Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlang altid E. C Dahls Bryggeris"

Transkript

1 «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar: ^f Landmark, J. D., dr. philos. O) Sekretær: rø Gundersen, C., overlærer J[ Kasserer:. Fru ^strid Landmark, j) Vaktmester:.Kroglund, Boye..Ø Vold, Tore og hustrus legat -" utdeler hver vaar til 6 trængende konfir- - manter her i byen. O Forstander: "jj 'Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. handelsstands forening Se Handelsstands forening, Yngre. 0) JA Østbyens avholdslag E Arbeider i de østlige bydele,,hvef 14-dag- -;lige møter (andenhver tirsdag i Ungdoms- -glokalet, Strandveien 72). dj Formand: Malerm. O. Utgaard. D) JD rf Berntsen & Føyns S 2-aarige middelskolekursus, Trondhjem. 2 Juel, O., overlærer ^ Pedersen, J., overlærer p Hartmann, J., overlærer j (fl Gundersen, C., overlærer 5 Den offentlige skole for døve i C. Skoler l Trondhjem w Bispegt. 9 b. Telefon 169. Oprettet Iste april 1825 ifølge kgl..resolution av Iste no- Z vember Ill Skolen, som er optagelsesskole for det «jnorden- og vestenfjeldske distrikt, optarsom «: elever alle døve barn inden distriktet, naar ~J de har fyldt 7 aar. Skoletiden er 8 aar, " hvorav det første regnes som et.prøveaar, "idet eleverne i dette efter begavelse deles U. i 3 avdelinger. De mest og de- middels be- [Lgavede elever fortsætter og fuldender sin ^skolegang ved skolen, mens de daarligst (fl begavede ved prøveaarets utløp overflyttes til anden skole. Undervisningen meddeles Østmarkens asyl pr. Trondhjem. Asylet tilhører Trondhjems by c og Sør-Trøndelags fylker. Tron har ret til at belægge halvparten sene og begge fylker hver en fj._ Asylets tillatte belæg er 230 patieis kvinder og 115 mænd. Fortrinsvis adgang til asylet har by^ fylkernes syke; men sindssyke fram! distrikter kan optas, naar pladsen tillate det. Ingen sindssyke maa indsendes titsi_ geise uten forutgaaende forespørsel! plads. Oplysninger om de sykes meddeles kun av lægerne. De s motta besøk kun med lægernes samtal Telefonforespørsler om syke og b frå 1 2 og 4 5. Direktør: Dr. J. Widerøe. Reservelæge: Dr. A. Dahlø TTorvalter: Chr. K. Nørbeeh. Kassererske: M. Mørness. Overpleierske: I. Thygesen. Kjøkkenchef: A. Balgaard. Oldfrue: B, Mosfjeld. Maskinmester: H. Udnæss. efter talemetoden. Skolen har for tid elever, hvorav 88 interne og 16 externpil gifterne vedrørende undervisningen av statskassen, mens forpleiningsgoifl reisen (kr pr. aar for interne ii for externe elever) likesom utgifs ved beklædning utredes av forsør (kjøbstads- eller amtskommunekassen ;:; delvis refuslon hos vedkommende he? Bestyrer: C. Løcke, bor paa skolen. Tl. 'Berge, Johs., Baahusgt. 2 b Wereide, O., Dronningensgt. 76 Høy, J., Klæbuveien 54 Fjørtoft, A., Klæbuveien 54 Hansen, H., Bispegaten 8 Oversand, O., Nordre Høili, TyholdKS Kindseth, Marie, Klæbuveien 48 Griff, Jenny, Sverresgt. l a Svensen, Marie, Munkegaten Brinchmånn, Elisabeth, Lilletorvet 4 i Vold, Sigrid, Magnus den godesgt. 4 Holtermann, Fredrikke, Magn. d. god Krokstad, Freydis, Magnus den godes Trondhjems Haandverk- og Industribi mottar Indskud til høieste Rente. Diskonterlng. Inkasso. ITSANKEN l TRONDHJEM ilsen, Barbra, Bispegaten 8 Éiterlin, Alison, Bergslien rsen, Kaspara, Bispegaten 9 b in, Wilhelmine, Bispegaten 9 b d, K., skomakerlærer, Brobakken 2 ni, O., skrædderlærer, Dronn.gt. 39 skinistskolen liinkegaten 17. Telefon "lyrelse: eringeniør J. Moe (formand) geniør Weidemann ijjskinist Karl Aune geniør A. Kambeeh (bestyrer av skolen. Telefon 1016). Sfere: istyrer A. TJambeeh geniør Nyhus K. A. Krogh. klands handelsskole fronningens gate 12. (Jolen er godkjendt av handelsdeparte- Itet, saaledes at avgangsvidnesbyrd for pt-aarige eller 6-maanedlige kurser er iltaat eksamen i bokholderi, godkjendes l begjæring om næringsbrev paa kjøbjidshandel. ailen er inddelt i: l?aarige kurser i handelsfag og sprog liinndl. kurser i handelsfag og sprog isnndl. kurser i handelsfag nndl. aftenkurser i handelsfag nndl. kurser i stenografi Irinndl. kurser i stenografi, (torte kurser i maskinskrivning. ag: Dobbelt bokholderi, regning, norsk, :, engelsk, og fransk gramatik og hanikorrespondance, handelsret, handelslæijf.i; Veksellære, kontorarbeider, stenografi, givning og praktiske øvelser. Alle fag er ie. Plan tilstilles gratis og franeo. ÉStad, Ellen, kvindelig haandgjerlingsskole tonningens gate 29. Telefon 177 k. Op fet i jiolen er en husflids- og haandgjernings e, der har til formaal at bibringe ungi r den for selverhverv fornødne indsig glserdighet i industri og kvindelig hus Isvirksomhet, med særlig hensyn til hvat pitjener hjemmet til nytte og hygge, iolen begynder 25. august og avslutte ;j;juni. Elever optages. til enhver tid a 1 iét, og har at melde sig til bestyrerinden Ifttdervisningsfagene: Praktisk skaftvæv i i alle slags mønstre, samt praktis! Btvævning saasom, aaklæde- og billed iling osv. Skrseddersøm, linsøm, fine N NORSKE HANDELSBANK " utfører alle almindelige Bankforreiniiigei 91 haandarbeider, fransk strykning, kar» ing og spinding etc. Kursernes varighet: 3 maaneder og der- >ver. Kurser i strykning 10 dage. Skolen: 6% time daglig. Skolepengene etales forskudsvis. Skolens plan erholdes iaa forlangende, estyrerinde: Johansen, Gustava, frue, Dronn.gt. 29. Svendgaard, Petra, frk., Klostergt. 76. Hammerstad, Ingeborg, frk., Bergsligt. 13 Skjelstad, Anna, frk., Bergsligt. 7 Storler, Anne, Dronn.gt. 62. Remington institut for maskinskrivning og stenografi. Dronningens gt. 16. Telefon 659. Solbergs, K., handelsskole Godkjendt av handelsdepartementet. Kurser: 1-aarige, begynder Iste september. Halvåarige,. begynder Iste september og 10de januar. 3-maanedlige begynder Iste september, -15de september, 10de januar og 15de mars. 4-maanedlige aftenkurser Iste oktober og 10de januar. Halvårige kurser i tysk, engelsk og fransk handelskorrespondanse 15de september og 10de januar. Halvåarige kurser i stenografi Iste september og 10. januar. 3-maanedlige kurser i stenografi Iste september og 10de januar. Kurser i maskinskrivning begynder ved hvert maanedsskifte. Fag: Bokholderi, handelsregning,, veksel- og handelsret, veksel- og handelslære, praktiske kontorarbeider, norsk, tysk, engelsk og fransk, samt skrivning,.stenografi og maskinskrivning., Sjømandsskolen Kongens gate 93. ' Telefon 741. Bestyrer: Andorff, K. S. Overlærere : Klingenberg, H. S. Isachsen, J. W.. Bakke, S. Stene, A., premierløitnant Pedersen, R. Dreyer Krogh, K. A., kaptein ' Blom, Chr., assessor Berg, Trygve, læge Lunder, Ole, diploming. besørger INKASSO prompt og billig. 1HJEM - KRISTIANIA -BERGEN- - KRISTIANSUND N. ""ikuekapltal og Fond» SSV. KHllon Kroner

2 "ro l "O.2 <o (O (O S? m S m 92 Teknisk aftenskole, Oprettet i Lokaler: Kalvskindets skol 4de etage. Telefon Undervisningstid kl. 6V2 8 mandag, tirsdag, onsdag, torsda; og fredag i tiden 1. septbr. 30. april. Konto hver form.: Fagskolen, Kongensgt. 89, telefon aarig skole for haandverkere, in dustriarbeidere m. fl. Fag: Norsk, regning regnskapsførsel, frihaandstegning, konstruk tionstegning, naturkundskap, elektroteknik mekanik, fagtegning for mekanikere, fagleg ning for elektrikere, fagtegning for haand verkere. Særskilt hospitantklasse for videre gaaende frihaandstegning. Bestyrer og kasserer: J. G. Lund, direktør for Fagskolen. E. Musum, skolebestyrer Benj. Lie, overlærer O. G. Halvorsen, overlærer Th. Strand, overlærer Alfr. VValaas, kaptein Th. Eriksen, ingeniør M. B. Landstad, ingeniør G. Paulsen, ingeniør E. Krogseth, arkitekt, O. Aasgaard, lærer A. Bigseth, lærer A. Flønes, lærer M. Wik, lærer E. Øren, lærer Skolebud: E. Gustad Norges tekniske høiskole Trondhjem. Oprettet 1900, traadte i virksomhet Telefoner: 3346 rektor, 3268 sekretær, 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i' hovedbygningen. Norges tekniske høiskole har til formaal at meddele høiere teknisk undervisning paa videnskabelig, og kunstnerisk grundlag og at fremme utviklingen av de tekniske videnskaper og av vor bygningskunst. Undervisningen omfatter følgende fagavdelinger: Avdeling I: Arkitektur Avdeling II: Bergfag Avdeling III: Bygningsmgeniørfag Avdeling IV: Elektroteknik Avdeling V: Kemi Avdeling VI a: Maskinfag Avdeling VI b: Skibsbygning. Hertil kommer VII: Den almindelige avdeling, som omfatter de matematiske naturyidenskabelige og almendannende fag, der ikke tilhører nogen bestemt fagavdeling. Undervisningen inden de enkelte fagavdelinger ordnes i 4-aarige kurser. Nyt kursus begynder hver 1. september. Aktiesclskatoet SKIBS- & FISKERIUDSTYR Trondhicm v Rektor: Professor Richard Birkeland. Vicerektor: Professor Alfred Getz. Professorer: Arentz, H. S., ing., i skibsmaskinbygnin^ Birkeland, Richard, dr. philos., i matemé tik, Nidarøgt. 82. Bragstad, O. S., dipl.ing., i elektroteknil! Tiedemans gt. 35. ;;$ Bugge, Andr., arkitekt, i husbygningslsép re, Tiedemans gt. 17. : " Collenberg, Oscar, dr. philos., Gløshaugei i uorganisk kemi. Getz, Alfred, berging., i grubedrift, Øi Allé 23 a, Singsaker. Gjessing, Alf, dipl.ing., i mekanisk tekn* logi, Øvre Allé 23 b, Singsaker. Gunstensen, J. E., dipl.ing., i bygnings! ingeniørfag, Kofotgjeilene 4 b '' : i Heggstad, Olaf, ing., i vandbygning, vill «Voni», Øen. M Heje, Kolbjørn, ing., i vei- og jernbanet bygning, Erik Jarls gt. 8 II. Jabsen, K. F., i elektroteknik, Lade gre 'Lutz, E., dr. phil., i maskindele og løfte! maskiner m. v., Nyveien 5 7. Lindeman, Thv., dr. phil., i teknisk uorl ganisk kemi, Singsaker. Meyer, Johan, arkitekt, i form- og ornalf mentlære, samt den norske bygnings^? kunst, Eidsvoldsgt., Øvre Singsaker. Mørch, H. R., ingeniør, i skibsbygningp Eidsvoldsgt., Øvre Singsaker. ' Nordhagen, O., i bygningskunst 2. Pedersen, Harald, dr. ing., professor metallurgi. Pedersen, Sverre, i bygningskunst I. Eiiber, C. N., dr. philos., i organisk kemi Hans Hagerup'sgt. 8. 'n Rode, H. H., dr. ing., i mekanik, MunkeS gt. 19. Schmidt-Nielsen, S., dr. philos., ingeniør! i teknisk organisk kemi, Tiedemansg. 9 Stabel, H. K., arkitekt, ekstraordinær pro fessor i frihaandstegning. Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, dre Allé 19, Singsaker. Sæland, Sem., cand. real., i fysik, Tiedtss mans gt. "'^ Vogt, J. H. L., dr. ing., i geologi og metalsé lurgi, Øvre Allé 10, Singsaker. ""_ Watzinger, Adolf, dr. ing., i varmekrafta! maskiner. 3ocenter: Arneberg, Jan, ing., cand. real.,-i beskri vende geometri, Bergliots gt. 3. '"' Bodforss, Sven, dr. phil., i uorganisk kemi Carstens, C. W., cand. min., i krystallografjj Ræder, Matias Greve, i uorg. kemi. 41, Schieldrop, E. B., ing. i mekanikk., Ridss dervoldsgt. 24 SeUdug, Taugverk, Fiskegarn, Not Etc. Etc. S Telf.: 4257k, Tel.adr.:.Fiskeriudstjl Jab Mathesons SS f llf ff6 P Tambs-Lyche, c^and. real., i matematik, villa «Aalborg-», Strinda. ijjærere: K. Bang, J. S., leder av samarilankurser. f'bjørnstad, dir., lærer i materiallære. J Eriksen, kapt., instruktør i gymnastik K. Christiansen, Haakon O., ing., i landmaaling, Parkveien 8. Collett, P., dr. phil., i - filosofiens historie. Darre, ing., i elektroleknik for, arkitekter. Hanssen, Johannes Leif, ing., 2den ass. i Faanes, H., ing., i grundlag for eleklrolekn. varmekraftmaskiner. Falck, O., i beskr. maskinlære. Grendahlj-H.,- arkitekt, i husbygning for ingeniører, Klæbuveien 34 Gjermstad, T., ing-, i opvarmning, venlilation, sanilæré ahlæg m. v. Hals, Alf O., ing., og Johs. Arbo' Høeg, ing., lærere i elektroteknik for ikke elektroteknikere. Jakobsen, A., ing., lærer i jernbeton. Johannesen, A. W., i bygningsingeniørfag. Klingenberg, H. S., kaptein, lærer i skibes navigationsutstyr. Muller, I. M., ingeniør, i damplokomotiver, Bergliotsgt. Nissen, N. C. H., major, i bokholderi, Kalvskindsgaten 6. Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i byplaner og jernbeton, Neufeldts gt. 10. Printz, H. R., konservator, i botanik, Museumsplads 1....i modellering. Roscher Lund, A. F., driftsing. ved materialprøvningsanstaltén, Klæbuveien 36. Bøstad, O. Å., lærer, instruktør i sang. Samuelsen, H., billedh., lærer i modellering. Seland, telegr.best., lærer i svakstrømstekn. Wallem, F. B., dir., forelæser i»fri og anvendt kunst». Is;Assistenter av kl. A: Andersen, Bjørn, ing., i kvantitativ analyse. Arvesen, O. P., ing., i jernbeton og stenbroe: Berner, Endre Qvie, ing., i organisk kemi. Brandtzæg, Anton, stud. ing., i mekanik, tillike hjælpeass. i matematik. Brochmann, Georg, ing., i skibsbygning. Bryn, Karl, ing., i uorganisk kemi. i: Høeg, Johs. Arbo, ing., i elektroteknik. Kolflaath, Alf, ing., Iste ass. i varmekraftmaskiner. Krogsti, Alf, stud. ing., i landmaaling. Laading, Ole J. K., ing., Iste ass. i brobygning i bygningsstatik. Moe, Trygve, ing., i mekanisk teknologi. l:i Owe, Aage Wiland, ing., i tekn. org. kemi. ;;i Sinding-Larsen, Fr., ing., i elektr. anlæg. ^ Stenneger, Johan, kaptein, i fysik. Si Sundre, Knut, ing., i maskindeler og oljemaskiner. pj Swensen, Just R. L., ing., i skibsmaskinbygn. )EN NORSKE HANDELSBANK t 93 Sølsnæs, Leif S., ing., Iste ass. i vandkraftmaskiner. ' Veaterlid, Arne, ark., ass. ved arkitektavcl. Walaas, Alfred A. A., ing.kapt., i vandbygn. Assistenter av kl. B: Bakke, Guttorm, ing., i analyse og syntese. Brande,Einar, ing., i maskindeler og olje-, maskiner. Christie, Henrik M. N., ing., 2den ass. i vandkraftmaskiner. Heyerdahl-Larsen, Reidar, ing., assistent i vei- og jernbanebygning. Jorstad, Paul, ing., ass. i elektroteknik. "Lindemann, Hans J., ing., i dynamobygning. Lund, Frilhjof N., ing., i dynamobygning. Moxnes, Nelius, ingeniør, i fysik. Riise, Torgny Brcda, ing., i brobygning og bygningsstatik. Øvrige assistenter: Andersen, Paul Arthur, stud. ing., i beskrivende geometri. Andersen, Henrik Adelsten, arkitekt, i frihaandstegning. Dahlum, Karsten, stud. ing., i matematik. Sandved, Karl Herman, stud.ing., i uorganisk kemi. Slabell, Gunnar, arkitekt, i husbygning for ingeniører. Funktionærer kl. I: Bjørgum, O. J., vaktmester, Høiskolen. Dahl, Sverre, mekaniker. Danielsen, Paul N., 2den maskinist. Engan, Olaf, mekaniker. Heiberg, Borghild, frk., Iste assistent i sekretariatet, Mus'eumsplads l IV. Holmerud, Erik, inslrumenlmaker. Kopstad, Sigurd, mekaniker. Møller, Hans, tegner. ' Olsen, Golfred, vaktm., Høiskol. kemibygn. Olsen, Karl P., forelæsningsassistent. Reed, Thorvald, instrumentmaker. Reinan, Olaf, mekaniker., Schreiner, Ida Vilhelmine, assistent ved kassererkonloret, villa «Svipop», Singsak. Sten, Arne, tegner. Thomassen, Trygve, mekaniker. Tilset, Olav, tegner, Byaasveicn, Slrinda. Funktionærer kl. II: Flshaug, Einar, Iste fyrbøter. Husby, Anders, gartner og belj., Høiskolen. Knudsen, Johan, assistent hos kasserer og materielforvalter, Gudrunsgt. 3, Øen. Mørch, Louise, frk., assist. ved biblioteket. Paulsen, John, tegner. Pedersen, Ingrid, frk., konlorass. ved arkitektavdelingen, «Sandstad», Lilleby. Uglem, Nils, laborant i materialprøvn.anst. Funklionærer kl. III: Botslangen, Harald, dagarbeider. besørger INKASSO prompt og billig ONDHJEM KRISTIANIA BERGEN KRISTIANSUND N Aktiekapital og Fonds 8S'/ a Million Kroner d Cfc B ^ M II s c=> cro.

3 i/i a x L. O (d _l d ' - ø GQ 'Z h 0) * u_ d w,«8 TJo> FORLAN6 altid E, C. Dahls Bryggeris MINERALVANDplVATBANKEN l TRONDHJEM Christensen, Chr., laborant ved kemiavd. Dreier, Olaf, laborant ved varmekraftlabor Eide, Arvid, 2den fyrbøter. (O Fjeldsæter, Kristian, bud hos kassereren og ^ biblioteket. ' Garberg, Ole, laborant ved vandkraftlabor. Grendahl, Marit, frk., 2den assistent i sekretariatet, Prinsensgt. 17. ' Gundersen, Otto, laborant ved kemiavdel. Horneman, Anette, frk., kontorassistent ved materialprøvningsanstalten. J Husby, John,.bud ved den elektrotekn. avd. Husby, Kristian, laborant ved den elektro- "jj tekniske avdeling. ; Iversen, Anker, præparant ved bergavdel. J* Karjseng, Karl, laborant ved kemiavdel. Melseth, Ole P., laborant ved kemiavdel. s Moxnes, Bernt, dagarbeider. Q Olsen, Sofus, dagarbeider. (J Pettersen, Kristian, dagarbeider. "js Rian, Adolf, dagarbeider. n> Schjølseth, Johan, dagarbeider. 11 Strøm, Johan, dagarbeider;,' b Sæthre, Kristoffer, dagarbeider. + Administrationen:. ^ (fl Ansteinsson, Johan, bibliotekar. s Fjærli, Ludvig Neumann, cand. jur. & C oen., sekretær, Krangaten "D Lassen, Olav, maskinmester, Elges.gt. 23 b. J Løkke, Haldis, frk., kontorass. ved sekretaø] rialet, «Aamot», Holtermansvei, Strinda. ^ Sæther, Kristian, kasserer og materialforv. O Norges tekniske høiskoles prøvningsanstalt f~ utfører materialprøvning samt undersøkelser av forbruksartikler, apparater og maskiner etc. for private eller., offentlige opdragsgivere efter approberte takster. Personale: Direktør E. Bjørnstad, drifts- ^ingeniør A. P. Roscher Lund, kontorassistent frk. A. Horneman, mekaniker E. Holmerud, Zniekaniier S. Kopstad, laborant N. Ilg-lem. < jjj Trondhjems borgerlige Realskole 12 Vor Frue gt. l og 3 (oprettet 1783), bestaar (. av: Gutteskole (smaaskole og middelskole, lilsammen 9-aarig kursus) og pikeskole (10- f aarig kursus), som avsluttes med middelskoleeksamen. "^ Realskolens direktion bestaar. for tiden 2 av følgende medlemmer: llj Lindboe, Ørnulf, borgermester (formand) - Finne, Carl, grosserer ^ Sommerfelt;, Axel, overlærer. (JJ Swensen., Søren, sogneprest Bruun, Fritz, grosserer. [J Skolens bestyrer (inspektør), A. Chr. Q_Føyn, cand. real., Vor Frue gt. l, har kon- Q_tortid kl. 5-^6. ~ Asphaug, M., N. Baklandet 10 (O Collett, P., dr. philos., Heimdal Eriksen, H. A., kaptein, «Godthaap», 0«_ Haugen, G., cand. philos., Sverresgt. l a Ottesen, J. A., sogneprest, Nordheim, KlmgenbergløkkéJ Eyen, Th., cand. philos., Elgesætergt. 47' Vangen, N., cand. theol., Nonnegt. 10 ' Austeen, E., Baahusgt. 7 Esbensen, A., Wilh. Stormsgt. 3 Esbensen, M., Elgesætergt. 33 Frost, Angelique, Wilh. Stormsgt. 3. Hansen, S., Kongensgt. 43 Hanssen Lange, C., Museumsplads l" Hiorthøy, M.,' Hospitalsgt. l '. Holtermann, Fr., Prinsensgt. 8 Johnsen, Hilda, Sandgaten 29 Kobro, Nathalie, Kongensgt. 66 Meisterlin, A., «Bergslien», Stenberget Midelfart, W., Kjøbmandsgt. 6 Swensen, B., Wilh. Stormsgt. 7 Swensen, W., Munkegt. 30 Torgersen, S., Profeasorveien 3 Kasserer: Vangen, N., cand. theol., kontor Fruegt. J? tirsdag, torsdag og lørdag kl. 5 (j% Skolebud: Garberg, P.,bor i Frue gt. 1. Fyrbøter: Meistad, A., For Frue stræde l a i Trondhjems fagskole Kongens gt. 89, opretlet Kommun^ skole med statsbidrag. Telefon 616. I forkurser paa 3 til 5 maaneder optas gu j ter, som skal bli haandverkere eller industrf arbeidere, med undervisning i praktisk arjj beide og i almenfag. 3 I den treaarige lærlingeskole optas elevé som har plads som læregutter paa et verk;j sted. De gaar paa skolen en dag i uken i maaneder og arbeider de andre 5 dage ho sin mester. I svendekurser, i almindelighet aftenkurseijg is undervisning for ældre arbeidere i spc ei elle fag. Direktør: Lund, J. G., ingen, og cand. reali Kontorist: Sandberg, Ruth. Kasserer: Dahl, V. Vaktmester: Danielsen, H. C. Skolen har avdelinger for følgende fag: 1. Barberere, faglærer Gulbrandsen, AIK barbermester. 2.' Bokbindere, faglærer Maske, Julius, jrt; bokbindermesler. 3. Boktrykkere, faglærer Bosnes, M., faktoril 4. Bygningsarbeidere (faglærer ikke ansat i 5. Elektrikere, faglærer Holthe, O., 6. Forgyldere og glasmestre, faglærer Edv. K., glasmaler. 7. Fotografer, faglærer Hililing Rasmussett : Fred., fotograf. Trondhjems Haandverk- og industribank! Fondsavdeling for omsætning av aktier og værdipapirer. 8. Guldsmeder, faglærer Rønning, H., og Di-,_.. drichsen, G., guldsnieder. 9. Malere, faglærer Nielsen, Rudolf, maler.. Mekanikere, faglærer Dahl, W. B., verksmester. ; Rørlæggere, faglærer Skjelne, A., Verksm. 12. Skomakere, faglærer Toldnæs, O. J., sko- '< makermester. ;13 Skræddere, faglærer Strand, J., skrædder. ;14 Smeder, faglærer Strøm, L. W., smedm.!j5. Snekkere, faglærer Ahlberg, V., snekkersvend. ;Trondhjems folkeskoler' iskolestyrets medlemmer lor 1921: 1. Lekto.r Axel Sommerfelt (formand), Kloster/*ngen, Øen 2. Lærerinde frk. Mina Midelfart, Kjøbmandsgt O.r.sakf. E. B. Bøckman, Nidarøgt. 82 f Lektor Jac. Harlman, Magn. d. G.gt Kjøbm. O. Aavatsmark, Sørstuen, Øvre Singsaker 6. Bygmester Jabsen, Kirkegaten 3 b 7. Skrædder Lars Alstad, Hospitalslk Journalist K. O. Thornæs, Ridderv.g Stereotypør Karl Schjetne, Ark. Christiesgt. 4 b 10. Vaktmester O. R. Olsen, Folkets hus ill. Dr. S. Bang, Kongensgt. 20 K.ilS. Fru Ingeborg Aas, Indherredsv Res. kap. Thv. Lunde, Elgesætergt. 19 1;14. Snekker Georg Eliassen, Kongensgt. 31 ;15. Lærer Aksel Stene, Magn. d. Godesg. 8 ;16. Lærerinde frk. Dagny Berg, Rosenb.g. 5 ;17. Lektor L. B. Sivertsen, Weidemansv. 21 :18. Lærerinde frn Ingeborg Fjærli, Krang. l ;i9. Skoleinsp. O. K. Ribsskog, Sverresgt. 10 itllsynsutv algene 1921: ibaklandets skole: : Bygm. Jabsen (formand), Kirkegt. li b i Nielsen, Olaf, verksmester J Rygh, Jonas, ekspeditør } Solbu, res. kap. jbispehaugens skole: '.. Olsen, O. R., vaktmester (formand) : Solbu, res. kap. :j; Venaas, postbud :; Bye, T., skræddør ;: Krogh, frue.illens skole: % : Alstad, L:, skrædder (formand). Sogneprest Ottesen Rokseth, Marie, frue,, Strømsnes, Th., lossearb. K Skare, G., overpleier jkalvskindets skole: Frk. Midelfart (formand), Kjøbmandsgl. Res. kap. Thv. Lunde Alstad, Marie, frue. DEN NORSKE HANDELSBANK Bankforretninger 95 Vean, P., havnearbeider. Nøst, H., snekker, lademoens skole: - Fru dr. Ingeborg Aas (formand) Res. kap. til Lademoen Dahl, Thora, frue Olsen, Anna, frue Skogø, M., baker lilleby skole: Thornæs; K. O., journalist (formand) Sogneprest Kielland Leistad, Margida, frue Skjenstad, O., snekker Vaktmester' Vinje Singsaker skole: Aavatsmark, kjøbm., formand Ees. kap. Jenssen Gjone, Kitty, frue Jakobsen, C., bankbud Sivertsen, Adolf, lagerarbeider Stavne skole: Trolla skole: Schjetne, stereotypør, Ark. Christiesg. 4 b (formand) Sogneprest Ottesen Norberg, bokholder Isdahl, Lars, arb. Johansen, K., arbeider Waisenhusets skole: Bang, S., læge (form.), Kongensgt. 20. Svanholm, stiftsprovst. Marstein, Ingeborg, frue Fokseth, vognmand Knudsen, O., kjøbm. Skoleinspektørens kontor, Sverresgl. 10: Skoleinspektørens kontortid 12 l Sekretæren 11 l og 5 6 Skoleinsp. O. K. Ribsskog, Sverresgt. 10 Sekretær Arnold Wik, Klæbuveien 53. Skolernes kontortid: 1. Baklandets skole Bispehaugens skole Ilens skole Kalvskindets skole Lademoens skole Lilleby skole Singsaker skole Stavne skole Trolla skoles best. træffes helst kl Waisenhusets skole l 1^ 2. Baklandets stole (særklasserne) Nygalen 19 og N. Baklandet 40. Rønning, Hallstein, bestyrer, bor i skolen. Bolling, Julius, Klostergt. 74. Hauge, S., Dronningensgt'. 58. Paasche, A., Munkegaten 3 Hagen, Sophie, Klostergt. 18. Vaktmester: Hans M. Bakken, bor i skolen. besørger INKASSO prompt og billig. 'BONDHJEM KRISTIANIA BERGEN KRISTIANSUND N. Aktiekapital og Fonds 8S</= Million Kroner

4 (Q D 01 2 å "E 10 S? 96 Bispehaugens skole, Nonnegaten 19, ind gang frå Weidemannsvei. Overlærer: Håkonson-Hansen, M. K., kontortid 12 1 bor i skole Stavseth, J. A., Gyldenløvesgt. 23 Reiten, Th., Fæstningsgaten 13 Lynge-Bigseth, A., Ø., Møllenb.gt. 45 b Winge, Joh., Gyldenløvesgt. 25 Mørkved, A., Nonnegaten 32 Jørgensen, E., Nonnegaten 15 Haugan, A., Klippen, Blusevoldsbk. Meland, A., Brqdfabr., Gl. Kongevei Follestad,.R., Skansegaten 20 Olsrud, Ingv., Skansegaten 26 b Poulsen, K., Søndregt. 6 Moksnes, R., Skansegaten 2 Østby, G., Kirkegaten 36 Ytrehus, S., StrinSveien 44 Thun, O.,'Skrænten l Øyen, Jenny, Kirkegt. 23 Hammer, Petra, Nonnegt. 8 Brun-Ekerhovd, Anna, Haldensgt. 8 Hoel, Gudrun, Baahusgt. 2 a Bolling, Aslaug, N. Møllenberggl. 37 a Bernhoft-Slvertsen, Charl., Weidem.vei 21 Thomsen, Oline, Erl. Skakkesgt. 17 Borgen, Elisabeth, Baahusgt. 12 a Jørgensen, Elisabeth, Ø. Møllenb.gt. 45 a Johannesen, Anna, N: Møllenb.gt. 25 a Corneliussen, Charlotte, Gyldenløvesgt. 9 Wangberg, Edle, Weidemansvei 21 Haabjørn, Petra, Weidemansvei 2 Brun, Dominiea, Gyldenløvesgt. 11 Jenssen, Anna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Borthen, Edvarda, N. Baklandet 37 Olsen, Christiane, Gyldenløvesgt. 23 Hassel, Johanne, Drilveiten 6 Okstad, Albertha, Ø. Baklandet Lorentzsen, Anna, Voldsminde l Holjnsen, Amunda, Kirkegt. 15 a Wefring, Inger, Søndregt. 7 Dyblie, Inga, Ø. Møllenberggt. 70 Klinge, Helga, Bergslien, Stenbergel Flock, Ingeborg, Kalvskindsgt. 3 Lorentsen, Bergljot, Ø. Baklandet SUseth, Anna, O. Tryggv.gt. 43 Dillner, Aagot, Bakaunet 36 Herstad, Sofie, Indherredsveien 68 a Winther Paulsen, Astri, Søndregt. 6 Rambeeh, Fredrikke, Rosenborggt. 14 Lyngaas, Borghild, Kirkegt. 41 Flønes, Kristina, Haldensgt. 4 Haugen, Helga, Sverresgt. l a Skoletjener: Fredriksen, E., skomaker, bor i skolen. Fyrbøter: Johansen, John, bor i skolen. Ilens skole, Mellemilen l og 7 Overlærer: Petersen, K., kontortid 12 1, bolig Mellemileji % Beenberg, Eyvind, «Bakkelund», Nyvei Jabsen, Jab, Nyveien 8 Johnsen, Ole, Østre Ilen 2 c I Kringlen, Birger, hotel Metropol, Nordregt. Nesheim, Olav, Nyveien 50 b II Skjerve, Johs., Byaasveien 42 Sletvold, Bernt, Ilevolden 11 II Strand, Henrik, Kleistsgt. 21 Bolling, A., frue, Klostergt. 74 IV Daae, T., Elgesætergt. 30 II Dahl, O., Sandgt. 51 II Forfang, I,, «Fagertun», Klæbuveien Henning, B.., Hans Hagerupsgt. 6 IV Kavli, L, Løkkegt. 3 III Kjeldsberg, &., Hospitalsløkkene 27 II Kvam, V., Kofotgj. 2 a III Larsen, L, Mellemilen l Lehn, Aagot, Dronningensgt. 35 Moe, A., Gamle Kongevei 5 Nesheim, S., frue, Nyveien 50 b II Nesheim, I. R., frue, Heimdal Nessjø, S., Nyveien 27 Richter, B., "Bergsligt. 13 Smith, E., skolek j.lærerinde, «Rabben», Gl. Aasvell Stene, B., Mellemilen 21 II Stene, J., Dronningensgt. 4 II ;alvskindets skole, Bispegt. 9 c, hjørnet a\ Sverresgt. og Bispegatejfil Lie, Benj., 12 1, bor i skolen "^ jærere: Aasen, G., Elgesætergt. 35 Aasgaard, O., «Romsdal», Singsakersl. Bang, M., Erl. Skakkesgt. 51 a Dalaker, O., Østre Ilen 2 e' Elleraas, A. K., Wilh. Stormsgt. 3 Grønlie, A., Klæbuv. 48 Røstad, O., Klostergt. 25 Stene, A., Magnus d. Godesgt. 8 Wik, M., Klostergt. 20 ilsynslærerinde: Dahl, Th., Skrænten 7 ærerinder: Undset, H., Dronningensgt. 60 Moe, L., Kalvskindsgt. 4 Qvenild, H., Munkegt. 14 Ribsskog, L, Sverresgt. 10 Varmboe, E., Nidarøgt. 86 Varmboe,.G.; Nidarøgt. 86 Dessen, S., Klostergt. 20 Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikborg, J., Kirkegt. 11 a Aas, J., Nidarøgt. 74 "I--,,-^L. altid J3COD Jelstrup, A., Elvegt. 14 Figenbaum, A., Nordregt. 9 Helgeby, Måren, Nidarøgt. 54 Helgeby, Marie, Nidarøgt. 54 Wahl, Karoline, Ilevolden 16 Henmo,, B., Lilleby skole Øren, O., Udbyesgt. 7 Aune, P., Indherredsveien 10 Iversen, Reidun, Nordregt. 2 Valsø, A., Elgesætergt. 47 Tvete, B., Kongsgaardsgt. 2 : : Nordli, Pauline, Kongénsgt. 43 ; Nordli, Sofie, Kongénsgt. 43 ; Skoletjener: ;. Ellefsen, Edv., bor i skolen. Lademoens skole. v! Overlærer: >' S Hen, Hans, Mellemveien 2 Bergsiid, A., Indherredsveien 52 Steen, H., Mellemveien 22 Fuglheim, P., Nonnegt. 32 Aksnes,- L., Eidsvoldsgt. 27 b Jensen, O., Eidsvoldsgt. 42 H j elde, Arnold, Mellemveien 22 Moksnes, G., Øvre Baklandet,60, Viksjø, H., Mellemv. 30 Øveraas, P., Mellemveien 16 Wisth, E., Dalen Blindeskole Ekle, J., Ilevolden 12 Kjeldstad, Olaus, Hospitalsløkkene 4 III Arentz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Rosenborggt. 5 Corneliussen, Caroline, Gyldenløvesgt. 9 Dahl, Kristine, Gl. Kongev., Reperbanen Dahl, Susanne,' Rosenborggt. 5 Garstad, Bergite, Mellemveien 20 Haave, Mali, Solhaug, Tyholdtveien Hauge, K., Waisenhusets skole Herstad, A., Klostergaten 42 Kaurin, Svanhild, Mellemveien 20 Kjeldsberg, N.,. Kr. Monsensgt. 7 Larsen, Bereth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, villa «Sommerro», Strinda Stavrum, Niline, Ø. Møllenberggt. 45 a Viksjø, Johanne, Mellemveien 30 Jenssen, Sigrid, Ø. Møllenberggt. 45 a Engen, Johanna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wesselsgt. 29 Rinnan, Alfhild, N. Møllenberggt. 78 Nodland, Christie, Wesselsgt. 29 Nodland, Thea, Mellemveien 22 ^Vaktmester: O. Rønning. i;liheby skole. IQver lærer: Henmo, Olav, Lilleby skole. AKTIE YJ«M«TJ. T^N<> HJEM»EN NORSKE HANDELSBANK" Alle slags Klicheer leveres hurtigst. Bluser, Kjoler, Dragter Kaaper- & Dragtstoffe 97 Arnljot, Harald, Ø. Møllenb.gt. 47 Fimland, Kristian, Mellemv. 30 Flemsæter, A., Nonnegt. 22 Flønæs, Alfred, Haldensgt. 4. Mørkved, Ole, Fæstningsgt. 11 Nodland, Arne, Mellemv. 22 Saltnessand, 'Erik, Ankersgt. 11 Solheim, Otto, Baahusgt. 17 Stokland, A. J., Mellemv. 20 Klykken, K., Kirkegt. 40 Sæternes, Johan, Nidarholmsgt. 4 II Øren, Erik, Udbyesgt. 7 Aasan, Amalie, Kirkegaten 13 a Andersen, Marie Roll, Ø. Møllehb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Danielsen, Ingeborg, Nidarholmsgt. 4 Dietrichs, Ragna, Ilevolden 3 d Furuland, Helga, Mellemveien 30 Georgsen, Marit, Indherredsv. 10 Heiberg, Gudrun, St. Olavsgt. 15 Henmo, O. Lysstøl, Lilleby skole Hernes, H., «Liljenhaug», Wesselsgt. Hokstad, Svanhild, Kirkegt. 36 Høyem, Reidun, «Gudmundstad», Møllebk. Jabsen, Johanne, Erl. Skakkesgt. 40 Kobro, Marie, Kongénsgt. 66 Klykken, Helga, N. Baklandet 47 Kuløy, Ragnhild, Mellemv. 7 Kvam, Mildrid, Indherredsv. 63 Meland, G., Wesselsgt. 27 Mittet, Astrid, Kirkegt. 41 Nieolaisen, Marie, Ranheim, Nielsen, Natalie, Rosenborggt. 22 IV Pedersen, Marie, «Sandstad», Lilleby Rinnan, Inga, Wesselsgt. 2 Sivertsen, Doris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møllenberggt. 78 Waage, Gerd, Hommelvik Wisth, Margit, Dalen blindeskole Skoletjener: Rønning, Ottar, Lilleby skole Singsaker skole, Øvre Singsaker Overlærer: Skarland, N., bor paa skolen. Bakøy, Ebbe, Arildsgt. 6 a Moxness, Karl, Wedelsgt. 5 Fondal, E., Ø. Møllenberggt. 45 a Kvaale, O. E., N, Møllenberggt. Bl Flønes, Jon, Eidsvoldsgt. 10 Kroglund, J. P., Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvoldsgt. 16 Hørgaard, H. S., Eidsvoldsgt. 14. Næss, H. L. H., Blusevoldsbk. 10 Ytrehus, Kr., Eidsvoldsgt. 8 Aksnes, Fr., Skrænten 7 Røe, Nils, Kjøbm.gt. 10 besørger INKASSO prompt og billig, ÉRONDHJEM KRISTIAHIA BERGEN KRISTIANSUND N. Ak«eka P itai os Fonds Kroner pr l O* w b PB* f II» S ft F H B «> ^ <B i J

5 JD <D O (f) _ O) (d fd Ø ø- ø Forlang altid E. C. Dahls Byggeris 01 iprivatbane l TRONDHJEM " H9rera " e almindelige Bankforretninler 99- Ytrehus, Andrea, Eidsvoldsgl. 8 m Flønes, Elise, Eidsvoldsgt. 10 T- Bjørgum, Hilda Kvam, Parkveien Andersson, Marie, Lillegaardsbk. 3 (\j Aslaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Halset, Olga, Fæstn.gt. 13 ««l Halset, Anna, Fsestn.gt Aas, Kari, Hans Hagerupsgt. l - pj Andreassen, Ulla, Eidsvoldsgt. 8 <fr Grønlie, Marianne, «Baklund», Blusev.bk.' r Wroom, Ynghild, Wilh. Stormsgt. 3 -^ Holst, Marie, Blæsevoldsbk. 9 J2 Johnsen, Borghild, 0. Ilen 2 c Kavli, Fredrikke, Løkkegt. 3 r Tennebø, Gudrun, «Heiintun», Blusevoldsbk _. Skjelne, Andrea, Søndregt. 13 S Q Brenvaag, Laura, Ankersgt. 2 -j Aksnes, Borghild, Skrænten 7 g Rønning, Sara, Grundtvigsgt. 2,( ) Sehulerud, Dagrun, N. Allé Sellæg, Agnes, Karlslyst, Blusev.bk. C Steen, Marit, Bosenborggt. 22 JO Tryggstad, Margot, Gløshaugen tø. Eines, Sigrid, Voldsminde 4 R Bjørnslie, Marie, Karlslyst, Blusev.bk. : Trolla skole. -n Bestyrer:' ' HJ Stubseide, P. O., bor paa skolen. Tlf.,2141. 'r- Lærer: Grevskott, H., pensionatet, Trolla (g 1 Lærer inder: I -jn l_ Mossige Stubseide, E., frue, bor 'paa skolen Minsaas, Kitty, bor paa skolen. Waisenhusets skole, Kongsgaardsgt. 2. l Skolebestyrer: Siljesæter, O., kontort. 12 l, bor i skolen. ". S Groven, Sivert, Mellomveien 18,. Z Røsoch, Henry, N. Allé 10 1^ Kristiansen, Hilmar, Magn. d. Godesgt. l C Aasen, Gunvald, Elgesætergt. 35, j (fl Lærer ved skpmakerskolen: ' jy ' Olausen, L., 0. Batlandet 46 i *r, * Bødtker, C., Elgesætergt. 9 ' Brøttem, Gurine, Erl. Skakkesgt. l i.p Nordli, Pauline, Kongensgt. 43 i Skoletjener: Z Svæve, O., bor i skolen. liu < Trondhjems handelsgymnasium ' (3 Elvegafen, telef. 3141, kontortid l 1 /» 2*/4, QJtraadte i vii-ksomhet,6. september 1913: Dets formaal er at utdanne elever for handel el- Q.ler anden praktisk virksomhet ved at med- Q_dele eleverne de grundlæggende teoretiske 3 og praktiske kundskaper og ved siden derjjrav en høiere almendannelse. Handelsgym- "^nasiet bestaar av et to-aarig formiddagskursus for gutter og piker, hvilket begyj der omkring 1. september, og av et aarig eftermiddagskursus for piker, hi ket "begynder omkring 10. januar. UndeJ visningen ved den to-aarige avdeling 01 fatter: Handelslære og handelsret, stat økonomi, handelsregning, bokholderi kontorarbeids, varekundskap og kemi, fylj sik, geografi, særlig nandelsgeografi, storie, særlig handelshistorie, norsk, tys T fransk,. engelsk, hand«lskorrespondanci skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift de valgfrie fag russisk og spansk. visningen ved den et-aarige avdeling onp fatter: Handelslære og handelsret, handel regning, bokholderi og kontorarbeid norsk, tysk, engelsk, handelskorrespondail se, skrivning, maskinskrivning, hurtig skrift og og det valgfrie fag fransk. Gymnasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul IVE Lykke, konsul F. Kjeldsberg, skolebest: A. Ch. Føyn, overlærer J. G. Lund gymnasiets direktør Per Skavland. Gymnasiets lærere er foruten direktøren;. Overlærer O. Myhre, overlærer H. Holmertp assessor B. 'Leivestad, frk. B. Schulerutif overlærer S. Okkenhaug, lærer G. Aaseni;. overlærer Jonas Vaag, politifuldm. A. Aas;«kaptein Åa. Bach, fiskeriintendant Brekkep fru S. Helgeby, kaptein K. Sundlo og bokhp Tellesbø. Trondhjems musikskole Nedre Baklandet 75. Telefon Bestyrer: Organist Oscar Skaug, Trondhjems private pikeskole * Kjøbmandsgt. 24. Bestyrerinder: Frk. Kaja Ellingsen, Moen gaard, Lade: Frk. Olga Bjerkan, Nyveien 16. «Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6» Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen, Nonnegt. 17 ^ Frk. Laura Angell, Haakon Jarlsgt. é j; Trondhjems tekniske mellemskole :; Telefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kerniske laboratorium Munkegt. l og Vor Fruegt. 1. i;i Skolens opgave er at gi sine elever eiij., teknisk utdannelse som kan gjøre dem skim ket til at overta tekniske mellemstillinge saasom byg- og murmestre, stillinger son tekniske assistenter i den offentlige kommunale administratibn, bygningsførere tegnere, kontraktører, verks- og fabriki i Trondhjems Haandverk- os Industribank) mottar indskud og utfører alle vanlige Bankforretninger. jinestre, ledere av mindre lysverker, skibsserfter, fabriker. og andi-e industrielle an-.. Skolen er 2-aarig med 4 halvaars klasser ug har fagavdelinger for eléktroteknik, tekiiisk kemi (fabrikteknik), maskin teknik og ygningsteknik, denne sidste delt i 2 linjer or husbygnng og for vei-, vand- og bro- Ibygning. UndervisnJngsaaret begynder Ijnidt i august. Skolen har et forkursus, géom begynder i januar. Et illustrert skopjeprogram faaes ved henveridélse til kon- foret. K Optagelseskrav for faste elever: Miadst p:}7 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk Éteknisk bedrift eller ved lavere^ tekniske Ifekoler, hvor praktisk arbeide drwes. Mid- ;delskoleel5samen eller folkeskoleelæamen lined optagelses.prøve. Skolepengen i mell.iemskolen er 30- kr. halvaarlig og i forkurset :3 kr. maanedlig. Fripladser og elevstipensilier utdeles til elever i mellemskolen. Ikke faste (hospiterte) elover ka» ogsaa ffoptages. idirektør: Sehulz, C., cand. real., Prinsensgt. 8 a SOverlærer og lærere ansat av overbestyrelsen: Sehulz, C. ' Strand, T., kapl., ing., Tormodsgt. 3 r..;. Christiansen, H. O., ing., Parkveien 12 '&. Lillejord, Hans, ing., Ø. Møllenberggt. 74 Sollied, P. A., kemiker Halvorsen, O. G., ingeniør, Nyveien 50 b Johannesen, A. W., ing., Tyholdtveien 35 Hjelte, Claus, arkitekt, Elyegaten Alstad, O., arkitekt, Kongensgt. 108 Michelet, J. L., ing., Græsbakken,. Strinda 'imelærere: Lie, B., overlærer, Bispegt. 9 c Lund, B., major, Gromlien, Bakaunet Bertelsen, Trond, ing., Eidsvoldsgt. 43 Berg, Karl, lektor, Arildsgt. 10 Haugnæs, R. B., lektor, Tormodsgl. 8 Lillejord, H., ing., Soleng, Tempe Walaas., A. A. A., kaptein, Singsaker t,.. Fjærli', L. N., o.r^akf., Krangaten l ; Faanes, H., elektroing., Elveg-aten 16 : : Kleven, F., «Daggry», Byaasveien i Kroglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 liikasserer: fi Schnlerud, L.,, overlærer, Nedre Allé 10 ^Bibliotekar: Alstad, O., arkitekt ÉSekretær: Johannesen, overlærer igvaktmester Tesseni, M., Munkegaten l JMekaniker: Storvik, G., Riddervoldsgt. 10 ilaborant: Hembre, Kristian, Dronn.gt. 31 gitrondhjems katedralskole er antagelig oprettet i midten av 12t< IN NORSKE HANDELSBANK irhundrede; middelskole, gyninabiuni med ille 3 linjer.. lektor: Johanssen, H, J., cand. mag., «Heimstuen», Ø. Singsaker ibktorer: Schøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Sehulerud, L., cand. real., Nedre Allé 10 Sommerfelt, A., cand. mag., Klosterengeu, Øen Gundersen, C. C., cand. mag., Kongensg. 84 Hartmann, Jac., cand. theol., Magnus den Godesgt. 8 Juel, O., cand. real., Arildsgt. 2 Pedersen, J. P., cand. mag., Nidaregt. 82 Harbitz, G. P., cand. mag., Nedre Allé 24 Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. mag., Rosenb.gt. 27 Berg, K., cand. mag,, Arildsgt. 10 ' Kleven, A., cand. mag., Eidsvoldsgt. 25 Lund, Wilh., cand. mag., Skansegt. 26 b Holmen, Kaia Graff, cand. mag., E. Jarlsg. 'i Ryssdal, O., cand real.,, Tidemansgt. 15 Hoel, I., cand. mag., Nedre Allé 14 Christie, H., cand. mag., Eidsvoldsgt. 14 Fjeld, A., cand. theol., Magn. d. Godesgt. 4 Hansson, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Hansteen, Fridå, cand. mag., Tidem..vei 17 Lund, Aagot Thilésen, c. mag., Skanseg. 26 b Steen, Alf, cand. mag., Kongensgt. 54 Magnæs, Thor, cand. real., Kjøbm.gt. 42 jærerinder: Landgraff, Edith, Sverresgt. l IV Enger, M., Kirkegaten 35 Langdalen, Eidsvoldsgt. 23 Wullum, M. Ø. Mellenb.gt. 43 c Timelærere: Hagerup, pr.løitn., «Bergfast», Tyholdtv. Steen, G., Bergsligt. J7 III Vaktmester: Hagen, Johan, E. Skakkesgt. 13 Trondhjems komm. husmorskole Dronningensgt. 29. Bestyrerinde: Fru Johanne Michelsen. Trondhjems komm. middelskole Lokaler pa.a Singsaker folkeskole. (Kontortid Telefon 3166). Skolen er oprettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 og sattes igang Iste septbr Den er 3-aarig, bygget paa folkeskolens 7de klasse, og optar elever fra Trondhjem og omliggende distrikter. Skolepengene er kr pr. E ar. Elever som gaar over i skolen direkte frå Trondhjems folkeskoles 7de klasse, og hvis forsørgeto er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit skolemateriel. Frå og med budgetaaret er skolen statsundersitøttet og har eksamensret. besørger INKASSO prompt og billig. iflhdhjem"-^kri8tiamia -BERGEN - KRISTIANSUND N. Aktictapitm o g Fonds»w» smiton Kroner

6 (O Bostyrer: Musum, Einar, cand. real., : Elgesætergt. Sl III.' Telf f Lektorer: Hattrem, Søren, cand. mag:, Eidsvoldsgt. U Sivertsen, Laurits, cand. filos., Weidemannsvei 21 I Haugnæss, Kristian, cand. mag., \ Tormodsgt. 8 I Brodahl, Johan, cand. theol., «Nøisomhet», Strinda Miiller, Oluf B., cand. mag., «Rosenhaug», Rønningsbk. Overlærer:. Skjaanes, Ivar,- Kongensgt Adjunkter: Lyng, Gustav E., Kirkegt. 40 Gjertsen. Trygve, Sandgaten 11 Wold, Sverre, N. Møllenberggt. 8 Tømmeraas, Martin, Strandveien 70 Braarud, Kirsti, 'Nyveien 5 7 III Flinet, Marie, Wilh. Stormsgt. l Fjærli, Ingeborg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, Udbyesgt. 7 Aagaard, Bergljot, Blusevoldsbakken 3 Bergsgaard, Haldis, Elgesætergt. 15 Trondhjems Stenografskole (Idar Hammer), Lilletorvet 2. D. Befordringsmidler "2JJ Adams Express gom Jomfru gaten 8. O Visergut- & flytteforretning. 35 Flytninger inden- og utenbys. Jhn Bud. Fortoldning og spedition. Møbel- (Q lagring. Ind- og ntpakriing. Reisetøi og varer hentes og- bringes. Forbindelse i Kristiania: Kristiania Visergutkontor. -. Mfk * Automobildroscher Stortorvet: / U 332,. Johan Hammer, E. Skakkesgt. 18 U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a U 321 og 336, Chr. Moksnes, Prinsensgt. 22 U 339, Einar H. Flataas, H. Nissensgt. 12 U 323, Joh. M. Nilsen, Ths. Angellsgt. 5 TJ345, C. G. Larson, N. Møllenb.gt. 31 U 346, B. Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 Aktieselskabet SKIBS- & FISKERIUDSTYR Trondliiem Infanteriunderofficersskolen Munkegaten 6, kaserne ved Kristianste Eleverne, der utdanne» i en 4 maanede forberedelsesskole med efterfølgende 3-aE skole, har fri undervisning og frit ophviy Antagelse alter ved direkte henvendelse li skolen inden 15de deeember. Officerer: 5 Hiorth, Hans, kaptein, ehef, Nyveien 6: MuntheC Gert, pr.løitn., Prinsensgt. 10 a j; Bjørnson, Arnold, pr.løitn., Kasernen ; Omdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen, ; Underofficerer: >< $ Ødegaard, O., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., furer, Nonnegaten 30 :S; Aune, Wald., sersj., Kasernen Grimsmo, Jakob, sersj., Kasernen : Jørum, Olav, sersj., Kasernen ' ' ; ' t Hiorth, H., kaptein ':% Ødegaard, O., -fanejunker, Krangaten 3 j; Bllingsæter, E., furer, Nonneg-aten 30 Aune, Wald., Kasernen Findahl, Th.,.overlærer. Berg, K., overlærer, Arildsgt. 10..,,# Hartmann, Jab, overl., Magn. d. G. gt.:il Bjørge, H. B., overlærer, Skansegt. 12 Qvam, I., overlærer, Erik Jarlagt. 8 Bolme, S., sersjant Hoel, J., overlærer, N. Allé, Singsaker Strøm, kaptein, Ranheim Eriksen, kaptein, «Godthaab», Øen II349, Joh. Hammer, Erl. Skakkesgt, Wjjjj U 515, H. Sagmo, Dronningensgt. 51 %$ U 341, Bernt Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 m U 347, T. Bruenick, Prinsensgt. 40 U 505, O. Schive Berg, Holstvt. 6 U 526, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 529, J. E. Skar, Indherredsv. 67 a U'532, Martin Berg, Kongensgt. 23 :. :. :,?;. U 324 og 326, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 5J U 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5...^ U 512, Arne Wolds enke, Brungj., Møllebkt^ U 513, Johan Lund, Fotveiten 4 Søndre gate: U 337, Einar Jørgensen, Petersborg 6 U 510, G. Furberg, Østersundsgt. 7. U 524, K. J. Schei, Sandgaten 35 i U 328, 337, 510 og 523,. F. Carlsen, Prinsensgt. 10 bj Seildug, Taugverk, Fiskegarn, Not :;: Etc. Etc. : Telf.: 4257 k, Tel.adr,:,Fiskeriudsty aitid Jab Mathesons SrSs er & BukLtøler [> U 329, 330, 335, 504, 507, 508, 521 og 531, 3 & 4. Vinje, Anton, Apotekeryeiten 8 Oscar Vinje, Apotekervt Aune, Edvin, Vollabakken 12 U 331, 338 og 511, Rich. Schei, Sandgt Darrel,. A., Prinsensgt.. 10 b ;TJ 348. og 509, Tøvis Bratsberg, Apot.vt & 18. Wangsmo, Rieard, N. Baki. 7 ^erftstomten: 9. Olsen, Laurits B., Møllehaugen IT 322, Ole O. Sande, Ø. Baklandet & 65. Sæthers Enke, Ø. Baklandet 22 U 325, Sigurd Jakobsen, Rønningssl. 5 12, Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt. 7 l U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet & 32. Moxnes, Christian', Danielsvt. 3 U 501, Albert M. Svea, Vollabakken 8 15 & 42. Olaf Olsens enke, Kongensgt. 33 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b 19. Moxnes, Ingv., Sandgaten 41 U 519, Isak Garmo, Stenberget 2 Bruennech, H., Prinsensgt. 4 a TI 522, Ove Dahl, Gun-nerusgt. 2 J. Kristiansens enke Karen, Krist.feldt 6 U 320, Brødr. Hartviksen, Verflsgt Kvan.de, Knut, Kirkegaten 5 U 327, Sverre Hansen, N. Møllenb.gt Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 " U 502, Eilert Eilertsen, N. Møllenb.gt & 28. -Berg, Jens Martin, Kongensgt. 28 ^Stenberget: 27. Bjerkan, Bernt, Erl. Skakkesgt. 25 " U 528, John Schrødal, Hevolden 13» 29 & 30. Lundahl, Einar, H. Nissensgt. 2 U 530, Severin Myhre, Byaasveien Trondsen, Inga, enke, Ø. Baki. 16 U 533, Ole Adolf Olsen, Elgesælergt. 30 b 34. Haugan, Ole I., Repslagervt. 18 U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b 36. Hammer, Joh., Repslagervt. 3 U 535, Ragnvald Lund, Øvre Allé Bratsberg, Tøvis, Apotekerveiten 10 U 537, Nilai Flønes, Øvre Møllenb.gt, Bruennech, T., Prinsensgt. 4 c iburan: 41 & 61. Moxnes>, Th., Repslagervt. l U 518, Bjarne Frigaard, N. Møllenb.gt & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 U 527, R. Vilmann, Østersundsgt Jenssen, Kristian, Gl. Kirkevei 14 a U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki Skauge, O. S.,' Brandhangvt. l U 514, R. Vilmann, Østersundsgt.' 13 Bybudinstitiitionen pbybudene: jpr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten Moe, Magnus, B. Brodalsgt Olsen, Karl M., O. Tryggv.gt Aspø, Karl M., O. Tryggv.gt. 2 b 5. Engblom, Rob., Ø. Møllenb.gt. 39 a 6. Olsen, Bjarne, O. Tryggv.gt Loholdt, Einar, Baahusgt Sætre, Kristoffer, N. Møllenb.gt. 38 b 10. Korsen, Reidar, Weidemannsv Olsen, Johannes, Gjelvangvt Olsen, E., Ø. Baklandet Olsen, Oluf K., Kongensgt Ophaug, Johan L., Rosenjorggt Iversen, Paul, N. Møllenb.gt. 46 h 18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 : : idroschevæsenet Vognmænd, der har politiet» tilladelse ail at holde med hester og kjøretøier p?ia pjryens torv, offentlige pladser og gater til ;l>ef6rdrin,g av personer. I etihvert kjøretøi kal forefindes et eksemplar av taksten, rosche-nr. J2. Halset, Bernt, Hospitalslk. 3-5 JEN NORSKE HANDELSBANK ' 101 Trondhjems sporvei Hospitalsløkkene 20. Kontortid 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. Driftsbestyreren træffes sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage frå kl morgen til kl. 12, nat og paa siøn.- og helligdage frå kl mergen til 12 nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: Garstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 c Driflsingeniør: Klever), F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvegaten 12 Linje- og baneformand: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf orrnand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: Kolstad, Arnt, Kirkegaten '47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 b Krabseth, O., Indherredsveien 67 a Trondhjems visergutkontor & flyttebyrda Krambodgaten 8. Telefon 2*19 og W b fr I CD T_ H) O - 3 i" ««o s H^ CD M CD besørger INKASSO prompt og billig. S J3 o. RONDHJEM - KRISTIANIA - BERGEN - KRISTIANSUND N. Aktiehapital og Fonds 8W* Million Kroner S

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for 1920 3 Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for 1920 8 Regnskap for

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Moe Caroline enke Aagot kass.ske Faanes Guri butikd. Øyen Karen hush.ske

Moe Caroline enke Aagot kass.ske Faanes Guri butikd. Øyen Karen hush.ske .- ffl 1 j (D (D Forlng ltid E. C. Dhls ryggeris Ø 666 ' - Olsen Ann dpsk.pike Pedersen Hrld fisker 2 Lystd John msk.rb.*

Læs mere

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede 1900-1913 Født på Tjøme, gift i Tønsberg 1900-1913 Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede I avskrift av Lars Endresen, Tjøme, februar mnd. 2010 Kilde : Ministerialbok Tønsberg

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1880. er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst.

Læs mere

DØDE OG BEGRAVDE 1901. Mandkjøn

DØDE OG BEGRAVDE 1901. Mandkjøn DØDE OG BEGRAVDE 1901 Mandkjøn Nr: 1 Dødsdatum: 310100 Begravet: 040101 Jordfæstet: 180801 Navn: Uægte barn Torvald Emil, f. 150697 Storvik Mand/Far: Ungk. Diss. Hans Olsen Bopæl: Storvik Nr: 2 Dødsdatum:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel 1998 Ole Færch - 1 - - 2 - Ole Færch Haakon Svensson en svensk indvandrer i Vendsyssel Aalborg 1999-3 - Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel

Læs mere