Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015

2 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup Adresse Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget Ballerup Telefon Se hjemmesiden Stilling Forløbsleder (speciallæge eller psykolog), spiseforstyrrelser Refererer til Afdelingsledelsen for den specialiserede søjle Ansættelsesforhold Ansættelsen sker med udgangspunkt i aftalen for lægelige chefer og rammeaftale med FAS eller gældende overenskomst med DP for ledende psykologer Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: centerchef René Priess, telefon , eller hos MUUSMANN, telefon Der henvises desuden til Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside: Rekrutteringsprocessen Der er planlagt følgende datoer i forløbet: Ansøgningsfrist: Onsdag den 2. september 2015 kl Ansøgningen sendes til mrk. Forløbsleder, Psykiatrisk Center Ballerup 1. samtale: Onsdag den 16. september 2015 Test: Mandag den 21. september samtale: Tirsdag den 29. september

3 Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital og består af ti psykiatriske centre, et børne- og ungdomspsykiatrisk center og en fælles stabsfunktion. Region Hovedstadens Psykiatri har et samlet budget på 3,1 mia. kr. i Dette er en forhøjelse af budgettet på 121 mio. kr. i forhold til 2014 på baggrund af enighed om særlig prioritering af et løft til psykiatrien de kommende år. Psykiatriens medarbejdere varetager hvert år behandlingen af knap borgere med sindslidelser. Dette svarer til cirka 40 % af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. Visionerne for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden favner bredt og betyder, at der arbejdes med mange forskellige indsatser, herunder større fokus på patientens ønsker og behov, kvalitetssikring samt udvikling af medarbejderressourcer. Region Hovedstadens Psykiatris virksomhedsplan for 2015 fokuserer på følgende perspektiver og indsatsområder: Patientens ønsker og behov Strategiske indsatsområder: Sammenhængende patientforløb, at patienten er ventet og velkommen, forskning og samarbejde, regional vækst og udviklingsstrategi. Kvalitet i behandlingen Strategiske indsatsområder: Sundhedsplatform, lighed i sundhed, bedre behandling. Effektive arbejdsgange Strategiske indsatsområder: Effektivisering, hospitalsbyggerier, miljørigtig drift og udvikling. Kompetente medarbejdere Strategiske indsatsområder: Sikring af medarbejderressourcer. Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri ledes af en direktion. Direktionen har ansvaret for at udstikke de overordnede retningslinjer for psykiatriens samlede drift og udvikling. Direktionen fastlægger og koordinerer de overordnede strategiske indsatsområder, og har blandt andet det endelige ansvar for at prioritere og udvælge indsatsområder i forbindelse med udarbejdelsen af det årlige budget og virksomhedsplanen. Direktionen består af direktør Martin Lund og to vicedirektører, Anne Hertz og Peter Treufeldt. De psykiatriske centre ledes af hver deres centerledelse bestående af en centerchef, klinikchef(er) og udviklingschef(er). I de mindre psykiatriske centre er klinikchef- og udviklingschefstillingen slået sammen, i de mellemstore består ledelsen af en centerchef, en klinikchef og en udviklingschef og i de store psykiatriske centre, som Psykiatrisk Center Ballerup, er der tilknyttet en klinikchef og en udviklingschef til hver af centrets to underafdelinger. Centerledelsen 3

4 på Psykiatrisk Center Ballerup udgøres således, ud over centerchefen, af to klinikchefer og to udviklingschefer. Centerchefen har det endelige ledelsesansvar på centret og rapporterer til direktionen på ugentlig basis. Klinikchefen har ansvaret for den lægefaglige behandling, og udviklingschefen har ansvaret for sygeplejeområdet. Klinikchefen og udviklingschefen arbejder tæt sammen om det samlede faglige behandlingsmiljø og patientforløb, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. I Region Hovedstadens Psykiatri arbejdes der på at skabe en samlet ledelseskultur båret af et fælles mål. Dette sker bl.a. via en fælles lederuddannelse for mellemledere, hvor lederne rustes til opgaverne og implementering af virksomhedsplanen og til samspillet med de decentrale ledere. Visioner for fremtidens Psykiatri Regionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget følgende 10 visioner for psykiatrien. En psykiatri: med patienten i centrum baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering med en bred vifte af behandlingstilbud med let adgang til udredning og behandling med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs hvor tvang minimeres med kompetente og engagerede medarbejdere med fokus på forskning, udvikling og fornyelse. Psykiatriens værdier Region Hovedstadens Psykiatri drives efter et fælles værdigrundlag. Værdigrundlaget bygger på fire værdier: Faglighed Respekt Ansvar Udvikling Virksomhedsgrundlag ud fra Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriplanen udstikker de overordnede rammer for udviklingen af psykiatrien i regionen. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 bygger på følgende hovedpunkter: Udvikling af samarbejdet med kommuner og praktiserende læger og bedre inddragelse af patient og pårørende i behandlingstilrettelæggelsen. Etablering af enestuer overalt og mulighed for at alle patienter kan tilbydes den mest effektfulde behandling. Øget akutindsats ved blandt andet at koble akutklinikker til sundhedshuse. Samling af specialer på færre enheder for at styrke kvaliteten på de enkelte steder. Alle relevante specialister skal være tilgængelige 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Mulighed for at behandlingen kan starte hurtigere, eksempelvis gennem oprettelse af akuttelefonen

5 For at leve op til de overordnede mål og rammer, udarbejder Region Hovedstadens Psykiatri hvert år en virksomhedsplan, og direktionen indgår resultataftaler med de psykiatriske centre. Virksomhedsplanen for 2015 fokuserer på de områder, hvor der er behov for en særlig indsats for at nå visionerne for fremtidens psykiatri (jf. ovenfor). Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2015 udvikle en mere langsigtet strategi for de kommende tre år. Virksomhedsplanen danner samtidig grundlaget for de resultataftaler, som direktionen indgår med ledelserne på de psykiatriske centre en gang om året. Resultataftalerne fastlægger retningen for det enkelte centers udvikling, herunder for PC Ballerup. Formålet med resultataftalerne er at omsætte de politiske og strategiske målsætninger til handling. Sigtet er, at psykiatriens visioner afspejles i de konkrete aktiviteter og ydelser, der leveres i virksomheden. Resultataftalerne udgør et styringsværktøj og et redskab til dialog mellem direktionen og de psykiatriske centre om blandt andet aktivitet, kvalitet og personalemæssige forhold. Der henvises i øvrigt til psykiatriens og regionens hjemmeside, Her præsenteres gældende politikker og strategier for Region Hovedstaden samt Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Ballerup er et stort center, der har høje ambitioner om at være et veldrevet, toneangivende og udviklingsorienteret psykiatrisk center. Centret har i særlig grad fokus på nedbringelse af tvang, og har ambitioner om at være det første bæltefri psykiatriske center i Danmark og er godt på vej. Ud over positive resultater med nedbringelse af tvang, er der i 2015 igangsat et arbejde med en tilføjelse af et ekstra intensivt sengeafsnit, og over de næste par år gennemføres en større fusion af spiseforstyrrelsesområdet for voksne i Region Hovedstadens Psykiatri, som placeres på Psykiatrisk Center Ballerup (beskrevet nedenfor). Psykiatrisk Center Ballerups aktiviteter afvikles primært på matriklen i Ballerup. Derudover er en enkelt ambulant enhed placeret på Gentofte Hospital, ligesom et af de psykiatriske ambulatorier er placeret i Gladsaxe. Centret tilbyder fortrinsvis behandling til borgerne i Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Psykiatrisk Center Ballerup har ca. 600 ansatte fordelt på læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og administrativt personale. Centret har en samlet kapacitet på 145 sengepladser, en omfattende ambulant virksomhed samt intensiv dagbehandling. Psykiatrisk Center Ballerup er en universitetsafdeling tilknyttet Københavns Universitet med prægraduat undervisning af lægestuderende. Centret har yngre læger i psykiatrisk speciallægeuddannelse på alle niveauer. Centeret har overordnet en stor ambition om at udvide forskningsområdet i de kommende år. Forskning i spiseforstyrrelser er en del af Region Hovedstadens Psykiatris strategiske forskningsplan. Centerets nuværende ledelsesmæssige og kliniske organisation ses nedenfor. Forløbslederens ansvarsområde er Døgnafsnit 5 og Klinik for Spiseforstyrrelser. 5

6 Forløbslederen er leder af de to nævnte enheder. 6

7 Sengeafsnittene omfatter: Psykiatrisk Akutmodtagelse, observerer og behandler patienter med alle former for akutte og kroniske psykiske lidelser. Afsnittet har plads til 16 patienter. Døgnafsnit 2, et akut modtageafsnit, der observerer og behandler patienter med alle former for akutte og kroniske psykiske lidelser. Afsnittet har 15 enestuer. Døgnafsnit 3, et alment afsnit med plads til 16 patienter. Døgnafsnit 4, et intensivt afsnit der observerer og behandler patienter med alle former for akutte og kroniske psykiske lidelser og har plads til 16 patienter. Døgnafsnit 5 for Spiseforstyrrelser, et alment specialafsnit for behandling af spiseforstyrrelser hos voksne, hovedsagligt anoreksi. Afsnittet har plads til 13 patienter. Døgnafsnit 6, et intensivt afsnit, der observerer og behandler patienter med alle former for akutte og kroniske psykiske lidelser og har plads til 16 patienter. Døgnafsnit 8 for Rehabilitering og Døve, et afsnit med plads til 16 patienter, hvoraf 4 pladser primært er til døvepsykiatri. Døgnafsnit 10, et alment psykiatrisk døgnafsnit med plads til 20 patienter. Døgnafsnit 12 for Ældre, et intensivt specialafsnit med plads til 17 patienter. Enheder og funktioner: Psykiatrisk Akutmodtagelse behandler mennesker, som har brug for en hurtig og intensiv undersøgelses- og behandlingsindsats. Alle borgere i akut krise, eller med alvorlige psykiske sygdomme, kan henvende sig i akutmodtagelsen, enten på eget initiativ eller efter henvisning. Klinik for Spiseforstyrrelser (Gentofte) er en specialiseret enhed, som varetager behandling af spiseforstyrrelser primært anorexia nervosa og bulimia nervosa. Klinikken har en daghospitalsfunktion med to behandlingsafsnit med plads til hver 20 patienter. Derudover har klinikken en stor ambulant funktion, der tilbyder individuel terapi og gruppeterapi. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri er etableret ved en sammenlægning af Videnscenter for Transkulturel Psykiatri og Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge. Målgruppen er flygtninge eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund som f.eks. fængsling med tortur, længerevarende politisk forfølgelse eller krigsoplevelser. Psykoterapeutisk Ambulatorium behandler patienter med lidelser af ikke-psykotisk art, f.eks. pakkeforløb for patienter med depression, bipolar lidelse og personlighedsforstyrrelser Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre, hvor målgruppen er ældre over 80 år og patienter over 65 år med nydiagnosticeret psykiatrisk lidelse. Psykiatrisk Ambulatorium OPUS er et ambulant behandlingstilbud til unge med nydiagnosticeret psykose eller grænsepsykotiske (psykoselignende) symptomer. 7

8 Opsøgende Psykiatrisk Team er en integreret del af distriktspsykiatrien i Gladsaxe- Furesø-området. Psykiatrisk Ambulatorium Gladsaxe (Gladsaxe, Furesø, Gentofte og Lyngby-Taarbæk), og Psykiatrisk Ambulatorium Ballerup (Ballerup, Egedal og Herlev) yder behandling til borgere med svær psykisk sygdom. Ambulatorierne har et tæt samarbejde med kommunerne, de praktiserende læger og de lokale socialpsykiatriske tilbud Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery er en regionsdækkende funktion for hele behandlingspsykiatrien i Region Hovedstaden med placering på PC Ballerup. Centerledelsen består af centerchef René Priess, klinikchef for det almene område Louise Behrend Rasmussen, udviklingschef for det almene område Louise Bangsgaard, klinikchef for det specialiserede område (vakant) og udviklingschef for det specialiserede område Dorte Münter. Centerledelsen varetager i fællesskab de samlede ledelsesmæssige opgaver i centret. En klinikchef og en udviklingschef udgør samlet et ledelsesteam med forskellige faglige ansvarsområder, men fungerer som samlet ledelse. Spiseforstyrrelsesenheden I øjeblikket består spiseforstyrrelsesenheden på Psykiatrisk Center Ballerup af et døgnafsnit i Ballerup med plads til 13 patienter og et psykoterapeutisk ambulatorium i Gentofte med ambulant funktion og daghospitalsfunktion med plads til 40 patienter fordelt på to behandlingsafsnit. Behandlingsarbejdet er præget af høj faglig kvalitet, hensynstagen til den enkeltes problemstilling og et velfungerende samspil såvel internt som på tværs af enhederne. Der varetages behandling af primært anorexia nervosa og bulimia nervosa. Endelig er der et godt og tæt samarbejde med de øvrige spiseforstyrrelsesenheder i Region Hovedstaden. I henhold til Hospitals- og Psykiatriplan 2020, hvor et af hovedpunkterne er samling af specialer på færre enheder, er Psykiatrisk Center Ballerup midt i en spændende fusionsproces, der vil give et markant løft til spiseforstyrrelsesområdet i Region Hovedstaden og medføre en samling af de nuværende behandlingssteder for voksne med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Fusionen betyder, at Anoreksiklinikken, Psykiatrisk Center København, og Ambulatorium for spiseforstyrrelser, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, flyttes til Psykiatrisk Center Ballerup. Arbejdet med fusion, etablering og udvikling af den nye enhed vil blive en væsentlig del af den kommende forløbsleders opgaveportefølje. Hele processen er kommet godt i gang, kører planmæssigt og forventes færdiggjort i Samlingen giver flere væsentlige fordele. Patienten får i højere grad mulighed for en individualiseret og fleksibel behandling med alle relevante tilbud på samme sted. Sundhedspersonalet kan i højere grad arbejde med deres specialområder og bruge deres tid, hvor de gør mest gavn. Den mere målrettede tilgang forventes derved at give mulighed for både bedre og hurtigere behandling. De fusionerede enheder flytter ind i nybyggede, moderne bygninger. Her vil være 16 sengepladser, fordelt på 12 enestuer og 4 dynamiske sengestuer (skærmede). Derudover er der 7 8

9 ekstra sengepladser til særligt intensive patientforløb. Den samlede sengekapacitet på Psykiatrisk Center Ballerup vil efter fusionen være udvidet til i alt 155 sengepladser. Forløbslederens opgaver Den nye forløbsleder skal fungere som en synlig og aktiv leder med det klare mål at stå i spidsen for den faglige udvikling og kvalitetssikring af spiseforstyrrelsesområdet. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med fusionen af spiseforstyrrelsesområdet under Ny Psykiatri Ballerup frem mod Forløbslederen skal med reference til afdelingsledelsen for den specialiserede søjle varetage tilrettelæggelsen og koordineringen af patientforløb på spiseforstyrrelsesområdet, herunder sikre optimering og evaluering af behandlingsformerne. I de kommende år vil integration og samordning af behandlingstilgange- og metoder på PC Ballerups nuværende og kommende enheder være en opgave, som skal gives ledelsesmæssig bevågenhed. En væsentlig opgave for den nye forløbsleder bliver således arbejdet med etablering af en velfungerende fusioneret spiseforstyrrelsesenhed. Forløbslederen skal være et fagligt fyrtårn inden for området og en tæt sparringspartner for centerledelsen, kunne sætte retning for enheden og være frontfigur for et tæt samarbejde og et fælles værdisæt på tværs af alle enheder. I arbejdet skal forløbslederens gennemgående fokus være understøttelse af Psykiatrisk Center Ballerups mål om effektive, sammenhængende, differentierede og fleksible patientforløb. Ligeledes er en del af forløbslederens opgave at forestå tydelig løbende opfølgning på fusionsprocessen. Sammen med klinikchefen og udviklingschefen forestår forløbslederen den samlede fælles ledelse af spiseforstyrrelsesområdet. Forløbslederens opgaver inkluderer derfor også ledelse af enhedsledelserne, afholdelse af teammøder, økonomistyring, faglig udvikling af medarbejdere og generelt bidrage til at sikre den organisatoriske udvikling af enhederne samt den overordnede faglige udvikling af centret. Med muligheden for et tættere dagligt samarbejde, eksempelvis i forhold til tilrettelæggelse af arbejdsgange og ressourceallokering, omfatter udviklingsopgaven også nytænkning i forhold til funktionsopdeling og den enkelte behandlers mulighed for at følge patienten på tværs af faser og tilbud. Forløbslederen vil her få en unik mulighed for at være med til opbygning af en stærk og fælles tradition for videndeling, hvor forskellige tilgange til behandling og behandlingsformer kan være omdrejningspunkt for erfaringsudveksling blandt behandlere monofagligt såvel som på tværs af fag og funktioner og med inddragelse af patienter. Det er væsentligt, at alle medarbejdergrupper opfatter sig som en samlet gruppe, og at det tværfaglige samarbejde i centeret udbygges og videreudvikles. I den forbindelse skal der etableres et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor kvalificerede medarbejdere ønsker at arbejde og uddanne sig. Fokus på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere skal have høj prioritet. 9

10 Forløbslederen skal understøtte og facilitere forskning, herunder have en forståelse for, hvordan forskningsmiljøer i almindelighed fungerer og stimuleres, og bruge den fysiske og organisatoriske samling af de forskellige behandlingsfunktioner aktivt til styrkelse af såvel forskning som videndeling. Forløbslederen vil være involveret i at udnytte de data, der genereres i spiseforstyrrelsesenheden til løbende effektvurdering af de forskellige behandlingsindsatser. Videreudvikling af faglighed, kvalitet og effektivitet samt skabelse af optimale rammer for videndeling og forskning har således høj prioritet. Dertil er ikke mindst formidling af resultater en vigtig opgave, som dels skal medvirke til at synliggøre Psykiatrisk Center Ballerup som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads såvel som styrke centerets og psykiatriens generelle image. Forløbslederen har sammen med afdelingsledelsen ansvar for at skabe balance mellem de tildelte ressourcer og de aftalte aktivitets- og servicemål, samt at der lægges en plan for, hvordan denne balance sikres på kort og på langt sigt. Det forventes, at forløbslederen har erfaring med målsætning, målstyring og opfølgning. Uddannelse og tidligere beskæftigelse Forløbslederen skal have stor klinisk erfaring og repræsentere en tydelig psykiatrifaglig profil. Forløbslederen kan være speciallæge i psykiatri eller psykolog der lægges her vægt på indgående kendskab til og interesse for spiseforstyrrelsesområdet. Forløbslederen skal have ledelseserfaring, og erfaring med udviklings- og kvalitetsarbejde vil være en fordel. Det samme gælder erfaring med forskning, undervisning, supervision og vejledning. Det forventes, at forløbslederen har stor indsigt i de faglige udfordringer inden for psykiatrien i bred forstand samt kendskab til hospitalsvæsnet og den øvrige del af sundhedssektoren. Personlige egenskaber Forløbslederen skal være lydhør og have gennemslagskraft samt beslutsomhed til at påtage sig ansvaret for den faglige organisering i fusionsprocessen, hvor vante praksisser må gøres til genstand for undersøgelse og måske ændres og hvor nye muligheder skal iagttages, gribes, modnes og implementeres. Som forløbsleder kræver dette både evnen til hurtigt at kunne se potentialer og begrænsninger, holde overblikket og motivere en stor og mangefacetteret personalegruppe. Forløbslederen skal besidde den fornødne robusthed og faglig integritet i forhold til at arbejde i et dynamisk felt, hvor mange forhold skal reflekteres i de beslutninger, som træffes i et terræn, der skal skabe synlig fremdrift og resultater. Udgangspunktet er at udvikle gode og sammenhængende patientforløb. Det betyder, at forløbslederen både skal have et monofagligt fokus på den lægefaglige behandling og et tydeligt tværfagligt fokus på integrationen af de øvrige fagfællesskaber på spiseforstyrrelsesområdet. Forløbslederen skal derfor have evnen til at understøtte etableringen af gode samarbejdsrelationer i forhold til medarbejdere, pårørende, patientforeninger og andre interessenter. Ligeledes vil en positiv indstilling i forhold til det tværgående samarbejde i Region Hovedstadens Psykiatri være en forudsætning. 10

11 Forløbslederen skal have stærke kommunikative kompetencer både mundtligt og skriftligt og kunne sætte spiseforstyrrelsesenheden på dagsordenen i forhold til beslutningstagere og samarbejdspartnere. Forløbslederen skal begå sig sikkert i mediehåndtering og kunne håndtere interviews i tv og til pressen. Endeligt, men ikke mindst, skal forløbslederen i sin fremtræden og sine ledelsesmæssige værdier være en rollemodel for det gode arbejdsmiljø. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. 11

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Nyt kapitel Der er den 7. november 2014 indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for 2015. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere