Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9"

Transkript

1 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle mos e, Jø rgen Ples

2 s, G rete Sch ødts, Ar ne Ebse n, C hrist ian Kaa stru p Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetkontrol Drøftelse af budget Ny tandklinik Etablering af kollegium for unge mødre Godkendelse af strategi for kronisk syge SMUK - Sunde Mennesker Uanset Kultur Rapport vedr. fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark Til efterretning...44

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Budgetkontrol 09/6804 Beslutningstema: Budgetkontrol Sagsfremstilling: Budgetkontrollen pr. 31. marts 2009 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forelægges. Indstilling: Administrationen anbefaler, at budgetkontrollen tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 2. Drøftelse af budget /11290 Beslutningstema: Drøftelse af budget Sagsfremstilling: Fortsat drøftelse af udvalgets budget Der vedlægges foreløbige udkast til reduktions- og udvidelsesforslag. Indstilling: Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Bilag: Åben - Reduktionsblokke Åben - Udvidelsesblokke - drift Åben - Udvidelsesblokke - anlæg Åben - Projekter - bilag Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 38

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Ny tandklinik 08/17272 Beslutningstema: Ny tandklinik Sagsfremstilling: Orientering om den planlagte nye tandklinik, ved overtandlæge Eva Hasholt. Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 4. Etablering af kollegium for unge mødre 07/51750 Beslutningstema: Etablering af kollegium for unge mødre Sagsfremstilling: Velfærdsministeriet har oprettet en pulje til oprettelse af kollegier for unge mødre med det formål, at støtte de unge mødre i at få en uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet med projektet er, at give de unge mødre lige muligheder i forhold til deres jævnaldrende. I samarbejde med Foreningen Mødrerådgivningen M/K har Social og Sundhed udarbejdet en ansøgning om midler fra puljen til etablering af et kollegium i Mødrerådgivningens regi. Kollegiet skal rumme 10 boliger til unge mødre og deres børn, og være tæt knyttet til de tilbud, der allerede eksisterer i Mødrerådgivningens regi. Inden for målgruppen er unge, enlige og sårbare mødre, som er under uddannelse, eller som er uddannelsessøgende. Projektet omfatter opbakning, støtte og vejledning af de unge mødre i forhold til uddannelse, forældreevne, socialt netværk, trivsel for mor og barn samt relationen mellem far og barn. 39

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Afgørende for projektets succes er, at der iværksættes en tæt og helhedsorienteret indsats omkring den unge mor, og der ønskes derfor samarbejde med bl.a. øvrige kommunale tilbud samt uddannelsesinstitutioner. Børn og Ungeområdets specialafdeling søger samme pulje til den (mere) komplekse målgruppe der kræver en indsats af meget høj faglighed, samt tæt samarbejde med øvrige familieorienterede kommunale indsatser. (dette projekt vedlagt til orientering) Der er udarbejdet en fællesskrivelse, som kan vedlægges de to ansøgninger. Økonomiske konsekvenser: Puljen giver tilskud til etablering af servicearealer (max. 2 mio. kr. til et kollegie med 10 boliger) samt til driften af projektet i årene Driftsstøtten aftrappes gradvist, og driftsudgifterne afholdes fuldt ud af kommunen i år 2013 og frem. Herudover vil kommunen i 2010 skulle medfinansiere opførslen af kollegieboligerne med 7% af grundkapitalen. Godkendelse af projektet hos Velfærdsministeriet forudsætter tilsagn om yderligere 5 års drift af kollegiet. De forventede kommunale udgifter er dermed (i kr.): År Anlæg - serviceareal 63 Anlæg - boliger 825 Drift Administrationen kan ikke anbefale, at der anvises finansiering inden for Sundhedsafdelingens budget. Administrationen kan anbefale, at finansieringen vurderes i forbindelse med Budget Indstilling: Administration anbefaler, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager stilling til om puljeansøgningen skal fremsendes. Bilag: Åben - NY Puljeansøgning Åben - Udkast fællesskrivelse Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Fremsendes ikke. 5. Godkendelse af strategi for kronisk syge 40

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den /30020 Beslutningstema: Godkendelse af strategi for kronisk syge i Svendborg Kommune Sagsfremstilling: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftede og kommenterede på udkast til strategien for kronisk syge i marts måned. Kommentarer og bemærkninger er nu indarbejdet i strategien (markeret med rødt). Strategien har overordnet to mål: at sikre, at kronisk syge borgere i Svendborg Kommune oplever et sammenhængende forløb mellem sygehus, praktiserende læge og kommune at give den enkelte borger med kronisk sygdom mulighed for at opnå den højst mulige funktionsgrad og livskvalitet i sin hverdag Med afsæt i strategien udarbejdes forslag til gradvis implementering af rehabiliteringstilbud til kronisk syge i Svendborg Kommune. Indstilling: Det indstilles, at "Strategi for kronisk syge i Svendborg Kommune" godkendes Bilag: Åben - Strategi for kronisk sygdom Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 6. SMUK - Sunde Mennesker Uanset Kultur 09/6864 Beslutningstema: Sundhedsstyrelsens satspulje for indsats mod svært overvægtige voksne. Udmøntes i Svendborg Kommune i projektet SMUK - Sunde Mennesker Uanset Kultur Sagsfremstilling: På SFU møde den 2. april drøftede udvalget en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje om en indsats mod overvægtige voksne. Beslutningen var, at der skulle arbejdes videre med en ansøgning og denne foreligger nu. 41

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Formålet med puljen er at afprøve et specifikt koncept i indsatsen overfor overvægtige voksne. Konceptet er forholdsvis afgrænset og skal indeholde en vægtstoprådgiver. Vægtstoprådgiveren skal uddannes i konceptet "små skridt" og metoden der anvendes hjælper projektets deltagere (vægtstopperen) til at finde små ting i hverdagen, der samlet set, kan medvirke til vægttab. SMUK projektets formål er at mindske den sociale ulighed i sundhed, ved at forbedre sundheden hos svært overvægtige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Det bemærkes, at projektets målgruppe også indbefatter svært overvægtige etnisk danske kvinder. Projektet forankres i Forebyggelsessekretariatet. Projektets aktiviteter vil foregå lokalt i Hømarkområdet i de lokaler der i forvejen findes i Væksthuset. Væksthuset er oprettet i forbindelse med et andet projekt kaldet "Styrket lokal indsats i Hømarken", et boligsocialt samarbejdsprojekt mellem Svendborg Kommune og Svendborg Andelsboligforening. Vægtstoprådgiverne vil som udgangspunkt være af anden etnisk baggrund end dansk og de vil få arbejdsplads i væksthuset. Vægtstopperen skal deltage i et ét-årigt forløb baseret på gruppeundervisning og med enkelte individuelle samtaler. Desuden skal vægtstopperen deltage på motionshold og ved madlavningskurser. Forløbet starter med 12 intensive uger, hvorefter vægtstopperen følges med enkelte undervisningsmoduler indtil ét år. Efter de 12 intensive uger tilbydes vægtstopperen deltagelse på motionshold og madlavningskurser. Projektet udmøntes i samarbejde med en række samarbejdspartnere: Væksthuset og styregruppen for projektet "Styrket lokal indsats i Hømarken" ser gode perspektiver i projektet og samarbejdet Jobcenteret i Svendborg Kommune indgår i projektet som rekrutteringspart. Jobcenteret har indvilliget i, at vægtstopperen der rekrutteres i Jobcenteret kan bruge deltagelse som en del af aktiveringsydelsen Svendborg jordemodercenter og de praktiserende læger v/praksiskonsulent Kim Rønhof indgår ligeledes i projektet som rekrutteringspart. Økonomiske konsekvenser: Sundhedsstyrelsen kræver en egenfinansiering på minimum 30 %. Dette svarer til en egenfinansiering fra SFU på kr., fordelt således: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Indstilling: 42

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Det indstilles, at udvalget godkender ansøgningen Bilag: Åben - Ansøgningsskema fra Svendborg Kommune Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 7. Rapport vedr. fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark 09/12941 Beslutningstema: Høring af rapporten vedr. "Fælles akutmodtagelse" i Region Syddanmark Sagsfremstilling: Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark er sendt i høring. Rapporten om Fælles Akutmodtagelser indeholder, som et led i opfølgningen på akutplanen, en model for, hvordan de fælles akutmodtagelser skal organiseres på akutsygehusene. Regionsrådet har vedtaget, at der skal være 5 akutsygehuse i Region Syddanmark, nemlig i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og i Aabenraa. På akutsygehusene skal alle akutte patienter modtages i den fælles akutmodtagelse (FAM). Mange akutte patienter vil blive udskrevet direkte fra FAM. Nytænkningen i FAM er, at der skal være speciallæger tilstede hele døgnet rundt, og der skal desuden være en let adgang til de rette diagnostiske redskaber. Etableringen af FAM vil resultere i hurtigere udredning og behandling af de akutte patienter, og borgerne vil således opholde sig i kortere tid på hospitalet. Region Syddanmarks model for fælles akutmodtagelser er blevet til, i en bredt sammensat arbejdsgruppe, og har nu været igennem politisk behandling i særligt udvalg vedr. fælles akutmodtagelser den 27. februar 2009, i forretningsudvalget den 11. marts 2009 samt i Regionsrådet den 23. marts Regionsrådet har afgivet bemærkninger til Rapport vedr. Fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark, som er vedlagt denne sag. Regionsrådet har truffet beslutning om, at Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark skal sendes i høring, og høringssvarene vil indgå i det samlede vurderingsgrundlag for Regionsrådet endelige beslutning om fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark den 22. juni

9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den På baggrund af ovenstående er der udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar fra Svendborg Kommune. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte høringssvar afsendes fra Svendborg Kommune Bilag: Åben - Høringssvar vedr. fælles akutmodtagelse maj 2009 Åben - FAM-Rapport til høring Åben - Bemærkninger til rapport vedr. fælles akutmodtagelser Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Afsendes. 8. Til efterretning 09/14499 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering ved formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, Centralklinikken 2. Solkampagne i uge Kollegie Unge Mødre, projektansøgning fra Børn og Unge 4. Konferencer 1. Dansk Sygeplejeråd: "Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter" den 18. maj 2009 på Christiansborg OBS: Tilmeldingsfrist 4. maj Indbydelse til reception 4. juni kl. 15 vedr. etablering af nyt forskningscenter (TrygFondens Forebyggelsescenter), der skal forske i løsning af de kommunale sundhedsopgaver. 44

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Teknologisk Institut: "Vejen til vedfærdsteknologi " juni Teknologisk Institut: "Stop Lægemanglen - fokus på konkrete løsningsmodeller" august 2009 Bilag: Åben - Bilag til pkt. 3.3.: Kollegium for Unge Mødre, projektbeskrivelse Åben - Bilag til pkt. 4.2.: Reception ifm. åbning af Trygfondens Forebyggelsescenter Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 45

11 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Ulrik Sand Larsen Medhat Khattab Jesper Ullemose Jørgen Pless Grete Schødts Arne Ebsen Christian Kaastrup 46

12 Bilag: 1.1. Budgetkontrol Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91460/09

13 Side 1 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr. Løbende priser) Sundheds- og forebyggelsesudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Mefinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,4-5,1 Træning og forebyggende hjemmebesøg 11,4 12,1 12,7 12,4-0,2 Tandpleje 20,1 20,9 21,3 20,9-0,4 Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Sundhedsfremme pulje 0,3 3,1 5,9 4,4-1,5 Sundhedsfremme - øvrige projketer* 0,8 1,8 3,3 2,3-1,0 Drift i alt 209,2 235,4 244,7 235,7-9,0 Heraf overføres til ,9 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Heraf overføres til ,0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget i alt 209,3 243,4 252,7 235,7-17,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur Bevillinger 2009 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,7 KTO-forlig 0,7 Driftsbevillinger i alt 9,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til Anlægsbevillinger i alt 0 Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget for hele udvalget er 244,7 mio. kr. Det indeholder både løn fremskrivninger og overførsler fra sidste år. Overførslerne på 8,7 mio. kr. fordeler sig med 3,2 mio. kr. vedr. medfinansiering og 5,5 mio. kr. vedr. andre kommunale opgaver.

14 Side 2 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budgetkontrollen for Sundheds- og forebyggelsesudvalget pr. marts 2009 viser et forventet mindreforbrug på ca. 9,0 mio. kr. på driftsbudgettet. Mindreforbruget vedrører primært medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser med 5,1 mio. kr. Mindreforbruget vedr. de kommunale områder er på 3,9 mio., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører sundhedsfremme puljen og projekter. kr. I forventet regnskab er indarbejdet 3,2 mio. kr. grundet forventet midtvejsefterregulering af bloktilskuddet vedr. medfinansieringen af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser. Anlæg: På anlæg et der en bevilling på 8,0 mio. kr., som skal bruges til indkøb af inventar og instrumenter til den nye centrale tandklinik. Da tandklinikken ikke bliver klar i 2009, forventes der ikke nogen anlægsudgifter i år og bevillingen overføres til Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal medfinansiering 98,0 107,7 110,9 106,1-4,9 Kommunal finansiering 2,4 4,7 4,7 4,1-0,6 Vederlagsfri fysioterapi 3,0 7,4 7,4 7,8 0,4 Grundbidrag pr. borger 66,6 69,5 69,5 69,5 0,0 Drift i alt 170,0 189,3 192,5 187,4-5,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 192,5 mio. kr. Da februar og marts afregningen var en del lavere end forventet, forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Det er under forudsætninger, at resten af året er på det sædvanlige niveau. I forventet regnskab er der medregnet en efterregulering af bloktilskuddet for 2008 på 3,2 mio. kr.

15 Side 3 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabeller og nøgletal Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag Grundbidrag pr. borger kr. pr. år kr. pr. år Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse 30 % af DRG takst, max kr. 30 % af DRG takst, max kr. Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 30 % af DAGS takst, max. 307 kr. 30 % af DAGS takst, max. 320 kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, max kr. 60 % af sengetakst, max kr. Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn kr kr. Speciallægebehandling, pr ydelse 30 % af honorar, max. 307 kr. 30 % af honorar, max. 320 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Træning og forebyggende hjemmebesøg Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Træning og forebyggende hjemmebesøg Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10,6 11,2 11,7 11,5-0,2 Forebyggende hjemmebesøg 0,8 0,9 0,9 0,9 0,0 Drift i alt 11,4 12,0 12,7 12,4-0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 12,7 mio. kr., heraf udgør overførsler fra 2008 ca. 0,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på 0,2 mio. kr.

16 Side 4 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabeller og nøgletal Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Med plan, efter sundhedslovens 140, 2009 Uden plan, efter servicelovens 86, 2009 Med plan, efter sundhedslovens 140, 2008 Uden plan, efter servicelovens 86, 2008 Januar Februar Marts I alt I alt Tallene er akkumulerede ved hver måneds udløb Tandplejen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Kommunal Tandpleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Tandpleje børn og unge 18,8 19,7 20,1 19,5-0,6 Omsorgs og specialtandpleje 1,3 1,1 1,2 1,4 0,2 Drift i alt 20,1 20,9 21,3 20,9-0,4 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Tandpleje i alt 20,2 28,9 29,3 20,9-8,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er på 21,3 mio. kr., hvoraf overførsler udgør 0,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,4 mio. kr. Det vedrører huslejebudget til den nye tandklinik, men tandplejen forventer ikke at flytte ind før Bevillingen forventes overført. Anlæg: Da den nye centrale tandklinik ikke bliver klar i 2009, forventes anlægsbevillingen på 8,0 mio. kr. overført til 2010.

17 Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabeller og nøgletal Venteliste i den kommunale tandpleje på undersøgelse, månedlig antal jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Stigningen ved start af 2009 skyldes primært, at nye børn blev visiteret i starten af året. Venteliste i den kommunale tandpleje tandregulering okt- 06 jan- 07 apr- 07 jun- 07 dec- 07 feb- 08 apr- 08 jul- 08 okt- 08 jan- 09 apr- 09 Antal børn Sundhedsplejen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Drift i alt 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 9,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,8 mio. kr., som er i samme størrelsesorden som overførsler fra Side 5 af 6 Acadresag:

18 Side 6 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beskrivelse af sundhedsfremme-puljen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedsfremme-pulje 0,3 3,1 5,9 4,4-1,5 Sundhedsfremme-øvrige projketer* 0,8 1,8 3,3 2,3-1,0 Drift i alt 1,2 5,0 9,2 6,7-2,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 9,2 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt ikke er disponeret. Ved fastholdelse af overførslerne fra 2008 til 2009, forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr.

19 Bilag: 2.1. Reduktionsblokke Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72434/09

20 BUDGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG REDUKTIONSBLOKKE FORELØBIGT UDKAST Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Sundhedsudvalget har et besparelseskrav på kr kr Sundhedsfremme og forebyggelse I alt = udgift, - = indtægt 1: Reduktion i puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse Resume: Besparelse på kr. i puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse vil reducere udvalgets muligheder for at udmønte sundhedslovens 119, herunder mulighederne for at igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag og rehabiliteringstilbud. I budgettet for er puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse reduceret med kr kr. Yderligere besparelser ville give ringere mulighed for at skabe rammer for sund levevis. Sagsfremstilling: Puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse, skal dække udmøntning af sundhedslovens 119 ift. at kommunen skal: sikre varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, og skabe rammer for sund levevis sikre etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne samarbejde med regionen om den patientrettede forebyggelse I tilknytning til ovenstående er det Sundhedsafdelingens opgave, dels at give borgerne mulighed for at træffe sunde valg, og dels at arbejde for sammenhængende forløb for borgere mellem de kommunale instanser, sygehus og praktiserende læger. Samarbejdet om den patientrettede forebyggelse har jf. lov bemærkningerne sit omdrejningspunkt i det sammenhængende patientforløb for kronisk syge borgere. Det er i den forbindelse et kommunalt ansvar at samarbejde med regionen om at udvikle og bidrage til indsatser indenfor den patientrettede forebyggelse. I budgettet for er puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse i forvejen reduceret med kr kr. En yderligere reduktion i den tildelte pulje/ramme, vil medføre færre sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for borgerne, samt den konsekvens at vi har færre ressourcer til rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser. Påvirkning på andre områder: Reduktion af sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen/rammen betyder, at der er færre penge til forebyggelse, og det kan øge risikoen for flere udgifter på andre områder (behandling/pleje/sygedagpenge/medfinansiering af sygehus og sundhedsudgifter). Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Acadre sagsnr.

21 BUDGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Sundhedsplejen: kr Sundhedspleje I alt : Reduktion i sundhedsplejerskenormeringen Resume: Besparelse på kr. i sundhedsplejen, vil betyde en serviceforringelse ift hjemmebesøgenes antal til de ressourcestærke familier. Sagsfremstilling: Sundhedsplejerskens hjemmebesøg reduceres hos familier, hvor sundhedsplejersken umiddelbart vurderer, at ressourcerne er flest. Sundhedsplejersken kan reducere hjemmebesøgende ved, i løbet af de første besøg, at vurdere hvilke familier, der bedst vil kunne modtage et alternativt tilbud om sundhedspleje. Dvs. en sundhedsfaglig vurdering af, hvilke familier serviceforringelsen vil give færrest sundhedsmæssige, negative konsekvenser. Som alternativ til det reducerede antal hjemmebesøg i de ressourcestærke familier, kan etableres en erstatning i form af konsultation hos sundhedsplejersken samt sundhedsvejledning i grupper. Sundhedsplejerskerne oplever, at den til stadighed tidligere udskrivelse fra hospitalet efter fødslen, giver de nybagte familier øget behov for sundhedspleje til f.eks. støtte og vejledning omkring amning samt i det hele taget sund familiedannelse. Muligheden for at opfylde dette behov reduceres ved besparelsen. I Svendborg Kommune tilbyder vi 5 hjemmebesøg til flergangfødende og 6 til førstegangsfødende. Sundhedsstyrelsen skriver i deres anbefalinger, at erfaringerne viser at der ofte vil være behov for 7 besøg af sundhedsplejersken hos førstegangsfødende. Sundhedsstyrelsen beskriver endvidere, at man kan lade sundhedsplejerskens opsøgende virksomhed omfatte alle forældre med småbørn, f.eks. ved tilbud om et eller to besøg. Påvirkning på andre områder: De overordnede og umiddelbart synlige konsekvenser, ved at reducere i hjemmebesøgene, er risikoen for at overse begyndende tegn på fysisk, psykisk og social mistrivsel i børnefamilierne. Med heraf følgende risiko for at barnets eventuelle negative udvikling først opdages senere, og at tidlig og effektiv indsats dermed vanskeliggøres. Personalemæssige konsekvenser: Der vil skulle reduceres i antallet af sundhedsplejersker. Acadre sagsnr.

22 BUDGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: kr Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje I alt = udgift, - = indtægt 3: Reduktion i sundhedsfremme pulje og sundhedsplejerskenormeringen Resume: Besparelse på kr. deles mellem puljen til sundhedsfremme og forebyggelse og sundhedspleje. Sagsfremstilling: Se ovenstående besparelsesforslag 1 og 2. Påvirkning på andre områder: Se ovenstående besparelsesforslag 1 og 2. Personalemæssige konsekvenser: Se ovenstående besparelsesforslag 1 og 2. Acadre sagsnr.

23 Bilag: 2.2. Udvidelsesblokke - drift Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72435/09

24 BUDGET SUNDHEDS OG FOREBYGGELSESUDVALG UDVIDELSESBLOKKE FORELØBIGT UDKAST Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: kr Mødrerådgivning kollegie, drift Mødrerådg. driftudv I alt = udgift, - = indtægt 1: Fædregruppe i mødrerådgivningen: Resume: Fædregrupper for fædre, hvis kærester deltager i fødselsforberedelse og mødregrupper i mødrerådgivningen. Tilbuddet er til sårbare fædre, der ofte føler sig magtesløse i relationen til deres børn. Sagsfremstilling: For midler bevilget af Sundheds- og forebyggelses udvalget har mødrerådgivningen opstartet fædregrupper, for fædre, hvis kærester deltager i fødselsforberedelse og mødregrupper. Der er p.t. 2 grupper med ca. 7 i hver gruppe. Grupperne bliver ledet af en mandlig familierådgiver. Fædrene får i grupperne snakket om hvordan, det er for dem at være fædre, hvordan deres erfaringer er fra deres egne fædre og om den usikkerhed, de har i forhold til at være ung mand, kæreste og nybagt far. Det drejer sig om sårbare fædre, der ofte ikke selv har haft kontakt med biologisk far, men har haft forskellige mere eller mindre komplicerede forhold til stedfædre. Mange af fædrene føler sig magtesløse i relation til deres børn. Dette får undertiden konsekvenser i forhold til afvisning af børnene eller til mere voldelige handlinger overfor barn og kæreste. Fædrene giver udtryk for at være glade for at komme og for at have et sted, hvor de kan snakke om hvordan, det er for dem og få råd og vejledning i forhold til deres barn og i forhold til den situation, de står i. Mødrerådgivningen er ikke i tvivl om at fædrene, for at kunne opbygge en for deres børn og for dem selv gavnlig relation til deres børn har brug for et sted, hvor de kan hente støtte og rådgivning. Mødrerådgivningen håber vi at få mulighed for at fortsætte arbejdet med fædre grupper hver 2. uge i 2010 og fremover. Det vil koste kr. pr. år, hvoraf mødrerådgivningen selv financierer kr. med et ekstra tilskud fra Børnebixen. Påvirkning på andre områder: Pesonalemæssige konsekvenser: Acadre sagsnr.

25 BUDGET SUNDHEDS OG FOREBYGGELSESUDVALG UDVIDELSESBLOKKE 2: Kollegie for unge mødre Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Resume: Se projektansøgningen, der behandles under andet punkt på dagsordenen. Acadre sagsnr.

26 Bilag: 2.3. Udvidelsesblokke - anlæg Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94677/09

27 BUDGET SUNDHEDS OG FOREBYGGELSESUDVALGET ANLÆG UDVIDELSESBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: FORELØBIGT UDKAST Politikområde 1: Sundhedsfremme kr. Skema nr Kollegiet for unge mødre I alt = udgift, - = indtægt 1: Etablering af kollegiet for unge, sårbare mødre. Resume: Se projektansøgningen der er til behandling på dagsordenen. Sagsfremstilling: Påvirkning på andre områder: Afledt drift: Acadre sagsnr. 09/

28 Bilag: 2.4. Projekter - bilag Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89775/09

29 Sundhedsfremme og forebyggelse pulje (kr) Sundhedsfremme og forebyggelse pulje incl. overførsel fra 2008 (2,5 mio. kr.) Ikke disponeret penge Projekter, hvor pengene er afsat: Sund sex skole Projekt "Sund By" Astmaskolen Forebyggelse af rygestart Rygestop kurser på apoteker Multimotion Svendborg Løbet Get Moving (afsat kun i 2009) Familietelefon (afsat kun i 2009) Praksiskonsulent Fastholdelse af funktionsniveauet hos ældre (afsat i 2009 og i 2010) Kræftrehabilitering, resten af 2009 Mulige indsatsområder: Kronikerindsats Frivillig sundhedsarbejde Tæl skridt Get Moving (fra 2010) Familietelefon (fra 2010) Uge 40 kampagne, alkohol Projekt vedr. overvægtige voksne

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jørgen Pless, Grete Schødts, Arne Ebsen,

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema : Ansøgningsskema til vægtstoprådgiver-ordningen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 8. maj 2009 kl. 2.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere