Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger"

Transkript

1 5005/99/endelig udg. WP 18 Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 2/99 om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med aflytning af telekommunikationer Vedtaget den 3. maj 1999

2 Henstilling om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med aflytning af telekommunikationer GRUPPEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF PERSONER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, som blev oprettet ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober , som henviser til dette direktivs artikel 29 og artikel 30, stk. 1 og 3 2, som henviser til sin forretningsorden, særlig artikel 12 og 14, HAR VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING: Formålet med denne henstilling er at sikre, at principperne for beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder privatlivets fred og meddelelseshemmeligheden, finder anvendelse på EU-bestemmelserne vedrørende aflytning af telekommunikationer. Nærværende henstilling finder anvendelse på aflytning i videste betydning, det vil sige aflytning af telekommunikationernes indhold men også registrering af de oplysninger, der vedrører de pågældende telekommunikationer, herunder eventuelle forbehandlinger (f.eks. "monitoring" og "datamining" af trafikdata), der foretages med henblik på at afgøre, hvorvidt det er relevant at aflytte de pågældende telekommunikationers indhold 3. A. Anvendelsesområde for EU-bestemmelserne om aflytning af telekommunikationer 1. I Rådets resolution af 17. januar 1995 om lovlig aflytning af telekommunikation 4 beskrives de tekniske betingelser for aflytningen af telekommunikationer, uden at det dog nævnes, under hvilke betingelser denne aflytning bør finde sted. Netoperatørerne eller tjenesteudbyderne er i henhold til resolutionen forpligtede til at levere de aflyttede data i klart sprog til de retshåndhævende myndigheder. 1 Direktiv af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af , s De tre medlemmer, der repræsenterer henholdsvis Registertilsynet (Danmark), Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL, Frankrig) og Data Protection Registrar (Det Forende Kongerige), deltog ikke i afstemningen vedrørende denne henstilling, da de mente, at det pågældende emne lå uden for gruppens kompetenceområde. De støtter dog generelt de principper, der ligger til grund for henstillingen. 3 Denne brede definition af telekommunikationsaflytning svarer til anvendelsesområdet for nedennævnte (jf. kapitel A.1.) resolution fra Rådet af 17. januar 1995 om lovlig aflytning af telekommunikation og de generelle retlige rammer på området (jf. nedenfor, kapitel B). Henstillingen finder således anvendelse på aflytningen af private telekommunikationer på Internet. Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger er inden for rammerne af det arbejde, der sideløbende udføres af gruppens Internet-taskforce, særlig opmærksom på de generelle problemer ved behandlingen af personoplysninger, der er forbundet med Internettets udvikling. 4 EFT C 329 af

3 Disse data kan både stamme fra fastkoblet eller mobil telefoni, elektronisk post, telefax og telex, datatransmissioner over Internet og vedrøre enten de pågældende telekommunikationers indhold eller oplysningerne om disse telekommunikationer (som bl.a. vedrører trafikdata men også ethvert signal, der afsendes af den aflyttede person - nr i resolutionen). Dataene vedrører den aflyttede person, de personer, der sender til den aflyttede, og de personer, hvortil den aflyttede sender 5. Det foreskrives ligeledes i resolutionen, at de kompetente myndigheder bør have adgang til oplysninger om mobile abonnenters geografiske placering 6. Resolutionen af 18. januar 1995 er i øjeblikket ved at blive revideret for bl.a. at tage højde for de nye kommunikationsteknologier. I henhold til det nye resolutionsforslag vil bestemmelserne om aflytning også finde anvendelse på telekommunikationer via satellit Gruppens overvejelser vedrører anvendelsesområdet for bestemmelserne i Rådets resolution af 17. januar I henhold til en tidligere og ikke-offentliggjort udgave af ovennævnte dokument ("hensigtserklæring" af 25. oktober 1995) kan de tiltrædende parter henvende sig til direktøren for "Federal Bureau of Investigation" i USA med hensyn til specifikationerne for aflytning af telekommunikation. Det fastsættes ligeledes, at andre stater kan deltage i udvekslingen af oplysninger samt i revisionen og opdateringen af specifikationer, såfremt "deltagerne" giver deres tilladelse dertil. Gruppen gør for det første opmærksom på, at tekstens juridiske status - herunder især de pågældende landes faktiske undertegnelse deraf - er uklar, og at den i henhold til nedennævnte retspraksis fra Den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder ikke udgør en foranstaltning, der er tilgængelig for borgerne, fordi den ikke offentliggøres. For det andet afspejler denne tekst et ønske om at tilvejebringe en række tekniske foranstaltninger med henblik på aflytning af telekommunikationer i samarbejde med nogle stater, der ikke er underlagt den europæiske menneskerettighedskonvention eller direktiv 95/46/EF og 97/66/EF. 3. Gruppen konstaterer, at man ved udarbejdelsen af Rådets resolution har forsøgt at behandle de tekniske aspekter vedrørende aflytningen af kommunikationer uden ud fra et juridisk synspunkt at tilsidesætte de nationale bestemmelser om aflytning. Det viser sig dog, at visse bestemmelser i resolutionen, der har til formål at udvide mulighederne for aflytning af kommunikationer, er i strid med de - ofte mere beskyttende - nationale bestemmelser i visse EU-medlemsstater (f.eks.: nr. 1.4 om adgang til data i forbindelse 5 Nr. 1.4 i bilaget til Rådets resolution af 17. januar Nr. 1.5 i ovennævnte resolution. 7 Dokument 10951/1/98, Enfopol 98, rev. 1 ( Det lader til, at en senere udgave er blevet godkendt af Rådets arbejdsgruppe vedrørende politisamarbejde, og at denne udgave er blevet forelagt Europa-Parlamentet med henblik på at blive godkendt eller eventuelt ændret. Den nye resolution skal tilsyneladende godkendes af Rådet den 27. og 28. maj 1999 (jf. "Datenschutz-Berater, , s. 5, der henviser til en ikke-offentlig udgave af ). Europa-Parlamentets Udvalg om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder har anbefalet Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender (koordinerende udvalg) at afvise udkastet til revision af Rådets resolution, således som det foreslås i ENFOPOL 98, under henvisning til bl.a. beskyttelsen af privatlivets fred og Amsterdam-traktatens nært forestående ikrafttrædelse (jf. betænkning af Florio). Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender har ikke fulgt denne anbefaling og vil derfor anbefale Parlamentet at godkende ENFOPOL 98 på grundlag af betænkningen af Schmid. Europa-Parlamentet forventes at træffe en afgørelse primo maj. 3

4 med kommunikation, herunder opkald fra mobile abonnenter, uden at der tages højde for de anonyme og forudbetalte tjenester, der i øjeblikket udbydes; nr. 1.5 om de mobile abonnenters geografiske placering; nr. 5.1 om forbudet mod, at netoperatørerne efterfølgende oplyser, hvilke aflytninger de har foretaget). 4. Selvom et af motiverne for Rådets resolution er "beskyttelsen af nationale interesser, statens sikkerhed og opklaringen af alvorlige forbrydelser", ønsker gruppen at gøre opmærksom på, at der er en risiko for utilsigtet brug af aflytninger, og at denne risiko øges i takt med, at de forskellige teknikker til aflytning og afkodning af telekommunikationer anvendes i et stigende antal lande, hvoraf nogle ikke er EU-medlemsstater. Det påpeges i en beslutning af 16. september 1998 fra Europa-Parlamentet om de transatlantiske forbindelser 8 "at Internettets og den almindelige internationale kommunikations, herunder navnlig Echelon-systemets, voksende betydning samt risikoen for misbrug gør det påkrævet at indføre beskyttelsesforanstaltninger for økonomiske oplysninger samt effektiv kryptering". Disse betragtninger sætter fokus på de risici, der er forbundet med telekommunikationsaflytninger, der udelukkende foretages af hensyn til den nationale sikkerhed, og som dermed heller ikke er omfattet af Den Europæiske Unions "tredje søjle". De stiller spørgsmålstegn ved disse aflytningers retmæssighed, bl.a. i lyset af forpligtelserne i henhold til fællesskabsretten vedrørende beskyttelsen af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelsen af privatlivets fred. 5. Endelig understreger gruppen, at Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse vil medføre en ændring af retsgrundlaget på EU-niveau med hensyn til foranstaltningerne til aflytning af telekommunikationer. Rådets nuværende kompetence til at udarbejde resolutioner i medfør af artikel K.1(9) og K.3(2) i traktaten vedrørende det politimæssige og retlige samarbejde giver Kommissionen initiativret på grundlag af artikel K.6, stk. 2 (ny). B. Generelle retlige rammer 6. Gruppen henviser til, at enhver aflytning af telekommunikationer, hvormed forstås, at tredjemand får kendskab til indholdet af og/eller data i forbindelse med private telekommunikationer mellem to eller flere abonnenter, herunder især trafikdata, der vedrører anvendelsen af telekommunikationstjenester, er en krænkelse af privatlivets fred og af meddelelseshemmeligheden. En aflytning bør således kun finde sted, såfremt den i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder af 4. november og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkning af denne bestemmelse opfylder tre grundlæggende betingelser, nemlig at der skal forefindes et fyldestgørende retsgrundlag, at 8 Plenarmøde, protokol del II, B4-0803, 0805, 0806 og 0809/98. 9 Det skal bemærkes, at de grundlæggende garantier, der anerkendes af Europarådet med hensyn til aflytning af telekommunikationer, medfører en række forpligtelser for de enkelte stater, og dette uafhængig af, at der i EU sondres med hensyn til de berørte områders fællesskabs- eller mellemstatslige karakter. 4

5 foranstaltningen må anses for nødvendig i et demokratisk samfund, og at den er i overensstemmelse med en af de retmæssige målsætninger, der nævnes i konventionen 10. Retsgrundlaget skal klart afgrænse og fastsætte retningslinjerne for disse aflytninger ved hjælp af tydelige og detaljerede regler, der især er nødvendige på grund af den stadige forbedring af den teknologi, der kan anvendes 11. Disse lovbestemmelser skal være offentligt tilgængelige, således at den enkelte borger kender konsekvenserne af sin adfærd 12. Ud fra dette retlige grundlag bør en forebyggende eller generel overvågning af telekommunikationer i stor målestok være forbudt Inden for Den Europæiske Union bygger direktiv 95/46/EF 14 på princippet om, at beskyttelsen af privatlivets fred reguleres af de enkelte medlemsstaters retssystem. I dette direktiv præciseres principperne fra den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder af 4. november 1950 og Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af 10 Det foreskrives ligeledes i Europarådets konvention nr. 108, at en overvågningsforanstaltning kun kan tolereres, såfremt den udgør en nødvendig forholdsregel i et demokratisk samfund for at beskytte statens interesser som nævnt i artikel 9, stk. 2 (det skal bemærkes, at de nationale interesser, der nævnes i konvention nr. 108, ikke er helt de samme som i konventionen om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder), og såfremt den er klart defineret i forhold til denne målsætning. 11 Der henvises i denne henseende til nedennævnte forpligtelser i medfør af artikel 4 i Europarådets anbefaling nr. 4 om beskyttelse af personoplysninger inden for telekommunikationssektoren, især hvad angår telefontjenester, af 7. februar Dommene Huvig og Kruslin mod Frankrig af 25. april 1990, serie A, nr. 176 A og B, s. 15 ff.. 13 Jf. bl.a. Klass-dommen af 6. september 1978, serie A, nr. 28, s. 23 ff., og Malone-dommen af 2. august 1984, serie A, nr. 82, s. 30 ff. I Klass-dommen ligesom i Leander-dommen af 25. februar 1987 fremhæves behovet for tilstrækkelige garantier mod misbrug, fordi et hemmeligt overvågningssystem, der har til formål at beskytte statens sikkerhed, medfører en risiko for at underminere eller ødelægge demokratiet i bestræbelserne på at beskytte det (Leander-dommen, serie A, nr. 116, s. 14 ff.). Domstolen bemærker i Klass-dommen (præmis 50 ff.), at der ved vurderingen af, om der forefindes passende og tilstrækkelige garantier imod misbrug, skal tages højde for de pågældende omstændigheder. Den vurderer i samme dom, at de foranstaltninger til overvågning, der er tilladt i henhold til den tyske lovgivning, ikke tillader forebyggende eller generel overvågning, og at de ikke er i strid med artikel 8 i den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettighederne. Den tyske lovgivning giver følgende garantier: Overvågningsforanstaltningerne må udelukkende finde sted, såfremt der findes indicier, der giver anledning til at mistænke nogen for at planlægge, udføre eller have udført visse alvorlige forbrydelser. Overvågningsforanstaltningerne må kun beordres, såfremt de øvrige metoder til påvisning af kendsgerningerne ikke vil give nogen resultater eller vil være svære at gennemføre, og selv i disse tilfælde må overvågningen udelukkende vedrøre den mistænkte selv eller de personer, der antages at have kontakt til mistænkte. 14 Det skal bemærkes, at artikel 3 i direktiv 95/46/EF ikke finder anvendelse på behandling af personoplysninger, som iværksættes med henblik på udøvelse af aktiviteter, der ikke er omfattet af fællesskabsretten, og på den behandling, der vedrører den offentlige sikkerhed, forsvaret, statens sikkerhed og statens aktiviteter på det strafferetlige område. De fleste af de medlemsstater, der indtil videre har gennemført dette direktiv, har i deres nationale lovgivning dog ikke foretaget nogen sondring, således at denne lov ikke skal finde anvendelse på de aktiviteter, der ikke er omfattet af fællesskabsretten. Hertil kommer, at fællesskabsretten finder anvendelse, når en databehandling iværksættes inden for rammerne af direktivet (f.eks. listen over opkald, der registreres af operatøren med henblik på debitering), men efterfølgende er genstand for en behandling, der består i aflytningen af disse data. Direktiv 95/46/EF foreskriver i denne henseende en række garantier, der skal overholdes i forbindelse med disse aflytninger, og som beskrives nærmere nedenfor. 5

6 personoplysninger. Bestemmelserne i dette direktiv konkretiseres i direktiv 97/66/EF 15, hvor det præciseres, at det påhviler medlemsstaterne via nationale forskrifter at sikre telekommunikationshemmeligheden ved brug af offentlige telenet og offentligt tilgængelige teletjenester. En medlemsstat kan i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 95/46/EF træffe lovmæssige foranstaltninger med henblik på at begrænse rækkevidden af de forpligtelser (f.eks. med hensyn til dataindsamling) og de rettigheder (f.eks. retten til at blive underrettet om en dataindsamling), der er foreskrevet i direktivet 16. Der gives en nøjagtig beskrivelse af disse undtagelser: Begrænsningen skal udgøre en nødvendig foranstaltning med henblik på at beskytte de nationale interesser, der opremses på udtømmende vis i litra a) til g) i denne artikel, herunder f.eks. statens sikkerhed, forsvaret, den offentlige sikkerhed eller forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager. Det bestemmes endvidere i artikel 14, stk. 1, i direktiv 97/66/EF, at medlemsstaterne kun kan indskrænke forpligtelsen til telekommunikationshemmelighed i det offentlige telenet, såfremt en sådan indskrænkning er nødvendig af hensyn til statens sikkerhed, forsvaret, den offentlige sikkerhed, forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager. C. Netoperatørers og teletjenesteudbyderes forpligtelser 8. Det skal understreges, at de forpligtelser med hensyn til behandlingssikkerhed og telekommunikationshemmelighed, der i henhold til artikel 17, stk. 1 og 2, i direktiv 95/46/EF og artikel 4, 5 og 6 i direktiv 97/66/EF påhviler netoperatører, teletjenesteudbydere og medlemsstaterne, udgør en regel og ikke en undtagelse. Gruppen henviser til, at disse forpligtelser ligeledes generelt påhviler netoperatørerne i henhold til artikel 7 i Europarådets konvention nr. 108 af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og artikel 4 i Europarådets henstilling nr. 4 af 7. februar 1995 om beskyttelse af personoplysninger inden for telekommunikation, herunder teletjenester Direktiv af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren, EFT L 24 af 30. januar 1998, s Foreskrevet i artikel 6, stk. 1 (principper vedrørende oplysningernes pålidelighed), artikel 10, artikel 11, stk. 1 (oplysningspligt over for den registrerede), artikel 12 (ret til indsigt) og artikel 21 (behandlingernes offentlige tilgængelighed) Personoplysninger, der indsamles og behandles af netoperatører eller tjenesteudbydere, må ikke videregives, medmindre den pågældende abonnent på et informeret grundlag har givet udtrykkelig og skriftlig tilladelse dertil, og såfremt de oplysninger, der videregives, ikke gør det muligt at identificere de kaldte abonnenter. Abonnenten kan når som helst trække sin tilladelse tilbage, dog ikke med tilbagevirkende kraft Personoplysninger, der indsamles og behandles af netoperatører eller tjenesteudbydere, kan videregives til de offentlige myndigheder, hvis loven giver mulighed for dette, og såfremt der er tale om en foranstaltning, der i et demokratisk samfund er nødvendig: a. for at beskytte statens sikkerhed, den offentlige sikkerhed og statens monetære interesser samt bekæmpe kriminalitet, b. for at beskytte den pågældende person og andres rettigheder og friheder Såfremt personoplysninger videregives til de offentlige myndigheder, skal der i den nationale lovgivning være fastsat regler for: a. den pågældende persons ret til indsigt og ændring, 6

7 9. Disse forpligtelser medfører for det første, at netoperatører og teletjenesteudbydere udelukkende må behandle trafik- og debiteringsdata på visse betingelser. Det er således med udgangspunkt i princippet om, at trafikdata vedrørende abonnenter og brugere skal slettes eller gøres anonyme efter samtalens afslutning, stærkt begrænset, til hvilket formål disse data må behandles, hvor længe de eventuelt må lagres, og hvem der må have adgang dertil For det andet skal netoperatører og teletjenesteudbydere træffe de nødvendige foranstaltninger for afhængig af den teknologiske udvikling at gøre det teknisk umuligt eller besværligt for andre end de retshåndhævende myndigheder at aflytte telekommunikationer. Gruppen understreger i denne henseende, at iværksættelsen af effektive midler til aflytning af telekommunikationer til lovlige formål med anvendelse af netop de mest avancerede teknikker ikke må medføre en forringelse af den generelle telekommunikationshemmelighed og beskyttelse af det enkelte individs privatliv. Disse forpligtelser får en særlig betydning i det tilfælde, hvor telekommunikationer mellem personer, der befinder sig på Den Europæiske Unions område, sendes eller kan sendes uden for Unionens område, f.eks. ved anvendelse af satellitter eller Internet. 11. Når direktiv 95/46/EF finder anvendelse, vil det desuden være i strid med artikel 25 i direktivet at give adgang til sådanne telekommunikationer uden for Den Europæiske Union, fordi de udenlandske myndigheder, der foretager aflytningen, ikke nødvendigvis kan garantere en passende databeskyttelse. D. De offentlige myndigheders overholdelse af de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med aflytninger 12. Det er vigtigt, at der i den nationale lovgivning og i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser findes en klar og tydelig angivelse af: de myndigheder, der har kompetence til at tillade lovlig aflytning af telekommunikationer, de tjenester, der er godkendt til at foretage aflytning, og retsgrundlaget for disse indgreb g g b. under hvilke betingelser, de kompetente offentlige myndigheder har ret til at nægte at informere den pågældende person eller til at udskyde denne information, c. opbevaring eller destruktion af oplysningerne. 18 Se navnlig forpligtelserne i artikel 6 i direktiv 97/66/EF. Disse forpligtelser stiller spørgsmålstegn ved den praksis, der i øjeblikket finder sted hos teletjenesteudbydere, som foretager en generel og forudgående undersøgelse af abonnenternes trafikdata med henblik på at opdage en mistænkelig adfærd hos visse abonnenter og eventuelt foretage en specifik aflytning af indholdet af visse telekommunikationer. 7

8 formålet med disse aflytninger, således at det er muligt at vurdere, om de er rimelige i forhold til de pågældende nationale interesser forbudet mod enhver forebyggende eller generel overvågning af telekommunikationer i stor målestok de helt præcise omstændigheder og betingelser (f.eks. de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for foranstaltningen, og foranstaltningens varighed), som aflytningen er underlagt, under overholdelse af det princip, som ethvert indgreb i andres privatliv er underlagt, og i henhold til hvilket der skal tages højde for de specifikke forhold 19 at princippet om vurdering af de specifikke forhold, der hænger nøje sammen med forbudet mod enhver forebyggende eller generel overvågning, medfører for så vidt angår trafikdata, at de offentlige myndigheder kun må få adgang til disse oplysninger efter vurdering af hver enkelt sag og ikke generelt og forebyggende sikkerhedsforanstaltningerne med hensyn til behandling og lagring af data samt opbevaringsperiodens varighed de særlige garantier i forbindelse med behandlingen af personoplysninger for så vidt angår personer, der kun er indirekte eller tilfældigt berørt 20 af aflytningerne, herunder bl.a. kriterierne for opbevaring af de pågældende data og betingelserne for videregivelse af disse til tredjemand at den overvågede person skal underrettes hurtigst muligt 21 de klagemuligheder, som den overvågede person har 22 retningslinjerne for kontrol af disse tjenester foretaget af en uafhængig tilsynsmyndighed Jf. fodnote 13 ovenfor. 20 Det drejer sig her om data vedrørende personer, som ikke er genstand for nogen overvågning, men som kommunikerer med en person, der aflyttes, f.eks. telefonnummeret på et familiemedlem, som den aflyttede person ringer til, eller den geografiske placering af personer, der taler i mobiltelefon med den aflyttede person. 21 Den aflyttede burde således blive underrettet, når denne oplysning ikke er eller ikke længere er til skade for efterforskningen. 22 Der henvises i ovennævnte Leander-dom til, at klageinstansen ikke nødvendigvis behøver at være en retslig instans i egentlig forstand, men at dens beføjelser og de proceduremæssige garantier, som den kan stille, tages i betragtning ved vurderingen af, om den pågældende klagemulighed tjener sit formål. Klagemuligheden skal være så effektiv som mulig under hensyntagen til de begrænsninger, der er uadskilleligt forbundet med et hemmeligt overvågningssystem, som har til formål at beskytte statens sikkerhed (præmis 83 og 84). 23 Der hentydes i Leander-dommen til den demokratiske kontrol af aflytningerne, når det præciseres, at det påhviler parlamentet og de uafhængige instanser (under regeringen) at sørge for, at systemet fungerer korrekt (præmis 64). 8

9 offentliggørelsen af den aflytningspolitik, der anvendes inden for telekommunikation, f.eks. i form af regelmæssige statistiske rapporter 24 de nøjagtige betingelser for videregivelse af data til tredjemand inden for rammerne af bieller multilaterale aftaler. Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 1999 På gruppens vegne Peter HUSTINX Formand 24 Dette krav om offentliggørelse og i særdeleshed behovet for kontrol af aflytningerne foretaget af en uafhængig myndighed nævnes i "Common position on public accountability in relation to interception of private communications", der blev vedtaget i Hongkong den 15. april 1998 af den internationale arbejdsgruppe vedrørende databeskyttelse inden for telekommunikation. 9

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006)1714 endelig HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM BEMYNDIGELSE AF KOMMISSIONEN TIL AT INDLEDE FORHANDLINGER OM EN AFTALE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

C 279/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.9.2011

C 279/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.9.2011 C 279/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.9.2011 Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vedrørende forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 844/14/DA WP 217 Udtalelse 6/2014 om den registeransvarliges legitime interesser som omhandlet i artikel 7 i direktiv 95/46/EF Vedtaget den 9. april 2014 Artikel

Læs mere

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist Sag C-101/01 Straffesag mod Bodil Lindqvist (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Göta hovrätt (Sverige))»Direktiv 95/46/EF anvendelsesområde offentliggørelse af personoplysninger på internettet

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver)

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) P6_TA(2008)0230 EU-USA forhandlinger vedrørende visa Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) Europa-Parlamentet, -

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov

Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov 26. marts 2015 Sag /JV Afgørelse Erhvervsstyrelsen finder ikke, at systemet Bliptrack s indsamling af MACadresser fra brugeres terminaludstyr er omfattet

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 19. juli 2001 (25.07) (OR. nl,fr) 11088/01 ENFOPOL 82. NOTE formandskabet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 19. juli 2001 (25.07) (OR. nl,fr) 11088/01 ENFOPOL 82. NOTE formandskabet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. juli 2001 (25.07) (OR. nl,fr) 11088/01 ENFOPOL 82 NOTE fra: formandskabet til: Coreper Tidl. dok. nr.: 10536/01 ENFOPOL 71 + COR 1 Vedr.: Udkast til Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt DA EN EN EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2010 KOM(2010) 392 endelig 2010/0215 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ret til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99 5093/98/DA/endelig udg. WP 17 Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 1/99 om usynlig og elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 10.2.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 37/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0058 DA 03.05.2006 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/58/EF af 12. juli 2002 om

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 21. oktober 2008 P6_TA-PROV(2008)10-21 FORELØBIG UDGAVE PE 414.921 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0064(COD) 8.9.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Borgernes

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 7.5.2012 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om udkast til Rådets

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere