Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom"

Transkript

1 NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4 UDGIVELSESDATO 12. november 2012 UDARBEJDET KBJO/HWJO/LIVE/MAAQ/KHCH KONTROLLERET LIVE GODKENDT KBJO

4

5 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom 5 INDHOLD 1 Introduktion Formål, afgrænsning og opdrag Læsevejledning 8 2 Opsamling 10 3 Metode 17 4 Kommunale indsatser Mental sundhed som tema i sundhedspolitikken Organisering og samarbejde Børn Unge Arbejdsmarkedsområdet Ældre Øvrige målgrupper i kommunerne 39 5 Regionale indsatser Sygdomsspecifik psykoedukation Generel psykoedukation/patientuddannelse PsykInfo Det regionale center for selvmordsforebyggelse 46 Bilag 1: Spørgeskema til kommunerne 49 Bilag 2: Spørgeskema til regionerne 52 Bilag 3:Deltagere i interviewundersøgelsen 57

6

7 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 7 1 Introduktion Formål med kortlægningen 1.1 Formål, afgrænsning og opdrag For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen nedsat et psykiatriudvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Udvalgets forslag falder i to dele. Del I indeholder konkrete forslag, der indebærer en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet på det psykiatriske område. Del II indeholder nye forslag på området, der efter udvalgets opfattelse kan prioriteres. Udvalgets samlede afrapportering forventes at foreligge medio Som et led i forarbejdet til udvalgets del I har Sundhedsstyrelsen bedt COWI om at kortlægge den nuværende kapacitet af kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Af tidsmæssige årsager er kortlægningen blevet afgrænset til en række udvalgte indsatser (se nedenfor). Udvælgelse af indsatser Indsatserne er udvalgt af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL, Danske Regioner, Social- og Integrationsministeriet, Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. I udvælgelsen af indsatser til kortlægningen er der lagt vægt på: Forebyggelsespotentiale: dvs. at indsatserne har en stor målgruppe og indebærer tidlig opsporing af symptomer og risiko for sygdom. Specificitet: dvs. at indsatserne er tilstrækkeligt velafgrænsede og specifikke til, at dataindsamlingen kan gennemføres med valide resultater indenfor den afsatte tidsfrist. Dækningsgrad ift. aldersgrupper: dvs. at indsatserne retter sig mod hhv. familier, børn, unge, voksne og ældre. At undgå overlap med andre kortlægninger der udføres under regeringens psykiatriudvalg, hvilket blandt andet indebærer, at kapaciteten af kommunernes sociale indsatser for mennesker med psykisk sygdom ikke er belyst i denne rapport.

8 8 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom COWIs opdrag Opdraget til COWI har bestået af følgende tre komponenter: 1) Kortlægning af kapaciteten af følgende indsatser i kommunerne: Opsporing af fødselsdepression via sundhedsplejen Skoleprogrammer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge Opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentre Opsporing af mentale helbredsproblemer blandt ældre via de forebyggende hjemmebesøg. Via spørgeskemaundersøgelse ønskes det belyst, hvorvidt indsatsen findes i kommunen, antal årlige ydelser af tilbud, antal borgere der modtager tilbuddet, antal medarbejdere tilknyttet tilbuddet, samt skøn over årlige udgifter forbundet med tilbuddet. 1 2) Gennemførelse af en fokusgruppeundersøgelse med i alt 10 kommuner spredt ift. geografi, størrelse og socioøkonomiske nøgletal med henblik på at afdække bredden i den kommunale indsats til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom, og dermed supplere kortlægningen med et mere detaljeret billede af den kommunale forebyggelsesindsats vedrørende mental sundhed. 3) Kortlægning af kapaciteten af følgende indsatser i regionerne: Tilbud om sygdomsspecifik psykoedukation Tilbud om generel psykoedukation/patientuddannelse Tilbud i regi af PsykInfo Tilbud i regi af det Regionale Center for Selvmordsforebyggelse. Via spørgeskemaundersøgelse ønskes det belyst, hvorvidt indsatsen findes i regionen, antal årlige ydelser af tilbud, antal borgere der modtager tilbuddet, antal medarbejdere tilknyttet tilbuddet, samt skøn over årlige udgifter forbundet med tilbuddet. 1.2 Læsevejledning Som det fremgår ovenfor, består kortlægningen af data indsamlet fra to spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt hhv. kommuner og regioner samt en interviewundersøgelse foretaget blandt udvalgte kommuner. 1 Det skal bemærkes, at kommunerne ikke er lovmæssigt forpligtet til at foretage systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer. De udvalgte indsatser er anbefalet i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om mental sundhed fra juli 2012, som har til formål at styrke kommunernes indsats til fremme af mental sundhed. Flere kommuner er efterfølgende gået i gang med at implementere pakkens anbefalinger. Det planlægges at følge op på implementeringen af forebyggelsespakken, når kommunerne har haft lejlighed til at iværksætte aktiviteter på området.

9 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 9 Kapitel 2 sammenfatter fundene i kortlægningen og interviewundersøgelsen i en tematisk opsamling. Kapitel 3 indeholder en præsentation af data indhentet fra kommunerne. Formålet med kapitlet er dels at gennemgå resultaterne fra den kvantitative undersøgelse, der omhandler de fem udvalgte indsatsområder. Desuden beskrives på baggrund af den kvalitative interviewundersøgelse den bredere ramme for kommunernes arbejde på området, omhandlende politik, samarbejdsrelationer, øvrige indsatser og øvrige målgrupper. Det er angivet, om data stammer fra den kvantitative eller den kvalitative undersøgelse. Data i tabeller stammer alle fra den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Kapitel 4 indeholder en præsentation af de kvantitative data fra den regionale spørgeskemaundersøgelse. Data i tabeller stammer alle herfra. Bilag 1 omfatter spørgeskema til kommunerne. Bilag 2 omfatter spørgeskema til regionerne. Bilag 3 viser en oversigt over interviewpersonerne. Forkortelser er forklaret i fodnote ved første præsentation. Mental sundhed anvendes som en betegnelse for en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed rummer dermed to elementer. Dels en oplevelsesdimension: At opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet. Og dels en funktionsdimension: At kunne klare dagligdags gøremål, som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere de forskellige udfordringer, som en almindelig dagligdag kan byde på. Mentale helbredsproblemer anvendes som en fælles betegnelse for symptomer på de mere udbredte psykiske lidelser som depression, angst og adfærdsforstyrrelser. Ved opsporing forstås tidlig opsporing af symptomer på og risiko for sygdom. Regionerne har angivet forskellige mål - både antal medarbejdertimer og årsværk - for deres personalekapacitet. For overblikkets skyld er opgørelsen i rapporten udarbejdet i årsværk, svarende til 1924 medarbejdertimer.

10 10 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 2 Opsamling COWI har for Sundhedsstyrelsen kortlagt den regionale og kommunale forebyggelsesindsats omkring fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Formål med kortlægningen Metode Udvalgte indsatsområder i kommunerne og i regionerne Kortlægningen skal bidrage til Psykiatriudvalgets arbejde med at finde forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Desuden skal kortlægningen danne grundlag for forslag til, hvordan den eksisterende kapacitet på det psykiatriske område kan optimeres. COWI har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner og blandt alle regioner. 62 % af kommunerne og 100 % af regionerne har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Desuden har COWI gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse med kommunale sundhedschefer/ressourcepersoner i 10 kommuner. Af tidsmæssige hensyn er kortlægningen af kommunale indsatser centreret omkring følgende indsatsområder: Opsporing af fødselsdepression via sundhedsplejen Skoleprogrammer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge Opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentre Opsporing af mentale helbredsproblemer blandt ældre via de forebyggende hjemmebesøg. Af tidsmæssige hensyn er kortlægningen af regionale indsatser fokuseret på følgende indsatsområder: Tilbud om sygdomsspecifik psykoedukation Tilbud om generel psykoedukation/patientuddannelse Tilbud i regi af PsykInfo Tilbud i regi af de regionale centre for selvmordsforebyggelse.

11 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 11 Øget fokus på mental sundhed i sundhedspolitikkerne Mental sundhed spænder bredt og understøttes af tværgående samarbejde Indsatserne er i drift og er finansieret af egne midler Den kvalitative undersøgelse af kommunerne viser, at fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom er et prioriteret indsatsområde, der over de senere år har fået mere fokus. Dette fremgår blandt andet af de nyere (2009 og frem) sundhedspolitikker, som i højere grad inddrager mental sundhed som selvstændigt indsatsområde, sammenlignet med første generation af sundhedspolitikker. Øget dokumentation på området, såsom sundhedsøkonomiske beregninger og sundhedsprofiler, beskrives endvidere i interviewene som medvirkende til en prioritering af mental sundhed. Emnet mental sundhed spænder bredt, og forebyggende indsatser er ikke nødvendigvis iværksat for at fremme mental sundhed og/eller forebygge psykisk sygdom, men måske for at reducere kriminalitet eller sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet eller på uddannelser. Selvom målet er et andet, kan effekten godt være forbedret mental sundhed. Den brede spændvidde for forebyggelse af psykisk sygdom og fremme af mental sundhed søges tilgodeset ved et tværgående samarbejde. Kommunerne beskriver en bevægelse hen imod et fast forankret samarbejde på tværs af forvaltningerne, for at sikre en koordineret indsats. Dette gælder ikke specifikt for mental sundhed men for hele sundhedsområdet. Spørgeskemaundersøgelsen blandt kommunerne viser, at størstedelen af indsatserne, der er spurgt til, er finansieret af kommunens egne midler, i modsætning til ekstern finansiering fra eksempelvis satspuljer. Derudover er langt de fleste i drift, jf. tabellen nedenfor. Indsatsområde (n varierer) Egne midler Tidsubegrænset Systematisk opsporing af fødselsdepression (n=46) 100 % 95 % Programmer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning (n=44) 100 % 84 % Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge (n=38) 100 % 69 % (97 %)* Systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer i 80 % 73 % jobcentrene (n=15) Systematisk anvendelse af forebyggende hjemmebesøg 100 % 100 % til opsporing af mentale helbredsproblemer blandt ældre (n=13) *28 % af kommunerne angav, at de havde flere tilbud, og at disse både var i tidsubegrænset og tidsbegrænset drift. Måling af kapacitet i kommunerne - det overordnede billede Generelt for indsatsområderne gælder det, at særligt kommunerne indenfor denne kortlægnings korte tidshorisont har vanskeligt ved at estimere det årlige antal ydelser, udgifter, personaleforbrug og i flere tilfælde antallet af borgere, der modtager tilbuddene. De færreste kommuner registrerer disse oplysninger på indsatsniveau, og i de få tilfælde, hvor det er angivet, er det ikke meningsfuldt at sammenligne indsatserne, da de eksempelvis varierer i varighed, personalesammensætning, målgruppe og indhold. Overvejelser om kapacitetsudnyttelsen omfatter derfor udbredelse, metoder og kvalitet af tilbud. Undersøgelsen har indledningsvist kortlagt, at mange kommuner på nuværende tidspunkt ikke tilbyder alle de fem udvalgte indsatser. Dette gælder særligt indsatserne omkring opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcenteret og i de forebyggende hjemmebesøg. Der kan derfor være mulighed for at øge anvendelsen af indsatserne på landsplan. Ser man på de kommuner, der udbyder indsatserne,

12 12 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom viser undersøgelsen, at der kan være mulighed for at nå en bredere del af borgerne i kommunen. Dette gælder skolerne, og det gælder de indsatsområder, der omfatter opsporing (forebyggende hjemmebesøg, jobcentrene og - i begrænset omfang - sundhedsplejen). Derudover fremgår det af undersøgelsen, at der på de indsatsområder, hvor der anvendes opsporing, er potentiale for at indføre en mere systematisk tilgang. Flere steder foretages et indledende subjektivt skøn over behov for nærmere udredning og indsats, hvilket til trods for personalets faglighed indebærer en risiko for ikke at identificere en mental problemstilling. Derudover benyttes meget forskellige opsporingsredskaber, fraset sundhedsplejen, der for hovedpartens vedkommende bruger samme redskab. Centrale anbefalinger i forhold til opsporingsredskaber kan være en mulighed for at sikre ensartethed og kvalitet i opsporingen. Endelig viser kortlægningen, at kommunernes tilbud eller opfølgende tilbud på de fem indsatsområder varierer ift. karakter og omfang af tilbud. Hvor det er muligt, kan der være et potentiale i at vurdere, om det er muligt i højere grad at iværksætte evidensbaserede programmer eller tilbud, hvor effekten i forhold til at forebygge psykisk sygdom og fremme mental sundhed allerede er påvist. I det efterfølgende uddybes de kommunale fund. Indsatser er koncentreret om børne- og ungeområdet Den kvantitative undersøgelse af kommunernes indsatser viser, at indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom i kommunerne er prioriteret på børne- og ungeområdet, Se tabel nedenfor. Dette bekræftes i den kvalitative undersøgelse. Tabel 1 Oversigt over, hvor stor en andel af kommunerne der tilbyder udvalgte indsatsområder til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Indsatser Andel Systematisk opsporing af fødselsdepression (n=61) 79 % Programmer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning i skolen (n=61) 79 % Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge (n=60) 73 % Systematisk opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentrene (n=59) 24 % Systematisk anvendelse af forebyggende hjemmebesøg til opsporing af mentale 26 % helbredsproblemer blandt ældre (n=54) Systematisk opsporing indenfor tre indsatsområder Den kommunale kortlægning omhandlede tre opsporingsindsatser: Opsporing af fødselsdepression via sundhedsplejersken, opsporing af mentale problemer i jobcentrene og i hjemmeplejen. Overordnet viser spørgeskemaundersøgelsen blandt kommunerne, at det er muligt at udbrede den systematiske opsporing af risikofaktorer og symptomer på psykisk sygdom yderligere. Kommunernes indsats på området er stadig, særligt i jobcentrene og i hjemmeplejen, i en udviklingsfase, hvor det kun er hhv. 24 % og 26 %, der gennemfører mere eller mindre systematiske opsporinger. Ses der på systematisk opsporing af fødselsdepressioner i den kommunale sundhedspleje, er denne udbredt i 79 % af kommunerne.

13 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 13 Variation i opsporingsredskaberne Opsporing foregår nogle steder kun blandt udvalgte grupper Spørgeskemaundersøgelsen viser endvidere, at redskaberne til opsporing varierer i jobcentrene og i hjemmeplejen (i jobcentrene nævnes SCL 8-AD 2, BDI II 3, screeningssamtaler og særligt udvalgte spørgeskemaer; i hjemmeplejen benyttes eksempelvis redskaberne SF-12 4, MMSE 5, WHO-5 6 ). Redskaberne benyttes til at opspore forskellige problematikker, eksempelvis generel mental helbredstilstand, demens, depression og angst. I sundhedsplejen anvender hovedparten af kommunerne det samme opsporingsredskab, Edinburgh Post-Natal Depression Scale 7. I de kommuner, der har angivet, at de foretager systematisk opsporing, kan der endvidere ligge et potentiale i at gennemføre opsporing blandt hele målgruppen, og ikke blot af individer, der skønnes at være i høj risiko for at have mentale helbredsproblemer. Blandt de 45 kommuner, der har angivet, at de har en systematisk indsats til opsporing af fødselsdepression, angiver eksempelvis 40, at de foretager opsporingen blandt alle mødre eller alle forældre, mens fem kun foretager opsporing blandt mødre/forældre i risikogruppen. Samme tendens synes at gøre sig gældende i jobcentrene og i hjemmeplejen. På ældreområdet viser kommentarerne i spørgeskemaundersøgelsen endvidere, at der - om muligt - kan være et potentiale i at komme ud til en større gruppe af ældre. Hvor kommunerne har angivet det, takker omkring halvdelen af ældre over 75 år ja til tilbuddet om det forebyggende hjemmebesøg. Erfaringsmæssigt tager psykisk sårbare og udsatte ældre dog ikke imod tilbuddet, hvilket vanskeliggør opsporing af mentale helbredsproblemer via de forebyggende hjemmebesøg. Opsporing foretages flere steder som led i den daglige drift Variation i de opfølgende tilbud på beskæftigelses- og ældreområdet samt i sundhedsplejen. Flere kommuner angiver i spørgeskemaundersøgelsen, at opsporingsindsatsen foretages af personalet i sundhedsplejen/jobcentrene/hjemmeplejen (efter mindre kompetenceudvikling) og integreres i den daglige drift uden betydelige ekstraomkostninger. Omkostningerne til opfølgende tilbud er, som nævnt tidligere, vanskelige for kommunerne at estimere. Inden for de tre indsatsområder, hvor der foretages opsporing, viser resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen en betydelig variation i de kommunale, opfølgende tilbud og i de personalegrupper, der varetager tilbuddene. På beskæftigelsesområdet omfatter det tilbud om mindfulness, psykologsamtaler, psykiatersamtaler, coachog mentorforløb, evt. suppleret af tilbud om fysisk aktivitet. Forældre med risiko for/symptomer på fødselsdepression kan modtage tilbud som fx ekstra besøg af sundhedsplejersken, psykolog- og psykoterapeutsamtaler samt fødselsdepressionsgrupper. 2 SCL 8-AD benyttes til opsporing af angst, depression og følelsesmæssige forstyrrelser. Søgaard, HJ: Psychometric analysis of Common Mental Disorders Screening Questionnaire (CMD-SQ) in long-term sickness absence. Scand J Public Health November 2009 vol. 37 no Becks Depression Inventory II 4 The 12-Item Short Form Health Survey 5 Mini Mental State Examination 6 WHO-Five Well-being Index 7 Benyttes til opsporing af fødselsdepression hos kvinder.

14 14 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom På ældreområdet kan de kommunale tilbud fx være aktivitetscentre, livsmodsgrupper, rådgivning og samtale- og gruppeforløb. Der drages endvidere nytte af frivillige indsatser fx besøgsvenner. Angivelserne af faggrupper i spørgeskemaundersøgelsen viser, at der i flere af de kommuner, der gennemfører tidlig opsporing, benyttes specialiseret personale såsom psykologer og psykiatere i de opfølgende tilbud. Programmer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning på skoleområdet Stor variation i de valgte programmer På skoleområdet har 79 % af kommunerne i den kvantitative undersøgelse angivet, at de arbejder med programmer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning. Af disse kommuner angiver 52 %, at programmerne er iværksat på alle skoler i kommunen. Der foreligger derfor stadig udviklingsmuligheder i en udbredelse af evidensbaserede skoleprogrammer til flere skoler. Derudover viser spørgeskemaundersøgelsen, at typerne af de anvendte programmer varierer. Mest udbredt er de evidensbaserede programmer (Familieklassekonceptet, LP 8, PALS 9, PMTO 10 og De Utrolige År 11 ), men der henvises dog også til almindelige mobbe-politikker, trivselsmålinger, klassemøder med konflikthåndtering etc. Kommunerne nævner i de kvalitative interviews, at inklusion i højere grad vinder indpas i skolerne og på fritidsområdet, og at dette stiller krav til lærere og pædagoger. Det nævnes, at der er gode erfaringer med rådgiver- og ressourcefunktioner på skolen såsom socialrådgivere, AKT-vejledere 12 og familierådgivere. Øvrige tiltag til fremme af trivsel på skolerne kan være skilsmisse- og sorggrupper, stort fokus på opfølgning af fravær og løbende undervisningsmiljøvurderinger. Tilbud målrettet psykisk sårbare unge Den kvantitative undersøgelse viser, at 73 % af kommunerne har tilbud målrettet psykisk sårbare unge. Indsatserne er mangeartede, men koncentrerer sig især om rådgivning, akuttilbud, udgående tilbud eller gruppetilbud. Omfanget af indsatser er særligt stort i storbykommunerne, hvor misbrugsproblematikker og sociale problemer er koncentreret. Det er kommunernes erfaring, at unge i overgangssituationer er særligt sårbare, og derfor nævnes der i interviewene eksempler på samarbejder med uddannelsesinstitutioner og særlige unge-organiseringer (i kommunen), der skal koordinere sårbare unges overgang fra børn til voksne. Måling af kapacitet i regionerne - det overordnede billede Selvom regionerne i højere grad end kommunerne har opgjort kapaciteten i indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom, er nogle områder stadig vanskelige at opgøre. For den sygdomsspecifikke psykoedukation gælder det eksempelvis, at den flere steder er integreret i behandlingsforløbene, og at 8 Læringsmiljø og pædagogisk analyse 9 Positiv Adfærd i Læring og Samspil 10 Parent Management Training Oregon 11 De Utrolige År er en række veldokumenterede indsatser, som kan hjælpe børnene og styrke deres muligheder for et godt liv. 12 Adfærd, Kontakt, Trivsel

15 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 15 data om udgifter og personaleressourcer derfor er svære at udskille. For PsykInfo og de regionale centre for selvmordsforebyggelse er udgifter og personaleressourcer for de fleste regioner mulige at identificere, dog er der forskellig praksis for at registrere borgere tilknyttet institutionerne. Hvor det er muligt at sammenligne på tværs af regionerne, tegner der sig et overordnet billede af store variationer i de relative tal for hhv. patienter der modtager sygdomsspecifik psykoedukation samt i udgifter til PsykInfo og de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. tabel nedenfor. Tabel 2 Oversigt over antal patienter der modtager sygdomsspecifik psykoedukation samt i udgifter til PsykInfo og de regionale centre for selvmordsforebyggelse, pr borgere. Fordelt på regioner. Antal borgere, der årligt modtager sygdomsspecifik psykoedukation, pr borgere Årlig udgift (kr.) til PsykInfo pr borgere Midtjylland 3, Syddanmark 5, Hovedstaden Sjælland 2, Nordjylland Årlig udgift (kr.) til det regionale center for selvmordsforebyggelse pr borgere Sygdomsspecifik psykoedukation - i alle regioner Generel psykoedukation/patientuddannels e - ligger også i PsykInfo-regi PsykInfo - stor berøring med borgerne Alle regioner har sygdomsspecifik psykoedukation til mennesker med skizofreni, affektive lidelser og spiseforstyrrelser (for Region Hovedstaden som en integreret del af pakkeforløbene i ambulatorierne). For de øvrige sygdomsområder varierer udbuddet af sygdomsspecifik psykoedukation. Undervisningen varierer i form (dog primært gruppeundervisning), længde og indhold. Det samme gør sig gældende for antallet af patienter, der modtager undervisning. Dette svinger fra 2,1 pr borger i Region Sjælland til 5,6 pr borgere i Region Syddanmark. Region Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland tilbyder generel psykoedukation/ patientuddannelse til voksne, børn under 18 år og pårørende. For Region Midtjylland og Syddanmarks vedkommende henvises der til undervisning i regi af PsykInfo. Region Sjælland og Region Hovedstaden angiver, at de ikke tilbyder generel psykoedukation/patientuddannelse - begge regioner tilbyder dog i regi af PsykInfo gruppebaseret undervisning. Region Nordjylland gennemfører ca. 40 årlige forløb, og forløbene estimeres at koste regionen ca. 500 medarbejdertimer. Alle regioner leverer foredrag/temaaftener i PsykInfo-regi. Alle regioner på nær Region Nordjylland tilbyder gruppebaseret undervisning (Region Nordjylland leverer undervisningen i andet regi) og telefonrådgivning, og alle regioner på nær Region Midtjylland tilbyder personlig rådgivning. I store tal har Region Midtjylland en årlig berøring med borgere, Region Syddanmark med 8100 borgere (hertil kommer et uspecificeret antal borgere der modtager gruppebaseret undervisning) og Region Sjælland med borgere. Af disse tal udgøres langt størstedelen af borgere, der kommer til oplysningsarrangementer.

16 16 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom Målgrupperne er alle borgere, herunder blandt andet kommunalt ansatte, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Budget og antal årsværk for PsykInfo varierer meget fra kr. pr borgere årligt i Region Hovedstaden til ca kr. pr borgere årligt i Region Sjælland. Center for selvmordsforebyggelse I regi af de regionale centre for selvmordsforebyggelse tilbyder alle regioner information og undervisning, og som angivet i specialevejledningerne for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri en specialiseret indsats overfor hhv. selvmordstruede børn, unge og voksne, samt børn og voksne der har forsøgt selvmord. 13. De regionale centres ressourcer og antallet af behandlede patienter varierer. Region Syddanmark har årligt kontakt med over borgere, der enten er i behandling, til undervisning eller i rådgivning. Region Sjælland angiver at have 161 borgere knyttet til centeret. Region Syddanmark har over 20 årsværk ansat, mens Region Sjælland har 2,5 årsværk. Dette afspejles også i de årlige udgifter forbundet med centrene: disse varierer fra ca kr. pr borgere i Region Syddanmark til ca kr. pr borgere i Region Sjælland. 13 I Region Sjælland tilbydes børn under 15 år, der er selvmordstruede eller har forsøgt at begå selvmord behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.

17 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 17 3 Metode Kortlægningen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt landets 98 kommuner, en spørgeskemaundersøgelse blandt de fem regioner og interviews/fokusgruppeinterviews med deltagelse fra 10 kommuner. Gennemførelsen af ovenstående er sket i perioden 26. september til 6. november Formål med undersøgelserne Udvælgelse af indsatser Spørgeskemaundersøgelser Formålet med spørgeskemaundersøgelserne til kommunerne og regionerne er at afdække kapaciteten til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom på landsplan. Af tidsmæssige årsager er kortlægningen blevet afgrænset til en række udvalgte kommunale og regionale indsatser. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL, Danske Regioner, Socialog Integrationsministeriet, Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning valgt at fokusere spørgeskemaet på fem centrale indsatser inden for emnet for kommunerne og fire for regionerne. Inden for hver af de centrale indsatser er der spurgt til antal årlige ydelser af tilbud, antal borgere der modtager tilbuddet, medarbejdere tilknyttet tilbuddet, skøn over de årlige udgifter forbundet med tilbuddet, etc. I udvælgelsen af indsatsområderne er indgået overvejelser om forebyggelsespotentiale, specificitet, dækningsgrad og at undgå overlap med andre kortlægninger under regeringens psykiatriudvalg (se kapitel 1.1). For kommunernes vedkommende blev følgende indsatsområder udvalgt: Opsporing af fødselsdepression via sundhedsplejen Skoleprogrammer til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning Tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge Opsporing af mentale helbredsproblemer i jobcentre Opsporing af mentale helbredsproblemer blandt ældre via de forebyggende hjemmebesøg. For regionernes vedkommende blev følgende indsatsområder udvalgt:

18 18 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom Tilbud om sygdomsspecifik psykoedukation Tilbud om generel psykoedukation/patientuddannelse Tilbud i regi af PsykInfo Tilbud i regi af det Regionale Center for Selvmordsforebyggelse. Via spørgeskemaundersøgelser var det ønsket at få belyst, hvorvidt indsatsen findes i kommunen/regionen, antal årlige ydelser af tilbud, antal borgere der modtager tilbuddet, antal medarbejdere tilknyttet tilbuddet, samt skøn over årlige udgifter forbundet med tilbuddet. Pilottest Følgebrev Udsendelse For at sikre relevansen af spørgeskemaerne blev de pilottestet i tre kommuner og én region. Pilottestene gav anledning til en række justeringer i spørgsmålene. Med invitationerne til spørgeskemaundersøgelserne sendte COWI endvidere et følgebrev fra Sundhedsstyrelsen. Spørgeskemaet til kommunerne blev udsendt d. 8. oktober med frist d. 22. oktober. Se skemaet i bilag 1. De, der ikke havde besvaret, fik udskudt fristen til d. 25. oktober. Blandt de, der ikke havde svaret her, gennemførte COWI en rundringning for at påminde om undersøgelsen og høre, om der var spørgsmål. De sidste besvarelser blev modtaget d. 30. oktober. Spørgeskemaet til regionerne blev udsendt d. 12. oktober med frist d. 29. oktober. Se bilag 2. D. 25. oktober blev der udsendt en påmindelse om undersøgelsen, og d. 30. oktober blev sidste svar modtaget. Interviews med kommunale sundhedschefer/ ressourcepersoner Interviewguide Interviews For at supplere den kvantitative undersøgelses nedslagsområder og give et dyberegående billede af kommunernes arbejde på området gennemførtes en række interviews (4 fokusgruppeinterviews, 1 telefoninterview) med kommunale sundhedschefer/ressourcepersoner på området. Der deltog personer fra i alt 10 kommuner. Alle deltagere modtog en interviewguide mhp. forberedelse af emnerne inden interviewene. Interviewene var semistrukturerede, og emnerne for interviewene omhandlede: Kommunale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom Politik for mental sundhed Kommunens organisering på området Kompetencer Rekruttering og tidlig opsporing Kapacitet og udviklingsmuligheder, herunder økonomi Samarbejde, herunder med frivillige. 12 kommuner blev inviteret, og 10 kommuner deltog i interviewene. Udvælgelsen af kommuner er sket på baggrund af geografi, størrelse og socioøkonomi, vurderet

19 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom 19 ud fra det socioøkonomiske nøgletal 14. Nedenfor er en oversigt over de deltagende kommuner. Kommunerne er tilnærmelsesvist geografisk fordelt, og både store og mindre kommuner er repræsenteret. Der er en lille overrepræsentation af kommuner med et socioøkonomisk indeks over 1, dvs. kommuner der har et større udgiftsbehov end gennemsnittet. Deltagere i interviewene er angivet i bilag 3. Tabel 3 Oversigt over kommuner, som har deltaget i interviews, herunder kommunernes geografi, socioøkonomi og størrelse Kommune Region Socioøkonomisk nøgletal Indbyggere Haderslev Syddanmark 1, Sønderborg Syddanmark 1, Odense Syddanmark 1, Frederikshavn Nordjylland 1, Aalborg Nordjylland 0, Aarhus Midtjylland 1, Holstebro Midtjylland 0, Gladsaxe Hovedstaden 1, København Hovedstaden 1, Vordingborg Sjælland 1, Spørgeskemaundersøgelserne Spørgeskemaernes repræsentativitet Svarprocenten for den regionale undersøgelse er 100 %, og datamaterialet er derfor repræsentativt for alle regioner. Af tabellen nedenfor fremgår det, at 61 af alle kommuner (62 %) udfyldte spørgeskemaet omhandlende udvalgte indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom. Svarprocenten varierer med regionstilhørsforhold. Andelen af kommuner fra Region Nordjylland, der har svaret, er eksempelvis 45 %, mens andelen af kommuner fra Region Sjælland, der har svaret, er 76 %. Der er en større andel af store kommuner, 69 %, der har besvaret spørgeskemaet, i forhold til andelen af små kommuner (55 %). Endelig er der set på det socioøkonomiske indeks for kommunerne. Gennemsnittet for de besvarende kommuner er 0,98 for de deltagende kommuner (gennemsnit for alle kommuner = 1), medianen er 0,92. Tabel 4 Fordeling af besvarelser på hhv. region og kommunestørrelse 14 Nøgletallet måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen. Det er kriterier som fx. 'Antal årige uden beskæftigelse' og 'Antal psykiatriske patienter'. En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne.

20 20 Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed/forebyggelse af psykisk sygdom Spørgeskema om indsatser Alle kommuner Antal Procent Antal Alle % 98 Region Midtjylland % 19 Syddanmark % 22 Hovedstaden % 29 Sjælland % 17 Nordjylland 5 45 % 11 Kommunestørrelse* Lille % 33 Mellem % 33 Stor % 32 Socioøkonomisk nøgletal Gennemsnit deltagende kommuner Gennemsnit alle kommuner 0,98 1 * Kommunerne er opdelt i tre grupper efter antal indbyggere. 'Lille' omfatter den tredjedel af kommunerne, der har det laveste indbyggertal og 'stor' den tredjedel af kommunerne med det højeste indbyggertal. Der er en acceptabel kvantitativ repræsentation af kommuner i undersøgelsen. Der er en tendens til, at lidt flere store kommuner og kommuner med lavere udgiftsbehov end gennemsnittet har svaret på spørgsmålet. Der ses endvidere en vis geografisk skævhed i besvarelsen, og endelig kan kommunerne i højere grad have tendens til at svare, når de har relevante indsatser at rapportere. Samlet set kan det betyde, at resultaterne viser en større dækningsgrad af indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykiske sygdom, end hvis alle kommuner havde svaret.

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende DANSKE PATIENTER Børn som pårørende Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende Børn som pårørende Baggrund Hvert år oplever 82.000 danske børn, at deres mor eller

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Mental sundhed - Kommunernes praksis og udfordringer på området.

Mental sundhed - Kommunernes praksis og udfordringer på området. Mental sundhed - Kommunernes praksis og udfordringer på området. Kamilla Bolt, COWI Undersøgelse 2009 Kvantitativ undersøgelse baseret på KL's "Godt i gang" fra september 2008 Oversigt over forebyggende

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september Anna Paldam Folker Forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE 2017 H.C. Andersens Hotel Den 20. september MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? Positiv

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud Punkt 12. Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 2017-012717 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune.

Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg Kommune. Ansøgning om støtte til udarbejdelse af en analyse samt efterfølgende udvikling og målretning af aftenskolernes tilbud. Mental sundhed og øget trivsel - Aftenskolernes særlige rolle for borgere i Aalborg

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November,

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November, APPENDIKS Jobcenter survey Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene November, 1 www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A Copenhagen N Denmark T: + 33 1 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 111 Stockholm Sweden

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere