M-government i Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M-government i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup ( ) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder: Sune Dueholm Müller Cand.it. IT, Kommunikation og Organisation Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Afleveret d. 1. juni 2015 Antal anslag uden mellemrum: ca. 89 sider

2 Indholdsfortegnelse- Abstract...1 Opgavens0struktur Del01060Introduktion Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Casebeskrivelse DigitaliseringsenhedeniSilkeborgKommune BørnogFamilie&Familiesektionen HandicapogPsykiatri&PHFaktiv Del02060Metode Undersøgelsens0formål Videnskabsteoretiskgrundlag Afhandlingensvidenproduktion Indsamlingaflitteratur Undersøgelsesdesign Udvælgelseafrespondenter Interviewprocessen Efterbehandlingafdata Udfordringeriundersøgelsen Troværdighedogmetodiskrefleksion Analysemetode Del03060Teori Digitaliseringen0af0offentlige0ydelser Electronicgovernment... 23

3 6.20Mobile0government Teorierindenforundersøgelsesfeltet Perceived0value0in0m6government0continuance0use Perceivedusefulnessogperceivedeaseofuse Perceivedvalue Mobility Perceivedsecurity Satisfaction Trustintechnology,agent&government Opsummeringafframework M6government0acceptance0model TechnologyAcceptanceModel(TAM) TheoryofPlannedBehavior(TPB) PerceivedRisk AttitudetowardseFgovernment Kritik0af0teori Del04060Analyse Situationsanalyse060Den0nuværende0m6government DigitaliseringsenhedenFhelikopterperspektivet PåafdelingsniveauFborgerkontaktipraksis Manglendesikkerhed Delkonklusion Værdi0i0m6government BorgernesperceivedvalueafdennuværendemFgovernmentservice MedarbejdernesperceivedvalueidetnuværendemFgovernmentsystem M6government0acceptance0model BorgernesintentiontilatbrugeetnytmFgovernmentsystem MedarbejdernesintentiontilatbrugeetmFgovernmentsystem Del05060Resultat Diskussion0af0analysen Løsningsforslag Forandringsprojekt ii

4 14.2Nyefunktioner SikkerhedenienmFgovernmentapp Konklusion Perspektivering...92 Litteraturliste Bilag0 iii

5 Abstract- Moreandmoregovernmentsareusingmobiletechnologiestocommunicatewithconstituents,esF peciallycitizens.thiskindofcommunicationhasbeennamedmobilegovernment(mfgovernment), andhasbeendevelopedduetothefactthatmobilephonesarenowoneofthemostpopularperf sonaltechnologiesintheworld.thisdevelopmentoffersmanyopportunitiesforthemunicipalities tointeractwithcitizensinanewway. InSilkeborgKommuneseveraldepartmentsusemFgovernmentintheformofSMStoestablisha dialogueandthusinteractandwithcitizens.manycitizensusemobilephonesastheirpreferred communicationtoolandtherefore,smsisasimplewaytocommunicateforbothcitizensandemf ployeesofthemunicipality.however,smsisproblematicinrelationtothelawandinrelationto thedataprotectionagencyrequirements,asitisnotasecurechannel,andcannotbeusedbysilkef borgkommunetocommunicatewithcitizens.thereforesilkeborgkommunehaslaunchedapilot projectdevelopinganappcalledsiko.theappwasdesignedtoensurethatemployeesandcitizens couldcommunicatewitheachotherviamobilephoneswhilethesafetyrequirementsweremet. ThisappwastestedtoinvestigateifsuchanmFgovernmentsolutioncouldbeapossiblereplaceF mentforsms. AsaresultthepurposeofthisthesisistoexaminetowhatextentitispossibletocreateanmF governmentsystemthatuserswilladopt.toanswerthisquestionwehavebasedouranalysison SilkeborgKommuneandtheirmFgovernment. OurfindingssuggestthatthepresentmFgovernmentservicecreatesaperceivedvaluebecauseitis easytouse,reliable,mobileanduseful.itisimportantthatthesevalueswillbepresentinanewmf governmenttoensurecontinuoususeofthesystem.theanalysisshowedthatmostinterviewed usersdidnothaveanintentiontouseanmfgovernmentlikesikobecauseoftheprivacyrisk,perf ceivedeaseofuseandusefulness.ifsilkeborgkommunewantstosucceedwithasystemthatthe usersarewillingtoadopt,theyhavetocreateanmfgovernmentsystemthathavethesamevalues astheprevioussmsserviceandwithoutanyperceivedrisks.toensureasmoothimplementation ofthemfgovernmentsystemitrequiresthattheprocessisperceivedasachangeprojectbecauseit isachangeintheusers'everydaylifeandeverydaycommunication. 1af95

6 Opgavens-struktur- Afhandlingenerdeltopifemdelesomillustreretifigur1.FørstedelerenintroduktiontilproF blemfeltet med problemformulering, afgrænsning og casebeskrivelse, som udgør afsnittene 1F4. Andendelbestårafafsnit5ogerafhandlingensmetodegrundlagogoprationaliseringafdevalgte teorier.dentredjedelerdenudvalgteteori,sombenyttesiafhandlingen,ogudgørafsnittene6f9, ogerenbeskrivelseafdigitaliseringenafoffentligeydelser,efgovernmentogmfgovernmentsamt detoudvalgteframeworksogkritikafdisse.delfirebestårafhandlingensanalyse,somindeholder en situationsanalyse samt analyse af brugernes perceived( valueogintentiontilatbrugeetmf governmentsystem(afsnittene10f12).femteogsidstedelerendiskussionogløsningsforslagtilet nytsystemsamtafhandlingenskonklusionogperspektivering,somudgørafsnittene13f16. Figur1.OpgavensstrukturFkilde:egentilvirkning 2af95

7 Del010 0Indledning0 Del-1- -Introduktion- 1-Indledning- Mangeaflandetskommunererbegyndtatanvendemobiltelefonensomkommunikationskanaltil at skabe en dialog med borgerne. Denne form for kommunikation har fået betegnelsen mf government,ogerkommettilierkendelsenaf,atmobiltelefonenharvundetsåstorindpashosden enkelteborger,atdeterdenmestpopulæreogudbredtepersonligeteknologioverhovedet(oecd, 2011). Denne udvikling giver mange spændende muligheder for, at det offentlige kan interagere medborgernepåenheltnymåde.forskninghartilmedvist,atbrugenafmfgovernmentharenpof sitivindvirkningogeffektpåtillidentildetoffentligesamtpåopfattelsenafdetoffentligeslydhørf hed.desudenkandetoffentligesbrugafmobilekanalerføretiløgetborgerdeltagelse,somkangøre detlettereatudarbejdeoggennemføreforskelligetiltag(oecd,2011).mfgovernmentskabersålef desnyemulighederforatopnåennemmerekontaktogenudvidetservice,dogkanderogsåvære udfordringerforbundetmedbrugenafmfgovernment.denstørsteproblematikfindesiforbindelse medsikkerhedenogbeskyttelsenafpersonligeoplysninger.detteskyldes,atmfgovernmentbygger påtrådløstmobilnetværk,somkanværemegetsårbartoverforhacking,overvågningogaflytning (Trimi & Sheng, 2008). Datatilsynet har på den baggrund skærpet kravene til kommunernes mf governmentservice,hvilketharbetydet,atbl.a.silkeborgkommuneharsetsignødsagettilatref vurderederesbrugafmediet. Denne afhandling tager derfor udgangspunkt i Silkeborg Kommunes nuværende mfgovernment serviceogfokusererpå,hvordandekanskabeetmfgovernmentsystemsombrugerneviladoptere. AfhandlingenvilfokuserepåtoafdelingeriSilkeborgKommune,somharværetgenstandforunF dersøgelsenafmfgovernment. 3af95

8 Del010 0Indledning0 2-Problemfelt- SilkeborgKommunebrugeridagmFgovernment,iformafsmsFbeskeder,tildenrelationsskabende kommunikationenmedborgerne.kommunenhardog,pågrundafkraveneometmeresikkertsyf stem,setsignødsagettilentenatlukkeformulighedenformobilkommunikationellerfindeenalf ternativløsning,somleveroptillovenomhåndteringaffølsomdata.ifølgesilkeborgkommune findesderpånuværendetidspunktikkeetmfgovernmentsystem,derbådeleveroptillovgivning og samtidig kan understøtte dialogen mellem kommunens medarbejdere og borgerne (bilag B). Kommunenbesluttedederforiseptember2014atudarbejdeetpilotprojekt,hvorefterentestFapp vednavnsikoblevudviklet.meddenneappskulledetafprøves,omensådanmfgovernmentløsf ningvilleværeenmuligerstatningforsmsfbeskederne.måletmedpilotprojektetvaratteste,om borgernevillebrugeenappfløsning,hvormanskulleloggeindmednemidogkode.vimenerdog, atderermangeandrefaktorer,endblotloginproceduren,somharindflydelsepåbrugernesadopf tionafetmfgovernment system. Denne afhandling vil derfor koncentrere sig om disse faktorer, somlederoptilfølgendeproblemformuleringogundersøgelsesspørgsmål. 2.1-Problemformulering- IhvilkenudstrækningerdetmuligtatskabeetmFgovernmentsystem,sombrugerneviladoptere? 2.1.1$Undersøgelsesspørgsmål$ HvordanfungererSilkeborgKommunesnuværendemFgovernment? HvilkenværdiskaberdennuværendemFgovernmentserviceforbrugerne? HvilkefaktorerpåvirkerbrugernesholdningogintentiontilatbrugeetnytmFgovernment systemoghvordan? 4af95

9 Del010 0Indledning0 3-Afgrænsning- DenneafhandlingharfokuspåSilkeborgKommunesbrugafmFgovernment,derfostredenuforF mellekommunikationmellemmedarbejderogborgere.viafgrænserosdermedtildenspecifikke case,davoresmålikkeatdragegenerellekonklusioner,menderimodatgåmereidybdenmedunf dersøgelsesfeltet.vitagerdogikkeudgangspunktihelesilkeborgkommune,menharistedetvalgt atkoncentrereundersøgelsenomdetokonkreteafdelinger,dagfogbeskæftigelsestilbuddetphf aktivogfamiliesektionen,sombeggeharentætdialogtildetilknyttedeborgerviasmsogderudf overharværetmeditestforløbetafsiko. Viharvalgtudelukkendeatkoncentrereosomsmsogappkommunikationviamobiltelefonen,og afgrænserosderforfraandremfgovernmentsystemersomefmails,efboks,nemsmsoginformaf tionsappsfradetoffentlige,somogsåkantilgåsmobiltviainternettetpåmobiltelefonen.dettefraf valgharvitaget,fordivifokuserepådenuformellekommunikationsomfordredennæredialog mellemdetoffentligeogborgerne. AfhandlingenerogsåafgrænsetfraatbehandledentekniskedelafSIKOogafeneventuelfremtidig app.detvilsige,atviikkevilbeskrivespecifikketekniskedeleellerkommemedløsningsforslagtil selve udviklingen eller layoutet af et nyt mfgovernment system, men mere overordnet behandle indholdogdefunktionersometsådantsystemskalindeholde,samthvilkeforudgåendeanalyser somsilkeborgkommuneskalgennemføre. Endeligafgrænserviosogsåiforholdtil,attolkepådejuridiskeudfordringermedmFgovernment, ogforholderosderforblottildeempiriskeundersøgelser.såledesvilengennemgang,forståelseog uddybningafpersondatalovenikkeforekomme. 5af95

10 Del010 0Indledning0 4-Casebeskrivelse- SilkeborgKommuneerenkompleksogmangfoldigorganisationmedmangeforskelligeafdelinger, medarbejdereogborgerhensynogdermedogsåetvældafforskelligekommunikationsbehov(bilag G,16:28F18:38).Derfindesendelborgervendteoffentligedigitalekommunikationskanalersåsom borger.dk,digitalpost,ognemsms.fællesfordeetableredesystemerer,atdeharenmegetadmif nistrativkarakterogfungerermeresompåmindelsesfogservicekanalerfremforegentligekomf munikationskanaler.detersåledesikkesystemer,derfordredialog,menunderstøttertypiskblot envejskommunikationfrakommunentilborgerne(bilagg,19:33f20:24).manopleverisilkeborg Kommuneenstorudfordringiatkunnekommunikeremedborgernepåenhurtigognemmåde, somsamtidigoverholderdeskrappelovgivningskravomfølsomdata.kommunenerdataansvarlig fordenkommunikation,derforegårmellemenborgerogenmedarbejderfrakommunen,ogdeter derforkommunensopgaveatsikreenkommunikationskanal,derleveroptildekrav,somerilovf givningen(bilagg,24:16f25:13). Lovgivningenpåområdetomfølsommedata,ermegetkompleks,ogdererendelforvirringomF kring,hvilkekommunikationskanalerkommunernemåbruge,samthvilketindholdkommunerne måsendeiforholdtilsikreogikkesikrekommunikationskanaler(bilagb,g,m,n).kommunernes Landsforening(KL)beskriverfølsommeoplysningersomforholdomborgerenssociale,økonomiF skeellerhelbredsmæssigetilstand,herundercprfnumre,ordsomkontanthjælpogførtidspension samtnavnepåmødestedersomf.eks.psykolog,jobcenter,phfaktivogfamiliesektionen(jørgenf sen,2010).datatilsynetudtaltei2010,atkommunerneikkemåsendefølsommeogfortroligeopf lysninger over almindelig sms, da sms betragtes som en usikker kommunikationskanal over et åbentnetværkudenkryptering(jørgensen,2010). Alligevelbrugermanidag,iadskilligeafdelingeriSilkeborgKommune,smstildenmerenærekonF taktogdialogmedborgerne.mangeborgereharmobiltelefonensomdetforetruknekommunikatif onsredskab,ogderforersmsennærliggendeogenkeltmådeatkommunikerepåforbådeborgere ogmedarbejdere.smserdogproblematiskiforholdtillovgivningen,ogirelationtildatatilsynets kraversmsikkeensikkerkanal,ogmåderforirealitetenikkeanvendesafkommunensmedarbejf deretilatkommunikeremedborgerne(bilagb;d).iøjeblikketerdetbedstelovligealternativtil smsdenoffentligetjenestenemsms,somtilbydesviaborger.dk.dererdogsåmangeulemperforf bundetveddenneløsning,atdetreeltikkeerenmulighed.nemsmsfordrekunenvejskommunikaf tionfradetoffentligetilborgerne,hvilketbetyder,atborgerneikkekansvaretilbagepåenbesked, somersendtviadennekanal.desudenerderenstorforsinkelsepåbeskederne,dabeskederne 6af95

11 Del010 0Indledning0 sendesipuljerogkunindenfornormalarbejdstid(bilagd).silkeborgkommuneigangsattederfor etpilotprojekt,hvorderblevudvikletenapp,somhavdetilformålatsikre,atmedarbejderneog borgernekunnekommunikeremedhinandenviamobiltelefonensamtidigmedatdesikkerhedsf mæssigekravblevoverholdt(bilaga).appenblevkaldtsikooggjordedetmuligt,vialoginmed NemIDførstegangogderefterenottecifretkode,atkommunensansatteogborgerekunnekomF munikerelovligtoveretmobiltmedie. SIKOblevudvikletsomenapptilborgerne,derskulleinstallerespåensmartphone,mensmedarF bejderne skulle tilgå SIKO via et webinterface. Borgere og medarbejdere kunne skrive tekstf beskeder til hinanden, som blev vist i en samtaletråd på samme måde som almindelige smsf beskederblivervist(figur2og3).borgernevarkobletop,sådekunkunneskrivetildentilknyttef dekontaktperson,mensmedarbejdernehavdeadgangtilalledeborgere,somvaroprettetisystef metsamtderesbeskeder(bilagb). Figur2.SIKOapp,borgernesadgangtilSIKOFkilde:SilkeborgKommune 7af95

12 Del010 0Indledning0 Figur3.SIKOwebinterface,medarbejdernesadgangtilSIKOFkilde:SilkeborgKommune Selve testen af SIKO forløb i perioden 1. februar 2015 til 1. marts 2015 i to udvalgte afdelinger, BørnogFamiliesamtafdelingenHandicapogPsykiatri,iSilkeborgKommune.Ialtharotteborgere ogottemedarbejderetestetsikofradetoafdelinger(bilagb). 4.1-Digitaliseringsenheden-i-Silkeborg-Kommune- Digitaliseringsenheden i Silkeborg Kommune var projektleder og tovholder på SIKO, og var dem derigangsatteudviklingenafappen,samtudvalgtehvilkeafdelinger,derskulleværemedtilteste systemet.digitaliseringsenhedenvaretagertypisktværgåendedigitaliseringsfogvelfærdsteknolof giskeprojekterihelekommunen.detkanspændeligefraenkeltståendeprojekteriénafdelingtil storedigitaliseringsprojekterietvældafafdelingerpåtværsafkommunen(bilagg,03:50f05:16). Måleteratudbredesmartedigitaleløsninger,såmankanudnytteressourcernemereoptimaltog effektivtsamtgiveborgerneenbedreserviceogmereværdiforpengene.enhedenskalsikre,atder erenrødtrådidedigitaleløsninger,sådeforskelligeinitiativerhængersammenpåtværsafkomf munen(silkeborgvalley,2012). 8af95

13 Del010 0Indledning0 4.2-Børn-og-Familie-&-Familiesektionen- SomenunderafdelingtilBørnogFamiliefindesFamiliesektionen,somharværetmedipilotprojekF tetogtestafsiko.familiesektionengiverrådgivning,støtteoghjælptilfamilierikommunen.det kanf.eks.væreiforbindelsemedbekymringerombørnstrivsel,kriser,mobning,skilsmisseeller andreproblemstillingersompåvirkerfamilien.ifamiliesektionensidderfamilierådgivere,socialf rådgivereogfamiliekonsulentersomallepåflereforskelligeniveauerharkontakttildetilknyttede familier.hverfamiliehartilknyttetenkontaktpersonfrafamiliesektionen,hvorigennemdenprif mære kommunikation foregår(familiesektionen,2015).kontaktogkommunikationforegårvia møder,efmails,digitalpost,telefonopkaldellerviasms. 4.3-Handicap-og-Psykiatri-&-PHKaktiv- IafdelingenHandicapogPsykiatriliggerSocialpsykiatriskCenter,somyderservicetilborgeremed sindslidelserisilkeborgkommune(socialpsykiatriskcenter,2015).centeretharenrækkeforskelf ligetilbudtilborgerneheriblandtdagfogbeskæftigelsestilbuddetphfaktiv,hvorfraudvalgtemedf arbejdereogborgereharværetmeditestfforløbetafsiko.phfaktiverettilbudtilpsykisksårbare mennesker,somalleharetmålomatkommetilbageiuddannelseellerpåarbejdsmarkedet.derer ca.50borgeretilknyttetialderen18årogopefter,hvorafdeflesteborgereeretstedi20 erne. Mange af borgerne er på kontanthjælp og har forskellige psykiske problemer (bilag H, 33F58F 35:21).Medarbejdereogborgereharenmegettætkontakt,oghverborgerertilknyttetenkonF taktperson som giver ekstra støtte i hverdagen. Det kan f.eks. være støtte til at skabe struktur i hverdagen,støttetilatbrydesocialisolationellerhjælptilatskabeenforståelseforegensituation og sygdom. Desuden er der også stor fokus på borgernes sundhed, motion og trivsel (PHFaktiv, 2015).NårborgerenikkeopholdersigiPHFaktivforegårderrigtigmegetkommunikationmellem kontaktpersonogborgeroversms. 9af95

14 Del020 0Metode0 Idetteafsnitvilafhandlingensmetodiskeovervejelserogvalg,somliggertilgrundforproduktion ogbearbejdningafempirisamtanalysemetodeblivegennemgået.tildettevilviindledningsvisbef skriveundersøgelsensformål,detvidenskabsteoretiskegrundlag,afhandlingensvidenproduktion ogindsamlingaflitteratur.hereftervilvisenærmerepåundersøgelsesdesignet,hvorviharvalgtat tage udgangspunkt i Kvale & Brinkmanns (2009) syv faser for en interviewundersøgelse, dog vil metodenikkeslaviskblivegennemgået,dafasernekunerbrugtsomenguidelineforarbejdet. Baggrunden for afhandlingen er en problemløsende undersøgelse af Silkeborg Kommunes mf governmentmellemmedarbejdereogborgere(andersen,2008).formåletmedundersøgelsenerat afdække,hvilkenværdisomdennuværendemfgovernmentserviceskaberformedarbejderneog borgernetilknyttetdetoafdelinger,dagfogbeskæftigelsestilbuddetphfaktivogfamiliesektionen, samt komme med forslag til, hvordan man kan lave et mfgovernment system som brugerne vil adoptere.voresundersøgelsebyggerpåbrugernesholdninger,erfaringerogviden,ogvilbliveindf samletviadenkvalitativemetode,oganalyseretpåbaggrundafteori. Del-2- -Metode- 5-Undersøgelsens-formål- 5.1-Videnskabsteoretisk-grundlag- Afhandlingens videnskabsteoretiske fundament danner rammen for valg af undersøgelsesdesign, metodesamtmådenhvorpåteoriogempirianalyseresoganvendesiafhandlingen.grundlæggende kanmananskuedenvidenskabsteoretiskemetodologiudfratrebegreber;ontologi,epistemologi ogmetode(andersen,2007). Idetontologiskeperspektivbekenderviostilkritiskrealisme,ogdetersåledesgennemdenneteoF retiskeforståelse,vianskuerverdenogvirkeligheden.kritiskrealismetagersitafsætigenstandsf feltetsontologi,somiafhandlingenersilkeborgkommunesmfgovernment.vedatanlæggeenkrif tiskrealistiskontologiskforståelsevedkendervi,atgenstandsfelteteksistereruafhængigtafvores videnomden,ogatderfindesenvirkelighed,somvikananalysere(andersen,2007).detbetyder, atmfgovernmentikkeerenkonstruktionsomerdesignetforvoresskyld,meneksistereruafhængf igtaf,omviundersøgerfeltetellerej.vedanalyseafmfgovernmentskarakteristikaopnåsderny viden,iforholdtilfeltet,hvilketbetyder,atdetbådeerstyrendeforafhandlingensepistemologi, altså hvilken viden der kan opnås, samt valg af metode til opnåelse af denne viden (Jespersen, 2013). 10af95

15 Del020 0Metode0 Kritiskrealismeansesforatvære etvidenskabsteoretiskoverbegreb (Jespersen,2013,p.171), som kan rumme mange forskellige videnskabsteoretiske positioner, da det i sidste ende er genf standsfeltets ontologi der er bestemmende for epistemologien (Jespersen, 2013). Idet mf governmentbyggerpårelationerborgereogmedarbejdereimellem,sesafhandlingensepistemolof giatliggeindenfordenhermeneutisketankegang,davoresvidenommfgovernmentopnåsviaen fortolkningafbrugernesoplevelser,holdningerogmeninger.vitilføjerhermedenhermeneutisk dimensiontildenkritiskerealisme,hvorvianerkenderindividetsmeningerogholdningersamtvof resegneforforståelser,somvisomundersøgerebesidder(andersen,2007).fortolkningerdermed uundværligiforholdtilatfrembringenyvideniafhandlingen(andersen,2007). AfhandlingensmetodisketilgangerogsåfunderetimFgovernmentsontologiogerenforudsætning foratopnåvidenskabeligvidenogresultater(jespersen,2013).viharvalgtatbenyttedenkvalitaf tive metode, da vi ønsker at afdække brugernes holdninger og intentioner i forhold til mf government. 5.2-Afhandlingens-videnproduktion- Dette afsnit vil beskrive tilgangen til undersøgelsesprocessen og den metodiske opbygning, med udgangspunktienderuds(1986)diamantmodelforvidensproduktionsprocessenshovedelementer ogarbejdsgange.diamantmodellenbeståraffiregrundelementersamtkoblingernemellemdisse (Andersen,2008).Viharvalgtatanvendediamantmodelleniopbygningenafafhandlingenforat sikre,atdererenklarsammenhængmellemproblemformuleringenogundersøgelsesspørgsmålef ne,denanvendteteoriogindsamledeempirisamtiforholdtildensamledekonklusion. DenførstekontaktmedSilkeborgKommuneblevetableretgennemenkollegaiSilkeborgerhvervsF rådsomsatteosiforbindelsemedjakobcaning,derpådettidspunktvardigitaliseringspilotidigif taliseringsenhedenhossilkeborgkommuneogigangmedudarbejdelsenafsiko.somindledende forarbejdeforetogvitoeksplorativeinterviewsmedjakobcaningforatfåmereinformationomf kringsikofprojektetsformål.dereftergikviigangmedatlaveetlitteraturstudie,baseretpåforf skelligerelevanteemnerogfaktoreriforholdtilmfgovernment,foratfindedetrettefokusforaff handlingen.denkonkreteproblemformuleringblevsåledesformuleretudfraensyntesemellem teoriogempiri. 11af95

16 Del020 0Metode0 SometledibesvarelsenafproblemformuleringenharviudarbejdetenanalyseoverdennuværenF demfgovernmentsituationisilkeborgkommune.derudoverharvivalgtattageudgangspunkti frameworks af Wang (2014) og Ohme (2014), som hver især belyser forskellige vinkler af mf government.vianvenderherdendeduktivetilgangtilatbesvareafhandlingensproblemformulef ring,hvorfordertagesudgangspunktiteorienforatkunnedragekonklusioneromkringadoptiof nenafmfgovernmentisilkeborgkommune(andersen,2008). NedenforharviillustreretEnderudsdiamantmodeliforholdtilsammenhængenmellemdeforskelF ligeelementeriafhandlingen.pileneimodellenviserdeelementersomindbyrdespåvirkerhinanf den,ogsomskalstemmeoverensiforholdtilopgavensvidensproduktion(andersen,2008). Figur4:EnderudsvidenproduktionsmodelFkilde:egentilvirkning,Andersen Indsamling-af-litteratur AfhandlingensteoretiskefundamenttagerafsætietlitteraturstudiebaseretpåforskelligerelevanF teemnerogfaktoreriforholdtilmfgovernment.udvælgelsenaflitteraturensketevedsøgningerpå databasenscopusogpåaulibrary,somhjalposmedatindsnævreteorienogemnetforafhandlinf gen.deførstesøgningervarmegetoverordnede,oghandledeomatfåengenerelvidenindenfor emnet.efterhåndensomvikommereogmereindiemnetgavdetosenbedreforståelsefor,hvilke ordviskullesøgepåforatfinderelevanteartikler.herefterblevalleumiddelbartrelevantetekster gemtogkategoriseretudfravalgteoverordnedefaktoreriforholdtilafhandlingensfokuspunkter såsom efgovernment, mfgovernment, tillid, værdi, risici m.m. I arbejdet med at sortere og holde 12af95

17 Del020 0Metode0 styrpådemangeforskelligekilderbrugteviværktøjetrefworks,somgavosetoverblikoverden litteratur,somvihavdeindsamlet.efterdenførsteumiddelbarelitteratursøgning,blevfokusindf snævretogdefundneartiklerblevyderligerekategoriseret.detsketevedatlæsealledefundnearf tiklersabstractigennem,ogvurdereomartiklenvar relevant, måskerelevant eller irrelevant. Vedderelevanteartiklerlavedevienkædesøgning,hvorvisøgtepåartiklernesreferenceFoglitteF raturlisteforatkommeyderligereetleddyberenediteorien.hervedkomderendelnyeartiklertil voresartikelsamling,derogsåblevvurderetudfraovenståendebeskrevnekategorier.artiklerne blevherefteropdeltikategorierefteremner,somvilæsteoglavedeudførligeresumérafdetekf ster,somvihavdevurderetrelevante.udvælgelsenafdebærendeteorieriafhandlingenblevforef tagetudfralitteraturstudietogmedafsætiproblemfeltetogbaggrundsinterviewene.viharsåledes nøje udvalgt de teorier og frameworks, som vi mener på bedst mulig måde kan danne et stærkt fundamentforafhandlingen. 5.4-Undersøgelsesdesign-- Afhandlingen er udarbejdet som et singlefcasestudie, hvor Silkeborg Kommunes mfgovernment undersøgesudfrawang(2014)ogohmes(2014)frameworks.detoforskerehargennemkvantitaf tivestudieridentificeretenrækkefaktorer,somharindflydelsepåbrugenafmfgovernment.iaff handlingen vil resultaterne af disse studier blive anvendt som analyserammeforatundersøge,i hvilkenudstrækningdissefaktorerpåvirkersilkeborgkommunesmfgovernment.viønskerderfor ikkeattestedeforskelligesammenhængeogkausalitetmellemfaktorerneiteorierne,menistedet undersøge,hvordanfaktorernebliverpåvirket.vibrugerdenkvalitativemetodetilatgåidybden medcasensamtindfangedetaljerogkompleksitetomemnetpåbaggrundafentolkningafresponf denternessvar.metodenharsinklarestyrkeiatgiverumtilindividetoggennemsamtalenlæreinf terviewpersonen bedre at kende for at få viden om deres oplevelser, følelser, holdninger og den verdendeleveri(kvale&brinkmann,2009).såledesharviunderempiriindsamlingenspurgtind tildeforskelligefaktorer,somoptræderidetoteorier,menikkepåenmådesåresultaternekan måleskvantitativt.viomsætterdermedvidenfradetoteorieroganvenderdetpådenkonkretecaf se.detteindebæreentilpasningogfortolkningafdeanvendteteorier,daviikkeblotkantageden enkelteteoriogomsættedendirektetilcasensproblemstillinger.pådenandensidebetyderdet også,atdenvidenvifrembringerharenlavgradafgeneraliserbarhed,dadererstorforskelpåudf faldet,iforholdtilhvemmantalermed,oghvilkeafdelingerdissepersonerertilknyttetikommuf nen.viharmeddisseovervejelserinmentevalgtatanvendetoforskelligetyperafkvalitativemef toder:fireustruktureredeeksplorativeinterviewsogottesemifstruktureredeinterviews. 13af95

18 5.5-Udvælgelse-af-respondenter-- UdvælgelsenogkontaktentilinterviewpersonerneblevforetagetisamarbejdemedJakobCaning, projektlederforpilotprojektetsiko.hanharværetvoresprimærekontaktpersongennemprojekf tet,ogharhjulpetosmedbaggrundsvidenomsiko.respondenternetildeprimæreinterviewskan delesopitokategorier,hvordenenegruppeblevudvalgtpåbaggrundafderesdeltagelseisikof projektetogdenandenforderesvidenpåetmerestrategiskniveauomkringdigitaliseringenafsilf keborgkommuneskommunikationsamtbrugenafmfgovernment $Første$respondentgruppe$ DenførsterespondentgruppeerudvalgtpåbaggrundafderesdeltagelseitestFforløbetafSIKOog bestodaftomedarbejdereogtreborgerefrahenholdsvisdagfogbeskæftigelsestilbuddetphfaktiv og Familiesektionen. Her var fokus at undersøge brugernes oplevelser, holdninger og meninger meddennuværendemfgovernmentsamtmedenfremtidigmfgovernmentløsningsomf.eks.siko. DetførsteprimæreinterviewvarmedBetinaSørensen,someransatvedPHFaktivogerkontaktF personforomkring10borgere.isinhverdagsomkontaktpersonbrugerhunmegetsmsfbeskeder tilatkommunikeremeddeborgere,somertilknyttettilbuddet.betinasørgedeforatfåarrangeret, atvikunneintervieweborgernemaleneogkaspersombeggeertilknyttetphfaktiv.malenepå26 årsendermangesmsfbeskedertilsinkontaktperson,betinasørensen,somhunbrugersomenstor støtteihverdagen.maleneliderafforskelligepsykiskelidelserogharbl.a.diagnosernedepressiv, evasivogdependentpersonlighedsforstyrrelser,somgør,athunikkekanklareetalmindeligtarf bejde,ermegetsensitivogafhængigafandre(bilagj,02:16f04:45).hunbeskriverdetselv,somat hunerfødtudenenbrugsanvisningtillivet,hvilketbetyder,athunskallæreatfåetlivtilatfungef reogfindeudaf,hvordanmanskalgebærdesigsammenmedandre(bilagj,02:16f04:45).densidf steinterviewpersonfraphfaktivvarkasperpå24år,sompågrundafsinepsykiskelidelsedagligt harsmsfkontaktmedsinkontaktpersonchristiandolberg.kasperbrugerchristiansomenhjælpi hverdageniforholdtil,hvordanmanskalagereogopføresigoverforandre(bilagk,01:26f01:45). DerefterinterviewedeviVinnieNielsen,somerfamilierådgivervedFamiliesektioneniSilkeborg Kommune.Vinniesjobbeståriathjælpeudsattefamiliermedbl.a.trivsel,skoleskiftellersommægF lermellemuenigeforældre,ogherbliversmsbrugtsometnyttigtværktøj.vinniesatteosiforbinf delselinda,somer46år,borgerogkontanthjælpsmodtagerisilkeborgkommune.lindaoghenf des fire børn er tilknyttet Familiesektionen og får hjælp og støtte i hverdagen da hun har været igennemmangesværetingmedbl.a.børneneogsineksmand.hunbrugeroftesmsikommunikatif onenmedsinfamilierådgiver,vinnienielsen,somerfamilienskontaktperson. 14af95

19 Del020 0Metode $Anden$respondentgruppe$ DenandenrespondentgruppebestodaffolkfraSilkeborgKommunesdigitaliseringsenhedsamtleF derefrahenholdsvisphfaktivogfamiliesektionen.hervarfokuspå,atfåmerevidenomsilkeborg KommunesdigitaliseringsprocessamtbrugenafmFgovernmentidetoafdelingerpåetstrategisk niveau. DetførsteprimæreinterviewidennerespondentgruppevaretsamletinterviewmedHeidiDuusog JakobCaningfraDigitaliseringsenhedeniSilkeborgKommune.DevedbeggemegetomSilkeborg KommunesdigitaliseringsprocesogerdesudentovholderogprojektansvarligeforSIKO.Detnæste interviewvarettelefoninterviewmedlonepetersen,somersektionslederforfamiliesektioneni SilkeborgKommune.Hunharansvaretforkommunensindsatsoverforudsatteogsårbarebørnog ungesamtstyringogudviklingafområdetsomomfatterstøttetil850børnogungegennemca.100 ansatte.detsidsteinterviewvarettelefoninterviewmedjacobbusk,områdelederforphfaktiv.jaf cobbuskerarbejdsmiljølederforsinemedarbejdereogharderfordetoverordnedeansvarforat kommunikationenmellemmedarbejdereogborgereiphfaktivleveroptildegældenderetningslinf jeroglovgivning. 5.6-Interviewprocessen- Idetteafsnitvilselveforløbetafvoresundersøgelseoginterviewprocesblivebeskrevet,herunder deførsteustruktureredebaggrundsinterviewogdeprimæresemifstruktureredeinterviews $Baggrundsinterviews$ Sometlediarbejdetmedproblemformuleringenforetogvienrækkeustruktureredeeksplorative interviewsmedjakobcaning.detførstetelefoninterviewvarmegetløst,mengavosetgodtindblik i,hvadsikogikudpå,oghvilkeproblemersilkeborgkommuneståroverforiforholdtilmf government(bilagc).derefterhavdevietopfølgendemøde,hvorvibesøgtejakobcaningpåhans kontor(bilagd).herblevsikofprojektetforklaretmeredetaljeret,ogviblevsatgrundigtindiprof jektetsstrategiogformål.derudoverfikviogsåinformationom,hvordanselveappenfungerede,og vifikudleveretdenudarbejdedeprojektbeskrivelse(bilaga).istartenaffebruar2015havdeviet kortustrukturerettelefoninterviewmedbetinasørensenfraphfaktiv,hvorhunkortfortalteom PHFaktivogderesbrugafsms(BilagE).Islutningenaffebruar2015havdeviendnuetustruktureF rettelefoninterviewmedjakobcaningsomenopfølgningpå,hvordansikofprojektetvarforløbet indtilvidere(bilagf). 15af95

20 Del020 0Metode0 Vihavdeikketilnogenafbaggrundsintervieweneenspørgeguide,menblotnogleoverordnedeemF nerogtemaer,somvivillekommeindpå.derforforløbsamtalerneheltnaturligt,ogenspørgef rammemedfastdefineredespørgsmålvillehaveværetenbegrænsning.interviewenekanderfor karakteriseressomeksplorativeinterviews,dadissemerehavdeformsomsamtalerendegentlige interviews(andersen,2008).iforholdtilkvaleogbrinkmannssyvfaserudgjordedissebaggrundsf interviews sammen med litteraturstudietdenførstefase,tematiseringen,somdannedeafsætfor udarbejdelsenafdenvidereundersøgelse(kvale&brinkmann,2009) $Primære$interviews$ TildeprimæreinterviewsudarbejdedevisemiFstruktureredeinterviewguidesmedspørgsmålog overordnedetemaer,somvarstyrendeforinterviewenesforløb.vivalgtedenneinterviewformfor atfåenstrukturiindholdetsamtsikreatvispurgteindtilallefaktorerideudvalgteframeworks. Dervardogstadigmulighedforatændreogtilpassespørgsmåleneundervejs,altafhængigafden enkelterespondentsudtalelserogsåledesværeåbneoverfornyeogoverraskendeinformationer, somrespondenternekunnegiveos(kvale&brinkmann,2009;andersen,2008).derudoverfandt viudaf,hvilkespørgsmålsomvirkede,oghvilkesomikkegjorde,samthvordanviskulleformulere spørgsmålene.vilærtederforiløbetafinterviewene,hvordanvikunneopnåstørstmuligindsigti interviewpersonernesholdningerogvidenomemnet,hvorvedvoreshermeneutisketilgangkomi spil. Interviewprocessen-i-første-respondentgruppe- Idenførsterespondentgruppe,medmedarbejderneogborgernefradetoafdelinger,varspørgsmåF lene hovedsageligt omhandlende interviewpersonernesoplevelse af mfgovernment for at få en dybdeirespondenternessvar.detbetød,atvihartolketpåwang(2014)ogohmes(2014)faktorer ogtilpassetspørgsmåleneiinterviewguidensådebelystedeforskelligeaspekterfraflerevinkler. Videltederforinterviewguideneopitreoverordnedetemaer:Genereldigitalkommunikation,smsF kommunikation og appfkommunikation/siko. Det første tema om brugernes generelle digitale kommunikationskullegiveosenforståelsefor,hvilkemedierinterviewpersonernebrugteoghvorf for.underdetandettemaspurgteviindtilbrugernesanvendelse,holdningerogoplevelsermed dennuværendemfgovernmentserviceforatindrammeogbelysedeforskelligefaktoreriwangs (2014)framework.UnderdetsidstetemaomappFkommunikationspurgteviindtildereserfarinF ger,holdninger,udfordringer,oplevelsermedbrugenafsiko,ogintentiontilatvilleanvendeetnyt 16af95

21 Del020 0Metode0 appfbaseretmfgovernmentsystem.vivalgteatdifferentieredeenkeltespørgsmåltildetointeresf sentgrupper,hvormedinterviewguideneikkeblevheltens(bilagpogq). Indenviigangsatteinterviewene,havdeviendeletiskeovervejelseromatfåskabtentryginterF viewsituationmedisærdesocialtudsatteborgere,somerikontaktmedsilkeborgkommune.dette harbetydet,atvivarmegetopmærksommepåmådenattilgåinterviewpersonernepåforatvise gensidigforståelse,interesseogskabeenrelationtildem.detbetød,atvibl.a.spurgteindtil,hvad Malenehavdelavetafkreativetingihuset,hvorefterhunvisteosbillederafforskelligehæklede tingsomhunhavdelavet.iforholdtilinterviewetmedkaspertaltevibl.a.omhanshobbyindenfor programmeringogfejlfindingisoftwareindeninterviewetgikigang.detvarvigtigt,atbådemalef neogkasperføltesiggodttilpasseiinterviewsituationen,ogikkeføltesigintimideretellerutrygge vedattalemedos.vigjordedetmegettydeligt,atdetvardemdervareksperternepåundersøgelf sesområdet,ogatdetvarderesviden,observationerogbrugafsmsogsiko,somvarvigtigiforf hold til at undgå en alt for stor asymmetri i magtforholdet mellem os som interviewer og interf viewpersonerne(kvale&brinkmann,2009).specieltmalenevarmegetnervøsførinterviewetog havdederforsinkontaktperson,betinasørensen,med,dadetgavhendeekstratryghed.iforhold tilinterviewetmedlindavarderikkepåsammemådebehovforatopbyggeenrelationindenselve interviewet.vivardogstadigmegettydeligeomkringformåletmedinterviewet,samtatderhverf kenvarnoglerigtigeellerforkertesvarpåspørgsmålene. Interviewprocessen-for-den-anden-respondentgruppe- Interviewenemeddenandenrespondentgruppehavdetilformålatgiveempiritilcasebeskrivelsen ogsituationsanalysen.detvilsige,informationomdigitaliseringenisilkeborgkommune,deresnuf værendemfgovernmentogfremtidigemulighedersamtafdelingernesbrugafmfgovernmentpået strategiskniveau. InterviewguidentilinterviewetmedHeidiDuusogJakobCaningvaropdeltifireoverordnedeteF maer: Generelle kommunikationskanaler, digitalisering, smsfkommunikationen og appfkomf munikation/siko(bilago).vilavedeinterviewetsometduointerview,hvorheididuusogjakob Caning supplerede hinanden undervejs og ofte kom med uddybende forklaringer på hinandens svar.heididuusvidstemestomdigitaliseringenafsilkeborgkommuneskommunikation,mensjaf kobcaninghavdemestvidenomsiko,ogdetvarderforenstorfordelatinterviewebeggepåén gang,dadetgavforskelligeaspekterogperspektiver(bilagg). 17af95

22 Del020 0Metode0 Spørgsmålene til interviewene med sektionsleder Lone Petersen og områdeleder Jacob Busk var ogsåpåetmereoverordnetplanmedtemaerne:smsfkommunikation,siko,overvågning,sikkerf hedogandredigitalekommunikationsformer(bilagrogs).(dervardogenlillenuanceforskelpå detointerviewguides,davi,påbaggrundafdeandregennemførteinterviews,havdeopdaget,at dervarstorforskelpå,hvordanafdelingernebrugtemfgovernment.beggeinterviewsblevforetaf getviatelefonen,hvilketvivurderede,ikkehavdenogenindflydelsepåudfaldet,daspørgsmålene varafmerestrategiskkarakter. 5.70Efterbehandling0af0data0- De semistrukturerede interviews blev først transskriberet og derefter kodet. Transskriberingen blevudarbejdetpåbaggrundafdetoptagedemateriale,daviønskedeatoversættedenindsamlede empiri til tekst (bilag GFN). Vi er her opmærksomme på at transskriptionen aldrig er en neutral grunddata,menatderaltidforekommerenudvælgelseogfortolkningafinterviewene.viharikke foretageten100procentdirektetransskriberingafdetsagte,oginformationersomtonefald,pauf serogtøvendeudtryksom øhh ersåledesudeladt(kvale&brinkmann,2009;harboe,2011). Alleinterviewpersoner,someransatvedSilkeborgKommune,ernævntmedbådefornavnogefF ternavnidettransskriberedemateriale,hvorimodborgernekunernævntmedfornavn.dervarikf kenogenafinterviewpersonerne,somønskedeatværeanonyme,menvihardogafetiskeårsager valgtkunatnævneborgernevedfornavn,daviikkeharnogetønskeomatudstilledem.derudover harviitransskriberingenikkeskelnetmellemhvemafos,derstillededetenkeltespørgsmål,og derforfremstårviidettransskriberedematerialesoméninterviewenhed,idetvisuppleredehinf anden undervejs. Vi har endvidere udeladt vores tilkendegivende ord såsom mmmh og jaa. Hvert spørgsmål og svar har en samlet tidsangivelse, som viser, hvor langt inde i interviewet spørgsmåletblevstillet,samthvorlangtiddettoginterviewpersonenatsvarepådettespørgsmål. DetteergjortforhurtigereatkunneslåopidetoptagedematerialesamtforatgørevoreshenvisF ningertildettransskriberedeianalysenmerepræcis. Deustruktureredeinterviewserikketransskriberet,dadisseikkeblevoptaget.DerimodharviudF arbejdetetreferattilhverafdisseudfranotatervitogundervejsiinterviewene.grundentildette er,atdisseinterviewsvareksplorativeogskullebrugestilatgiveosbaggrundsvidenomkringemf netogsikofprojektet(bilagcff). 18af95

23 Del020 0Metode0 Medudgangspunktidettransskriberedematerialeogreferaterneafdeustruktureredeinterviews benyttedevinvivosomkodningsværktøjforatkategorisere,strukturereoggennemarbejdevores data(harboe,2006).viforetogenbegrebsstyretkodningafintervieweneiførsterespondentgrupf pe,davipåforhåndhavdekategoriseretnodesudfrafaktorerneihenholdsviswangs(2014)og Ohmes(2014)frameworks.KodningafintervieweneiandenrespondentgruppevarmeredatastyF ret,daviundervejsiprocessenoprettedenodes. 5.80Udfordringer0i0undersøgelsen- Sombeskrevetiafsnit5.5ernogleafinterviewpersonernesocialtudsatteborgere,somviharskulF letagesærlighensyntil.detkunnederforværesværtatfåettilstrækkeligtsvarpåspørgsmålene, fordideblevutryggevedformangeopfølgendespørgsmål,ogvivilleikkepressedemtilatsvare. Vioplevede,isærunderinterviewetmedMalene,atsvarenepåvoresspørgsmålblevmegetkorte ogoftekunet ja eller nej.hvisvispurgtemereindtilhvorfor,hvordanellerhvaddethavdeaf betydning,varhendessvarmangegange,atdetkunnehunikkehuske,ellerdetvidstehunikke.vi kunnemærkeunderinterviewet,atviskullepassepåikkeatpressehendeformegetiforholdtilen uddybning,fordihunlodsigpåvirkeaf,hvadhuntroedevigernevillehøre.derudovergjordebetif nasørensenosopmærksompå,atmaleneikkefortalteosalt,dadervarmeget,sommalenehavde sagttilbetinaombrugenafsmsogsiko,somhunikkefortalteosunderinterviewet.dettekan skyldes,atfemminuttersrelationsskabendehyggesnakikkekangøredetopfordentryghed,hun hartilf.eks.betina,ogderforkanviikkeregnemed,athunvillefortælleosalt,hvadhunfølerog mener. DerudoveroplevedeviogsånogleproblemeriforholdtiltestforløbetafSIKO,daderidenrelativ korte testperiode ikke blev sendt ret mange beskeder via SIKO mellem de adspurgte borgere og medarbejdere.detteskyldes,atderkunvarvalgténtestmåned,februar,somerenkortmåned med vinterferie inkluderet. Linda havde sendt og modtaget 4F5 beskeder fra Familiesektionen, menskasperogmalenehavdebrugtsikolidtmeremeddereskontaktpersoner.derudovervarder megetfådeltagere,somhavdeværetmedtilattestesiko.derforblevvoresrespondentgruppeogf såforholdsvislille,mendogvurderesdenstornoktilatgiveetnuanceretdybdegåendebilledeaf brugernesholdningerogoplevelseriforholdtilmfgovernmentidetoafdelinger. ViudarbejdedeisamarbejdemedJakobCaningetspørgeskemavedprojektetsstart.Detvarønsket frasilkeborgkommune,atspørgeskemaetskulleliggetilgrundforenviderevurderingaf,udvikf lingenafenmfgovernmentapp(bilagb).udarbejdelsenafspørgeskemaetblevbesluttetpåbagf 19af95

24 Del020 0Metode0 grundafendeltagergruppepå20medarbejdereog20borgere,mendettetalblevreducerettilblot 8medarbejdereog8borgere,datestenskulleeksekveres.Medsåfårespondenterogblot5besvaF relserframedarbejdereog3besvarelserfraborgere,varderingenstatiskedataatarbejdevidere med,ogderforikkeettilstrækkeligstatistiskgrundlagforatanvendedenkvantitativeundersøgelf seivoresafhandling.derforharvikunbrugtdekommentarer,somfremgikispørgeskemaunderf søgelse,somdervedbrugeskvalitativt. 5.90Troværdighed0og0metodisk0refleksion- Medafsætidetvalgtevidenskabsteoretiskegrundlag,harvisomundersøgerestorindflydelsepå udfaldetafdenindsamledeempiri,dadetempiriskematerialestroværdighed,resultaterogkonf klusionererbaseretpåvoressubjektivefortolkningerafdetsagte(kvale&brinkmann,2009).på denmådefortolkervisomundersøgervoresempiriproduktionogtræffertilfogfravalgsompræf gerdatamaterialet.derforvardetvigtigtatfåformuleretformåletforvoresundersøgelsesomførst og fremmest er at forstå frem for at forklare og illustrere situationer i stedet for at generalisere (Kvale&Brinkmann,2009).ForatgøreresultaternereproducerbareogpålideligeharvifulgtprinF cippetomintersubjektivitet,hvorviharsøgtatbeskrivedeanvendtemetoderpåenveldefineret mådesamtskabeenoverskueligstrukturpådenindsamledeempiri,såledesatforskningsresultaf terne er tilgængelige og forekommer genkendelige, forståelige og troværdige for andre (Kvale & Brinkmann,2009;Rasmussen&Østergaard,2002).Vedattransskriberedeoptagedeinterviewsog erkendevoresbegrænsninger,forbeholdogvalgiforbindelsemedteori,metodeoganalysemener vi,atundersøgelsenharenvæsentligautenticitetoggennemsigtighed Analysemetode0- Iafhandlingensanalysetagesudgangspunktidenindsamledeempiriogdenudvalgteteori.IsituaF tionsanalysen har den datastyrede kodning været byggesten for analyseresultaterne. Derfor har empirienbestemt,hvadderskulleværestyrendeforanalysen,oghvorfokusharskulleligge. Vi har tilpasset de udvalgte frameworks fra henholdsvis Wang (2014) og Ohme (2014) til vores kvalitativemetodevedatindrammedeidentificeredefaktorergennembegrebsstyretkodningenaf empirien.analysenharderforfokuseretpådetkodedematerialemedbrugernessvarogudtalelser, ogudfradissegåetidybdenmedhverenkeltfaktor. 20af95

25 Begge frameworks har udelukkende fokus på brugerne af mfgovernment som værende ikkef offentligeinteressenter,ogdermednegligeresdeoffentligeansatte,somogsåsenderogmodtager dataietmfgovernmentsystem.vihariafhandlingenvalgtatmedtagebådemedarbejdereogborf geresombrugereafmfgovernment,hvorforvieropmærksommepå,atbrugerneharforskelligeinf teresser.derforerfaktorerneogsåforskelligealtefter,hvilkenbrugergruppesominterviewes,og bliversåledesbehandletsærskilt.viharidensammenhængvalgtatlavenoglemodificeringerog tilpasninger, i forhold til at anvende modellerne i analysen af medarbejdernes brug af mf government, og vendt teorierne mod kommunen og kommunens medarbejdere. Det betyder at medarbejdernes(trust(in(agentsessomtillidtilsilkeborgkommunesogmedarbejdernesegneevf ner til at levere værdi til borgerne, og trust( in( governmentsessommedarbejdernestillidtil,at kommunenstøtterdemimåden,hvorpådebrugermfgovernment.viharderforikkebrugtwangs (2014)teoriogfaktorerpåheltsammemådeianalysenafborgernesomianalysenafmedarbejF derne. OgsåOhmes(2014)frameworkharkrævettilpasningeriforholdtilathåndterekommunensmedF arbejderesomenbrugergruppeafmfgovernment.faktorensocial(risksesianalysenafmedarbejf dernesomrisikoenforatblivemisforståetiforholdtilsinfaglighed.detvilsigemedarbejdernes bekymringforatblivefejlfortolketafandre.derudoverharvitilpassetsubjective(norm,såviunder dennefaktorharkiggetpåmedarbejdernesbekymringerforatsmartphonefmedietkanskabeen udelukkelseafbestemteborgergrupper.endvidereharviibeggeanalyservalgtatslådetoafsnit omsocial(riskogsubjective(normsammen,dadetoafsnitogsåiohmes(2014)teorierforbundet medhinanden.undermedarbejdernesattitude(towards(e7governmentharvitagetudgangspunkti de kommunikationskanaler,sommedarbejderneanvenderforatskabedialogmedborgerneog dermedikkesilkeborgkommunesgenerelleefgovernmentsystem.vibrugerderforohmes(2014) frameworklidtanderledesendbeskrevetiafsnit8. 21af95

26 Del030 0Teori0 Del-3- -Teori- DetteafsniterbyggetopeftertragtmodellenforatkunnegiveenhelhedsforståelseafdetteoretiF skefundament.derforbeskrivesførstdenstigendeoffentligedigitalisering,somhardannetgrundf lagforførstelectronicgovernmentogsidenhenmobilegovernment,oghargjortdetmuligtfordet offentlige at udnytte elektroniske kommunikationskanaler til borgerne. Detrebegreberharstor betydningforafhandlingensfokusoggiverenforståelsefordevalgteframeworkssomanvendestil atbesvareproblemformuleringen. DetførsteframeworkerudvikletafWang(2014),ogbeskriverbrugernesopfattedeværdiiforhold tiletspecifiktmfgovernmentsystem,deralleredeeribrug.iafhandlingenvilwangs(2014)fraf meworkderforblivebrugttilatanalyseresilkeborgkommunesnuværendemfgovernmentløsning foratfindefremtil,hvilkenværdibrugernetillæggersystemet.dernæstvilframeworket,udviklet afohme(2014),brugestilatanalyserepreffasenafetmfgovernmentsystemogdermedbrugernes holdningogintentiontilatanvendeenkommunikationsapp.wang(2014)ogohmes(2014)teorier komplementerersåledeshinandeniforholdtil,hvilkefaktorerderpåvirkerbrugernesanvendelse afetnytmfgovernmentsystem.deterderforikkedækkendekunatfokuserepåfaktorer,derpåf virkerbrugernesintentiontilatanvendeetmfgovernmentsystem,dadeterbrugernesværdiopfatf telse,somskaberdenvedvarendebrugafsystemet. 6-Digitaliseringen-af-offentlige-ydelser-- Detoffentligekommunikerermegetmedderesinteressenter,detvilsigemedbådevirksomheder, borgerogderesegneansatte(finansministeriet,klogdanskeregioner,2011).deterderforvigf tigt,atdetoffentligeholdersigopdateretmeddendigitaleudviklingogbenyttersigafdekommuf nikationskanaler, som deres interessenteranvenderientravlhverdag.mangedanskerebruger f.eks.derescomputere,mobiltelefoneroginternettethverdag,ogdethargivetdetoffentligenye mulighederforatkommunikereoginterageremedborgerne.dettehartransformerethelerelatiof nenmellemborgerne,virksomhederneogdenoffentligesektor(archer,2010;finansministeriet, KLogDanskeRegioner,2011).Somendelafdenoffentligedigitaliseringsstrategi2011F2015,blev detfrad.1.november2014obligatoriskforalleborgereatmodtagepostfradetoffentligedigitalt.i løbetaf2015ermålsætningenat80pct.afborgerneskommunikationmeddetoffentligeskalforef gådigitalt.detvilsige,atderpåflereområdervilbliveindførtobligatoriskdigitalselvbetjeningog flere services vil blive tilgængelige for mobiltelefoner og tablets (WijasFJensen, 2014). EF governmenterderforenvigtigdelafdigitaliseringenafdeoffentligesydelser. 22af95

27 Del030 0Teori0 egovernmentisdefinedasthetransformationofgovernmentworkthroughtheuseofwiredinforf mationcommunicationtechnologies(icts),suchasthewiredinternet,forfasterdeliveryofgof vernmental services to constituents [...] and to improve government efficiency, effectiveness, transparencyandaccountability. (AlFkhamayseh&Lawrence,2011,p.27) ViharvalgtattageudgangspunktidennebeskrivelseafeFgovernment,dadendækkerdetgenerelF le billede i litteraturen. Dette ses både i ElFKiki, Lawrence &Steeles(2005)beskrivelseafeF governmentsom; theprovisionofgovernmentservicesthroughtheuseofinformationandcomf municationtechnologies (p.1),ogitrimi&shengs(2008)beskrivelseafefgovernmentsom; the useofwiredfinternettechnologybypublicfsectororganizationstobetterdelivertheirservicesand improvetheirefficiency (p.54).alletredefinitionerpåefgovernmentkarakteriserereneffektivif seringogforbedringafdetoffentligesydelsergennembrugenafinternettet.dogerdefinitionerne ogsåmegetgenerelle,oggiverderforikkenogenretningslinjer,begrænsningerellerrestriktioner om,hvilkenenhedellermediemanskalbrugeforatfåadgangtilinternettetogdetoffentligesserf vicesogydelser(shareef,2012).definitionernefavnerderformegetbredt. 6.1-Electronic-government- Electronic( Government, som også går under forkortelsen e7government, defineres, ifølge AlF khamayseh&lawrence(2011),somtransformationenafdetoffentligesarbejdegennembrugafinf formationsfogkommunikationsteknologier(ikt)såsominternettet.debeskriver,atbrugenafikt skaberenhurtigereleveringafoffentligeydelsertilinteressenterneforderigennematopnåenmef reeffektiv,transparentogansvarligoffentligsektor,somgiverstørrechanceforbrugerinvolvering. 6.2-Mobile-government- Idesenereårharmobiltelefonenvundetstørreogstørreindpashosdenenkelteborger(Archer, 2010).Undersøgelserviser,atmobiltelefonererdenteknologi,somerblevetadopteretafbrugerne hurtigstogerdenmestpopulæreogudbredtepersonligeteknologiiverden(oecd,2011).ifølge enundersøgelselavetafituworldtelecommunication/ictindicatorsdatabase,har90pct.afverf densbefolkningadgangtilmobilnetværk(oecd,2011),sådeterderforenteknologi,somnårudtil mangebefolkningsgrupper.derudoverspillermobiltelefonerogsåenstorrolleiforholdtilbrugerf nesadgangtilinternettet.idanmarkerandelenafmobiltelefonbrugere,somgårpåinternettetvia mobiltelefonenstegetfra9pct.i2008til70pct.i2014,ogerderfordenmestudbredtemobilfunkf tionnæsteftersms(wijasfjensen,2014).talleterdoglangthøjereblandtde16f34årige,hvor83 pct.dagligtbrugermobilentilnetadgang(wijasfjensen,2014).derudovererdanskerneførendei 23af95

28 Del030 0Teori0 EU,nårdetgælderonlinekontaktmedoffentligemyndigheder.Herhar81pct.afdanskernemelF lem16og74årbesøgtdeoffentligemyndighedershjemmesider(wijasfjensen,2014). UdviklingogudbredelsenafmobilekommunikationsteknologiergiverdermeddetoffentligemuF lighedforathenvendesigtilborgerneviamobilteknologiogomvendt.idanmarkerdenoffentlige sektorderforogsåbegyndtatbenyttesigafmfgovernment,dademobilekommunikationsteknolof gier,sometmiddeltilatskabedialogogborgerinvolvering,giverstorværdi(oecd,2011;bilaga). Forskningtyderenddapå,atdetoffentligesbrugafmobilekanalertilatinterageremedborgerne ogdermedinddrageborgerneibeslutningsprocessen,harenpositivindvirkningogeffektpåtillid samtopfattelsenafdetoffentligeslydhørhed(oecd,2011).desudenkanbrugenafmobilekanaler føretiløgetborgerdeltagelse,somigenkangøredetlettereatudarbejdeoggennemførepolitikker, derførertilbedreresultater.derforkanmfgovernmentresultereietforbedretbilledeafdetoffentf ligesoperationer(oecd,2011). Ohme(2014)beskriverisintekst The(acceptance(of(mobile(government(from(a(citizens (perspective:( Identifying(perceived(risks(and(perceived(benefits, hvordanmfgovernmentharforandretsiggennem tiden,oghvordandentidligemfgovernmentudelukkendevarbaseretpåsmsfkommunikationfra detoffentlige,menatmfgovernmentidagerdefineretsommobileservices,dertilbydesafdetoff fentlige og bruges af borgerne i form af specielle applikationer(apps)udviklettilatanvendepå mobileenhedervedhjælpafmobiltinternet(ohme,2014,p.299).hanmenerderforatderersket en udvikling i definitionen af mfgovernment fra udelukkende at være baseret på smsf kommunikation,hvorinformationersendesviadetnormaletelefonnetværktilfortrinsvisatvære kommunikationviaapplikationer(apps),somfungererviainternettet.denneforskelpåtidligog senmfgovernmenterdogikkenogetalfkhamayseh&lawrence(2011)betragtersomrelevanti deresdefinitionpåmfgovernment.selvomdekunbrugerordet applications ideresdefinitionen på mfgovernment, betragter de alligevel stadig også sms som en mfgovernment service (AlF khamayseh&lawrence,2011,p.28). MFgovernmentisastrategicsystemthatextendsstationaryeFgovernmentsystemstoenableinteF roperabilitywithheterogeneouswirelessandmobiletechnologiesthroughapplicationsforconstif tuents(governments,employees,business,andcitizens).thisallowsthemtointeractwithin/with theirgovernment(s)oranygovernmentregardlessoftimeandlocationandtoenhancethedelivery ofserviceinordertosupportgovernment soperationsanddecisionmaking,andtosupportconstif tuents businesswiththegovernment.(alfkhamayseh&lawrence,2011,p.28) 24af95

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Kapitel 1.0 - PROBLEM... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Problemfelt... 5. 1.3 Problemformulering... 7. 1.4 Arbejdsspørgsmål & forklaring...

Kapitel 1.0 - PROBLEM... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Problemfelt... 5. 1.3 Problemformulering... 7. 1.4 Arbejdsspørgsmål & forklaring... Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 - PROBLEM... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Arbejdsspørgsmål & forklaring... 7 1.5 Begrebsafklaring... 8 Kapitel 2.0 - METODE...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Telefoninterview med Christina Brøns Sund, kommunikationsmedarbejder ved Tønder Kommune. Torsdag den 28/2 kl. 15.30. De 7 faser af en interviewundersøgelse

Læs mere

Projekt om Københavns Musikteater

Projekt om Københavns Musikteater Projekt om Københavns Musikteater Spørgsmål og områder til første vejledning Vi har tænkt os at lave et redesign af Københavns Musikteaters hjemmeside med følgende undersider: o Forside o Forestillinger

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Ph.d. projekt

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Øvelser til forberedelse og bearbejdning af interviews. Vibeke Krag Skov Petersen, Frederiksborg Gymnasium & HF PROGRAM 1. Intro 2. FØR interviewet

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2 Hus: 22.1 Projekttitel: Offentlighed i TV2 - et spørgsmål om legitimitet Projektvejleder: Carina Saxlund Bischoff Gruppenr.: 2 Studerende:

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

VI HAR EN HJERNESKADE! PÅRØRENDEPERSPEKTIVER TO ÅR EFTER EN HJERNESKADE?

VI HAR EN HJERNESKADE! PÅRØRENDEPERSPEKTIVER TO ÅR EFTER EN HJERNESKADE? VI HAR EN HJERNESKADE! PÅRØRENDEPERSPEKTIVER TO ÅR EFTER EN HJERNESKADE? N E T V Æ R K S M Ø D E, S O C I A L S T Y R E L S E N D. 4. 3. 1 4 A A L B O R G U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R D E V

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Miljøøkonomiske ideer i en politisk virkelighed

Miljøøkonomiske ideer i en politisk virkelighed Miljøøkonomiske ideer i en politisk virkelighed af Lene Holm Pedersen Ph.d.-afhandling Institut for Statskundskab Københavns Universitet Maj 2003 Vejleder: Hanne Foss Hansen Indhold 1 Indledning og problemstillinger

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær 1.7 Metodevalg af undersøgelsen i projektet Der planlægges en undersøgelse, der inddrager både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data omfatter

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

INFORMATION LITERACY...1

INFORMATION LITERACY...1 Indholdsfortegnelse INFORMATION LITERACY...1 INDLEDNING...1 BESKRIVELSE AF INFORMATION LITERACY...2 INFORMATION LITERACY - EN PROCES...2 BIBLIOTEKET OG DETS LÅNERE...3 FORUDSÆTNINGER FOR INFORMATION LITERACY

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Hvordan oplever unge mødre en terapeutisk indsats. En fænomenologisk undersøgelse.

Hvordan oplever unge mødre en terapeutisk indsats. En fænomenologisk undersøgelse. 1 Hvordan oplever unge mødre en terapeutisk indsats En fænomenologisk undersøgelse. Afgangsprojekt November 2011 Den sociale diplomuddannelse Børn og Unge University College Lillebælt Den Sociale Højskole,

Læs mere

Literacy-pædagogik. 28. oktober 2013! Anders Skriver Jensen! DPU, Aarhus Universitet

Literacy-pædagogik. 28. oktober 2013! Anders Skriver Jensen! DPU, Aarhus Universitet Literacy-pædagogik 28. oktober 2013!! Anders Skriver Jensen! DPU, Aarhus Universitet!! [...] først og fremmest er læsning det vi gør når vi læser en fortløbende tekst i aviser, ugeblade eller bøger.

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

En genre og et værktøj til research

En genre og et værktøj til research Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til interview Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Hvis du har brug for at skaffe data og gå i dybden med en enkelt eller nogle få personers

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Frivilligheden på facebook

Frivilligheden på facebook Frivilligheden på facebook - Et stakeholderperspektiv på kommunikation af frivillighed Mathilde Kiær Larsen Studieretning: Cand.ling.merc. Virksomhedskommunikation Vejleder: Jette Eriksen-Benrós Afleveringsdato:

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Information til pilotkommuner om Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange

Information til pilotkommuner om Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange :\Users\b016403\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q86AXTON\Informationsmateriale_struktureret-elevsamarbejde_final.docx Dato 25. november 2015 Initialer Dorte Stage

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3. Hus: P11 Dansk projekttitel: Social arv og ungdomsuddannelser Engelsk projekttitel: Social heritage and education Projektvejleder: Gry

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt... 1 1.1 Overordnet emne og interesse... 1 1.2 Interessen opstod under en evaluering... 1 1.3 To forskellige interviewere, to forskellige interviewteknikker... 1 1.4

Læs mere

Indholdfortegnelse for bilag

Indholdfortegnelse for bilag Indholdfortegnelse for bilag Bilag 1: Kriterier for litteratursøgning... 2 Bilag 2: Screenshot Cinahl... 5 Bilag 3: Screenshot PsycInfo... 6 Bilag 4: Skriftligt interview med Sundhedstyrelsen... 7 Bilag

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Hvordan kan Unified Process (UP), C#-programmering og Relationelle databaser, blive brugt til udvikling og implementering af et enkeltbrugersystem?

Hvordan kan Unified Process (UP), C#-programmering og Relationelle databaser, blive brugt til udvikling og implementering af et enkeltbrugersystem? PROJEKTETABLERING - BILAG 2 Projektformulering Hvordan kan Unified Process (UP), C#-programmering og Relationelle databaser, blive brugt til udvikling og implementering af et enkeltbrugersystem? Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Specialundervisning!som!tidlig!indsats!i!matematik!

Specialundervisning!som!tidlig!indsats!i!matematik! Specialundervisningsomtidligindsatsimatematik LineHammer21109059 ProfessionsbachelorSpecialpædagogik1.April2014 Fagligvejleder:AnneBoyeHansen Pædagogiskvejleder:SusanneHvilshøj Antalanslag:72.486svarendetil27,9sider

Læs mere

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet:

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet: Smørhullet Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094 Velkommen til Smørhullet: Denne folder er tænkt som en introduktion til nye forældre og andre interesserede, dels for at give nogle vigtige oplysninger, men

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed

Tværfaglighed. i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed i socialt arbejde Oplæg om relationsprofessionernes faglighed og tværfaglighed v/morten Ejrnæs, Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Overvejelser på baggrund af

Læs mere

Ungeprojekt+2011+/+ en+analyse+af+kravfrihed+og+anerkendelse+i+socialt+ arbejde+med+psykisk+sårbare+unge+

Ungeprojekt+2011+/+ en+analyse+af+kravfrihed+og+anerkendelse+i+socialt+ arbejde+med+psykisk+sårbare+unge+ Ungeprojekt+2011+/+ en+analyse+af+kravfrihed+og+anerkendelse+i+socialt+ arbejde+med+psykisk+sårbare+unge+ Socialvidenskab,+Roskilde+Universitet+ 6.+semester+ +bachelorprojekt+ 2013+ + Gruppe+nr.+85:+ Anne+Kyed+Vejbæk+

Læs mere

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet-

!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- -!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet- - - - - - - - SPECIALE- Af-Marie-Johanne-Mørch- &-Niels-Rasmus-Rue-

Læs mere

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011 APRIL2011 Teori og metode Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder kurser og workshops i akademisk

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Storbylandsby på tegnebrættet. 11 anbefalinger

Storbylandsby på tegnebrættet. 11 anbefalinger Storbylandsby på tegnebrættet 11 anbefalinger 1 11 Storbylandsbyen på Marienlystvangen i Aarhus er den første af sin slags i Danmark. Det er et boligområde, der bygger på tanker om inklusion, fællesskab

Læs mere

Aftale om ingeniørpraktik

Aftale om ingeniørpraktik Aftale om ingeniørpraktik Mellem Institution Adresse: Postnr.: By: Land: Kontaktperson: Institut: Og Studerende CPR-nr: Adresse: Postnr.: Land: By: Nationalitet: Uddannelse: Arbejdstid Den normale arbejdstid

Læs mere

Fodring - Nej tak. Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015

Fodring - Nej tak. Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015 Fodring - Nej tak Et receptionsanalytisk projekt om modtageres opfattelse af en kommunikationsfaglig kampagne Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015 Anslag: 71.449 Gruppemedlemmer: 53091 Emilie

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) METODER I SAMFUNDSVIDENSKABERNE Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M.

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Virring Skole læring, fællesskab og glæde

Virring Skole læring, fællesskab og glæde Virring Skole læring, fællesskab og glæde Uddannelsesplan for skoleåret 2014-2015 Indholdsfortegnelse: Velkommen - s. 2 Grundoplysninger - s. 3 Skolens kultur og særkende - s.3 Praktik, organisering og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang med din TDC Scale Mobilpakke fra TDC Erhverv Med din TDC Scale Mobilpakke får du en række funktioner som omstilling og viderestillinger. Desuden

Læs mere