Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom"

Transkript

1 Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 3. december 2010 behandlet anmodning om akkreditering af det eksisterende udbud i Thisted af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK). Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter Undervisningsministerens beslutning, jf. 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og 12, stk. 1 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Udbuddet er akkrediteret betinget positivt, jf. 13, stk. 2, 2. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet samlet set ikke er opfyldt. Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i: Akkrediteringsrådet 10. januar 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Rebekka Birkebo Byberg Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr Side 1/2 Akkrediteringsrådet bemærker, at der ikke i tilstrækkelig grad tilgår udbuddet viden om relevant forskning til at sikre udbuddet en løbende tilgang af viden. Kriterium 5 er dermed delvist opfyldt. Akkrediteringsrådet finder endvidere, at undervisergruppen ikke holder sig tilstrækkeligt ajour med relevant forskning. Kriterium 8 er dermed delvist opfyldt. Endelig finder Akkrediteringsrådet, at der ikke er sikkerhed for, at udbuddets kvalitetsarbejde i relation til den enkelte undervisers undervisning gennemføres systematisk, ligesom opfølgningsarbejdet herpå mangler systematik og sikkerhed. Desuden bemærker Akkrediteringsrådet, at den mundtlige evalueringskultur kan gøre det svært at fastholde resultater. Kriterium 14 er dermed delvist opfyldt.

2 Ansøger gives en frist på 12 måneder til at rette op på ovenstående forhold beregnet fra meddelelse af denne afgørelse. Inden udløbet af denne frist skal ansøger indsende tilstrækkelig og relevant dokumentation for ændringer af ovenstående forhold, hvorefter Danmarks Evalueringsinstitut udarbejder en supplerende akkrediteringsrapport. Herefter vil Akkrediteringsrådet træffe afgørelse om akkreditering på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport, jf. 15 i bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademi-uddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Undervisningsministeriets godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. 14 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer. Akkrediteringsrådets afgørelser kan, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1, ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis uddannelsesinstitutionen mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af professions- og erhvervsakademiuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Fristen for at klage over retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse er i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2 fastsat til senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt uddannelsesinstitutionen. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Rådssekretariatsleder Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

3 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Thisted Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Thisted 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

5 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Oplysninger om udbuddet 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 15

6 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Nordjyllands udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) i Thisted. EVA indstiller udbuddet til: Betinget positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet delvist opfylder kriterierne om: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) fordi udbuddets aktiviteter ikke er tilstrækkelige til at sikre en løbende tilgang af viden. Undervisere (kriterium 8) fordi underviserne ikke holder sig tilstrækkeligt ajour med relevant forskning. Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) fordi der ikke er sikkerhed for kvalitetsarbejdets gennemførelse og systematik. 4

7 Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

8 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland som udbydes i Thisted. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af professionshøjskolens skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 6

9 Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Poul Windahl Ladekjær, cand.merc., selvstændig virksomhedskonsulent. Censor på markedsføringsøkonomuddannelsen. Har undervisningserfaring fra bl.a. markedsføringsøkonomuddannelsen og hhx og var i en årrække medlem af eksamenskommissionen for markedsøkonomuddannelsen. Har deltaget i en lang række udviklingsprojekter, bl.a. EU-projekter i udlandet. Tidligere afdelingsleder for de korte videregående uddannelser på Svendborg Handelsskole. Susanne Korsholm, cand.merc., pædagogikum, teamkoordinator, lektor og projektleder på Københavns Erhvervsakademi. Censor på Ingeniørhøjskolen i København (efteruddannelsesafdelingen) inden for fagene strategisk markedsføring og ledelse og organisation. Tidligere studieleder på HD-studiet i afsætning på Handelshøjskolecentret i Slagelse. Louise Hededal Andersen, markedsføringsøkonom, studerende på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Århus. Medlem af institutionens uddannelsesudvalg og tutor. Asker Bentsen, cand.mag., master i business administration, udviklingsdirektør i Ziebart Denmark A/S. Tidligere censorformand for handels- og serviceakademiuddannelserne. Stor erfaring som direktør i en række private virksomheder og som medlem af diverse råd og kommissioner med fokus på uddannelse, it, turisme og økonomi. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Rikke Wettendorff fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. 7

10 Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 8

11 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: EUC Nordvest Lerpyttervej Thisted Præsentation af udbuddet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbuddet taget direkte fra institutionens redegørelse. Udbuddets struktur Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge og realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions- og servicevirksomheder nationalt og internationalt. De færdige dimittender kan søge ansættelse i private og offentlige virksomheder, men de fleste får dog ansættelse i private virksomheder. Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk (120 ECTS). Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Arbejdsbelastningen omfatter således skemalagt undervisning, undervisningsforberedelse, fordybelse, skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold, praktik og projekter i virksomheder, samt forberedelse og deltagelse i eksaminer. Uddannelsen er opdelt i semestre. Hvert semester har sit tema. På første semester er temaet virksomhedens strategiske situation. På andet semester er det overordnede tema strategiformulering og på 3. semester skal de studerede beskæftige sig med strategiimplementering. Uddannelsens struktur de første tre semestre fremgår af nedenstående tabel International markedsføring og salg Økonomi Kommunikation, organisation og ledelse 1. semester: Virksomhedens strategiske situation A: Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen B: Grundlæggende statistik A: Virksomhedsanalyse B: Mikroøkonomi A: Kommunikation B: Organisationsstruktur C: Opbygning og analyse af supply chain 2. semester: Strategiformulering 3. semester: Strategiimplementering A: Markedsanalyse A: Markedsføringsstrategi B: Vækststrategi B: Salg og forhandlingsteknik C: Internationalisering D: Segmentering, målgruppevalg og positionering A: Investering og finansiering A: Makroøkonomi B: Beskrivende økonomi og B: Budgettering og parameteroptimering handelsteori A: Ledelse af forsyningskæden A: Projektledelse og salgsorganisering B: Kulturanalyse C: Innovation B: Organisationsudvikling 9

12 Erhvervsret A: Retskilder B: Aftaleret C: Kreditsikring D: Virksomhedens retlige forhold A: Erstatning uden for kontrakt B: Dansk og internationalt køb C: Retlige markedsrelationer Hertil kommer valgfag på 2. og 3. semester. På 4. semester er de studerende i praktik og skriver det afsluttende eksamensprojekt. Udbuddets centrale fagområder I de første 3 semestre undervises der i følgende centrale fagområder: International Markedsføring og Salg: Faget undervises på alle 3 semestre og omfatter i alt 30 ECTS. Økonomi: Faget undervises på alle 3 semestre og omfatter i alt 20 ECTS. Kommunikation, organisation og ledelse: Faget undervises på alle 3 semestre og omfatter i alt 20 ECTS. Erhvervsret: Faget undervises på de første 2 semestre og omfatter i alt 10 ECTS. Valgfag: De valgfri uddannelseselementer (i alt 10 ECTS), der tilbydes på markedsføringsøkonomuddannelsen på EUC Nordvest på nuværende tidspunkt er linjeopdelt indenfor fagområderne: Statistik og Driftsøkonomi Markedskommunikation I og II Entrepreneurship I og II De valgfrie uddannelseselementer tilbydes de studerende på deres 2. og 3. semester. På baggrund af vejledning og introduktion af faglige vejledere (undervisere) og 3. semestersstuderende (der på dette tidspunkt har/har haft de forskellige valgfrie uddannelseselementer), vælger de studerende deres valgfag(skombination) jf. ovenfor i løbet af 1. semester (november). Antal studerende og undervisere på udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 44. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere pr Antal årsværk 2,9 Forskellen mellem antal ansatte og antal årsværk skyldes, at alle underviserne på markedsføringsøkonomuddannelsen også underviser på Hhx-uddannelsen på EUC Nordvest, KursusCentret på EUC Nordvest og/eller finansøkonomuddannelsen på EUC Nordvest. 10

13 Udbuddets centrale praktiksteder Markedsføringsøkonomer fra EUC Nordvest finder typisk praktikvirksomheder blandt private virksomheder i Nordvestjylland. Enkelte finder også praktikvirksomhed udenfor regionen og i udlandet. Qua områdets erhvervsstruktur er der primært tale om små og mellemstore virksomheder (men naturligvis også enkelte store virksomheder). Det drejer typisk sig om både produktions- og handelsvirksomheder, men også indenfor konsulent- og serviceområdet. Enkelte studerende finder en praktikvirksomhed indenfor den offentlige sektor (typisk i kommuner). Øvrige oplysninger Thisted (og den nordvestlige del af Region Nordjylland generelt) er kendetegnet ved at være et udkantsområde, hvor det generelle uddannelsesniveau er markant under landsgennemsnittet. På baggrund af samtaler med studerende, er det institutionens klare oplevelse, at netop udbuddet af markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted bidrager til at unge fra EUC Nordvest naturlige geografiske dækningsområde bryder den sociale arv i forhold til det at videreuddanne sig (og således tillige bidrage til Regeringens målsætning om, at 50 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse). Det er endvidere institutionens klare oplevelse, at muligheden for at gennemføre en (kort) videregående uddannelse (markedsføringsøkonomuddannelsen) i Thisted medvirker til, at unge der ellers ikke ville have påbegyndt en (kort) videregående uddannelse, rent faktisk gør det. Muligheden for at gennemføre markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted medvirker således, dels at hæve det generelle uddannelsesniveau i området, og dels til at fast-holde (og sågar tiltrække) unge der ønsker at tage en (kort) videregående uddannelse og efterfølgende etablere sig i området. Institutionen har gennem de senere år haft studerende med ikke-dansk baggrund (typisk 2-3 studerende pr. årgang). Disse er bosiddende i lokalområdet og kommer f.eks. fra Kina, Thailand, Norge, Ukraine, Rusland og Letland m.fl.. De studerende med ikke-dansk baggrund har alle opfyldt uddannelsens formelle krav til danskkundskaber. Disse studerende har generelt klaret sig særdeles godt, og har alle fundet relevant beskæftigelse (primært hos især lokale virksomheder og/eller dansk-etablerede virksomheder i deres oprindelige hjemland). Færdiguddannede markedsføringsøkonomer fra EUC Nordvest ansættes primært i private virksomheder, men også (om end i mindre omfang) i offentlige virksomheder og/eller organisationer. Ansættelse (geografisk) finder for de fleste færdiguddannede markedsføringsøkonomers vedkommende sted indenfor regionen (primært udbuddets naturlige dækningsområde). Dette understøttes bl.a. af professor og leder af center for mobilitetsforskning på Aalborg Universitet Martin D. Munk, der (den 21. marts 2010 i Thisted Dagblad) udtaler, at netop muligheden for at tage videregående uddannelse lokalt, alt andet lige betyder, at de unge bliver på hjemegnen. Og i forlængelse heraf, at det er bedst, at de unge tager deres uddannelse, der hvor de er vokset op og bor, fordi det på længere sigt kan være med til en kvalitetssikring af egnen. Den historiske baggrund for udbuddet af netop markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted er en undersøgelse gennemført af EUC Nordvest (daværende Nordvestjysk Handels-gymnasium) i 1999/2000. Denne undersøgelse viste, at der blandt områdets små og mellemstore virksomheder 11

14 var et udtalt ønske om og behov for medarbejdere med uddannelsesmæssige kvalifikationer/kompetencer svarende til formålet med markedsføringsøkonomuddannelsen. Der gennemføres en tilsvarende undersøgelse medio april Resultaterne af denne undersøgelse forventes at foreligge i juni Der dimitterer årligt unge fra de gymnasiale uddannelser i EUC Nordvest naturlige geografiske dækningsområde. På baggrund af ovenstående har EUC Nordvest har siden 2001 udbudt markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted (i perioden fra udlagt fra Viborg Handelsskole (Erhvervsakademi MidtVest), og siden 2008 udlagt fra Nordjyllands Erhvervsakademi / Professionshøjskolen University College Nordjylland). Markedsføringsøkonomuddannelsen på EUC Nordvest er et lille, men særdeles fleksibel og forandringsparat, uddannelsessted med et årligt optag på studerende. Det vurderes som en klar styrke ved markedsføringsøkonomuddannelsen på EUC Nordvest er, at det er et lille uddannelsessted, hvor alle kender alle. Dette giver mulighed for nærhed til, og dermed muligheden for at sætte fokus på (og udfordre), den enkelte studerende. EUC Nordvest har et omfattende og tæt samarbejde med områdets virksomheder og organisationer m.fl., og der er særdeles stor opbakning til markedsføringsøkonomuddannelsen herfra (det være sig i forbindelse med såvel praktikforløb, hovedopgaver, cases, projekter, virksomhedsbesøg som gæsteunderviserarrangementer m.v.). Den tætte dialog mellem de studerende, aftagerne/potentielle aftagere og institutionen mulighed for hurtig og fleksibel imødekommelse af de forskellige interessenters eventuelle ønsker/behov. Det er institutionens selvbillede, at vi er det lille fleksible uddannelsessted, der hurtigt kan navigere derhen, hvor mulighederne/potentialerne er. EUC Nordvest tilstræber via udbuddet af markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted, at imødekomme områdets erhvervslivs aktuelle og fremtidige behov for medarbejdere med uddannelsesmæssige kvalifikationer/kompetencer svarende til læringsmålene/formålet med markedsføringsøkonomuddannelsen. Professionshøjskolen University College Nordjylland har det overordnede ansvar for uddannelsens faglige niveau og uddannelsens gennemførelse. Herunder har Professionshøjskolen University College Nordjylland det overordnede ansvar for udvikling og vedligeholdelse af fælles kvalitetssikringssystem samt internationalisering m.v. Der eksisterer et særdeles tæt samarbejde mellem studieleder/uddannelsesleder, undervisere og studieadministration m.fl. på markedsføringsøkonomuddannelsen på henholdsvis Professionshøjskolen University College Nordjylland og EUC Nordvest. Med henblik på koordinering, udvikling og videndeling m.v. afholdes cirka hver fjerde uge møder med deltagelse fra de to skoler, og der arbejdes således kontinuerligt med at sikre fælles faglig profil, faglige prioriteringer og fælles retningslinier m.v. Det er aftalt mellem EUC Nordvest og Professionshøjskolen University College Nordjylland, at markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted (dog med lokale tilpasninger vedr. f.eks. udbud af valgfrie elementer o.lign.) gennemføres tilnærmelsesvis identisk med markedsføringsøkonomuddannelsen i Aalborg. 12

15 Uddannelseslederen på markedsføringsøkonomuddannelsen på EUC Nordvest indgår tillige i ledergruppen (og deltager i ledermøder cirka 1 gang om måneden) på Professionshøjskolen University College Nordjylland. Det er endvidere aftalt mellem de to institutioner, at der udarbejdes (og realiseres) et konvergensprogram for fremadrettet kompetenceudvikling og udviklingsarbejde m.v. Undervisningsformen på markedsføringsøkonomuddannelsen på EUC Nordvest er overordnet karakteriseret ved i størst mulig omfang at tage udgangspunkt i praksis. Undervisningsformen på alle fagelementer er en kombination af forskellige undervisningsformer med hovedvægten på dialogbaseret holdundervisning, øvelser, cases og projekter m.v.. Derudover anvendes i udstrakt grad virksomhedsbesøg, gæsteundervisere og deltagelse i tema-dage/workshops m.v. Markedsføringsøkonomuddannelsen i Thisted har et omfattende netværk bestående praktik- og hovedopgavevirksomheder, aftagere/potentielle aftagere samt gæsteundervisere fra virksomheder m.fl., og herigennem tæt kontakt til og samarbejde med praksis/erhvervet. I samarbejde med udvalgte aftagere m.fl. har markedsføringsøkonomuddannelsen på EUC Nordvest valgt at præge uddannelsen (qua de valgfrie elementer) i især to retninger: Markedskommunikation Entrepreneurship Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr. 689 af 03/07/2009: Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) virksomhedens strategiske og økonomiske grundlag, 2) grundlæggende samfundsøkonomiske forhold, 3) salgets gennemførelse, 4) erhvervsjuridiske forhold, herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold samt 5) metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring. Færdigheder Den uddannede kan: 1) foretage en international markedsvurdering, 2) vurdere problemstillinger og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner, 3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på dansk og engelsk, 4) på et analytisk grundlag opstille relevante løsningsforslag inden for markedsføringsmæssige problemstillinger, 5) vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, 6) vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel nationalt og internationalt og 7) vurdere organisatoriske, logistiske og ledelsesmæssige problemstillinger. 13

16 Kompetencer Den uddannede kan: 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingsstrategi og internationalisering, 2) håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring, 3) håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf, 4) tilegne sig nye færdigheder og ny viden inden for erhvervet, 5) analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder og 6) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt. 14

17 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 3 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 8 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK), baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen,

18 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennem aftagerkontakten og kontakten til dimittender indhenter viden som kan bruges til at sikre udbuddets relevans. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har kontakt til et dækkende felt af aftagere, herunder lokale, nationale og internationale virksomheder. Institutionen redegør for en omfattende kontakt med det lokale erhvervsliv, bl.a. gennem medlemskab af Thy Erhvervsråd, netværksgrupper i regi af EUC Nordvests kursuscenter, virksomhedsbesøg, gæsteundervisere og de studerendes praktikophold og arbejde med hovedopgaver. Ekspertpanelet vurderer desuden at udbuddets advisory board som fungerer sideløbende med uddannelsesudvalget ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg som udbuddet er udlagt fra, bidrager til udbuddets relevans, bl.a. gennem drøftelser af institutionsdelen af uddannelsens studieordning. Uddannelseslederen og underviserne har også kontakt til aftagere gennem deres personlige netværk. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Hvert år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer et år efter dimission. Årets resultater sammenlignes med de to forrige årganges. Den nationale undersøgelse giver oplysning om udbuddets egne dimittender i forhold til andel i job, heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledighed, mens resten af resultaterne er nationale. Ekspertpanelet vurderer at den nationale undersøgelse giver udbuddet viden fra et felt af dimittender som er dækkende for uddannelsen, og at denne viden kan bruges til at sikre udbuddets relevans. Udbuddet har desuden kontakt med dimittender gennem advisory boardet hvor tre pladser er besat af dimittender fra forskellige årgange. Udbuddet har desuden uformel kontakt til dimittender gennem kontakten til virksomhederne, idet mange af udbuddets dimittender finder beskæftigelse i lokalområdet. Udbuddet er også i kontakt med dimittender i forbindelse med praktikophold, gæsteundervisning og virksomhedsbesøg. Ekspertpanelet vurderer at den viden udbuddet opnår gennem kontakt til aftagere og dimittender, bidrager til udbuddets fortsatte relevans. Viden fra undervisernes aftagerkontakt drøftes på regelmæssige teammøder og via s. Viden deles desuden på ledelsesmøder med studielederen på udbuddet på Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg. Viden fra aftagerkontakten inddrages også i undervisningen. 16

19 Som eksempel på konkrete ændringer i uddannelsen på baggrund af kontakten til aftagere og dimittender kan nævnes at institutionen er begyndt at tilbyde fagene markedskommunikation og entrepreneurship som valgfag, og at udbuddet har sat øget fokus på udvikling af kompetencer inden for grafisk design hos de studerende. Ekspertpanelet vurderer at det er en mindre svaghed at udbuddets kontakter til aftagere overvejende er usystematisk, om end kontakterne vurderes at have et tilfredsstillende omfang. Institutionen har kun i nogen grad sikret på et strategisk niveau at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden fra et dækkende felt af aftagere som kan bruges til at sikre udbuddets relevans. Under besøget redegjorde ledelsen dog for at den der var opmærksom på dette forhold, og at udbuddet af samme årsag vil opbygge en database over udbuddets aftagerkontakt. P.t. er der udarbejdet en oversigt over udbuddets aftagerkontakt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2: Praktikvirksomheder årgang Bilag 3: Praktikvirksomheder diverse årgange Bilag 6: Hovedopgavevirksomheder årgang Bilag 7: Virksomhedsbesøg gæsteundervisere diverse årgange Bilag 8: Beskæftigelsesrapport Bilag 9: Beskæftigelsesrapport Bilag 10: Advisory Board Bilag 11: Fishtraderuddannelse på vej. 17

20 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden om centrale tendenser inden for udbuddets beskæftigelsesområder. Dette sker bl.a. gennem den aftagerkontakt der er beskrevet under kriterium 2, gennem de studerendes praktikforløb hvor praktikkoordinatoren besøger virksomhederne, gennem virksomhedsbesøg med studerende og gennem anvendelse af gæsteforelæsere fra erhvervet. Udbuddet redegør for en række relevante gæsteforelæsere og virksomhedsbesøg gennem de seneste tre år. I den forbindelse vurderer ekspertpanelet samarbejdet med Richard Gesteland om cross-cultural management inden for kommunikationsfaget særligt positivt. Ekspertpanelet vurderer desuden at både udbuddets undervisergruppe og uddannelsesleder er aktive i forhold til at skaffe sig viden om tendenser i beskæftigelsesområderne gennem deres personlige netværk. Ekspertpanelet vurderer at viden om centrale tendenser indgår i udbuddets vidensgrundlag, fx ved at den inddrages i undervisningen. En række af underviserne er fx tilknyttet KursusCentret på EUC Nordvest og er her involveret i udviklingsprojekter for erhvervslivet, bl.a. inden for lean og projektledelse, som har givet underviserne viden om nye tendenser i erhvervet der er blevet videregivet gennem et lean-kursusforløb for studerende og underviserkolleger på markedsføringsøkonomuddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og kriterium 2, interview med underviserne under institutionsbesøget, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 7: Virksomhedsbesøg gæsteundervisere diverse årgange Bilag 8: Beskæftigelsesrapport Bilag 9: Beskæftigelsesrapport Bilag 28: Undervisningsplaner Bilag 34: Management-guru i Thisted. 18

21 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der løbende tilgår udbuddet viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde af relevans for beskæftigelsesområderne. Udbuddet er aktuelt involveret i et udviklingsprojekt sammen med Thisted Kommune og lokale erhvervsvirksomheder under overskriften Fra afvikling til udvikling med henblik på at udvikle udkantsområderne i Danmark. I regi af projektet vil en gruppe markedsføringsøkonomstuderende blive uddannet til innovationsfacilitatorer med henblik på at indgå i innovationsprojekter til udvikling af lokalområdet. Udbuddet er også involveret i udviklingen af uddannelser. Uddannelseslederen er involveret i udvikling af en masteruddannelse i oplevelsesledelse sammen med Roskilde Universitet og Aalborg Universitet som de to universiteter planlægger at udbyde på EUC Nordvest. En række af underviserne er tilknyttet KursusCentret på EUC Nordvest og er her involveret i udviklingsprojekter for erhvervslivet, bl.a. inden for lean og projektledelse. Udbuddet har desuden gennem samarbejdet med markedsføringsøkonomuddannelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland adgang til viden der udvikles i ApEx (Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi), Aalborg Brand Board og Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri hvor professionshøjskolen er repræsenteret. En underviser er desuden med i et projekt om bølgeenergi i Hanstholm som har til formål at udvikle og fremme anvendelse af ny viden inden for dette område. I 2007 har undervisere fra udbuddet deltaget i et udviklingsprojekt i samarbejde med erhvervsakademiuddannelser i Viborg, Skive og Holstebro og dansk træ- og møbelindustris brancheorganisation om udvikling af en model for den kreative proces. Udviklingsprojektet er blevet udmøntet i en innovation cup som er blevet holdt tre gange siden Her udvikler de studerende nye forslag til koncepter til løsning af aktuelle problemstillinger som fremlægges til bedømmelse af et fagligt dommerpanel. Underviserne indtager en coachende rolle i de studerendes konceptudvikling, og både studerende og undervisere opnår igennem dette projekt viden om at udvikle nye idéer og omsætte dem til praksis. Ekspertpanelet vurderer at den viden som udbuddet har opnået gennem disse aktiviteter og samarbejder, indgår i udbuddets vidensgrundlag. Fx har udviklingsarbejdet omkring kursuscentret udmøntet sig i et lean-kursusforløb for studerende og underviserkolleger på markedsføringsøko- 19

22 nomuddannelsen, ligesom den model som blev udviklet i udviklingsprojektet med erhvervsakademiuddannelserne i Viborg, Skive og Holstebro og dansk træ- og møbelindustris brancheorganisation, nu anvendes i fagene entrepreneurship 1 og 2 og kommunikation, organisation og ledelse. Derudover er de ovennævnte aktiviteter blevet integreret i uddannelsen, enten gennem de studerendes og undervisernes direkte deltagelse i dem eller ved at de indgår i undervisernes vidensbase som undervisningen tilrettelægges ud fra. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 12: Innovation en model over den kreative proces Bilag 13: Innovation Cup 2007 program studerende Bilag 14: Innovation Cup 2007 program undervisere Bilag 15: Livskvalitet i Thy set med unge øjne. 20

23 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at der tilgår udbuddet viden om relevant forskning gennem et antal aktiviteter og videnskanaler, men at det ikke sker i tilstrækkelig grad til at sikre en løbende tilgang af viden. Samlet set er kriteriet derfor delvist opfyldt. Uddybning Undervisere fra udbuddet deltager i kurser i kursusrækken Fra forskning til undervisning i regi af det landsdækkende MØK-netværk hvor forskere holder forelæsninger om emner der er relevante for uddannelsens fag. Udbuddet har desuden i 2010 haft besøg af lektor Lise-Lotte Holmgreen fra Aalborg Universitet som holdt en gæsteforelæsning om kommunikation. Undervisere og studerende har adgang til et bibliotek der er bemandet med en bibliotekar som kan hjælpe med litteratursøgning. Underviserne holder sig desuden ajour gennem fagblade og netværk, men panelet vurderer at dette samlet set ikke er tilstrækkeligt til at sikre at der løbende tilgår udbuddet viden fra relevante forskningsfelter. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med underviserne og ledelsen under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 16: Fra forskning til udvikling Bilag 17: Salg og salgsledelse Bilag 18: Nye hjørner i økonomien. 21

24 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på erhvervsakademiniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for markedsføringsøkonomuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte og målene for de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer som er beskrevet i studieordningen. Alle udbud af uddannelsen består af fire obligatoriske kerneområder, to valgfrie uddannelseselementer, obligatorisk praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Udbuddenes studieordning er opdelt i en fælles del der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver dels læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTSpoint) for de fire kerneområder og for praktik og dels formål, indhold og vægtning for det afsluttende eksamensprojekt, mens den institutionsspecifikke del beskriver læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for de valgfrie uddannelseselementer som udbuddet udbyder. Udbuddet har desuden beskrevet læringsmål for det afsluttende eksamensprojekt i institutionsdelen af studieordningen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 19: Praktikmanual Bilag 20: Hovedopgavemanual Bilag 21: Hovedopgavemanual plancher Bilag 22: Læringsudbytte sammenhæng 22

25 Bilag 23: Projektmanual Retningslinjer for projektarbejder. 23

26 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Markedsføringsøkonomuddannelsen fik ny bekendtgørelse i august 2009 som præciserede de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen og medførte nogle ændringer af dens indhold og struktur, fx er der indført obligatorisk praktik på 4. semester. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen var udbuddet i gang med at gennemføre 2. semester. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af udbuddets elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte elementer. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold og viser herunder hvordan elementernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Det er ekspertpanelets vurdering at udbuddets undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for at læringsmålene kan realiseres. I undervisningen veksles der mellem klasseundervisning, gruppearbejde, rollespil, præsentationer af cases, og forhandlingsøvelser mv. Klasseundervisning anvendes fortrinsvis til at tilvejebringe et fælles fagligt fundament for de studerendes mere selvstændige videnstilegnelse i forbindelse med de øvrige arbejdsformer. Der tilstræbes for fagene såvel som for uddannelsen samlet set en progression fra lærerstyret og stofbaseret undervisning til projektorganiseret og problemorienteret undervisning. De studerende udtrykte under besøget stor tilfredshed med variationen i undervisnings- og arbejdsformerne og undervisningens tilrettelæggelse med henblik på integration af teoretisk viden og praktiske problemstillinger. De studerende var desuden bekendt med læringsmålene for fagene som dels var blevet udleveret til de studerende, dels var tilgængelige på institutionens intranet. Ekspertpanelet vurderer at der er en god progression i uddannelsen som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Uddannelsen er opbygget så hvert semester udgør et afsluttet forløb, og prøverne på det enkelte semester skal bestås før den studerende kan gå til eksamen på det efterfølgende semester. Denne binding er fastlagt i studieordningen og skal sikre at de studerende har de nødvendige forudsætninger for at fortsætte på uddannelsen. 24

27 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med de studerende under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 24: Skema 1. semester årgang (vejledende) Bilag 25: Skema 2. semester årgang (vejledende) Bilag 26: Skema 3. semester årgang (vejledende) Bilag 27: Projektoplæg Projekt C Bilag 28: Undervisningsplaner. 25

28 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til undervisernes kvalifikationer og kompetencer der følger af reglerne for uddannelsen, og at undervisergruppen holder sig ajour med ny viden om centrale tendenser i erhvervet. Ekspertpanelet vurderer dog at undervisergruppen ikke holder sig tilstrækkeligt ajour med relevant forskning, og derfor er kriteriet kun delvist opfyldt. Uddybning Udbuddets undervisergruppe består af ti undervisere der alle har lange videregående uddannelser, tre er cand.oecon., to er cand.merc., og to er cand.ling.merc., mens de resterende er henholdsvis cand.mag., cand.jur. og cand.scient. Seks af de ti undervisere har erhvervsmæssig erfaring, mens syv har pædagogikum fra handelsgymnasiet eller en anden uddannelsesinstitution. Derudover er en underviser i gang med pædagogikum. Syv af de ti undervisere har mellem 10 og 15 års undervisererfaring. Alle undervisere deltager desuden i interne pædagogiske uddannelsesaktiviteter i regi af EUC Nordvest. Ekspertpanelet vurderer undervisernes pædagogiske kompetencer positivt. Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen holder sig ajour med ny viden om centrale tendenser i erhvervet. Det sker gennem kontakt med virksomheder, fx ved praktikophold og via samarbejdsprojekter med aftagere, jf. kriterium 3 og 4. Hver underviser har op til 50 timer årligt til faglig udvikling, og det tilstræbes at underviserne derudover anvender 3-5 dage til kompetenceudviklingsaktiviteter. Ekspertpanelet vurderer dog at undervisergruppen ikke holder sig tilstrækkeligt ajour med relevant forskning, idet der er for få aktiviteter og videnskanaler som sikrer at denne viden tilgår underviserne. Kriteriet er derfor kun delvist opfyldt. Ekspertpanelet bemærker at samarbejdsaftalen mellem udbuddet og Professionshøjskolen University College Nordjylland som uddannelsen er udlagt fra, åbner mulighed for at udbuddets undervisere indgår i kompetenceudvikling sammen med Professionshøjskolens undervisere. Samarbejdsaftalen er gældende fra 1. juli 2009 til og med 30. juni 2010, men i juni 2010 hvor ekspert- 26

29 panelet og EVA besøgte udbuddet, var den ikke fuldt implementeret, idet der endnu ikke samarbejdes mellem de to lærergrupper. Udbuddet har dog forventninger om et øget samarbejde mellem de to lærergrupper i fremtiden hvad angår både faglige og pædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 8, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 16: Fra forskning til udvikling Bilag 17: Salg og salgsledelse Bilag 18: Nye hjørner i økonomien Bilag 29: Underviseroversigt pr. januar 2010 (appendiks 1). 27

30 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for en hensigtsmæssig implementering af obligatorisk praktik med udgangspunkt i, at denne skal tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Praktik blev først en obligatorisk del af markedsføringsuddannelsen for studerende der startede på uddannelsen i efteråret 2009, dvs. at den første obligatoriske praktik på udbuddet i Thisted vil finde sted på 4. semester i Praktik har dog været en mulighed på udbuddet igennem flere år, og flere studerende benytter sig af muligheden. Vurderingen af dette kriterium vil tage udgangspunkt i udbuddets beskrivelse af den hidtidige frivillige praktikordning suppleret med udbuddets planer for den obligatoriske praktikordning som er gældende fra foråret På denne baggrund vil panelet vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssige og understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Det er et krav til praktikkens tilrettelæggelse at den studerende kan nå de læringsmål for praktikken der er beskrevet i studieordningen. Forud for praktikforløbet udarbejder den studerende en praktikplan der beskriver de arbejdsopgaver den studerende skal udføre under praktikken. Ifølge planen for den obligatoriske praktik skal praktikplanen efterfølgende integreres i den praktikaftale som underskrives af den studerende, praktikvirksomheden og udbuddets praktikkoordinator. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at praktikken er en integreret del af det samlede udbud så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Forberedelsen af praktikken foregår ved at praktikkoordinatoren på 2. semester orienterer de studerende om det kommende praktikforløb og udleverer udbuddets praktikmanual. Ved orienteringen deltager studerende fra 4. semester som på dette tidspunkt selv er i praktik, og evt. dimittender fra uddannelsen for at dele deres erfaringer fra praktikpladssøgning og praktikophold med de studerende. I slutningen af 2. semester gennemføres et obligatorisk halvdagskursus i praktikpladssøgning for de studerende. 28

31 Herefter skal de studerende selv arbejde for at finde et praktiksted og indgå en praktikaftale med en virksomhed, og dette arbejde betragtes som en del af forberedelsen. Det er udbuddets erfaring at langt de fleste studerende egenhændigt finder en praktikplads, men i de få tilfælde hvor dette ikke har været muligt, bistår udbuddets praktikkoordinator med den nødvendige assistance for at få en aftale på plads. Praktikkoordinatoren fungerer som overordnet praktikvejleder for alle studerende. Derudover kan de studerende løbende trække på relevante undervisere som vejledere ved løsning af konkrete opgaver eller problemstillinger i praktikperioden. I studieordningen beskrives praktikken som det studieelement der forbinder undervisningen på fællesdelen med det selvstændige afsluttende eksamensprojekt, hvilket blev bekræftet i interviewet med underviserne under institutionsbesøget hvoraf det fremgik at de studerende i deres afsluttende opgave tager udgangspunkt i praktikken. Det betyder at de studerende allerede før praktikken begynder at tænke i problemstillinger for at kunne indsamle datamateriale til eksamensprojektet under praktikken. Via det afsluttende eksamensprojekt inddrages de studerendes praksiserfaringer i uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med den praktikansvarlige (ledelsen), de studerende og underviserne under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 2: Praktikvirksomheder årgang Bilag 3: Praktikvirksomheder diverse årgange Bilag 19: Praktikmanual Bilag 30: Køreplan for praktik

32 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for, hvordan det løbende vil blive sikret, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktikstedet, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Som omtalt under kriterium 9 bliver den første obligatoriske praktik gennemført i Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt i udbuddets beskrivelse af den hidtidige frivillige praktikordning suppleret med udbuddets planer for den obligatoriske praktikordning. På denne baggrund vil panelet vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at de krav som udbuddet stiller til praktikstederne med henblik på at sikre tilfredsstillende praktikforløb, er tilstrækkelige og hensigtsmæssige. Praktikvirksomhederne skal medvirke til at den studerende når de læringsmål for praktikken som er beskrevet i studieordningen. Det er desuden et krav at den studerende skal have en kontaktperson eller supervisor i praktikvirksomheden, og at der maksimalt må være tre studerende i praktik i samme funktion i samme virksomhed samtidig. Med udgangspunkt i studieordningens læringsmål for praktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvirksomheden og evt. praktikkoordinatoren en plan for praktikforløbet som godkendes af praktikkoordinatoren og integreres i en praktikaftale som underskrives af den studerende, praktikvirksomheden og praktikkoordinatoren. Aftalen indeholder oplysninger om praktikperiodens varighed, arbejdstiden og de aftalte opgaver. Ifølge planen for den obligatoriske praktik er praktikplanen og praktikaftalen obligatoriske dokumenter. Ekspertpanelet vurderer at praktikaftalen bidrager positivt til at klargøre den studerendes læringsmål for praktikken for såvel den studerende selv som praktikvirksomheden. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at det løbende sikres at praktikstederne lever op til de krav udbuddet stiller. Midtvejs i praktikken holder den studerende et møde eller har anden kontakt med praktikkoordinatoren fra udbuddet. Hvis der ikke holdes et møde i virksomheden, kontakter praktikkoordinatoren praktikvirksomheden. På baggrund af dette møde eller kontakt 30

33 midtvejs i praktikforløbet udarbejder den studerende en skriftlig midtvejsevaluering som indgår i materialet til den eksamen der afslutter praktikforløbet. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at dialogen mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden side sikrer at der er klarhed om varetagelsen af opgaver i forbindelse med praktikken, og at de to parter er opdateret med relevant viden om hinanden. Udbuddet har et godt samarbejde med de lokale virksomheder, og mange praktikvirksomheder er gengangere fra år til år. Forud for hver praktikperiode inviterer udbuddet praktikvirksomhedernes kontaktpersoner til et informationsarrangement om udbuddets forventninger til praktikstederne, praktikkens indhold mv., og kontaktpersonerne opfordres til at kontakte praktikkoordinatoren hvis de har tvivlsspørgsmål. Derudover er udbuddet i dialog med praktikstederne i forbindelse med den ovennævnte midtvejsevaluering. Ekspertpanelet vurderer det positivt at praktikkoordinatoren besøger den studerende på praktikstedet, da det både kan afhjælpe umiddelbare problemer for den studerende og kan fungere som et forum for dialog mellem udbud og praktiksted. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at evalueringen af praktikken sker løbende og med inddragelse af relevante parter. Den studerende evaluerer praktikken gennem kontakten midtvejs med praktikkoordinator og i den midtvejsevaluering som indgår i materialet til den eksamen der afslutter praktikforløbet. Virksomheden evaluerer praktikken gennem en udtalelse som virksomheden efter praktikken giver den studerende, og som ligeledes indgår i materialet til den afsluttende praktikeksamen, og gennem midtvejskontakten med udbuddet, enten på et møde i virksomheden eller via anden kontakt. Udbuddet har givet eksempler på opfølgning på disse evalueringer, fx er det ikke længere muligt at være i praktik i egen virksomhed. Det førnævnte orienteringsmøde for praktikvirksomheder og deltagelse af ældre studerende i orienteringsmødet på 2. semester er også indført på baggrund af evalueringsresultater. Det fremgår af udbuddets køreplan for den obligatoriske praktik at der er planlagt en yderligere evaluering af praktikforløbene gennem en spørgeskemaundersøgelse som udsendes til både praktikvirksomheder og studerende efter praktikperiodens afslutning. Ekspertpanelet vurderer at denne evaluering hvor også virksomhederne inddrages, vil kunne bidrage positivt til udbuddets kvalitetssikring af de studerendes praktik. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10 og kriterium 9, interview med den praktikansvarlige (ledelsen) og de studerende under besøget og følgende bilag: Bilag 1: Studieordningen Bilag 2: Praktikvirksomheder årgang Bilag 3: Praktikvirksomheder diverse årgange Bilag 19: Praktikmanual Bilag 30: Køreplan for praktik Bilag 31: Thypige prøver design- og reklamedrømmen af Bilag 32: De sætter Thy-hallen på plakaten. 31

34 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at udbyde markedsføringsøkonomuddannelsen, er til stede på udbudsstedet. Denne vurdering blev bekræftet dels under besøget hvor ekspertpanelet blev vist rundt på institutionen, dels under mødet med de studerende og underviserne som udtrykte tilfredshed med forholdene, herunder at det er muligt at reservere grupperum forud for projekt- og gruppearbejde. Ekspertpanelet finder det positivt at de studerende har adgang til institutionen hele døgnet, og at de kan lease bærbare computere af institutionen. Ekspertpanelet vurderer det desuden positivt at der er adgang til assistance fra en bibliotekar på biblioteket, og at de studerende har adgang til trådløst netværk. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11, rundvisning under institutionsbesøget og interview med de studerende og underviserne under institutionsbesøget. 32

35 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet om internationalisering er trådt i kraft pr. 1. august 2009 og er først udmøntet i EVA s skriftlige vejledning fra december Institutionerne har derfor kun haft kort tid til at arbejde for at opfylde kriteriet, og ekspertpanelet vil derfor ikke kun basere sin vurdering på udbuddets praksis, men også inddrage evt. planer udbuddet har for internationalisering. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet er tilrettelagt på en måde så det er muligt at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Institutionen redegør for at det er muligt at afvikle 3. semester i udlandet, ligesom 4. semesters praktik og evt. market research fra februar til april også kan afvikles i udlandet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet i tilstrækkelig grad fremmer og understøtter at de studerende gennemfører en del af uddannelsen i udlandet. Udbuddet er udlagt fra Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og har igennem dette samarbejde adgang til denne institutions 120 søsteruniversiteter, og de studerende på markedsøkonomuddannelsen har konkrete muligheder for studieophold på 7 af disse. På 2. semester giver enten uddannelseslederen eller en af underviserne de studerende en generel orientering om mulighederne for at gennemføre praktik- eller studieophold i udlandet og efterfølgende evt. skrive hovedopgave for den udenlandske virksomhed. Muligheden for at tage på studie- eller praktikophold i udlandet er ligeledes et tema på 2. og 3. semester i de samtaler som udbuddets studiecoaches og uddannelseslederen gennemfører med de studerende, jf. kriterium 14 og 15. For interesserede studerende kan der desuden holdes et møde med den internationale chef for Professionshøjskolen University College Nordjylland enten på udbuddet eller på institutionen i Aalborg. Under besøget fremgik det af interviewet med hhv. ledelsen og de studerende at de studerende generelt ikke opfatter udlandsophold som en naturlig eller attraktiv mulighed i deres planlægning af studiet. Bortset fra i 2009 har der dog hvert forårssemester siden 2007 været studerende i praktik i udlandet. I 2007 drejede det sig om fem studerende, i 2008 var der tale om to studerende som var på kombineret praktik- og studieophold, og i 2010 drejede det sig om to studerende, svarende til % af en typisk årgang på 4. semester. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 12, interview med ledelsen, underviserne og de studerende under institutionsbesøget og supplerende materiale. 33

36 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der stilles relevante og tilstrækkelige krav for at sikre kvaliteten af de uddannelsesdele som de studerende kan tage i udlandet. Det er et krav at alle studie- og praktikophold sker efter reglerne i Erasmus-programmet, og at den studerende skal have en underskrevet learning agreement før opholdet påbegyndes. Inden opholdet skal den studerende ligeledes have godkendelse fra Professionshøjskolen University College Nordjyllands internationale kontor og udlandsvejleder eller udbuddets praktikkoordinator og have meritaccept fra uddannelseslederen. Ekspertpanelet vurderer at det løbende sikres at kravene til de uddannelsesdele som de studerende kan tage i udlandet, opfyldes. Ifølge samarbejdsaftalen mellem udbuddet og Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg varetages kvalitetssikringen af ophold ved udenlandske uddannelsesinstitutioner af professionshøjskolens internationale kontor. Det internationale kontor screener løbende partnere og studerende for at sikre kvaliteten af studieopholdene. Udbuddet varetager også selv en del af kvalitetssikringen af praktikforløb i udlandet. I den forbindelse holder udbuddets praktikkoordinator i praktikperioden kontakt til den studerende via telefonsamtaler og s hvor opholdet løbende evalueres. Den studerende evaluerer desuden opholdet gennem den praktikrapport som indgår i materialet til den afsluttende praktikeksamen. Aktuelt evaluerer virksomheden praktikken gennem en udtalelse som virksomheden efter praktikken giver den studerende, og som ligeledes indgår i materialet til den afsluttende praktikeksamen, men udbuddet har jf. kriterium 10 planer om at supplere dette med en skriftlig spørgeskemabaseret evaluering blandt både praktikvirksomheder og studerende efter praktikforløbets afslutning. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 13 og interview med ledelsen og de studerende under institutionsbesøget. 34

37 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at kvalitetsarbejdet omfatter de forhold som er centrale for udbuddets kvalitet, men at der ikke er sikkerhed for at udbuddets kvalitetsarbejde i relation til den enkelte undervisers undervisning gennemføres systematisk, ligesom opfølgningsarbejdet herpå mangler systematik og sikkerhed. Panelet vurderer desuden at den mundtlige evalueringskultur kan gøre det svært at fastholde resultater, fx på tværs af hold og temaer og over tid. Uddybning Ekspertpanelet vurderer at en del af udbuddets kvalitetsarbejde foregår systematisk. EUC Nordvests kvalitetsafdeling gennemfører hvert år en tilfredshedsundersøgelse på udbuddet baseret på samme spørgeramme som den årlige landsdækkende tilfredshedsundersøgelse for udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Udbuddet deltager ligeledes i den landsdækkende tilfredshedsundersøgelse for udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen og i en årlig kvalitetsmåling foretaget af Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg. De to sidstnævnte undersøgelser omfatter alle markedsføringsøkonomstuderende ved Professionshøjskolen University College Nordjylland, dvs. udbuddene i både Aalborg og Thisted, og udbuddet får ikke særskilte oplysninger om egne studerende. Panelet vurderer derfor at anvendeligheden er noget begrænset. De tre spørgeskemaundersøgelser giver viden på et mere overordnet niveau, fx om forhold vedrørende undervisningen, herunder fagligt niveau, variation i tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen, og forhold vedrørende socialt og fysisk miljø. Udbuddet gennemfører desuden systematiske trivselsundersøgelser blandt udbuddets medarbejdere. Resultaterne af disse undersøgelser drøftes af uddannelsesleder og undervisere, blandt andet på afdelingsmøder. Ud over spørgeskemaundersøgelserne gennemføres der to samtaler med hver studerende i hvert af de tre første semestre: en midtvejs mellem den studerende og en underviser som fungerer som den studerendes studiecoach, og en i slutningen af semestret mellem den studerende og uddannelseslederen. Derudover har underviserne ansvaret for at gennemføre mundtlige evalueringer af deres undervisning og følge op på resultaterne. Den enkelte underviser fastsætter selv den mundtlige undervisningsevaluerings indhold og form. Det vurderer ekspertpanelet som en 35

38 svaghed. Dels fordi udbuddet dermed ikke har sikkerhed for at den enkelte undervisers evaluering dækker alle relevante forhold. Og dels fordi det ikke er muligt at få et billede af centrale forhold på tværs af de enkelte underviseres evalueringsaktiviteter, da det kan være forskelligt hvilke forhold de enkelte undervisere vælger at fokusere på i deres evalueringer. Der foretages ikke en fælles opsamling på de mundtlige evalueringer og det er ikke et krav at underviserne videreformidler resultaterne af de mundtlige undervisningsevalueringer til uddannelseslederen. Det vurderer panelet som en svaghed både i relation til at sikre at uddannelseslederen har opdateret viden om kvaliteten af udbuddets undervisning, i relation til at sikre den enkelte undervisers gennemførelse af evaluering og opfølgning og i relation til at identificere evt. behov for opfølgningsinitiativer, fx på tværs af hold og temaer og over tid. I interviewet med de studerende under institutionsbesøget fremgik det dog at de studerende oplever at underviserne er gode til at justere undervisningen på baggrund af den løbende mundtlige evaluering. Af andre eksempler på opfølgning på evalueringsresultater kan nævnes en øget brug af skolens intranet til nyhedsformidling og orienteringer og at akutte skemaændringer og/eller aflysninger oplyses via intranet og sms til de studerende. Panelet anerkender at opfølgning finder sted, men vurderer at den manglende sikkerhed og systematik i opfølgningen på undervisningsevalueringerne som beskrevet ovenfor er et problem. Ekspertpanelet vurderer at interne og eksterne interessenter i tilstrækkelig grad inddrages i kvalitetsarbejdet. De studerende inddrages i kvalitetsarbejdet gennem den løbende undervisningsevaluering i de enkelte fag, gennem samtaler med studiecoach og uddannelsesleder og gennem de ovennævnte spørgeskemaundersøgelser. Desuden holder uddannelseslederen fire årlige møder med De Studerendes Råd som også fungerer som forum for udvekslinger om udbuddets kvalitet. Eksterne interessenter inddrages i kvalitetsarbejdet gennem censorformandskabets årlige beretning om de afholdte eksaminer og anvendelse af aftagercensorer. Derudover inddrages eksterne interessenter i kvalitetsarbejdet gennem udbuddets advisory board hvor fem pladser er besat af aftagere, og gennem udbuddets kontakt til aftagerne. Fra og med dette skoleår skal praktikvirksomhederne desuden udarbejde en udtalelse om den studerendes praktikforløb, hvorfor udbuddet endnu ikke har praktiske erfaringer med at anvende dem. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 14 og 15, interview med ledelsen, underviserne og de studerende under institutionsbesøget. 36

39 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 21 % af udbuddets studerende som er startet på årgang 2007, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 41 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til frafald. Alle studerende der afbryder uddannelsen, inviteres til en samtale med uddannelseslederen med henblik på at afdække årsagen til frafaldet og evt. foreslå tiltag der kunne have forhindret det. De hyppigste årsager til frafaldet angives til at være personlige forhold og fortrudt studievalg. Ekspertpanelet vurderer at de indsatser der gøres for at øge antallet af de studerende der gennemfører, er relevante og tilstrækkelige. De studerende har adgang til faglig vejledning som varetages af uddannelseslederen, men de studerende kan også efter behov henvises til vejledning ved både den faglige studievejledning ved markedsføringsuddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og denne institutions centrale studievejledning der tager sig af problemstillinger der ikke knytter sig direkte til uddannelsen. Institutionen redegør yderligere for en lang række tiltag i forhold til at nedbringe frafaldet som ekspertpanelet vurderer positivt. Nogle er forankret i udbuddet, mens andre er forankret i regi af institutionen. Som eksempel på tiltag der er forankret i udbuddet, kan nævnes at alle hold ved studiestart tilknyttes en underviser der er studiecoach. Studiecoachen varetager en social funktion i forhold til holdet, fungerer som bindeled til de øvrige undervisere og gennemfører trivselssamtaler med hver enkelt studerende midt i hvert af de tre første semestre. Derudover har de studerende i slutningen af hvert af de tre første semestre individuelle samtaler med uddannelseslederen hvor der følges op på samtalerne med studiecoachen. Som eksempel på tiltag der er forankret i institutionen, kan nævnes det fælles trivselsprogram som giver studielederen mulighed for at henvise studerende til samtaler med en psykolog eller en 37

40 psykoterapeut. Derudover tilbydes bl.a. lektiecafé, ekstra støtte til studerende der er dumpet til en eksamen, kurser i studieteknik, gruppeprocesser, praktikpladssøgning og lignende, ligesom udbuddet opfordrer til at de studerende danner læsegrupper. Derudover redegør udbuddet for at der i vid grad praktiseres et åben dør-princip hvor undervisere, studiecoaches og uddannelsesleder er tilgængelige for de studerende. Dette bekræftedes under besøget af de studerende som samstemmende berettede om en tillidsfyldt relation mellem udbuddets ansatte og de studerende. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15, institutionens nøgletal for kriterium 15, interview med de studerende under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 33: Program for studietur til New York marts

41 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de prøver og eksaminer der holdes på udbuddet, generelt er velegnede til at belyse om en studerende når de forventede læringsmål. Studieordningen fastlægger at 1. semester afsluttes med en intern skriftlig flerfaglig prøve. 2. semester afsluttes med en ekstern mundtlig tværfaglig projekteksamen og en intern skriftlig eller mundtlig prøve i et valgfag. 3. semester afsluttes med fire prøver: en ekstern mundtlig prøve i international markedsføring og salg, en ekstern skriftlig prøve i økonomi, en intern mundtlig prøve baseret på et projekt og en intern mundtlig og/eller skriftlig prøve i valgfag. Praktikforløbet på 4. semester afsluttes med en intern skriftlig og/eller mundtlig prøve, og studiet afrundes med det afsluttende eksamensprojekt med både skriftlig og mundtlig prøve. Der er defineret læringsmål for fagene for hvert semester og for praktikken, og prøverne ligger inden for disse læringsmål. Ekspertpanelet vurderer derfor at prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til mål for læringsudbytte. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 16 og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning

42 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 25 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, er på karakterskalaens niveau 2 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de eksaminer som har været fælles for udbuddets dimittender fra de sidste to semestre, dvs. fire eksterne prøver og en intern prøve. Dokumentation: Institutionens nøgletal for kriterium

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Peter Vollstedt Sendt pr. e-mail: pv@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business i Aalborg Akkreditering

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@mercantec.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sagsnummer: 2011-619 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. .:

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr.  .: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr.

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr. ACE Denmark Erhvervsakademi Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@ceuherning.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse til professionsbachelor i international handel

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Andreas Kærgård Sendt pr. e-mail: ank@ibc.dk neg@ibc.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Erhvervsakademi Århus Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@akademiaarhus.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: University College Nordjylland Att.: Pia Lindkvist Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@act2learn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resource Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Akademichef Mette Greisen Sendt pr. e-mail: megr@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere