Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9"

Transkript

1 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle mos e, Jø rgen Ples

2 s, G rete Sch ødts, Ar ne Ebse n, C hrist ian Kaa stru p Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetkontrol Drøftelse af budget Ny tandklinik Etablering af kollegium for unge mødre Godkendelse af strategi for kronisk syge SMUK - Sunde Mennesker Uanset Kultur Rapport vedr. fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark Til efterretning...44

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Budgetkontrol 09/6804 Beslutningstema: Budgetkontrol Sagsfremstilling: Budgetkontrollen pr. 31. marts 2009 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forelægges. Indstilling: Administrationen anbefaler, at budgetkontrollen tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 2. Drøftelse af budget /11290 Beslutningstema: Drøftelse af budget Sagsfremstilling: Fortsat drøftelse af udvalgets budget Der vedlægges foreløbige udkast til reduktions- og udvidelsesforslag. Indstilling: Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Bilag: Åben - Reduktionsblokke Åben - Udvidelsesblokke - drift Åben - Udvidelsesblokke - anlæg Åben - Projekter - bilag Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 38

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Ny tandklinik 08/17272 Beslutningstema: Ny tandklinik Sagsfremstilling: Orientering om den planlagte nye tandklinik, ved overtandlæge Eva Hasholt. Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 4. Etablering af kollegium for unge mødre 07/51750 Beslutningstema: Etablering af kollegium for unge mødre Sagsfremstilling: Velfærdsministeriet har oprettet en pulje til oprettelse af kollegier for unge mødre med det formål, at støtte de unge mødre i at få en uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet med projektet er, at give de unge mødre lige muligheder i forhold til deres jævnaldrende. I samarbejde med Foreningen Mødrerådgivningen M/K har Social og Sundhed udarbejdet en ansøgning om midler fra puljen til etablering af et kollegium i Mødrerådgivningens regi. Kollegiet skal rumme 10 boliger til unge mødre og deres børn, og være tæt knyttet til de tilbud, der allerede eksisterer i Mødrerådgivningens regi. Inden for målgruppen er unge, enlige og sårbare mødre, som er under uddannelse, eller som er uddannelsessøgende. Projektet omfatter opbakning, støtte og vejledning af de unge mødre i forhold til uddannelse, forældreevne, socialt netværk, trivsel for mor og barn samt relationen mellem far og barn. 39

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Afgørende for projektets succes er, at der iværksættes en tæt og helhedsorienteret indsats omkring den unge mor, og der ønskes derfor samarbejde med bl.a. øvrige kommunale tilbud samt uddannelsesinstitutioner. Børn og Ungeområdets specialafdeling søger samme pulje til den (mere) komplekse målgruppe der kræver en indsats af meget høj faglighed, samt tæt samarbejde med øvrige familieorienterede kommunale indsatser. (dette projekt vedlagt til orientering) Der er udarbejdet en fællesskrivelse, som kan vedlægges de to ansøgninger. Økonomiske konsekvenser: Puljen giver tilskud til etablering af servicearealer (max. 2 mio. kr. til et kollegie med 10 boliger) samt til driften af projektet i årene Driftsstøtten aftrappes gradvist, og driftsudgifterne afholdes fuldt ud af kommunen i år 2013 og frem. Herudover vil kommunen i 2010 skulle medfinansiere opførslen af kollegieboligerne med 7% af grundkapitalen. Godkendelse af projektet hos Velfærdsministeriet forudsætter tilsagn om yderligere 5 års drift af kollegiet. De forventede kommunale udgifter er dermed (i kr.): År Anlæg - serviceareal 63 Anlæg - boliger 825 Drift Administrationen kan ikke anbefale, at der anvises finansiering inden for Sundhedsafdelingens budget. Administrationen kan anbefale, at finansieringen vurderes i forbindelse med Budget Indstilling: Administration anbefaler, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager stilling til om puljeansøgningen skal fremsendes. Bilag: Åben - NY Puljeansøgning Åben - Udkast fællesskrivelse Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Fremsendes ikke. 5. Godkendelse af strategi for kronisk syge 40

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den /30020 Beslutningstema: Godkendelse af strategi for kronisk syge i Svendborg Kommune Sagsfremstilling: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftede og kommenterede på udkast til strategien for kronisk syge i marts måned. Kommentarer og bemærkninger er nu indarbejdet i strategien (markeret med rødt). Strategien har overordnet to mål: at sikre, at kronisk syge borgere i Svendborg Kommune oplever et sammenhængende forløb mellem sygehus, praktiserende læge og kommune at give den enkelte borger med kronisk sygdom mulighed for at opnå den højst mulige funktionsgrad og livskvalitet i sin hverdag Med afsæt i strategien udarbejdes forslag til gradvis implementering af rehabiliteringstilbud til kronisk syge i Svendborg Kommune. Indstilling: Det indstilles, at "Strategi for kronisk syge i Svendborg Kommune" godkendes Bilag: Åben - Strategi for kronisk sygdom Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 6. SMUK - Sunde Mennesker Uanset Kultur 09/6864 Beslutningstema: Sundhedsstyrelsens satspulje for indsats mod svært overvægtige voksne. Udmøntes i Svendborg Kommune i projektet SMUK - Sunde Mennesker Uanset Kultur Sagsfremstilling: På SFU møde den 2. april drøftede udvalget en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje om en indsats mod overvægtige voksne. Beslutningen var, at der skulle arbejdes videre med en ansøgning og denne foreligger nu. 41

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Formålet med puljen er at afprøve et specifikt koncept i indsatsen overfor overvægtige voksne. Konceptet er forholdsvis afgrænset og skal indeholde en vægtstoprådgiver. Vægtstoprådgiveren skal uddannes i konceptet "små skridt" og metoden der anvendes hjælper projektets deltagere (vægtstopperen) til at finde små ting i hverdagen, der samlet set, kan medvirke til vægttab. SMUK projektets formål er at mindske den sociale ulighed i sundhed, ved at forbedre sundheden hos svært overvægtige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Det bemærkes, at projektets målgruppe også indbefatter svært overvægtige etnisk danske kvinder. Projektet forankres i Forebyggelsessekretariatet. Projektets aktiviteter vil foregå lokalt i Hømarkområdet i de lokaler der i forvejen findes i Væksthuset. Væksthuset er oprettet i forbindelse med et andet projekt kaldet "Styrket lokal indsats i Hømarken", et boligsocialt samarbejdsprojekt mellem Svendborg Kommune og Svendborg Andelsboligforening. Vægtstoprådgiverne vil som udgangspunkt være af anden etnisk baggrund end dansk og de vil få arbejdsplads i væksthuset. Vægtstopperen skal deltage i et ét-årigt forløb baseret på gruppeundervisning og med enkelte individuelle samtaler. Desuden skal vægtstopperen deltage på motionshold og ved madlavningskurser. Forløbet starter med 12 intensive uger, hvorefter vægtstopperen følges med enkelte undervisningsmoduler indtil ét år. Efter de 12 intensive uger tilbydes vægtstopperen deltagelse på motionshold og madlavningskurser. Projektet udmøntes i samarbejde med en række samarbejdspartnere: Væksthuset og styregruppen for projektet "Styrket lokal indsats i Hømarken" ser gode perspektiver i projektet og samarbejdet Jobcenteret i Svendborg Kommune indgår i projektet som rekrutteringspart. Jobcenteret har indvilliget i, at vægtstopperen der rekrutteres i Jobcenteret kan bruge deltagelse som en del af aktiveringsydelsen Svendborg jordemodercenter og de praktiserende læger v/praksiskonsulent Kim Rønhof indgår ligeledes i projektet som rekrutteringspart. Økonomiske konsekvenser: Sundhedsstyrelsen kræver en egenfinansiering på minimum 30 %. Dette svarer til en egenfinansiering fra SFU på kr., fordelt således: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Indstilling: 42

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Det indstilles, at udvalget godkender ansøgningen Bilag: Åben - Ansøgningsskema fra Svendborg Kommune Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 7. Rapport vedr. fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark 09/12941 Beslutningstema: Høring af rapporten vedr. "Fælles akutmodtagelse" i Region Syddanmark Sagsfremstilling: Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark er sendt i høring. Rapporten om Fælles Akutmodtagelser indeholder, som et led i opfølgningen på akutplanen, en model for, hvordan de fælles akutmodtagelser skal organiseres på akutsygehusene. Regionsrådet har vedtaget, at der skal være 5 akutsygehuse i Region Syddanmark, nemlig i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og i Aabenraa. På akutsygehusene skal alle akutte patienter modtages i den fælles akutmodtagelse (FAM). Mange akutte patienter vil blive udskrevet direkte fra FAM. Nytænkningen i FAM er, at der skal være speciallæger tilstede hele døgnet rundt, og der skal desuden være en let adgang til de rette diagnostiske redskaber. Etableringen af FAM vil resultere i hurtigere udredning og behandling af de akutte patienter, og borgerne vil således opholde sig i kortere tid på hospitalet. Region Syddanmarks model for fælles akutmodtagelser er blevet til, i en bredt sammensat arbejdsgruppe, og har nu været igennem politisk behandling i særligt udvalg vedr. fælles akutmodtagelser den 27. februar 2009, i forretningsudvalget den 11. marts 2009 samt i Regionsrådet den 23. marts Regionsrådet har afgivet bemærkninger til Rapport vedr. Fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark, som er vedlagt denne sag. Regionsrådet har truffet beslutning om, at Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark skal sendes i høring, og høringssvarene vil indgå i det samlede vurderingsgrundlag for Regionsrådet endelige beslutning om fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark den 22. juni

9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den På baggrund af ovenstående er der udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar fra Svendborg Kommune. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte høringssvar afsendes fra Svendborg Kommune Bilag: Åben - Høringssvar vedr. fælles akutmodtagelse maj 2009 Åben - FAM-Rapport til høring Åben - Bemærkninger til rapport vedr. fælles akutmodtagelser Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Afsendes. 8. Til efterretning 09/14499 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering ved formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, Centralklinikken 2. Solkampagne i uge Kollegie Unge Mødre, projektansøgning fra Børn og Unge 4. Konferencer 1. Dansk Sygeplejeråd: "Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter" den 18. maj 2009 på Christiansborg OBS: Tilmeldingsfrist 4. maj Indbydelse til reception 4. juni kl. 15 vedr. etablering af nyt forskningscenter (TrygFondens Forebyggelsescenter), der skal forske i løsning af de kommunale sundhedsopgaver. 44

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Teknologisk Institut: "Vejen til vedfærdsteknologi " juni Teknologisk Institut: "Stop Lægemanglen - fokus på konkrete løsningsmodeller" august 2009 Bilag: Åben - Bilag til pkt. 3.3.: Kollegium for Unge Mødre, projektbeskrivelse Åben - Bilag til pkt. 4.2.: Reception ifm. åbning af Trygfondens Forebyggelsescenter Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 45

11 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Ulrik Sand Larsen Medhat Khattab Jesper Ullemose Jørgen Pless Grete Schødts Arne Ebsen Christian Kaastrup 46

12 Bilag: 1.1. Budgetkontrol Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91460/09

13 Side 1 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr. Løbende priser) Sundheds- og forebyggelsesudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Mefinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,4-5,1 Træning og forebyggende hjemmebesøg 11,4 12,1 12,7 12,4-0,2 Tandpleje 20,1 20,9 21,3 20,9-0,4 Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Sundhedsfremme pulje 0,3 3,1 5,9 4,4-1,5 Sundhedsfremme - øvrige projketer* 0,8 1,8 3,3 2,3-1,0 Drift i alt 209,2 235,4 244,7 235,7-9,0 Heraf overføres til ,9 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Heraf overføres til ,0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget i alt 209,3 243,4 252,7 235,7-17,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur Bevillinger 2009 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,7 KTO-forlig 0,7 Driftsbevillinger i alt 9,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til Anlægsbevillinger i alt 0 Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget for hele udvalget er 244,7 mio. kr. Det indeholder både løn fremskrivninger og overførsler fra sidste år. Overførslerne på 8,7 mio. kr. fordeler sig med 3,2 mio. kr. vedr. medfinansiering og 5,5 mio. kr. vedr. andre kommunale opgaver.

14 Side 2 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budgetkontrollen for Sundheds- og forebyggelsesudvalget pr. marts 2009 viser et forventet mindreforbrug på ca. 9,0 mio. kr. på driftsbudgettet. Mindreforbruget vedrører primært medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser med 5,1 mio. kr. Mindreforbruget vedr. de kommunale områder er på 3,9 mio., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører sundhedsfremme puljen og projekter. kr. I forventet regnskab er indarbejdet 3,2 mio. kr. grundet forventet midtvejsefterregulering af bloktilskuddet vedr. medfinansieringen af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser. Anlæg: På anlæg et der en bevilling på 8,0 mio. kr., som skal bruges til indkøb af inventar og instrumenter til den nye centrale tandklinik. Da tandklinikken ikke bliver klar i 2009, forventes der ikke nogen anlægsudgifter i år og bevillingen overføres til Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal medfinansiering 98,0 107,7 110,9 106,1-4,9 Kommunal finansiering 2,4 4,7 4,7 4,1-0,6 Vederlagsfri fysioterapi 3,0 7,4 7,4 7,8 0,4 Grundbidrag pr. borger 66,6 69,5 69,5 69,5 0,0 Drift i alt 170,0 189,3 192,5 187,4-5,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 192,5 mio. kr. Da februar og marts afregningen var en del lavere end forventet, forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Det er under forudsætninger, at resten af året er på det sædvanlige niveau. I forventet regnskab er der medregnet en efterregulering af bloktilskuddet for 2008 på 3,2 mio. kr.

15 Side 3 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabeller og nøgletal Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag Grundbidrag pr. borger kr. pr. år kr. pr. år Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse 30 % af DRG takst, max kr. 30 % af DRG takst, max kr. Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 30 % af DAGS takst, max. 307 kr. 30 % af DAGS takst, max. 320 kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, max kr. 60 % af sengetakst, max kr. Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn kr kr. Speciallægebehandling, pr ydelse 30 % af honorar, max. 307 kr. 30 % af honorar, max. 320 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Træning og forebyggende hjemmebesøg Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Træning og forebyggende hjemmebesøg Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10,6 11,2 11,7 11,5-0,2 Forebyggende hjemmebesøg 0,8 0,9 0,9 0,9 0,0 Drift i alt 11,4 12,0 12,7 12,4-0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 12,7 mio. kr., heraf udgør overførsler fra 2008 ca. 0,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på 0,2 mio. kr.

16 Side 4 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabeller og nøgletal Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Med plan, efter sundhedslovens 140, 2009 Uden plan, efter servicelovens 86, 2009 Med plan, efter sundhedslovens 140, 2008 Uden plan, efter servicelovens 86, 2008 Januar Februar Marts I alt I alt Tallene er akkumulerede ved hver måneds udløb Tandplejen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Kommunal Tandpleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Tandpleje børn og unge 18,8 19,7 20,1 19,5-0,6 Omsorgs og specialtandpleje 1,3 1,1 1,2 1,4 0,2 Drift i alt 20,1 20,9 21,3 20,9-0,4 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Tandpleje i alt 20,2 28,9 29,3 20,9-8,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er på 21,3 mio. kr., hvoraf overførsler udgør 0,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,4 mio. kr. Det vedrører huslejebudget til den nye tandklinik, men tandplejen forventer ikke at flytte ind før Bevillingen forventes overført. Anlæg: Da den nye centrale tandklinik ikke bliver klar i 2009, forventes anlægsbevillingen på 8,0 mio. kr. overført til 2010.

17 Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabeller og nøgletal Venteliste i den kommunale tandpleje på undersøgelse, månedlig antal jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Stigningen ved start af 2009 skyldes primært, at nye børn blev visiteret i starten af året. Venteliste i den kommunale tandpleje tandregulering okt- 06 jan- 07 apr- 07 jun- 07 dec- 07 feb- 08 apr- 08 jul- 08 okt- 08 jan- 09 apr- 09 Antal børn Sundhedsplejen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Drift i alt 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 9,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,8 mio. kr., som er i samme størrelsesorden som overførsler fra Side 5 af 6 Acadresag:

18 Side 6 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beskrivelse af sundhedsfremme-puljen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedsfremme-pulje 0,3 3,1 5,9 4,4-1,5 Sundhedsfremme-øvrige projketer* 0,8 1,8 3,3 2,3-1,0 Drift i alt 1,2 5,0 9,2 6,7-2,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 9,2 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt ikke er disponeret. Ved fastholdelse af overførslerne fra 2008 til 2009, forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr.

19 Bilag: 2.1. Reduktionsblokke Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72434/09

20 BUDGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG REDUKTIONSBLOKKE FORELØBIGT UDKAST Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Sundhedsudvalget har et besparelseskrav på kr kr Sundhedsfremme og forebyggelse I alt = udgift, - = indtægt 1: Reduktion i puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse Resume: Besparelse på kr. i puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse vil reducere udvalgets muligheder for at udmønte sundhedslovens 119, herunder mulighederne for at igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag og rehabiliteringstilbud. I budgettet for er puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse reduceret med kr kr. Yderligere besparelser ville give ringere mulighed for at skabe rammer for sund levevis. Sagsfremstilling: Puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse, skal dække udmøntning af sundhedslovens 119 ift. at kommunen skal: sikre varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, og skabe rammer for sund levevis sikre etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne samarbejde med regionen om den patientrettede forebyggelse I tilknytning til ovenstående er det Sundhedsafdelingens opgave, dels at give borgerne mulighed for at træffe sunde valg, og dels at arbejde for sammenhængende forløb for borgere mellem de kommunale instanser, sygehus og praktiserende læger. Samarbejdet om den patientrettede forebyggelse har jf. lov bemærkningerne sit omdrejningspunkt i det sammenhængende patientforløb for kronisk syge borgere. Det er i den forbindelse et kommunalt ansvar at samarbejde med regionen om at udvikle og bidrage til indsatser indenfor den patientrettede forebyggelse. I budgettet for er puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse i forvejen reduceret med kr kr. En yderligere reduktion i den tildelte pulje/ramme, vil medføre færre sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for borgerne, samt den konsekvens at vi har færre ressourcer til rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser. Påvirkning på andre områder: Reduktion af sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen/rammen betyder, at der er færre penge til forebyggelse, og det kan øge risikoen for flere udgifter på andre områder (behandling/pleje/sygedagpenge/medfinansiering af sygehus og sundhedsudgifter). Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Acadre sagsnr.

21 BUDGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Sundhedsplejen: kr Sundhedspleje I alt : Reduktion i sundhedsplejerskenormeringen Resume: Besparelse på kr. i sundhedsplejen, vil betyde en serviceforringelse ift hjemmebesøgenes antal til de ressourcestærke familier. Sagsfremstilling: Sundhedsplejerskens hjemmebesøg reduceres hos familier, hvor sundhedsplejersken umiddelbart vurderer, at ressourcerne er flest. Sundhedsplejersken kan reducere hjemmebesøgende ved, i løbet af de første besøg, at vurdere hvilke familier, der bedst vil kunne modtage et alternativt tilbud om sundhedspleje. Dvs. en sundhedsfaglig vurdering af, hvilke familier serviceforringelsen vil give færrest sundhedsmæssige, negative konsekvenser. Som alternativ til det reducerede antal hjemmebesøg i de ressourcestærke familier, kan etableres en erstatning i form af konsultation hos sundhedsplejersken samt sundhedsvejledning i grupper. Sundhedsplejerskerne oplever, at den til stadighed tidligere udskrivelse fra hospitalet efter fødslen, giver de nybagte familier øget behov for sundhedspleje til f.eks. støtte og vejledning omkring amning samt i det hele taget sund familiedannelse. Muligheden for at opfylde dette behov reduceres ved besparelsen. I Svendborg Kommune tilbyder vi 5 hjemmebesøg til flergangfødende og 6 til førstegangsfødende. Sundhedsstyrelsen skriver i deres anbefalinger, at erfaringerne viser at der ofte vil være behov for 7 besøg af sundhedsplejersken hos førstegangsfødende. Sundhedsstyrelsen beskriver endvidere, at man kan lade sundhedsplejerskens opsøgende virksomhed omfatte alle forældre med småbørn, f.eks. ved tilbud om et eller to besøg. Påvirkning på andre områder: De overordnede og umiddelbart synlige konsekvenser, ved at reducere i hjemmebesøgene, er risikoen for at overse begyndende tegn på fysisk, psykisk og social mistrivsel i børnefamilierne. Med heraf følgende risiko for at barnets eventuelle negative udvikling først opdages senere, og at tidlig og effektiv indsats dermed vanskeliggøres. Personalemæssige konsekvenser: Der vil skulle reduceres i antallet af sundhedsplejersker. Acadre sagsnr.

22 BUDGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: kr Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje I alt = udgift, - = indtægt 3: Reduktion i sundhedsfremme pulje og sundhedsplejerskenormeringen Resume: Besparelse på kr. deles mellem puljen til sundhedsfremme og forebyggelse og sundhedspleje. Sagsfremstilling: Se ovenstående besparelsesforslag 1 og 2. Påvirkning på andre områder: Se ovenstående besparelsesforslag 1 og 2. Personalemæssige konsekvenser: Se ovenstående besparelsesforslag 1 og 2. Acadre sagsnr.

23 Bilag: 2.2. Udvidelsesblokke - drift Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72435/09

24 BUDGET SUNDHEDS OG FOREBYGGELSESUDVALG UDVIDELSESBLOKKE FORELØBIGT UDKAST Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: kr Mødrerådgivning kollegie, drift Mødrerådg. driftudv I alt = udgift, - = indtægt 1: Fædregruppe i mødrerådgivningen: Resume: Fædregrupper for fædre, hvis kærester deltager i fødselsforberedelse og mødregrupper i mødrerådgivningen. Tilbuddet er til sårbare fædre, der ofte føler sig magtesløse i relationen til deres børn. Sagsfremstilling: For midler bevilget af Sundheds- og forebyggelses udvalget har mødrerådgivningen opstartet fædregrupper, for fædre, hvis kærester deltager i fødselsforberedelse og mødregrupper. Der er p.t. 2 grupper med ca. 7 i hver gruppe. Grupperne bliver ledet af en mandlig familierådgiver. Fædrene får i grupperne snakket om hvordan, det er for dem at være fædre, hvordan deres erfaringer er fra deres egne fædre og om den usikkerhed, de har i forhold til at være ung mand, kæreste og nybagt far. Det drejer sig om sårbare fædre, der ofte ikke selv har haft kontakt med biologisk far, men har haft forskellige mere eller mindre komplicerede forhold til stedfædre. Mange af fædrene føler sig magtesløse i relation til deres børn. Dette får undertiden konsekvenser i forhold til afvisning af børnene eller til mere voldelige handlinger overfor barn og kæreste. Fædrene giver udtryk for at være glade for at komme og for at have et sted, hvor de kan snakke om hvordan, det er for dem og få råd og vejledning i forhold til deres barn og i forhold til den situation, de står i. Mødrerådgivningen er ikke i tvivl om at fædrene, for at kunne opbygge en for deres børn og for dem selv gavnlig relation til deres børn har brug for et sted, hvor de kan hente støtte og rådgivning. Mødrerådgivningen håber vi at få mulighed for at fortsætte arbejdet med fædre grupper hver 2. uge i 2010 og fremover. Det vil koste kr. pr. år, hvoraf mødrerådgivningen selv financierer kr. med et ekstra tilskud fra Børnebixen. Påvirkning på andre områder: Pesonalemæssige konsekvenser: Acadre sagsnr.

25 BUDGET SUNDHEDS OG FOREBYGGELSESUDVALG UDVIDELSESBLOKKE 2: Kollegie for unge mødre Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Resume: Se projektansøgningen, der behandles under andet punkt på dagsordenen. Acadre sagsnr.

26 Bilag: 2.3. Udvidelsesblokke - anlæg Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94677/09

27 BUDGET SUNDHEDS OG FOREBYGGELSESUDVALGET ANLÆG UDVIDELSESBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: FORELØBIGT UDKAST Politikområde 1: Sundhedsfremme kr. Skema nr Kollegiet for unge mødre I alt = udgift, - = indtægt 1: Etablering af kollegiet for unge, sårbare mødre. Resume: Se projektansøgningen der er til behandling på dagsordenen. Sagsfremstilling: Påvirkning på andre områder: Afledt drift: Acadre sagsnr. 09/

28 Bilag: 2.4. Projekter - bilag Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89775/09

29 Sundhedsfremme og forebyggelse pulje (kr) Sundhedsfremme og forebyggelse pulje incl. overførsel fra 2008 (2,5 mio. kr.) Ikke disponeret penge Projekter, hvor pengene er afsat: Sund sex skole Projekt "Sund By" Astmaskolen Forebyggelse af rygestart Rygestop kurser på apoteker Multimotion Svendborg Løbet Get Moving (afsat kun i 2009) Familietelefon (afsat kun i 2009) Praksiskonsulent Fastholdelse af funktionsniveauet hos ældre (afsat i 2009 og i 2010) Kræftrehabilitering, resten af 2009 Mulige indsatsområder: Kronikerindsats Frivillig sundhedsarbejde Tæl skridt Get Moving (fra 2010) Familietelefon (fra 2010) Uge 40 kampagne, alkohol Projekt vedr. overvægtige voksne

Indenrigs- og Socialministeriet Ansøgningsskema Etablering og drift af servicearealer til kollegier til unge, enlige og sårbare mødre

Indenrigs- og Socialministeriet Ansøgningsskema Etablering og drift af servicearealer til kollegier til unge, enlige og sårbare mødre Indenrigs- og Socialministeriet Ansøgningsskema Etablering og drift af servicearealer til kollegier til unge, enlige og sårbare mødre 15.75.11.20 Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 19.1.2010 Årsberetning 20 Side 1 af 8 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget alle øg der ttet mod tatus klinik Medfinansiering af sygehusvæsenet og

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 10 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne: Tandpleje, Sundhedspleje, Træning og forebyggende hjemmebesøg. Herudover har sundheds-

Læs mere

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne Ebsen

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 02-04- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones.

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg fra listen. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-08-2007 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-08-2007 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-08-2007 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Ansøgning indsendes via Social- og Integrationsministeriets puljeportal A Projektets/aktivitetens

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. februar 2012 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. februar 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Social- og Integrationsministeriet 7. 18. 19. 50 Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål Særligsoc 2012 / 2013 Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Tilskudskontoret, Holmens

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 15 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsministeriet 15.74.10.20 Puljen til støtte til kommuner med særligt store udgifter til sindslidende (19M)

Velfærdsministeriet 15.74.10.20 Puljen til støtte til kommuner med særligt store udgifter til sindslidende (19M) Velfærdsministeriet 15.74.10.20 Puljen til støtte til kommuner med særligt store udgifter til sindslidende (19M) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 02-04- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 02-04- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 02-04- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 1 af 11 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-20 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Politikområde 1: Sundhedstjenesten

Politikområde 1: Sundhedstjenesten Politikområde 1: Sundhedstjenesten 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Mødrerådgivningen 1061 1061 1061 1061 I alt 1061 1061 1061 1061 + = udgift, - = indtægt 1. Mødrerådgivningen M/K 2008 Resume: Mødrerådgivningen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13.

Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13. Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre Ansøgning sendes til: Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Ansøgningsfrist 13.

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jørgen Pless, Grete Schødts, Arne Ebsen,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Referat 's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere