FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN"

Transkript

1 FOLD DIN flerfaglighed UD FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN

2 2 FLERFAGLIGHED - hvad er nu det for noget?

3 Denne folder handler om flerfaglighed, og om hvordan du aktivt kan sætte ord på og bruge den. Hvad er det, der adskiller en jordbrugsakademisk uddannelse fra andre uddannelser, og hvad er det, der gør uddannelsen erhvervsrelevant? De jordbrugsakademiske uddannelser har gennem tiden udviklet sig og rummer i dag flere forskellige retninger end tidligere. Men fælles for dem alle er, at uddannelserne har en kobling mellem grundvidenskab og anvendt videnskab inden for fagene biologi og økonomi, som gør, at jordbrugsakademikere kan bestride både generalist- og specialiststillinger. En jordbrugsakademiker kan derfor både gå i bredden og i dybden med et emne og har en force ved at tale flere faglige sprog såvel som evnen til at bygge bro mellem andre fagligheder. For at kunne beskrive hvilke kompetencer du har som uddannet jordbrugsakademiker, skal du sætte ord på din flerfaglighed og fortælle, hvordan den har vist sig nyttig og også kan være det fremover. Det handler bl.a. om at tænke i helheder og evne at være den tværfaglige problemknuser. Scenarierne i denne folder drejer sig om at kunne formidle sin flerfaglighed og at kunne begå sig i mange sammenhænge. Der stilles skarpt på: Hvis du søger nyt job, så fortæl om de faglige facetter, du har, som fx koblingen mellem viden om økonomi, og viden om at have fingrene i mulden. Er du nyuddannet, så fortæl om, hvordan du aktivt har brugt din flerfaglighed fx i forbindelse med studiejob. 5 skarpe budskaber om flerfaglighed Basisfag spiller sammen med anvendte fag Perspektivet er internationalt Der er opbygget en tolerance og kulturel forståelse over for andre Viden og kunnen kobles med følelsesmæssig intelligens og empati Nysgerrighed er en drivkraft Søger du nye udfordringer på din arbejdsplads, så sæt din kompetenceprofil i tale ved medarbejderudviklingssamtalen. På den måde kan ledelsen få øje på, at du er en ressource, der kan anvendes på mange områder. Deltager du i projekter i din organisation, så lægt vægt på, at du er den tværfaglige spilfordeler og ressourceperson. Har du planer om en lederkarriere eller har et lederjob, så har du som jordbrugsakademiker blik for optimal diversitet i teamsamarbejdet, fordi du taler flere faglige sprog. Mød også innovationsforskeren, der sætter fokus på jordbrugsakademikerne som arbejdspladsens faglige brobyggere, der bringer den følelsesmæssige intelligens i spil for at kunne se andres fagligheder. Læs mere på de kommende sider og bliv klogere på, hvordan du formidler dine flerfaglige kompetencer og løbende holder dem vedlige på jobbet. 3

4 Som nyuddannet er det vigtigt at give konkrete eksempler på den faglige bredde At sætte ord på mikset af fagligheder 4

5 3 gode råd om flerfaglighed, når du søger job eller nye udfordringer For den nyuddannede er det særlig vigtigt at sætte konkrete identiteter på bredden i fagligheden, eksempelvis: Jeg kan fungere som den tværfaglige projektleder, den helhedsorienterede forandringsagent og den økonomiansvarlige ressourceperson. Det gælder om at give specifikke eksempler på, hvordan flerfaglighed kan gøre det muligt fx at finde højeste fællesnævner i forhold til flere faglige tilgange. Husk også, at handling tæller mere end ord, og derfor er (studie)job, hvor du aktivt har brugt flerfagligheden, afgørende. Det var mit studiejob i Landbrug & Fødevarer, der var medvirkende til, at jeg fik mit første job, siger miljøsagsbehandler i Kalundborg Kommune Kresten Aarøe. Han dimitterede i november 2013 som cand.scient. i landskabsforvaltning og begyndte i kommunen en måned senere. - I min ansøgning slog jeg bl.a. på min tværfaglighed, fortalte om mit studiejob og beskrev mit studenterpolitiske arbejde. Da jeg så kom til jobsamtale uddybede jeg studiejobbets indhold, hvor jeg fx havde været koordinator for landmændene ved dyrskuerne. I den sammenhæng havde jeg ikke mindst fået styrket mine evner til at kommunikere, og jeg opnåede respekt hos landmændene, fordi jeg kunne koble teori med virkeligheden. Via min uddannelse er jeg blevet skarp på lovgivning og metode, og desuden har jeg en bred viden om landbrug qua min opvækst. Dette miks af kompetencer - eller fagligheder - vakte genklang, kunne jeg mærke. - Nu er jeg placeret i kommunens landbrugsgruppe, og jeg beskæftiger mig primært med at udarbejde miljøgodkendelser. Ind imellem fører jeg også tilsyn, og vi er i øvrigt her på stedet ved at overveje, om vi ikke i højere grad kan smelte de to opgaver sammen, dvs. at vi i gruppen arbejder mere på tværs og er med fra start til slut. På den måde kommer vi alle sammen tidligt i kontakt med landmændene, og vi kan fortælle dem om vore dokumentationskrav på forhånd og på den måde lave en forventningsafstemning. Der er nedsat en projektgruppe for at udvikle disse tanker, og jeg er blevet tovholder, fortæller Kresten Aarøe og fortsætter: - I løbet af mit studie på KU Science var jeg aktiv i Foreningen af Naturressourcestuderende, ligesom jeg i nogle år var JA ambassadør og altså bindeleddet mellem alle studerende inden for jordbrugsvidenskab og JA. De aktiviteter har lært mig en masse, som jeg også kunne spille ud med, da jeg var til jobsamtale: Jeg er vant til at deltage i møder, jeg kan strukturere store materialer, jeg har siddet i forskellige udvalg, og jeg har frem for alt lært at kommunikere med mange forskellige mennesker om mange forskellige ting. - Denne faglige bredde er dog ikke noget, man så bare har. Kompetencerne skal passes og udvikles, og derfor tror jeg også, at en kommune er et godt sted at være. Jeg skal fx sætte mig ind i biologernes arbejde og deres vinkler, og det giver endnu mere tværfaglighed til gavn for helheden, betoner Kresten Aarøe. 5

6 At være det grønne 3 gode råd, når du bruger din flerfaglighed til tværfagligt samarbejde eller i projekter Vær opmærksom på at kommunikere, hvilke roller du kan tage på dig. Fx som projektleder, som økonomiansvarlig, som specialist, og at du kan hjælpe dine kollegaer med at afklare deres mulige roller. Brug din flerfaglighed til at tage initiativ til vigtige samtaler om, hvilken type af faglig viden, der er behov for og demonstrer, hvordan forskellige faglige tilgange afgør, hvordan problemer defineres, og hvilke mulige løsninger, der kan findes. Brug din flerfaglighed til fleksibelt at skifte mellem specialist- og generalistrollen. Og husk at give plads til, at andre kan være eksperten, mens du bliver spilfordeleren, der sørger for, at de forskellige fagligheder kommer i spil på rette tid og sted. 6

7 ben Du kan fleksibelt skifte rolle undervejs fra projektleder, til ressourceperson, til ekspert Det helt særlige ved jordbrugsakademikere er kombinationen af noget meget fagnørdet og så samtidig at være generalist og kunne køre processer, fastslår Bente Mortensen, der i dag er indehaver af den selvstændige rådgivningsvirksomhed Greenproject. - Min egen bevidsthed om mine forskellige fagligheder blev for alvor aktiveret, da jeg stod over for et skift i min karriere. Jeg kom fra undervisningen og skulle pludselig finde ud af, hvad jeg ellers kunne. Hurtigt fandt jeg dog ud af, at jeg kunne definere mig selv som rigtig god til jord, vand og næring - og lige netop på det tidspunkt var der ude omkring et ikke erkendt behov - nemlig kompostering og professionel anvendelse af kompostprodukter inden for det grønne område. - Dengang blev jeg klar over, at jeg er i stand til at finde huller i markedet og se muligheder, og dem er der stadig mange af rundt omkring. Bente Mortensen fik herefter job hos Dansk Jordforbedring og kom siden til DTU, fordi hun forstod at koble sin jordbrugsfaglige viden med det ingeniørtekniske. Her var tværfagligheden en gennemgående faktor i projekterne, og hendes viden om projektledelse såvel som hendes evne til systematisk tænkning var gode kort på hånden. - Ingeniører tænker imidlertid i jord på helt andre måder end vi jordbrugsakademikere, og når forskellige baggrunde mødes, kan man undres, blive nysgerrig og få nye ideer, som man kan kaste sig over. Så kommer engagementet helt af sig selv. I mange sammenhænge har jeg været det grønne ben, fordi jeg har forståelsen for processer, både generelt og specifikt, og desuden er yderst anvendelsesorienteret. Ad den vej kom jeg til at beskæftige mig med livscyklusvurderinger af fødevarer og nonfoodprodukter til brug i virksomhederne og samfundets udvikling, siger Bente Mortensen og føjer til: - Lige nu går en del af min tid med undervisning i produktudvikling, innovation og iværksætteri. Desuden har jeg mange opgaver i anlægsgartnervirksomheder, hvor arbejdsmiljø og miljøcertificering fylder stadigt mere i udbuddene. - Jeg har det bedst ved at arbejde sammen med mennesker og bruger min tværfaglighed til at få organisationer til at fungere. Det er hverdagen, der er interessant, ikke systemerne, men begge dele kræver, at jeg lærer tingene til bunds og hele tiden er åben for ny viden og løbende efteruddannelse. 7

8 Diversitet er en styrke, som du aktivt kan sætte i spil, fordi du taler flere faglige sprog At se muligheder gennem flerfaglighed og menneskekundskab Som jeg ser det, skal en god statskonsulent kunne begå sig lige så godt på det politiske niveau som på det kommercielle - og dét er faktisk flerfaglighed, forklarer Poul Erikstrup, der er statskonsulent med den danske ambassade i Warszawa som arbejdsplads. Han er sektorekspert inden for landbrug, fødevarer og fiskeri, og det er hans klare overbevisning, at menneskekundskab er en nødvendig egenskab - koblet med den faglige viden - når diplomatiske og kommercielle opgaver skal gå hånd i hånd i det daglige arbejde. - Jeg kan godt lide at se muligheder, og det er et af de meget interessante aspekter af mit arbejde, siger statskonsulenten, der forud for statskonsulentstillingen i Warszawa beklædte en lignende stilling i Moskva. - I Rusland, hvor jeg var i seks år, var der brug for at kende det danske myndighedssystem på fødevareområdet i detaljer, at have en god kontakt til brancheforeningerne plus de store danske virksomheder - og samtidig dyrke de små og mellemstore. - Den politiske del af jobbet fylder lige så meget som eksportdelen, og jeg fungerer også som rådgiver, når der er ministerbesøg hjemmefra. Og i den sammenhæng er det desuden min opgave at stå for alt det praktiske ved arrangementet i tæt samarbejde med de respektive ressortministerier. - Det er et job ofte uden facitliste, og derfor er det herligt at kunne komme op med løsninger, både på diplomatisk niveau og i forbindelse med konkrete sager, der tit er en skønsom blanding af potentiale og uforudsigelighed. - Igennem de seneste otte år i udenrigstjenesten har jeg fået brugt alle de kompetencer, jeg har samlet sammen gennem livet. Det handler ikke mindst om glæden ved at bygge netværk og omgås andre mennesker, og det har jeg øvet mig i, da jeg var landmand, landbrugsskolelærer, formand for JAs forhandlingsudvalg og i løbet af uddannelsen og karrieren i øvrigt. Det sjoveste er, når man gør en forskel, betoner den 57-årige statskonsulent, der har det bedst med at holde vejen bred og ikke ønsker at blive fanget ind i specialistrollen. Jo flere kompetencer, jo mere at spille med. 8

9 3 gode råd til brug af flerfaglighed i lederjobbet eller på vej i karrieren Sørg for at definere opgaver og projekter på måder, der gør det muligt at få flere faglige perspektiver i spil. Når du rekrutterer, så brug din flerfaglighed til at sikre størst mulig diversitet og forskellige faglige profiler i din gruppe. På vej til lederkarrieren kan du slå på, at din flerfaglighed gør det lettere at se andres faglige styrker og dermed gør det nemmere at skabe resultater gennem andre. Du kan også fremhæve, at du vil have lettere ved at tilegne dig en ledelsesmæssig faglighed, fordi du allerede er flerfaglig. 9

10 Jordbrugsakademikerne er akademiske svejtserknive. Vi kan altid se en sag fra flere sider og derfor løse komplekse opgaver Fagligheden i centrum kræver flerfaglighed 10

11 En optimal beslutningsproces bygger på viden. Tilstrækkelig viden kommer ikke af sig selv. Det kræver samarbejde. For viden kan give kikkertsyn. Fagpersoner ser problemer fra en bestemt vinkel og kan have svært ved at forstå andres løsninger. Man siger, at en person med en hammer ser søm alle vegne. Visse specialister og generalister oplever verden lige sådan. Når flere fagpersoner skal arbejde sammen, så må man samle viden og styrke dialogen - i et knudepunkt. Nexialisten (Nexus = Knude) er en person, et bindeled, en brobygger, der forstår parterne og taler deres forskellige sprog. Uden nexialisten kan der i stedet opstå magtkamp mellem parterne. Tværfaglige beslutningsprocesser Specialist - Nexialist - Specialist (når to fagområder mødes) Specialist - Nexialist - Generalist (når faglighed møder økonomi, jura, politik, ledelse mv.) Specialisten er fagpersonen med forstand på fagområdet og sin egen vinkel på problemløsningen. Generalisten har ikke forstand på fagområdet, men viden om fx økonomi, lovgivning, forvaltning mv. Generalister opfatter selv deres kompetencer som fagområder på linje med specialistens. Nexialisten forstår specialisternes og generalisternes fagområder. I knudepunktet bygger nexialisten bro mellem specialister eller mellem specialister og generalister, så de i fællesskab kommer frem til den bedste løsning. Nexialisten hjælper også til, at alle bliver forpligtede i beslutningsprocessen. Fx når der sættes ord på specialistens situation og synspunkter over for generalisten, så fagligheden gøres forståelig og får værdi i generalistens øjne, ligesom specialisten skal forstå generalistens synspunkter, og at der er en verden uden for specialistens faglighed. Specialisten får selv ansvar for at sikre, at faglige synspunkter fremføres, så de kan indgå i beslutningsprocessen. Det er vigtigt, at parterne er ligestillede. Der må ikke være en part, som alene kan bestemme resultatet. De fleste jordbrugsakademikere har naturlige forudsætninger for at være nexialister, fordi de både har en specialistviden og generalistkompetencer. Innovation og ledelse I gamle dage var innovation typisk resultatet af fordybelse. I dag er innovation i højere grad resultatet af tværfaglig tænkning. Derfor er der et voksende behov for nexialister - som faglige knudepunkter og afsæt for innovation. Samarbejde og tværfaglighed er blevet den vigtigste faktor for udvikling og innovation. Tingene sker, når fagligheder mødes. Man sætter folk sammen, og de oplever, at 1+1 giver mere end 2. Det kræver lederskab at bygge bro mellem fagligheder. Man taler fx om T-formet ledelse, som både går i dybden og på tværs. Men der kan være et dilemma for en leder i hvor høj grad, man skal skabe værdi på tværs (som man måske ikke belønnes for) eller levere gode resultater på sit eget område. Derfor er det også vigtigt, at virksomheden er opmærksom på den langsigtede værdi af tværfaglighed. Baseret på interview med innovationsrådgiver, ph.d., ekstern lektor ved CBS Susanne Justesen. 11

12 Er r du interesseret i konkrete råd og eksempler på, hvordan du kan sætte din flerfaglighed i spil som jordbrugsakademiker, når du søger job, vil have de spændende opgaver eller udvikle din karriere, så er denne folder noget for dig. JA folder flerfagligheden ud for dig, så du kan bruge den mere bevidst og aktivt i din dagligdag. Mød også onsforskeren, der ser på, hvordan netop du kan blive arinnovatibejdspladsens faglige brobygger og få andre fagligheder til at arbejde sammen mod et fælles mål. Vil du vide endnu mere og hente yderligere inspiration til din egen flerfaglighed, så scan QR-koden og kom ind på JAs hjemmeside, hvor vi har oprettet et helt nyt univers med titlen Flerfaglighed. dit naturlige valg JA Telefon Fotos: Colourbox, Pia Rindom, Sarah Bender m.fl. Layout og Tryk: Jørn Thomsen Elbo Maj 2014

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere