Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København"

Transkript

1 Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København Trondheim Oktober 2009 Ulrik Jørgensen, OASIS Behandling og rådgivning for flygtninge

2

3 Hvem kan modtage hjælp? voksne og børn, som i et andet land har været udsat for en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, borgerkrig, politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold, som yderligere kan have medført tab af nærtstående personer, hus og hjem, hjemland m.m., der har ført til alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, samt voksne og børn som lever sammen med en primært traumatiseret person, således at relationen i sig selv belaster deres psykiske, fysiske og sociale integritet.

4 Rammerne for rehabilitering Rehabilitering ydes indenfor en økonomisk ramme, som er fastsat i Sundhedsloven. Den økonomiske ramme reguleres årligt Finansieringen sker ved at OASIS fakturerer regionerne pr. session. Rehabiliteringen finansieres af regionerne og er gratis for patienterne. Der er frit valg til rehabiliteringscenter. 9 % af budgettet kan anvendes til metodeudvikling.

5 Målgruppen Statistiske karakteristika

6 De hyppigste traumatiserende oplevelser Deltagelse i kampsituationer* (i krig og borgerkrig) 85% Mangel på mad og vand 77% Konfiskation eller destruktion af personlig ejendom 75% Vidne til tortur* 74% Ransagning af eget hjem for personer og ejendele 72% Mord på familiemedlemmer eller venner eller død som følge af vold 72% Tortur* 70% Fængsling* 64% Tvungen isolation fra andre 64% (*de værste traumatiske oplevelser ifgl. de adspurgte)

7 De hyppigste PTSD symptomer I ekstrem grad Slet ikke Søvnvanskeligheder 75 % 5 % Kropssmerter 66 % 5 % Koncentrationsvanskeligheder 65 % 4 % Påtrængende tanker om de traumatiske oplevelser 63 % 3 % Følelse af ikke at have en fremtid 63 % 6 % Fysiske problemer 63 % 3 % Pludselig følelsesmæssig eller fysisk reaktioner 60 % 0 % Hukommelsesbesvær 58 % 3 % Følelse af irritabilitet eller vredesudbrud 57 % 8 %

8 Hyppighed af PTSD 84% af populationen har svaret på tilstrækkelig mange spørgsmål i symptomdelen til at kunne blive diagnosticeret i forhold til PTSD 88% af denne gruppe har PTSD i følge DSM-IV

9 Konklusion Populationen er multi-traumatiseret med mange og alvorlige sequelae efter traumer et stort behov for behandling Et stort flertal er kronisk traumatiseret og opfylder kriterierne for ekstrem stress (DESNOS) Socialt er gruppen i en ringe situation med manglende sprogkundskaber meget dårligt socialt netværk Udelukket fra arbejdsmarkedet på trods af et rimeligt uddannelsesniveau og arbejdserfaring

10 Problemkompleks Psykiatriske diagnoser PTSD DESNOS Sorg/krise Depression Angst Dertil kommer en række co-morbide følgetilstande såsom Migrationsstress Kropslige følgevirkninger, herunder smerter, respirationsproblemer m.m. Sociale problemer

11 OASIS Behandling og rådgivning for flygtninge

12 OASIS OASIS betyder bosted i ørkenen, Det er et skyggefuldt og frodigt sted, hvortil man ankommer efter en lang, besværlig rejse gennem ugæstfri og farlige egne. Det er et sted, hvor man får tryghed og samler kræfter, indtil man er klar til at drage videre ud i livet.

13 Hvem er vi? 26 fastansatte og 30 free lance konsulenter og tolke 1 direktør (psykolog) 1 behandlingsleder (psykolog) 7 psykologer 4 socialrådgivere 1 fysioterapeut 3 psykomotorikere 1 lægekonsulent 1 psykiater 5 sekretærer 1 regnskabschef 1 regnskabsassistent 1 IT konsulent 1 bibliotekar 1 servicemedarbejder 1 frivillig 3 studentermedhjælpere 1 tolkekoordinator 22 tolke

14 Henviste patienter Årligt henvises ca. 220 patienter, heraf ca. 1/3 som familiehenvisninger Ca. 130 patienter i løbende under behandling/rehabilitering Irakere, afghanere og libanesere/palæstinensere udgør de største grupper af henviste

15 Hvem kan henvise patienter? Henvisning af patienter kan ske via læger og myndigheder, der arbejder med de relevante patientgrupper.

16 Inklusionskriterier Patienten skal være traumatiseret eller på anden måde alvorligt belastet psykisk, fysisk og socialt som følge af krig, borgerkrig, forfølgelser, tortur, fængselsophold, ophold i flygtningelejre eller andre former for organiseret vold, lide under samlivet med en primært traumatiseret person eller være alvorligt belastet af eksiltilværelsen. Patienten skal kunne indgå aktivt i et ambulant tværfagligt psykosocialt behandlingstilbud, hvilket erfaringsmæssigt indebærer, at patienten ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk eller lider af en alvorlig ubehandlet personlighedsforstyrrelse.

17 Vores mission At være et sted, hvor flygtninge restituerer sig efter krig, tortur, forfølgelse, flugt, eksilering og massive tab, således at de får de bedst mulige betingelser for en meningsfuld og tryg tilværelse i det danske samfund, samt hjælp til at genopbygge ressourcer til at opnå et aktivt og værdigt liv.

18 OASIS formål at tilbyde behandling og rådgivning for voksne, børn og familier, der er flygtet til Danmark, og som har psykiske, fysiske og sociale problemer på grund af krig, borgerkrig, forfølgelser, tortur, fængselsophold, ophold i flygtningelejre eller andre former for organiseret vold samt eksil.

19 OASIS formål at tilbyde undervisning, supervision og konsulentbistand samt at medvirke til etablering af behandlingstilbud i ind- og udland. at evaluere institutionens behandlingsarbejde og at bidrage til forskning. at udvikle nye metoder til behandling af traumatiserede flygtninge.

20 OASIS formål at formidle viden og erfaringer i faglige sammenhænge og deltage i den offentlige debat. at drive et bibliotek med særligt henblik på institutionens arbejdsfelt.

21 OASIS vision OASIS skal udvikle sig til at kunne yde den optimale behandling og rehabilitering for vores patienter. Vi skal derfor være i besiddelse af den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at vi kan opnå dette mål. OASIS skal bidrage aktivt til metodeudvikling og forskning med henblik på løbende at forbedre rehabiliteringsindsatsen overfor traumatiserede flygtninge OASIS ønsker at være kendt for vores høje vidensniveau vedrørende rehabilitering og behandling af traumatiserede flygtninge til gavn for såvel flygtningene som andre centre og relevante aktører i in- og udland

22 Værdier Respekt og ligeværdighed: Vi stiller os undersøgende an på en ikke dømmende måde Humanisme: Indebærer en bestræbelse på at indleve sig i og udvise respekt for andre menneskers måde at tænke og leve på Kultursensitivitet: Indebærer en bestræbelse på at indleve sig i andre kulturelle værdier og normer Åbenhed og samarbejde: For at kunne skabe de bedste resultater for vores patienter, skal vores behandlingsmæssige målsætninger og arbejdsmetoder være gennemskuelige for patienter, kolleger, samarbejdspartnere indenfor den læge lige verden, kommunerne og evt. Andre interessenter.

23 Behandlingsmæssige værdier Traumatiserede flygtninge skal støttes i uafhængighed, empowerment og personlig udvikling OASIS aktiviteter er baseret på et holistisk syn på behandling, dvs. med udgangspunkt i patientens samlede livssituation Vi bestræber os på at tilpasse vores metoder til de problemer patienten har på ethvert givent tidspunkt i rehabiliteringsforløbet.

24 Rehabilitering

25 Ekstreme traumer Der findes ingen evidens for at nogle interventionsformer virker bedre end andre når det drejer sig om ekstremt traumatiserede og eksilerede individer Forskere anbefaler derfor en integreret indsats for ekstremt traumatiserede mennesker (Luxenberg et al., 2002) og torturoverlevende (Carlson, 2005)

26 Kumulative traumer At være traumatiseret flygtninge er altid et resultat af flere sociale begivenheder, som i de fleste tilfælde har alvorlige psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger for personen. At flygte fra traumatiske oplevelser som fængsling, tortur eller krig fører til andre traumatiske oplevelser så som tab af kulturel tilknytning, familie og venner, trængsler under flugten, forlænget præasyl med eksistentiel uvished, ændringer i familiestrukturen og ændringer i den interne rollefordeling i familien m.m.

27 en vanskelig udfordring Traumatiserede flygtninge er psykisk, fysisk og socialt begrænsede af tortur, krig, forfølgelse eller andre former for organiseret vold kulturelle og sociale barrierer forårsaget af asylsituationen Politiske og sociale holdninger I værtslandet De vidtfavnende følger på den totale livssituation fordrer et holistisk rehabiliteringsperspektiv

28 Rehabilitering af traumatiserede flygtninge er et særdeles komplekst område. Effekten af rehabiliteringsindsatsen kan ikke umiddelbart forstås på baggrund af sammenligninger af forskellige enkeltstående interventionsmetoder, men bør derimod begribes på baggrund af samspillet af forskellige indsatser i bestemte faser af rehabiliteringsforløbet, tilpasset klienternes psykosociale ressourcer

29 Rehabilitering som det centrale princip Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

30 Rehabilitering versus behandling Rehabiliteringsperspektivet: Alle mennesker har en grad af funktionsniveau. Fokus på kontinuum af funktionsniveau Multidimensional Selv personer med det vi normalt opfatter som et handicap har funktionelle evner Vægter aktivitet og deltagelse Behandlingsperspektivet: Er kategorialt og endimensionelt Mennesker kategoriseres på grundlag af bestemte funktionshæmninger eller apparatfejl, men uden reference til deres funktion set i relation til deres aktivitets- eller deltagelsesniveau Udgangspunktet er symptomer og diagnoser Behandling er en del af rehabiliteringen

31 Aktivitet og deltagelse Beskriver personens samlede funktionsniveau I modsætning til personens kropslige og mentale delfunktion og -strukturer Rangerer fra basale til komplekse funktioner Basale funktioner er f.eks. at tage tøj på, spise og bade sig selv Komplekse funktioner inkluderer arbejde, skolegang og medborgerlige aktiviteter WHO s definition Aktiviteter er hvad mennesker kan gøre naturligt uden assistance eller barrierer. Deltagelse er funktioner, som tager hæmmende og fremmende faktorer i omgivelserne i betragtning

32 Faseorienteret behandling/rehabilitering The treatment of simple PTSD an DESNOS require different approaches. The treatment of DESNOS is conducted in stages or phases that are generally agreed upon by clinicians and experts in the field. Several extensive reviews of phase-oriented treatment are currently available. (Luxenberg et. al: Complex Trauma and Disorder of Extreme Stress (DESNOS) Diagnosis: Treatment, 2001)

33 3-fase modellen Fase 1 En stabiliseringsfase, hvor der er fokus på etablering tillid og tryghed, social udredning og hjælp til nedbringelse af socialt betinget stress, samt hjælp til reduktion af psykiske og fysiske reaktioner på traumatisk stress. 3 fase model: 1. Sikkerhed og stabilisering 2. Sorg og bearbejdning af traumatiske erindringer 3. Genskabe relationer og integration Fase 2 En bearbejdningsfase, hvor formålet er at bringe de traumatiske erindringer så meget på afstand, at patienten kan opnå fokus på det meningsfulde det aktuelle liv Fase 3 En fase, hvor patienten skal genskabe forbindelser til familie, arbejde og fritidsliv, og dermed udvikle sig aktivt og selvstændigt

34 Kriterier for valg af behandlingsmetoder Patientens psykosociale ressourcer Opgaver i henhold til hvilken fase af behandlingen, patienten befinder sig Specifikke individuelle rehabiliteringsbehov Behandlerens uddannelse og træning

35 En interdisciplinær tilgang psykolog socialrådgiver patient kropsbehandler Læge/psykiater tolk

36 Tre team Team 1 Ansvar for udvikling af børne-/familie behandling Team 2 Ansvar for udvikling af gruppebehandling Team 3 Ansvar for udvikling af individualbehandling

37 Ugentligt teammøde Indenfor hvert rehabiliteringsforløb udarbejdes en tværfaglig (interdisciplinær) behandlings- og rehabiliteringsplan Tværfaglig koordinering skal sikre sammenhæng i rehabiliteringsplanen Status hver 4. måned

38 Psykoterapeutiske interventionsformer Støttende psykoterapi Somatic Experiencing (SE) Mindfulness-based stress reduction (MBSR) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Kognitiv adfærdsterapi (CBT) Prolonged exposure (PE) Narrative Therapy Psykodynamisk psychoterapi Eksistentiel psykoterapi

39 Kropsbehandling Kropsbevidsthed Body scanning Mindfulness Somatic Experiencing (SE) Massage Energiarbejde Cranio-sacral terapi

40 Social vejledning Samarbejde med kommuner og andet professionelt netværk Sociale rettigheder og pligter Uddannelsesplaner Beskæftigelsesplaner Sociale ydelser Familiestøtte Juridisk rådgivning

41 Rehabilitering af familier og børn Familie assessment Forældrestøtte Parterapi Familieterapi Børneterapi Flerfamilieterapi Forældreevneundersøgelser Testning af børn

42 Gruppeterapi Introduktionsgruppe /psykoedukation Socialt gruppearbejde Flerfamilieterapi

43 Monitorering

44 Rehabilitering og monitorering Samarbejde mellem 7 danske rehabiliteringscentre for traumatiserede flygtninge om udvikling af et fælles dokumentations- og monitoreringsredskab Formål: At udvikle et tværfagligt dokumentationsredskab til beskrivelse af traumatiserede flygtninges samlede helbredstilstand At anvende redskabet til dokumentation og monitorering af rehabiliteringsindsats, dvs. til sammenligning af målinger før og efter en intervention At undersøge professionelles vurdering af anvendeligheden af det udviklede dokumentations- og monitoreringsredskab

45 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) En bio-psyko-social model med samspil mellem komponenterne. Består af to dele, som er afgrænsende aspekter af den samlede helbredstilstand. 1. kroppens funktioner og anatomi samt aktivitet og deltagelse (funktionsevnen). 2. Omgivelsesfaktorer og personlige faktorer (kontekstuelle faktorer) En referenceramme på tværs af faggrupper og sektorer

46 Formålet med ICF er At udvikle et standardiseret og fælles sprog mellem fag og sektorer At flytte fokus fra sygdom til det der er vigtigt for deltagelse i et normalt dagligt liv At fokusere på, hvordan indsatsen overfor en person med begrænset funktionsevne udvikler sig i fremtiden

47 ICF-konceptet Helbredstilstand eller sygdom Kropsfunktion og anatomi Aktivitet Deltagelse Omgivelsesfaktorer Personlige faktorer Kontekstuelle faktorer

48 Core set ICF består af I alt 1454 koder, som hver især beskriver et domæne (specifikt funktionsområde, f.eks. Søvn) Et domæne kan være en helbredstilstand, diagnose eller kompleks af diagnoser Eksperter har udvalgt de 32 vigtigste koder til at beskrive traumatiserede flygtninges helbredstilstand Koderne scores af et tværfagligt klinisk team

49 Kroppens funktioner Kapitel 1: Mentale funktioner b130 Energi og handlekraft b134 Søvn b140 Opmærksomhed b144 Hukommelse b152 Følelsesfunktioner b180 Oplevelse af eget selv og af tidsforløb Kapitel 2: Sanser og smerte b280 Opfattelse af smerter Kapitel 7: Bevægeapparatet b730 Muskelstyrke b735 Muskeltonus

50 Kroppens funktioner Kroppens funktioner Graden af funktionsevnenedsættelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% b130 b134 b140 b144 Kode b152 b180 b280 b715 b730 b735

51 Aktivitet og deltagelse Kapitel 1: Læring og anvendelse af viden d175 problemløsning Kapitel 2: Almindelige opgaver og krav d230 Udføre daglige rutiner d240 Klare stress og andre psykologiske krav Kapitel 3: Kommunikation d350 Samtale Kapitel 4: Bevægelse og færden d470 Bruge transportmidler Kapitel 5: Omsorg for sig selv d570 Varetage egen sundhed

52 Aktivitet og deltagelse Kapitel 6: Husførelse d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser d630 Lave mad d640 Lave husligt arbejde d660 Hjælpe andre Kapitel 7: Interpersonelt samspil og kontakt d710 Basalt interpersonelt samspil d740 Skabe formelle relationer d750 Skabe uformelle sociale relationer d760 Skabe familiære relationer Kapitel 8: Vigtige livsområder d820 Skolegang d860 Varetage basale økonomiske transaktioner d870 Have økonomisk selvforvaltning

53 Aktivitet og deltagelse Aktivitet og deltagelse Kode a175 a230 a240 a350 a470 a570 a620 a630 a640 a660 a710 a740 a750 a760 a820 a860 a870 Graden af funktionsevnenedsættelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

54 Kontekstuelle faktorer Kapitel 3: Støtte og kontakt e310 Opvækstfamilie e320 Venner e355 Sundhedspersonale Kapitel 4: Holdninger E460 Holdninger i samfundet Kapitel 5: Tjenester, systemer og politikker e590 Tjenester, systemer og politikker vedrørende arbejdsmarked og beskæftigelse

55 Kontekstuelle faktorer Omgivelsesfaktorer Graden af funktionsevnenedsættelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% e310 e310+ e320 e320+ Kode e355 e355+ e460 e460+ e590 e590+

56 Fremtidige behov Der er et stort behov for klinisk forskning, som skal bidrage til at forbedre effekten af rehabiliteringsindsatsen overfor traumatiserede flygtninge Der er et stort behov for at udvikle og videreudvikle valide evalueringsredskaber til at dokumentere effekten af behandlings- og rehabiliteringsindsatsen overfor traumatiserede flygtninge Der er brug for en tidligere og forebyggende indsats, så rehabiliteringen starter allerede i præasylfasen

57 Tak for opmærksomhedn

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange Vidensbazar Traumer og job torsdag d. 31.januar 2008 Mette Blauenfeldt ~ Center for Udsatte Flygtninge Workshop 10.30 11.30 10.30-10.45: Hvem er de

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

ICF projekt for 7 danske rehabiliteringcentre for torturofre og traumatiserede flygtninge

ICF projekt for 7 danske rehabiliteringcentre for torturofre og traumatiserede flygtninge ICF projekt for 7 danske rehabiliteringcentre for torturofre og traumatiserede flygtninge Nyborg Strand, den 10. november 2008 Ulrik Jørgensen, direktør, cand. psych, OASIS At være traumatiseret flygtning

Læs mere

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike ICF - modellen 1 Bogstaverne i koderne beskriver hovedområdet b: Body functions, s: body Structure, d: Daily life (aktivitet og deltagelse), e: Environment - omgivelser Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

International Classification of Functioning Disability and Health (ICF)

International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) Fælles projekt for 7 danske rehabiliteringscentre Annemarie Gottlieb Centerleder, cand. psych, RCT Midtjylland Hvorfor ICF? Traumatiserede

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge,

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Formiddagens program > Eksilstress

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren ICF funktionsevneudredning 3Kløveren CPR: ICF Udfyldt af : Navn: Dato: Adresse: Afsluttet: By: Behandlende læge: Telefon: Andre sundhedspersoner: ICD 10: Sundhedsoplysninger: Kroppens funktioner Kapitel

Læs mere

ALS forløbet i et hverdagsperspektiv

ALS forløbet i et hverdagsperspektiv ALS forløbet i et hverdagsperspektiv v. Fysioterapeut Lone Gertz og ergoterapeut Lene Klem Olesen ALS-konsulenter ved RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Dagsorden Hvem er RCFM og hvem samarbejder vi

Læs mere

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr 1 Målgruppe Mennesker som har været udsat for: Tortur Organiseret

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF ICF som referenceramme AU-centrets erfaringer med brug af ICF Formål med ophold på AU- centret Revalidering Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32. Målgruppe: Yngre med erhvervet hjerneskade. Ydelse:

Læs mere

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0 UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge 15.09.2016 Side 0 DFH Integration 15.09.2016 Side 2 Side 2 Den næste time > Krig, vold, flugt > Traumer og PTSD > At møde traumatiserede KRIG,

Læs mere

En tidlig indsats ift traumatiserede flygtninge. Region Midtjyllands behandlingsmodel

En tidlig indsats ift traumatiserede flygtninge. Region Midtjyllands behandlingsmodel Behandling og dokumentation Diakonhøjskolen 2.december 2009 Annemarie Gottlieb, centerleder, cand.psych. Klinik for Traumatiserede Flygtninge Århus Universitetshospital, Risskov, afd. S En tidlig indsats

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Session 4: Skal vi kvalitetssikre beskrivelse af funktionsevnen i overgangen mellem sygehus og kommune for patienter/borgere

Læs mere

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d.

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d. Evaluering af rehabilitering metoder og erfaringer Gå hjem møde Dansk Evalueringsselskab 20. April 2016 Jesper Buchholdt Gjørup Thomas Maribo Merete Tonnesen Hanne Søndergaard www.defactum.dk Følg os på

Læs mere

ICF-baseret afklaring

ICF-baseret afklaring ICF-baseret afklaring På Instituttet for Blinde og Svagsynede arbejder vi ud fra ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand). I denne rapport er de

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

At være frivillig for flygtninge med traumer

At være frivillig for flygtninge med traumer At være frivillig for flygtninge med traumer Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen I Varde, den 15.maj 2017 DFH Integration Eftermiddagens program

Læs mere

Handicapbegrebet i dag

Handicapbegrebet i dag Handicapbegrebet i dag Elisabeth Kampmann sociolog www.elisabethkampmann.dk Det medicinske handicapbegreb Klinisk perspektiv med fokus på den enkeltes defekt eller funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsen

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Emner afasi: Når undervisningen ikke rykker

Emner afasi: Når undervisningen ikke rykker Emner afasi: Når undervisningen ikke rykker Flere har bedt os om at sætte dette tema til debat. Flere undersøgelser viser, at mennesker med kronisk afasi efter 6-8 måneder post onset) oplever samme forbedring

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge I flygtningefamilier, Fyraftensmøde, Silkeborg Kommune 6. februar 2013 Mette Blauenfeldt, Leder

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS ICF omfattende sammenholdt med GP og Koder, der er markeret med * findes kun i GP, og er således ikke nævnt i ICF Core set erne ICF kode Beskrivelse af Kode God praksis Kroppens funktioner b117 b126 b130

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

Asylansøgere og flygtninge med traumer og den frivillige støtte

Asylansøgere og flygtninge med traumer og den frivillige støtte Asylansøgere og flygtninge med traumer og den frivillige støtte Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Rebild Bakker 11. november 2017 DFH Integration Program 1. Eksilstress,

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008 ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge 1 Overordnet ICF funderet i et konkret tværfagligt samarbejde Dokumentation er ikke så ligetil

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Vurdering af funktionsevnen hos

Vurdering af funktionsevnen hos side 22 Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge I artiklen beskrives arbejdet med at udarbejde et ICF-redskab til vurdering af funktionsevnen Mange flygtninge har både fysiske og psykiske

Læs mere

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012 Socialudvalget 2012-13 (Omtryk - 14/12/2012 - Ekstra talepapir vedlagt) SOU alm. del Bilag 107 Offentligt Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg

Læs mere

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte Flygtninge med traumer og den frivillige støtte Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Bornholms Flygtningevenner 25. oktober 2016 DFH Integration hvem er vi Eftermiddagens

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Lemvig Rådhus, 8. maj 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte

Læs mere

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringstilbud 107 Rehabiliteringscenter Strandgården 3 MÅlgruppe Vi hjælper dig videre i livet, når skaden er sket! Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund. Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik

Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund. Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik 1 Den næste time Lidt om kultur og indvandrermedicinsk klinik Tilgang til patienter

Læs mere

Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug

Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug Ved Sabina Palic Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. januar, 2013 BAGGRUND 2 Oktober 2009 Hvad er kompleks PTSD? Judith

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur DIGNITY er en selvejende institution, der er uafhængig af partipolitik. I Danmark behandler DIGNITY flygtninge, der har overlevet tortur, og forsker samtidig i årsagerne

Læs mere

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel?

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Edith Montgomery Gode børneliv for flygtninge i Danmark, den 18. maj 2017 Børn og unge med flygtningebaggrund Belastes af: Egne traumatiske oplevelser

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Christiansborg 1240 København K Stausø d. 14.1 2011 Forsvarsudvalgets medlemmer Kære politikere Herved en ansøgning om at få støtte til at oprette

Læs mere

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Baggrund 10-20 pct. af den danske befolkning skønnes på et eller andet tidspunkt at få en psykisk sygdom 1. Psykisk

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Inspirationsseminar 23.11.2011. Når 2 + 2 bliver mere end 4. Program

Inspirationsseminar 23.11.2011. Når 2 + 2 bliver mere end 4. Program Inspirationsseminar 23.11.2011 Forløbskoordination hvordan får vi de svære borger/patient forløb til at hænge sammen? Når 2 + 2 bliver mere end 4 Rehabilitering af mennesker med kompleks kronisk smertetilstand

Læs mere

Rehabiliteringsbegrebet - hvad forstås der ved begrebet og hvordan kommer begrebet i spil i hverdagen?

Rehabiliteringsbegrebet - hvad forstås der ved begrebet og hvordan kommer begrebet i spil i hverdagen? Rehabiliteringsbegrebet - hvad forstås der ved begrebet og hvordan kommer begrebet i spil i hverdagen? Konference om "Styrket rehabilitering og genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 Center for Kvalitet og Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 www.socialmedicin.rm.dk Faglig temadag 2011.. Center for 09.30 10.00 Hvad står for aktuelt og i fremtiden? 10.00 10.25 Hvordan kan

Læs mere

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte Flygtninge med traumer og den frivillige støtte Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Frivilligafdelingen Ringsted, 3. maj 2017 DFH Integration Program 1. Eksilstress,

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Funktionsevnemetoden

Funktionsevnemetoden Funktionsevnemetoden God sagsbehandling vedr. handicapkompenserende ydelser for personer med funktionsnedsættelse. En metodisk arbejdsform baseret på ICF s referenceramme og klassifikation Lilly Jensen

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Tidlig intervention Undervisningsplan for tidlige interventionsstrategier efter traume Dag Ø. Nordanger Venke A. Johansen

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Behandling af traumatiserede. flygtninge

Behandling af traumatiserede. flygtninge FLYGTNINGE AF ULRIK JØRGENSEN M.FL. Behandling af traumatiserede flygtninge I artiklen Hjælp til traumatiserede flygtninge, Psykolog Nyt 23, 2006, anklagede lektor Peter Berliner danske rehabiliteringscentre

Læs mere

104-tilbud: Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven.

104-tilbud: Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven. Ordliste 85-ydelser: Bostøtte eller støttetimer. 104-tilbud: Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven. Abstrahere: At se bort fra. ACT: Forkortelse for Assertive Community Treatment. En helhedsorienteret

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Et pilot- og udviklingsprojekt Version 29.01.13_endelig Et samarbejdsprojekt:

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Silkeborg, 19.5.2015 Børn og Traumer -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Hvad skal dagen(e) handle om? Hvad er psykisk traumer og hvordan traumet

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Rehabilitering ved demens?

Rehabilitering ved demens? Rehabilitering ved demens? Netværksmøde 17.09.2013 Netværket Hverdagsrehabilitering i plejeboligen Oplægsholder : Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Overskrifter: 1. Hvad vil det sige at rehabilitere?

Læs mere