Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform"

Transkript

1 Version juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Hvad er omfattet af loven? Hvad er offentligt hasardspil i turneringsform? Hvad er ikke omfattet af loven? Krav til deltagelse og afvikling Generelt Registrering af deltagere Indskud (buy-in) Turneringspuljen Redegørelse for spilleregler og beregning af præmiesummer Underretning om tidspunkt for afvikling Opsynspligt Ansøgning om bevilling m.v Ansøgningsproces Gebyr Krav til ansøger Hvad lægges der i øvrigt vægt på ved imødekommelse af en ansøgning? Høring af politiet Udstedelse af bevilling m.v Generelt Bevillingens gyldighed Flere bevillinger til samme bevillingshaver Vilkår for bevillingen Offentliggørelse af bevillingshaverne Bortfald, tilbagekaldelse m.v. af bevillinger Bortfald Tilbagekaldelse Fornyelse Afmeldelse Ændringer i bevillingen Regnskabsbestemmelser Tilsyn og kontrol Straffebestemmelser Klagevejledning Side 2 / 15

3 2 Praktiske oplysninger Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne i lov om offentligt hasardspil i turneringsform og henvender sig til borgere, selskaber og foreninger, der ønsker en bevilling til at afvikle offentligt pokerspil om penge i turneringsform. Lovgrundlaget er lov nr af 27. december 2009 om offentligt hasardspil i turneringsform og bekendtgørelse nr af 27. december Loven trådte i kraft den 1. januar Lov om offentligt hasardspil i turneringsform er ændret med virkning fra 1. april Lovændringen er foretaget i lov nr. 277 af 27. marts 2012 om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love. Spillemyndigheden udsteder bevilling til og fører tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform. Gevinster vundet ved offentlige pokerturneringer vil være skattepligtige som personlig indkomst. Deltagere i en offentlig pokerturnering skal selvangive gevinster, og der vil være tale om B-indkomst. Yderligere spørgsmål vedrørende beskatning af gevinster kan rettes til SKAT på tlf.nr Hvis du ønsker yderligere oplysninger om reglerne i lov om offentligt hasardspil, kan du kontakte Spillemyndigheden. Spillemyndighedens adresse er: Spillemyndigheden, Helgeshøj Alle 9, Postboks 197, 2630 Taastrup. Tlf.nr E-post: Hjemmeside: Hvis du ønsker at søge om en bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform, kan du hente (downloade) en ansøgningsblanket på Spillemyndighedens hjemmeside. 3 Hvad er omfattet af loven? 3.1 Hvad er offentligt hasardspil i turneringsform? Lov om offentligt hasardspil etablerer en ordning, der giver mulighed for offentligt at spille poker om penge i turneringsform. Poker er et kortspil, som i almindelighed gennemføres ved en række spillerunder. Spillet kan fortsætte inden for en fastsat tid, indtil spillerne enes om at slutte, eller indtil kun én spiller er tilbage i spillet. Hver spiller skal søge at danne en pokerhånd á fem kort. I nogle pokervarianter kan spilleren udvælge sine fem kort fra et større antal kort, således at fx åbne kort på bordet kan indgå i spillernes pokerhånd. Af almindelige former for pokerspil kan fx nævnes: Texas Hold em. Omaha. Side 3 / 15

4 Seven Card Stud. Five-card draw. En pokerturnering omfattet af denne lov skal være offentlig. Det vil sige, at alle personer over 18 år som hovedregel skal gives adgang til at deltage i en turnering, som der er meddelt bevilling til efter reglerne i loven. Loven giver kun mulighed for pokerspil i turneringsform. Ved spil i turneringsform forstås efter loven, at flere deltagere spiller en række spillerunder om jetoner (spillemærker) eller point. Den eller de spillere, som opfylder på forhånd fastsatte kriterier for at vinde turneringen (som regel spilles der indtil én spiller har vundet alle jetonerne), vinder pengegevinster, som betales af en samlet turneringspulje, og som først udbetales efter turneringens afslutning. Det er ikke muligt at opnå bevilling til at afvikle offentligt pokerspil som såkaldt kontantspil (hvorved forstås et spil, der afgøres efter hver enkelt spillerunde, modsat turneringsspil, der afgøres over en række spillerunder). Desuden giver loven kun mulighed for offentligt pokerspil i turneringsform, som foregår på et nærmere angivet sted, hvor deltagerne fysisk befinder sig på samme tid. Pokerspil på internettet omfattes således ikke af reglerne i loven. 3.2 Hvad er ikke omfattet af loven? Pokerspil, som ikke er omfattet af straffeloven, er heller ikke omfattet af lov om offentligt hasardspil i turneringsform. Poker, hvor der ikke spilles om økonomiske værdier, er således fx ikke omfattet af de regler, der beskrives i denne vejledning. 4 Krav til deltagelse og afvikling 4.1 Generelt Når der afholdes en offentlig pokerturnering, er der nogle generelle og grundlæggende krav, som skal være opfyldt. Det drejer sig om følgende: Deltagende spillere i en offentlig pokerturnering skal være fyldt 18 år. Kun personer over 18 år må få adgang til de lokaler, hvori en offentlig pokerturnering finder sted. Alle personer, som er fyldt 18 år, skal som udgangspunkt have adgang til at deltage i turneringen. Det er ikke tilladt at afvikle offentlige pokerturneringer for en afgrænset lukket personkreds som fx en forenings medlemmer. Den ansvarlige bevillingshaver kan dog fx nægte enkeltpersoner adgang til at deltage, hvor der er grund til at formode, at en person vil snyde under spillet eller opføre sig i strid med almindelige ordensregler, ligesom den ansvarlige bevillingshaver vil være berettiget til at bortvise personer i sådanne tilfælde. Side 4 / 15

5 Der skal deltage mindst 10 spillere i en offentlig pokerturnering fra spillets begyndelse. Hvis der ikke er mindst 10 spillere til stede fra turneringens start, må turneringen ikke gennemføres. Der må ikke finde andet kortspil sted i de lokaler, hvori en offentlig pokerturnering bliver afholdt. Dette gælder al slags kortspil (også andre kortspil end poker), uanset om spillerne skal betale for at deltage eller ej. Forbuddet omfatter ikke alene de lokaler, hvor selve turneringsspillet finder sted, men også tilstødende lokaler, der benyttes i forbindelse med den offentlige pokerturnering af bevillingshaver og dennes medhjælpere. Der må ikke anvendes spilleteknisk udstyr i forbindelse med en offentlig pokerturnering. Det vil sige, at selve spillet skal gennemføres som et traditionelt kortspil uden brug af tekniske hjælpemidler. Spillet må fx ikke afvikles på en computer. Der kan dog anvendes en maskine til at blande kort (kortblandemaskine). 4.2 Registrering af deltagere Bevillingshaver skal ved tilmeldingen registrere deltagernes navne, adresser og fødselsdatoer. Umiddelbart inden en turnering starter, skal bevillingshaver eller dennes medhjælpere ligeledes kontrollere de tilstedeværende spilleres identitet og sikre, at der kun deltager spillere, som er tilmeldt på forhånd. Den ansvarlige bevillingshaver skal således sørge for, at personer, der ikke er tilmeldt eller har betalt for deltagelse til den offentlige pokerturnering, ikke deltager i spillet. Ved kontrollen af spillernes identitet skal legitimation med billede, navn og fødselsdato som udgangspunkt foretrækkes. Kan en spiller imidlertid ikke fremvise legitimation med billede, må denne persons identitet kontrolleres på anden måde, fx ved fremvisning af et sygesikringsbevis. 4.3 Indskud (buy-in) En deltagers indskud (buy-in) i en offentlig pokerturnering må højst udgøre 300 kr. for en enkelt turnering, og deltagere kan betale for deltagelsen på selve dagen for turneringen. Betalingen skal være gennemført inden turneringsstart. Bevillingshaver skal kunne dokumentere, at dette er overholdt. Det kan ske ved, at det fremgår af et godkendt betalingssystem, at betalingen er sket rettidigt, eller hvis betalingen er sket via kontooverførsel, skal de deltagende spillere vise dokumentation til bevillingshaveren ved fremmøde i form af skærmprint fra deres netbank. Det bemærkes, at der skal være tale om en egentlig kontooverførsel fra den pågældende spillers konto til den konto, hvorpå turneringspuljens midler står. Det vil således ikke være tilstrækkeligt, at den pågældende spiller foretager en kontant indbetaling i banken til turneringskontoen. Indskud i en pokerturnering skal betales som ét samlet beløb. Det er ikke tilladt at tilføre penge til turneringspuljen over flere gange eller undervejs i spillet. Det er derfor ikke tilladt at Side 5 / 15

6 afholde såkaldte rebuy-turneringer (en turnering, hvor spilleren har mulighed for at købe sig ind i turneringen igen, hvis denne mister alle sine jetoner), eller turneringer med en såkaldt add-on (en mulighed for at købe et antal ekstra jetoner undervejs i spillet, som regel efter turneringens første pause). Det er heller ikke tilladt at afholde såkaldte sit and goturneringer (en turnering, der ikke har en på forhånd fastsat start tid. En sådan turnering starter, lige så snart et bestemt antal spillere har tilmeldt sig - typisk 2-20 spillere), da tilmelding og betaling skal foregå senest dagen før. Der må i forbindelse med en offentlig pokerturnering ikke opkræves andre beløb som betaling for deltagelse af de deltagende spillere end det ovennævnte indskud. Der kan dog kræves betaling for køb af mad- og drikkevarer og lign., så længe der er tale om et frivilligt tilbud til deltagende spillere. Indskuddet skal opkræves af hver deltagende spiller, og det er ikke tilladt for andre end den enkelte spiller at indbetale indskuddet. Det er heller ikke tilladt, at den samme person indbetaler flere deltagende spilleres indskud i pokerturneringen. Den person, som betaler indskuddet, skal derfor være den samme person som den, der deltager i turneringen. Spillemyndigheden kan give tilladelse til at anvende betalingssystemer, dog vil kontant betaling ikke kunne accepteres. Spillemyndigheden har godkendt en række betalingssystemer, se liste over godkendte betalingssystemer og krav hertil på hjemmesiden. 4.4 Turneringspuljen De deltagende spilleres indskud (buy-in) i en offentlig pokerturnering udgør turneringspuljen, og der må ikke indgå andre midler i turneringspuljen. Det vil ikke være tilladt at finansiere præmierne på anden måde end ved betaling fra de deltagende spillere, fx i form af sponsorerede præmier. Midlerne i turneringspuljen må som udgangspunkt ikke overstige kr. Det vil sige, at der ved et indskud på fx 300 kr. per deltager højst må deltage 50 spillere, og ved et indskud på 200 kr. højst må deltage 75 spillere osv. Turneringspuljen må kun anvendes til gevinster. Dog er det tilladt at bruge op til 25 % af turneringspuljen til umiddelbare omkostninger ved turneringen. Ved umiddelbare omkostninger forstås de udgifter, som har direkte tilknytning til den enkelte offentlige pokerturnering, som fx udgifter til leje af lokale, regnskabsføring, internethjemmeside og spillekort. Det vil imidlertid også være muligt helt eller delvis at finansiere de umiddelbare omkostninger ved midler, der tilvejebringes fra private personer eller virksomheder. Det er ikke tilladt at modtage sponsorater fra virksomheder, der udbyder ulovlige spil i Danmark, hverken som et økonomisk tilskud til de umiddelbare omkostninger eller i form af rekvisitter, som fx spillekort eller lignende, der har påtrykt spilleudbyderens logo. Det skal bemærkes, at det i henhold til 59, stk. 5, nr. 4 i lov om spil (lov nr. 848 af 1. juli 2010), straffes med bøde at reklamere for spiludbydere, der ikke har tilladelse efter lov om spil. Mere generelle omkostninger, der ikke er direkte forbundet med arrangementet, som fx udgifter til drift af en forening, vil ikke kunne dækkes af turneringspuljen. Vederlag eller lignende Side 6 / 15

7 til bevillingshaver vil heller ikke kunne dækkes af turneringspuljen eller af de deltagende spillere i den enkelte turnering i øvrigt. Den samlede præmie til én enkelt spiller må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen. Hvorledes præmierne ellers fordeles og beregnes, vil være op til den ansvarlige bevillingshaver. En fordeling kan fx være, at turneringspuljen fordeles mellem de tre bedst placerede spillere med henholdsvis 50 %, 30 % og 20 % af puljen. Udbetaling af præmier fra turneringspuljen må kun ske ved overførsel mellem konti. Det vil ikke være tilladt at udbetale præmier kontant. Der skal ske udbetaling af præmiebeløbet hurtigst muligt efter turneringens afslutning. Dispensation I helt særlige tilfælde kan Spillemyndigheden meddele tilladelse til, at turneringspuljen overstiger kr. En sådan tilladelse kan gives til personer, selskaber eller foreninger, der i forvejen har en bevilling, og kan kun gives for det sted, som bevillingen gælder for. Tilladelse vil kun kunne meddeles, hvis der er en helt særlig anledning til det. Det kan fx være i forbindelse med en byfest, et jubilæum eller en festival på det sted, som bevillingen til at afvikle offentlige pokerturneringer gælder for. En helt særlig anledning vil også kunne være afholdelsen af et danmarksmesterskab, nordisk mesterskab eller lign. Der gælder ingen grænse for, hvor mange penge der i givet fald kan indgå i turneringspuljen. Spillemyndigheden kan i forbindelse med, at der gives en tilladelse, fastsætte nærmere vilkår for udvidelsen af turneringspuljen, herunder at turneringspuljen ikke må overstige et nærmere angivet beløb, eller at betaling for deltagelse skal ske senest dagen før, at turneringen begynder. Spillemyndigheden skal ved fastsættelse af vilkårene bl.a. inddrage hensyn til at imødegå spilleafhængighed og imødegå kriminalitet. Dette vil ofte kunne føre til, at Spillemyndigheden vurderer, at der kun kan tillades en mindre udvidelse af turneringspuljen. Lovens regler og de vilkår, der generelt gælder for den pågældende bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform, vil også gælde, hvis der meddeles en tilladelse til udvidelse af turneringspuljen. Det vil således fx stadig være et krav, at der ikke opkræves mere end 300 kr. fra de deltagende spillere for deltagelse i den offentlige pokerturnering. En tilladelse til, at turneringspuljen overstiger kr., må højst meddeles to gange årligt for en enkelt bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform. 4.5 Redegørelse for spilleregler og beregning af præmiesummer Bevillingshaver skal, inden der gives mulighed for tilmelding til en offentlig pokerturnering, have udfærdiget en redegørelse for spillereglerne og beregningen af præmiesummerne. For så vidt angår beregningen af præmiesummer, vil det være dækkende at redegøre for de principper, der vil blive anvendt ved beregningen, da det vil være vanskeligt på forhånd at forudsige de nøjagtige præmiesummer, hvis størrelse afhænger af, hvor mange der vælger at deltage i turneringen. Det vil være nok at anføre i redegørelsen, at fx halvdelen af turneringspuljen vil blive udloddet til vinderen, en tredjedel vil blive udloddet til nummer to osv. Side 7 / 15

8 Redegørelsen kan fx offentliggøres på bevillingshavers hjemmeside, inden der gives mulighed for tilmelding. Bevillingshaver er endvidere forpligtet til at meddele redegørelsen til enhver, som ønsker det. Dette krav kan opfyldes ved, at bevillingshaver henviser til en hjemmeside, sender redegørelsen som e-post, lader redegørelsen fremgå af en tilgængelig skærm i turneringslokalet eller lign. 4.6 Underretning om tidspunkt for afvikling Bevillingshaver skal underrette Spillemyndigheden om tidspunktet for den eller de planlagte offentlige pokerturneringer. Underretningen skal gives senest 14 dage inden, at den offentlige pokerturnering begynder. Bevillingshaver kan vælge at underrette Spillemyndigheden på én gang om flere planlagte turneringer. Der kan fx gives underretning om alle turneringer, der planlægges afholdt i indeværende eller det kommende år. Dette skal blot ske senest 14 dage før, at den første af de pågældende turneringer starter. Aflyses en offentlig pokerturnering, skal der gives besked til Spillemyndigheden hurtigst muligt, dog senest på det tidspunkt, hvor turneringen er planlagt til at starte. 4.7 Opsynspligt Den offentlige pokerturnering skal afvikles under ledelse af den ansvarlige bevillingshaver, eller hvis der er tale om et selskab eller en forening, en repræsentant herfor. Det påhviler denne person at sikre, at turneringen gennemføres lovligt. Bevillingshaver skal være fysisk til stede i de lokaler, hvori den offentlige pokerturnering finder sted, under hele turneringens varighed. Det vil sige fra de deltagende spilleres ankomst og indtil spillet ophører, enten ved at turneringen er afgjort, eller ved at turneringen sættes på pause, fx i forbindelse med en turnering, som spilles over to dage. Det vil ikke være tilladt for bevillingshaver at beskæftige sig med andet end afviklingen af den offentlige pokerturnering, så længe der spilles, herunder at deltage som spiller i turneringen. Bevillingshaver må kortvarigt forlade det sted, hvor turneringen foregår, så længe det ikke medfører en tilsidesættelse af opsynspligten. Det kan fx være for at foretage toiletbesøg, korte telefonsamtaler eller indtage et måltid mad, mens der spilles. Bevillingshaver vil kunne antage medhjælpere til at bistå med afviklingen af turneringen. Det kan fx være til at uddele kort (deale) ved bordene, overvåge at reglerne overholdes, foretage adgangskontrol og registrering af deltagerne, optælle jetoner osv. Det er en forudsætning, at disse medhjælpere er over 18 år. Det skal bemærkes, at antagelse af medhjælpere ikke fritager den ansvarlige bevillingshaver fra sin forpligtelse til at være til stede under afviklingen af en offentlig pokerturnering. Side 8 / 15

9 5 Ansøgning om bevilling m.v. 5.1 Ansøgningsproces Ansøgningsblanket (nr ) om bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform kan hentes (downloades) på Spillemyndighedens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Spillemyndigheden (se afsnit 2 for kontaktoplysninger). Ansøgningen skal sendes til Spillemyndigheden i god tid, inden det påtænkes at afvikle pokerturneringer. Der må normalt forventes en sagsbehandlingstid på ca. 6-8 uger. Forudsætningen for ekspeditionstiden er, at alle rubrikker i ansøgningen er udfyldt korrekt og læseligt. Endvidere er det vigtigt, at der for selskaber vedlægges en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og for foreninger vedlægges foreningens gældende vedtægter ved ansøgningen. Desuden skal der vedlægges dokumentation for, at gebyret for behandling af din ansøgning er betalt (se afsnit 5.2 om gebyr). Ansøgningen skal tillige være underskrevet af ansøger. 5.2 Gebyr I forbindelse med ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform skal der betales et gebyr. Pr. 1. juli 2013 udgør gebyret for en ansøgning kr. Vær opmærksom på, at der skal betales et gebyr for hvert sted, på hvilket der ansøges om at afvikle offentlige pokerturneringer. Da gebyret betales for selve behandlingen af din ansøgning, skal gebyret være indbetalt senest samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Der sker ikke tilbagebetaling af gebyret - heller ikke selv om ansøgningen ikke fører til en bevilling, eller du som ansøger frafalder den fremsendte ansøgning. Betalingen af gebyret kan ske med girokort eller ved bankoverførsel. På ansøgningsblanketten fremgår det kontonummer, som gebyret skal indbetales på. Dokumentationen for, at du har indbetalt gebyret, vil være den kvittering, som du har fået på posthuset eller i banken, og denne (en kopi er tilstrækkelig) skal være vedlagt ansøgningen. 5.3 Krav til ansøger Spillemyndigheden kan give bevilling til afvikling af offentligt pokerspil i turneringsform til personer, hvis personen opfylder følgende betingelser: Er over 18 år. Ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. Hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs. Ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige (over kr.), som hidrører fra tidligere virksomhed vedrørende spil om penge. Gæld er ikke forfalden, hvis der er indgået en bindende aftale med kreditor om afvikling og/eller henstand af gælden. Side 9 / 15

10 Ikke har en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform skal gælde for. Der er dog ikke noget til hinder for, at vedkommende i forbindelse med afviklingen af en konkret offentlig pokerturnering søger om og opnår en såkaldt lejlighedsbevilling efter restaurationslovens 22. Ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform. Ikke i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil afvikle offentligt hasardspil i turneringsform på fuldt betryggende måde. Bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform kan ligeledes gives til selskaber eller foreninger, der opfylder ovenstående betingelser (med undtagelse af de første to punkter). Det er en betingelse for bevillingen, at det pågældende selskabs direktør og bestyrelsesmedlemmer eller den pågældende forenings bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, opfylder de samme betingelser, der stilles til personer med bevilling til at afvikle offentligt hasardspil. I tilfælde, hvor et selskab eller en forening ikke har en bestyrelse eller en direktør, skal den eller de personer, der udøver tilsvarende beføjelser i selskabet eller foreningen, opfylde betingelserne. Det er endvidere en betingelse, at det pågældende selskabs øvrige ansatte eller den pågældende forenings medlemmer og ansatte ikke har en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentlige pokerturneringer skal gælde for. Indtræder der nye medlemmer i direktion eller bestyrelse i et selskab eller en forening, der har bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer, skal selskabet eller foreningen inden 1 måned herefter anmelde dette til Spillemyndigheden. Spillemyndigheden kan i forbindelse med ansøgningens behandling kontrollere de afgivne oplysninger. 5.4 Hvad lægges der i øvrigt vægt på ved imødekommelse af en ansøgning? Forudsat at ansøger opfylder alle de formelle krav som angivet i afsnit 5.3, vil der ved Spillemyndighedens afgørelse blive lagt vægt på: Ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn (se afsnit 5.5). At der sikres en geografisk spredning af offentlige pokerturneringer. Dette fastlægges ud fra en række faktorer, herunder områdets størrelse, befolkningstætheden og hensynet til på den ene side at imødekomme interessen for at deltage i en offentlig pokerturnering og på den anden side at imødegå spilleafhængighed. Om det sted, hvortil der ansøges om bevilling, vil være egnet til at afholde offentlige pokerturneringer. Det samlede antal bevillinger til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform på landsplan. Ansøgerens evner til og muligheder for at gennemføre pokerturneringen inden for lovens rammer. 5.5 Høring af politiet Før en bevilling til afvikling af offentlige pokerturneringer kan udstedes, skal Spillemyndigheden høre politiet i den politikreds, hvor pokerturneringerne påtænkes afholdt. Side 10 / 15

11 Der kan ikke meddeles bevilling for steder, hvor ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn taler imod dette. Hvis politiet af ordensmæssige grunde finder, at der ikke bør udstedes bevilling til et nærmere bestemt sted, vil der ved Spillemyndighedens afgørelse blive lagt vægt herpå. 6 Udstedelse af bevilling m.v. 6.1 Generelt Afvikling af offentligt pokerspil i turneringsform må kun ske i henhold til forudgående bevilling udstedt af Spillemyndigheden. Godkendes din ansøgning, får du udstedt en bevilling. Denne bevilling skal opbevares i hele gyldighedsperioden og skal kunne fremvises til Spillemyndigheden på anmodning herom. Det bemærkes, at ansøger selv er ansvarlig for at indhente tilladelse fra ejeren af det lokale, hvori pokerturneringen skal afholdes. Udstedelse af en bevilling berører ikke en ejers beføjelser til at forbyde pokerspil på sin ejendom eller offentlige institutioners adgang til at forbyde, at en pokerturnering finder sted på institutionens område. 6.2 Bevillingens gyldighed En meddelt bevilling til afvikling af offentligt pokerspil i turneringsform gælder for et nærmere angivet sted, og den eller de offentlige pokerturnering(er) må kun afvikles på den adresse, der er nævnt i bevillingen. Det fremgår af bevillingen, hvor mange ugentlige turneringer der må afholdes på stedet, hvortil bevillingen er knyttet. Der kan maksimalt opnås bevilling til at afholde fem turneringer om ugen. Bevillingen gælder for et tidsrum på maksimalt 2 år. Når denne periode er udløbet, bortfalder bevillingen, og der skal søges på ny (se afsnit 7.3 om fornyelse). 6.3 Flere bevillinger til samme bevillingshaver En bevillingshaver kan opnå bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer mere end ét sted, men der skal foreligge en bevilling for hver lokalitet, hvorpå der afvikles offentlige pokerturneringer. Ønsker bevillingshaver bevilling til at afvikle turneringer på flere lokaliteter, skal der således ansøges om bevilling til hvert sted. 6.4 Vilkår for bevillingen Spillemyndigheden kan stille vilkår for bevillingen. Bevillingen er betinget af, at den ansvarlige bevillingshaver overholder disse vilkår. Overholdes vilkårene ikke, kan Spillemyndigheden tilbagekalde bevillingen, undlade at forny bevil- Side 11 / 15

12 lingen og/eller tage skridt til strafforfølgning af den ansvarlige bevillingshaver. Se i øvrigt afsnit 10 om straf. 6.5 Offentliggørelse af bevillingshaverne Spillemyndigheden vil løbende offentliggøre en oversigt over de bevillingshavere, som har bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer. Oversigten kan ses på Spillemyndighedens hjemmeside 7 Bortfald, tilbagekaldelse m.v. af bevillinger 7.1 Bortfald En bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform bortfalder, hvis bevillingshaveren afgår ved døden, eller selskabet ophører med at eksistere. Endvidere bortfalder en bevilling, hvis indehaveren ikke længere opfylder betingelserne som nævnt ovenfor under afsnit 5.3 Krav til ansøger. Der er mulighed for at fortsætte med at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform for så vidt angår turneringer, hvor bevillingshaveren allerede har givet Spillemyndigheden underretning om tidspunktet for den eller de planlagte turneringer, hvis der sker anmeldelse til Spillemyndigheden. Sådan anmeldelse skal indgives inden 14 dage efter dødsfaldet, anmeldelse af betalingsstandsningen, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. Denne mulighed tilkommer bevillingshaverens dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en bevillingshaver, der har anmeldt betalingsstandsning, bevillingshaverens konkursbo eller en værge for en bevillingshaver, der er under værgemål. Adgangen til denne forsættelse af bevillingen gælder i 6 måneder efter den begivenhed, der medførte bevillingens bortfald. 7.2 Tilbagekaldelse En bevilling kan tilbagekaldes af Spillemyndigheden, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: Bevillingshaveren har betydelig forfalden gæld vedrørende spil om penge til det offentlige (over kr.). Bevillingshaveren, en ansat i et selskab eller forening eller et medlem af en forening, der har den pågældende bevilling, opnår en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform gælder for. Bevillingshaveren er blevet dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at afvikle offentlige pokerturneringer. Bevillingshaveren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil kunne afvikle offentlige pokerturneringer på fuldt betryggende måde. Som et eksempel herpå kan nævnes, hvor der sker grove eller gentagne tilfælde af overtrædelse af lov om offentligt hasardspil i turneringsform, af bestemmelserne fastsat i henhold til denne lov eller af vilkårene for bevillingen. Side 12 / 15

13 Bevillingshaver vil kunne anlægge sag ved domstolene mod Spillemyndigheden med henblik på at få omstødt en afgørelse om tilbagekaldelse af bevillingen. Se i øvrigt afsnit 11 om klagevejledning. 7.3 Fornyelse Spillemyndigheden udsteder bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer med en gyldighedsperiode på indtil 2 år. Når perioden er udløbet, bortfalder bevillingen, og der skal søges på ny. Der skal betales almindeligt gebyr for en ansøgning om fornyelse (se afsnit 5.2 om gebyr). På ansøgningsblanketten (nr ) kan der sættes kryds i rubrikken Fornyelse af bevilling i de tilfælde, hvor en allerede udstedt bevilling er ved at udløbe. Det anbefales, at bevillingshaver søger i god tid, når en bevilling skal fornyes. 7.4 Afmeldelse Hvis en bevillingshaver ikke længere vil benytte en bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer, eller det ikke længere vil være i overensstemmelse med reglerne i loven at benytte en bevilling (fx fordi bevillingshaver opnår alkoholbevilling til det sted, som der er givet bevilling til at afvikle turneringer på), skal den ansvarlige bevillingshaver hurtigst muligt sørge for at afmelde bevillingen hos Spillemyndigheden. 7.5 Ændringer i bevillingen Ønsker bevillingshaver at ændre på en gældende bevilling, fx en forhøjelse af antallet af ugentlige turneringer, en ændring af turneringsstedet osv., skal bevillingshaver indsende en ansøgning om dette til Spillemyndigheden. En ændring må først gennemføres efter Spillemyndighedens godkendelse. Ændringer, der medfører udstedelse af en ny bevilling, vil udløse nyt gebyr (se afsnit 5.2 om gebyr). 8 Regnskabsbestemmelser I forbindelse med hver afholdt pokerturnering skal der udarbejdes et regnskab. Regnskabet skal være udfærdiget senest 2 måneder efter, at en turnering er afsluttet, og den ansvarlige bevillingshaver skal opbevare regnskabet i 5 år, hvorefter der inden for rimelig tid skal ske sletning af oplysningerne. Hertil bemærkes, at opbevaringspligten består i de 5 år, uanset om den ansvarlige bevillingshaver efterfølgende opgiver eller mister sin bevilling til at afvikle offentligt pokerturnering. Regnskabet skal være udformet således, at alle betalinger til og fra turneringspuljen dokumenteres med angivelse af beløbets størrelse og dato for betalingen. I forbindelse med den enkelte transaktion skal der som minimum være anført den pågældendes navn og kontonummer, så det er muligt at identificere den, som har overført penge, eller den, som pengene er blevet overført til. Hvis der er foretaget kontant betaling, skal der til regnskabet sikres bilag som Side 13 / 15

14 dokumenterer betalingen. Det skal præciseres, at der kun kan foretages kontant betaling fra turneringspuljen til dækning af umiddelbare omkostninger i forbindelse med afviklingen af en offentlig pokerturnering, som fx til indkøb af jetoner og spillekort. Regnskabet skal desuden indeholde de deltagende spilleres navne, adresser og fødselsdatoer samt den redegørelse for spilleregler og præmiesummer, der er omtalt i afsnit 4.5. Regnskab samt tilhørende oplysninger kan opbevares i papirform eller lagres elektronisk på fx en pc eller lignende. Spillemyndigheden kan til en hver tid forlange, at bevillingshaver indsender regnskab og dokumentation i øvrigt. 9 Tilsyn og kontrol Spillemyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod legitimation og uden retskendelse adgang til de lokaler, hvori en offentlig pokerturnering finder sted, eller som benyttes af den ansvarlige bevillingshaver eller dennes medhjælpere i forbindelse med afviklingen af den offentlige pokerturnering. Bevillingshaver og dennes medhjælpere er forpligtet til at hjælpe og vejlede Spillemyndigheden ved kontrolbesøg på det sted, hvor turneringen afholdes. Spillemyndigheden kan desuden forlange alle oplysninger om en offentlig pokerturnering fra bevillingshaver, dennes medhjælpere og de deltagende spillere, der er nødvendige for at føre tilsyn med, om lovens regler bliver overholdt. 10 Straffebestemmelser Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde: Den, der forsætligt eller groft uagtsomt som ansvarlig bevillingshaver afvikler offentlig pokerturnering uden at sikre, at reglerne i lov om offentligt hasardspil i turneringsform eller de forskrifter, som er udstedt i henhold til loven, overholdes. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at forevise legitimation på begæring af den ansvarlige bevillingshaver eller Spillemyndigheden. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at oplyse Spillemyndigheden om. Dette gælder både for oplysninger afgivet i forbindelse med ansøgning om bevilling, som for oplysninger afgivet på Spillemyndighedens forlangende i forbindelse med kontrolbesøg m.v. For overtrædelser, der begås af selskaber eller foreninger (juridiske personer) kan der pålægges de pågældende et strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Side 14 / 15

15 11 Klagevejledning Afgørelser truffet af Spillemyndigheden efter lov om offentligt hasardspil i turneringsform kan påklages til Landsskatteretten. Klagen skal sendes til: Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Du kan også indsende din klage via Landsskatterettens klageportal, som du kan finde på landsskatteretten.dk Klagen har ikke opsættende virkning. Krav til klagen Klagen skal være skriftlig. Klagen skal være begrundet. Alle de punkter, du klager over, skal angives. Du skal vedlægge en kopi af den afgørelse, som du klager over. Du skal vedlægge kopi af samtlige dokumenter, der underbygger din klage. Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen fra Spillemyndigheden. Ved klage til Landsskatteretten skal der som hovedregel betales en klageafgift på 800 kr. Regler om klageafgift og tilbagebetaling af klageafgift findes i skatteforvaltningsloven, som er at finde på retsinformation.dk. Landsskatterettens afgørelse er endelig. Du kan derfor ikke klage over afgørelsen til en anden administrativ myndighed. Du kan dog indbringe Landsskatterettens afgørelse for domstolene. Indbringelse af sag til domstolene Du har mulighed for at indbringe sagen direkte for domstolene. Dette gælder uanset, om klagen vedrører Spillemyndighedens eller Landsskatterettens afgørelse. Der er således ikke krav om, at der er klaget til Landsskatteretten først. Indbringelse af sagen skal være modtaget ved domstolene senest 3 måneder efter, at Spillemyndigheden eller Landsskatteretten har truffet en afgørelse. Bemærk, at fristen løber fra den dato, hvor afgørelsen er truffet og ikke fra den dato, hvor du eventuelt modtager afgørelsen. Hvis sagen indbringes for domstolene efter udløbet af 3 måneders fristen, er afgørelsen endelig. Det betyder, at der ikke er mulighed for at indbringe sagen for domstolene, medmindre domstolene konkret bestemmer andet. Side 15 / 15

Vejledning om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker)

Vejledning om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne i lov om offentligt hasardspil i turneringsform og henvender sig til borgere, selskaber

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere regler for turneringspoker i foreningsregi

Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere regler for turneringspoker i foreningsregi 2012/1 BSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. april 2013 af Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF) og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 2) at beskytte unge eller andre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336. Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. april 2016 7. april 2016. Nr. 336. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil Herved bekendtgøres lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil med de

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov for Grønland om visse spil Til lovforslag nr. L 73 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger,

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Ringkøbing-Skjern Kommune Forudsætninger 1. Der er pr. 01.10.2015 i Ringkøbing-Skjern Kommune i alt 33 bevillinger. Disse opslås således, at de

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE Forudsætninger Forud for annoncering af en ledig bevilling skal der ikke alene vurderes ud fra servicebehovet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere