Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlang altid E. C Dahls Bryggeris"

Transkript

1 «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar: ^f Landmark, J. D., dr. philos. O) Sekretær: rø Gundersen, C., overlærer J[ Kasserer:. Fru ^strid Landmark, j) Vaktmester:.Kroglund, Boye..Ø Vold, Tore og hustrus legat -" utdeler hver vaar til 6 trængende konfir- - manter her i byen. O Forstander: "jj 'Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. handelsstands forening Se Handelsstands forening, Yngre. 0) JA Østbyens avholdslag E Arbeider i de østlige bydele,,hvef 14-dag- -;lige møter (andenhver tirsdag i Ungdoms- -glokalet, Strandveien 72). dj Formand: Malerm. O. Utgaard. D) JD rf Berntsen & Føyns S 2-aarige middelskolekursus, Trondhjem. 2 Juel, O., overlærer ^ Pedersen, J., overlærer p Hartmann, J., overlærer j (fl Gundersen, C., overlærer 5 Den offentlige skole for døve i C. Skoler l Trondhjem w Bispegt. 9 b. Telefon 169. Oprettet Iste april 1825 ifølge kgl..resolution av Iste no- Z vember Ill Skolen, som er optagelsesskole for det «jnorden- og vestenfjeldske distrikt, optarsom «: elever alle døve barn inden distriktet, naar ~J de har fyldt 7 aar. Skoletiden er 8 aar, " hvorav det første regnes som et.prøveaar, "idet eleverne i dette efter begavelse deles U. i 3 avdelinger. De mest og de- middels be- [Lgavede elever fortsætter og fuldender sin ^skolegang ved skolen, mens de daarligst (fl begavede ved prøveaarets utløp overflyttes til anden skole. Undervisningen meddeles Østmarkens asyl pr. Trondhjem. Asylet tilhører Trondhjems by c og Sør-Trøndelags fylker. Tron har ret til at belægge halvparten sene og begge fylker hver en fj._ Asylets tillatte belæg er 230 patieis kvinder og 115 mænd. Fortrinsvis adgang til asylet har by^ fylkernes syke; men sindssyke fram! distrikter kan optas, naar pladsen tillate det. Ingen sindssyke maa indsendes titsi_ geise uten forutgaaende forespørsel! plads. Oplysninger om de sykes meddeles kun av lægerne. De s motta besøk kun med lægernes samtal Telefonforespørsler om syke og b frå 1 2 og 4 5. Direktør: Dr. J. Widerøe. Reservelæge: Dr. A. Dahlø TTorvalter: Chr. K. Nørbeeh. Kassererske: M. Mørness. Overpleierske: I. Thygesen. Kjøkkenchef: A. Balgaard. Oldfrue: B, Mosfjeld. Maskinmester: H. Udnæss. efter talemetoden. Skolen har for tid elever, hvorav 88 interne og 16 externpil gifterne vedrørende undervisningen av statskassen, mens forpleiningsgoifl reisen (kr pr. aar for interne ii for externe elever) likesom utgifs ved beklædning utredes av forsør (kjøbstads- eller amtskommunekassen ;:; delvis refuslon hos vedkommende he? Bestyrer: C. Løcke, bor paa skolen. Tl. 'Berge, Johs., Baahusgt. 2 b Wereide, O., Dronningensgt. 76 Høy, J., Klæbuveien 54 Fjørtoft, A., Klæbuveien 54 Hansen, H., Bispegaten 8 Oversand, O., Nordre Høili, TyholdKS Kindseth, Marie, Klæbuveien 48 Griff, Jenny, Sverresgt. l a Svensen, Marie, Munkegaten Brinchmånn, Elisabeth, Lilletorvet 4 i Vold, Sigrid, Magnus den godesgt. 4 Holtermann, Fredrikke, Magn. d. god Krokstad, Freydis, Magnus den godes Trondhjems Haandverk- og Industribi mottar Indskud til høieste Rente. Diskonterlng. Inkasso. ITSANKEN l TRONDHJEM ilsen, Barbra, Bispegaten 8 Éiterlin, Alison, Bergslien rsen, Kaspara, Bispegaten 9 b in, Wilhelmine, Bispegaten 9 b d, K., skomakerlærer, Brobakken 2 ni, O., skrædderlærer, Dronn.gt. 39 skinistskolen liinkegaten 17. Telefon "lyrelse: eringeniør J. Moe (formand) geniør Weidemann ijjskinist Karl Aune geniør A. Kambeeh (bestyrer av skolen. Telefon 1016). Sfere: istyrer A. TJambeeh geniør Nyhus K. A. Krogh. klands handelsskole fronningens gate 12. (Jolen er godkjendt av handelsdeparte- Itet, saaledes at avgangsvidnesbyrd for pt-aarige eller 6-maanedlige kurser er iltaat eksamen i bokholderi, godkjendes l begjæring om næringsbrev paa kjøbjidshandel. ailen er inddelt i: l?aarige kurser i handelsfag og sprog liinndl. kurser i handelsfag og sprog isnndl. kurser i handelsfag nndl. aftenkurser i handelsfag nndl. kurser i stenografi Irinndl. kurser i stenografi, (torte kurser i maskinskrivning. ag: Dobbelt bokholderi, regning, norsk, :, engelsk, og fransk gramatik og hanikorrespondance, handelsret, handelslæijf.i; Veksellære, kontorarbeider, stenografi, givning og praktiske øvelser. Alle fag er ie. Plan tilstilles gratis og franeo. ÉStad, Ellen, kvindelig haandgjerlingsskole tonningens gate 29. Telefon 177 k. Op fet i jiolen er en husflids- og haandgjernings e, der har til formaal at bibringe ungi r den for selverhverv fornødne indsig glserdighet i industri og kvindelig hus Isvirksomhet, med særlig hensyn til hvat pitjener hjemmet til nytte og hygge, iolen begynder 25. august og avslutte ;j;juni. Elever optages. til enhver tid a 1 iét, og har at melde sig til bestyrerinden Ifttdervisningsfagene: Praktisk skaftvæv i i alle slags mønstre, samt praktis! Btvævning saasom, aaklæde- og billed iling osv. Skrseddersøm, linsøm, fine N NORSKE HANDELSBANK " utfører alle almindelige Bankforreiniiigei 91 haandarbeider, fransk strykning, kar» ing og spinding etc. Kursernes varighet: 3 maaneder og der- >ver. Kurser i strykning 10 dage. Skolen: 6% time daglig. Skolepengene etales forskudsvis. Skolens plan erholdes iaa forlangende, estyrerinde: Johansen, Gustava, frue, Dronn.gt. 29. Svendgaard, Petra, frk., Klostergt. 76. Hammerstad, Ingeborg, frk., Bergsligt. 13 Skjelstad, Anna, frk., Bergsligt. 7 Storler, Anne, Dronn.gt. 62. Remington institut for maskinskrivning og stenografi. Dronningens gt. 16. Telefon 659. Solbergs, K., handelsskole Godkjendt av handelsdepartementet. Kurser: 1-aarige, begynder Iste september. Halvåarige,. begynder Iste september og 10de januar. 3-maanedlige begynder Iste september, -15de september, 10de januar og 15de mars. 4-maanedlige aftenkurser Iste oktober og 10de januar. Halvårige kurser i tysk, engelsk og fransk handelskorrespondanse 15de september og 10de januar. Halvåarige kurser i stenografi Iste september og 10. januar. 3-maanedlige kurser i stenografi Iste september og 10de januar. Kurser i maskinskrivning begynder ved hvert maanedsskifte. Fag: Bokholderi, handelsregning,, veksel- og handelsret, veksel- og handelslære, praktiske kontorarbeider, norsk, tysk, engelsk og fransk, samt skrivning,.stenografi og maskinskrivning., Sjømandsskolen Kongens gate 93. ' Telefon 741. Bestyrer: Andorff, K. S. Overlærere : Klingenberg, H. S. Isachsen, J. W.. Bakke, S. Stene, A., premierløitnant Pedersen, R. Dreyer Krogh, K. A., kaptein ' Blom, Chr., assessor Berg, Trygve, læge Lunder, Ole, diploming. besørger INKASSO prompt og billig. 1HJEM - KRISTIANIA -BERGEN- - KRISTIANSUND N. ""ikuekapltal og Fond» SSV. KHllon Kroner

2 "ro l "O.2 <o (O (O S? m S m 92 Teknisk aftenskole, Oprettet i Lokaler: Kalvskindets skol 4de etage. Telefon Undervisningstid kl. 6V2 8 mandag, tirsdag, onsdag, torsda; og fredag i tiden 1. septbr. 30. april. Konto hver form.: Fagskolen, Kongensgt. 89, telefon aarig skole for haandverkere, in dustriarbeidere m. fl. Fag: Norsk, regning regnskapsførsel, frihaandstegning, konstruk tionstegning, naturkundskap, elektroteknik mekanik, fagtegning for mekanikere, fagleg ning for elektrikere, fagtegning for haand verkere. Særskilt hospitantklasse for videre gaaende frihaandstegning. Bestyrer og kasserer: J. G. Lund, direktør for Fagskolen. E. Musum, skolebestyrer Benj. Lie, overlærer O. G. Halvorsen, overlærer Th. Strand, overlærer Alfr. VValaas, kaptein Th. Eriksen, ingeniør M. B. Landstad, ingeniør G. Paulsen, ingeniør E. Krogseth, arkitekt, O. Aasgaard, lærer A. Bigseth, lærer A. Flønes, lærer M. Wik, lærer E. Øren, lærer Skolebud: E. Gustad Norges tekniske høiskole Trondhjem. Oprettet 1900, traadte i virksomhet Telefoner: 3346 rektor, 3268 sekretær, 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i' hovedbygningen. Norges tekniske høiskole har til formaal at meddele høiere teknisk undervisning paa videnskabelig, og kunstnerisk grundlag og at fremme utviklingen av de tekniske videnskaper og av vor bygningskunst. Undervisningen omfatter følgende fagavdelinger: Avdeling I: Arkitektur Avdeling II: Bergfag Avdeling III: Bygningsmgeniørfag Avdeling IV: Elektroteknik Avdeling V: Kemi Avdeling VI a: Maskinfag Avdeling VI b: Skibsbygning. Hertil kommer VII: Den almindelige avdeling, som omfatter de matematiske naturyidenskabelige og almendannende fag, der ikke tilhører nogen bestemt fagavdeling. Undervisningen inden de enkelte fagavdelinger ordnes i 4-aarige kurser. Nyt kursus begynder hver 1. september. Aktiesclskatoet SKIBS- & FISKERIUDSTYR Trondhicm v Rektor: Professor Richard Birkeland. Vicerektor: Professor Alfred Getz. Professorer: Arentz, H. S., ing., i skibsmaskinbygnin^ Birkeland, Richard, dr. philos., i matemé tik, Nidarøgt. 82. Bragstad, O. S., dipl.ing., i elektroteknil! Tiedemans gt. 35. ;;$ Bugge, Andr., arkitekt, i husbygningslsép re, Tiedemans gt. 17. : " Collenberg, Oscar, dr. philos., Gløshaugei i uorganisk kemi. Getz, Alfred, berging., i grubedrift, Øi Allé 23 a, Singsaker. Gjessing, Alf, dipl.ing., i mekanisk tekn* logi, Øvre Allé 23 b, Singsaker. Gunstensen, J. E., dipl.ing., i bygnings! ingeniørfag, Kofotgjeilene 4 b '' : i Heggstad, Olaf, ing., i vandbygning, vill «Voni», Øen. M Heje, Kolbjørn, ing., i vei- og jernbanet bygning, Erik Jarls gt. 8 II. Jabsen, K. F., i elektroteknik, Lade gre 'Lutz, E., dr. phil., i maskindele og løfte! maskiner m. v., Nyveien 5 7. Lindeman, Thv., dr. phil., i teknisk uorl ganisk kemi, Singsaker. Meyer, Johan, arkitekt, i form- og ornalf mentlære, samt den norske bygnings^? kunst, Eidsvoldsgt., Øvre Singsaker. Mørch, H. R., ingeniør, i skibsbygningp Eidsvoldsgt., Øvre Singsaker. ' Nordhagen, O., i bygningskunst 2. Pedersen, Harald, dr. ing., professor metallurgi. Pedersen, Sverre, i bygningskunst I. Eiiber, C. N., dr. philos., i organisk kemi Hans Hagerup'sgt. 8. 'n Rode, H. H., dr. ing., i mekanik, MunkeS gt. 19. Schmidt-Nielsen, S., dr. philos., ingeniør! i teknisk organisk kemi, Tiedemansg. 9 Stabel, H. K., arkitekt, ekstraordinær pro fessor i frihaandstegning. Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, dre Allé 19, Singsaker. Sæland, Sem., cand. real., i fysik, Tiedtss mans gt. "'^ Vogt, J. H. L., dr. ing., i geologi og metalsé lurgi, Øvre Allé 10, Singsaker. ""_ Watzinger, Adolf, dr. ing., i varmekrafta! maskiner. 3ocenter: Arneberg, Jan, ing., cand. real.,-i beskri vende geometri, Bergliots gt. 3. '"' Bodforss, Sven, dr. phil., i uorganisk kemi Carstens, C. W., cand. min., i krystallografjj Ræder, Matias Greve, i uorg. kemi. 41, Schieldrop, E. B., ing. i mekanikk., Ridss dervoldsgt. 24 SeUdug, Taugverk, Fiskegarn, Not Etc. Etc. S Telf.: 4257k, Tel.adr.:.Fiskeriudstjl Jab Mathesons SS f llf ff6 P Tambs-Lyche, c^and. real., i matematik, villa «Aalborg-», Strinda. ijjærere: K. Bang, J. S., leder av samarilankurser. f'bjørnstad, dir., lærer i materiallære. J Eriksen, kapt., instruktør i gymnastik K. Christiansen, Haakon O., ing., i landmaaling, Parkveien 8. Collett, P., dr. phil., i - filosofiens historie. Darre, ing., i elektroleknik for, arkitekter. Hanssen, Johannes Leif, ing., 2den ass. i Faanes, H., ing., i grundlag for eleklrolekn. varmekraftmaskiner. Falck, O., i beskr. maskinlære. Grendahlj-H.,- arkitekt, i husbygning for ingeniører, Klæbuveien 34 Gjermstad, T., ing-, i opvarmning, venlilation, sanilæré ahlæg m. v. Hals, Alf O., ing., og Johs. Arbo' Høeg, ing., lærere i elektroteknik for ikke elektroteknikere. Jakobsen, A., ing., lærer i jernbeton. Johannesen, A. W., i bygningsingeniørfag. Klingenberg, H. S., kaptein, lærer i skibes navigationsutstyr. Muller, I. M., ingeniør, i damplokomotiver, Bergliotsgt. Nissen, N. C. H., major, i bokholderi, Kalvskindsgaten 6. Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i byplaner og jernbeton, Neufeldts gt. 10. Printz, H. R., konservator, i botanik, Museumsplads 1....i modellering. Roscher Lund, A. F., driftsing. ved materialprøvningsanstaltén, Klæbuveien 36. Bøstad, O. Å., lærer, instruktør i sang. Samuelsen, H., billedh., lærer i modellering. Seland, telegr.best., lærer i svakstrømstekn. Wallem, F. B., dir., forelæser i»fri og anvendt kunst». Is;Assistenter av kl. A: Andersen, Bjørn, ing., i kvantitativ analyse. Arvesen, O. P., ing., i jernbeton og stenbroe: Berner, Endre Qvie, ing., i organisk kemi. Brandtzæg, Anton, stud. ing., i mekanik, tillike hjælpeass. i matematik. Brochmann, Georg, ing., i skibsbygning. Bryn, Karl, ing., i uorganisk kemi. i: Høeg, Johs. Arbo, ing., i elektroteknik. Kolflaath, Alf, ing., Iste ass. i varmekraftmaskiner. Krogsti, Alf, stud. ing., i landmaaling. Laading, Ole J. K., ing., Iste ass. i brobygning i bygningsstatik. Moe, Trygve, ing., i mekanisk teknologi. l:i Owe, Aage Wiland, ing., i tekn. org. kemi. ;;i Sinding-Larsen, Fr., ing., i elektr. anlæg. ^ Stenneger, Johan, kaptein, i fysik. Si Sundre, Knut, ing., i maskindeler og oljemaskiner. pj Swensen, Just R. L., ing., i skibsmaskinbygn. )EN NORSKE HANDELSBANK t 93 Sølsnæs, Leif S., ing., Iste ass. i vandkraftmaskiner. ' Veaterlid, Arne, ark., ass. ved arkitektavcl. Walaas, Alfred A. A., ing.kapt., i vandbygn. Assistenter av kl. B: Bakke, Guttorm, ing., i analyse og syntese. Brande,Einar, ing., i maskindeler og olje-, maskiner. Christie, Henrik M. N., ing., 2den ass. i vandkraftmaskiner. Heyerdahl-Larsen, Reidar, ing., assistent i vei- og jernbanebygning. Jorstad, Paul, ing., ass. i elektroteknik. "Lindemann, Hans J., ing., i dynamobygning. Lund, Frilhjof N., ing., i dynamobygning. Moxnes, Nelius, ingeniør, i fysik. Riise, Torgny Brcda, ing., i brobygning og bygningsstatik. Øvrige assistenter: Andersen, Paul Arthur, stud. ing., i beskrivende geometri. Andersen, Henrik Adelsten, arkitekt, i frihaandstegning. Dahlum, Karsten, stud. ing., i matematik. Sandved, Karl Herman, stud.ing., i uorganisk kemi. Slabell, Gunnar, arkitekt, i husbygning for ingeniører. Funktionærer kl. I: Bjørgum, O. J., vaktmester, Høiskolen. Dahl, Sverre, mekaniker. Danielsen, Paul N., 2den maskinist. Engan, Olaf, mekaniker. Heiberg, Borghild, frk., Iste assistent i sekretariatet, Mus'eumsplads l IV. Holmerud, Erik, inslrumenlmaker. Kopstad, Sigurd, mekaniker. Møller, Hans, tegner. ' Olsen, Golfred, vaktm., Høiskol. kemibygn. Olsen, Karl P., forelæsningsassistent. Reed, Thorvald, instrumentmaker. Reinan, Olaf, mekaniker., Schreiner, Ida Vilhelmine, assistent ved kassererkonloret, villa «Svipop», Singsak. Sten, Arne, tegner. Thomassen, Trygve, mekaniker. Tilset, Olav, tegner, Byaasveicn, Slrinda. Funktionærer kl. II: Flshaug, Einar, Iste fyrbøter. Husby, Anders, gartner og belj., Høiskolen. Knudsen, Johan, assistent hos kasserer og materielforvalter, Gudrunsgt. 3, Øen. Mørch, Louise, frk., assist. ved biblioteket. Paulsen, John, tegner. Pedersen, Ingrid, frk., konlorass. ved arkitektavdelingen, «Sandstad», Lilleby. Uglem, Nils, laborant i materialprøvn.anst. Funklionærer kl. III: Botslangen, Harald, dagarbeider. besørger INKASSO prompt og billig ONDHJEM KRISTIANIA BERGEN KRISTIANSUND N Aktiekapital og Fonds 8S'/ a Million Kroner d Cfc B ^ M II s c=> cro.

3 i/i a x L. O (d _l d ' - ø GQ 'Z h 0) * u_ d w,«8 TJo> FORLAN6 altid E, C. Dahls Bryggeris MINERALVANDplVATBANKEN l TRONDHJEM Christensen, Chr., laborant ved kemiavd. Dreier, Olaf, laborant ved varmekraftlabor Eide, Arvid, 2den fyrbøter. (O Fjeldsæter, Kristian, bud hos kassereren og ^ biblioteket. ' Garberg, Ole, laborant ved vandkraftlabor. Grendahl, Marit, frk., 2den assistent i sekretariatet, Prinsensgt. 17. ' Gundersen, Otto, laborant ved kemiavdel. Horneman, Anette, frk., kontorassistent ved materialprøvningsanstalten. J Husby, John,.bud ved den elektrotekn. avd. Husby, Kristian, laborant ved den elektro- "jj tekniske avdeling. ; Iversen, Anker, præparant ved bergavdel. J* Karjseng, Karl, laborant ved kemiavdel. Melseth, Ole P., laborant ved kemiavdel. s Moxnes, Bernt, dagarbeider. Q Olsen, Sofus, dagarbeider. (J Pettersen, Kristian, dagarbeider. "js Rian, Adolf, dagarbeider. n> Schjølseth, Johan, dagarbeider. 11 Strøm, Johan, dagarbeider;,' b Sæthre, Kristoffer, dagarbeider. + Administrationen:. ^ (fl Ansteinsson, Johan, bibliotekar. s Fjærli, Ludvig Neumann, cand. jur. & C oen., sekretær, Krangaten "D Lassen, Olav, maskinmester, Elges.gt. 23 b. J Løkke, Haldis, frk., kontorass. ved sekretaø] rialet, «Aamot», Holtermansvei, Strinda. ^ Sæther, Kristian, kasserer og materialforv. O Norges tekniske høiskoles prøvningsanstalt f~ utfører materialprøvning samt undersøkelser av forbruksartikler, apparater og maskiner etc. for private eller., offentlige opdragsgivere efter approberte takster. Personale: Direktør E. Bjørnstad, drifts- ^ingeniør A. P. Roscher Lund, kontorassistent frk. A. Horneman, mekaniker E. Holmerud, Zniekaniier S. Kopstad, laborant N. Ilg-lem. < jjj Trondhjems borgerlige Realskole 12 Vor Frue gt. l og 3 (oprettet 1783), bestaar (. av: Gutteskole (smaaskole og middelskole, lilsammen 9-aarig kursus) og pikeskole (10- f aarig kursus), som avsluttes med middelskoleeksamen. "^ Realskolens direktion bestaar. for tiden 2 av følgende medlemmer: llj Lindboe, Ørnulf, borgermester (formand) - Finne, Carl, grosserer ^ Sommerfelt;, Axel, overlærer. (JJ Swensen., Søren, sogneprest Bruun, Fritz, grosserer. [J Skolens bestyrer (inspektør), A. Chr. Q_Føyn, cand. real., Vor Frue gt. l, har kon- Q_tortid kl. 5-^6. ~ Asphaug, M., N. Baklandet 10 (O Collett, P., dr. philos., Heimdal Eriksen, H. A., kaptein, «Godthaap», 0«_ Haugen, G., cand. philos., Sverresgt. l a Ottesen, J. A., sogneprest, Nordheim, KlmgenbergløkkéJ Eyen, Th., cand. philos., Elgesætergt. 47' Vangen, N., cand. theol., Nonnegt. 10 ' Austeen, E., Baahusgt. 7 Esbensen, A., Wilh. Stormsgt. 3 Esbensen, M., Elgesætergt. 33 Frost, Angelique, Wilh. Stormsgt. 3. Hansen, S., Kongensgt. 43 Hanssen Lange, C., Museumsplads l" Hiorthøy, M.,' Hospitalsgt. l '. Holtermann, Fr., Prinsensgt. 8 Johnsen, Hilda, Sandgaten 29 Kobro, Nathalie, Kongensgt. 66 Meisterlin, A., «Bergslien», Stenberget Midelfart, W., Kjøbmandsgt. 6 Swensen, B., Wilh. Stormsgt. 7 Swensen, W., Munkegt. 30 Torgersen, S., Profeasorveien 3 Kasserer: Vangen, N., cand. theol., kontor Fruegt. J? tirsdag, torsdag og lørdag kl. 5 (j% Skolebud: Garberg, P.,bor i Frue gt. 1. Fyrbøter: Meistad, A., For Frue stræde l a i Trondhjems fagskole Kongens gt. 89, opretlet Kommun^ skole med statsbidrag. Telefon 616. I forkurser paa 3 til 5 maaneder optas gu j ter, som skal bli haandverkere eller industrf arbeidere, med undervisning i praktisk arjj beide og i almenfag. 3 I den treaarige lærlingeskole optas elevé som har plads som læregutter paa et verk;j sted. De gaar paa skolen en dag i uken i maaneder og arbeider de andre 5 dage ho sin mester. I svendekurser, i almindelighet aftenkurseijg is undervisning for ældre arbeidere i spc ei elle fag. Direktør: Lund, J. G., ingen, og cand. reali Kontorist: Sandberg, Ruth. Kasserer: Dahl, V. Vaktmester: Danielsen, H. C. Skolen har avdelinger for følgende fag: 1. Barberere, faglærer Gulbrandsen, AIK barbermester. 2.' Bokbindere, faglærer Maske, Julius, jrt; bokbindermesler. 3. Boktrykkere, faglærer Bosnes, M., faktoril 4. Bygningsarbeidere (faglærer ikke ansat i 5. Elektrikere, faglærer Holthe, O., 6. Forgyldere og glasmestre, faglærer Edv. K., glasmaler. 7. Fotografer, faglærer Hililing Rasmussett : Fred., fotograf. Trondhjems Haandverk- og industribank! Fondsavdeling for omsætning av aktier og værdipapirer. 8. Guldsmeder, faglærer Rønning, H., og Di-,_.. drichsen, G., guldsnieder. 9. Malere, faglærer Nielsen, Rudolf, maler.. Mekanikere, faglærer Dahl, W. B., verksmester. ; Rørlæggere, faglærer Skjelne, A., Verksm. 12. Skomakere, faglærer Toldnæs, O. J., sko- '< makermester. ;13 Skræddere, faglærer Strand, J., skrædder. ;14 Smeder, faglærer Strøm, L. W., smedm.!j5. Snekkere, faglærer Ahlberg, V., snekkersvend. ;Trondhjems folkeskoler' iskolestyrets medlemmer lor 1921: 1. Lekto.r Axel Sommerfelt (formand), Kloster/*ngen, Øen 2. Lærerinde frk. Mina Midelfart, Kjøbmandsgt O.r.sakf. E. B. Bøckman, Nidarøgt. 82 f Lektor Jac. Harlman, Magn. d. G.gt Kjøbm. O. Aavatsmark, Sørstuen, Øvre Singsaker 6. Bygmester Jabsen, Kirkegaten 3 b 7. Skrædder Lars Alstad, Hospitalslk Journalist K. O. Thornæs, Ridderv.g Stereotypør Karl Schjetne, Ark. Christiesgt. 4 b 10. Vaktmester O. R. Olsen, Folkets hus ill. Dr. S. Bang, Kongensgt. 20 K.ilS. Fru Ingeborg Aas, Indherredsv Res. kap. Thv. Lunde, Elgesætergt. 19 1;14. Snekker Georg Eliassen, Kongensgt. 31 ;15. Lærer Aksel Stene, Magn. d. Godesg. 8 ;16. Lærerinde frk. Dagny Berg, Rosenb.g. 5 ;17. Lektor L. B. Sivertsen, Weidemansv. 21 :18. Lærerinde frn Ingeborg Fjærli, Krang. l ;i9. Skoleinsp. O. K. Ribsskog, Sverresgt. 10 itllsynsutv algene 1921: ibaklandets skole: : Bygm. Jabsen (formand), Kirkegt. li b i Nielsen, Olaf, verksmester J Rygh, Jonas, ekspeditør } Solbu, res. kap. jbispehaugens skole: '.. Olsen, O. R., vaktmester (formand) : Solbu, res. kap. :j; Venaas, postbud :; Bye, T., skræddør ;: Krogh, frue.illens skole: % : Alstad, L:, skrædder (formand). Sogneprest Ottesen Rokseth, Marie, frue,, Strømsnes, Th., lossearb. K Skare, G., overpleier jkalvskindets skole: Frk. Midelfart (formand), Kjøbmandsgl. Res. kap. Thv. Lunde Alstad, Marie, frue. DEN NORSKE HANDELSBANK Bankforretninger 95 Vean, P., havnearbeider. Nøst, H., snekker, lademoens skole: - Fru dr. Ingeborg Aas (formand) Res. kap. til Lademoen Dahl, Thora, frue Olsen, Anna, frue Skogø, M., baker lilleby skole: Thornæs; K. O., journalist (formand) Sogneprest Kielland Leistad, Margida, frue Skjenstad, O., snekker Vaktmester' Vinje Singsaker skole: Aavatsmark, kjøbm., formand Ees. kap. Jenssen Gjone, Kitty, frue Jakobsen, C., bankbud Sivertsen, Adolf, lagerarbeider Stavne skole: Trolla skole: Schjetne, stereotypør, Ark. Christiesg. 4 b (formand) Sogneprest Ottesen Norberg, bokholder Isdahl, Lars, arb. Johansen, K., arbeider Waisenhusets skole: Bang, S., læge (form.), Kongensgt. 20. Svanholm, stiftsprovst. Marstein, Ingeborg, frue Fokseth, vognmand Knudsen, O., kjøbm. Skoleinspektørens kontor, Sverresgl. 10: Skoleinspektørens kontortid 12 l Sekretæren 11 l og 5 6 Skoleinsp. O. K. Ribsskog, Sverresgt. 10 Sekretær Arnold Wik, Klæbuveien 53. Skolernes kontortid: 1. Baklandets skole Bispehaugens skole Ilens skole Kalvskindets skole Lademoens skole Lilleby skole Singsaker skole Stavne skole Trolla skoles best. træffes helst kl Waisenhusets skole l 1^ 2. Baklandets stole (særklasserne) Nygalen 19 og N. Baklandet 40. Rønning, Hallstein, bestyrer, bor i skolen. Bolling, Julius, Klostergt. 74. Hauge, S., Dronningensgt'. 58. Paasche, A., Munkegaten 3 Hagen, Sophie, Klostergt. 18. Vaktmester: Hans M. Bakken, bor i skolen. besørger INKASSO prompt og billig. 'BONDHJEM KRISTIANIA BERGEN KRISTIANSUND N. Aktiekapital og Fonds 8S</= Million Kroner

4 (Q D 01 2 å "E 10 S? 96 Bispehaugens skole, Nonnegaten 19, ind gang frå Weidemannsvei. Overlærer: Håkonson-Hansen, M. K., kontortid 12 1 bor i skole Stavseth, J. A., Gyldenløvesgt. 23 Reiten, Th., Fæstningsgaten 13 Lynge-Bigseth, A., Ø., Møllenb.gt. 45 b Winge, Joh., Gyldenløvesgt. 25 Mørkved, A., Nonnegaten 32 Jørgensen, E., Nonnegaten 15 Haugan, A., Klippen, Blusevoldsbk. Meland, A., Brqdfabr., Gl. Kongevei Follestad,.R., Skansegaten 20 Olsrud, Ingv., Skansegaten 26 b Poulsen, K., Søndregt. 6 Moksnes, R., Skansegaten 2 Østby, G., Kirkegaten 36 Ytrehus, S., StrinSveien 44 Thun, O.,'Skrænten l Øyen, Jenny, Kirkegt. 23 Hammer, Petra, Nonnegt. 8 Brun-Ekerhovd, Anna, Haldensgt. 8 Hoel, Gudrun, Baahusgt. 2 a Bolling, Aslaug, N. Møllenberggl. 37 a Bernhoft-Slvertsen, Charl., Weidem.vei 21 Thomsen, Oline, Erl. Skakkesgt. 17 Borgen, Elisabeth, Baahusgt. 12 a Jørgensen, Elisabeth, Ø. Møllenb.gt. 45 a Johannesen, Anna, N: Møllenb.gt. 25 a Corneliussen, Charlotte, Gyldenløvesgt. 9 Wangberg, Edle, Weidemansvei 21 Haabjørn, Petra, Weidemansvei 2 Brun, Dominiea, Gyldenløvesgt. 11 Jenssen, Anna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Borthen, Edvarda, N. Baklandet 37 Olsen, Christiane, Gyldenløvesgt. 23 Hassel, Johanne, Drilveiten 6 Okstad, Albertha, Ø. Baklandet Lorentzsen, Anna, Voldsminde l Holjnsen, Amunda, Kirkegt. 15 a Wefring, Inger, Søndregt. 7 Dyblie, Inga, Ø. Møllenberggt. 70 Klinge, Helga, Bergslien, Stenbergel Flock, Ingeborg, Kalvskindsgt. 3 Lorentsen, Bergljot, Ø. Baklandet SUseth, Anna, O. Tryggv.gt. 43 Dillner, Aagot, Bakaunet 36 Herstad, Sofie, Indherredsveien 68 a Winther Paulsen, Astri, Søndregt. 6 Rambeeh, Fredrikke, Rosenborggt. 14 Lyngaas, Borghild, Kirkegt. 41 Flønes, Kristina, Haldensgt. 4 Haugen, Helga, Sverresgt. l a Skoletjener: Fredriksen, E., skomaker, bor i skolen. Fyrbøter: Johansen, John, bor i skolen. Ilens skole, Mellemilen l og 7 Overlærer: Petersen, K., kontortid 12 1, bolig Mellemileji % Beenberg, Eyvind, «Bakkelund», Nyvei Jabsen, Jab, Nyveien 8 Johnsen, Ole, Østre Ilen 2 c I Kringlen, Birger, hotel Metropol, Nordregt. Nesheim, Olav, Nyveien 50 b II Skjerve, Johs., Byaasveien 42 Sletvold, Bernt, Ilevolden 11 II Strand, Henrik, Kleistsgt. 21 Bolling, A., frue, Klostergt. 74 IV Daae, T., Elgesætergt. 30 II Dahl, O., Sandgt. 51 II Forfang, I,, «Fagertun», Klæbuveien Henning, B.., Hans Hagerupsgt. 6 IV Kavli, L, Løkkegt. 3 III Kjeldsberg, &., Hospitalsløkkene 27 II Kvam, V., Kofotgj. 2 a III Larsen, L, Mellemilen l Lehn, Aagot, Dronningensgt. 35 Moe, A., Gamle Kongevei 5 Nesheim, S., frue, Nyveien 50 b II Nesheim, I. R., frue, Heimdal Nessjø, S., Nyveien 27 Richter, B., "Bergsligt. 13 Smith, E., skolek j.lærerinde, «Rabben», Gl. Aasvell Stene, B., Mellemilen 21 II Stene, J., Dronningensgt. 4 II ;alvskindets skole, Bispegt. 9 c, hjørnet a\ Sverresgt. og Bispegatejfil Lie, Benj., 12 1, bor i skolen "^ jærere: Aasen, G., Elgesætergt. 35 Aasgaard, O., «Romsdal», Singsakersl. Bang, M., Erl. Skakkesgt. 51 a Dalaker, O., Østre Ilen 2 e' Elleraas, A. K., Wilh. Stormsgt. 3 Grønlie, A., Klæbuv. 48 Røstad, O., Klostergt. 25 Stene, A., Magnus d. Godesgt. 8 Wik, M., Klostergt. 20 ilsynslærerinde: Dahl, Th., Skrænten 7 ærerinder: Undset, H., Dronningensgt. 60 Moe, L., Kalvskindsgt. 4 Qvenild, H., Munkegt. 14 Ribsskog, L, Sverresgt. 10 Varmboe, E., Nidarøgt. 86 Varmboe,.G.; Nidarøgt. 86 Dessen, S., Klostergt. 20 Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikborg, J., Kirkegt. 11 a Aas, J., Nidarøgt. 74 "I--,,-^L. altid J3COD Jelstrup, A., Elvegt. 14 Figenbaum, A., Nordregt. 9 Helgeby, Måren, Nidarøgt. 54 Helgeby, Marie, Nidarøgt. 54 Wahl, Karoline, Ilevolden 16 Henmo,, B., Lilleby skole Øren, O., Udbyesgt. 7 Aune, P., Indherredsveien 10 Iversen, Reidun, Nordregt. 2 Valsø, A., Elgesætergt. 47 Tvete, B., Kongsgaardsgt. 2 : : Nordli, Pauline, Kongénsgt. 43 ; Nordli, Sofie, Kongénsgt. 43 ; Skoletjener: ;. Ellefsen, Edv., bor i skolen. Lademoens skole. v! Overlærer: >' S Hen, Hans, Mellemveien 2 Bergsiid, A., Indherredsveien 52 Steen, H., Mellemveien 22 Fuglheim, P., Nonnegt. 32 Aksnes,- L., Eidsvoldsgt. 27 b Jensen, O., Eidsvoldsgt. 42 H j elde, Arnold, Mellemveien 22 Moksnes, G., Øvre Baklandet,60, Viksjø, H., Mellemv. 30 Øveraas, P., Mellemveien 16 Wisth, E., Dalen Blindeskole Ekle, J., Ilevolden 12 Kjeldstad, Olaus, Hospitalsløkkene 4 III Arentz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Rosenborggt. 5 Corneliussen, Caroline, Gyldenløvesgt. 9 Dahl, Kristine, Gl. Kongev., Reperbanen Dahl, Susanne,' Rosenborggt. 5 Garstad, Bergite, Mellemveien 20 Haave, Mali, Solhaug, Tyholdtveien Hauge, K., Waisenhusets skole Herstad, A., Klostergaten 42 Kaurin, Svanhild, Mellemveien 20 Kjeldsberg, N.,. Kr. Monsensgt. 7 Larsen, Bereth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, villa «Sommerro», Strinda Stavrum, Niline, Ø. Møllenberggt. 45 a Viksjø, Johanne, Mellemveien 30 Jenssen, Sigrid, Ø. Møllenberggt. 45 a Engen, Johanna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wesselsgt. 29 Rinnan, Alfhild, N. Møllenberggt. 78 Nodland, Christie, Wesselsgt. 29 Nodland, Thea, Mellemveien 22 ^Vaktmester: O. Rønning. i;liheby skole. IQver lærer: Henmo, Olav, Lilleby skole. AKTIE YJ«M«TJ. T^N<> HJEM»EN NORSKE HANDELSBANK" Alle slags Klicheer leveres hurtigst. Bluser, Kjoler, Dragter Kaaper- & Dragtstoffe 97 Arnljot, Harald, Ø. Møllenb.gt. 47 Fimland, Kristian, Mellemv. 30 Flemsæter, A., Nonnegt. 22 Flønæs, Alfred, Haldensgt. 4. Mørkved, Ole, Fæstningsgt. 11 Nodland, Arne, Mellemv. 22 Saltnessand, 'Erik, Ankersgt. 11 Solheim, Otto, Baahusgt. 17 Stokland, A. J., Mellemv. 20 Klykken, K., Kirkegt. 40 Sæternes, Johan, Nidarholmsgt. 4 II Øren, Erik, Udbyesgt. 7 Aasan, Amalie, Kirkegaten 13 a Andersen, Marie Roll, Ø. Møllehb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Danielsen, Ingeborg, Nidarholmsgt. 4 Dietrichs, Ragna, Ilevolden 3 d Furuland, Helga, Mellemveien 30 Georgsen, Marit, Indherredsv. 10 Heiberg, Gudrun, St. Olavsgt. 15 Henmo, O. Lysstøl, Lilleby skole Hernes, H., «Liljenhaug», Wesselsgt. Hokstad, Svanhild, Kirkegt. 36 Høyem, Reidun, «Gudmundstad», Møllebk. Jabsen, Johanne, Erl. Skakkesgt. 40 Kobro, Marie, Kongénsgt. 66 Klykken, Helga, N. Baklandet 47 Kuløy, Ragnhild, Mellemv. 7 Kvam, Mildrid, Indherredsv. 63 Meland, G., Wesselsgt. 27 Mittet, Astrid, Kirkegt. 41 Nieolaisen, Marie, Ranheim, Nielsen, Natalie, Rosenborggt. 22 IV Pedersen, Marie, «Sandstad», Lilleby Rinnan, Inga, Wesselsgt. 2 Sivertsen, Doris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møllenberggt. 78 Waage, Gerd, Hommelvik Wisth, Margit, Dalen blindeskole Skoletjener: Rønning, Ottar, Lilleby skole Singsaker skole, Øvre Singsaker Overlærer: Skarland, N., bor paa skolen. Bakøy, Ebbe, Arildsgt. 6 a Moxness, Karl, Wedelsgt. 5 Fondal, E., Ø. Møllenberggt. 45 a Kvaale, O. E., N, Møllenberggt. Bl Flønes, Jon, Eidsvoldsgt. 10 Kroglund, J. P., Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvoldsgt. 16 Hørgaard, H. S., Eidsvoldsgt. 14. Næss, H. L. H., Blusevoldsbk. 10 Ytrehus, Kr., Eidsvoldsgt. 8 Aksnes, Fr., Skrænten 7 Røe, Nils, Kjøbm.gt. 10 besørger INKASSO prompt og billig, ÉRONDHJEM KRISTIAHIA BERGEN KRISTIANSUND N. Ak«eka P itai os Fonds Kroner pr l O* w b PB* f II» S ft F H B «> ^ <B i J

5 JD <D O (f) _ O) (d fd Ø ø- ø Forlang altid E. C. Dahls Byggeris 01 iprivatbane l TRONDHJEM " H9rera " e almindelige Bankforretninler 99- Ytrehus, Andrea, Eidsvoldsgl. 8 m Flønes, Elise, Eidsvoldsgt. 10 T- Bjørgum, Hilda Kvam, Parkveien Andersson, Marie, Lillegaardsbk. 3 (\j Aslaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Halset, Olga, Fæstn.gt. 13 ««l Halset, Anna, Fsestn.gt Aas, Kari, Hans Hagerupsgt. l - pj Andreassen, Ulla, Eidsvoldsgt. 8 <fr Grønlie, Marianne, «Baklund», Blusev.bk.' r Wroom, Ynghild, Wilh. Stormsgt. 3 -^ Holst, Marie, Blæsevoldsbk. 9 J2 Johnsen, Borghild, 0. Ilen 2 c Kavli, Fredrikke, Løkkegt. 3 r Tennebø, Gudrun, «Heiintun», Blusevoldsbk _. Skjelne, Andrea, Søndregt. 13 S Q Brenvaag, Laura, Ankersgt. 2 -j Aksnes, Borghild, Skrænten 7 g Rønning, Sara, Grundtvigsgt. 2,( ) Sehulerud, Dagrun, N. Allé Sellæg, Agnes, Karlslyst, Blusev.bk. C Steen, Marit, Bosenborggt. 22 JO Tryggstad, Margot, Gløshaugen tø. Eines, Sigrid, Voldsminde 4 R Bjørnslie, Marie, Karlslyst, Blusev.bk. : Trolla skole. -n Bestyrer:' ' HJ Stubseide, P. O., bor paa skolen. Tlf.,2141. 'r- Lærer: Grevskott, H., pensionatet, Trolla (g 1 Lærer inder: I -jn l_ Mossige Stubseide, E., frue, bor 'paa skolen Minsaas, Kitty, bor paa skolen. Waisenhusets skole, Kongsgaardsgt. 2. l Skolebestyrer: Siljesæter, O., kontort. 12 l, bor i skolen. ". S Groven, Sivert, Mellomveien 18,. Z Røsoch, Henry, N. Allé 10 1^ Kristiansen, Hilmar, Magn. d. Godesgt. l C Aasen, Gunvald, Elgesætergt. 35, j (fl Lærer ved skpmakerskolen: ' jy ' Olausen, L., 0. Batlandet 46 i *r, * Bødtker, C., Elgesætergt. 9 ' Brøttem, Gurine, Erl. Skakkesgt. l i.p Nordli, Pauline, Kongensgt. 43 i Skoletjener: Z Svæve, O., bor i skolen. liu < Trondhjems handelsgymnasium ' (3 Elvegafen, telef. 3141, kontortid l 1 /» 2*/4, QJtraadte i vii-ksomhet,6. september 1913: Dets formaal er at utdanne elever for handel el- Q.ler anden praktisk virksomhet ved at med- Q_dele eleverne de grundlæggende teoretiske 3 og praktiske kundskaper og ved siden derjjrav en høiere almendannelse. Handelsgym- "^nasiet bestaar av et to-aarig formiddagskursus for gutter og piker, hvilket begyj der omkring 1. september, og av et aarig eftermiddagskursus for piker, hi ket "begynder omkring 10. januar. UndeJ visningen ved den to-aarige avdeling 01 fatter: Handelslære og handelsret, stat økonomi, handelsregning, bokholderi kontorarbeids, varekundskap og kemi, fylj sik, geografi, særlig nandelsgeografi, storie, særlig handelshistorie, norsk, tys T fransk,. engelsk, hand«lskorrespondanci skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift de valgfrie fag russisk og spansk. visningen ved den et-aarige avdeling onp fatter: Handelslære og handelsret, handel regning, bokholderi og kontorarbeid norsk, tysk, engelsk, handelskorrespondail se, skrivning, maskinskrivning, hurtig skrift og og det valgfrie fag fransk. Gymnasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul IVE Lykke, konsul F. Kjeldsberg, skolebest: A. Ch. Føyn, overlærer J. G. Lund gymnasiets direktør Per Skavland. Gymnasiets lærere er foruten direktøren;. Overlærer O. Myhre, overlærer H. Holmertp assessor B. 'Leivestad, frk. B. Schulerutif overlærer S. Okkenhaug, lærer G. Aaseni;. overlærer Jonas Vaag, politifuldm. A. Aas;«kaptein Åa. Bach, fiskeriintendant Brekkep fru S. Helgeby, kaptein K. Sundlo og bokhp Tellesbø. Trondhjems musikskole Nedre Baklandet 75. Telefon Bestyrer: Organist Oscar Skaug, Trondhjems private pikeskole * Kjøbmandsgt. 24. Bestyrerinder: Frk. Kaja Ellingsen, Moen gaard, Lade: Frk. Olga Bjerkan, Nyveien 16. «Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6» Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen, Nonnegt. 17 ^ Frk. Laura Angell, Haakon Jarlsgt. é j; Trondhjems tekniske mellemskole :; Telefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kerniske laboratorium Munkegt. l og Vor Fruegt. 1. i;i Skolens opgave er at gi sine elever eiij., teknisk utdannelse som kan gjøre dem skim ket til at overta tekniske mellemstillinge saasom byg- og murmestre, stillinger son tekniske assistenter i den offentlige kommunale administratibn, bygningsførere tegnere, kontraktører, verks- og fabriki i Trondhjems Haandverk- os Industribank) mottar indskud og utfører alle vanlige Bankforretninger. jinestre, ledere av mindre lysverker, skibsserfter, fabriker. og andi-e industrielle an-.. Skolen er 2-aarig med 4 halvaars klasser ug har fagavdelinger for eléktroteknik, tekiiisk kemi (fabrikteknik), maskin teknik og ygningsteknik, denne sidste delt i 2 linjer or husbygnng og for vei-, vand- og bro- Ibygning. UndervisnJngsaaret begynder Ijnidt i august. Skolen har et forkursus, géom begynder i januar. Et illustrert skopjeprogram faaes ved henveridélse til kon- foret. K Optagelseskrav for faste elever: Miadst p:}7 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk Éteknisk bedrift eller ved lavere^ tekniske Ifekoler, hvor praktisk arbeide drwes. Mid- ;delskoleel5samen eller folkeskoleelæamen lined optagelses.prøve. Skolepengen i mell.iemskolen er 30- kr. halvaarlig og i forkurset :3 kr. maanedlig. Fripladser og elevstipensilier utdeles til elever i mellemskolen. Ikke faste (hospiterte) elover ka» ogsaa ffoptages. idirektør: Sehulz, C., cand. real., Prinsensgt. 8 a SOverlærer og lærere ansat av overbestyrelsen: Sehulz, C. ' Strand, T., kapl., ing., Tormodsgt. 3 r..;. Christiansen, H. O., ing., Parkveien 12 '&. Lillejord, Hans, ing., Ø. Møllenberggt. 74 Sollied, P. A., kemiker Halvorsen, O. G., ingeniør, Nyveien 50 b Johannesen, A. W., ing., Tyholdtveien 35 Hjelte, Claus, arkitekt, Elyegaten Alstad, O., arkitekt, Kongensgt. 108 Michelet, J. L., ing., Græsbakken,. Strinda 'imelærere: Lie, B., overlærer, Bispegt. 9 c Lund, B., major, Gromlien, Bakaunet Bertelsen, Trond, ing., Eidsvoldsgt. 43 Berg, Karl, lektor, Arildsgt. 10 Haugnæs, R. B., lektor, Tormodsgl. 8 Lillejord, H., ing., Soleng, Tempe Walaas., A. A. A., kaptein, Singsaker t,.. Fjærli', L. N., o.r^akf., Krangaten l ; Faanes, H., elektroing., Elveg-aten 16 : : Kleven, F., «Daggry», Byaasveien i Kroglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 liikasserer: fi Schnlerud, L.,, overlærer, Nedre Allé 10 ^Bibliotekar: Alstad, O., arkitekt ÉSekretær: Johannesen, overlærer igvaktmester Tesseni, M., Munkegaten l JMekaniker: Storvik, G., Riddervoldsgt. 10 ilaborant: Hembre, Kristian, Dronn.gt. 31 gitrondhjems katedralskole er antagelig oprettet i midten av 12t< IN NORSKE HANDELSBANK irhundrede; middelskole, gyninabiuni med ille 3 linjer.. lektor: Johanssen, H, J., cand. mag., «Heimstuen», Ø. Singsaker ibktorer: Schøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Sehulerud, L., cand. real., Nedre Allé 10 Sommerfelt, A., cand. mag., Klosterengeu, Øen Gundersen, C. C., cand. mag., Kongensg. 84 Hartmann, Jac., cand. theol., Magnus den Godesgt. 8 Juel, O., cand. real., Arildsgt. 2 Pedersen, J. P., cand. mag., Nidaregt. 82 Harbitz, G. P., cand. mag., Nedre Allé 24 Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. mag., Rosenb.gt. 27 Berg, K., cand. mag,, Arildsgt. 10 ' Kleven, A., cand. mag., Eidsvoldsgt. 25 Lund, Wilh., cand. mag., Skansegt. 26 b Holmen, Kaia Graff, cand. mag., E. Jarlsg. 'i Ryssdal, O., cand real.,, Tidemansgt. 15 Hoel, I., cand. mag., Nedre Allé 14 Christie, H., cand. mag., Eidsvoldsgt. 14 Fjeld, A., cand. theol., Magn. d. Godesgt. 4 Hansson, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Hansteen, Fridå, cand. mag., Tidem..vei 17 Lund, Aagot Thilésen, c. mag., Skanseg. 26 b Steen, Alf, cand. mag., Kongensgt. 54 Magnæs, Thor, cand. real., Kjøbm.gt. 42 jærerinder: Landgraff, Edith, Sverresgt. l IV Enger, M., Kirkegaten 35 Langdalen, Eidsvoldsgt. 23 Wullum, M. Ø. Mellenb.gt. 43 c Timelærere: Hagerup, pr.løitn., «Bergfast», Tyholdtv. Steen, G., Bergsligt. J7 III Vaktmester: Hagen, Johan, E. Skakkesgt. 13 Trondhjems komm. husmorskole Dronningensgt. 29. Bestyrerinde: Fru Johanne Michelsen. Trondhjems komm. middelskole Lokaler pa.a Singsaker folkeskole. (Kontortid Telefon 3166). Skolen er oprettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 og sattes igang Iste septbr Den er 3-aarig, bygget paa folkeskolens 7de klasse, og optar elever fra Trondhjem og omliggende distrikter. Skolepengene er kr pr. E ar. Elever som gaar over i skolen direkte frå Trondhjems folkeskoles 7de klasse, og hvis forsørgeto er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit skolemateriel. Frå og med budgetaaret er skolen statsundersitøttet og har eksamensret. besørger INKASSO prompt og billig. iflhdhjem"-^kri8tiamia -BERGEN - KRISTIANSUND N. Aktictapitm o g Fonds»w» smiton Kroner

6 (O Bostyrer: Musum, Einar, cand. real., : Elgesætergt. Sl III.' Telf f Lektorer: Hattrem, Søren, cand. mag:, Eidsvoldsgt. U Sivertsen, Laurits, cand. filos., Weidemannsvei 21 I Haugnæss, Kristian, cand. mag., \ Tormodsgt. 8 I Brodahl, Johan, cand. theol., «Nøisomhet», Strinda Miiller, Oluf B., cand. mag., «Rosenhaug», Rønningsbk. Overlærer:. Skjaanes, Ivar,- Kongensgt Adjunkter: Lyng, Gustav E., Kirkegt. 40 Gjertsen. Trygve, Sandgaten 11 Wold, Sverre, N. Møllenberggt. 8 Tømmeraas, Martin, Strandveien 70 Braarud, Kirsti, 'Nyveien 5 7 III Flinet, Marie, Wilh. Stormsgt. l Fjærli, Ingeborg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, Udbyesgt. 7 Aagaard, Bergljot, Blusevoldsbakken 3 Bergsgaard, Haldis, Elgesætergt. 15 Trondhjems Stenografskole (Idar Hammer), Lilletorvet 2. D. Befordringsmidler "2JJ Adams Express gom Jomfru gaten 8. O Visergut- & flytteforretning. 35 Flytninger inden- og utenbys. Jhn Bud. Fortoldning og spedition. Møbel- (Q lagring. Ind- og ntpakriing. Reisetøi og varer hentes og- bringes. Forbindelse i Kristiania: Kristiania Visergutkontor. -. Mfk * Automobildroscher Stortorvet: / U 332,. Johan Hammer, E. Skakkesgt. 18 U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a U 321 og 336, Chr. Moksnes, Prinsensgt. 22 U 339, Einar H. Flataas, H. Nissensgt. 12 U 323, Joh. M. Nilsen, Ths. Angellsgt. 5 TJ345, C. G. Larson, N. Møllenb.gt. 31 U 346, B. Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 Aktieselskabet SKIBS- & FISKERIUDSTYR Trondliiem Infanteriunderofficersskolen Munkegaten 6, kaserne ved Kristianste Eleverne, der utdanne» i en 4 maanede forberedelsesskole med efterfølgende 3-aE skole, har fri undervisning og frit ophviy Antagelse alter ved direkte henvendelse li skolen inden 15de deeember. Officerer: 5 Hiorth, Hans, kaptein, ehef, Nyveien 6: MuntheC Gert, pr.løitn., Prinsensgt. 10 a j; Bjørnson, Arnold, pr.løitn., Kasernen ; Omdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen, ; Underofficerer: >< $ Ødegaard, O., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., furer, Nonnegaten 30 :S; Aune, Wald., sersj., Kasernen Grimsmo, Jakob, sersj., Kasernen : Jørum, Olav, sersj., Kasernen ' ' ; ' t Hiorth, H., kaptein ':% Ødegaard, O., -fanejunker, Krangaten 3 j; Bllingsæter, E., furer, Nonneg-aten 30 Aune, Wald., Kasernen Findahl, Th.,.overlærer. Berg, K., overlærer, Arildsgt. 10..,,# Hartmann, Jab, overl., Magn. d. G. gt.:il Bjørge, H. B., overlærer, Skansegt. 12 Qvam, I., overlærer, Erik Jarlagt. 8 Bolme, S., sersjant Hoel, J., overlærer, N. Allé, Singsaker Strøm, kaptein, Ranheim Eriksen, kaptein, «Godthaab», Øen II349, Joh. Hammer, Erl. Skakkesgt, Wjjjj U 515, H. Sagmo, Dronningensgt. 51 %$ U 341, Bernt Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 m U 347, T. Bruenick, Prinsensgt. 40 U 505, O. Schive Berg, Holstvt. 6 U 526, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 529, J. E. Skar, Indherredsv. 67 a U'532, Martin Berg, Kongensgt. 23 :. :. :,?;. U 324 og 326, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 5J U 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5...^ U 512, Arne Wolds enke, Brungj., Møllebkt^ U 513, Johan Lund, Fotveiten 4 Søndre gate: U 337, Einar Jørgensen, Petersborg 6 U 510, G. Furberg, Østersundsgt. 7. U 524, K. J. Schei, Sandgaten 35 i U 328, 337, 510 og 523,. F. Carlsen, Prinsensgt. 10 bj Seildug, Taugverk, Fiskegarn, Not :;: Etc. Etc. : Telf.: 4257 k, Tel.adr,:,Fiskeriudsty aitid Jab Mathesons SrSs er & BukLtøler [> U 329, 330, 335, 504, 507, 508, 521 og 531, 3 & 4. Vinje, Anton, Apotekeryeiten 8 Oscar Vinje, Apotekervt Aune, Edvin, Vollabakken 12 U 331, 338 og 511, Rich. Schei, Sandgt Darrel,. A., Prinsensgt.. 10 b ;TJ 348. og 509, Tøvis Bratsberg, Apot.vt & 18. Wangsmo, Rieard, N. Baki. 7 ^erftstomten: 9. Olsen, Laurits B., Møllehaugen IT 322, Ole O. Sande, Ø. Baklandet & 65. Sæthers Enke, Ø. Baklandet 22 U 325, Sigurd Jakobsen, Rønningssl. 5 12, Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt. 7 l U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet & 32. Moxnes, Christian', Danielsvt. 3 U 501, Albert M. Svea, Vollabakken 8 15 & 42. Olaf Olsens enke, Kongensgt. 33 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b 19. Moxnes, Ingv., Sandgaten 41 U 519, Isak Garmo, Stenberget 2 Bruennech, H., Prinsensgt. 4 a TI 522, Ove Dahl, Gun-nerusgt. 2 J. Kristiansens enke Karen, Krist.feldt 6 U 320, Brødr. Hartviksen, Verflsgt Kvan.de, Knut, Kirkegaten 5 U 327, Sverre Hansen, N. Møllenb.gt Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 " U 502, Eilert Eilertsen, N. Møllenb.gt & 28. -Berg, Jens Martin, Kongensgt. 28 ^Stenberget: 27. Bjerkan, Bernt, Erl. Skakkesgt. 25 " U 528, John Schrødal, Hevolden 13» 29 & 30. Lundahl, Einar, H. Nissensgt. 2 U 530, Severin Myhre, Byaasveien Trondsen, Inga, enke, Ø. Baki. 16 U 533, Ole Adolf Olsen, Elgesælergt. 30 b 34. Haugan, Ole I., Repslagervt. 18 U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b 36. Hammer, Joh., Repslagervt. 3 U 535, Ragnvald Lund, Øvre Allé Bratsberg, Tøvis, Apotekerveiten 10 U 537, Nilai Flønes, Øvre Møllenb.gt, Bruennech, T., Prinsensgt. 4 c iburan: 41 & 61. Moxnes>, Th., Repslagervt. l U 518, Bjarne Frigaard, N. Møllenb.gt & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 U 527, R. Vilmann, Østersundsgt Jenssen, Kristian, Gl. Kirkevei 14 a U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki Skauge, O. S.,' Brandhangvt. l U 514, R. Vilmann, Østersundsgt.' 13 Bybudinstitiitionen pbybudene: jpr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten Moe, Magnus, B. Brodalsgt Olsen, Karl M., O. Tryggv.gt Aspø, Karl M., O. Tryggv.gt. 2 b 5. Engblom, Rob., Ø. Møllenb.gt. 39 a 6. Olsen, Bjarne, O. Tryggv.gt Loholdt, Einar, Baahusgt Sætre, Kristoffer, N. Møllenb.gt. 38 b 10. Korsen, Reidar, Weidemannsv Olsen, Johannes, Gjelvangvt Olsen, E., Ø. Baklandet Olsen, Oluf K., Kongensgt Ophaug, Johan L., Rosenjorggt Iversen, Paul, N. Møllenb.gt. 46 h 18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 : : idroschevæsenet Vognmænd, der har politiet» tilladelse ail at holde med hester og kjøretøier p?ia pjryens torv, offentlige pladser og gater til ;l>ef6rdrin,g av personer. I etihvert kjøretøi kal forefindes et eksemplar av taksten, rosche-nr. J2. Halset, Bernt, Hospitalslk. 3-5 JEN NORSKE HANDELSBANK ' 101 Trondhjems sporvei Hospitalsløkkene 20. Kontortid 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. Driftsbestyreren træffes sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage frå kl morgen til kl. 12, nat og paa siøn.- og helligdage frå kl mergen til 12 nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: Garstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 c Driflsingeniør: Klever), F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvegaten 12 Linje- og baneformand: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf orrnand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: Kolstad, Arnt, Kirkegaten '47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 b Krabseth, O., Indherredsveien 67 a Trondhjems visergutkontor & flyttebyrda Krambodgaten 8. Telefon 2*19 og W b fr I CD T_ H) O - 3 i" ««o s H^ CD M CD besørger INKASSO prompt og billig. S J3 o. RONDHJEM - KRISTIANIA - BERGEN - KRISTIANSUND N. Aktiehapital og Fonds 8W* Million Kroner S

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye

l a Kjøp altid Jacob Mathesons Kjøp Jakob Halseths anerkj endte Brød varer. C. Skoler. 45 Vaktmester : ' Kroglund, Boye C E l > w =» si > Q fls- Ml * «N l a Q Kjøp Jakb Halseths anerkj endte Brød arer. 44 Kjøp altid Jacb Mathesns Dresser fl Frakker Dres- g Buksetøier. 45 Vaktmester : ' Krglund, Bye Vld, Tre g Hustrus Legat

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK

Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66. E j m. t Trondhjems Haandverk- og Industribank» DEN NORSKE HANDELSBANK Forlang aitid E. C, Dahls Brysseris 01 1 K. Kværnø Telefon 1210 f. 66 67.E "iu 10 (O E j m Veivæsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret Søndregl. 16 II. Kontortid 9 3 Overingeniør: Rode, holig Kjøbmandsgt.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Privatbanken i Trondhjém udfører

Privatbanken i Trondhjém udfører CD «J o Kjøb Jacob Halseths fortrinlige Brødvarer. Smith, R., Nyveien 6 Dahl, lga, St. lafsgd. 13 Skoletjener: J#saas, bor i Skolen ' 40 Kalvskindets Skole, Bispegaden 9 c, Kjernet af Sverresgd. og Bispegaden

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S.

i Trondhjem Fjerde Af del ing. Fagregister: Henrik Løcke Kontor & Privatbolig: Kongensgd. 18 Telefoner: 641 & 970 . 389. ' * S. 388 i Trondhjem udfører alle alm.. 389. ' * S. SØR A AS JMFRUGADEN I r- TRNDHJEM ' TELEFN 2188. KJØD-, FLESK-, PØLSE-, & PS KJÆR FR RETNING Fjerde Af del ing. i :llt ^ J jii^ t: i pj^:i:l ;i^^ Fagregister:!;i!fj

Læs mere

niipærelser for Forretninprei

niipærelser for Forretninprei II ste 356 357 Scandincroie A åles u n d. pkygget niipærelser for Forretninprei o o Elektrisk Belysning. ===== Bad, stor Karl Seemana [forhen B. Sørensens Værksted] Gjelvangsveiten 3 anbefaler sig til

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister.

H. BERNTSEN. i Tioiiijem a±i e m r 561. Andr, Claussen. Jllll CAPPELEN. DflME- OG HERRESKRÆDDER. Avdeling. Baiicf. Fagregister. i Tioiiijem a±i e m r 561 SifSsSPSSSSIISSSrøl^^ H. BERNTSEN DflME- OG HERRESKRÆDDER 3 > TI THOMAS ANGELLS GATE 5 Iste KLASSES FORRETNING TELEFON 3644 LÅSER AV TOIER Advokater og Sakførere: Aarbø, Asbj.,

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Eriksen), f. 31/1 1937, stewardesse. Børn: E3-E5.

Eriksen), f. 31/1 1937, stewardesse. Børn: E3-E5. A3 B9 C5 EMMA ANDREA SONNE CASPERSEN, f. 25/1 1890, d. 23/4 1977, g. 4/5 1917 ALBERT EINER ALBINUS JØRGENSEN (søn af graver ved Sct. Hans kirke Jørgen Christian Albinus J., Odense, og Kirstine Marie Eilersen),

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

file:///c:/users/jimmy/appdata/local/microsoft/windows/temporary%0internet%... Side af 0 Resultat Total - Officiel Stævne navn Talentstævne nr i 0 Udskriftsdato 9 januar 0 Stævne by Udskriftstidspunkt

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2010 No. 57 Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening 50 års Jubilæumsfest for sidste hold fra Østervrå Realskole Østervrå Realskole 1917 1960 Tirsdag den 29. juli 2010

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 TEAM RIGGING/RIVING. Kvelden 30.04 + 1.mai kl. 07:00 10:00 og 1.mai kl 15:00-ferdig 1 Sveinung Gausel 2 Terje Bøhmer 3 Magnor Berge 4 Arnfinn Bilstad 5 Arild Holm 6 Helge

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere