Tilbage til arbejde. Forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet med ergoterapeutisk intervention

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbage til arbejde. Forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet med ergoterapeutisk intervention"

Transkript

1 Tilbage til arbejde Forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet med ergoterapeutisk intervention

2 Forord Hver dag er mennesker eller svarende til fem procent af arbejdsstyrken hjemme fra arbejde, fordi de er syge. Det koster samfundet milliarder og næsten hver femte sygemeldte medarbejder kommer i fare for at miste sit forsørgelsesgrundlag. Psykiske lidelser og sygdomme i bevægeapparatet tegner sig for langt den overvejende del af de langvarige sygdomsforløb. Sygdom er et grundvilkår for mennesket. Meget forskning tyder også på, at der skal en bred indsats til for at undgå, at langtidssygemeldte medarbejdere mister deres arbejde. Resultaterne fra det store danske TTA projekt ( ) bygger blandt andet på disse tre grundelementer: En tværfaglig afklaring En øget koordinering En tidligere indsats Ergoterapeuter har et solidt fundament af sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer, som er væsentlige i arbejdsfastholdelsen. Men ikke kun kerneydelser indenfor ergonomirådgivning, hjælpemiddelformidling, forflytnings- og løfteteknik er eksempler på ergoterapeuters kompetenceprofil i relation til opgaverammen. Ergoterapeuter er uddannede til at fokusere på borgerens ressourcer og analysere den samlede funktion fx med brug af ICF-rammen. Borgerens ressourcer skal afklares og afstemmes med borgerens egne forventninger, også når det gælder inklusion af svagere grupper på arbejdsmarkedet. Eftersom det er en ergoterapeutisk spidskompetence at fokusere på muligheder og potentialer med høj grad af brugerinddragelse, samt finde løsningsmodeller der tager udgangspunkt i den aktuelle praksis, er ergoterapeuter således oplagte samarbejdspartnere i arbejdsrehabiliteringen. Ergoterapeutforeningen anbefaler derfor, at mange flere ergoterapeuter inkluderes i dette vigtige arbejde i kommunerne, således at flest mulige borgere har eller får et aktivt arbejdsliv. 2 Gunner Gamborg Formand for Ergoterapeutforeningen

3 Indledning Regeringen har formuleret et mål om at nedsætte sygefraværet med 20 procent frem til år Folketinget vedtog i november 2008 den aftale om sygefravær, som arbejdsmarkedets parter blev enige om i oktober Aftalen indebærer kort fortalt, at der bliver sat 39 nye initiativer i værk for at nedbringe det stigende sygefravær på arbejdsmarkedet. I maj 2009 vedtog Folketinget et lovforslag, der skal styrke den beskæftigelsesrettede indsats over for sygemeldte borgere. Forslag 37 i denne aftale omhandler iværksættelse af et større tilbage til arbejde (TTA)-projekt med 20 projektkommuner. Projektet bygger på erfaringerne fra forskellige mindre danske og udenlandske TTA-forsøg, hvor særligt tre tiltag har vist sig at have en effekt i forhold til en hurtigere tilbagevenden til arbejdet: Sygefravær og TTA er et nyere forskningsfelt i Danmark, og det meste af den internationale forskning omhandler mennesker med bevægeapparatsbesvær. Nyere systematiske reviews konkluderer, at der er moderat evidens for, at såkaldte multidisciplinære interventioner kan fremme en tidlig tilbagevenden til arbejdsmarkedet blandt medarbejdere sygemeldt med bevægeapparatsbesvær, særligt lænde-rygsbesvær. Der er imidlertid næsten ingen forskningsbaseret viden om interventioner, der fremmer TTA for personer med stressrelaterede sygdomme eller dårligt mentalt helbred. I en undersøgelse af værdien af tilbage til arbejde-initiativer (Franche 2007) kunne konkluderes, at deltagernes hyppigste begrundelse for ikke at imødekomme tilbud om jobtilpasning på arbejdspladsen var oplevelsen af manglende fysisk parathed. Andre studier kan dokumentere, at deltagernes oplevelse af værdien af delelementer var afgørende for den samlede TTA-proces (Fleten, 2004; Heymans, 2006). Disse studier understreger betydningen af en aktiv og individuel deltagerinvolvering i TTA-processen. Den værdi, deltagerne tillagde arbejdet, blev beskrevet i et kvalitativt studie fra Canada 2002 (Shaw, 2002), hvor sygefraværets varighed og længde blev afspejlet i den identitet, arbejdet medførte. Denne betydning var af såvel emotionel som social karakter. Motivationen for TTA-processen i denne undersøgelse reflekterede de værdier, deltagerne oplevede arbejdet i. 3 En tværfaglig afklaring En øget koordinering En tidlig indsats

4 4

5 Ergoterapeutisk intervention Det er en ergoterapeutisk spidskompetence at fokusere på muligheder og potentialer i en klientcentreret praksis med løsningsmodeller, der tager udgangspunkt i den aktuelle praksis. Ergoterapeuter er således oplagte samarbejdspartnere på jobcentrene i relation til arbejdsfastholdelse. Den ergoterapeutiske grunduddannelse er forudsætningen herfor, men også kerneydelser indenfor ergonomirådgivning og hjælpemidler giver ergoterapeuter en unik kompetenceprofil i relation til opgaverammen og/ eller TTA-koordination. Derfor kan ergoterapeuter med fordel indgå i udarbejdelsen af detaljerede arbejdsevnevurderinger og arbejdsmarkedsrehabilitering ud fra standardiserede undersøgelsesredskaber. Funktionsvurdering ved sygefravær, rehabilitering og førtidspension er en vurdering af misforholdet mellem arbejdstagerens personlige forudsætninger og de opgavekrav, arbejdet stiller. De ergoterapeutiske arbejdsprocesser målrettes: opnås blandt andet gennem støtte, vejledning, træning og undervisning. Ergoterapeuter sætter aktivitet, aktivitetsudøvelse og aktivitetsfremme i fokus i en klientcentreret praksis. Udgående funktioner, som særlig rettes mod arbejdspladsen Vejledning af/sparring i forhold til kommunens virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere Vurdering af arbejdsmiljøkrav Vejledning i forhold til arbejdsgiver vedrørende omkostninger i forbindelse med eventuelle arbejdspladsændringer Vejledning og afprøvning af hjælpemidler Beskrivelse af borgers/arbejdstagers funktionsevneniveau Vejledning i forbindelse med pensionsansøgninger Fremme af menneskelig aktivitet sætter mennesker i stand til at vælge, tilrettelægge og udføre de aktiviteter, de finder nyttige eller meningsfulde i deres miljø. Midler og muligheder for involvering i egen problemløsning Ergoterapeuter har grundlæggende viden og kompetencer i forhold til at analysere den langtidssyges funktionsniveau og aktivitetsformåen i den samlede livssituation. Når disse kompetencer samtidig kombineres med erfaringer indenfor ergonomi og rehabilitering udgør ergoterapeuter oplagte samarbejdspartnere i de tværfaglige projektteams. Udenlandske erfaringer fra for eksempel Canada viser også, at ergoterapeuter i stor stil tilknyttes TTA-opgaver og -projekter. 5

6 Tilbage til arbejde Når en medarbejder er i fare for at meskifte væk fra en ren biomedicinsk flerdimensionelt perspektiv med fy- miste tilknytningen til arbejdsmar- tilgang mod en helhedsorienteret sisk, social, psykologisk og økonomisk kedet, er der mange gode grunde til at tværfaglig og tværsektoriel indsats. implikation for den enkelte langtids- sætte ind: Disse resultater har fået tiltagende syge. Men initiativerne i tilbage til opmærksomhed i de danske TTA- arbejde bør komplementere ønsket At fastholde en kompetent projekter og udgør et fundament i om deltagernes autonomi for at sikre medarbejder indsatsen (Gensby, 2007). engagement. At forebygge og minimere sygefravær Norske studier viser, at der er mange Kompliance i processen bør ses i At minimere risikoen for perma- årsager til sygefravær. Diagnoseba- forhold til deltagernes holdninger nent udstødning fra arbejdsmar- serede kriterier og sygdomsfokuseret og værdier for at finde den bedste kedet rehabilitering kan på den baggrund løsning. Loisel et al. (2005) beskriver have svært ved at imødekomme betydningen af et formuleret fælles Flere forskere vurderer, at en tidlig de udfordringer, som vurdering af værdigrundlag i TTA-projekter, idet indsats (efter 4-12 uger) og seriøs erhvervsevne efter langtidssygefra- de rehabiliterende medarbejdere udredning er vigtigt for, at medar- vær fordrer, og derfor giver TTA- ellers kan have et højere fokus på ob- bejdere kan vende tilbage til arbejde projekterne nye og formentlig bedre jektivt målbare værdier og mindre på efter en langtidssygemelding. Tidlig muligheder for at muliggøre en aktiv udvikling af deltagernes ressourcer. indgriben er dog ikke nødvendigvis arbejdsfastholdelse. Klientcentre- Således kan deltagerne uden indivi- ensbetydende med tidlig tilbageven- ringen eller borgerinddragelsen er duelt engagement overbevises til at den, men bør betyde tidlig kontakt, imidlertid afgørende for, om den lang- mene, at tilbagevenden til arbejdet er udredning og udarbejdelse af plan for tidssyge oplever motivation og aktiv den optimale løsning. Denne tilgang tilbagevenden. deltagelse i TTA, hvilket bør have kan forstærke en negativ holdning 6 Der er både samfundsmæssige fuld opmærksomhed i den samlede arbejdsfastholdelsesindsats. over for TTA (Loisel, 2001). problemstillinger og strukturelle Særligt har forskningsresultaterne elementer i relation til sygefravær. Konsekvenserne og betydningen af peget på, at samarbejdet med den Canadisk forskning på området (Sher- sygefraværet for den langtidssyge sygemeldtes arbejdsplads er vigtigt i brooke-studiet) har ført til et paradig- skal for TTA-medarbejderne ses i et forhold til de interventioner, der skal

7 fremme tilbagevenden til arbejdet. Incitamentet til en målrettet tværsektoriel og tværfaglig indsats i forhold til arbejdsfastholdelse også indbefattende langtidssygefravær er i Danmark overvejende forankret i Jobcentrene. Det generelle formål defineres primært til: At fastholde borgeren/arbejdstageren på arbejdsmarkedet At vejlede ergoterapeutisk ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet At afklare borgerens/arbejdstagerens funktions- og arbejdsevne At medvirke til sundhedsfremme og forebyggelse af bevægelsesapparatproblemer 7

8 Ergoterapeutisk intervention og tilbage til arbejde ved bevægeapparatsproblemer Ergoterapeutiske kvalifikationer og kompetencer giver nogle gode forudsætninger for at intervenere i arbejdsfastholdelsesprocessen. De ergoterapeutiske kernekompetencer indenfor aktivitet og deltagelse betyder, at arbejdstagerens totale aktivitetssituation bliver perspektiveret i fastholdelsesprocessen. 8

9 Case Arbejdsgiver kontaktede Jobcenteret angående en 32-årig kvindes lange sygemeldingsperioder. Kvinden havde en mellemlang Ergoterapeuter har praktiske og nale hjemmepleje i Horsens Kommune videregående uddannelse og analytiske redskaber til at kunne med afdækning af arbejdskulturens ansat i fast job. Sygemeldin- undersøge og analysere borgerens betydning for fravær er udgangs- gerne var forårsaget af leddegigt funktions- og arbejdsevne. På bag- punktet for en antropologisk ana- samt en depression. Kvinden grund heraf afklares, hvilke strate- lyse af arbejdsmiljøet i ældreplejen. ønskede at genoptage arbejdet, giske indsatser der skal igangsættes Titlen på erhvervs-ph.d.-projektet er og arbejdsgiver ønskede hjælp til indenfor arbejdstagerens virksomhed Krydspres og arbejdets meningsfuld- at stabilisere arbejdsforholdet. og eget hjem. Herudfra udarbejdes hed i den offentlige plejesektor af Jobcenterets virksomhedskon- en skriftlig ergonomisk vurdering. ergoterapeut, master i Sundhedsan- sulent samt fastholdelses- Funktions- og arbejdsevne samt god tropologi Kim Bartholomæussen. ergoterapeut deltog i et møde, etik danner grundlaget for vurderin- hvor der blev lagt en plan for gen af, om borgeren/arbejdstageren Nedbringelse af sygefravær er en pro- tilbagevenden til arbejdet. Der skal støttes i nuværende arbejdssi- ces, der ikke kan reduceres til enkelte var behov for ændring af arbejds- tuation, eller om der skal findes andre indsatsområder, men nødvendiggør opgaver, definering af psykiske løsninger. en systematisk koordinering. Det er og fysiske skånehensyn, nedsat en arbejdslivsproblemstilling, der timetal samt afprøvning og Flere ergoterapeuter har også valgt et nødvendiggør en såvel fysisk som indkøb af hjælpemidler. Planen afsæt i sygefravær og TTA-proces for social rehabilitering. blev iværksat og justeret med en deres ph.d.-projekter. Aktuelt er der måneds interval over en længere igangsat et tværsektorielt TT-projekt Koordination af TTA-indsatsen stiller periode. Kvindens helbredssitua- på Århus Sygehus i forhold til patien- derfor krav om medarbejderkompe- tion blev diagnosticeret til svær ter, der har fået foretaget en stivgø- tencer, der ikke kun retter sig mod og irreversibel og med udgangs- rende rygoperation. Titlen på ph.d- sundhedsfremme, forebyggelse og punkt i dette, samt afprøvning projektet er Effekten af moderne rehabiliteringsstrategier til patienter, fastholdelse, men også indenfor betydningen af aktivitetsformåen og på arbejdspladsen, blev kvinden indstillet til fleksjob på virksom- 9 der får foretaget en stivgørende den langtidssyges aktive deltagelse heden. Dette var muligt på grund rygoperation af ergoterapeut, cand. og motivation for TTA. Ergoterapi af en konstruktiv dialog mellem scient.san Lisa Gregersen Østergaard. samler dette. jobcenteret og en rummelig og Men også sygefravær i den kommu- fleksibel arbejdsplads.

10 Ergoterapeutisk intervention og tilbage til arbejde ved psykisk sygdom 10 Der er næsten ingen forskningsbaseret viden om interventioner, der fremmer sundhedsmæssig forsvarlig tilbagevenden til arbejde efter sygefravær for personer med stressrelaterede sygdomme og dårligt mentalt helbred. Men erfaringer fra konkrete projekter viser, at folk kommer hurtigere over en depression og har mindre risiko for tilbagefald, hvis de bevarer en tilknytning til arbejdspladsen og gradvist kan komme tilbage til jobbet i takt med, at de får det bedre. Etablering af TTA-koordination som en del af behandlingen af psykisk syge er endnu kun forsøgsvis afprøvet. Der er meget lidt dokumentation for, hvilken indsats der kan muliggøre arbejdsmarkedsfastholdelse af psykisk syge. Der mangler endvidere forskning, der kan belyse, hvad der skal til, for at en arbejdsgiver i det hele taget vil overveje at ansætte en sindslidende i sin virksomhed (Johansen, 2009). Det kan synes nærliggende at have den forestilling, at en TTA-konference vil give sindslidende et godt fundament for tilbagevenden til jobbet, men der er barrierer for, at dette kan ske. Disse barrierer findes indenfor såvel personorienterede, organisatoriske, sygdomsmæssige og strukturelle forhold. Med henblik på en ligeværdig behandling af mennesker på arbejdsmarkedet bør fastholdelsestilbud til mennesker med sindslidelser udvikles og tilpasses, og derefter indgå som en del af en generel TTA-indsats. Case En 43-årig kvinde fik efter en sportsskade tiltagende symptomer på stress/depression. Den fysiske skade helede, men kvindens fremmøde var fortsat ustabilt med kortere sygemeldingsperioder. Kvinden kom i medicinsk behandling for depression og sygemeldt tre uger, arbejdsgiver blev orienteret. Arbejdsgiver kontaktede Jobcenteret for fælles møde vedrørende plan for kvindens tilbagevenden til jobbet. Der blev afholdt fælles møde med kvinden, arbejdsgiver, virksomhedskonsulent samt ergoterapeut. Der blev lavet aftaler for delvis raskmelding, optrapning af timetal mm. Ergoterapeuten og kvinden mødtes efterfølgende på arbejdspladsen. Arbejdsopgaverne blev gennemgået, og der blev dels udvalgt opgaver samt lavet aftaler for skånehensyn. Arbejdsgiver blev inddraget, og kollegerne blev orienteret om kvindens opstart, skånehensyn mv. Planen blev afprøvet, og ergoterapeuten mødtes med kvinden på virksomheden med tre-fem ugers interval for at følge og justere processen regelmæssigt. Efter otte måneder var kvinden tilbage på fuld tid i sit ordinære job.

11 Litteratur På trods af de flere indbyggede modsætningsforhold, som casen Fleten Nils, Johnsen Roar, Førde Olav Helge; Length of sick leave - Why not ask the sick-listed? Sick-listed individuals predict their length of sick leave more accurately than professionals; BMC Public Health 2004, 4:46. Labriola Merete; Status på projekt Tilbage til arbejdet - TTA. Effektiv arbejdsfastholdelse efter langtidssygemelding pga en lidelse i bevægeapparatet; Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø illustrerer, understreges også, at kravet til TTA-koordinator fordrer kompetencer, der kan sætte patienten i centrum. Men også at arbejdsgiver kan være uvant med nuancerede løsningsmodeller, og at der ikke foreligger en målrettet fastholdelsesplan. Imidlertid synes der at være en tiltagende interesse i danske virksomheder for at engagere sig socialt, om end dette engagement primært retter sig mod virksomhedernes sociale kapital på et overordnet plan og særligt mod forskellige projekter udenfor virksomheden, der eventuelt ville kunne tilføre virksomheden en tilvækst i dens værdisætning. Franche Renèe-Louise, Corbière Marc et al; The Readiness for Return-to-Work (RRTW) scale: Development and Validation of a Self-report Staging Scale in Lost-time Claimants with Musculoskeletal Disorders; Journal of Occupational Rehabilitation /s , Franche Renèe-Louise, Severin Colette N et al; The Impact of Early Workplace- Based Return-to-Work Strategies on Work Absence Duration: A 6-Month Longitudinal Study Following an Occupational Musculoskeletal Injury; J Occup Environ Med. 2007; 49: Gensby Ulrik, Labriola Merete; Arbejdsnotat NFA, Oversigt over Tilbage Til Arbejde (TTA) initiativer; Forskningscenter for Arbejdsmiljø Heymans W Martijn, Vet Henrica C W de et al; Workers Beliefs and Expectations Affect Return to Work Over 12 Months; J Occup Rehabil ( 2006) 16: Johansen Kim; Tilbage til Arbejde Pligt eller sund fornuft, Masteropgave SDU 2009 Labriola Merete, Lund Thomas, Christensen Karl Bang; Resultater af sygefraværsforskning ; Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København Labriola Merete; Work environment factors associated with long-term sickness absence and return to work; Ph.D. Thesis National Institute of Occupational Health Copenhagen, Denmark Loisel Patrick, Falardeau Marlene et al; The values underlying team decisionmaking in work rehabilitation for musculoskeletal disorders; Disability and Rehabilitation, 2005; 27 (10): Regeringen juni 2008; Sygefravær en fælles udfordring, Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet. Shaw Lynn, Segal Ruth et al; Understanding return to work behaviors: promoting the importance of individual perceptions in the study of return to work; Disability and Rehabilitation, 2002; vol. 24, no. 4,

12 Ergoterapeutforeningen organiserer ca ergoterapeuter og studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters roller og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og værdi for borgerne og samfundet. Ergoterapeuter analyserer og identificerer det enkelte menneskes ressourcer, og bidrager på den måde til et samfund, hvor alle kan være inkluderede, aktive borgere i deres hverdag, uanset hvor og hvordan den foregår. 3. udgave Design: Karen Krarup. Foto: Jens Hasse/Chili Foto Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K Denmark etf.dk Læs mere på etf.dk/tta

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA)

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) af sygemeldte med længerevarende smertegener fra bevægeapparatet. Jørgen Kilsgaard, Kiropraktor, MPH (1) David Sherson, Cand.Med., Speciallæge (2) Ute

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING

BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING Til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Dokumenttype Evalueringsrapport Dato Februar 2014 BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUE- RING BRUG FOR ALLE KVALITATIV EVALUERING Revision 1 Dato Udarbejdet af

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere