Sundheds- og Psykiatriudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Ingen Bemærkninger Efter rundvisning på Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg, som ligger ved den store P-plads ved Oringe fortsætter mødet i mødelokale 2, Vordingborg Rådhus. Sygeplejerske Ulla Hemmingsen deltager under behandling af sag nr. 2

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering om de syv diagnosespecifikke patientkurser Mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget Udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år Orientering fra formanden Eventuelt...9 Bilagsoversigt...10 Underskriftsside...11

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiatriudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Sundheds- og Psykiatriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering om de syv diagnosespecifikke patientkurser Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om forebyggelse og sundhedsfremme. Resumé Sundheds- og Psykiatriudvalget har anmodet om en status på de syv diagnosespecifikke patientkurser. Sagsfremstilling Koordinerende sygeplejerske Ulla Hemmingsen deltager i punktet og giver en orientering om de syv diagnosespecifikke patientkurser: Kræft KOL Diabetes Hjerte/kar Stress Overvægt Ryg Desuden orienterer Ulla Hemmingsen om samarbejdet i det kommunale rehabiliteringsteam. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdelingen for Sundhed, Afdelingen for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 20. Sagsfremstilling I henhold til Lov om kommunernes styrelse, skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Der skal endvidere træffes beslutning om, hvornår møder i de stående udvalg afholdes. Der vedlægges forslag til mødeplan for Det udarbejdede forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen er udarbejdet i henhold til beslutning som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling traf i sit møde dem 18. juni 2014, hvor strukturen i mødeplan 2014 blev evalueret. I henhold til denne beslutning planlægges at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der med en enkelt undtagelse kun afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Fagudvalgene behandler i oktober-møderne 2014 forslag til møder i 2015 og godkender møder for så vidt angår eget udvalg. Den samlede mødekalender for 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside samt intranettet. Sundheds- og Psykiatriudvalgets møder anbefales afholdt på følgende datoer: 8. januar februar marts april maj juni august september oktober november december 2015 Alle møder starter kl Møderne afholdes på Vordingborg Rådhus. Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget /14 Indstilling Administrationen indstiller, at vedlagte mødeplan 2015 for Sundheds- og Psykiatriudvalget godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Resumé Fællesudbud Sjælland (FUS), har med Holbæk Kommune som tovholder, udarbejdet udbudsmateriale vedrørende udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år. Hvis Vordingborg Kommune tilslutter sig udbuddet, vil kommunen ikke kunne vælge sine egne tilbud, hvis der findes egnede tilbud blandt de tilbud der er indgået aftale med, som følge af udbuddet. Endvidere er det ikke tydeligt, hvilken betydning udbuddet kan få for den politiske indflydelse på takstfastsættelse og serviceniveau. Herunder om tilbud skal følge KKR beslutninger om takstnedsættelse. Udvalget har 2.april 2014 drøftet sagen på deres møde og udvist skepsis på et udbud, hvor udbudsmaterialet ikke har fokus på sammenhæng mellem pris og servicetilbud, målrettet den enkelte borgerkategori. Administrationen anbefaler, at Vordingborg Kommune ikke tilslutter sig udbuddet. Sagsfremstilling Fællesudbud Sjælland (FUS), har med Holbæk Kommune som tovholder, udarbejdet udbudsmateriale vedrørende udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år. Der er mange bilag knyttet til sagen, hvor bilag 1-18 indeholder omfattende dokumentationsmateriale knyttet til selve udbuddet. Bilag 19 er en kort sammenfatning af bilag Derudover har Vordingborg Kommune rettet henvendelse til Holbæk Kommune for at afklare, hvilke konsekvenser der er forbundet med udbuddet og hvilken betydning udbuddet vil have for Vordingborg Kommune, da dette ikke fremgår klart af udbudsmaterialet. Dette kan ses i bilag 20. Udfra de vedlagte bilag kan der kort konkluderes, at konsekvenserne af tilslutning til udbuddet vil være, at: Vordingborg Kommune ikke må vælge egne tilbud, hvis der findes egnede tilbud blandt de tilbud der er indgået aftale med, som følge af udbuddet det i fremtiden ikke vil give mening at oprette nye tilbud i kommunen, da vi skal bruge tilbuddene, som vinder udbuddet udbuddet kan få betydning for den politiske indflydelse på takstfastsættelse og serviceniveau, herunder om tilbud skal følge KKR beslutninger om takstnedsættelse Roskilde Kommune har henvendt sig til Holbæk Kommune med et forslag om at udbudsmaterialet skulle give kommunerne, der tilslutter sig udbuddet, muligheden for først at benytte sine egne tilbud, før man vælger et tilbud, der er indgået en aftale med. Roskilde Kommune har fået afslag på dette. Det er som følge af ovenstående beskrivelse forvaltningens anbefaling, at Vordingborg Kommune ikke tilslutter sig FUS-udbuddet. Udvalget har drøftet sagen på deres møde 2.april 2014, hvor forløbet og manglende involvering af Vordingborg Kommune er blevet beskrevet, på trods af at Vordingborg Kommune har forsyningsforpligtigelse på autismeområdet i KKR-Rammeaftales regi. Udvalget har på mødet udvist skepsis vedrørende udbuddet. Når udbudsrunden går i gang kan udvalget vurdere om Autismecentret skal byde på opgaven, sådan så de kommuner der tilslutter sig udbuddet kan benytte Autismecentrets pladser. Det vender vi tilbage til når vi ved, hvor mange kommuner vælger der tilslutter sig udbuddet. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Holbæk Kommune har udarbejdet et notat der beskriver udbuddet i korte træk. Notatet er vedlagt som bilag sammen med de andre bilag, som er medsendt udbudsmaterialet fra Fælles Udbud Sjælland. Bilag: 1 Åben Bilag 1, kravsspecifikation.docx 95192/14 2 Åben Bilag 2, kontraktudkast, rammeaftale.doc 95194/14 3 Åben Bilag 3, kontrakt vedr. borger.docx 95195/14 4 Åben Bilag 4, uddrag af lovgivning.docx 95197/14 5 Åben Bilag 5, matchliste.xlsx 95198/14 6 Åben Bilag 6, oversigt over støttebehov, autisme.docx 95200/14 7 Åben Bilag 7, domstyper.docx 95201/14 8 Åben Bilag 8, tilbudsliste.xlsx 95202/14 9 Åben bilag 9a, case 1.docx 95203/14 10 Åben bilag 9b, case 2.docx 95205/14 11 Åben bilag 9c, case 3.docx 95206/14 12 Åben bilag 9d, case 4.docx 95207/14 13 Åben bilag 9e, case 5.docx 95209/14 14 Åben bilag 9f, case 6.docx 95211/14 15 Åben Bilag 10, Tro og loveerklæring.docx 95212/14 16 Åben Bilag 11, konsortiedannelse.docx 95213/14 17 Åben Udbudsbetingelser.doc 95215/14 18 Åben FULDMAGT.docx 95214/14 19 Åben Sammenfatning -udbud af botilbud /14 20 Åben Henvendelse til Holbæk Kommune-spørgsmål og svar /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget følger administrations anbefalinger om at Vordingborg Kommune ikke tilslutter sig Fælles Udbud Sjælland-udbuddet. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. Udvalget udtrykker utilfredshed med at det har været en politisk lukket proces. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Afdeling for Sundhed/Afdeling for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Sagsfremstilling Satspulje til forstærket indsats overfor storrygere Afdeling for Sundhed har indsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af projekt Forstærket indsats overfor storrygere. Sundhedsstyrelsen gav den 29. august foreløbigt tilsagn om bevilling på kr i projektperioden 1. december december Endelig accept af projektet gives, når der senest 29. september indsendes revideret budget samt revideret projektansøgning med beskrivelse af kriterierne for udlevering af gratis rygestopmedicin og øget fokus på kompetenceudvikling hos almen praksis og jordemødrene. Revideret projektansøgning uddeles på mødet. Implementering af Fælles Medicinkort (FMK) KL og regeringen har i økonomiaftalen for 2014 indgået aftale om fuld udbredelse af det Fælles Medicinkort i alle 98 kommuner inden medio Det Fælles Medicinkort er en digital løsning, som sikrer, at sundhedsvæsenet og borgerne selv har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger. KL og regeringens aftale omhandler implementering af FMK i hjemmesygeplejen på ældreområdet. Der er dog i aftalen også lagt op til at sociale tilbud kan tage FMK i brug, da ældreplejen og de sociale tilbud i mange kommuner arbejder tæt sammen. Afdeling for Psykiatri og Handicap har besluttet at implementere FMK i alle tilbud samtidig med implementeringen i Afdeling for Pleje og Omsorg og Afdeling for Sundhed. Ensartede arbejdsgange i disse tre afdelinger er en fordel både internt i kommunen og for samarbejdet med praktiserende læger og sygehuse. Forberedelserne til den tekniske implementering af FMK er i øjeblikket i gang i Vordingborg Kommune og skal være afsluttet 31. december 2014, hvorefter den organisatoriske implementering (ibrugtagning i tilbuddene) påbegyndes. FMK forventes fuldt implementeret i løbet af KL s Handicap- og Psykiatrikonference den 26. november 2014 Når KL slår dørene op til årets Handicap- og Psykiatrikonference, bliver det med fokus på konkrete erfaringer med (re)habilitering og arbejdet fremover. For mere info se linket: november-2014-rehabilitering--naste-skridt/ Ledsagerordning for unge og voksne Unge og voksne, der ikke kan færdes alene på grund af deres handicap, kan af kommunen bevilges 15 timers ledsagelse om måneden. Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne på grund af sindslidelse. Generelle regler vedrørende ledsagerordninger for unge og voksne er vedhæftet som bilag. Ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje til familieorienteret alkoholbehandling Center for Rusmidler har ansøgt Sundhedsstyrelsens pulje til familieorienteret alkoholbehandling om kr Formålet med puljen er at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særligt fokus på en familieorienteret alkoholbehandling. Demografisk ligner Guldborgsund Kommune meget Vordingborg Kommune, og ansøgningen er lavet som et partnerskab de to kommuner imellem. Guldborgsund Kommune har indsendt næsten identisk ansøgning. Indsatsen forventes igangsat, så snart puljemidler foreligger og afsluttet 31 / Projektansøgning er vedhæftet som bilag. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Ansøgning til Sundhedsstyrelsens satspulje til udvikling af den tidlige indsats i forhold til den sårbare gravide Sundhedsplejen i Vordingborg-, Guldborgsund- og Lolland Kommune, Region Sjælland Nykøbing Falster og Næstved Sygehuse er gået sammen i et projekt, der skal styrke det tværsektorielle samarbejde til gavn for sårbare gravide. Midlerne udmøntes til projekter, der ønsker at arbejde med sårbare gravides mestrings- og forældreevne i forhold til det kommende barn samt indsatser, der vedrører reduktion af graviditetskomplikationer på baggrund af ændrede livsstils- og sundhedsvaner hos den gravide. Projekterne skal som udgangspunkt udvikle en pakke målrettet sårbare gravide med henblik på en systematisk indsats til målgruppen Der er ansøgt om kr Projektperioden er fra 1. november december Projektansøgning er vedhæftet som bilag. Bilag: 1 Åben Ledsagerordning for unge og voksne /14 2 Åben Projektansøgning til satspulje om indsats for sårbare gravide /14 3 Åben Projektansøgning til pulje til familieorienteret alkoholbehandling /14 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Næste møde flyttes fra den 5. november 2014 til den 12. november 2014 kl

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 3. Mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget 1. Forslag til mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget (110660/14) 4. Udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år 1. Bilag 1, kravsspecifikation.docx (95192/14) 2. Bilag 2, kontraktudkast, rammeaftale.doc (95194/14) 3. Bilag 3, kontrakt vedr. borger.docx (95195/14) 4. Bilag 4, uddrag af lovgivning.docx (95197/14) 5. Bilag 5, matchliste.xlsx (95198/14) 6. Bilag 6, oversigt over støttebehov, autisme.docx (95200/14) 7. Bilag 7, domstyper.docx (95201/14) 8. Bilag 8, tilbudsliste.xlsx (95202/14) 9. bilag 9a, case 1.docx (95203/14) 10. bilag 9b, case 2.docx (95205/14) 11. bilag 9c, case 3.docx (95206/14) 12. bilag 9d, case 4.docx (95207/14) 13. bilag 9e, case 5.docx (95209/14) 14. bilag 9f, case 6.docx (95211/14) 15. Bilag 10, Tro og loveerklæring.docx (95212/14) 16. Bilag 11, konsortiedannelse.docx (95213/14) 17. Udbudsbetingelser.doc (95215/14) 18. FULDMAGT.docx (95214/14) 19. Sammenfatning -udbud af botilbud (106615/14) 20. Henvendelse til Holbæk Kommune-spørgsmål og svar (106689/14) 5. Orientering fra formanden 1. Ledsagerordning for unge og voksne (108870/14) 2. Projektansøgning til satspulje om indsats for sårbare gravide (109842/14) 3. Projektansøgning til pulje til familieorienteret alkoholbehandling (109835/14) 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 11

13 Bilag: 3.1. Forslag til mødeplan Sundheds- og Psykiatriudvalget Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

14 Kalender 2015 revideret Januar Februar Marts April Maj Junini T 1 Nytår 1 S 1 S 1 O 1 F 1 Bededag M 1 23 F 2 M 2 6 M 2 10 T 2 Skærtorsdag L 2 T 2 DIR, BUF, SOC L 3 T 3 DIR, BUF, SOC T 3 DIR, BUF, SOC F 3 Langfredag S S 3 O 3 KIF, TM, UA S 4 O 4 KIF, TM, UA O 4 KIF, TM, UA L 4 M 4 19 T 4 EU, SP M 5 2 T 5 EU, SP T 5 EU, SP S 5 Påskedag T 5 DIR; BUF, SOC F 5 Grundlovsdag T 6 DIR F 6 F 6 M 6 2. påskedag 15 O 6 KIF, TM, UA L 6 O 7 L 7 L 7 T 7t DIR, BUF, SOC T 7 EU, SP S 7 T 8 EU, SP S 8 S 8 O 8f KIF, TM, UA F 8 M 8 24 F 9,M 9 7 M 9 11 T 9l EU, SP L 9 T 9 DIR L 10 T 10 T 10 DIR F 10 S 10 O 10 S 11 O 11 Vinterferie O 11 L 11 M T 11 M 12 3 T 12 T 12 KL-Topmøde S 12 T 12 DIR F 12 T 13 DIR, BUF, SOC F 13 F 13 KL-Topmøde M O 13 L 13 O 14 KIF, TM, UA L 14 L 14 T 14 DIR T 14 Kr. Himmelfartsdag S 14 T 15 S 15 S 15 O 15 F 15 M F 16 M 16 8 M T 16 L 16 T 16 DIR L 17 T 17 DIR T 17 DIR F 17 S 17 O 17 ØPU S 18 O 18 ØPU + TEMA O 18 ØPU L 18 M T 18 M 19 4 T 19 T 19 S 19 T 19 DIR F 19 T 20 DIR F 20 F 20 M O 20 ØPU L 20 O 21 ØPU L 21 L 21 T 21 DIR T 21 S 21 T 22 S 22 S 22 O 22 ØPU + HOV F 22 M F 23 M 23 9 M T 23 L 23 T 23 DIR L 24 T 24 DIR T 24 DIR F 24 S 24 Pinsedag O 24 S 25 O 25 O 25 L 25 M pinsedag T 25 KB 22 M 26 5 T 26 KB T 26 KB-TEMA, KB S 26 T 26 DIR F 26 T 27 DIR F 27 F 27 M O 27 L 27 O 28 L 28 L 28 T 28 DIR T 28 KB-TEMA, KB S 28 T 29 KB S 29 O 29 F 29 M F 30 M T 30 KB L 30 T 30 DIR L 31 T 31 DIR S 31

15 Juli August September Oktober November December O 1 L 1 T 1 DIR, BUF, SOC T 1 EU, SP S 1 T 1 DIR, BUF, SOC T 2 S 2 O 2 KIF, TM, UA F 2 M 2 45 O 2 KIF, TM, UA F 3 M 3 32 T 3 Budgetseminar L 3 T 3 DIR, BUF, SOC T 3 EU, SP L 4 T 4 DIR F 4 Evt. Budgetseminar S 4 O 4 KIF, TM, UA F 4 S 5 O 5 L 5 M 5 41 T 5 EU, SP L 5 M 6 28 T 6 EU, SP S 6 T 6 DIR, BUF, SOC F 6 S 6 T 7 F 7 M 7 37 O 7 KIF, TM, UA L 7 M 7 50 O 8 L 8 T 8 DIR, EU, SP T 8 KB BUDGET S 8 T 8 DIR T 9 S 9 O 9 ØPU + HOV F 9 M 9 46 O 9 ØPU F 10 M T 10 L 10 T 10 DIR T 10 L 11 T 11 DIR, BUF, SOC F 11 S 11 O 11 F 11 S 12 O 12 KIF, TM, UA L 12 M T 12 L 12 M T 13 S 13 T 13 F 13 S 13 T 14 F 14 M O 14 Efterårsferie L 14 M O 15 L 15 T 15 DIR T 15 S 15 T 15 T 16 S 16 O 16 F 16 M O 16 F 17 M T 17 KB L 17 T 17 DIR T 17 KB L 18 T 18 DIR F 18 S 18 O 18 ØPU F 18 S 19 O 19 ØPU + TEMA L 19 M T 19 L 19 M T 20 S 20 T 20 DIR F 20 S 20 T 21 F 21 M O 21 ØPU + TEMA L 21 M O 22 L 22 T 22 DIR T 22 S 22 T 22 DIR T 23 S 23 O 23 F 23 M O 23 F 24 M T 24 L 24 T 24 DIR T 24 L 25 T 25 DIR F 25 S 25 O 25 F Juledag S 26 O 26 L 26 M T 26 KB-TEMA, KB L Juledag M T 27 KB S 27 T 27 DIR F 27 S 27 T 28 DIR F 28 M O 28 L 28 M O 29 L 29 T 29 DIR T 29 KB S 29 T 29 T 30 S 30 O 30 Evt. ØPU F 30 M O 30 F 31 M L 31 T 31

16 Alle fagudvalgsmøder starter kl Møder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling starter kl Temamøder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling starter kl Fællesmødes mellem Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling starter kl Møde i Kommunalbestyrelsen starter kl , dog kl den 25/6, 8/10 og 17/ Temamøder i Kommunalbestyrelsen den 26/3, 28/5 og 26/ starter som udgangspunkt kl Budgetseminar den 3/ starter kl Godkendt af Kommunalbestyrelsen 18. september 2014 f.s.v.a. KB-møder, KB-temamøder og budgetseminar.

17 Bilag: 4.1. Bilag 1, kravsspecifikation.docx Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 95192/14

18 Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede

19 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov, der kan tænkes affødt af den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt den eventuelle tilkendte dom, som de pågældende borgere har. Det betyder også, at ordregiver skal efterleve relevante krav i lovgivningen, herunder servicelovens 85, 107, 108, samt betingelser, som følger af den afsagte dom for så vidt angår den domsanbragte borger. Ved at afgive tilbud på levering af ydelsen erklærer bostedet automatisk, at mindstekravene er opfyldt. 2. Mindstekrav(MK) Kravene beskrevet i dette afsnit er gældende for alle delaftaler på rammeaftalen. Mindstekrav vedrørende tilbudsportalen MK 1: Det er et mindstekrav, at bostedet inden 9 måneder efter tilbudsafgivelse er registeret på Tilbudsportalen, jf. Servicelovens 14, stk. 2. I tilfælde af ekstraordinære sagsbehandlingstider i Socialtilsynet, vil udbyder være indstillet på at forlænge fristen for godkendelse på Tilbudsportalen. En forlængelse af fristen vil kræve, at tilbudsgiver inden udløbet af de 9 måneder, fremsender en udtalelse fra Socialtilsynet til udbyder, hvor den estimerede sagsbehandlingstid for så vidt angår godkendelse fremgår. Mindstekrav til botilbuddet og dets personale Der er følgende mindstekrav knyttet til opgaven: - MK2: Bostedet skal have medarbejdere til rådighed, så bostedet til enhver tid kan imødekomme de behov borgerne måtte have og altid kan varetage opgaven bedst muligt. - MK3: Personale skal være fyldt 18 år. - MK4: Bostedet skal have et tydeligt koncept for oplæring og kvalitetssikring af deres medarbejdere. Tilsvarende skal bostedet have klare retningslinjer og rammer for, hvordan deres ansatte arbejder. Det påhviler bostedet at sikre, at disse retningslinjer og rammer følges. - MK5: Bostedet skal sikre, at alle medarbejdere kender og følger relevant lovgivning, herunder reglerne om tavshedspligt. Side 2 af 5

20 - MK6: Medarbejdere, der har daglige kontakt til beboerne, skal kunne formulere sig på dansk i både skrift og tale. - MK7: Alle pædagoger skal som minimum hvert andet år deltage i et relevant kursus om målgruppen af borgere. - MK 8: Medarbejdere skal alle arbejde ud fra en positiv og anerkendende tilgang. De skal anerkende og udvise respekt og omsorg for borgere og pårørende. - MK 9: Medarbejdere skal have adgang til supervision i nødvendigt omfang. - MK 10: Medarbejdere skal arbejde proaktivt med inddragelse af borgerens værge eller andre, der står borgeren nær. - MK 11: Medarbejdere skal arbejde for at borgeren kan deltage i det rummelige arbejdsmarked (rehabiliteringsloven). - MK 12: Ydelsen skal leveres med respekt for, at bostedet fungerer som privat hjem for borgeren. - MK 13: Bostedet skal så vidt muligt tænke frivillige ind i borgernes aktiviteter. - MK 14: Bostedet skal understøtte at borgerne er så selvhjulpne som muligt bl.a. ved at benytte relevante velfærdsteknologiske løsninger. MK 15: Bostedet skal udpege en kontaktperson, som fungerer som den primære kontaktperson til ordregivers sagsbehandler og som ordregiver kan kontakte i forbindelse med henvendelser i relation til tilsyn. MK 16: Bostedet skal på halvårlig basis udarbejde en rapport vedrørende borgeren. Rapporten skal indeholde følgende elementer på et passende niveau i forhold til opgavens omfang og kompleksitet og forholde sig til de i bestillingen angivne mål: beskrivelse af opgaven udførelse vurdering målopfølgning Mindstekrav vedrørende teknik: MK 17: Det er et mindstekrav, at bostedet råder over videokonferenceudstyr, således at det er muligt at holde videomøder med ordregiver. Side 3 af 5

21 MK 18: Det er et mindstekrav, at ordregiver kan afsende og modtage sikker mail. Mindstekrav vedrørende henvendelser MK 19: Botilbuddet skal kunne modtage telefoniske såvel som elektroniske henvendelser. MK 20: Bostederne skal være i stand til at modtage og behandle henvendelser i dagtimerne fra kl alle hverdage. MK 21: Bostederne skal kvittere for modtagelse af ordregivers henvendelser, med angivelse af forventet svarfrist, som i udgangspunktet er indenfor 24 timer. Mindstekrav vedrørende levering af ydelsen MK 22: Det er leverandørens (bostedernes) pligt til enhver tid at kunne levere de fornødne kompetente medarbejdere, for at dække borgerens behov under hensyntagen til den bestilte opgave. Dette indebærer, at leverandøren skal kunne rekruttere og sammensætte et team af medarbejdere med de fornødne kvalifikationer og kompetencer til den enkelte opgave, f.eks. i relation til uhensigtsmæssig adfærd. Mindstekrav vedrørende kommunikation og samarbejde MK 23: Bostedet forventes at indgå i løbende samarbejde med ordregiver vedrørende evaluering af samarbejdet. Dette indebærer, at bostedet skal deltage i møder med ordregiver, når ordregiver har behov for det. Såfremt opholdet for borgeren forløber uden nævneværdige problemer, forventes der ca. 1-2 årlige møder. Ordregiver kan på egen foranledning gennemføre brugerundersøgelser og bostederne vil blive orienteret omkring planlægning og opfølgning heraf. Det forudsættes, at der holdes en tæt dialog mellem ordregiver og bosted og at bostedet orienterer ordregiver, hvis der er væsentlige ændringer i borgerens trivsel. Ordregiver forbeholder sig retten til at føre opsyn med de leverede ydelser i form af uanmeldte besøg på bostedet. Leverandøren skal acceptere, at de deltagende kommuner løbende evaluerer og videndeler omkring tilbudsgivernes ydelser. Tilbudsgiver skal også Side 4 af 5

22 acceptere, at der i løbende i kontraktperioden kan forekomme interviews med bostedets personale og beboere/værger Side 5 af 5

23 Bilag: 4.2. Bilag 2, kontraktudkast, rammeaftale.doc Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 95194/14

24 Kontraktudkast Rettes endeligt til inden offentliggørelse Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af aftaleindgåelse. (Hvis tilbudsgiver har forbehold for bestemmelserne i kontrakten skal dette tydeligt angives i tilbudsgivers tilbud, jf. udbudsmaterialets afsnit [nummeret på afsnittet Tilbudsgivers forbehold]. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit [nummeret på afsnittet Tilbudsgivers forbehold] vedrørende retsvirkningerne af forbehold.) Kontrakt vedr. [tjenesteydelsen/udbuddets navn] Side 1 af 14

25 Præambel...3 Del 1 Indledende bestemmelser Parterne Kontraktgrundlag Kontraktperiode Overdragelse af rettigheder og opgaver Samarbejdsorganisation og kontaktoplysninger Sikkerhedsstillelse Forsikring Serviceattest...5 Del 2 Ydelser og ændringer i kontraktperioden Kontraktens omfang Tidsplan Ændringer i ydelsen Priser Prisregulering Kontrol Statistik...7 Del 3 Betaling mv Fakturering Betaling Bonus, gebyrer mv....8 Del 4 Særlige bestemmelser Videregivelse af oplysninger Videresendelse af klager Etik og socialt ansvar Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse...10 Del 5 Misligholdelse, beføjelser samt tvister Misligholdelse Force Majeure Reklamation og varsel Afhjælpning Forholdsmæssigt afslag Bod Forældelse Erstatning Ophævelse Virkning af ophævelse Opsigelse Lovvalg og afgørelse af tvister...13 Del 6 Underskrift mv Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Kontraktændringer Betingelser Underskrift...14 [HUSK at opdatere indholdsfortegnelsen!] Side 2 af 14

26 Præambel Uddrag fra formål med udbuddet, omtale af modellen (borgerkontrakt), uddrag af leverandørens tilbud. [Indledning, hvor baggrund og formål fremgår. De vigtigste elementer fra tilbudsgivers tilbud trækkes frem]. Del 1 Indledende bestemmelser 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk (i det følgende kaldet ordregiver) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR] (i det følgende kaldet leverandør). Holbæk Kommune gennemfører udbuddet på vegne af de kommuner i Fællesudbud Sjælland, der har forpligtet sig til at benytte den kommende aftale. De pågældende kommuner er: 2 Kontraktgrundlag Kontrakten er indgået efter afholdt udbud i henhold til bestemmelserne i Udbudsdirektivet gældende for direktivets Bilag II B tjenesteydelser (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004). Kontrakten beskriver ordregivers og leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: I. Kontrakt mellem ordregiver og leverandør II. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå] III. Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå]. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem et eller flere af ovennævnte dokumenter, har disse indbyrdes forrang i den ovenfor angivne rækkefølge. Det påhviler desuden leverandøren til enhver tid at overholde alle gældende regler og myndighedskrav i forbindelse med varetagelse af opgaven. Herunder er leverandøren forpligtet til at sikre, at miljø- og Side 3 af 14

27 arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser overholdes. Eventuelle omkostninger herved afholder leverandøren selv. 3 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 1. januar 2015 og har en varighed på 4 år. Leverandøren kan opsige rammeaftalen med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Ordregiver kan opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. Begge parter kan opsige rammeaftalen straks i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Der henvises i øvrigt til denne kontrakts 33 fsva. ordregivers ret til at opsige kontrakten med 2 måneders skriftligt varsel, såfremt lovgivningen er overtrådt i forbindelse med tildelingen af denne kontrakt. Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 24 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 6 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 4 Overdragelse af rettigheder og opgaver Kontraktparternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller delvist overdrages til andre uden forudgående samtykke fra den anden kontraktpart. Leverandøren kan overlade opgavens udførelse til en underleverandør. Ordregiveren skal forinden godkende underleverandøren. Underleverandøren skal opfylde de samme krav som hovedleverandøren. Såfremt leverandøren anvender underleverandører, garanterer leverandøren for opfyldelse af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført opgaven. 5 Samarbejdsorganisation og kontaktoplysninger [Beskrivelse af samarbejde, opfølgningsmøder og evaluering af kontrakten]. Kontrakten er organisatorisk forankret i [Chefområde, afdeling]. Den overordnede kontakt mellem leverandøren og Holbæk Kommune sker via: Holbæk Kommunes kontaktperson: [Navn, telefonnummer, adresse] Leverandørens kontaktperson: [Navn, telefonnummer, adresse] (rettes til inden offentliggørelse fsva. implementering og evaluering mv) Leverandøren skal på halvårlig basis udarbejde en rapport vedrørende borgeren. Rapporten skal indeholde følgende elementer på et passende niveau i forhold til opgavens omfang og kompleksitet og forholde sig til de i bestillingen angivne mål: beskrivelse af opgaven udførelse vurdering Side 4 af 14

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere