Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16"

Transkript

1 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Indhold I. Medlemsoptagelse a. 2 II. Bidrag a. 4 III. Pensionskassens ydelser a. 5 IV. Aldersbetingede ydelser a V. Helbredsbetingede ydelser a VI. Dødsfaldsbetingede ydelser 16a. 7 16b VII. Bidragsfri dækning VIII. Ophør af bidragsbetaling IX. Øvrige bestemmelser X. Ikrafttræden XI. Overgangsbestemmelser

2 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger kontorpersonale, socialrådgivere og socialpædagoger samt døgninstitutionsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, husholdningsledere, værkstedsassistenter, praktiske omsorgsmedhjælpere og tegnsprogstolke, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensionskassen i henhold til 1) den regionale overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, eller HK Kommunal 2) kollektiv overenskomst indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening eller Socialpædagogernes Landsforbund og KL, eller 3) en tilsvarende kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som er indgået af Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal. Stk. 2. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages de i stk. 1 nævnte faggrupper, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensionskassen i henhold til en tilsvarende kollektiv overenskomst, som er indgået af andre overenskomstparter end nævnt i stk. 1, forudsat at overenskomsten godkendes af Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal. Stk. 3. Medlemskabet har virkning fra ansættelsestidspunktet eller fra et senere tidspunkt, der måtte være fastsat i kollektiv overenskomst, aftale eller lignende. Stk. 4. Fritagelse for optagelse i pensionskassen kan finde sted efter generelle kriterier, der ikke giver anledning til spekulation mod pensionskassen. Stk. 5. Medlemmet er fra optagelsen i pensionskassen omfattet af en ordning med begrænset risikodækning jf. 7, stk. 7, såfremt medlemmet ved ansøgning om en helbredsbetinget ydelse, jf. 11 og 14 ikke har været fuldt arbejdsdygtigt i mindst 3 sammenhængende måneder efter optagelsen på grund af en sygdom, som også bestod ved optagelsen. Stk. 6. Et medlems genoptagelse af bidragsbetaling efter en periode med hvilende medlemskab, hvor genoptagelsen sker mere end 12 måneder efter sidste bidragsbetaling, behandles som optagelse i pensionskassen, hvad angår fremtidige bidrag. 1a. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages de i 1, stk. 1 nævnte faggrupper, der er ansat i henhold til en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som nævnt i 1, stk. 1, og som er berettiget men ikke forpligtet til medlemskab af pensionskassen, eller der er ansat i henhold til en aftale, der ikke er en kollektiv overenskomst eller lignende, hvis 1) ansættelsesaftalen fastsætter pligt til medlemskab af pensionskassen, 2) ansættelsesaftalens forpligtelse til medlemskab ikke kan ændres uden pensionskassens samtykke, og 3) bidrag indbetales efter regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 2. Forinden optagelse finder sted, forelægges ansættelsesaftalen den relevante faglige organisation jf. 1, til udtalelse. Stk. 3. Medlemskabet har virkning fra ansættelsesaftalens ikrafttræden, såfremt ansøgning om optagelse fremsættes i umiddelbar tilknytning hertil og ellers fra ansøgningstidspunktet. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om ansøgningsfrist mv. Stk. 4. Ved genoptagelse af bidragsbetaling som følge af ansættelse efter stk. 1 efter en periode med hvilende medlemskab, hvor genoptagelsen sker mere end 12 måneder efter sidste bidragsbetaling, gælder tilsvarende regler som efter stk. 3, hvad angår fremtidige bidrag. Stk. 5. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal, som er beskæftiget uden for overenskomst og ikke har en ansættelsesaftale, der fastsætter pligt til medlemskab af pensionskassen. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler vedrørende denne mulighed. II. Bidrag 2. Pensionsbidragene fastsættes efter reglerne i den regionale overenskomst indgået med Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal, eller overenskomst indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening eller Socialpædagogernes 2

3 Landsforbund eller HK Kommunal og KL, eller andre tilsvarende overenskomster indgået af Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund eller HK Kommunal. Stk. 2. Bidragsbetalingen til pensionskassen kan fortsættes for medlemmer, der overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en obligatorisk pensionsordning med løbende udbetaling, hvis en helbredsbedømmelse har medført afslag på optagelse i den nye pensionsordning på mindst samme vilkår som hidtil. Bidraget følger den nye pensionsordning og kan ikke overstige den bidragsgrænse, som fastsættes efter stk. 3. Stk. 3. For medlemmer, hvis pensionsbidrag ikke er fastsat i henhold til kollektiv overenskomst som nævnt i stk. 1, beregnes pensionsbidragene efter regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 4. Pensionsbidragene forfalder månedsvis ved starten af den lønperiode, hvortil det enkelte bidrag svarer. Seneste rettidige betaling er ved lønudbetalingstidspunktet. Bidragene indbetales af arbejdsgiveren. Stk. 5. Ved indbetaling efter forfaldstidspunktet kan pensionskassen kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 3. Medlemmer kan indgå aftale om betaling af ekstraordinære pensionsbidrag 1) i forbindelse med optagelsen, og 2) ved fornyet betaling af pensionsbidrag ifølge et ansættelsesforhold, som berettiger til medlemskab af pensionskassen. Stk. 2. Det ekstraordinære bidrag må ikke overstige det ordinære bidrag og forfalder til betaling samtidig med dette. Ved indbetaling efter forfaldstidspunktet kan pensionskassen kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 3. Er medlemmet ved optagelsen ikke fyldt 50 år, må de ekstraordinære bidrag højst bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, der kan opnås i pensionskassen ved betaling af ordinære pensionsbidrag i en periode, der svarer til et bidragsforløb for normalt medlemskab. Stk. 4. Er medlemmet ved optagelsen fyldt 50 år, må de ekstraordinære pensionsbidrag højst kunne bringe pensionen op på et beløb, der svarer til den pension, som medlemmet kunne have opnået ved betaling af ordinære bidrag fra et tidspunkt 10 år før optagelsen. Stk. 5. Ekstraordinære bidrag kan kapitaliseres og indbetales som indskud. 4. Medlemmer kan betale et engangsindskud ved overførsel fra anden pensionsordning eller ved kapitalisering af ekstraordinære bidrag. Stk. 2. Medlemmer kan endvidere betale et engangsindskud for at genoprette pensionsrettigheder, der er mistet efter en periode uden bidragsbetaling 1) i forbindelse med orlov, eller 2) ved beslutning om betaling af bidrag for egen regning. Stk. 3. Medlemmer kan betale et engangsindskud ved overførsel af efterlønsbidrag i forbindelse med udtræden af efterlønsordning og ved overførsel af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 5. Medlemmer kan vælge selv at betale bidrag 1) ved nedgang i pensionsbidrag, 2) ved fratræden eller orlov fra den stilling, der gav ret til medlemskab af pensionskassen forudsat, bidragsbetalingen påbegyndes senest 12 måneder herefter, eller 3) ved ophør af bidragsbetaling fra pensionskassen under sygdom, bidragsfri dækning eller lignende forhold. Stk. 2. Bidragets størrelse kan ikke overstige det pensionsbidrag, som pensionskassen ville have modtaget, såfremt medlemmet havde opretholdt sit hidtidige medlemsforløb. Indbetales differencebidrag i henhold til stk. 1, nr. 1, kan medlemmet, ved stigning i det obligatoriske pensionsbidrag, vælge at forhøje differencebidraget forholdsmæssigt i forhold til denne stigning. Det samlede pensionsbidrag kan dog ikke overstige pensionsbidraget for en tilsvarende fuldtidsstilling. Bestyrelsen kan fastsætte et minimum for bidragets størrelse. 3

4 Stk. 3. Pensionsbidraget forfalder månedsvis ved starten af den periode, hvortil det enkelte bidrag svarer, første gang for den måned, hvor valg af selvbetaling har fundet sted. Indbetaling til pensionskassen skal ske senest den 5. i den følgende måned. Stk. 4. Indbetales pensionsbidraget ikke rettidigt, kan pensionskassen kræve en morarente, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. 6. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at pensionskassen viderefører en forsikringsmæssig pensionsordning fra tidligere ansættelsesforhold som led i pensionsordningen. 6a. Bidrag og indskud omfattet af 3-5, kan ikke give anledning til bedre rettigheder, end de rettigheder øvrige pensionsbidrag giver anledning til. III. Pensionskassens ydelser 7. For medlemmer, der er optaget den 1. januar 2007 eller senere, har pensionskassen følgende ydelser: 1) alderspension 2) engangssum ved alder 3) førtidspension 4) børnepension 5) pension ved død Engangssum ved alder som nævnt i nr. 2, kan alene udbetales til medlemmer, der har tilvalgt denne mulighed, jf. 8a. Børnepension, som nævnt i nr. 4 udbetales ved medlemmets førtidspensionering eller død, jf. 15 og 18. Stk. 2. For medlemmer, der er optaget før den 1. januar 2007, og som ikke i henhold til stk. 3 har valgt sig omfattet af ydelsessammensætningen i stk. 1, har pensionskassen følgende ydelser: 1) alderspension 2) engangssum ved alder 3) førtidspension 4) børnepension 5) 10-årig ægtefælle-/samleverpension 6) engangssum efter ugifte 7) alderspensionstillæg Engangssum ved alder som nævnt i nr. 2, kan alene udbetales til medlemmer, der har tilvalgt denne mulighed, jf. 8a. Stk. 3. Medlemmer, der er optaget før den 1. januar 2007, kan efter nærmere generelle regler, fastsat af bestyrelsen, vælge sig omfattet af ydelsessammensætningen, som nævnt i stk. 1. Stk. 4. For medlemmer, som får overført fratrædelsesgodtgørelse fra en tidligere tjenestemandsansættende myndighed, fastsætter bestyrelsen nærmere generelle regler vedrørende de ydelser, der oprettes for fratrædelsesgodtgørelsen, såfremt der er betingelser vedrørende ydelserne ved overførsel til pensionskassen. Stk. 5. Medlemmer, der har bevaret den livsvarige ægtefællepension og som ikke er pensionerede, kan ved det fyldte 54. år fravælge halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, medmindre medlemmet har en pensionsberettiget tidligere ægtefælle eller registreret partner. Stk. 6. Bestyrelsen kan ophæve adgangen til at fravælge halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, hvis en videreførelse må antages at være til væsentlig ugunst for pensionskassens øvrige medlemmer. Stk. 7. Medlemmer, der optages i pensionskassen i henhold til 1 eller 1a, som følge af en ansættelse, der i al væsentlighed skyldes nedsat arbejdsevne, så som ansættelse i fleksjob, skånejob eller lignende, optages i en ordning med ingen eller meget begrænset risikodækning. Bestyrelsen fastsætter nærmere generelle regler om, hvilke ansættelsesformer der er omfattet. Tilsvarende bliver medlemmer optaget i en ordning med ingen eller meget begrænset risikodækning, hvis deres erhvervsevne på optagelsestidspunktet af det offentlige er skønnet nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, eller hvis de på optagelsestidspunktet er berettiget til offentlig førtidspension på grund af nedsat arbejdsevne. 4

5 Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter nærmere generelle regler vedrørende den i stk. 7 nævnte ordning. Stk. 9. Bestemmelsen i 13 kan finde tilsvarende anvendelse ved nuværende medlemmers overgang til en ansættelse, der i al væsentlighed skyldes nedsat erhvervsevne eller arbejdsevne, fx ansættelse i fleksjob, skånejob eller lignende. 7a. Pensionskassen kan: 1) Tegne gruppeforsikring for medlemmer af pensionskassen. 2) Tilbyde at pensionskassens medlemmer kan foretage supplerende opsparing i pensionskassen. 3) Oprette supplerende opsparing for tjenestemænd inden for pensionskassens faggrupper. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ordninger omfattet af stk. 1. IV. Aldersbetingede ydelser 8. Medlemmer kan tidligst overgå til alderspension efter ansøgning, når medlemmet opnår pensionsudbetalingsalderen som defineret i pensionsbeskatningslovens 1a, jf. dog 35. Stk. 2. Medlemmer, der har fravalgt halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, modtager ved overgang til alderspension supplerende alderspension. Stk. 3. Medlemmet, der ikke er førtidspensioneret efter 14 eller 32, kan ved alderspensionering vælge at få forhøjet alderspensionen i en periode på mindst 10 år fra det valgte pensioneringstidspunkt, mod at alderspensionen herefter nedsættes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere generelle regler vedrørende denne mulighed. Ønsker et medlem ikke, at der indbetales til forhøjet alderspension, skal dette meddeles pensionskassen. Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte hele eller en del af forhøjelsen efter stk. 3, hvis forhøjelsen må antages at være til væsentlig ugunst for de medlemmer af pensionskassen, der ikke har valgt forhøjelse efter stk. 3. Stk. 5. Den livsvarige alderspensions størrelse beregnes på grundlag af hensættelsen til pension og de ydelser efter afsnit VI dødsfaldsbetingede ydelser, der måtte blive udbetalt ved medlemmets dødsfald. Stk. 6. Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden, efter at betingelserne i stk. 1 er opfyldt og alderspensionen udbetales hurtigst muligt derefter. Pensionen udbetales månedsvis forud. 8a. Medlemmet kan vælge at anvende en del af deres pensionsbidrag til en engangssum, som medlemmet kan få udbetalt, når medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen som defineret i pensionsbeskatningslovens 1a, jf. dog 35. Engangssummen kan senest udbetales ved medlemmets overgang til alderspension. Førtidspensionister kan ved overgang til alderspension ved folkepensionsalderen få udbetalt engangssummen. Størrelsen af engangssummen beregnes ud fra de pensionsbidrag, der på udbetalingstidspunktet er indbetalt til finansiering af engangssummen samt engangsindskud indbetalt efter 4, stk. 3. Stk. 2. Engangssummen finansieres af 5 % af pensionsbidragene, samt engangsindskud indbetalt efter 4, stk. 3. Pensionsbidrag som anvendes til engangssummen beskattes efter gældende lovgivning og kan ikke overføres til forhøjelse af den løbende alderspension. Stk. 3. Muligheden for at indbetale til engangssum ved alder træder i kraft senest ved udgangen af Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte det nøjagtige ikrafttrædelsestidspunkt. Herefter bortfalder denne bestemmelse fra pensionsvilkårene. 9. Medlemmer, omfattet af ydelserne i 7, stk. 2, modtager ved overgang til alderspension alderspensionstillæg, hvis medlemmet ikke har en pensionsberettiget samlever eller ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Medlemmet har ikke ret til alderspensionstillæg, hvis medlemmet i henhold til regler gældende før den 1. juli 1989 ikke er omfattet af ret til ægtefællepension. 5

6 Stk. 3. Alderspensionstillægget udgør 10 % af alderspensionen og kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes op til 20 % af alderspensionen, idet alderspensionstillægget dog altid beregnes ud fra den livsvarige alderspension efter 8, stk. 5. For medlemmer, der har fravalgt halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, nedsættes alderspensionstillægget også med halvdelen. Alderspensionstillægget udbetales samtidig med alderspensionen. Stk. 4. Registreret partnerskab har samme retsvirkning som ægteskab. 10. Modtager medlemmet alderspension efter 7, stk. 2, nr. 1, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Samme ret til pension har stedbørn, der bliver forsørget af medlemmet på tidspunktet for medlemmets alderspensionering. Stk. 2. Børnepensionens størrelse svarer for hvert barn til 25 % af den livsvarige alderspension efter 8, stk. 5. Stk. 3. Retten til børnepension indtræder samtidig med medlemmets ret til alderspension, og pensionen udbetales månedsvis forud. Børnepensionen udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet fylder 21 år. V. Helbredsbetingede ydelser 11. Medlemmer, som er fuldt uarbejdsdygtige, er efter ansøgning berettiget til midlertidigt at få dækket bidragsbetaling af pensionskassen, hvis 1) medlemmet på grund af sygdom eller ulykke ikke kan bestride sit hidtidige erhverv, 2) medlemmet har været fuldt uarbejdsdygtigt i mindst 3 sammenhængende måneder, 3) bidragsbetaling er ophørt, og 4) medlemmet ikke er nået folkepensionsalderen eller har modtaget hel eller delvis alderspension. Stk. 2. Pensionskassen indbetaler et beløb svarende til det pensionsbidrag, der ville være blevet indbetalt, hvis der fortsat var sket bidragsindbetaling. Stk. 3. Bidragsbetaling fra pensionskassen ophører, hvis pensionskassen skønner, 1) at medlemmet er i stand til at genoptage sit hidtidige erhverv, eller 2) at medlemmet er i stand til at påtage sig et andet arbejde, eller 3) at der er sket en afklaring af de fremtidige erhvervsmæssige muligheder, eller 4) at medlemmet ikke vil medvirke til en afklaring af de fremtidige erhvervsmæssige muligheder. 12. Bestyrelsen kan henlægge beløb til en bistandsfond. Bistandsfondens midler anvendes efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen til at yde midlertidig økonomisk bistand til pensionskassens medlemmer. 13. Hvis et medlem har nedsat arbejdstiden på grund af sygdom, kan bestyrelsen efter ansøgning beslutte, at pensionskassen midlertidigt og højst for 1 år ad gangen kan dække supplerende betaling af pensionsbidrag. Stk. 2. Størrelsen af den supplerende bidragsindbetaling fastsættes således, at den samlede bidragsbetaling udgør det beløb, som ville være indbetalt for medlemmet, hvis medlemmet var fortsat i sin stilling uden nedsættelse af arbejdstiden. 14. Medlemmer, som ikke er alderspensionerede eller som har modtaget hel eller delvis alderspension, og som ikke er berettiget til eller ansat i fleksjob, har efter ansøgning ret til førtidspension fra pensionskassen når bidragsbetaling er ophørt og medlemmet ikke har nået folkepensionsalderen, hvis 1) medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension efter arbejdsevnekriteriet i lov om social pension 16, eller 2) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension, eller 3) medlemmet som følge af livstruende uhelbredelig sygdom har fået forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom, eller 4) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension fra Færøerne eller offentlig førtidspension fra Grønland, eller 5) medlemmet opfylder nærmere generelle regler fastsat af bestyrelsen om tilkendelse af førtidspension fra pensionskassen for medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark mv. 6

7 Stk. 2. Førtidspensionen fra pensionskassen er 80 % af alderspensionen, beregnet ud fra forventet uændret bidragsbetaling frem til folkepensionsalderen. Stk. 3. Medlemmer, som modtager førtidspension fra pensionskassen, overgår til alderspension, når de når folkepensionsalderen. Stk. 4. Retten til førtidspension fra pensionskassen indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og pensionen udbetales månedsvis forud. Stk. 5. Retten til førtidspension fra pensionskassen ophører, hvis medlemmets offentlige førtidspension gøres hvilende eller frakendes, eller hvis øvrige betingelser for førtidspension fra pensionskassen i stk. 1 ikke er opfyldt. Førtidspensionen fra pensionskassen udbetales sidste gang for den måned, hvor retten til førtidspension fra pensionskassen ophører. 14a. Et medlem, der modtager førtidspension fra pensionskassen kan, uanset bestemmelsen i pensionsvilkår 14, udnytte en eventuel resterhvervsevne eller resterende arbejdsevne med heraf følgende bidragsbetaling. Stk. 2. Tilsvarende gælder for medlemmer der, uden at bidragsbetalingen er ophørt, overgår til en stilling, der er tilpasset resterhvervsevnen. Dette gælder dog ikke medlemmer, der får ansættelse i fleksjob. Stk. 3. Bidrag fra medlemmer, der modtager førtidspension fra pensionskassen, anvendes som indskud til en proportional forhøjelse af de ydelser, medlemmet er omfattet af. 15. Førtidspensionistens børn har ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Samme ret til pension har stedbørn, der bliver forsørget af medlemmet på det tidspunkt, hvor medlemmets ret til førtidspension fra pensionskassen indtræder. Stk. 2. Børnepension svarer for hvert barn til 25 % af medlemmets førtidspension. Stk. 3. Retten til børnepension indtræder samtidig med medlemmets ret til førtidspension fra pensionskassen, og pensionen udbetales månedsvis forud. Børnepensionen udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet fylder 21 år. Stk. 4. Førtidspensionistens børn eller stedbørn, jf. stk. 1, bevarer indtil deres fyldte 21. år retten til børnepension ved førtidspensionistens overgang til alderspensionen, jf. 14, stk. 4. VI. Dødsfaldsbetingede ydelser 16a. Dør et medlem, der er omfattet af ydelserne i 7, stk. 1, udbetales pension ved død i 10 år. Hvis medlemmet på dødsfaldstidspunktet har været berettiget til alderspension, jf. 8, stk. 6, i 5 år eller mere, udbetales pension ved død i en reduceret periode, svarende til maksimalt 10 år med fradrag for den periode, hvori medlemmet udover de nævnte 5 år selv har været berettiget til alderspension efter 8, stk. 6. Stk. 2. For medlemmer, der ikke er startet udbetaling af alderspension, udgør pension ved død 60 % af den livsvarige alderspension, som medlemmet ville være berettiget til at modtage. Pension ved død efter et alderspensioneret medlem udgør 60 % af den livsvarige alderspension på tidspunktet for første udbetaling af alderspension. Stk. 3. Retten til pension ved død indtræder den 1. i måneden efter medlemmets død, og pensionen udbetales månedsvis forud, jf. dog stk. 5. Stk. 4. Pension ved død tilfalder medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet som særlig begunstigede har indsat 1) ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, eller 2) livsarvinger, herunder stedbørn og disses livsarvinger, eller 3) en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved indsættelsen, eller 4) livsarvinger til den navngivne person, jf. nr. 3. Meddeler medlemmet pensionskassen, at pension ved død ikke skal tilfalde nærmeste pårørende, og har medlemmet herefter ikke indsat særlig begunstiget, tilfalder pension ved død medlemmets bo. Stk. 5. Når pension ved død udbetales til medlemmets ægtefælle, fraskilte ægtefælle, den navngivne person, som nævnt i stk. 4, nr. 3 eller dennes livsarvinger under 7

8 24 år, eller til medlemmets livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år, kan der vælges mellem: 1) en månedlig pension, eller 2) et engangsbeløb. Når pension ved død udbetales til andre end ovenstående, udbetales pensionen altid som et engangsbeløb. Er der påbegyndt en månedlig pensionsudbetaling til et barn under 24 år, skal de resterende pensionsudbetalinger konverteres til et engangsbeløb, når barnet fylder 24 år. Stk. 6. Retten til udbetaling af pension ved død bortfalder, hvis begunstigelsen er nærmeste pårørende, og der ikke findes en berettiget i kredsen af nærmeste pårørende. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. Stk. 7. Registrerede partnere ligestilles med ægtefæller. Stk. 8. Medlemmet kan ved overgang til alderspension fravælge pension ved død mod forhøjelse af den løbende alderspension, hvorefter retten til udbetaling af pension ved død er bortfaldet. 16b. Dør et medlem, der er omfattet af ydelserne i 7, stk. 2, har ægtefællen eller en samlever ret til ægtefælle-/samleverpension, hvis 1) ægteskabet er indgået eller samleveren er noteret i pensionskassen, før medlemmet er overgået til alderspension, og 2) ægteskabet har bestået i mindst 3 måneder eller samleveren har været noteret i pensionskassen i mindst 3 måneder. Skyldes medlemmets død et ulykkestilfælde eller en sygdom, som er opstået efter ægteskabets indgåelse eller samleverens notering i pensionskassen, gælder 3-måneders fristen ikke, og 3) samlivet med samleveren opfylder følgende krav samleverens navn og CPR-nr. er noteret i pensionskassen, samleveren havde fælles bopæl med medlemmet på noteringstidspunktet, der er ingen ægteskabshindrende forhold eller hindringer for registreret partnerskab med medlemmet, og samleveren og medlemmet har haft fælles bopæl uafbrudt i mindst to år på tidspunktet for medlemmets død, eller samleveren og medlemmet havde fælles bopæl på tidspunktet for medlemmets død og samleveren venter, har eller har haft et barn sammen med medlemmet. Stk. 2. Ægtefællen eller samleveren har dog ikke ret til ægtefælle-/samleverpension, hvis medlemmet i henhold til de før den 1. juli 1989 gældende regler ikke var omfattet af ret til ægtefællepension. Stk. 3. For medlemmer, der ikke er startet udbetaling af alderspension, udgør ægtefælle- /samleverpensionen 60 % af den livsvarige alderspension, som medlemmet ville være berettiget til at modtage. For medlemmer, der har fravalgt halvdelen af ægtefælle-/samleverpensionen, udgør denne 30 %. Ægtefælle-/samleverpensionen efter et alderspensioneret medlem udgør 60 % af den livsvarige alderspension på tidspunktet for første udbetaling af alderspension. Stk. 4. Ved separation og skilsmisse har medlemmers ægtefæller ret til den pension, som fremgår af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse. Stk. 5. Retten til ægtefælle-/samleverpension indtræder den 1. i måneden efter medlemmets død, og pensionen udbetales månedsvis forud. Stk. 6. Registreret partnerskab har samme retsvirkning som ægteskab. Stk. 7. Udbetaling af en ægtefælle-/samleverpension til en samlever er betinget af, at der ikke er en pensionsberettiget fraskilt ægtefælle. 17. Dør et medlem omfattet af ydelserne i 7, stk. 2, inden overgang til alderspension, udbetales en engangssum, hvis medlemmet ikke har en pensionsberettiget samlever eller ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle. Stk. 2. Der udbetales ikke en engangssum, hvis medlemmet i henhold til regler gældende før den 1. juli 1989 ikke var omfattet af ret til ægtefællepension. Stk. 3. Engangssummens størrelse udgør 4 gange den årlige ægtefællepension eller ægtefælle-/samleverpension. 8

9 Stk. 4. Engangssummen tilfalder medlemmets nærmeste pårørende, medmindre medlemmet som særlig begunstigede har indsat 1) ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle, eller 2) livsarvinger, herunder stedbørn og disses livsarvinger, eller 3) en navngiven person, som har fælles bopæl med medlemmet ved indsættelsen, eller 4) livsarvinger til den navngivne person, jf. nr. 3. Meddeler medlemmet pensionskassen, at engangssummen ikke skal tilfalde nærmeste pårørende, og har medlemmet herefter ikke indsat særlig begunstiget, tilfalder engangssummen medlemmets bo. Stk. 5. Retten til udbetaling af engangssum bortfalder, hvis begunstigelsen er nærmeste pårørende, og der ikke findes en berettiget i kredsen af nærmeste pårørende. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. Stk. 6. Engangssummen forfalder ved dødsfaldet. Stk. 7. Registrerede partnere ligestilles med ægtefæller. 18. Når et medlem afgår ved døden, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Samme ret til pension har stedbørn, der blev forsørget af medlemmet på dødsfaldstidspunktet. Stk. 2. For medlemmer, der ikke er startet udbetaling af alderspension, udgør børnepensionen for hvert barn til 25 % af den livsvarige alderspension, som medlemmet ville være berettiget til at modtage. Børnepension efter et alderspensioneret medlem udgør 25 % af den livsvarige alderspension, på tidspunktet for første udbetaling af alderspension. I tilfælde af, at ingen personer har forsørgelsespligt over for afdødes børn under 18 år, udbetales dobbelt børnepension. Den dobbelte børnepension udbetales ligeledes til forældreløse børn mellem 18 og 21 år. Stk. 3. Retten til børnepension indtræder den 1. i måneden efter medlemmets død, og pensionen udbetales månedsvis forud. Børnepension udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet fylder 21 år. VII. Bidragsfri dækning 19. Medlemmer, som ikke: er førtidspensionerede eller har modtaget delvis eller hel alderspension, er bidragsfri dækket i 12 måneder, såfremt bidragsbetaling ophører, jf. dog stk. 6. Medlemmer kan meddele, at de ikke ønsker bidragsfri dækning efter denne bestemmelse. Meddelelsen får virkning fra den 1. i måneden efter, at den er modtaget i pensionskassen. Stk. 2. Nedsættes størrelsen af det pensionsbidrag, der indbetales i henhold til 2, er medlemmet bidragsfri dækket i 3 måneder, for så vidt angår nedsættelsen. Medlemmet kan vælge ikke at være omfattet af bidragsfri dækning efter denne bestemmelse, og dette valg er gældende, indtil medlemmet igen vælger at være omfattet af bidragsfri dækning. Såvel fravalg som tilvalg får virkning for bidragsnedsættelser, der sker efter, at meddelelse om valget er modtaget i pensionskassen. Stk. 3. Ved bidragsfri dækning bevarer medlemmet sin pensionsdækning på uændrede vilkår dog således, at der efter udløbet af perioden med bidragsfri dækning sker en nedsættelse af pensionstilsagnet til medlemmet til dækning af risiko- og administrationsomkostninger mv. Stk. 4. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders perioden, som nævnt i stk. 1, forlænges. Stk. 5. Bidragsfri dækning ophører senest ved udgangen af den måned, hvor medlemmet når folkepensionsalderen. Stk. 6. Hvis medlemmet i perioden med bidragsfri dækning opbruger sine reserver, ophører medlemskabet. VIII. Ophør af bidragsbetaling 20. Medlemmer, der ikke er pensionerede, overgår til hvilende medlemskab, hvis der ikke indbetales bidrag, medmindre medlemmet er omfattet af bidragsfri dækning eller bidragsbetaling fra pensionskassen. 9

10 21. Medlemmer, som overgår til ansættelse som tjenestemænd, kan få overført deres udtrædelsesgodtgørelse til den tjenestemandsansættende myndighed til forhøjelse af pensionsancienniteten efter de regler, der gælder for tjenestemænd. Stk. 2. Ved overgang til ansættelse, der er forbundet med ret til medlemskab af en anden pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, kan udtrædelsesgodtgørelsen overføres til denne som indskud til forhøjelse af pensionen. Stk. 3. Hvis pensionskassen har videreført en forsikringsmæssig pensionsordning efter 6, kan den tegnede forsikring overføres til den nye pensionsordning, hvortil medlemmet overgår eller til medlemmet selv. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for overførsel af udtrædelsesgodtgørelser ved stillingsskift. Overførsel af reserver forudsætter medlemmets accept. Stk. 5. Medlemmer, der overfører deres udtrædelsesgodtgørelse, er samtidig forpligtet til at overføre deres udtrædelsesgodtgørelse fra det af pensionskassen ejede forsikringsselskab. 22. Medlemmet kan ikke udtræde af pensionskassen mod udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse. Stk. 2. Medlemmer kan dog ansøge om at udtræde af pensionskassen mod udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse når: 1) medlemmet er emigreret, eller 2) pensionsordningens størrelse er lig med eller mindre end kr. (2012- niveau). Beløbet reguleres i henhold til personskattelovens 20. Medlemmet skal i begge tilfælde være fratrådt sin stilling, og må ikke have aftale om ansættelse i en stilling, der straks eller senere vil blive forbundet med pligt til pension, og medlemmet må ikke være berettiget til førtidspension fra pensionskassen. Ligeledes må der ikke være rejst sag om tilkendelse af offentlig førtidspension, som fører til, at medlemmet tilkendes offentlig førtidspension og medlemmet må ikke på udtrædelsestidspunktet være fyldt 60 år. IX. Øvrige bestemmelser 23. Ved optagelse i pensionskassen eller ved genoptagelse af bidragsbetaling kan medlemmer deponere helbredsoplysninger, der svarer til de helbredsoplysninger, der kræves til brug for vurdering af pensionsrisikoen ved tjenestemandsansættelse. 24. Medlemmer og andre, der søger om ydelser fra pensionskassen, er forpligtet til at medvirke til sagens oplysning. Medlemmer er forpligtet til på opfordring at lade sig undersøge af en læge. Pensionskassen kan vælge lægen og afholder udgiften til undersøgelsen. Stk. 2. Hvis ansøgeren ikke medvirker til sagens oplysning, kan det medføre, at ansøgningen afslås. 25. Retten til ydelser og andre udbetalinger fra pensionskassen kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. 26. Bestyrelsen kan fastsætte regler om, hvorledes udbetaling af pensioner af ringe størrelse foretages. X. Ikrafttræden 27. Disse pensionsvilkår træder i kraft den 1. januar XI. Overgangsbestemmelser 28. Medlemmer, optaget før den 1. januar 1993, kan i forbindelse med reglernes ikrafttræden vælge, at 8,5 % af de fremtidige pensionsbidrag ikke skal medgå til finansiering af engangssum ved alder. 10

11 Stk. 2. Medlemmer, der vælger, at 8,5 % af de fremtidige pensionsbidrag ikke skal medgå til finansiering af engangssummen, har ret til engangssum ved alder for 8,5% af de pensionsbidrag, der er indbetalt inden den 1. januar Medlemmer, der er optaget før den 1. juli 1994, og som ikke er fyldt 54 år den 1. september 1994, kan vælge sig omfattet af den 10-årige ægtefællepension med virkning fra den 1. september Stk. 2. Medlemmer, der før den 1. juli 1994 ikke er omfattet af ægtefællepension, og medlemmer, der den 1. september 1994 er fyldt 54 år, samt invalidepensionister opretholder den før den 1. juli 1994 gældende ydelsessammensætning. Stk. 3. Medlemmer, der før den 1. juli 2001 var omfattet af livsvarig ægtefællepension, er fra og med denne dato omfattet af livsvarig ægtefælle-/samleverpension. Medlemmer, der før den 1. juli 2001 var omfattet af 10-årig ægtefællepension, er fra og med denne dato omfattet af 10-årig ægtefælle-/samleverpension. 30. Medlemmer, optaget før 1. juli 1998, der efter en periode med hvilende medlemskab har været omfattet af 7, stk. 7, og som derefter overgår til en ansættelse, der ikke er omfattet af 7, stk. 7, vil altid blive omfattet af normale vilkår. Stk. 2. Medlemmer, optaget før 1. juli 1998, som på optagelsestidspunktet modtog pension fra det offentlige, fordi medlemmets erhvervsevne af det offentlige var skønnet nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, og som derfor ikke har invalidepensionsdækning eller hvor denne er klausuleret, kan ved overgang til ansættelse efter 7, stk. 7, vælge enten at fortsætte på uændrede vilkår eller blive omfattet af reglerne om optagelse i forbindelse med ansættelse i henhold til 7, stk. 7. Hvis man vælger at bibeholde de hidtidige vilkår, vil disse gælde fremover, uanset fremtidig ansættelse. Stk. 3. For medlemmer, omfattet af 1, stk. 7 eller 1a, stk. 4, der ved genoptagelse af bidragsbetaling ikke bliver omfattet af 7, stk. 7, gælder, at ydelsessammensætningen fra det hvilende medlemskab bevares. 31. Medlemmer, optaget før den 1. januar 2003, vil uanset bestemmelsen i 14a, stk. 2, være berettiget til at modtage invalidepension efter 14, såfremt medlemmet inden den 1. januar 2004 får ansættelse i fleksjob. 32. Medlemmer, optaget før 1. juli 2005, der ikke er alderspensionerede eller som har modtaget hel eller delvis alderspension, og som ikke er berettiget til eller ansat i fleksjob, har ret til førtidspension fra pensionskassen efter ansøgning, hvis 1) erhvervsevnen før den 1. juli 2005 på grund af sygdom eller ulykke skønnes nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, 2) nedsættelsen af erhvervsevnen er af en vis varighed, 3) bidragsbetaling er ophørt, og 4) medlemmet ikke er nået folkepensionsalderen. Stk. 2. Førtidspensionen fra pensionskassen er af samme størrelse som alderspensionen, beregnet ud fra forventet uændret bidragsbetaling frem til folkepensionsalderen. Stk. 3. Medlemmer, som modtager førtidspension fra pensionskassen, overgår til alderspension, når de når folkepensionsalderen. Stk. 4. Retten til førtidspension fra pensionskassen indtræder den 1. i måneden efter, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og pensionen udbetales månedsvis forud. Førtidspensionen fra pensionskassen udbetales sidste gang for den måned, hvor retten til pensionen ophører. 33. For medlemmer, som før den 1. juli 2005 var tilkendt invalidepension fra pensionskassen eller personforsikringsselskabet, og for medlemmer som tilkendes førtidspension efter 32, ophører retten til pension når betingelserne i 32 ikke længere er opfyldt. Stk. 2. Medlemmer, som før den 1. juli 2005 var tilkendt invalidepension fra pensionskassen eller personforsikringsselskabet, og medlemmer, som tilkendes førtidspension efter 32, kan, uanset bestemmelsen i 32, udnytte en eventuel resterhvervsevne med heraf følgende bidragsbetaling. Bidragsbetalingen anvendes som indskud til en proportional forhøjelse af de ydelser, medlemmet er omfattet af. 11

12 Stk. 3. Tilsvarende gælder for medlemmer, der, uden at bidragsbetalingen er ophørt, overgår til en stilling, der er tilpasset resterhvervsevnen. Dette gælder dog ikke medlemmer, der får ansættelse i fleksjob. 34. For medlemmer, optaget før den 1. juli 2005, hvis erhvervsevne på optagelsestidspunktet var nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne, kan bestyrelsen afvise at udbetale ydelser. Stk. 2. Gøres bestemmelsen i stk. 1 gældende, udbetales et beløb svarende til de indbetalte bidrag med renter til medlemmet, hvorefter medlemskabet ophæves. Renten fastsættes på basis af obligationsrenten for perioden med bidragsindbetaling. 35. For medlemmer optaget før den 1. maj 2007 er aldersgrænsen for opnåelse af ret til henholdsvis alderspension og engangssum, jf. 8 og 8a, 60 år, uanset hvornår medlemmet opnår efterlønsalderen. 36. Medlemmer, der har indbetalt bidrag til engangssum ved alder før den 1. januar 2013, kan overføre disse bidrag til forhøjelse af den løbende alderspension. Pensionskassen fastsætter en frist for, hvornår anmodningen senest skal være pensionskassen i hænde. Stk. 2. Bidrag, der er indbetalt til engangssum ved alder før den 1. januar 2013, og som ikke er overført til forhøjelse af den løbende alderspension, inden den af bestyrelsen fastsatte frist, afgiftsberigtiges. De afgiftsberigtigede beløb omfattes af bestemmelsen i 8a. 37. For medlemmer, der er optaget før den 1. januar 2016, er førtidspensionen fra pensionskassen af samme størrelse som alderspensionen, beregnet ud fra forventet uændret bidragsbetaling frem til folkepensionsalderen. Medlemmer, der er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2016 modtager førtidspension frem til folkepensionsalderen. Førtidspensionen er beregnet uændret ud fra pensionsalder 65 år. Medlemmer, der er optaget før den 1. januar 2016, kan efter nærmere generelle regler, fastsat af bestyrelsen, vælge sig omfattet af ydelsessammensætningen, som nævnt i 14 stk

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale januar 2019 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer:

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: Pensionskassen for Sundhedsfaglige Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte 2 1a. Øvrige

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA

DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA DSR-møde Det handler om DIN pensionsordning i PKA Sygdom Død Alderdom v. 21.09.2017 pka.dk 2 Opdater dine oplysninger ved login 3 Hvad indeholder din pensionsordning? Gruppesummer 2018 Sum ved død Sum

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Pensionskassen for Farmakonomer November 2017 Pensions- og bonusregulativ Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer 10 49 68 37 Indhold: Pensionsregulativ I. Generelle

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18 Vilkår for gruppeforsikring børnepension ved gruppemedlemmets førtidspension eller død Pensionskassen for Sundhedsfaglige PKA Privat 1. Gruppeforsikringen 18 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 18

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 554 Februar 1994 J.nr. 7-2102-2/94 REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND INDLEDNING Hermed fremsendes

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17. Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger torsdag den 23. april 2009 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere