Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9"

Transkript

1 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle mos e, Jø rgen Ples

2 s, G rete Sch ødts, Ar ne Ebse n, C hrist ian Kaa stru p Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetkontrol Drøftelse af budget Ny tandklinik Etablering af kollegium for unge mødre Godkendelse af strategi for kronisk syge SMUK - Sunde Mennesker Uanset Kultur Rapport vedr. fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark Til efterretning...44

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Budgetkontrol 09/6804 Beslutningstema: Budgetkontrol Sagsfremstilling: Budgetkontrollen pr. 31. marts 2009 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forelægges. Indstilling: Administrationen anbefaler, at budgetkontrollen tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 2. Drøftelse af budget /11290 Beslutningstema: Drøftelse af budget Sagsfremstilling: Fortsat drøftelse af udvalgets budget Der vedlægges foreløbige udkast til reduktions- og udvidelsesforslag. Indstilling: Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Bilag: Åben - Reduktionsblokke Åben - Udvidelsesblokke - drift Åben - Udvidelsesblokke - anlæg Åben - Projekter - bilag Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 38

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Ny tandklinik 08/17272 Beslutningstema: Ny tandklinik Sagsfremstilling: Orientering om den planlagte nye tandklinik, ved overtandlæge Eva Hasholt. Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 4. Etablering af kollegium for unge mødre 07/51750 Beslutningstema: Etablering af kollegium for unge mødre Sagsfremstilling: Velfærdsministeriet har oprettet en pulje til oprettelse af kollegier for unge mødre med det formål, at støtte de unge mødre i at få en uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet med projektet er, at give de unge mødre lige muligheder i forhold til deres jævnaldrende. I samarbejde med Foreningen Mødrerådgivningen M/K har Social og Sundhed udarbejdet en ansøgning om midler fra puljen til etablering af et kollegium i Mødrerådgivningens regi. Kollegiet skal rumme 10 boliger til unge mødre og deres børn, og være tæt knyttet til de tilbud, der allerede eksisterer i Mødrerådgivningens regi. Inden for målgruppen er unge, enlige og sårbare mødre, som er under uddannelse, eller som er uddannelsessøgende. Projektet omfatter opbakning, støtte og vejledning af de unge mødre i forhold til uddannelse, forældreevne, socialt netværk, trivsel for mor og barn samt relationen mellem far og barn. 39

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Afgørende for projektets succes er, at der iværksættes en tæt og helhedsorienteret indsats omkring den unge mor, og der ønskes derfor samarbejde med bl.a. øvrige kommunale tilbud samt uddannelsesinstitutioner. Børn og Ungeområdets specialafdeling søger samme pulje til den (mere) komplekse målgruppe der kræver en indsats af meget høj faglighed, samt tæt samarbejde med øvrige familieorienterede kommunale indsatser. (dette projekt vedlagt til orientering) Der er udarbejdet en fællesskrivelse, som kan vedlægges de to ansøgninger. Økonomiske konsekvenser: Puljen giver tilskud til etablering af servicearealer (max. 2 mio. kr. til et kollegie med 10 boliger) samt til driften af projektet i årene Driftsstøtten aftrappes gradvist, og driftsudgifterne afholdes fuldt ud af kommunen i år 2013 og frem. Herudover vil kommunen i 2010 skulle medfinansiere opførslen af kollegieboligerne med 7% af grundkapitalen. Godkendelse af projektet hos Velfærdsministeriet forudsætter tilsagn om yderligere 5 års drift af kollegiet. De forventede kommunale udgifter er dermed (i kr.): År Anlæg - serviceareal 63 Anlæg - boliger 825 Drift Administrationen kan ikke anbefale, at der anvises finansiering inden for Sundhedsafdelingens budget. Administrationen kan anbefale, at finansieringen vurderes i forbindelse med Budget Indstilling: Administration anbefaler, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager stilling til om puljeansøgningen skal fremsendes. Bilag: Åben - NY Puljeansøgning Åben - Udkast fællesskrivelse Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Fremsendes ikke. 5. Godkendelse af strategi for kronisk syge 40

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den /30020 Beslutningstema: Godkendelse af strategi for kronisk syge i Svendborg Kommune Sagsfremstilling: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftede og kommenterede på udkast til strategien for kronisk syge i marts måned. Kommentarer og bemærkninger er nu indarbejdet i strategien (markeret med rødt). Strategien har overordnet to mål: at sikre, at kronisk syge borgere i Svendborg Kommune oplever et sammenhængende forløb mellem sygehus, praktiserende læge og kommune at give den enkelte borger med kronisk sygdom mulighed for at opnå den højst mulige funktionsgrad og livskvalitet i sin hverdag Med afsæt i strategien udarbejdes forslag til gradvis implementering af rehabiliteringstilbud til kronisk syge i Svendborg Kommune. Indstilling: Det indstilles, at "Strategi for kronisk syge i Svendborg Kommune" godkendes Bilag: Åben - Strategi for kronisk sygdom Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 6. SMUK - Sunde Mennesker Uanset Kultur 09/6864 Beslutningstema: Sundhedsstyrelsens satspulje for indsats mod svært overvægtige voksne. Udmøntes i Svendborg Kommune i projektet SMUK - Sunde Mennesker Uanset Kultur Sagsfremstilling: På SFU møde den 2. april drøftede udvalget en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje om en indsats mod overvægtige voksne. Beslutningen var, at der skulle arbejdes videre med en ansøgning og denne foreligger nu. 41

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Formålet med puljen er at afprøve et specifikt koncept i indsatsen overfor overvægtige voksne. Konceptet er forholdsvis afgrænset og skal indeholde en vægtstoprådgiver. Vægtstoprådgiveren skal uddannes i konceptet "små skridt" og metoden der anvendes hjælper projektets deltagere (vægtstopperen) til at finde små ting i hverdagen, der samlet set, kan medvirke til vægttab. SMUK projektets formål er at mindske den sociale ulighed i sundhed, ved at forbedre sundheden hos svært overvægtige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Det bemærkes, at projektets målgruppe også indbefatter svært overvægtige etnisk danske kvinder. Projektet forankres i Forebyggelsessekretariatet. Projektets aktiviteter vil foregå lokalt i Hømarkområdet i de lokaler der i forvejen findes i Væksthuset. Væksthuset er oprettet i forbindelse med et andet projekt kaldet "Styrket lokal indsats i Hømarken", et boligsocialt samarbejdsprojekt mellem Svendborg Kommune og Svendborg Andelsboligforening. Vægtstoprådgiverne vil som udgangspunkt være af anden etnisk baggrund end dansk og de vil få arbejdsplads i væksthuset. Vægtstopperen skal deltage i et ét-årigt forløb baseret på gruppeundervisning og med enkelte individuelle samtaler. Desuden skal vægtstopperen deltage på motionshold og ved madlavningskurser. Forløbet starter med 12 intensive uger, hvorefter vægtstopperen følges med enkelte undervisningsmoduler indtil ét år. Efter de 12 intensive uger tilbydes vægtstopperen deltagelse på motionshold og madlavningskurser. Projektet udmøntes i samarbejde med en række samarbejdspartnere: Væksthuset og styregruppen for projektet "Styrket lokal indsats i Hømarken" ser gode perspektiver i projektet og samarbejdet Jobcenteret i Svendborg Kommune indgår i projektet som rekrutteringspart. Jobcenteret har indvilliget i, at vægtstopperen der rekrutteres i Jobcenteret kan bruge deltagelse som en del af aktiveringsydelsen Svendborg jordemodercenter og de praktiserende læger v/praksiskonsulent Kim Rønhof indgår ligeledes i projektet som rekrutteringspart. Økonomiske konsekvenser: Sundhedsstyrelsen kræver en egenfinansiering på minimum 30 %. Dette svarer til en egenfinansiering fra SFU på kr., fordelt således: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Indstilling: 42

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Det indstilles, at udvalget godkender ansøgningen Bilag: Åben - Ansøgningsskema fra Svendborg Kommune Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 7. Rapport vedr. fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark 09/12941 Beslutningstema: Høring af rapporten vedr. "Fælles akutmodtagelse" i Region Syddanmark Sagsfremstilling: Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark er sendt i høring. Rapporten om Fælles Akutmodtagelser indeholder, som et led i opfølgningen på akutplanen, en model for, hvordan de fælles akutmodtagelser skal organiseres på akutsygehusene. Regionsrådet har vedtaget, at der skal være 5 akutsygehuse i Region Syddanmark, nemlig i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og i Aabenraa. På akutsygehusene skal alle akutte patienter modtages i den fælles akutmodtagelse (FAM). Mange akutte patienter vil blive udskrevet direkte fra FAM. Nytænkningen i FAM er, at der skal være speciallæger tilstede hele døgnet rundt, og der skal desuden være en let adgang til de rette diagnostiske redskaber. Etableringen af FAM vil resultere i hurtigere udredning og behandling af de akutte patienter, og borgerne vil således opholde sig i kortere tid på hospitalet. Region Syddanmarks model for fælles akutmodtagelser er blevet til, i en bredt sammensat arbejdsgruppe, og har nu været igennem politisk behandling i særligt udvalg vedr. fælles akutmodtagelser den 27. februar 2009, i forretningsudvalget den 11. marts 2009 samt i Regionsrådet den 23. marts Regionsrådet har afgivet bemærkninger til Rapport vedr. Fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark, som er vedlagt denne sag. Regionsrådet har truffet beslutning om, at Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark skal sendes i høring, og høringssvarene vil indgå i det samlede vurderingsgrundlag for Regionsrådet endelige beslutning om fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark den 22. juni

9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den På baggrund af ovenstående er der udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar fra Svendborg Kommune. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte høringssvar afsendes fra Svendborg Kommune Bilag: Åben - Høringssvar vedr. fælles akutmodtagelse maj 2009 Åben - FAM-Rapport til høring Åben - Bemærkninger til rapport vedr. fælles akutmodtagelser Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Afsendes. 8. Til efterretning 09/14499 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering ved formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, Centralklinikken 2. Solkampagne i uge Kollegie Unge Mødre, projektansøgning fra Børn og Unge 4. Konferencer 1. Dansk Sygeplejeråd: "Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter" den 18. maj 2009 på Christiansborg OBS: Tilmeldingsfrist 4. maj Indbydelse til reception 4. juni kl. 15 vedr. etablering af nyt forskningscenter (TrygFondens Forebyggelsescenter), der skal forske i løsning af de kommunale sundhedsopgaver. 44

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Teknologisk Institut: "Vejen til vedfærdsteknologi " juni Teknologisk Institut: "Stop Lægemanglen - fokus på konkrete løsningsmodeller" august 2009 Bilag: Åben - Bilag til pkt. 3.3.: Kollegium for Unge Mødre, projektbeskrivelse Åben - Bilag til pkt. 4.2.: Reception ifm. åbning af Trygfondens Forebyggelsescenter Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 45

11 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Ulrik Sand Larsen Medhat Khattab Jesper Ullemose Jørgen Pless Grete Schødts Arne Ebsen Christian Kaastrup 46

12 Bilag: 1.1. Budgetkontrol Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91460/09

13 Side 1 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr. Løbende priser) Sundheds- og forebyggelsesudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Mefinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,4-5,1 Træning og forebyggende hjemmebesøg 11,4 12,1 12,7 12,4-0,2 Tandpleje 20,1 20,9 21,3 20,9-0,4 Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Sundhedsfremme pulje 0,3 3,1 5,9 4,4-1,5 Sundhedsfremme - øvrige projketer* 0,8 1,8 3,3 2,3-1,0 Drift i alt 209,2 235,4 244,7 235,7-9,0 Heraf overføres til ,9 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Heraf overføres til ,0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget i alt 209,3 243,4 252,7 235,7-17,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur Bevillinger 2009 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,7 KTO-forlig 0,7 Driftsbevillinger i alt 9,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til Anlægsbevillinger i alt 0 Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget for hele udvalget er 244,7 mio. kr. Det indeholder både løn fremskrivninger og overførsler fra sidste år. Overførslerne på 8,7 mio. kr. fordeler sig med 3,2 mio. kr. vedr. medfinansiering og 5,5 mio. kr. vedr. andre kommunale opgaver.

14 Side 2 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budgetkontrollen for Sundheds- og forebyggelsesudvalget pr. marts 2009 viser et forventet mindreforbrug på ca. 9,0 mio. kr. på driftsbudgettet. Mindreforbruget vedrører primært medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser med 5,1 mio. kr. Mindreforbruget vedr. de kommunale områder er på 3,9 mio., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører sundhedsfremme puljen og projekter. kr. I forventet regnskab er indarbejdet 3,2 mio. kr. grundet forventet midtvejsefterregulering af bloktilskuddet vedr. medfinansieringen af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser. Anlæg: På anlæg et der en bevilling på 8,0 mio. kr., som skal bruges til indkøb af inventar og instrumenter til den nye centrale tandklinik. Da tandklinikken ikke bliver klar i 2009, forventes der ikke nogen anlægsudgifter i år og bevillingen overføres til Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal medfinansiering 98,0 107,7 110,9 106,1-4,9 Kommunal finansiering 2,4 4,7 4,7 4,1-0,6 Vederlagsfri fysioterapi 3,0 7,4 7,4 7,8 0,4 Grundbidrag pr. borger 66,6 69,5 69,5 69,5 0,0 Drift i alt 170,0 189,3 192,5 187,4-5,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 192,5 mio. kr. Da februar og marts afregningen var en del lavere end forventet, forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Det er under forudsætninger, at resten af året er på det sædvanlige niveau. I forventet regnskab er der medregnet en efterregulering af bloktilskuddet for 2008 på 3,2 mio. kr.

15 Side 3 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabeller og nøgletal Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag Grundbidrag pr. borger kr. pr. år kr. pr. år Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse 30 % af DRG takst, max kr. 30 % af DRG takst, max kr. Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 30 % af DAGS takst, max. 307 kr. 30 % af DAGS takst, max. 320 kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, max kr. 60 % af sengetakst, max kr. Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn kr kr. Speciallægebehandling, pr ydelse 30 % af honorar, max. 307 kr. 30 % af honorar, max. 320 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Træning og forebyggende hjemmebesøg Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Træning og forebyggende hjemmebesøg Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10,6 11,2 11,7 11,5-0,2 Forebyggende hjemmebesøg 0,8 0,9 0,9 0,9 0,0 Drift i alt 11,4 12,0 12,7 12,4-0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 12,7 mio. kr., heraf udgør overførsler fra 2008 ca. 0,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på 0,2 mio. kr.

16 Side 4 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabeller og nøgletal Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Med plan, efter sundhedslovens 140, 2009 Uden plan, efter servicelovens 86, 2009 Med plan, efter sundhedslovens 140, 2008 Uden plan, efter servicelovens 86, 2008 Januar Februar Marts I alt I alt Tallene er akkumulerede ved hver måneds udløb Tandplejen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Kommunal Tandpleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Tandpleje børn og unge 18,8 19,7 20,1 19,5-0,6 Omsorgs og specialtandpleje 1,3 1,1 1,2 1,4 0,2 Drift i alt 20,1 20,9 21,3 20,9-0,4 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Tandpleje i alt 20,2 28,9 29,3 20,9-8,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er på 21,3 mio. kr., hvoraf overførsler udgør 0,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,4 mio. kr. Det vedrører huslejebudget til den nye tandklinik, men tandplejen forventer ikke at flytte ind før Bevillingen forventes overført. Anlæg: Da den nye centrale tandklinik ikke bliver klar i 2009, forventes anlægsbevillingen på 8,0 mio. kr. overført til 2010.

17 Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabeller og nøgletal Venteliste i den kommunale tandpleje på undersøgelse, månedlig antal jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Stigningen ved start af 2009 skyldes primært, at nye børn blev visiteret i starten af året. Venteliste i den kommunale tandpleje tandregulering okt- 06 jan- 07 apr- 07 jun- 07 dec- 07 feb- 08 apr- 08 jul- 08 okt- 08 jan- 09 apr- 09 Antal børn Sundhedsplejen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Drift i alt 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 9,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,8 mio. kr., som er i samme størrelsesorden som overførsler fra Side 5 af 6 Acadresag:

18 Side 6 af 6 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beskrivelse af sundhedsfremme-puljen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedsfremme-pulje 0,3 3,1 5,9 4,4-1,5 Sundhedsfremme-øvrige projketer* 0,8 1,8 3,3 2,3-1,0 Drift i alt 1,2 5,0 9,2 6,7-2,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er 9,2 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt ikke er disponeret. Ved fastholdelse af overførslerne fra 2008 til 2009, forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr.

19 Bilag: 2.1. Reduktionsblokke Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72434/09

20 BUDGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG REDUKTIONSBLOKKE FORELØBIGT UDKAST Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Sundhedsudvalget har et besparelseskrav på kr kr Sundhedsfremme og forebyggelse I alt = udgift, - = indtægt 1: Reduktion i puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse Resume: Besparelse på kr. i puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse vil reducere udvalgets muligheder for at udmønte sundhedslovens 119, herunder mulighederne for at igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag og rehabiliteringstilbud. I budgettet for er puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse reduceret med kr kr. Yderligere besparelser ville give ringere mulighed for at skabe rammer for sund levevis. Sagsfremstilling: Puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse, skal dække udmøntning af sundhedslovens 119 ift. at kommunen skal: sikre varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, og skabe rammer for sund levevis sikre etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne samarbejde med regionen om den patientrettede forebyggelse I tilknytning til ovenstående er det Sundhedsafdelingens opgave, dels at give borgerne mulighed for at træffe sunde valg, og dels at arbejde for sammenhængende forløb for borgere mellem de kommunale instanser, sygehus og praktiserende læger. Samarbejdet om den patientrettede forebyggelse har jf. lov bemærkningerne sit omdrejningspunkt i det sammenhængende patientforløb for kronisk syge borgere. Det er i den forbindelse et kommunalt ansvar at samarbejde med regionen om at udvikle og bidrage til indsatser indenfor den patientrettede forebyggelse. I budgettet for er puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse i forvejen reduceret med kr kr. En yderligere reduktion i den tildelte pulje/ramme, vil medføre færre sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for borgerne, samt den konsekvens at vi har færre ressourcer til rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser. Påvirkning på andre områder: Reduktion af sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen/rammen betyder, at der er færre penge til forebyggelse, og det kan øge risikoen for flere udgifter på andre områder (behandling/pleje/sygedagpenge/medfinansiering af sygehus og sundhedsudgifter). Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Acadre sagsnr.

21 BUDGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Sundhedsplejen: kr Sundhedspleje I alt : Reduktion i sundhedsplejerskenormeringen Resume: Besparelse på kr. i sundhedsplejen, vil betyde en serviceforringelse ift hjemmebesøgenes antal til de ressourcestærke familier. Sagsfremstilling: Sundhedsplejerskens hjemmebesøg reduceres hos familier, hvor sundhedsplejersken umiddelbart vurderer, at ressourcerne er flest. Sundhedsplejersken kan reducere hjemmebesøgende ved, i løbet af de første besøg, at vurdere hvilke familier, der bedst vil kunne modtage et alternativt tilbud om sundhedspleje. Dvs. en sundhedsfaglig vurdering af, hvilke familier serviceforringelsen vil give færrest sundhedsmæssige, negative konsekvenser. Som alternativ til det reducerede antal hjemmebesøg i de ressourcestærke familier, kan etableres en erstatning i form af konsultation hos sundhedsplejersken samt sundhedsvejledning i grupper. Sundhedsplejerskerne oplever, at den til stadighed tidligere udskrivelse fra hospitalet efter fødslen, giver de nybagte familier øget behov for sundhedspleje til f.eks. støtte og vejledning omkring amning samt i det hele taget sund familiedannelse. Muligheden for at opfylde dette behov reduceres ved besparelsen. I Svendborg Kommune tilbyder vi 5 hjemmebesøg til flergangfødende og 6 til førstegangsfødende. Sundhedsstyrelsen skriver i deres anbefalinger, at erfaringerne viser at der ofte vil være behov for 7 besøg af sundhedsplejersken hos førstegangsfødende. Sundhedsstyrelsen beskriver endvidere, at man kan lade sundhedsplejerskens opsøgende virksomhed omfatte alle forældre med småbørn, f.eks. ved tilbud om et eller to besøg. Påvirkning på andre områder: De overordnede og umiddelbart synlige konsekvenser, ved at reducere i hjemmebesøgene, er risikoen for at overse begyndende tegn på fysisk, psykisk og social mistrivsel i børnefamilierne. Med heraf følgende risiko for at barnets eventuelle negative udvikling først opdages senere, og at tidlig og effektiv indsats dermed vanskeliggøres. Personalemæssige konsekvenser: Der vil skulle reduceres i antallet af sundhedsplejersker. Acadre sagsnr.

22 BUDGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: kr Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje I alt = udgift, - = indtægt 3: Reduktion i sundhedsfremme pulje og sundhedsplejerskenormeringen Resume: Besparelse på kr. deles mellem puljen til sundhedsfremme og forebyggelse og sundhedspleje. Sagsfremstilling: Se ovenstående besparelsesforslag 1 og 2. Påvirkning på andre områder: Se ovenstående besparelsesforslag 1 og 2. Personalemæssige konsekvenser: Se ovenstående besparelsesforslag 1 og 2. Acadre sagsnr.

23 Bilag: 2.2. Udvidelsesblokke - drift Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72435/09

24 BUDGET SUNDHEDS OG FOREBYGGELSESUDVALG UDVIDELSESBLOKKE FORELØBIGT UDKAST Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: kr Mødrerådgivning kollegie, drift Mødrerådg. driftudv I alt = udgift, - = indtægt 1: Fædregruppe i mødrerådgivningen: Resume: Fædregrupper for fædre, hvis kærester deltager i fødselsforberedelse og mødregrupper i mødrerådgivningen. Tilbuddet er til sårbare fædre, der ofte føler sig magtesløse i relationen til deres børn. Sagsfremstilling: For midler bevilget af Sundheds- og forebyggelses udvalget har mødrerådgivningen opstartet fædregrupper, for fædre, hvis kærester deltager i fødselsforberedelse og mødregrupper. Der er p.t. 2 grupper med ca. 7 i hver gruppe. Grupperne bliver ledet af en mandlig familierådgiver. Fædrene får i grupperne snakket om hvordan, det er for dem at være fædre, hvordan deres erfaringer er fra deres egne fædre og om den usikkerhed, de har i forhold til at være ung mand, kæreste og nybagt far. Det drejer sig om sårbare fædre, der ofte ikke selv har haft kontakt med biologisk far, men har haft forskellige mere eller mindre komplicerede forhold til stedfædre. Mange af fædrene føler sig magtesløse i relation til deres børn. Dette får undertiden konsekvenser i forhold til afvisning af børnene eller til mere voldelige handlinger overfor barn og kæreste. Fædrene giver udtryk for at være glade for at komme og for at have et sted, hvor de kan snakke om hvordan, det er for dem og få råd og vejledning i forhold til deres barn og i forhold til den situation, de står i. Mødrerådgivningen er ikke i tvivl om at fædrene, for at kunne opbygge en for deres børn og for dem selv gavnlig relation til deres børn har brug for et sted, hvor de kan hente støtte og rådgivning. Mødrerådgivningen håber vi at få mulighed for at fortsætte arbejdet med fædre grupper hver 2. uge i 2010 og fremover. Det vil koste kr. pr. år, hvoraf mødrerådgivningen selv financierer kr. med et ekstra tilskud fra Børnebixen. Påvirkning på andre områder: Pesonalemæssige konsekvenser: Acadre sagsnr.

25 BUDGET SUNDHEDS OG FOREBYGGELSESUDVALG UDVIDELSESBLOKKE 2: Kollegie for unge mødre Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Resume: Se projektansøgningen, der behandles under andet punkt på dagsordenen. Acadre sagsnr.

26 Bilag: 2.3. Udvidelsesblokke - anlæg Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94677/09

27 BUDGET SUNDHEDS OG FOREBYGGELSESUDVALGET ANLÆG UDVIDELSESBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: FORELØBIGT UDKAST Politikområde 1: Sundhedsfremme kr. Skema nr Kollegiet for unge mødre I alt = udgift, - = indtægt 1: Etablering af kollegiet for unge, sårbare mødre. Resume: Se projektansøgningen der er til behandling på dagsordenen. Sagsfremstilling: Påvirkning på andre områder: Afledt drift: Acadre sagsnr. 09/

28 Bilag: 2.4. Projekter - bilag Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89775/09

29 Sundhedsfremme og forebyggelse pulje (kr) Sundhedsfremme og forebyggelse pulje incl. overførsel fra 2008 (2,5 mio. kr.) Ikke disponeret penge Projekter, hvor pengene er afsat: Sund sex skole Projekt "Sund By" Astmaskolen Forebyggelse af rygestart Rygestop kurser på apoteker Multimotion Svendborg Løbet Get Moving (afsat kun i 2009) Familietelefon (afsat kun i 2009) Praksiskonsulent Fastholdelse af funktionsniveauet hos ældre (afsat i 2009 og i 2010) Kræftrehabilitering, resten af 2009 Mulige indsatsområder: Kronikerindsats Frivillig sundhedsarbejde Tæl skridt Get Moving (fra 2010) Familietelefon (fra 2010) Uge 40 kampagne, alkohol Projekt vedr. overvægtige voksne

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere