Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica RM2265. Rotationsmikrotom"

Transkript

1 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og fremstillingsår fremgår af typeskiltet, der sidder på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede - apparatets dele Tekniske specifikationer Tekniske data Ibrugtagning Betingelser for opstillingsstedet Leveringens omfang Udpakning og opstilling Montering af håndhjulet Elektriske tilslutninger Tilkobling af apparatet Betjening Betjeningselementerne og deres funktion Betjeningspanelet på apparatet Betjeningspanel Visnings- og koblingselementer Isætning af knivholder Isætning af standard-klemme Indstilling af frivinkel Fastspænding af prøve Fastspænding af kniven/engangsklingen Skæring i prøve Manuel skæring Automatisk skæring Skæring Prøveskift og afbrydelse i arbejdet Ekstraudstyr Montering af holdeanordning til prøveholdere Fast holdeanordning til prøveholdere Betjeningsvejledning V /2007

5 Indholdsfortegnelse Orienterbar holdeanordning til prøveholdere Finorienterbar holdeanordning til prøveholdere Hurtigspændesystem Super Mega-kassetteklemme Objektklemmer og indsatser Standard-objektklemme Prismeindlæg Foliespændeklemme, type Foliespændeklemme, type Universal-kassetteklemme Holder til runde prøver Præparatholder Holdeanordning til præparatholder Knivholderstativ og knivholder Knivholderstativ, fast Knivholder E/E-TC Knivholder N/NZ Knivholder GD Affaldsbakke Bundbelysning Køleelement Universal-mikroskopholder Lup Koldlyskilde Glasfiber-lysleder Bestillingsoplysninger Problemløsninger Funktionsfejl Fejlmeddelelser Funktionsfejl, mulige årsager og afhjælpning Mulige fejl Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelse Udskiftning af sikringer Vedligeholdelsesanvisninger Smøring af apparatet Ansvar for mangler og service EC Declaration of Conformity

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) RUN/ STOP Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Oplysninger, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Funktionstaster, som man skal trykke på på betjeningspanelet, er gengivet i fed skrift og med store bogstaver i teksten. 1.2 Brugergruppe må kun betjenes af uddannet fagpersonale. 1.3 Formålsmæssig anvendelse er en fuldautomatisk, motordrevet rotationsmikrotom med separat betjeningspanel til skæring af tynde snit i prøver af forskellige hårdhedsgrader til brug i rutine- og forskningslaboratorier inden for områderne biologi, medicin og industri. Den er konstrueret til skæring af såvel bløde paraffinprøver som hårdere prøver, hvis disse er egnede til hhv. automatisk og manuel skæring. er også velegnet til IVD (in-vitrodiagnostik). Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på venstre side af apparatet. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. Fig. 1 6 Betjeningsvejledning V /2007

7 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leicaapparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde alle anvisninger og advarsler, der findes i denne betjeningsvejledning. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. 7

8 2. Sikkerhed Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifter, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/ tilbehøret. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må apparatet kun transporteres opretstående. Løft aldrig apparatet i håndhjulene eller kassetteklemmen. Fjern altid affaldsbakken, før apparatet transporteres. BEMÆRK! Spændingsvælgeren er indstillet fra fabrikken. Før du tilslutter apparatet til netspændingen, skal du kontrollere, at denne indstilling er korrekt i forhold til de elektriske tilslutningsværdier i det aktuelle laboratorium! Bøsningen til netstikket er klæbet til med et stykke folie, hvorpå der henvises til den aktuelt indstillede spænding! Forkert indstilling af spændingsvælgeren kan medføre alvorlige skader på apparatet! Ved omstilling af spændingsvælgeren må apparatet ikke være tilsluttet netforsyningen! Slut kun apparatet til en jordet lysnetstikdåse og kun med et af de medfølgende lysnetkabler. Beskyttelsesjordingen må ikke ophæves ved at bruge en forlængerledning uden jord. Apparatet er først klar til brug, når blindproppen eller fodkontakten (ekstraudstyr) er sluttet til. Hvis der sættes en kontinuerlig alarm i gang, når apparatet tændes, skal det kontrolleres, at alle betjeningselementer er tilsluttet korrekt. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og opstillingsstedet samt høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, må apparatet ikke slås til, før der er gået to timer. Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Personlige beskyttelsesforholdsregler Ved arbejdet med mikrotomer skal man altid tage personlige beskyttelsesforholdsregler. Man skal altid bære sikkerhedssko, beskyttelseshandsker, åndedrætsværn og sikkerhedsbriller. 8 Betjeningsvejledning V /2007

9 2. Sikkerhed Advarsler - arbejdet med apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Før afmontering af knivholderen skal kniven/klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og objektklemme samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Drej ALTID kun håndhjulet i urets retning, da bremsen i modsat fald ikke fungerer korrekt. Tag altid passende sikkerhedsforholdsregler ved skæring i skøre materialer! Fare for splinter! Der må ikke trænge væske ind i apparatets indre under arbejdet! Tilret ikke prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit indstilles en fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Ved automatisk skæring skal håndhjulsgrebet altid være centreret. Grib aldrig ud efter det roterende håndhjul - Fare for personskade på grund af håndhjulsblokeringen. Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Før apparatet rengøres, skal lysnetstikket altid trækkes ud, og knivholderen skal fjernes helt og rengøres separat. Før afmontering af knivholderen skal klingen altid fjernes først. Aktivér altid håndhjulsblokeringen før rengøring! Brug ikke acetone- og xylolholdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Apparatet skal være fuldstændig tørt, før der tændes for det igen! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! Sluk apparatet på hovedkontakten, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før sikringerne skiftes! Der må under ingen omstændigheder anvendes andre typer sikringer end de, der er sat i fra fabrikken! Tilsvarende værdier se kapitel Tekniske data 9

10 2. Sikkerhed 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer Nødstop Nødstop aktiveres ved at trykke på den røde NØDSTOPknap (1) øverst til venstre på forsiden af mikrotomen. Knivmotoren stopper omgående, når der trykkes på NØDSTOP- 2 knappen. Den røde LED i feltet E-STOP (2) på apparatets betjeningspanel lyser og signalerer, at nødstoppet er aktiveret. Nødstoppet deaktiveres ved at dreje NØDSTOP-knappen i pilens retning. 1 5 Fig. 2 Håndhjullås (kun til manuel skæring) For at låse håndhjulet trykkes armen (5) udad, og håndhjulet drejes langsomt videre, indtil det låses fast nøjagtigt i klokken-12-position. LED en (4) på displayet LOCK lyser BEMÆRK! Armen (5) må aldrig betjenes ved automatisk skæring. Håndhjulsbremsen Med armen (3) på højre side af mikrotomgrundpladen kan håndhjulet bremses i næsten alle stillinger. For at bremse håndhjulet skal armen trækkes kraftigt fremad. For at løsne håndhjulsbremsen skubbes armen (3) bagud til udgangspositionen. 2 4 Fig. 3 Vigtigt! Den gule LED (4) i feltet M-STOP angiver kun, at apparatet ikke kan startes. Den signalerer ikke, om håndhjulet bremses tilstrækkeligt. Armen (3) skal trækkes helt frem, for at håndhjulet er bremset helt. Håndhjulet er kun sikkert låst, når armen (5) står i klokken-12-position. 10 Betjeningsvejledning V /2007

11 2. Sikkerhed Centrering af håndhjulsgrebet Fig. 4 Når der foretages automatisk skæring, skal håndhjulsgrebet altid være centreret af hensyn til sikkerheden. Aktivér håndhjulslåsen. For at centrere håndhjulsgrebet trækkes grebet (6) en smule ud og drejes ned til midten af håndhjulet (12) (fig. 4). Når grebet slippes, går det i indgreb Fingerbeskyttelse på knivholder Alle knivholdere er forsynet med en fastmonteret fingerbeskyttelse (8, 9). Ved hjælp af den kan skæret dækkes fuldstændigt til i alle kniv- og klingepositioner. Knivholder N/NZ På fingerbeskyttelsen (8) på knivholder N/NZ er der anbragt greb til brug ved forskydning (7) (fig. 5). Skæret dækkes til ved at skyde fingerbeskyttelsens to sider ind mod midten. Fig a 9 10 Knivholder E Fingerbeskyttelsen på knivholderen E består af en rød, opklappelig bøjle med udkastningshjælp (9a). Tildækningen fjernes ved at klappe fingerbeskyttelsesbøjlen (9) op som vist i fig. 6. På den nye knivholder E skal begge spændearme (10, 11) altid stå i den viste position. Spændearm til klingen (10) til højre, spændearm til sideforskydning (11) til venstre. Fig. 6 11

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Overbliksbillede - apparatets dele NØDSTOP-knap Håndhjul lås Knivholder N/NZ Letgående håndhjul Stik til bundbelysning Spændearm til håndhjulsbremsen Spændearm til knivholderstativet Orienterbar prøveholder med hurtigspændesystem Knivholderstativ Betjeningspanel på apparatet Håndhjulsgreb med centreringsfunktion Fingerbeskyttelse på knivholder Separat betjeningspanel Knivholder N / NZ Affaldsbakke Fig Betjeningsvejledning V /2007

13 3. Apparatets komponenter og specifikationer Apparatets bagside Magnet, der holder unbrakonøglen Køleelement Spændingsvælgerkontakt med sikringer Hovedkontakt Motorværn Sikring Tilslutningskabel til betjeningspanel Nettilslutning Tilslutningsbøsning til fodkontakt Fig Tekniske specifikationer er en motoriseret rotationsmikrotom. Fremføringsmekanismen, der er udstyret med vedligeholdelsesfrie dobbelte valseføringer uden frigang, og grovdriftsystemet, der styres ved hjælp af en stepmotor, er monteret under et plastkabinet, der beskytter dem mod støv. Apparatet er udstyret med et sikkerhedshåndhjul med centrerbart greb og mekanisk håndhjulsblokering. Samtlige indstillingselementer, LED-displays og betjeningsfunktioner er samlet på et separat betjeningspanel. Taster og indikatorer er arrangeret overskueligt i funktionsgrupper. Prøveretraktionen kan deaktiveres. Ved manuel skæring kan retraktionen indstilles frit. Ved automatisk skæring ændrer retraktionsbanen sig afhængigt af skærehastigheden. Retraktionsfasen vises optisk. Den elektriske grovdrift kan foregå i to hastighedstrin. I skære-mode har grovdrifttasterne en STEP-funktion. Apparatet har fire automatiske skærefunktioner (CONT, SINGLE STEP og PROG) samt en manuel skærefunktion, vippedrift ROCK. Når vippedriften er aktiveret, er det tilstrækkeligt at bevæge håndhjulet en smule frem og tilbage for at foretage et snit. 13

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: De godkendelsesmærker, der gælder for apparatet, befinder sig ved siden af typeskiltet. Mærkespænding: 100 / 120 / 230 / 240 V AC ±10 % Mærkefrekvens: 50/60 Hz Maksimal optagen effekt: 340 VA Beskyttelsesklasse ➀ : I Netsikringer: 2 x T 3,2 A UL-godkendte Forureningsgrad ➀ : 2 Overspændingskategori ➀ : II Afgivet varmemængde (maks.): 340 J/s Driftstemperaturområde: +10 C til +35 C Temperaturområde ved opbevaring: +5 C til +55 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 % ikke kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: < 8% ➀ iht. IEC-1010, UL 3101, EN Mål og vægt Basisapparat Bredde (med håndhjul): Bredde (uden håndhjul): Dybde (med affaldskar): Højde (total): Arbejdshøjde (knivskær): Arbejdshøjde (knivskær): Vægt (uden tilbehør): 413 mm 300 mm 563 mm 305 mm (med bakke på kappen) 100 mm (målt fra grundpladen) 168 mm (målt fra bordet) ca. 37 kg Betjeningspanel Bredde: 121 mm Dybde: 166 mm Højde: 50 mm Højde (i skråstilling): 81 mm Vægt (netto): ca. 0,660 kg 14 Betjeningsvejledning V /2007

15 3. Apparatets komponenter og specifikationer Mikrotom Indstilling af snittykkelse: Indstillingsområde for snittykkelsen: Indstillingsværdier: 0, μm 0,25 μm 0,50 μm - 5,0 μm i 0,5 μm-trin 5,0-20,0 μm i 1,0 μm-trin 20,0-60,0 μm i 5,0 μm-trin 60,0-100,0 μm i 10,0 μm-trin Indstillingsområde for trimningssnittykkelsen: μm Indstillingsværdier: 1,0-10,0 μm i 1,0 μm-trin 10,0-20,0 μm i 2,0 μm-trin 20,0-50,0 μm i 5,0 μm-trin 50,0-100,0 μm i 10,0 μm-trin 100,0-600,0 μm i 50,0 μm-trin Objektfremføring: 28 mm ±1 mm, fremføring via stepmotor Vertikal fremføring: 70 mm Maks. skæreområde uden retraktion: 65 mm uden prøveorientering Maks. skæreområde med retraktion: 60 mm Prøveretraktion: i manuel skæredrift: μm i 5 μm-trin, kan frakobles i automatisk skæredrift: hastighedsafhængig, kan frakobles Elektrisk grovdrift: 300 μm/s og 900 μm/s Skærehastighed: 0; 0,5-420 mm/s ±10% Returhastighed ca mm/s ±10% Forskydning af knivholderstativet nord-syd-forskydning: ±24 mm Maksimal prøvestørrelse (B x H x D): 50 x 60 x 40 mm Objektorientering horisontalt: 8 vertikalt: 8 15

16 4. Ibrugtagning 4.1 Betingelser for opstillingsstedet Stabilt, vibrationsfrit laboratoriebord med vandret, jævn bordplade samt et stativ, der er så godt som svingningsfrit. Ingen andre vibrationsfremkaldende apparater i nærheden. Rumtemperatur altid mellem +10 C og +35 C. Håndhjulet frit og let tilgængeligt. 4.2 Leveringens omfang Anvendelse af apparatet i lokaler, hvor der er eksplosionsfare, er ikke tilladt. s basisudstyr omfatter følgende dele: 1 basisapparat, uden orientering håndhjul, komplet eksternt betjeningspanel affaldsbakke fodkontakt, Dummy sæt lysnetkabler bestående af: 1 lysnetkabel D lysnetkabel USA-C-J lysnetkabel UK ST-BU F-5A vedligeholdelsessæt bestående af: unbrakonøgle med greb, str. 5 mm unbrakonøgle med greb, str. 4 mm unbrakonøgle, str. 3 mm skruetrækker 3x50, længde flaske (50 ml) med olie til drevdele, type finsikringer 3,2 AT pensel Leica med magnet støvkappe betjeningsvejledning til RM Tilbehøret medfølger emballeret i den øverste del af kartonen (pos. 2, fig. 9). Sammenlign omhyggeligt forsendelsens pakkeliste, fragtsedlen og bestillingen. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler. 16 Betjeningsvejledning V /2007

17 4. Ibrugtagning 4.3 Udpakning og opstilling Udpakning Løsn de fire øverste skruer (7), og tag dem ud. Tag låget (1) af. Tag æsken med tilbehør (2) og brugsanvisningen ud af kassen. Tag fikseringsmodulet (3) ud af kassen. Fjern de nederste otte skruer (8). Fjern trækassen (4) ved at trække den forsigtigt opad. Tag ikke fat i håndhjulets aksel, objekthovedet eller kappen for at transportere apparatet! 8 2 Løft apparatet (5) ud af den formstøbte beskyttelsesemballage (6) ved at løfte forrest i grundpladen og bagest i det indstøbte håndtag (fig. 10) Fig. 10 Fig. 9 Opstilling af apparatet Placér apparatet på et stabilt laboratoriebord. To glideelementer (9) bag på grundpladen gør det lettere at flytte apparatet på bordet. Tag fat foran på grundpladen for at flytte apparatet, løft det lidt op, og skub det så på glidefladerne. 17

18 4. Ibrugtagning 4.4 Montering af håndhjulet Håndhjulet skal monteres, før apparatet tages i brug. De nødvendige dele og værktøj hertil er i værktøjssættet a 5 Fig. 11 Pasfjederen (4) er lagt løst ind i håndhjulsakslen (1) og er transportsikret ved hjælp af en strip. Fjern kabelbinderen (3). OBS! Pasfjederen må ikke falde ud! Sæt håndhjulet (2) på håndhjulsakslen (1) i den viste stilling. Spænd skruen (2a) fast i håndhjulets centrale boring med en str. 4 mm unbrakonøgle (5). Træk beskyttelsesfolien af den selvklæbende afdækningsskive, og anbring afdækningsskiven på håndhjulet. 4.5 Elektriske tilslutninger Apparatet SKAL være tilsluttet en jordet lysnetstikdåse. Man må kun anvende et af de medfølgende kabler, som passer til den lokale elforsyning (stikdåse). Brug aldrig forlængerledninger uden jord! Kontrol af den indstillede spændingsværdi kan tilsluttes forskellige energinet (spændings- og frekvensafhængigt) og leveres derfor altid med et sæt forskellige lysnetkabler. Nye apparater er fra fabrikken indstillet til en spænding på 230 V. Dette er dokumenteret ved et gult mærkat (230 VOLT), der sidder på bagsiden og dækker hovedkontakten og lysnetbøsningen. Før apparatet tilsluttes netspændingen, er det vigtigt at kontrollere, at spændingsvælgerens indstilling er korrekt i forhold til den lokale faktiske spænding! Forkert indstilling af spændingsvælgeren kan medføre alvorlige skader på apparatet! Ved omstilling af spændingsvælgeren må apparatet ikke være tilsluttet lysnettet! 18 Betjeningsvejledning V /2007

19 4. Ibrugtagning Kontrol af den indstillede spændingsværdi (fortsat) Spændingsvælgeren sidder over hovedkontakten til venstre på bagsiden af apparatet (fig. 12). Den indstillede spændingsværdi ses i det lille vindue (22). Sæt en lille skruetrækker i udsparingen (25), og lirk forsigtigt indsatsen ud Tag spændingsvælgerhuset (21) ud sammen med sikringerne (23). Træk spændingsvælgerblokken (24) (hvid) ud, og sæt den ind igen, så den korrekte værdi for den lokale netspænding vises i det lille vindue (22). Sæt spændingsvælgerhuset med blok og sikringer ind igen, og tryk det indad, til det går i indgreb (klikker hørbart) Fig. 12 Etablering af nettilslutning Før lysnetkablet tilsluttes, skal du kontrollere, om hovedkontakten (27) på bagsiden af apparatet står på O = SLUKKET. Apparatet leveres med forskellige, nationalt specifikke lysnetkabler. Kontrollér, at det anvendte lysnetkabel har det rigtige stik til stikdåsen. Sæt lysnetkablets tilslutning i tilslutningsbøsningen (26) og lysnetstikket i stikdåsen. Ved ekstreme temperaturforskelle og høj luftfugtighed kan der dannes kondensvand. I et sådant tilfælde skal man vente mindst 2 timer, før man tænder apparatet, så det kan akklimatiseres! Hvis man ikke overholder pausen, kan det medføre skader på apparatet. 19

20 4. Ibrugtagning Tilslutning af blindproppen Sæt den medfølgende blindprop (18) i tilslutningsbøsningen til fodkontakten (19) på bagsiden af apparatet, og fastgør den ved at spænde skruerne (20). Tilslut fodkontakten (ekstraudstyr) Hvis der anvendes en fodkontakt sammen med apparatet, skal den tilsluttes lige som blindproppen. BEMÆRK! Når blindproppen og eventuelt fodkontakten ikke er tilsluttet, er apparatet ikke driftsklart. I dette tilfælde lyser LED en E-STOP på apparatet Tilslutning af betjeningspanel 16 Tilslutningskablet (15) til betjeningspanelet er fast forbundet med mikrotomen. Denne forbindelse må ikke afbrydes. Sæt tilslutningskablets (15) stik (14) i tilslutningsbøsningen (16) på bagsiden af betjeningspanelet. Spænd de to skruer (17) for at fastgøre stikket. Fig Betjeningsvejledning V /2007

21 4. Ibrugtagning 4.6 Tilkobling af apparatet Når apparatet tændes på hovedkontakten, må der ikke trykkes på betjeningspanelets taster eller trædes på fodkontakten (ekstraudstyr)! Tænd apparatet med lysnetkontakten bagpå til højre. Når der tændes, kvitteres dette med et lydsignal. Apparatet initialiserer sig kortvarigt. Derefter vises softwareversionen på det firecifrede LED-display. Denne visning forsvinder efter ca. 2 sekunder, og der vises Når apparatet er tændt, er displayfelterne på betjeningspanelet og mikrotomen og LED erne for samtlige aktiverede funktioner belyst. I det trecifrede LED-display vises den sidst indstillede værdi for snittykkelse (eller trimningssnittykkelse), alt efter hvilken indstilling der sidst var aktiveret. Dette sker samtidig på betjeningspanel og mikrotom. LED en for den aktive mode (her snittykkelse) lyser grønt. 2 4 Når den røde LED i feltet E-STOP (2) på apparatets betjeningspanel lyser, angiver det enten, at nødstoppet er aktiveret (NØDSTOP-knappen er trykket ind, eller fodkontakten er aktiveret) at blindproppen eller fodkontakten (ekstraudstyr) ikke er tilsluttet eller ikke sidder korrekt i tilslutningsbøsningen. Når den gule LED i feltet M-STOP (4) på betjeningspanelet lyser, er den mekaniske håndhjulsblokering eller håndhjulsbremsen (pos. 3 i fig. 3) aktiveret. Apparatet kan ikke startes, så længe LED en er tændt. 21

22 5. Betjening 5.1 Betjeningselementerne og deres funktion Mikrotomens betjeningsfunktioner er fordelt på et betjeningspanel og en visningsenhed på mikrotomen. På apparatet er der et betjeningspanel, hvor den aktuelle driftstilstand og forskellige indstillinger vises. Alle betjeningsfunktioner er samlet centralt i det separate betjeningspanel. Taster og indikatorer er arrangeret overskueligt i funktionsgrupper Betjeningspanelet på apparatet LED E-STOP lyser, når nødstop er aktiveret. LED M-STOP lyser, når håndhjulsblokering er aktiveret. LED RETRACT lyser under prøveretraktion. Trecifret display viser snittykkelse/ trimningssnittykkelse. Snittællerens firecifrede display. MENU MODE-tast til skift mellem snittykkelsessum og snittæller. MENU MODE + CLEAR-taster Ved samtidigt tryk skiftes til indstilling af retraktionsværdi. Fig. 14 Grøn LED lyser, når trimningsmode er aktiveret. Grøn LED lyser, når skære-mode er aktiv. Grøn LED snittykkelsessum, displayet viser summen af alle snit i μm. Grøn LED Snittælleren viser samlet antal snit. Grøn LED I displayet vises objekthovedets vertikale stop-position (Up eller Lo). CLEAR-tast nulstiller displayvisning (snittæller eller snittykkelsessum). 22 Betjeningsvejledning V /2007

23 5. Betjening Betjeningspanel Taster til indstilling af snittykkelse/trimningssnittykkelse. Trecifret display til visning af snittykkelse/ trimningssnittykkelse. Grøn LED lyser, når trimningsmode er aktiveret. Drejeknap til indstilling af skærehastighed. Tast Indstille skæreafgrænsning Gul LED - Blinker ved grovdrift baglæns; lyser, når det bageste endestop er nået. Gul LED - Blinker ved grovdrift forlæns; lyser, når det forreste endestop er nået. Grøn LED lyser, når skære-mode er aktiv. CUT MODE-tast - Valg af skærefunktion Grønne LED er til visning af valgt skærefunktion Grøn LED blinker, indtil den anden skæreafgrænsning er valgt. TRIM/SECT-tasten skifter mellem skæreog trimnings-mode. Gul LED lyser, når motoren er tændt. Grovdrifttaster I trimnings-mode: I skære-mode: Grovdrift baglæns hurtig Flere trin baglæns Grovdrift forlæns hurtig Flere trin forlæns Grovdrift forlæns langsom Enkelt trin forlæns Grovdrift baglæns langsom Enkelt trin baglæns Grøn LED lyser, når motoren er slukket eller er stopper ved det næste afbrydelsespunkt. Taster RUN STOP og ENABLE Start/Stop af automatisk skæring. Fig

24 5. Betjening Visnings- og koblingselementer Trecifret display Fig. 16 Dette display findes på både apparatet og betjeningspanelet. Når LED en SECT lyser, angiver displayet den aktuelt indstillede snittykkelse i μm. Lyser LED en TRIM, angiver displayet den valgte trimningssnittykkelse i μm. Valg af skære- og trimnings-mode Tryk på tasten TRIM SECT for at skifte mellem skære-mode og trimningsmode. Visningen skifter frem og tilbage mellem SECT og TRIM for hvert tastetryk. I displayet SECT vises konstant snittykkelsen i området fra 0,25 til 100,0 μm og i displayet TRIM trimningssnittykkelsen mellem 1,0 og 600 μm. Indstilling af snittykkelse/trimningssnittykkelse Indstillingen udføres med tasterne - på betjeningspanelet. Grovdriftfunktioner Indstillingsområde for snittykkelsen: 0, μm Indstillingsværdier: 0,25 μm fra 0,5 μm, - 5,0 μm i 0,5 μm-trin fra 5,0-20,0 μm i 1,0 μm-trin fra 20,0-60,0 μm i 5,0 μm-trin fra 60,0-100,0 μm i 10,0 μm-trin Indstillingsområde for snittykkelsen: μm Indstillingsværdier: fra 1,0-10,0 μm i 1,0 μm-trin, fra 10,0-20,0 μm i 2,0 μm-trin, fra 20,0-50,0 μm i 5,0 μm-trin, fra 50,0-100,0 μm i 10,0 μm-trin, fra 100,0-600,0 μm i 50,0 μm-trin, Den elektriske grovdrift med to hastigheder har til formål hurtigt at bringe prøven hen til kniven og derfra igen. Ved tryk på tasterne med dobbeltpilen er hastigheden 900 μm/sek., og ved tryk på tasterne med én pil, er hastigheden 300 μm/sek. I skære-mode kan der i grovdrift vælges mellem defineret tilnærmelse (STEP-funktion) og kontinuerlig bevægelse af prøven. Som standard leveres apparatet med kontinuerlig fremføring. 24 Betjeningsvejledning V /2007

25 5. Betjening Skære-mode Flere trin baglæns Flere trin forlæns Tasternes funktion i STEP-drift Trimnings-mode Grovdrift baglæns 40 Grovdrift forlæns 41 Enkelt trin baglæns Enkelt trin forlæns I skære-mode kan der vælges mellem kontinuerlig og trinvis fremføring (STEP-funktion). Ved kontinuerlig fremføring er grovdrifttasternes funktion den samme som i trimnings-mode. STEP-funktionen har til formål at nærme prøven til klingen defineret. Aktivering af STEP-funktionen: Tænd apparatet, og hold samtidig tasten på betjeningspanelet trykket ind. (Funktionen deaktiveres på samme måde, men her holdes tasten trykket ind). Hold tasten inde, mens apparatet initialiseres, indtil soft - ware-versionsnummeret forsvinder fra displayet (kontroller, at versionsnummer 2.1 er blevet vist). Denne egenskab er kun til disposition i skære-mode og fra og med version 2.1. Hvis du har software med et versionsnummer under 2.1, kontakt Leicas tekniske serviceorganisation. Tryk på tasten TRIM/SECT, og vælg skære-mode (LED en SECT lyser). Ved tryk på tasterne (med én pil) for den langsomme grovdrift sker fremføringen defineret og trinvist (STEP) med d en værdi, der vises i displayet i den pågældende retning (enkelt trin). Ved et kort tryk på tasterne (med to pile) for den hurtige grovdrift udføres ligeledes et enkelt trin i den pågældende retning. Ved et længerevarende tryk på tasterne for den hurtige grovdrift udføres flere trins fremføring, så længe der trykkes på tasten. I trimnings-mode udløses med grovdrifttasterne en kontinuerlig bevægelse, så længe der trykkes på tasten. Tasten for den hurtige baglæns bevægelse har en rastefunktion. For at starte den hurtige baglæns bevægelse (væk fra kniven) trykkes på tasten. Når der er trykket på tasten geste endestop., udføres objekthovedets bevægelse til det ba- Bevægelsen stoppes ved at trykke på en af de fire grovdrifttaster. Den gule LED (40) i tasten blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse, og den lyser, når det bageste endestop er nået. Den langsomme baglæns bevægelse startes ved at trykke på tasten. Bevægelsen fortsætter kun, så længe tasten holdes nede. Den hurtige eller den langsomme forlæns bevægelse startes ved at trykke på den dertil beregnede tast. Bevægelsen fortsætter, så længe tasten holdes nede. Under den forlæns bevægelse blinker den gule LED (41) i tasten. Når det forreste endestop nås, høres et lydsignal, og LED en lyser. 25

26 5. Betjening Firecifret display på apparatet Det firecifrede display kan omstilles. Når LED en Σ μm lyser, viser displayet summen af snittykkelsen i μm af alle snit, der er udført, siden apparatet blev tændt. (Snittykkelsessum) Når LED en Σ n lyser, viser displayet antallet af alle hidtil udførte snit. Fig. 17 For at skifte visning skal du trykke på MENU MODE, indtil LED en for den ønskede visningsfunktion lyser. Snittykkelsessummen eller snitantallet nulstilles ved at trykke på CLEAR. Kun den aktuelt viste værdi nulstilles. BEMÆRK! Når apparatet slukkes på lysnetkontakten, slettes begge værdier (snittykkelsessum og snitantal). Indstilling af den vertikale stop-position For at apparatet kan arbejde optimalt sammen med kvælstof-fryseindretningen Leica LN 22, kan objekthovedets nederste vendepunkt indstilles som ekstra stopposition. Tryk på tasten MENU MODE, indtil LED en STOP POS lyser. I displayet vises objekthovedets indstillede stop-position. Som standard er den øverste position (UP) indstillet. Med - tasterne på betjeningspanelet kan man skifte mellem den øverste og den nederste (UP, LO) stop-position. 26 Betjeningsvejledning V /2007

27 5. Betjening Prøveretraktion For at skåne kniven og prøven bevæges prøven under den baglæns bevægelse væk fra kniven og op i den øverste udgangsstilling. Ved automatisk skæring afhænger retraktionen af den indstillede skærehastighed. Ved manuel skæring kan retraktionsværdien indstilles i 5 μm-trin mellem 5 og 100 μm. Prøveretraktionen er fra fabrikken indstillet til 10 μm. Om nødvendigt kan prøveretraktionen deaktiveres ved både manuel og automatisk skæring. Den sidst valgte indstilling bevares, også efter at apparatet er slukket. Indstilling af retraktionsværdien + For at åbne retraktionsindstillingen trykkes samtidig på tasterne MENU MODE og CLEAR. I det firecifrede display vises den aktuelt indstillede værdi (f.eks. 025 = 25 μm) med tre cifre. eller Vælg den ønskede retraktionsværdi. Retraktionsværdien kan ændres med tasterne - på betjeningspanelet i trin på 5 μm op til en maksimal værdi på 100 μm. 4 Tryk på MENU MODE for at forlade retraktionsindstillingen. Nu udføres efter hvert snit en retraktionsbevægelse med den senest indstillede værdi. Mens prøven befinder sig i retraktion, lyser den gule LED (4) i RETRACT-visningen på apparatet. 27

28 5. Betjening Deaktivering af prøveretraktion Åbn retraktionsindstillingen ved at trykke samtidig på MENU MODE og + CLEAR. Funktionen frakobles ved at trykke flere gange på tasten på betjeningspanelet, indtil visningen "OFF" ses på displayet. 4 Tryk på MENU MODE for at forlade retraktionsindstillingen. Ved frakoblet retraktion sker der ikke længere en tilbagetrækning af prøven. Den gule LED (4) i RETRACT-visningen lyser ikke. 28 Betjeningsvejledning V /2007

29 5. Betjening Indstilling af skærehastighed Skærehastigheden kan indstilles trinløst med drejeknappen på betjeningspanelet (i området mm/sek.). Der er ikke fastlagt en bestemt hastighed for skalaværdierne fra 1 til 10. Skalaen er kun vejledende. Den indstillede skærehastighed er kun aktiv inden for skæreområdets grænser. Uden for disse grænser kører slæden med en højere hastighed. Indstilling af skæreafgrænsning Skæreafgrænsningen gør det muligt at tilpasse skæreområdet optimalt til prøvens samlede størrelse. Den indstillede skæreafgrænsning bevares, når der slukkes for apparatet. 43 Placér prøvens nederste kant ca. 3 mm over knivskæret ved at dreje på håndhjulet. Tryk på INDSTIL SKÆREAFGRÆNSNING -tasten. Første del af skæreafgrænsningen er nu indstillet. Den grønne LED (43) på tasten blinker, når den første del af skæreafgrænsningen er defineret. Kør prøven hen til skæret, så den øverste kant af prøven lige går forbi det, og tryk endnu en gang på INDSTIL SKÆREAFGRÆNSNING -tasten. Den grønne LED på tasten slukkes igen, når den anden del af skæreafgrænsningen er defineret. Dette markerer, at de to værdier er gemt. For at indstille en skæreafgrænsning skal der altid indlæses to værdier. Rækkefølgen, som de to værdier indlæses i (øverste og nederste prøvekant), er ligegyldig. Ophævning af skæreafgrænsning Tryk én gang på INDSTIL SKÆREAFGRÆNSNING -tasten før start for at ophæve skæreafgrænsningen. Derved indstilles skæreområdet til maksimal størrelse (det svarer til hele skæreområdet). 29

30 5. Betjening Forskellige skærefunktioner Apparatet kan køre manuelt eller automatisk. Der er fire mulige indstillinger: ROCK ved manuel skæring og CONT, SINGLE, STEP og PROG ved automatisk skæring. Af hensyn til sikkerheden er ingen af skærefunktionerne aktiveret, når der tændes for apparatet første gang. Fig. 18 Valg af skærefunktion For at vælge skærefunktion skal der trykkes på CUT MODE-tasten på betjeningspanelet, indtil den grønne LED ud for den ønskede skærefunktion lyser. Manuel skæring Vælg skærefunktionen ROCK. Drej håndhjulet en smule frem og tilbage for at skære (Rocking Mode). Enhver ændring af håndhjulets omdrejningsretning registreres elektronisk og omsættes skiftevis til en fremad- og tilbageførsel af prøven. Ved manuel skæring kan der skæres både på almindelig vis ved at dreje håndhjulet en hel omdrejning og i vippedrift (Rocking Mode). Start og stop af automatisk skæring 44 og For at starte den valgte automatiske skærefunktion skal der trykkes på RUN/STOP og ENABLE samtidig. Den gule LED på RUN/STOP-tasten lyser, når knivmotoren kører. Tryk på RUN/STOP eller ENABLE for at stoppe automatisk skæring. Når både den grønne og den gule LED på RUN/STOP-tasten lyser, kører eller knivmotoren stadig, men den stopper i det næste indstillede endestop i den vertikale fremføring Betjeningsvejledning V /2007

31 5. Betjening Automatisk skæring Der kan vælges mellem fire forskellige automatiske skærefunktioner: CONT = kontinuerlig fremføring, SINGLE = enkelt fremføring STEP = trinvis fremføring PROG = program-mode Skærefunktionen CONT (kontinuerlig fremføring) Vælg skærefunktionen CONT. Når skæreprocessen er startet, foretages der så mange snit, indtil skæreprocessen stoppes ved at trykke på RUN/STOP eller ENABLE. Prøven stopper derefter i det næste endestop i den vertikale fremføring, alt efter hvilken stop-position der er aktiv. Skærefunktionen SINGLE (enkelt fremføring) Vælg skærefunktionen SINGLE. Når skæreprocessen er startet, foretages der et snit. Prøven stopper derefter automatisk i det indstillede endestop i den vertikale fremføring. Ved automatisk skæring kan skæreprocessen også startes og stoppes ved at træde på fodkontakten (ekstraudstyr) i stedet for at trykke på RUN/STOP og ENABLE. Se kapitlet Fodkontakt s. 34 Skærefunktionen STEP (trinvis fremføring) Vælg skærefunktionen STEP. Når skæreprocessen er startet, bevæges prøven, så længe der trykkes på tasterne, eller der trædes på fodkontakten. og Når tasterne eller fodkontakten slippes, stopper prøven omgående. 31

32 5. Betjening Skærefunktionen PROG - program-mode I RM2265 kan man definere et program i begge modes (trimning, skæring). I begge programmer kan man forindstille antallet af snit inden for området Skæredrevet opfører sig helt på samme måde som i skærefunktionen CONT. Vælg med CUT MODE skærefunktionen PROG. I den firecifrede displayvisning på apparatet vises skæreprogram-mode med et P fulgt af antallet af forindstillede snit, mens LED erne for snittælleren, snittykkelsessum og stop-position slukkes. Indstilling af et program Vælg den ønskede mode med TRIM/SECT. Indstillingen af det ønskede program-snitantal foretages med - tasterne på betjeningspanelet. Et tryk på -tasten forøger, et tryk på - tasten reducerer snitantallet med 1. Dette vises straks i displayet på apparatet. Man kan maksimalt programmere et snitantal på 100. og Udførelsen af et program Vælg program-mode med CUT MODE og skære-mode med TRIM/SECT (trimning, skæring). Antallet af snit i programmet vises i displayet. Tryk samtidig på RUN/STOP og ENABLE for at starte programmet. Hvis et skæreprogram bliver afbrudt, uden at man har forladt skærefunktionen PROG, fortsættes programmet fra det sted, hvor det aktuelt blev stoppet. Hvis et skæreprogram stoppes før tiden, og man går ud af skæringsmode PROG (f.eks. for at ændre snittykkelsen), forsvinder den aktuelle programtællerstatus. 32 Betjeningsvejledning V /2007

33 5. Betjening Visning af restvej HOME Objekthoved Samlet fremføring Restvej 1 mm 41 Fig. 19 Den optiske og akustiske visning af restvej informerer ved trimning og skæring brugeren om, at der endnu er en resterende fremføringsvej på 1 mm frem til det forreste endestop. Den gule LED (41) i tasten GROVDRIFT lyser fra starten af restvejen. Desuden høres et lydsignal i ca. 2 sekunder. Skæreprocessen afbrydes, og objekthovedet stopper i det øverste endestop. Fra dette punkt er der endnu en restvej på ca. 1 mm til rådighed. I restvejsområdet er det ikke længere muligt at føre objektet frem til kniven ved hjælp af grovdrifttasterne. og eller Genstart den automatiske skæring. Den gule LED (41) på GROVDRIFT-tasten lyser. Når slæden får frem til det forreste endestop, stoppes skæreprocessen automatisk. Hvis skæringen genstartes igen, sker der ikke yderligere fremføring. Man arbejder videre ved at køre prøven til det bageste endestop ved hjælp af den tilsvarende grovdrift-tast (HOME), og skæringen fortsættes. Der skal da skiftes til trimnings-mode ved hjælp af TRIM/SECT, da grovdriften ellers ikke kan anvendes. Hvis objekthovedet allerede befinder sig i restvejsområdet, når apparatet tændes, høres yderligere et lydsignal efter visningen af softwareversionen. For at man kan arbejde videre, skal prøven køres et stykke tilbage ved hjælp af grovdrifttasterne (indstil trimnings-mode!). I restvejsområdet er STEP-funktionen ikke aktiv. 33

34 5. Betjening Fodkontakt (ekstraudstyr) Den automatiske skæreproces styres ved hjælp af fodkontakten (ekstraudstyr). Desuden fungerer fodkontakten også som nødafbryder. BEMÆRK! Alle betjeningspanelets funktioner og alle tasterne på apparatet kan også anvendes, når fodkontakten er tilsluttet. Vælg den ønskede skærefunktion, CONT, SINGLE eller STEP ved at trykke på CUT MODE-tasten på betjeningspanelet (fig. 18). Skærefunktionen CONT (kontinuerlig fremføring) Start skæreprocessen ved at træde kort på fodkontakten. Hvis der trædes på fodkontakten i mere end et halvt sekund, stopper prøven ved det næste overliggende endestop. Træd endnu en gang på fodkontakten for at stoppe fremføringen. Prøven stopper derefter ved det næste indstillede endestop. Skærefunktionen SINGLE (enkelt fremføring) Start skæreprocessen ved at træde kort på fodkontakten. Efter hvert snit stopper prøven automatisk ved det næste indstillede endestop (Up eller Lo). Skærefunktionen STEP (trinvis fremføring) Træd på fodkontakten for at starte skæreprocessen. Fremføringen af prøven fortsætter, så længe fodkontakten er aktiveret. Så snart fodkontakten slippes, standser prøven i den position, den er nået til. Aktivering af NØDSTOP-funktionen NØDSTOP-funktionen aktiveres ved at træde fodkontakten helt i bund. Skæreprocessen afbrydes straks. Den røde LED i feltet E-STOP på apparatet (fig. 14) lyser, så længe fodkontakten er aktiveret. Skæreprocessen genstartes ved hjælp af fodkontakten. Der genstartes i den samme skærefunktion, der hidtil er arbejdet i. 34 Betjeningsvejledning V /2007

35 5. Betjening Orienterbar holdeanordning til prøveholder Alle objektklemmer, der fås som tilbehør, kan anvendes (indsættes) i den orienterbare holdeanordning til prøveholders hurtigspændeanordning. Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve Fig. 20 Visning af nulstilling For bedre at vise nulstillingen har orienteringen to røde indikatorer (32). Når begge indikatorer er synlige, og begge stilleskruer er i nulstilling (30,31) (modstandspunkt, hvid markering på ), er prøven i nulstilling. Ved anvendelse af de store objektklemmer (50 x 55 mm) kan finindstillingen af prøven på 8 i nord-syd-retning ikke udnyttes fuldstændigt. Den anvendelige vinkel er her på ca Den orienterbare holdeanordning til prøveholder kan udskiftes med en ikke-orienterbar holdeanordning (ekstraudstyr). Orientering af prøven Der må ikke foretages en orientering af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Kør objekthovedet til det øverste endestop, og aktivér håndhjulsblokeringen. Drej excenterarmen (29) fremad for at løsne klemmemekanismen. Finindstil prøven i nord-syd-retning med stilleskrue (30), og finindstil prøven i øst-vestretning med stilleskrue (31). Én omdrejning med skruen hælder prøven 2. I hver retning er 4 omdrejninger = 8 mulige. Nøjagtigheden er ca. ±0,5. Som en hjælp er der en hvid markering på grebet, og man mærker et modstandspunkt ved drejning. Drej excenterarmen (29) tilbage for at fiksere finindstillingen. 35

36 5. Betjening Fig. 21 Vigtigt! Drej aldrig skruen mere end en 1 / 2 omdrejning ad gangen. Finjustering af kraftudligningen I tilfælde af at der monteres andet tilbehør med en afvigende vægt på objekthovedet (33), er det nødvendigt at kontrollere, om kraftudligningen skal justeres igen. Kontrol af den korrekte indstilling: Monter det nye tilbehør, og spænd prøven op. Stil objekthovedet i halv højde af den vertikale bevægelse ved at dreje på håndhjulet (fig. 21). Hvis objekthovedet bliver stående nøjagtigt i denne position, er indstillingen korrekt. Hvis objekthovedet bevæger sig (stiger eller synker) er en finjustering påkrævet. Hvis kraftudligningen ikke justeres, kan det resultere i personskader ved arbejdet. Justeringen udføres med skruen (34), der er tilgængelig, når affaldsbakken på undersiden af mikrotomens grundplade er taget af. Brug den medfølgende str. 5 mm unbrakonøgle (med greb!) til at justere med. Hvis objekthovedet bevæger sig nedad, skal skruen drejes ca. 1 / 2 omdrejning i urets retning. Hvis objekthovedet bevæger sig opad, skal skruen (34) drejes ca. 1 / 2 omdrejning imod urets retning. Fortsæt denne procedure, indtil objekthovedet ikke længere bevæger sig, når håndhjulet slippes. Fig Betjeningsvejledning V /2007

37 5.2 Isætning af knivholder Detalje: skala til bedre genpositionering af 51 knivholderen ved forskellige prøvehøjder Betjening Påsætning af knivholderstativ Drej spændearmen (50) mod uret for at løsne den. Skub knivholderstativet (51) ind i T-stykket (55) på mikrotomgrundpladen (53) med noten (52) på undersiden. Drej spændearmen (50) med uret for at spænde knivholderstativet fast. Knivholderstativet (51) kan forskydes frem og tilbage på mikrotomgrundpladen. Dette gør det muligt at bringe knivholderen i en optimal skæreposition i forhold til prøven. På højre side af mikrotomgrundpladen er en skala (54). Ved hjælp af denne er det muligt hurtigere og bedre at bringe knivholderen i den rigtige position i forhold til prøven, når der anvendes forskellige kombinationer af standardprøver og prøveholdere. Bagkanten af knivholderstativet fungerer som reference for skalaen (51). Fig Isætning af knivholder Løsn skruen (58) med unbrakonøglen str. 4 (medfølger ved leveringen). Sæt knivholderen (57) med not på undersiden på T-stykket (56) på knivholderstativet (51). Spænd skruen (58) igen for at spænde til. 58 Fig

38 5. Betjening 5.3 Isætning af standard-klemme 60 Holdeanordningen til prøveholdere fås i to modeller med og uden objektorientering som kan udskiftes med hinanden. Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. 12 Alle objektklemmer, der fås som tilbehør (se kapitel 6 Ekstra tilbehør ), kan sættes ind i holdeanordningen til prøveholderen (60). Gå frem på følgende måde: Kør holdeanordningen til prøveholderen (60) op til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet (12), og aktivér håndhjulsblokeringen. 62 Klemningen løsnes ved at dreje skruen (61) mod uret med en str. 4 mm unbrakonøgle (71) Skub standard-klemmens (62) styreskinne (63) ind i holdeanordningen til prøveholderen (60) fra venstre indtil anslag. Stram skruen (61) med unbrakonøglen str. 4 (71) med uret for at spænde objektklemmen fast. Fig Betjeningsvejledning V /2007

39 5. Betjening 5.4 Indstilling af frivinkel Indeksstregerne (0, 5 og 10 ) til indstilling af frivinkel (59.1) sidder på knivholderens højre side (57) På den højre side af knivholderstativet (51) sidder der ligeledes en indeksstreg (59.2), der fungerer som referencepunkt ved indstilling af frivinkel. Detalje: skala til indstilling af frivinkel 58 Skru skruen (58) så langt ud ved hjælp af str. 4 mm unbrakonøglen (71), at knivholderen (57) kan bevæges. Forskyd knivholderen ved hjælp af indeksstregerne, indtil indeksstregen for den ønskede indstilling står over knivholderstativets indeksstreg. Eksempel: Detail-figuren viser en frivinkel på Den anbefalede indstilling af knivholderens frivinkel for knivholder E er ca. 5. Fasthold knivholderen i denne position, og spænd skruen (58) igen for at klemme knivholderen fast. Fig

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom

Leica SM2010 R. Slædemikrotom Leica SM2010 R Slædemikrotom Betjeningsvejledning Leica SM2010 R V 1.2 Dansk - 09/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Brugsanvisning VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Leica VT1200 / VT1200 S V 1.4 RevC, dansk - 09/2013 Bestil.nr.: 14 0481 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131.

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. XF TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. Publikation del nr. JSE 32 02 40 131 Adgang til

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.5, Dansk 10/2012 Bestil.nr. 14 0471 81103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere