Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom"

Transkript

1 NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4 UDGIVELSESDATO 12. november 2012 UDARBEJDET KBJO/HWJO/LIVE/MAAQ/KHCH KONTROLLERET LIVE GODKENDT KBJO

4

5 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom 5 INDHOLD 1 Introduktion Formål, afgrænsning og opdrag Læsevejledning 8 2 Opsamling 10 3 Metode 17 4 Kommunale indsatser Mental sundhed som tema i sundhedspolitikken Organisering og samarbejde Børn Unge Arbejdsmarkedsområdet Ældre Øvrige målgrupper i kommunerne 39 5 Regionale indsatser Sygdomsspecifik psykoedukation Generel psykoedukation/patientuddannelse PsykInfo Det regionale center for selvmordsforebyggelse 46 Bilag 1: Spørgeskema til kommunerne 49 Bilag 2: Spørgeskema til regionerne 52 Bilag 3:Deltagere i interviewundersøgelsen 57

6

7 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 7 1 Introduktion Formål med kortlægningen 1.1 Formål, afgrænsning og opdrag For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen nedsat et psykiatriudvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalgets forslag falder i to dele. Del I indeholder konkrete forslag, der indebærer en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet på det psykiatriske område. Del II indeholder nye forslag på området, der efter udvalgets opfattelse kan prioriteres. Udvalgets samlede afrapportering forventes at foreligge medio Som et led i forarbejdet til udvalgets del I har Sundhedsstyrelsen bedt COWI om at kortlægge den nuværende kapacitet af kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Af tidsmæssige årsager er kortlægningen blevet afgrænset til en række udvalgte indsatser (se nedenfor). Udvælgelse af indsatser Indsatserne er udvalgt af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL, Danske Regioner, Social- og Integrationsministeriet, Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. I udvælgelsen af indsatser til kortlægningen er der lagt vægt på: Forebyggelsespotentiale: dvs. at indsatserne har en stor målgruppe og indebærer tidlig opsporing af symptomer og risiko for sygdom. Specificitet: dvs. at indsatserne er tilstrækkeligt velafgrænsede og specifikke til, at dataindsamlingen kan gennemføres med valide resultater indenfor den afsatte tidsfrist. Dækningsgrad ift. aldersgrupper: dvs. at indsatserne retter sig mod hhv. familier, børn, unge, voksne og ældre. At undgå overlap med andre kortlægninger der udføres under regeringens psykiatriudvalg, hvilket blandt andet indebærer, at kapaciteten af kommunernes sociale indsatser for mennesker med psykisk sygdom ikke er belyst i denne rapport.

8 8 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom COWIs opdrag Opdraget til COWI har bestået af følgende tre komponenter: 1) Kortlægning af kapaciteten af følgende indsatser i kommunerne: Opsporing af fødselsdepression via sundhedsplejen Skoleprogrammer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge Opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentre Opsporing af mentale helbredsproblemer blandt ældre via de forebyggende hjemmebesøg. Via spørgeskemaundersøgelse ønskes det belyst, hvorvidt indsatsen findes i kommunen, antal årlige ydelser af tilbud, antal borgere der modtager tilbuddet, antal medarbejdere tilknyttet tilbuddet, samt skøn over årlige udgifter forbundet med tilbuddet. 1 2) Gennemførelse af en fokusgruppeundersøgelse med i alt 10 kommuner spredt ift. geografi, størrelse og socioøkonomiske nøgletal med henblik på at afdække bredden i den kommunale indsats til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom, og dermed supplere kortlægningen med et mere detaljeret billede af den kommunale forebyggelsesindsats vedrørende mental sundhed. 3) Kortlægning af kapaciteten af følgende indsatser i regionerne: Tilbud om sygdomsspecifik psykoedukation Tilbud om generel psykoedukation/patientuddannelse Tilbud i regi af PsykInfo Tilbud i regi af det Regionale Center for Selvmordsforebyggelse. Via spørgeskemaundersøgelse ønskes det belyst, hvorvidt indsatsen findes i regionen, antal årlige ydelser af tilbud, antal borgere der modtager tilbuddet, antal medarbejdere tilknyttet tilbuddet, samt skøn over årlige udgifter forbundet med tilbuddet. 1.2 Læsevejledning Som det fremgår ovenfor, består kortlægningen af data indsamlet fra to spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt hhv. kommuner og regioner samt en interviewundersøgelse foretaget blandt udvalgte kommuner. 1 Det skal bemærkes, at kommunerne ikke er lovmæssigt forpligtet til at foretage systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer. De udvalgte indsatser er anbefalet i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om mental sundhed fra juli 2012, som har til formål at styrke kommunernes indsats til fremme af mental sundhed. Flere kommuner er efterfølgende gået i gang med at implementere pakkens anbefalinger. Det planlægges at følge op på implementeringen af forebyggelsespakken, når kommunerne har haft lejlighed til at iværksætte aktiviteter på området.

9 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 9 Kapitel 2 sammenfatter fundene i kortlægningen og interviewundersøgelsen i en tematisk opsamling. Kapitel 3 indeholder en præsentation af data indhentet fra kommunerne. Formålet med kapitlet er dels at gennemgå resultaterne fra den kvantitative undersøgelse, der omhandler de fem udvalgte indsatsområder. Desuden beskrives på baggrund af den kvalitative interviewundersøgelse den bredere ramme for kommunernes arbejde på området, omhandlende politik, samarbejdsrelationer, øvrige indsatser og øvrige målgrupper. Det er angivet, om data stammer fra den kvantitative eller den kvalitative undersøgelse. Data i tabeller stammer alle fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Kapitel 4 indeholder en præsentation af de kvantitative data fra den regionale spørgeskemaundersøgelse. Data i tabeller stammer alle herfra. Bilag 1 omfatter spørgeskema til kommunerne. Bilag 2 omfatter spørgeskema til regionerne. Bilag 3 viser en oversigt over interviewpersonerne. Forkortelser er forklaret i fodnote ved første præsentation. Mental sundhed anvendes som en betegnelse for en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed rummer dermed to elementer. Dels en oplevelsesdimension: At opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet. Og dels en funktionsdimension: At kunne klare dagligdags gøremål, som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere de forskellige udfordringer, som en almindelig dagligdag kan byde på. Mentale helbredsproblemer anvendes som en fælles betegnelse for symptomer på de mere udbredte psykiske lidelser som depression, angst og adfærdsforstyrrelser. Ved opsporing forstås tidlig opsporing af symptomer på og risiko for sygdom. Regionerne har angivet forskellige mål - både antal medarbejdertimer og årsværk - for deres personalekapacitet. For overblikkets skyld er opgørelsen i rapporten udarbejdet i årsværk, svarende til 1924 medarbejdertimer.

10 10 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 2 Opsamling COWI har for Sundhedsstyrelsen kortlagt den regionale og kommunale forebyggelsesindsats omkring fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Formål med kortlægningen Metode Udvalgte indsatsområder i kommunerne og i regionerne Kortlægningen skal bidrage til Psykiatriudvalgets arbejde med at finde forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Desuden skal kortlægningen danne grundlag for forslag til, hvordan den eksisterende kapacitet på det psykiatriske område kan optimeres. COWI har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner og blandt alle regioner. 62 % af kommunerne og 100 % af regionerne har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Desuden har COWI gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse med kommunale sundhedschefer/ressourcepersoner i 10 kommuner. Af tidsmæssige hensyn er kortlægningen af kommunale indsatser centreret omkring følgende indsatsområder: Opsporing af fødselsdepression via sundhedsplejen Skoleprogrammer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge Opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentre Opsporing af mentale helbredsproblemer blandt ældre via de forebyggende hjemmebesøg. Af tidsmæssige hensyn er kortlægningen af regionale indsatser fokuseret på følgende indsatsområder: Tilbud om sygdomsspecifik psykoedukation Tilbud om generel psykoedukation/patientuddannelse Tilbud i regi af PsykInfo Tilbud i regi af de regionale centre for selvmordsforebyggelse.

11 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 11 Øget fokus på mental sundhed i sundhedspolitikkerne Mental sundhed spænder bredt og understøttes af tværgående samarbejde Indsatserne er i drift og er finansieret af egne midler Den kvalitative undersøgelse af kommunerne viser, at fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom er et prioriteret indsatsområde, der over de senere år har fået mere fokus. Dette fremgår blandt andet af de nyere (2009 og frem) sundhedspolitikker, som i højere grad inddrager mental sundhed som selvstændigt indsatsområde, sammenlignet med første generation af sundhedspolitikker. Øget dokumentation på området, såsom sundhedsøkonomiske beregninger og sundhedsprofiler, beskrives endvidere i interviewene som medvirkende til en prioritering af mental sundhed. Emnet mental sundhed spænder bredt, og forebyggende indsatser er ikke nødvendigvis iværksat for at fremme mental sundhed og/eller forebygge psykisk sygdom, men måske for at reducere kriminalitet eller sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet eller på uddannelser. Selvom målet er et andet, kan effekten godt være forbedret mental sundhed. Den brede spændvidde for forebyggelse af psykisk sygdom og fremme af mental sundhed søges tilgodeset ved et tværgående samarbejde. Kommunerne beskriver en bevægelse hen imod et fast forankret samarbejde på tværs af forvaltningerne, for at sikre en koordineret indsats. Dette gælder ikke specifikt for mental sundhed men for hele sundhedsområdet. Spørgeskemaundersøgelsen blandt kommunerne viser, at størstedelen af indsatserne, der er spurgt til, er finansieret af kommunens egne midler, i modsætning til ekstern finansiering fra eksempelvis satspuljer. Derudover er langt de fleste i drift, jf. tabellen nedenfor. Indsatsområde (n varierer) Egne midler Tidsubegrænset Systematisk opsporing af fødselsdepression (n=46) 100 % 95 % Programmer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning (n=44) 100 % 84 % Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge (n=38) 100 % 69 % (97 %)* Systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer i 80 % 73 % jobcentrene (n=15) Systematisk anvendelse af forebyggende hjemmebesøg 100 % 100 % til opsporing af mentale helbredsproblemer blandt ældre (n=13) *28 % af kommunerne angav, at de havde flere tilbud, og at disse både var i tidsubegrænset og tidsbegrænset drift. Måling af kapacitet i kommunerne - det overordnede billede Generelt for indsatsområderne gælder det, at særligt kommunerne indenfor denne kortlægnings korte tidshorisont har vanskeligt ved at estimere det årlige antal ydelser, udgifter, personaleforbrug og i flere tilfælde antallet af borgere, der modtager tilbuddene. De færreste kommuner registrerer disse oplysninger på indsatsniveau, og i de få tilfælde, hvor det er angivet, er det ikke meningsfuldt at sammenligne indsatserne, da de eksempelvis varierer i varighed, personalesammensætning, målgruppe og indhold. Overvejelser om kapacitetsudnyttelsen omfatter derfor udbredelse, metoder og kvalitet af tilbud. Undersøgelsen har indledningsvist kortlagt, at mange kommuner på nuværende tidspunkt ikke tilbyder alle de fem udvalgte indsatser. Dette gælder særligt indsatserne omkring opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcenteret og i de forebyggende hjemmebesøg. Der kan derfor være mulighed for at øge anvendelsen af indsatserne på landsplan. Ser man på de kommuner, der udbyder indsatserne,

12 12 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom viser undersøgelsen, at der kan være mulighed for at nå en bredere del af borgerne i kommunen. Dette gælder skolerne, og det gælder de indsatsområder, der omfatter opsporing (forebyggende hjemmebesøg, jobcentrene og - i begrænset omfang - sundhedsplejen). Derudover fremgår det af undersøgelsen, at der på de indsatsområder, hvor der anvendes opsporing, er potentiale for at indføre en mere systematisk tilgang. Flere steder foretages et indledende subjektivt skøn over behov for nærmere udredning og indsats, hvilket til trods for personalets faglighed indebærer en risiko for ikke at identificere en mental problemstilling. Derudover benyttes meget forskellige opsporingsredskaber, fraset sundhedsplejen, der for hovedpartens vedkommende bruger samme redskab. Centrale anbefalinger i forhold til opsporingsredskaber kan være en mulighed for at sikre ensartethed og kvalitet i opsporingen. Endelig viser kortlægningen, at kommunernes tilbud eller opfølgende tilbud på de fem indsatsområder varierer ift. karakter og omfang af tilbud. Hvor det er muligt, kan der være et potentiale i at vurdere, om det er muligt i højere grad at iværksætte evidensbaserede programmer eller tilbud, hvor effekten i forhold til at forebygge psykisk sygdom og fremme mental sundhed allerede er påvist. I det efterfølgende uddybes de kommunale fund. Indsatser er koncentreret om børne- og ungeområdet Den kvantitative undersøgelse af kommunernes indsatser viser, at indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom i kommunerne er prioriteret på børne- og ungeområdet, Se tabel nedenfor. Dette bekræftes i den kvalitative undersøgelse. Tabel 1 Oversigt over, hvor stor en andel af kommunerne der tilbyder udvalgte indsatsområder til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Indsatser Andel Systematisk opsporing af fødselsdepression (n=61) 79 % Programmer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning i skolen (n=61) 79 % Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge (n=60) 73 % Systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentrene (n=59) 24 % Systematisk anvendelse af forebyggende hjemmebesøg til opsporing af mentale 26 % helbredsproblemer blandt ældre (n=54) Systematisk opsporing indenfor tre indsatsområder Den kommunale kortlægning omhandlede tre opsporingsindsatser: Opsporing af fødselsdepression via sundhedsplejersken, opsporing af mentale problemer i jobcentrene og i hjemmeplejen. Overordnet viser spørgeskemaundersøgelsen blandt kommunerne, at det er muligt at udbrede den systematiske opsporing af risikofaktorer og symptomer på psykisk sygdom yderligere. Kommunernes indsats på området er stadig, særligt i jobcentrene og i hjemmeplejen, i en udviklingsfase, hvor det kun er hhv. 24 % og 26 %, der gennemfører mere eller mindre systematiske opsporinger. Ses der på systematisk opsporing af fødselsdepressioner i den kommunale sundhedspleje, er denne udbredt i 79 % af kommunerne.

13 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 13 Variation i opsporingsredskaberne Opsporing foregår nogle steder kun blandt udvalgte grupper Spørgeskemaundersøgelsen viser endvidere, at redskaberne til opsporing varierer i jobcentrene og i hjemmeplejen (i jobcentrene nævnes SCL 8-AD 2, BDI II 3, screeningssamtaler og særligt udvalgte spørgeskemaer; i hjemmeplejen benyttes eksempelvis redskaberne SF-12 4, MMSE 5, WHO-5 6 ). Redskaberne benyttes til at opspore forskellige problematikker, eksempelvis generel mental helbredstilstand, demens, depression og angst. I sundhedsplejen anvender hovedparten af kommunerne det samme opsporingsredskab, Edinburgh Post-Natal Depression Scale 7. I de kommuner, der har angivet, at de foretager systematisk opsporing, kan der endvidere ligge et potentiale i at gennemføre opsporing blandt hele målgruppen, og ikke blot af individer, der skønnes at være i høj risiko for at have mentale helbredsproblemer. Blandt de 45 kommuner, der har angivet, at de har en systematisk indsats til opsporing af fødselsdepression, angiver eksempelvis 40, at de foretager opsporingen blandt alle mødre eller alle forældre, mens fem kun foretager opsporing blandt mødre/forældre i risikogruppen. Samme tendens synes at gøre sig gældende i jobcentrene og i hjemmeplejen. På ældreområdet viser kommentarerne i spørgeskemaundersøgelsen endvidere, at der - om muligt - kan være et potentiale i at komme ud til en større gruppe af ældre. Hvor kommunerne har angivet det, takker omkring halvdelen af ældre over 75 år ja til tilbuddet om det forebyggende hjemmebesøg. Erfaringsmæssigt tager psykisk sårbare og udsatte ældre dog ikke imod tilbuddet, hvilket vanskeliggør opsporing af mentale helbredsproblemer via de forebyggende hjemmebesøg. Opsporing foretages flere steder som led i den daglige drift Variation i de opfølgende tilbud på beskæftigelses- og ældreområdet samt i sundhedsplejen. Flere kommuner angiver i spørgeskemaundersøgelsen, at opsporingsindsatsen foretages af personalet i sundhedsplejen/jobcentrene/hjemmeplejen (efter mindre kompetenceudvikling) og integreres i den daglige drift uden betydelige ekstraomkostninger. Omkostningerne til opfølgende tilbud er, som nævnt tidligere, vanskelige for kommunerne at estimere. Inden for de tre indsatsområder, hvor der foretages opsporing, viser resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen en betydelig variation i de kommunale, opfølgende tilbud og i de personalegrupper, der varetager tilbuddene. På beskæftigelsesområdet omfatter det tilbud om mindfulness, psykologsamtaler, psykiatersamtaler, coachog mentorforløb, evt. suppleret af tilbud om fysisk aktivitet. Forældre med risiko for/symptomer på fødselsdepression kan modtage tilbud som fx ekstra besøg af sundhedsplejersken, psykolog- og psykoterapeutsamtaler samt fødselsdepressionsgrupper. 2 SCL 8-AD benyttes til opsporing af angst, depression og følelsesmæssige forstyrrelser. Søgaard, HJ: Psychometric analysis of Common Mental Disorders Screening Questionnaire (CMD-SQ) in long-term sickness absence. Scand J Public Health November 2009 vol. 37 no Becks Depression Inventory II 4 The 12-Item Short Form Health Survey 5 Mini Mental State Examination 6 WHO-Five Well-being Index 7 Benyttes til opsporing af fødselsdepression hos kvinder.

14 14 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom På ældreområdet kan de kommunale tilbud fx være aktivitetscentre, livsmodsgrupper, rådgivning og samtale- og gruppeforløb. Der drages endvidere nytte af frivillige indsatser fx besøgsvenner. Angivelserne af faggrupper i spørgeskemaundersøgelsen viser, at der i flere af de kommuner, der gennemfører tidlig opsporing, benyttes specialiseret personale såsom psykologer og psykiatere i de opfølgende tilbud. Programmer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning på skoleområdet Stor variation i de valgte programmer På skoleområdet har 79 % af kommunerne i den kvantitative undersøgelse angivet, at de arbejder med programmer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning. Af disse kommuner angiver 52 %, at programmerne er iværksat på alle skoler i kommunen. Der foreligger derfor stadig udviklingsmuligheder i en udbredelse af evidensbaserede skoleprogrammer til flere skoler. Derudover viser spørgeskemaundersøgelsen, at typerne af de anvendte programmer varierer. Mest udbredt er de evidensbaserede programmer (Familieklassekonceptet, LP 8, PALS 9, PMTO 10 og De Utrolige År 11 ), men der henvises dog også til almindelige mobbe-politikker, trivselsmålinger, klassemøder med konflikthåndtering etc. Kommunerne nævner i de kvalitative interviews, at inklusion i højere grad vinder indpas i skolerne og på fritidsområdet, og at dette stiller krav til lærere og pædagoger. Det nævnes, at der er gode erfaringer med rådgiver- og ressourcefunktioner på skolen såsom socialrådgivere, AKT-vejledere 12 og familierådgivere. Øvrige tiltag til fremme af trivsel på skolerne kan være skilsmisse- og sorggrupper, stort fokus på opfølgning af fravær og løbende undervisningsmiljøvurderinger. Tilbud målrettet psykisk sårbare unge Den kvantitative undersøgelse viser, at 73 % af kommunerne har tilbud målrettet psykisk sårbare unge. Indsatserne er mangeartede, men koncentrerer sig især om rådgivning, akuttilbud, udgående tilbud eller gruppetilbud. Omfanget af indsatser er særligt stort i storbykommunerne, hvor misbrugsproblematikker og sociale problemer er koncentreret. Det er kommunernes erfaring, at unge i overgangssituationer er særligt sårbare, og derfor nævnes der i interviewene eksempler på samarbejder med uddannelsesinstitutioner og særlige unge-organiseringer (i kommunen), der skal koordinere sårbare unges overgang fra børn til voksne. Måling af kapacitet i regionerne - det overordnede billede Selvom regionerne i højere grad end kommunerne har opgjort kapaciteten i indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom, er nogle områder stadig vanskelige at opgøre. For den sygdomsspecifikke psykoedukation gælder det eksempelvis, at den flere steder er integreret i behandlingsforløbene, og at 8 Læringsmiljø og pædagogisk analyse 9 Positiv Adfærd i Læring og Samspil 10 Parent Management Training Oregon 11 De Utrolige År er en række veldokumenterede indsatser, som kan hjælpe børnene og styrke deres muligheder for et godt liv. 12 Adfærd, Kontakt, Trivsel

15 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 15 data om udgifter og personaleressourcer derfor er svære at udskille. For PsykInfo og de regionale centre for selvmordsforebyggelse er udgifter og personaleressourcer for de fleste regioner mulige at identificere, dog er der forskellig praksis for at registrere borgere tilknyttet institutionerne. Hvor det er muligt at sammenligne på tværs af regionerne, tegner der sig et overordnet billede af store variationer i de relative tal for hhv. patienter der modtager sygdomsspecifik psykoedukation samt i udgifter til PsykInfo og de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. tabel nedenfor. Tabel 2 Oversigt over antal patienter der modtager sygdomsspecifik psykoedukation samt i udgifter til PsykInfo og de regionale centre for selvmordsforebyggelse, pr borgere. Fordelt på regioner. Antal borgere, der årligt modtager sygdomsspecifik psykoedukation, pr borgere Årlig udgift (kr.) til PsykInfo pr borgere Midtjylland 3, Syddanmark 5, Hovedstaden Sjælland 2, Nordjylland Årlig udgift (kr.) til det regionale center for selvmordsforebyggelse pr borgere Sygdomsspecifik psykoedukation - i alle regioner Generel psykoedukation/patientuddannels e - ligger også i PsykInfo-regi PsykInfo - stor berøring med borgerne Alle regioner har sygdomsspecifik psykoedukation til mennesker med skizofreni, affektive lidelser og spiseforstyrrelser (for Region Hovedstaden som en integreret del af pakkeforløbene i ambulatorierne). For de øvrige sygdomsområder varierer udbuddet af sygdomsspecifik psykoedukation. Undervisningen varierer i form (dog primært gruppeundervisning), længde og indhold. Det samme gør sig gældende for antallet af patienter, der modtager undervisning. Dette svinger fra 2,1 pr borger i Region Sjælland til 5,6 pr borgere i Region Syddanmark. Region Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland tilbyder generel psykoedukation/ patientuddannelse til voksne, børn under 18 år og pårørende. For Region Midtjylland og Syddanmarks vedkommende henvises der til undervisning i regi af PsykInfo. Region Sjælland og Region Hovedstaden angiver, at de ikke tilbyder generel psykoedukation/patientuddannelse - begge regioner tilbyder dog i regi af PsykInfo gruppebaseret undervisning. Region Nordjylland gennemfører ca. 40 årlige forløb, og forløbene estimeres at koste regionen ca. 500 medarbejdertimer. Alle regioner leverer foredrag/temaaftener i PsykInfo-regi. Alle regioner på nær Region Nordjylland tilbyder gruppebaseret undervisning (Region Nordjylland leverer undervisningen i andet regi) og telefonrådgivning, og alle regioner på nær Region Midtjylland tilbyder personlig rådgivning. I store tal har Region Midtjylland en årlig berøring med borgere, Region Syddanmark med 8100 borgere (hertil kommer et uspecificeret antal borgere der modtager gruppebaseret undervisning) og Region Sjælland med borgere. Af disse tal udgøres langt størstedelen af borgere, der kommer til oplysningsarrangementer.

16 16 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom Målgrupperne er alle borgere, herunder blandt andet kommunalt ansatte, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Budget og antal årsværk for PsykInfo varierer meget fra kr. pr borgere årligt i Region Hovedstaden til ca kr. pr borgere årligt i Region Sjælland. Center for selvmordsforebyggelse I regi af de regionale centre for selvmordsforebyggelse tilbyder alle regioner information og undervisning, og som angivet i specialevejledningerne for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri en specialiseret indsats overfor hhv. selvmordstruede børn, unge og voksne, samt børn og voksne der har forsøgt selvmord. 13. De regionale centres ressourcer og antallet af behandlede patienter varierer. Region Syddanmark har årligt kontakt med over borgere, der enten er i behandling, til undervisning eller i rådgivning. Region Sjælland angiver at have 161 borgere knyttet til centeret. Region Syddanmark har over 20 årsværk ansat, mens Region Sjælland har 2,5 årsværk. Dette afspejles også i de årlige udgifter forbundet med centrene: disse varierer fra ca kr. pr borgere i Region Syddanmark til ca kr. pr borgere i Region Sjælland. 13 I Region Sjælland tilbydes børn under 15 år, der er selvmordstruede eller har forsøgt at begå selvmord behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.

17 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 17 3 Metode Kortlægningen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt landets 98 kommuner, en spørgeskemaundersøgelse blandt de fem regioner og interviews/fokusgruppeinterviews med deltagelse fra 10 kommuner. Gennemførelsen af ovenstående er sket i perioden 26. september til 6. november Formål med undersøgelserne Udvælgelse af indsatser Spørgeskemaundersøgelser Formålet med spørgeskemaundersøgelserne til kommunerne og regionerne er at afdække kapaciteten til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom på landsplan. Af tidsmæssige årsager er kortlægningen blevet afgrænset til en række udvalgte kommunale og regionale indsatser. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL, Danske Regioner, Socialog Integrationsministeriet, Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning valgt at fokusere spørgeskemaet på fem centrale indsatser inden for emnet for kommunerne og fire for regionerne. Inden for hver af de centrale indsatser er der spurgt til antal årlige ydelser af tilbud, antal borgere der modtager tilbuddet, medarbejdere tilknyttet tilbuddet, skøn over de årlige udgifter forbundet med tilbuddet, etc. I udvælgelsen af indsatsområderne er indgået overvejelser om forebyggelsespotentiale, specificitet, dækningsgrad og at undgå overlap med andre kortlægninger under regeringens psykiatriudvalg (se kapitel 1.1). For kommunernes vedkommende blev følgende indsatsområder udvalgt: Opsporing af fødselsdepression via sundhedsplejen Skoleprogrammer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge Opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentre Opsporing af mentale helbredsproblemer blandt ældre via de forebyggende hjemmebesøg. For regionernes vedkommende blev følgende indsatsområder udvalgt:

18 18 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom Tilbud om sygdomsspecifik psykoedukation Tilbud om generel psykoedukation/patientuddannelse Tilbud i regi af PsykInfo Tilbud i regi af det Regionale Center for Selvmordsforebyggelse. Via spørgeskemaundersøgelser var det ønsket at få belyst, hvorvidt indsatsen findes i kommunen/regionen, antal årlige ydelser af tilbud, antal borgere der modtager tilbuddet, antal medarbejdere tilknyttet tilbuddet, samt skøn over årlige udgifter forbundet med tilbuddet. Pilottest Følgebrev Udsendelse For at sikre relevansen af spørgeskemaerne blev de pilottestet i tre kommuner og én region. Pilottestene gav anledning til en række justeringer i spørgsmålene. Med invitationerne til spørgeskemaundersøgelserne sendte COWI endvidere et følgebrev fra Sundhedsstyrelsen. Spørgeskemaet til kommunerne blev udsendt d. 8. oktober med frist d. 22. oktober. Se skemaet i bilag 1. De, der ikke havde besvaret, fik udskudt fristen til d. 25. oktober. Blandt de, der ikke havde svaret her, gennemførte COWI en rundringning for at påminde om undersøgelsen og høre, om der var spørgsmål. De sidste besvarelser blev modtaget d. 30. oktober. Spørgeskemaet til regionerne blev udsendt d. 12. oktober med frist d. 29. oktober. Se bilag 2. D. 25. oktober blev der udsendt en påmindelse om undersøgelsen, og d. 30. oktober blev sidste svar modtaget. Interviews med kommunale sundhedschefer/ ressourcepersoner Interviewguide Interviews For at supplere den kvantitative undersøgelses nedslagsområder og give et dyberegående billede af kommunernes arbejde på området gennemførtes en række interviews (4 fokusgruppeinterviews, 1 telefoninterview) med kommunale sundhedschefer/ressourcepersoner på området. Der deltog personer fra i alt 10 kommuner. Alle deltagere modtog en interviewguide mhp. forberedelse af emnerne inden interviewene. Interviewene var semistrukturerede, og emnerne for interviewene omhandlede: Kommunale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom Politik for mental sundhed Kommunens organisering på området Kompetencer Rekruttering og tidlig opsporing Kapacitet og udviklingsmuligheder, herunder økonomi Samarbejde, herunder med frivillige. 12 kommuner blev inviteret, og 10 kommuner deltog i interviewene. Udvælgelsen af kommuner er sket på baggrund af geografi, størrelse og socioøkonomi, vurderet

19 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 19 ud fra det socioøkonomiske nøgletal 14. Nedenfor er en oversigt over de deltagende kommuner. Kommunerne er tilnærmelsesvist geografisk fordelt, og både store og mindre kommuner er repræsenteret. Der er en lille overrepræsentation af kommuner med et socioøkonomisk indeks over 1, dvs. kommuner der har et større udgiftsbehov end gennemsnittet. Deltagere i interviewene er angivet i bilag 3. Tabel 3 Oversigt over kommuner, som har deltaget i interviews, herunder kommunernes geografi, socioøkonomi og størrelse Kommune Region Socioøkonomisk nøgletal Indbyggere Haderslev Syddanmark 1, Sønderborg Syddanmark 1, Odense Syddanmark 1, Frederikshavn Nordjylland 1, Aalborg Nordjylland 0, Aarhus Midtjylland 1, Holstebro Midtjylland 0, Gladsaxe Hovedstaden 1, København Hovedstaden 1, Vordingborg Sjælland 1, Spørgeskemaundersøgelserne Spørgeskemaernes repræsentativitet Svarprocenten for den regionale undersøgelse er 100 %, og datamaterialet er derfor repræsentativt for alle regioner. Af tabellen nedenfor fremgår det, at 61 af alle kommuner (62 %) udfyldte spørgeskemaet omhandlende udvalgte indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Svarprocenten varierer med regionstilhørsforhold. Andelen af kommuner fra Region Nordjylland, der har svaret, er eksempelvis 45 %, mens andelen af kommuner fra Region Sjælland, der har svaret, er 76 %. Der er en større andel af store kommuner, 69 %, der har besvaret spørgeskemaet, i forhold til andelen af små kommuner (55 %). Endelig er der set på det socioøkonomiske indeks for kommunerne. Gennemsnittet for de besvarende kommuner er 0,98 for de deltagende kommuner (gennemsnit for alle kommuner = 1), medianen er 0,92. Tabel 4 Fordeling af besvarelser på hhv. region og kommunestørrelse 14 Nøgletallet måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen. Det er kriterier som fx. 'Antal årige uden beskæftigelse' og 'Antal psykiatriske patienter'. En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne.

20 20 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom Spørgeskema om indsatser Alle kommuner Antal Procent Antal Alle % 98 Region Midtjylland % 19 Syddanmark % 22 Hovedstaden % 29 Sjælland % 17 Nordjylland 5 45 % 11 Kommunestørrelse* Lille % 33 Mellem % 33 Stor % 32 Socioøkonomisk nøgletal Gennemsnit deltagende kommuner Gennemsnit alle kommuner 0,98 1 * Kommunerne er opdelt i tre grupper efter antal indbyggere. 'Lille' omfatter den tredjedel af kommunerne, der har det laveste indbyggertal og 'stor' den tredjedel af kommunerne med det højeste indbyggertal. Der er en acceptabel kvantitativ repræsentation af kommuner i undersøgelsen. Der er en tendens til, at lidt flere store kommuner og kommuner med lavere udgiftsbehov end gennemsnittet har svaret på spørgsmålet. Der ses endvidere en vis geografisk skævhed i besvarelsen, og endelig kan kommunerne i højere grad have tendens til at svare, når de har relevante indsatser at rapportere. Samlet set kan det betyde, at resultaterne viser en større dækningsgrad af indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykiske sygdom, end hvis alle kommuner havde svaret.

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere