Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Bemærkninger Efter rundvisning på Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg, som ligger ved den store P-plads ved Oringe fortsætter mødet i mødelokale 2, Vordingborg Rådhus. Sygeplejerske Ulla Hemmingsen deltager under behandling af sag nr. 2

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering om de syv diagnosespecifikke patientkurser Mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget Udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år Orientering fra formanden Eventuelt...9 Bilagsoversigt...10 Underskriftsside...11

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiatriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering om de syv diagnosespecifikke patientkurser Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Resumé Sundheds- og Psykiatriudvalget har anmodet om en status på de syv diagnosespecifikke patientkurser. Sagsfremstilling Koordinerende sygeplejerske Ulla Hemmingsen deltager i punktet og giver en orientering om de syv diagnosespecifikke patientkurser: Kræft KOL Diabetes Hjerte/kar Stress Overvægt Ryg Desuden orienterer Ulla Hemmingsen om samarbejdet i det kommunale rehabiliteringsteam. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdelingen for Sundhed, Afdelingen for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 20. Sagsfremstilling I henhold til Lov om kommunernes styrelse, skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Der skal endvidere træffes beslutning om, hvornår møder i de stående udvalg afholdes. Der vedlægges forslag til mødeplan for Det udarbejdede forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen er udarbejdet i henhold til beslutning som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling traf i sit møde dem 18. juni 2014, hvor strukturen i mødeplan 2014 blev evalueret. I henhold til denne beslutning planlægges at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der med en enkelt undtagelse kun afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Fagudvalgene behandler i oktober-møderne 2014 forslag til møder i 2015 og godkender møder for så vidt angår eget udvalg. Den samlede mødekalender for 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside samt intranettet. Sundheds- og Psykiatriudvalgets møder anbefales afholdt på følgende datoer: 8. januar februar marts april maj juni august september oktober november december 2015 Alle møder starter kl Møderne afholdes på Vordingborg Rådhus. Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget /14 Indstilling Administrationen indstiller, at vedlagte mødeplan 2015 for Sundheds- og Psykiatriudvalget godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Resumé Fællesudbud Sjælland (FUS), har med Holbæk Kommune som tovholder, udarbejdet udbudsmateriale vedrørende udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år. Hvis Vordingborg Kommune tilslutter sig udbuddet, vil kommunen ikke kunne vælge sine egne tilbud, hvis der findes egnede tilbud blandt de tilbud der er indgået aftale med, som følge af udbuddet. Endvidere er det ikke tydeligt, hvilken betydning udbuddet kan få for den politiske indflydelse på takstfastsættelse og serviceniveau. Herunder om tilbud skal følge KKR beslutninger om takstnedsættelse. Udvalget har 2.april 2014 drøftet sagen på deres møde og udvist skepsis på et udbud, hvor udbudsmaterialet ikke har fokus på sammenhæng mellem pris og servicetilbud, målrettet den enkelte borgerkategori. Administrationen anbefaler, at Vordingborg Kommune ikke tilslutter sig udbuddet. Sagsfremstilling Fællesudbud Sjælland (FUS), har med Holbæk Kommune som tovholder, udarbejdet udbudsmateriale vedrørende udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år. Der er mange bilag knyttet til sagen, hvor bilag 1-18 indeholder omfattende dokumentationsmateriale knyttet til selve udbuddet. Bilag 19 er en kort sammenfatning af bilag Derudover har Vordingborg Kommune rettet henvendelse til Holbæk Kommune for at afklare, hvilke konsekvenser der er forbundet med udbuddet og hvilken betydning udbuddet vil have for Vordingborg Kommune, da dette ikke fremgår klart af udbudsmaterialet. Dette kan ses i bilag 20. Udfra de vedlagte bilag kan der kort konkluderes, at konsekvenserne af tilslutning til udbuddet vil være, at: Vordingborg Kommune ikke må vælge egne tilbud, hvis der findes egnede tilbud blandt de tilbud der er indgået aftale med, som følge af udbuddet det i fremtiden ikke vil give mening at oprette nye tilbud i kommunen, da vi skal bruge tilbuddene, som vinder udbuddet udbuddet kan få betydning for den politiske indflydelse på takstfastsættelse og serviceniveau, herunder om tilbud skal følge KKR beslutninger om takstnedsættelse Roskilde Kommune har henvendt sig til Holbæk Kommune med et forslag om at udbudsmaterialet skulle give kommunerne, der tilslutter sig udbuddet, muligheden for først at benytte sine egne tilbud, før man vælger et tilbud, der er indgået en aftale med. Roskilde Kommune har fået afslag på dette. Det er som følge af ovenstående beskrivelse forvaltningens anbefaling, at Vordingborg Kommune ikke tilslutter sig FUS-udbuddet. Udvalget har drøftet sagen på deres møde 2.april 2014, hvor forløbet og manglende involvering af Vordingborg Kommune er blevet beskrevet, på trods af at Vordingborg Kommune har forsyningsforpligtigelse på autismeområdet i KKR-Rammeaftales regi. Udvalget har på mødet udvist skepsis vedrørende udbuddet. Når udbudsrunden går i gang kan udvalget vurdere om Autismecentret skal byde på opgaven, sådan så de kommuner der tilslutter sig udbuddet kan benytte Autismecentrets pladser. Det vender vi tilbage til når vi ved, hvor mange kommuner vælger der tilslutter sig udbuddet. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Holbæk Kommune har udarbejdet et notat der beskriver udbuddet i korte træk. Notatet er vedlagt som bilag sammen med de andre bilag, som er medsendt udbudsmaterialet fra Fælles Udbud Sjælland. Bilag: 1 Åben Bilag 1, kravsspecifikation.docx 95192/14 2 Åben Bilag 2, kontraktudkast, rammeaftale.doc 95194/14 3 Åben Bilag 3, kontrakt vedr. borger.docx 95195/14 4 Åben Bilag 4, uddrag af lovgivning.docx 95197/14 5 Åben Bilag 5, matchliste.xlsx 95198/14 6 Åben Bilag 6, oversigt over støttebehov, autisme.docx 95200/14 7 Åben Bilag 7, domstyper.docx 95201/14 8 Åben Bilag 8, tilbudsliste.xlsx 95202/14 9 Åben bilag 9a, case 1.docx 95203/14 10 Åben bilag 9b, case 2.docx 95205/14 11 Åben bilag 9c, case 3.docx 95206/14 12 Åben bilag 9d, case 4.docx 95207/14 13 Åben bilag 9e, case 5.docx 95209/14 14 Åben bilag 9f, case 6.docx 95211/14 15 Åben Bilag 10, Tro og loveerklæring.docx 95212/14 16 Åben Bilag 11, konsortiedannelse.docx 95213/14 17 Åben Udbudsbetingelser.doc 95215/14 18 Åben FULDMAGT.docx 95214/14 19 Åben Sammenfatning -udbud af botilbud /14 20 Åben Henvendelse til Holbæk Kommune-spørgsmål og svar /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget følger administrations anbefalinger om at Vordingborg Kommune ikke tilslutter sig Fælles Udbud Sjælland-udbuddet. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. Udvalget udtrykker utilfredshed med at det har været en politisk lukket proces. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed/Afdeling for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Sagsfremstilling Satspulje til forstærket indsats overfor storrygere Afdeling for Sundhed har indsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af projekt Forstærket indsats overfor storrygere. Sundhedsstyrelsen gav den 29. august foreløbigt tilsagn om bevilling på kr i projektperioden 1. december december Endelig accept af projektet gives, når der senest 29. september indsendes revideret budget samt revideret projektansøgning med beskrivelse af kriterierne for udlevering af gratis rygestopmedicin og øget fokus på kompetenceudvikling hos almen praksis og jordemødrene. Revideret projektansøgning uddeles på mødet. Implementering af Fælles Medicinkort (FMK) KL og regeringen har i økonomiaftalen for 2014 indgået aftale om fuld udbredelse af det Fælles Medicinkort i alle 98 kommuner inden medio Det Fælles Medicinkort er en digital løsning, som sikrer, at sundhedsvæsenet og borgerne selv har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger. KL og regeringens aftale omhandler implementering af FMK i hjemmesygeplejen på ældreområdet. Der er dog i aftalen også lagt op til at sociale tilbud kan tage FMK i brug, da ældreplejen og de sociale tilbud i mange kommuner arbejder tæt sammen. Afdeling for Psykiatri og Handicap har besluttet at implementere FMK i alle tilbud samtidig med implementeringen i Afdeling for Pleje og Omsorg og Afdeling for Sundhed. Ensartede arbejdsgange i disse tre afdelinger er en fordel både internt i kommunen og for samarbejdet med praktiserende læger og sygehuse. Forberedelserne til den tekniske implementering af FMK er i øjeblikket i gang i Vordingborg Kommune og skal være afsluttet 31. december 2014, hvorefter den organisatoriske implementering (ibrugtagning i tilbuddene) påbegyndes. FMK forventes fuldt implementeret i løbet af KL s Handicap- og Psykiatrikonference den 26. november 2014 Når KL slår dørene op til årets Handicap- og Psykiatrikonference, bliver det med fokus på konkrete erfaringer med (re)habilitering og arbejdet fremover. For mere info se linket: november-2014-rehabilitering--naste-skridt/ Ledsagerordning for unge og voksne Unge og voksne, der ikke kan færdes alene på grund af deres handicap, kan af kommunen bevilges 15 timers ledsagelse om måneden. Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne på grund af sindslidelse. Generelle regler vedrørende ledsagerordninger for unge og voksne er vedhæftet som bilag. Ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje til familieorienteret alkoholbehandling Center for Rusmidler har ansøgt Sundhedsstyrelsens pulje til familieorienteret alkoholbehandling om kr Formålet med puljen er at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særligt fokus på en familieorienteret alkoholbehandling. Demografisk ligner Guldborgsund Kommune meget Vordingborg Kommune, og ansøgningen er lavet som et partnerskab de to kommuner imellem. Guldborgsund Kommune har indsendt næsten identisk ansøgning. Indsatsen forventes igangsat, så snart puljemidler foreligger og afsluttet 31 / Projektansøgning er vedhæftet som bilag. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Ansøgning til Sundhedsstyrelsens satspulje til udvikling af den tidlige indsats i forhold til den sårbare gravide Sundhedsplejen i Vordingborg-, Guldborgsund- og Lolland Kommune, Region Sjælland Nykøbing Falster og Næstved Sygehuse er gået sammen i et projekt, der skal styrke det tværsektorielle samarbejde til gavn for sårbare gravide. Midlerne udmøntes til projekter, der ønsker at arbejde med sårbare gravides mestrings- og forældreevne i forhold til det kommende barn samt indsatser, der vedrører reduktion af graviditetskomplikationer på baggrund af ændrede livsstils- og sundhedsvaner hos den gravide. Projekterne skal som udgangspunkt udvikle en pakke målrettet sårbare gravide med henblik på en systematisk indsats til målgruppen Der er ansøgt om kr Projektperioden er fra 1. november december Projektansøgning er vedhæftet som bilag. Bilag: 1 Åben Ledsagerordning for unge og voksne /14 2 Åben Projektansøgning til satspulje om indsats for sårbare gravide /14 3 Åben Projektansøgning til pulje til familieorienteret alkoholbehandling /14 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Næste møde flyttes fra den 5. november 2014 til den 12. november 2014 kl

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 3. Mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget 1. Forslag til mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget (110660/14) 4. Udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år 1. Bilag 1, kravsspecifikation.docx (95192/14) 2. Bilag 2, kontraktudkast, rammeaftale.doc (95194/14) 3. Bilag 3, kontrakt vedr. borger.docx (95195/14) 4. Bilag 4, uddrag af lovgivning.docx (95197/14) 5. Bilag 5, matchliste.xlsx (95198/14) 6. Bilag 6, oversigt over støttebehov, autisme.docx (95200/14) 7. Bilag 7, domstyper.docx (95201/14) 8. Bilag 8, tilbudsliste.xlsx (95202/14) 9. bilag 9a, case 1.docx (95203/14) 10. bilag 9b, case 2.docx (95205/14) 11. bilag 9c, case 3.docx (95206/14) 12. bilag 9d, case 4.docx (95207/14) 13. bilag 9e, case 5.docx (95209/14) 14. bilag 9f, case 6.docx (95211/14) 15. Bilag 10, Tro og loveerklæring.docx (95212/14) 16. Bilag 11, konsortiedannelse.docx (95213/14) 17. Udbudsbetingelser.doc (95215/14) 18. FULDMAGT.docx (95214/14) 19. Sammenfatning -udbud af botilbud (106615/14) 20. Henvendelse til Holbæk Kommune-spørgsmål og svar (106689/14) 5. Orientering fra formanden 1. Ledsagerordning for unge og voksne (108870/14) 2. Projektansøgning til satspulje om indsats for sårbare gravide (109842/14) 3. Projektansøgning til pulje til familieorienteret alkoholbehandling (109835/14) 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 11

13 Bilag: 3.1. Forslag til mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

14 Kalender 2015 revideret Januar Februar Marts April Maj Junini T 1 Nytår 1 S 1 S 1 O 1 F 1 Bededag M 1 23 F 2 M 2 6 M 2 10 T 2 Skærtorsdag L 2 T 2 DIR, BUF, SOC L 3 T 3 DIR, BUF, SOC T 3 DIR, BUF, SOC F 3 Langfredag S S 3 O 3 KIF, TM, UA S 4 O 4 KIF, TM, UA O 4 KIF, TM, UA L 4 M 4 19 T 4 EU, SP M 5 2 T 5 EU, SP T 5 EU, SP S 5 Påskedag T 5 DIR; BUF, SOC F 5 Grundlovsdag T 6 DIR F 6 F 6 M 6 2. påskedag 15 O 6 KIF, TM, UA L 6 O 7 L 7 L 7 T 7t DIR, BUF, SOC T 7 EU, SP S 7 T 8 EU, SP S 8 S 8 O 8f KIF, TM, UA F 8 M 8 24 F 9,M 9 7 M 9 11 T 9l EU, SP L 9 T 9 DIR L 10 T 10 T 10 DIR F 10 S 10 O 10 S 11 O 11 Vinterferie O 11 L 11 M T 11 M 12 3 T 12 T 12 KL-Topmøde S 12 T 12 DIR F 12 T 13 DIR, BUF, SOC F 13 F 13 KL-Topmøde M O 13 L 13 O 14 KIF, TM, UA L 14 L 14 T 14 DIR T 14 Kr. Himmelfartsdag S 14 T 15 S 15 S 15 O 15 F 15 M F 16 M 16 8 M T 16 L 16 T 16 DIR L 17 T 17 DIR T 17 DIR F 17 S 17 O 17 ØPU S 18 O 18 ØPU + TEMA O 18 ØPU L 18 M T 18 M 19 4 T 19 T 19 S 19 T 19 DIR F 19 T 20 DIR F 20 F 20 M O 20 ØPU L 20 O 21 ØPU L 21 L 21 T 21 DIR T 21 S 21 T 22 S 22 S 22 O 22 ØPU + HOV F 22 M F 23 M 23 9 M T 23 L 23 T 23 DIR L 24 T 24 DIR T 24 DIR F 24 S 24 Pinsedag O 24 S 25 O 25 O 25 L 25 M pinsedag T 25 KB 22 M 26 5 T 26 KB T 26 KB-TEMA, KB S 26 T 26 DIR F 26 T 27 DIR F 27 F 27 M O 27 L 27 O 28 L 28 L 28 T 28 DIR T 28 KB-TEMA, KB S 28 T 29 KB S 29 O 29 F 29 M F 30 M T 30 KB L 30 T 30 DIR L 31 T 31 DIR S 31

15 Juli August September Oktober November December O 1 L 1 T 1 DIR, BUF, SOC T 1 EU, SP S 1 T 1 DIR, BUF, SOC T 2 S 2 O 2 KIF, TM, UA F 2 M 2 45 O 2 KIF, TM, UA F 3 M 3 32 T 3 Budgetseminar L 3 T 3 DIR, BUF, SOC T 3 EU, SP L 4 T 4 DIR F 4 Evt. Budgetseminar S 4 O 4 KIF, TM, UA F 4 S 5 O 5 L 5 M 5 41 T 5 EU, SP L 5 M 6 28 T 6 EU, SP S 6 T 6 DIR, BUF, SOC F 6 S 6 T 7 F 7 M 7 37 O 7 KIF, TM, UA L 7 M 7 50 O 8 L 8 T 8 DIR, EU, SP T 8 KB BUDGET S 8 T 8 DIR T 9 S 9 O 9 ØPU + HOV F 9 M 9 46 O 9 ØPU F 10 M T 10 L 10 T 10 DIR T 10 L 11 T 11 DIR, BUF, SOC F 11 S 11 O 11 F 11 S 12 O 12 KIF, TM, UA L 12 M T 12 L 12 M T 13 S 13 T 13 F 13 S 13 T 14 F 14 M O 14 Efterårsferie L 14 M O 15 L 15 T 15 DIR T 15 S 15 T 15 T 16 S 16 O 16 F 16 M O 16 F 17 M T 17 KB L 17 T 17 DIR T 17 KB L 18 T 18 DIR F 18 S 18 O 18 ØPU F 18 S 19 O 19 ØPU + TEMA L 19 M T 19 L 19 M T 20 S 20 T 20 DIR F 20 S 20 T 21 F 21 M O 21 ØPU + TEMA L 21 M O 22 L 22 T 22 DIR T 22 S 22 T 22 DIR T 23 S 23 O 23 F 23 M O 23 F 24 M T 24 L 24 T 24 DIR T 24 L 25 T 25 DIR F 25 S 25 O 25 F Juledag S 26 O 26 L 26 M T 26 KB-TEMA, KB L Juledag M T 27 KB S 27 T 27 DIR F 27 S 27 T 28 DIR F 28 M O 28 L 28 M O 29 L 29 T 29 DIR T 29 KB S 29 T 29 T 30 S 30 O 30 Evt. ØPU F 30 M O 30 F 31 M L 31 T 31

16 Alle fagudvalgsmøder starter kl Møder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling starter kl Temamøder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling starter kl Fællesmødes mellem Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling starter kl Møde i Kommunalbestyrelsen starter kl , dog kl den 25/6, 8/10 og 17/ Temamøder i Kommunalbestyrelsen den 26/3, 28/5 og 26/ starter som udgangspunkt kl Budgetseminar den 3/ starter kl Godkendt af Kommunalbestyrelsen 18. september 2014 f.s.v.a. KB-møder, KB-temamøder og budgetseminar.

17 Bilag: 4.1. Bilag 1, kravsspecifikation.docx Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 95192/14

18 Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede

19 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov, der kan tænkes affødt af den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt den eventuelle tilkendte dom, som de pågældende borgere har. Det betyder også, at ordregiver skal efterleve relevante krav i lovgivningen, herunder servicelovens 85, 107, 108, samt betingelser, som følger af den afsagte dom for så vidt angår den domsanbragte borger. Ved at afgive tilbud på levering af ydelsen erklærer bostedet automatisk, at mindstekravene er opfyldt. 2. Mindstekrav(MK) Kravene beskrevet i dette afsnit er gældende for alle delaftaler på rammeaftalen. Mindstekrav vedrørende tilbudsportalen MK 1: Det er et mindstekrav, at bostedet inden 9 måneder efter tilbudsafgivelse er registeret på Tilbudsportalen, jf. Servicelovens 14, stk. 2. I tilfælde af ekstraordinære sagsbehandlingstider i Socialtilsynet, vil udbyder være indstillet på at forlænge fristen for godkendelse på Tilbudsportalen. En forlængelse af fristen vil kræve, at tilbudsgiver inden udløbet af de 9 måneder, fremsender en udtalelse fra Socialtilsynet til udbyder, hvor den estimerede sagsbehandlingstid for så vidt angår godkendelse fremgår. Mindstekrav til botilbuddet og dets personale Der er følgende mindstekrav knyttet til opgaven: - MK2: Bostedet skal have medarbejdere til rådighed, så bostedet til enhver tid kan imødekomme de behov borgerne måtte have og altid kan varetage opgaven bedst muligt. - MK3: Personale skal være fyldt 18 år. - MK4: Bostedet skal have et tydeligt koncept for oplæring og kvalitetssikring af deres medarbejdere. Tilsvarende skal bostedet have klare retningslinjer og rammer for, hvordan deres ansatte arbejder. Det påhviler bostedet at sikre, at disse retningslinjer og rammer følges. - MK5: Bostedet skal sikre, at alle medarbejdere kender og følger relevant lovgivning, herunder reglerne om tavshedspligt. Side 2 af 5

20 - MK6: Medarbejdere, der har daglige kontakt til beboerne, skal kunne formulere sig på dansk i både skrift og tale. - MK7: Alle pædagoger skal som minimum hvert andet år deltage i et relevant kursus om målgruppen af borgere. - MK 8: Medarbejdere skal alle arbejde ud fra en positiv og anerkendende tilgang. De skal anerkende og udvise respekt og omsorg for borgere og pårørende. - MK 9: Medarbejdere skal have adgang til supervision i nødvendigt omfang. - MK 10: Medarbejdere skal arbejde proaktivt med inddragelse af borgerens værge eller andre, der står borgeren nær. - MK 11: Medarbejdere skal arbejde for at borgeren kan deltage i det rummelige arbejdsmarked (rehabiliteringsloven). - MK 12: Ydelsen skal leveres med respekt for, at bostedet fungerer som privat hjem for borgeren. - MK 13: Bostedet skal så vidt muligt tænke frivillige ind i borgernes aktiviteter. - MK 14: Bostedet skal understøtte at borgerne er så selvhjulpne som muligt bl.a. ved at benytte relevante velfærdsteknologiske løsninger. MK 15: Bostedet skal udpege en kontaktperson, som fungerer som den primære kontaktperson til ordregivers sagsbehandler og som ordregiver kan kontakte i forbindelse med henvendelser i relation til tilsyn. MK 16: Bostedet skal på halvårlig basis udarbejde en rapport vedrørende borgeren. Rapporten skal indeholde følgende elementer på et passende niveau i forhold til opgavens omfang og kompleksitet og forholde sig til de i bestillingen angivne mål: beskrivelse af opgaven udførelse vurdering målopfølgning Mindstekrav vedrørende teknik: MK 17: Det er et mindstekrav, at bostedet råder over videokonferenceudstyr, således at det er muligt at holde videomøder med ordregiver. Side 3 af 5

21 MK 18: Det er et mindstekrav, at ordregiver kan afsende og modtage sikker mail. Mindstekrav vedrørende henvendelser MK 19: Botilbuddet skal kunne modtage telefoniske såvel som elektroniske henvendelser. MK 20: Bostederne skal være i stand til at modtage og behandle henvendelser i dagtimerne fra kl alle hverdage. MK 21: Bostederne skal kvittere for modtagelse af ordregivers henvendelser, med angivelse af forventet svarfrist, som i udgangspunktet er indenfor 24 timer. Mindstekrav vedrørende levering af ydelsen MK 22: Det er leverandørens (bostedernes) pligt til enhver tid at kunne levere de fornødne kompetente medarbejdere, for at dække borgerens behov under hensyntagen til den bestilte opgave. Dette indebærer, at leverandøren skal kunne rekruttere og sammensætte et team af medarbejdere med de fornødne kvalifikationer og kompetencer til den enkelte opgave, f.eks. i relation til uhensigtsmæssig adfærd. Mindstekrav vedrørende kommunikation og samarbejde MK 23: Bostedet forventes at indgå i løbende samarbejde med ordregiver vedrørende evaluering af samarbejdet. Dette indebærer, at bostedet skal deltage i møder med ordregiver, når ordregiver har behov for det. Såfremt opholdet for borgeren forløber uden nævneværdige problemer, forventes der ca. 1-2 årlige møder. Ordregiver kan på egen foranledning gennemføre brugerundersøgelser og bostederne vil blive orienteret omkring planlægning og opfølgning heraf. Det forudsættes, at der holdes en tæt dialog mellem ordregiver og bosted og at bostedet orienterer ordregiver, hvis der er væsentlige ændringer i borgerens trivsel. Ordregiver forbeholder sig retten til at føre opsyn med de leverede ydelser i form af uanmeldte besøg på bostedet. Leverandøren skal acceptere, at de deltagende kommuner løbende evaluerer og videndeler omkring tilbudsgivernes ydelser. Tilbudsgiver skal også Side 4 af 5

22 acceptere, at der i løbende i kontraktperioden kan forekomme interviews med bostedets personale og beboere/værger Side 5 af 5

23 Bilag: 4.2. Bilag 2, kontraktudkast, rammeaftale.doc Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 95194/14

24 Kontraktudkast Rettes endeligt til inden offentliggørelse Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af aftaleindgåelse. (Hvis tilbudsgiver har forbehold for bestemmelserne i kontrakten skal dette tydeligt angives i tilbudsgivers tilbud, jf. udbudsmaterialets afsnit [nummeret på afsnittet Tilbudsgivers forbehold]. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit [nummeret på afsnittet Tilbudsgivers forbehold] vedrørende retsvirkningerne af forbehold.) Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn] Side 1 af 14

25 Præambel...3 Del 1 Indledende bestemmelser Parterne Kontraktgrundlag Kontraktperiode Overdragelse af rettigheder og opgaver Samarbejdsorganisation og kontaktoplysninger Sikkerhedsstillelse Forsikring Serviceattest...5 Del 2 Ydelser og ændringer i kontraktperioden Kontraktens omfang Tidsplan Ændringer i ydelsen Priser Prisregulering Kontrol Statistik...7 Del 3 Betaling mv Fakturering Betaling Bonus, gebyrer mv....8 Del 4 Særlige bestemmelser Videregivelse af oplysninger Videresendelse af klager Etik og socialt ansvar Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse...10 Del 5 Misligholdelse, beføjelser samt tvister Misligholdelse Force Majeure Reklamation og varsel Afhjælpning Forholdsmæssigt afslag Bod Forældelse Erstatning Ophævelse Virkning af ophævelse Opsigelse Lovvalg og afgørelse af tvister...13 Del 6 Underskrift mv Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Kontraktændringer Betingelser Underskrift...14 [HUSK at opdatere indholdsfortegnelsen!] Side 2 af 14

26 Præambel Uddrag fra formål med udbuddet, omtale af modellen (borgerkontrakt), uddrag af leverandørens tilbud. [Indledning, hvor baggrund og formål fremgår. De vigtigste elementer fra tilbudsgivers tilbud trækkes frem]. Del 1 Indledende bestemmelser 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk (i det følgende kaldet ordregiver) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR] (i det følgende kaldet leverandør). Holbæk Kommune gennemfører udbuddet på vegne af de kommuner i Fællesudbud Sjælland, der har forpligtet sig til at benytte den kommende aftale. De pågældende kommuner er: 2 Kontraktgrundlag Kontrakten er indgået efter afholdt udbud i henhold til bestemmelserne i Udbudsdirektivet gældende for direktivets Bilag II B tjenesteydelser (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004). Kontrakten beskriver ordregivers og leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: I. Kontrakt mellem ordregiver og leverandør II. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå] III. Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå]. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et eller flere af ovennævnte dokumenter, har disse indbyrdes forrang i den ovenfor angivne rækkefølge. Det påhviler desuden leverandøren til enhver tid at overholde alle gældende regler og myndighedskrav i forbindelse med varetagelse af opgaven. Herunder er leverandøren forpligtet til at sikre, at miljø- og Side 3 af 14

27 arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser overholdes. Eventuelle omkostninger herved afholder leverandøren selv. 3 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 1. januar 2015 og har en varighed på 4 år. Leverandøren kan opsige rammeaftalen med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Ordregiver kan opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. Begge parter kan opsige rammeaftalen straks i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Der henvises i øvrigt til denne kontrakts 33 fsva. ordregivers ret til at opsige kontrakten med 2 måneders skriftligt varsel, såfremt lovgivningen er overtrådt i forbindelse med tildelingen af denne kontrakt. Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 24 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 6 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 4 Overdragelse af rettigheder og opgaver Kontraktparternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller delvist overdrages til andre uden forudgående samtykke fra den anden kontraktpart. Leverandøren kan overlade opgavens udførelse til en underleverandør. Ordregiveren skal forinden godkende underleverandøren. Underleverandøren skal opfylde de samme krav som hovedleverandøren. Såfremt leverandøren anvender underleverandører, garanterer leverandøren for opfyldelse af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført opgaven. 5 Samarbejdsorganisation og kontaktoplysninger [Beskrivelse af samarbejde, opfølgningsmøder og evaluering af kontrakten]. Kontrakten er organisatorisk forankret i [Chefområde, afdeling]. Den overordnede kontakt mellem leverandøren og Holbæk Kommune sker via: Holbæk Kommunes kontaktperson: [Navn, telefonnummer, adresse] Leverandørens kontaktperson: [Navn, telefonnummer, adresse] (rettes til inden offentliggørelse fsva. implementering og evaluering mv) Leverandøren skal på halvårlig basis udarbejde en rapport vedrørende borgeren. Rapporten skal indeholde følgende elementer på et passende niveau i forhold til opgavens omfang og kompleksitet og forholde sig til de i bestillingen angivne mål: beskrivelse af opgaven udførelse vurdering Side 4 af 14

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn]

Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn] Kontraktudkast Rettes endeligt til inden offentliggørelse Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11

Bilag 1 Rammeaftale. 1 af 11 Bilag 1 Rammeaftale 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89 59 10 00 norddjurs@norddjurs.dk http://www.norddjurs.dk og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune CVR nr.: Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere