling* 64% Tvungen isolation fra andre 64% (*de værste traumatiske oplevelser ifgl. de adspurgte)

7 De hyppigste PTSD symptomer I ekstrem grad Slet ikke Søvnvanskeligheder 75 % 5 % Kropssmerter 66 % 5 % Koncentrationsvanskeligheder 65 % 4 % Påtrængende tanker om de traumatiske oplevelser 63 % 3 % Følelse af ikke at have en fremtid 63 % 6 % Fysiske problemer 63 % 3 % Pludselig følelsesmæssig eller fysisk reaktioner 60 % 0 % Hukommelsesbesvær 58 % 3 % Følelse af irritabilitet eller vredesudbrud 57 % 8 %

8 Hyppighed af PTSD 84% af populationen har svaret på tilstrækkelig mange spørgsmål i symptomdelen til at kunne blive diagnosticeret i forhold til PTSD 88% af denne gruppe har PTSD i følge DSM-IV

9 Konklusion Populationen er multi-traumatiseret med mange og alvorlige sequelae efter traumer et stort behov for behandling Et stort flertal er kronisk traumatiseret og opfylder kriterierne for ekstrem stress (DESNOS) Socialt er gruppen i en ringe situation med manglende sprogkundskaber meget dårligt socialt netværk Udelukket fra arbejdsmarkedet på trods af et rimeligt uddannelsesniveau og arbejdserfaring

10 Problemkompleks Psykiatriske diagnoser PTSD DESNOS Sorg/krise Depression Angst Dertil kommer en række co-morbide følgetilstande såsom Migrationsstress Kropslige følgevirkninger, herunder smerter, respirationsproblemer m.m. Sociale problemer

11 OASIS Behandling og rådgivning for flygtninge

12 OASIS OASIS betyder bosted i ørkenen, Det er et skyggefuldt og frodigt sted, hvortil man ankommer efter en lang, besværlig rejse gennem ugæstfri og farlige egne. Det er et sted, hvor man får tryghed og samler kræfter, indtil man er klar til at drage videre ud i livet.

13 Hvem er vi? 26 fastansatte og 30 free lance konsulenter og tolke 1 direktør (psykolog) 1 behandlingsleder (psykolog) 7 psykologer 4 socialrådgivere 1 fysioterapeut 3 psykomotorikere 1 lægekonsulent 1 psykiater 5 sekretærer 1 regnskabschef 1 regnskabsassistent 1 IT konsulent 1 bibliotekar 1 servicemedarbejder 1 frivillig 3 studentermedhjælpere 1 tolkekoordinator 22 tolke

14 Henviste patienter Årligt henvises ca. 220 patienter, heraf ca. 1/3 som familiehenvisninger Ca. 130 patienter i løbende under behandling/rehabilitering Irakere, afghanere og libanesere/palæstinensere udgør de største grupper af henviste

15 Hvem kan henvise patienter? Henvisning af patienter kan ske via læger og myndigheder, der arbejder med de relevante patientgrupper.

16 Inklusionskriterier Patienten skal være traumatiseret eller på anden måde alvorligt belastet psykisk, fysisk og socialt som følge af krig, borgerkrig, forfølgelser, tortur, fængselsophold, ophold i flygtningelejre eller andre former for organiseret vold, lide under samlivet med en primært traumatiseret person eller være alvorligt belastet af eksiltilværelsen. Patienten skal kunne indgå aktivt i et ambulant tværfagligt psykosocialt behandlingstilbud, hvilket erfaringsmæssigt indebærer, at patienten ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk eller lider af en alvorlig ubehandlet personlighedsforstyrrelse.

17 Vores mission At være et sted, hvor flygtninge restituerer sig efter krig, tortur, forfølgelse, flugt, eksilering og massive tab, således at de får de bedst mulige betingelser for en meningsfuld og tryg tilværelse i det danske samfund, samt hjælp til at genopbygge ressourcer til at opnå et aktivt og værdigt liv.

18 OASIS formål at tilbyde behandling og rådgivning for voksne, børn og familier, der er flygtet til Danmark, og som har psykiske, fysiske og sociale problemer på grund af krig, borgerkrig, forfølgelser, tortur, fængselsophold, ophold i flygtningelejre eller andre former for organiseret vold samt eksil.

19 OASIS formål at tilbyde undervisning, supervision og konsulentbistand samt at medvirke til etablering af behandlingstilbud i ind- og udland. at evaluere institutionens behandlingsarbejde og at bidrage til forskning. at udvikle nye metoder til behandling af traumatiserede flygtninge.

20 OASIS formål at formidle viden og erfaringer i faglige sammenhænge og deltage i den offentlige debat. at drive et bibliotek med særligt henblik på institutionens arbejdsfelt.

21 OASIS vision OASIS skal udvikle sig til at kunne yde den optimale behandling og rehabilitering for vores patienter. Vi skal derfor være i besiddelse af den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at vi kan opnå dette mål. OASIS skal bidrage aktivt til metodeudvikling og forskning med henblik på løbende at forbedre rehabiliteringsindsatsen overfor traumatiserede flygtninge OASIS ønsker at være kendt for vores høje vidensniveau vedrørende rehabilitering og behandling af traumatiserede flygtninge til gavn for såvel flygtningene som andre centre og relevante aktører i in- og udland

22 Værdier Respekt og ligeværdighed: Vi stiller os undersøgende an på en ikke dømmende måde Humanisme: Indebærer en bestræbelse på at indleve sig i og udvise respekt for andre menneskers måde at tænke og leve på Kultursensitivitet: Indebærer en bestræbelse på at indleve sig i andre kulturelle værdier og normer Åbenhed og samarbejde: For at kunne skabe de bedste resultater for vores patienter, skal vores behandlingsmæssige målsætninger og arbejdsmetoder være gennemskuelige for patienter, kolleger, samarbejdspartnere indenfor den læge lige verden, kommunerne og evt. Andre interessenter.

23 Behandlingsmæssige værdier Traumatiserede flygtninge skal støttes i uafhængighed, empowerment og personlig udvikling OASIS aktiviteter er baseret på et holistisk syn på behandling, dvs. med udgangspunkt i patientens samlede livssituation Vi bestræber os på at tilpasse vores metoder til de problemer patienten har på ethvert givent tidspunkt i rehabiliteringsforløbet.

24 Rehabilitering

25 Ekstreme traumer Der findes ingen evidens for at nogle interventionsformer virker bedre end andre når det drejer sig om ekstremt traumatiserede og eksilerede individer Forskere anbefaler derfor en integreret indsats for ekstremt traumatiserede mennesker (Luxenberg et al., 2002) og torturoverlevende (Carlson, 2005)

26 Kumulative traumer At være traumatiseret flygtninge er altid et resultat af flere sociale begivenheder, som i de fleste tilfælde har alvorlige psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger for personen. At flygte fra traumatiske oplevelser som fængsling, tortur eller krig fører til andre traumatiske oplevelser så som tab af kulturel tilknytning, familie og venner, trængsler under flugten, forlænget præasyl med eksistentiel uvished, ændringer i familiestrukturen og ændringer i den interne rollefordeling i familien m.m.

27 en vanskelig udfordring Traumatiserede flygtninge er psykisk, fysisk og socialt begrænsede af tortur, krig, forfølgelse eller andre former for organiseret vold kulturelle og sociale barrierer forårsaget af asylsituationen Politiske og sociale holdninger I værtslandet De vidtfavnende følger på den totale livssituation fordrer et holistisk rehabiliteringsperspektiv

28 Rehabilitering af traumatiserede flygtninge er et særdeles komplekst område. Effekten af rehabiliteringsindsatsen kan ikke umiddelbart forstås på baggrund af sammenligninger af forskellige enkeltstående interventionsmetoder, men bør derimod begribes på baggrund af samspillet af forskellige indsatser i bestemte faser af rehabiliteringsforløbet, tilpasset klienternes psykosociale ressourcer

29 Rehabilitering som det centrale princip Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

30 Rehabilitering versus behandling Rehabiliteringsperspektivet: Alle mennesker har en grad af funktionsniveau. Fokus på kontinuum af funktionsniveau Multidimensional Selv personer med det vi normalt opfatter som et handicap har funktionelle evner Vægter aktivitet og deltagelse Behandlingsperspektivet: Er kategorialt og endimensionelt Mennesker kategoriseres på grundlag af bestemte funktionshæmninger eller apparatfejl, men uden reference til deres funktion set i relation til deres aktivitets- eller deltagelsesniveau Udgangspunktet er symptomer og diagnoser Behandling er en del af rehabiliteringen

31 Aktivitet og deltagelse Beskriver personens samlede funktionsniveau I modsætning til personens kropslige og mentale delfunktion og -strukturer Rangerer fra basale til komplekse funktioner Basale funktioner er f.eks. at tage tøj på, spise og bade sig selv Komplekse funktioner inkluderer arbejde, skolegang og medborgerlige aktiviteter WHO s definition Aktiviteter er hvad mennesker kan gøre naturligt uden assistance eller barrierer. Deltagelse er funktioner, som tager hæmmende og fremmende faktorer i omgivelserne i betragtning

32 Faseorienteret behandling/rehabilitering The treatment of simple PTSD an DESNOS require different approaches. The treatment of DESNOS is conducted in stages or phases that are generally agreed upon by clinicians and experts in the field. Several extensive reviews of phase-oriented treatment are currently available. (Luxenberg et. al: Complex Trauma and Disorder of Extreme Stress (DESNOS) Diagnosis: Treatment, 2001)

33 3-fase modellen Fase 1 En stabiliseringsfase, hvor der er fokus på etablering tillid og tryghed, social udredning og hjælp til nedbringelse af socialt betinget stress, samt hjælp til reduktion af psykiske og fysiske reaktioner på traumatisk stress. 3 fase model: 1. Sikkerhed og stabilisering 2. Sorg og bearbejdning af traumatiske erindringer 3. Genskabe relationer og integration Fase 2 En bearbejdningsfase, hvor formålet er at bringe de traumatiske erindringer så meget på afstand, at patienten kan opnå fokus på det meningsfulde det aktuelle liv Fase 3 En fase, hvor patienten skal genskabe forbindelser til familie, arbejde og fritidsliv, og dermed udvikle sig aktivt og selvstændigt

34 Kriterier for valg af behandlingsmetoder Patientens psykosociale ressourcer Opgaver i henhold til hvilken fase af behandlingen, patienten befinder sig Specifikke individuelle rehabiliteringsbehov Behandlerens uddannelse og træning

35 En interdisciplinær tilgang psykolog socialrådgiver patient kropsbehandler Læge/psykiater tolk

36 Tre team Team 1 Ansvar for udvikling af børne-/familie behandling Team 2 Ansvar for udvikling af gruppebehandling Team 3 Ansvar for udvikling af individualbehandling

37 Ugentligt teammøde Indenfor hvert rehabiliteringsforløb udarbejdes en tværfaglig (interdisciplinær) behandlings- og rehabiliteringsplan Tværfaglig koordinering skal sikre sammenhæng i rehabiliteringsplanen Status hver 4. måned

38 Psykoterapeutiske interventionsformer Støttende psykoterapi Somatic Experiencing (SE) Mindfulness-based stress reduction (MBSR) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Kognitiv adfærdsterapi (CBT) Prolonged exposure (PE) Narrative Therapy Psykodynamisk psychoterapi Eksistentiel psykoterapi

39 Kropsbehandling Kropsbevidsthed Body scanning Mindfulness Somatic Experiencing (SE) Massage Energiarbejde Cranio-sacral terapi

40 Social vejledning Samarbejde med kommuner og andet professionelt netværk Sociale rettigheder og pligter Uddannelsesplaner Beskæftigelsesplaner Sociale ydelser Familiestøtte Juridisk rådgivning

41 Rehabilitering af familier og børn Familie assessment Forældrestøtte Parterapi Familieterapi Børneterapi Flerfamilieterapi Forældreevneundersøgelser Testning af børn

42 Gruppeterapi Introduktionsgruppe /psykoedukation Socialt gruppearbejde Flerfamilieterapi

43 Monitorering

44 Rehabilitering og monitorering Samarbejde mellem 7 danske rehabiliteringscentre for traumatiserede flygtninge om udvikling af et fælles dokumentations- og monitoreringsredskab Formål: At udvikle et tværfagligt dokumentationsredskab til beskrivelse af traumatiserede flygtninges samlede helbredstilstand At anvende redskabet til dokumentation og monitorering af rehabiliteringsindsats, dvs. til sammenligning af målinger før og efter en intervention At undersøge professionelles vurdering af anvendeligheden af det udviklede dokumentations- og monitoreringsredskab

45 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) En bio-psyko-social model med samspil mellem komponenterne. Består af to dele, som er afgrænsende aspekter af den samlede helbredstilstand. 1. kroppens funktioner og anatomi samt aktivitet og deltagelse (funktionsevnen). 2. Omgivelsesfaktorer og personlige faktorer (kontekstuelle faktorer) En referenceramme på tværs af faggrupper og sektorer

46 Formålet med ICF er At udvikle et standardiseret og fælles sprog mellem fag og sektorer At flytte fokus fra sygdom til det der er vigtigt for deltagelse i et normalt dagligt liv At fokusere på, hvordan indsatsen overfor en person med begrænset funktionsevne udvikler sig i fremtiden

47 ICF-konceptet Helbredstilstand eller sygdom Kropsfunktion og anatomi Aktivitet Deltagelse Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Kontekstuelle faktorer

48 Core set ICF består af I alt 1454 koder, som hver især beskriver et domæne (specifikt funktionsområde, f.eks. Søvn) Et domæne kan være en helbredstilstand, diagnose eller kompleks af diagnoser Eksperter har udvalgt de 32 vigtigste koder til at beskrive traumatiserede flygtninges helbredstilstand Koderne scores af et tværfagligt klinisk team

49 Kroppens funktioner Kapitel 1: Mentale funktioner b130 Energi og handlekraft b134 Søvn b140 Opmærksomhed b144 Hukommelse b152 Følelsesfunktioner b180 Oplevelse af eget selv og af tidsforløb Kapitel 2: Sanser og smerte b280 Opfattelse af smerter Kapitel 7: Bevægeapparatet b730 Muskelstyrke b735 Muskeltonus

50 Kroppens funktioner Kroppens funktioner Graden af funktionsevnenedsættelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% b130 b134 b140 b144 Kode b152 b180 b280 b715 b730 b735

51 Aktivitet og deltagelse Kapitel 1: Læring og anvendelse af viden d175 problemløsning Kapitel 2: Almindelige opgaver og krav d230 Udføre daglige rutiner d240 Klare stress og andre psykologiske krav Kapitel 3: Kommunikation d350 Samtale Kapitel 4: Bevægelse og færden d470 Bruge transportmidler Kapitel 5: Omsorg for sig selv d570 Varetage egen sundhed

52 Aktivitet og deltagelse Kapitel 6: Husførelse d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser d630 Lave mad d640 Lave husligt arbejde d660 Hjælpe andre Kapitel 7: Interpersonelt samspil og kontakt d710 Basalt interpersonelt samspil d740 Skabe formelle relationer d750 Skabe uformelle sociale relationer d760 Skabe familiære relationer Kapitel 8: Vigtige livsområder d820 Skolegang d860 Varetage basale økonomiske transaktioner d870 Have økonomisk selvforvaltning

53 Aktivitet og deltagelse Aktivitet og deltagelse Kode a175 a230 a240 a350 a470 a570 a620 a630 a640 a660 a710 a740 a750 a760 a820 a860 a870 Graden af funktionsevnenedsættelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

54 Kontekstuelle faktorer Kapitel 3: Støtte og kontakt e310 Opvækstfamilie e320 Venner e355 Sundhedspersonale Kapitel 4: Holdninger E460 Holdninger i samfundet Kapitel 5: Tjenester, systemer og politikker e590 Tjenester, systemer og politikker vedrørende arbejdsmarked og beskæftigelse

55 Kontekstuelle faktorer Omgivelsesfaktorer Graden af funktionsevnenedsættelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% e310 e310+ e320 e320+ Kode e355 e355+ e460 e460+ e590 e590+

56 Fremtidige behov Der er et stort behov for klinisk forskning, som skal bidrage til at forbedre effekten af rehabiliteringsindsatsen overfor traumatiserede flygtninge Der er et stort behov for at udvikle og videreudvikle valide evalueringsredskaber til at dokumentere effekten af behandlings- og rehabiliteringsindsatsen overfor traumatiserede flygtninge Der er brug for en tidligere og forebyggende indsats, så rehabiliteringen starter allerede i præasylfasen

57 Tak for opmærksomhedn

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge

Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge Evidens - men hvordan? Medicinsk teknologivurdering og evidensbaseret behandling af traumatiserede flygtninge 32 I november 2008 udgav Center for Kvalitet, Region Syddanmark, en såkaldt medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst VIDENSKAB 921 Rehabilitering Prævalensen af kroniske sygdomme er stigende. Det betyder, at mange danskere lever med kronisk funktionsnedsættelse, som ikke kan normaliseres med medicinsk eller kirurgisk

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer

af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer o m p e t e n c e a f kla ri n g af flygtninge med sk ader efter tortur og traumer I n d h old forord : hvad har kompe tence afkl aring at gøre med sk ader ef ter krig og tortur? side 3 Tr aumatiseret

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge

MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk Lund M. Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Danskuddannelse til voksne udlændinge August 2005 Undervisning af traumatiserede flygtninge

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA)

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) af sygemeldte med længerevarende smertegener fra bevægeapparatet. Jørgen Kilsgaard, Kiropraktor, MPH (1) David Sherson, Cand.Med., Speciallæge (2) Ute

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere