5 direktører til Kommuneqarfik Sermersooq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 direktører til Kommuneqarfik Sermersooq"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne bistår i forbindelse med rekruttering af 5 direktører til Kommuneqarfik Sermersooq Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingerne Ansættelsesvilkårene... 2 Om Kommunen/organisationen Kommuneqarfik Sermersooq Den politiske organisation Den administrative organisation: Særligt vedrørende Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Særligt vedrørende Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Særligt vedrørende Anlæg og Miljøforvaltningen Særligt vedrørende Økonomi og Personaleservice Særligt vedrørende Fælles Service...10 Ansvar, opgaver og baggrund Direktørernes ansvar og opgaver Baggrund/ledererfaring...12 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingerne Grønland står midt i en skelsættende periode med store udfordringer på den ene side, men endnu større muligheder på den anden side. Da Kommuneqarfik Sermersooq - Grønlands mest folkerige kommune og største arbejdsplads er en helt central medspiller i denne proces, har et samlet Økonomiudvalg besluttet at gennemføre en ny administrativ struktur, der skal sikre, at organisationen - både internt og eksternt - fokuserer på helheder og sammenhænge. Processen har strakt sig over 1½ år. Det betyder, at man med rettidig omhu har kunnet konstituere i perioden, således at alle stillinger nu kan opslås samtidig. De fem nye direktørstillinger er: Direktør for Anlæg og Miljøforvaltningen Direktør for Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Direktør for Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Direktør for Økonomi og Personaleservice (stab) i daglig tale Økonomidirektør. Direktør for Fælles Service (stab) Kommunen har arbejdet med organisationsudviklingsprojektet igennem de seneste 1½ år og det betyder, at der tidligt har kunnet tages højde for, at der kan rekrutteres de rigtige direktører til de nye forvaltninger, når den nye organisation skal implementeres. Organisationen har ønsket at stå så frit som muligt i denne vigtige opbygningsperiode og har dermed konstitueret sig igennem det seneste år samtidig med, at et par af de tidligere direktører har valgt at fortsætte deres karrierer i andre organisationer. Det er derfor et udtryk for rettidig omhu at kommunen nu kan opslå disse stillinger samtidig i Grønlands største (befolkning) kommune. For de rette kandidater er dette en fantastisk mulighed for at præge udviklingen i en del af verden, der står på tærsklen til en utrolig spændende fremtid. I samme forløb gennemføres ansættelsesproces vedrørende administrerende direktør. Denne proces er planlagt således, at ny administrerende direktør udpeges først og dermed deltager i besættelsen af den resterende direktion. 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes på overenskomstmæssige vilkår og eventuelt åremål. Årslønnen ligger pt. mellem kr. + pension og eventuelt åremålstillæg. 2

3 Om Kommunen/organisationen 3. Kommuneqarfik Sermersooq Kommunen har ca indbyggere og er dermed Grønlands mest folkerige kommune. Kommunen er arealmæssigt verdens næststørste kommune, idet kommunen er på kvadratkilometer strækkende sig fra vestkysten til østkysten over 2 tidszoner. De største byer er Nuuk (ca indbyggere, Tasiilaq (ca indbyggere), Paamiut (ca indbyggere) samt Ittoqqortoormit (400 indbyggere). Derudover er der 8 mindre bygder. Kommunen opstod ved kommunalreformen pr. 1. januar 2009 som en sammenlægning af fem mindre kommuner, og de meget store afstande giver naturligvis i sig selv nogle udfordringer i tilrettelæggelsen af såvel servicen overfor borgerne som i den politiske struktur. Der er i begyndelsen af 2013 vedtaget en helt ny vision for organisationen og i forlængelse heraf en ny administrativ organisationsstruktur samt forslag til - en ny politisk organisationsstruktur efter det kommunalvalg der kommer den 2. april. Det samlede oplæg kan læses i bilaget; Projektbeskrivelse, ny organisationsstruktur. Baggrunden for denne vedtagelse er, at kommunen i november 2011 igangsatte et organisationsudviklingsprojekt (med bistand fra Lundgaard Konsulenterne), der havde til formål at skabe en sammenhængende kommune, samt at sikre en gennemskuelig organisation i alle bosteder. Det politiske udgangspunkt for organisationsudviklingsprojektet var fokus på styrkelse af børne- og ungeområdet. Lundgaard Konsulenterne udførte blandt andet en netværksanalyse blandt alle medarbejderne, og der blev holdt fokusgrupper, hvor mere end 100 politikere, ledere og medarbejdere deltog. Processen udmøntede sig i en række anbefalinger der kan læses i bilaget: Fra ny kommune til etableret storkommune. 4. Den politiske organisation Den politiske organisationsstruktur består ud over kommunalbestyrelsen af et økonomivalg samt fire stående udvalg. Det er; Velfærds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Udviklingsudvalget (børn, skole og fritidsområdet), Udvalget for Anlæg og Miljø samt Erhvervsudviklingsudvalget. 3

4 Politikerne er selvfølgelig ikke enige om alt, men der er grundlæggende en god politisk tone, hvor man taler pænt til hinanden. I den nye kommunes første leveår er det helt fundamentale budgettet vedtaget i enighed. Der er således et fælles ansvar for økonomiske prioriteringer. Den politiske organisation forventes som nævnt at blive ændret efter valget den 2. april 2013 således, at den administrative og den politiske organisation følges ad jf. nedenstående beskrivelse af den nye administrative organisationsstruktur. Der afholdes konstituerende møde i slutningen af april. Det forslag der ligger til politiske struktur ser således ud: Et princip om, at der skal være en forvaltning direkte knyttet til det enkelte stående udvalg. Økonomiudvalgets ressortområde udvides med: Sundhed og forebyggelse, kulturområdet samt civilsamfund og borgerinddragelse. Der nedsættes tre stående udvalg mod fire i dag: Børn, Familie og Skoleudvalget, Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget samt Anlæg og Miljøudvalget. Ligesom Økonomiudvalget vil de tre udvalg få et bredere ressortområde i forhold til de nuværende fire stående udvalg. For at sikre fortsat tæt politisk inddragelse overvejes det, at udvide antallet af medlemmer i de tre udvalg fra fem til syv medlemmer. Samme antal, som i dag sidder i Økonomiudvalget. Såfremt den nye politiske struktur vedtages vil direktøren for Forvaltningen for Børn, Familie og Skole referere til Børn, Familie og Skoleudvalget, direktøren for Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vil referere til Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og direktøren for Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil referere til Anlæg og Miljøudvalget. Økonomdirektøren og direktøren for Fælles services refererer til Økonomiudvalget. 5. Den administrative organisation: Der er ca medarbejdere i den kommunale organisation. Organisationen er som nævnt indledningsvist ændret med virkning fra 1. februar Alle annoncerede stillinger er besat ved konstitution. Der vil være en indkøringsperiode, hvor den nye direktion får rum til at organisere sig. 4

5 Succeskriterier for ny administrativ organisationsstruktur Med udgangspunkt i de politiske visioner, Kommuneqarfik Sermersooqs regnskabsprotokollater og Lundgaard Konsulenternes rapport er der identificeret følgende succeskriterier for en ny organisationsstruktur: At skabe en organisation der understøtter en helhedsorienteret tilgang til børn og unge. At sikre økonomistyringen og de centrale driftsopgaver i Kommuneqarfik Sermersooq. At skabe en organisation der samler kommunens arbejdsmarkedsindsatser. At opbygge en organisation, hvor tværfaglighed og tværorganisatorisk samarbejde lettes. At styrke den politiske servicering med henblik på at optimere udmøntningen af de politisk betydningsfulde opgaver, der ikke naturligt falder indenfor de typiske driftsområder. 5

6 Den nye model ser således ud: Administrerende direktør Økonomi og Personaleservice* (direktør) Borgmestersekretariatet* Fælles Service(direktør)* Forvaltningen for Børn, Familie og Skole (direktør) Anlæg og Miljøforvaltningen (direktør) - Teknik og drift Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv gen(direktør) - Skole - By- og boligudvikling Arbejdsmarked Social - MISI - Areal-, bygnings- og bered- - Jobcenter - Offentlig - Børn og familie skabsmyndigheden - Erhverv hjælp - Daginstitution - Natur og bæredygtighed - Piareersarfiit - Pension - Fritid - Piorsaavik - Ældre omsorg - Handicap *Økonomi og Personale omfatter Økonomi, Løn, HR samt IT. Borgmestersekretariatet omfatter ud over de klassiske sekretariatsopgaver digitalisering samt strategisk udvikling. Fælles service omfatter Kommunikation, Borgerservice, Sundhed og forebyggelse, Tolke, Tværgående pol. / adm. fokusområder samt Kultur. 6

7 Der er ud over ovenfor nævnte organisationsændring vedtaget en ændret administrativ styreform af de to største byer uden for Nuuk, Tasiilaq og Paamiut i forlængelse af rapporten fra Lundgaard. Denne indebærer en større decentral kompetence til at koordinere på tværs af forvaltningsområderne centreret omkring den lokale borgerforvaltningschef. Dette er der ligeledes bred opbakning til såvel politisk som administrativt, i Nuuk såvel som uden for Nuuk. Endelig har der siden 1. august 2012 pågået en konsolideringsproces med fokus på bedre styring af de administrative arbejdsrutiner. Denne proces er godt på vej, men ikke afsluttet og især de processer, der involverer flere afdelinger/forvaltninger, skal fortsat bearbejdes. 6. Særligt vedrørende Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Forvaltningen er grundlæggende ny og er i sin opbygning inspireret af den tilgang, man har benyttet sig af i en årrække i den nordnorske kommune Alta. Målet er at skabe en organisation der formår ved hjælp af tidlig indsats at skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats overfor børn og unge. Forvaltningen er sammensat af en række afdelinger fra den tidligere udviklingsforvaltning (skole, dagpasning, MISI (PPR) samt Fritid) samt Børn- og familieafdelingen fra den tidligere Velfærdsforvaltning. Alle afdelinger har i udgangspunktet en afdelingschef. Skoleafdelingen består af 11 medarbejdere centralt i Nuuk. Der er samlet set 15 skoler i de 4 byer og i bygderne med i alt 436 medarbejdere. Skole-IT med 3 medarbejdere overgår som led i organisationsomlægningen til IT-afdelingen. Dagpasningsafdelingen består af 10 medarbejdere centralt i Nuuk. Der er i alt 28 daginstitutioner i kommunen med samlet set ca. 400 medarbejdere. Fritidsafdelingen bliver formodentligt bestykket med 6 medarbejdere centralt i Nuuk. Området Kultur overføres til staben; Fælles Service. På de tilknyttede ungdomsskoler og skolepasninger er der samlet set ca. 200 medarbejdere. I MISI (psykologisk rådgivning) er der 16 medarbejdere, der alle sidder centralt i Nuuk. I Børn- og familieafdelingen er der ca. 25 medarbejdere centralt og ca. 20 decentralt herunder også medarbejdere i de 3 byer udenfor Nuuk. 7

8 Endelig er der i forvaltningen en stab/sekretariat bestående af 5 personer. Der er en proces i gang, hvorefter skolesekretærerne bliver flyttet fra staben og ud til den enkelte skoles budget/ledelse (de er ikke en del af de 5 medarbejdere der nævnes ovenfor). 7. Særligt vedrørende Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Forvaltningens formål er i endnu højere grad end hidtil at fokusere på at skabe en kobling imellem det grønlandske arbejdsmarked og den grønlandske arbejdskraft. Succeskriterierne for den nye forvaltning er: - Styrkelse af en aktiv beskæftigelsespolitik. - Fokus på den dobbelte demografiske udfordring. - Organisatorisk, metodisk og økonomisk udvikling indenfor ældre- og handicapområdet. Et helt særligt fokusområde vil være at sikre, at de unge får taget en ungdomsuddannelse og der er således nogle væsentlige samspil til Forvaltningen for Børn, Familie og Skole. Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv består af 2 afdelinger og en stab. Der er i udgangspunktet alene ansat en stabschef og der vil således være en opgave med at ansætte afdelingschefer. Arbejdsmarkedsafdelingen er sammensat af den hidtidige arbejdsmarkedsafdeling (herunder jobcenter) samt af Piareersarfiit, Erhverv samt Piorsaavik. Det er vigtigt at tilføje, at den erhvervs-servicerende del af erhvervsområdet er underlagt erhvervsrådet. Socialafdelingen varetager offentlig hjælp, pension, ældreomsorg samt handicap. Borgerserviceafdelingen er en del af staben Fælles Service og der er nogle oplagte samarbejdsområder, idet Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv føder en række af de opgavefelter der håndteres i forhold til borgerne her. 8. Særligt vedrørende Anlæg og Miljøforvaltningen Forvaltningen står som den eneste stort set uændret efter organisationsomlægningen. Forvaltningen består af fire afdelinger og en stab. De, er Teknik og Drift, By- og Boligudvikling, Areal-, Bygnings- og Beredskabsmyndigheden samt Natur og Bæredygtighed. Direktøren for forvaltningen har netop efter 5 ½ år i kommunen valgt at skifte organisation og stabschefen er herefter konstitueret i stillingen. Der er samlet set knap 40 medarbejdere centralt i forvaltningen i Nuuk og ca. 200 medarbejdere decentralt, herunder en hel del i byer og bygder uden for Nuuk. 8

9 Langt de fleste af de decentrale medarbejdere er tilknyttet afdelingen Teknik og Drift. 9. Særligt vedrørende Økonomi og Personaleservice Økonomi og personale består af fire afdelinger med hver deres afdelingschef. Succeskriterier for forvaltningen efter reorganiseringen er at: Skabe et stabilt og koordinerende fundament for kommunens daglige drift og driftssystemer. IT-afdelingen med en afdelingschef og 13 medarbejdere. Alle medarbejdere sidder i Nuuk, men har ansvaret for drift af de arbejdspladser der ligger uden for Nuuk. I forbindelse med organisationsomlægningen er Skole-IT flyttet fra den tidligere Udviklingsforvaltning (to medarbejdere). Økonomiafdelingen med 1 afdelingschef og 33 medarbejdere, i alt 34 beskæftigede med økonomi. 21 i Nuuk, 9 i Tasiilaq, hvoraf 2 er udlånt til skat og 4 i Paamiut. Lønafdelingen med 1 afdelingschef, 2 afdelingsledere og 14 medarbejdere, i alt 17 medarbejdere beskæftiget med løn. 12 i Nuuk, 2 Tasiilaq, 2 Paamiut og 1 i Ittoqqortoormiit på ¾ tid. HR-afdelingen med 1 afdelingschef, 1 afdelingsleder og 12 medarbejdere, i alt 14 beskæftigede med HR opgaver. Alle i Nuuk. Der løses dog også HR opgaver uden for Nuuk. Borgerforvaltningsleder (og/eller den eller de som borgerforvaltningslederen udpeger) tager vare om at få løst enkle og ukomplicerede HR-relaterede opgaver i borgerforvaltningen. Opgaver, der ligger uden for denne kategori bliver sendt videre til HR. Pr. 1. februar 2013 er personaleledelse og økonomisk ansvar uddelegeret til borgerforvaltningslederen i hhv. Paamiut og Tasiilaq. Samspillet mellem disse og den faglige ledelse i Nuuk beror på indgåede samarbejdsaftaler, der regulerer den særlige ledelses- og samarbejdsform, som følger af de geografiske forhold. Principperne i samarbejdsaftalerne er, at det overordnede ansvar for opgaveløsningen, herunder tilvejebringelse af instruks, lovgivning, arbejdsgange mv. ligger hos ledelsen i Nuuk, mens borgerforvaltningslederne har ansvaret for den daglige opgaveløsning. I den gamle organisation refererede økonomichefen og lønchefen til administrerende direktør, mens HR-chefen og IT-chefen refererede til kommunikationsdirektøren. Der er helt grundlæggende meget stor opbakning til denne samling af stabene. Det giver nogle enklere forudsætninger for at etablere de vigtige samspil der skal gøre, at stabene opleves som en sammenhængende servicestruktur for den samlede forvaltning og ikke 4 forskellige organisationer. 9

10 Digitalisering er placeret i Strategisk Udvikling i Borgmestersekretariatet. Det giver vigtige grænseflader, der skal håndteres. Som nævnt ovenfor har der i efteråret 2012 været stor fokus på projekt konsolidering. Ikke mindst de 4 stabe har spillet en vigtig rolle. Arbejdet er ikke afsluttet og der er brug for, at de konsolideringsprojekter, der går på tværs af stabe gennemgås og om nødvendigt revitaliseres. 10. Særligt vedrørende Fælles Service Tværgående service omfatter som nævnt i det nye organisationsdiagram afdelingerne Kommunikation, Borgerservice og Sundhed og Forebyggelse samt opgaverne tolkekontoret og kulturområdet. Succeskriterier for forvaltningen er: - Entydig ansvarsplacering af de tværgående politiske og administrative fokusområder - Én indgang for borgere til kommunen Borgerservice udgør 1 afdelingschef og 10 servicemedarbejdere samt 2 omstillingsmedarbejdere placeret i Nuuk. Kommunikation, tolke og kultur har 1 afdelingschef (der er konstitueret i stillingen som direktør) og 11 medarbejdere placeret i Nuuk. Sundhed og Forebyggelse har 1 afdelingschef samt 9 medarbejdere, der alle er placeret centralt i Nuuk. Der er ikke i udgangspunktet tilknyttet afdelingschefer til de øvrige opgaver, der samlet set omfatter to medarbejdere. 10

11 Ansvar, opgaver og baggrund 11. Direktørernes ansvar og opgaver Varetage den daglige ledelse af deres respektive stab/forvaltning, samle afdelingerne i de nye stabs- og forvaltningsenheder og skabe en helhedsorienteret indsats i tråd med de politiske målsætninger, der ligger til grund for den nye organisationsstruktur. Indgå i en direktion, der har en tværgående forpligtelse, der rækker ud over egen stab/forvaltning. Lederskabet gælder således den samlede organisation. Administrerende direktør har det umiddelbare ansvar for direktionens virke. Være opmærksom på og forfølge de mange muligheder, der opstår, herunder muligheder med international bevågenhed. Samtidig skal der afbalanceres med hensyntagen til en bæredygtig fremtid, økonomisk såvel som menneskeligt. Være ansvarlige for servicering af deres respektive politiske udvalg og have et tæt samspil med udvalgsformanden og sikre en god fremdrift i det politiske udvalgsarbejde. Det gælder direktørerne for forvaltningerne Børn, Familie og Skole, Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv samt Anlæg og Miljø. Deltage i Økonomiudvalgets møder, hvor administrerende direktør er den formelt ansvarlige udvalgssekretær. Det gælder økonomidirektøren og direktøren for Fælles Service. Øvrige direktører deltager ad hoc. Balancere deres afdelings-/stabschefers behov for ledelsesrum med en ægte og levende nysgerrighed og interesse for deres områder. Vise retning og være synlige også uden for rådhuset i Nuuk. Det betyder, at direktørerne skal besøge byer og bygder uden for Nuuk, så man ikke alene opleves som embedsmand i Nuuk, men i hele den kommunale organisation. I dette ligger også erkendelsen af, at byer og bygder i kommunen er meget forskellige. Man skal lære de kulturer at kende, der ligger til grund for disse lokalsamfund. Indgå på forskellige måder i kommunens samarbejdsudvalg. En opgave, direktionen skal prioritere. Medarbejdernes repræsentanter skal vide, at man vil samarbejdet. 11

12 Direktørernes opgaver på kortere sigt (indenfor det første år) På kort sigt forventes direktørerne at prioritere følgende opgaver: Indgå i opbygningen og arbejdet i den nye direktion. Man skal investere ikke blot sin tid, men også noget af sig selv i dette samarbejde, da fundamentet for fælles resultater også er det gode kendskab til hinandens styrker og svagheder. Skabe et frugtbart samarbejde mellem direktionen og den nye kommunalbestyrelse, det nye økonomiudvalg og de nye udvalgsformænd, herunder en klar forventningsafstemning. Prioritere og understøtte forhandlinger og samarbejder med de store eksterne interessenter, der kan bidrage til udviklingen af Kommuneqarfik Sermersooq. Det gælder selvstyret, KANUKOKA og ikke mindst de erhvervsinteresser, der ønsker at videreudvikle råstofområdet. Tage ansvar for den fulde implementering af den nye administrative organisationsstruktur. Det skal ideelt set være sådan, at organisationen - efter næste kommunalbestyrelsesperiode - har så meget sammenhængskraft, at man ikke længere siger den nye kommune men kommune. Vurdere afdelingschef niveauets ansvar og kompetencer samt afveje, om der er de rigtige afdelinger til at understøtte målene i den nye organisation. En overvejelse i den sammenhæng er det samlede antal afdelingschefer i organisationen. Være en del af den fortsatte implementering af Projekt Konsolidering fokus på at få styr på de administrative rutiner og sagsgange. Der vil her være mest ansvar for den nye økonomidirektør, men det er den samlede direktions ansvar at sikre de mange processer, der går på tværs af organisationen samt stille nye krav til forvaltningernes arbejdsgange. 12. Baggrund/ledererfaring Udgangspunktet er en akademisk uddannelse eller en akademisk videreuddannelse. Det er man selvfølgelig velkommen til at udfordre kommunen på, men der skal som minimum være udvist en uddannelsesmæssig nysgerrighed undervejs i karrieren. Ansøgerne har formodentlig god ledelseserfaring, og det er derudover en klar fordel at kende til det at agere i en politisk styret organisation. Når det er sagt, vil vi ikke afvise muligheden for, at man kommer med en ledelsesbaggrund fra en privat virksomhed, men i givet fald er det væsentligt, at man sætter ord på de ting, man vil skulle lære forfra i en ny type organisation. Det er en klar fordel at have et godt kendskab til det grønlandske samfund og i forlængelse af dette, er det en fordel at være to-sproget. Men det skal ikke forstås som et ultimativt krav til kandidaterne, men sættes op imod øvrige kompetencer, ansøgerne byder ind med. 12

13 Indstillingen for direktørerne skal være, at man går ind i en lederposition med henblik på at dele sin viden, indsigt og erfaring. Målet er at viderebringe direktørernes kompetencer og erfaringer til organisationen, så man skal helt enkelt synes om og være god til - at lære fra sig. For alle direktørstillingerne gælder, at der bør være et vist økonomistyringsformat til stede hos kandidaterne, idet kommunen på alle områder vil blive budgetmæssigt udfordret i de år der kommer. Særskilte faglige forventninger til direktøren for Forvaltningen for Børn, Familie og Skole: Ideelt set har man et kendskab til hele - eller dele af - børneområdet. Men det er ikke en forudsætning for at søge stillingen, idet de generelle ledelseskompetencer her vil være de primære med afsæt i et afdelingschefniveau, der har en god faglig ballast. Særskilte faglige forventninger til direktøren for Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: Det er en fordel at have et kendskab til en del af opgavefeltet, arbejdsmarked eller social. Dette skal ses på baggrund af, at der skal rekrutteres afdelingschefer fra begyndelsen og at det faglige afsæt på ledelsesniveau dermed ikke er så solidt i udgangspunktet. Særskilte faglige forventninger til direktøren for Forvaltningen for Anlæg og Miljø: Det er en fordel at have erfaringer fra det tekniske- og/eller juridiske felt og i forlængelse af dette vil en teknisk/faglig eller juridisk uddannelsesbaggrund også være en fordel. Der er et solidt fagligt niveau på afdelingschefniveau, men direktøren for Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil ofte udadtil være den, der skal indgå i drøftelser og debatter om de plan- og anlægsprocesser, der pågår og det er helt enkelt en fordel at have en vis paratviden her. Særskilte forventninger til direktøren for Økonomi og Personaleservice: Der skal være gode kompetencer på økonomiområdet. Ideelt set har man også et IT-niveau, der gør, at man kan forstå de vigtige processer på dette felt og understøtte digitaliseringsdagsordenen, der går på tværs af organisationen. 13

14 Særskilte forventninger til direktøren for Fælles Service: Ideelt set har man et kendskab til den kommunale organisation, da man netop skal arbejde tværgående og helhedsorienteret. Dette kendskab kan dog være grundlagt på forskellige måder og med forskellige uddannelsesmæssige udgangspunkter og der er således ikke særlige faglige erfaringer der er væsentlige for at komme i spil herudover. Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: Et ordentligt menneskesyn, hvor respekt for andre mennesker ikke er noget man bliver nødt til at påtage sig, men noget der kommer fra hjertet. Et godt hoved /analytisk kapacitet. Ambitioner parret med realisme. Man skal også ville de 5 små skridt frem og ikke alene gå efter tigerspringene. Organisationen har brug for, at hovedet og kroppen følges ad og det betyder også, at man må erkende hvilke mål, der er realistiske at nå på kortere sigt. Evnen til at bede om hjælp og fortælle ærligt om det, man ikke ved noget om. Ingen kan det hele, men sammen kan man meget. Visioner og kreativitet. En rollemodel en der overfor organisationen kan være det man prædiker når man snakker udvikling af ledere og medarbejdere. Evnen til at håndtere konflikter umiddelbart og konstruktivt uden at være konfliktgenererende. Autoritet på den gode måde, hvor magtdistance ikke behøver at være en del af det. Humor gerne koblet med en god portion selvironi. Organisatorisk flair. Man skal kunne koble egne og andres idéer med proces og implementeringsredskaber. Ansættelsen 13. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, tlf. (+45) eller 14

15 Konstitueret administrerende direktør Stine Johansen på (+299) / (+299) Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål til ansættelsesudvalget. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres til at tage eventuelle spørgsmål op med konsulenten og/eller konstitueret administrerende direktør. 14. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget sammensættes konkret til den enkelte stilling efter følgende skabelon : Borgmesteren* 2 økonomiudvalgsmedlemmer* kst. administrerende direktør* administrerende direktør* (hvis det er muligt) kst. direktør fra den konkrete stab/forvaltning stabschef fra den konkrete forvaltning 1-2 afdelingschefer medarbejderrepræsentant *) Faste medlemmer af ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde. Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. 15

16 Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. 15. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder på ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 24. april 2013 kl Bemærk, at såfremt man ønsker at lægge billet ind på flere af stillingerne, skal man ansøge hver enkelt stilling, dvs. ansøge flere gange. Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Udvælgelse af kandidater til 1. samtalerunde finder sted den 8. maj. Kort herefter indkaldes kandidaterne til 1. samtalerunde. 1. samtalerunde afvikles med op til 12 ansøgere til de 5 stillinger tirsdag den 4. og onsdag den 5. juni 2012 i Nuuk. Samtalerne afholdes således: Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv samt direktør for Børn, Familie og Skole afholdes tirsdag den 4. juni. Direktør for Anlæg og Miljø, Økonomi og Personaleservice samt Fælles Service afholdes onsdag den 5. juni. Dialogtest for ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afholdes 6. og 7. juni i Nuuk*. Testen tager ca. to timer. Testen afholdes således: Direktør for social, erhverv og arbejdsmarked samt børn, familie og skole afholdes torsdag den 6. juni. Direktør for anlæg og miljø, økonomi og personale samt tværgående service afholdes fredag den 7. juni. 2. samtalerunde afvikles med op til 10 ansøgere tirsdag den 18. og onsdag den 19. juni. 16

17 Samtalerne afholdes således: Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv samt direktør for Børn, Familie og Skole afholdes tirsdag den 18. juni Direktør for Anlæg og Miljø, Økonomi og Personaleservice samt Fælles Service afholdes onsdag den 19. juni. Umiddelbart efter 2. samtalerunde den 19. juni indstiller ansættelsesudvalget kandidater til Økonomiudvalget, der på møde den 20. juni træffer endelig beslutning om ansættelse af direktører. Såfremt det er muligt deltager den nye administrerende direktør i ansættelsessamtalerne. Direktørerne forventes at tiltræde pr. 1. august *Der er en række praktiske forhold for ansøgere der ikke kommer fra Grønland, herunder andre datoer for dialogtest samt en supplerende screnningsproces. Læs mere om dette i bilaget; Praktiske oplysninger for ansøgere der ikke søger fra Grønland 16. Efter ansættelsen For de ansøgere, der udvælges til stillingerne, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalerne vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan de nye direktører kommer godt i gang med jobbet. Marts 2013 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen 17

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Administrerende direktør til Kommuneqarfik Sermersooq

Administrerende direktør til Kommuneqarfik Sermersooq Ansættelse af administrerende direktør Lundgaard Konsulenterne bistår i forbindelse med rekruttering af Administrerende direktør til Kommuneqarfik Sermersooq Denne job- og personprofil indeholder følgende

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune, Direktør for Børn & Skole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Børn & Skole i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen Job- og personprofil for stillingen som skolechef i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune søger en Skolechef, der med engagement, viden og indsigt kan lede kommunens samlede skole-, fritidshjem- og klubområde

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Skolechef til Varde Kommune

Skolechef til Varde Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Varde Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Varde

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Borger Kontakt 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en ny ramme

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Rammer og perspektiv... 2. 1.Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Sønderborg Kommune... 3. 4. Økonomistaben... 4

Rammer og perspektiv... 2. 1.Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Sønderborg Kommune... 3. 4. Økonomistaben... 4 Økonomichef til Sønderborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Rammer og perspektiv... 2 1.Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Sønderborg Kommune... 3 4. Økonomistaben...

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 Job- og personprofil Leder af Kommunal Drifts, Vækst og Bæredygtighed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune Denne job- og personprofil

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN GULDBORGSUND KOMMUNE LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN JOB- OG PERSONPROFIL Indhold VILKÅR... 3 1. Stillingen... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Guldborgsund Kommune... 3 4. Den administrative organisation...

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Odder Kommune Forventningerne

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Ikast-Brande Spildevand A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Spildevandschef i Ikast-Brande Spildevand A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.700 indbyggere og væksten

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø 28.09.2012. Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø Job- og personprofil Baggrund Varde Kommune søger en ny chef til Teknik og Miljø. Varde Kommune - et godt sted

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013 Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør 24. april 2013 1. Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny kommunaldirektør.

Læs mere

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Marts 2014 Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Randers Kommune. Kommunaldirektør til Randers Kommune Job- og personprofil. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Randers Kommune. Kommunaldirektør til Randers Kommune Job- og personprofil. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Kommunaldirektør til Randers Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Randers Kommune Forventningerne 4. Kommunaldirektørens

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune

Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune

Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 07-05-2014 www.malenehansen.dk

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Holbæk Kommune rammerne for stillingen...

Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Holbæk Kommune rammerne for stillingen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af: Administrerende direktør til Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation, vision og værdigrundlag

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere September 2004 BILAG 5 Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere Formålet med stillings- og funktionsbeskrivelsen er at tydeliggøre, hvilke

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Indledning Horsens Kommune søger en ny leder, der kan stå i spidsen for Jobudvikling i Jobcenter Horsens. Stillingen er nyoprettet. Denne job-

Læs mere

Fra sammenlægnings- til udviklingskommune Nordfyns Kommune Notat vedrørende den politiske struktur mv.

Fra sammenlægnings- til udviklingskommune Nordfyns Kommune Notat vedrørende den politiske struktur mv. 21. oktober 2008 Fra sammenlægnings- til udviklingskommune Nordfyns Kommune Notat vedrørende den politiske struktur mv. 1. Indledning Nordfyns Kommune har anmodet Lundgaard Konsulenterne ved undertegnede

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 28. februar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Direktør. Job- og personprofil Februar 2016

Direktør. Job- og personprofil Februar 2016 1 Direktør Job- og personprofil Februar 2016 2 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af ny direktør i Ballerup Kommune. Notatet baserer sig

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Frederikshavn Kommune

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu?

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse - fra en kommune der gerne vil kende sin besøgelsestid...

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 25. september 2013 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Roskilde og Køge sygehuse Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2.

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen Hvidovre Kommune Præsentation Denne job- og personprofil indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Aarhus Kommune er netop gået i gang med arbejdet med en ny Klimaplan for

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger

Ikast-Brande Kommune søger Ikast-Brande Kommune søger afdelingsleder til UU Ikast-Brande Job- og personprofil 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Værdigrundlag i Ikast-Brande Kommune... 3 4.

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Kunder & Produktion NaturErhvervstyrelsen

Job- og personprofil. Vicedirektør Kunder & Produktion NaturErhvervstyrelsen Job- og personprofil Vicedirektør Kunder & Produktion NaturErhvervstyrelsen 1. Indledning NaturErhvervstyrelsen søger en vicedirektør, der skal opbygge og lede en helt ny afdeling, Kunder & Produktion

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F.

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Januar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Stillingen er et genopslag, da det ikke lykkedes at finde den rette profil i. første omgang. Vollsmose Sekretariatet har valgt at samarbejde med

Stillingen er et genopslag, da det ikke lykkedes at finde den rette profil i. første omgang. Vollsmose Sekretariatet har valgt at samarbejde med Vollsmose Sekretariatet Projektchef til Vollsmose Sekretariatet Stillingen er et genopslag, da det ikke lykkedes at finde den rette profil i første omgang. Vollsmose Sekretariatet har valgt at samarbejde

Læs mere

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef Slagelse Kommune 13. marts 2016 Slagelse Kommune Side 2 af 10 1 Indledning Slagelse Kommune med ca. 78.140 indbyggere og ca. 6.500 medarbejdere skal have ny arbejdsmarkedschef, da den hidtidige har fået

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i 21. september 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 5. november 2010 1. Indledning Greve Kommune søger en kommunaldirektør, da den hidtidige kommunaldirektør har fået ny stilling. Et særdeles attraktivt

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør 21. september 2011 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør Job- og personprofil Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg søger en ny direktør, der vil medvirke til at fastholde og

Læs mere

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med det tværkommunale ansættelsesudvalg

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som. direktør (direktionsmedlem) i Egedal Kommune

Job- og personprofil for stillingen som. direktør (direktionsmedlem) i Egedal Kommune for stillingen som direktør (direktionsmedlem) i Egedal Kommune Den nye direktør er medlem af direktionen. Ansvarsområdet er: Direktionen koncernansvaret i samspil med kommunaldirektøren og de 2 øvrige

Læs mere