Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlang altid E. C Dahls Bryggeris"

Transkript

1 «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar: ^f Landmark, J. D., dr. philos. O) Sekretær: rø Gundersen, C., overlærer J[ Kasserer:. Fru ^strid Landmark, j) Vaktmester:.Kroglund, Boye..Ø Vold, Tore og hustrus legat -" utdeler hver vaar til 6 trængende konfir- - manter her i byen. O Forstander: "jj 'Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. handelsstands forening Se Handelsstands forening, Yngre. 0) JA Østbyens avholdslag E Arbeider i de østlige bydele,,hvef 14-dag- -;lige møter (andenhver tirsdag i Ungdoms- -glokalet, Strandveien 72). dj Formand: Malerm. O. Utgaard. D) JD rf Berntsen & Føyns S 2-aarige middelskolekursus, Trondhjem. 2 Juel, O., overlærer ^ Pedersen, J., overlærer p Hartmann, J., overlærer j (fl Gundersen, C., overlærer 5 Den offentlige skole for døve i C. Skoler l Trondhjem w Bispegt. 9 b. Telefon 169. Oprettet Iste april 1825 ifølge kgl..resolution av Iste no- Z vember Ill Skolen, som er optagelsesskole for det «jnorden- og vestenfjeldske distrikt, optarsom «: elever alle døve barn inden distriktet, naar ~J de har fyldt 7 aar. Skoletiden er 8 aar, " hvorav det første regnes som et.prøveaar, "idet eleverne i dette efter begavelse deles U. i 3 avdelinger. De mest og de- middels be- [Lgavede elever fortsætter og fuldender sin ^skolegang ved skolen, mens de daarligst (fl begavede ved prøveaarets utløp overflyttes til anden skole. Undervisningen meddeles Østmarkens asyl pr. Trondhjem. Asylet tilhører Trondhjems by c og Sør-Trøndelags fylker. Tron har ret til at belægge halvparten sene og begge fylker hver en fj._ Asylets tillatte belæg er 230 patieis kvinder og 115 mænd. Fortrinsvis adgang til asylet har by^ fylkernes syke; men sindssyke fram! distrikter kan optas, naar pladsen tillate det. Ingen sindssyke maa indsendes titsi_ geise uten forutgaaende forespørsel! plads. Oplysninger om de sykes meddeles kun av lægerne. De s motta besøk kun med lægernes samtal Telefonforespørsler om syke og b frå 1 2 og 4 5. Direktør: Dr. J. Widerøe. Reservelæge: Dr. A. Dahlø TTorvalter: Chr. K. Nørbeeh. Kassererske: M. Mørness. Overpleierske: I. Thygesen. Kjøkkenchef: A. Balgaard. Oldfrue: B, Mosfjeld. Maskinmester: H. Udnæss. efter talemetoden. Skolen har for tid elever, hvorav 88 interne og 16 externpil gifterne vedrørende undervisningen av statskassen, mens forpleiningsgoifl reisen (kr pr. aar for interne ii for externe elever) likesom utgifs ved beklædning utredes av forsør (kjøbstads- eller amtskommunekassen ;:; delvis refuslon hos vedkommende he? Bestyrer: C. Løcke, bor paa skolen. Tl. 'Berge, Johs., Baahusgt. 2 b Wereide, O., Dronningensgt. 76 Høy, J., Klæbuveien 54 Fjørtoft, A., Klæbuveien 54 Hansen, H., Bispegaten 8 Oversand, O., Nordre Høili, TyholdKS Kindseth, Marie, Klæbuveien 48 Griff, Jenny, Sverresgt. l a Svensen, Marie, Munkegaten Brinchmånn, Elisabeth, Lilletorvet 4 i Vold, Sigrid, Magnus den godesgt. 4 Holtermann, Fredrikke, Magn. d. god Krokstad, Freydis, Magnus den godes Trondhjems Haandverk- og Industribi mottar Indskud til høieste Rente. Diskonterlng. Inkasso. ITSANKEN l TRONDHJEM ilsen, Barbra, Bispegaten 8 Éiterlin, Alison, Bergslien rsen, Kaspara, Bispegaten 9 b in, Wilhelmine, Bispegaten 9 b d, K., skomakerlærer, Brobakken 2 ni, O., skrædderlærer, Dronn.gt. 39 skinistskolen liinkegaten 17. Telefon "lyrelse: eringeniør J. Moe (formand) geniør Weidemann ijjskinist Karl Aune geniør A. Kambeeh (bestyrer av skolen. Telefon 1016). Sfere: istyrer A. TJambeeh geniør Nyhus K. A. Krogh. klands handelsskole fronningens gate 12. (Jolen er godkjendt av handelsdeparte- Itet, saaledes at avgangsvidnesbyrd for pt-aarige eller 6-maanedlige kurser er iltaat eksamen i bokholderi, godkjendes l begjæring om næringsbrev paa kjøbjidshandel. ailen er inddelt i: l?aarige kurser i handelsfag og sprog liinndl. kurser i handelsfag og sprog isnndl. kurser i handelsfag nndl. aftenkurser i handelsfag nndl. kurser i stenografi Irinndl. kurser i stenografi, (torte kurser i maskinskrivning. ag: Dobbelt bokholderi, regning, norsk, :, engelsk, og fransk gramatik og hanikorrespondance, handelsret, handelslæijf.i; Veksellære, kontorarbeider, stenografi, givning og praktiske øvelser. Alle fag er ie. Plan tilstilles gratis og franeo. ÉStad, Ellen, kvindelig haandgjerlingsskole tonningens gate 29. Telefon 177 k. Op fet i jiolen er en husflids- og haandgjernings e, der har til formaal at bibringe ungi r den for selverhverv fornødne indsig glserdighet i industri og kvindelig hus Isvirksomhet, med særlig hensyn til hvat pitjener hjemmet til nytte og hygge, iolen begynder 25. august og avslutte ;j;juni. Elever optages. til enhver tid a 1 iét, og har at melde sig til bestyrerinden Ifttdervisningsfagene: Praktisk skaftvæv i i alle slags mønstre, samt praktis! Btvævning saasom, aaklæde- og billed iling osv. Skrseddersøm, linsøm, fine N NORSKE HANDELSBANK " utfører alle almindelige Bankforreiniiigei 91 haandarbeider, fransk strykning, kar» ing og spinding etc. Kursernes varighet: 3 maaneder og der- >ver. Kurser i strykning 10 dage. Skolen: 6% time daglig. Skolepengene etales forskudsvis. Skolens plan erholdes iaa forlangende, estyrerinde: Johansen, Gustava, frue, Dronn.gt. 29. Svendgaard, Petra, frk., Klostergt. 76. Hammerstad, Ingeborg, frk., Bergsligt. 13 Skjelstad, Anna, frk., Bergsligt. 7 Storler, Anne, Dronn.gt. 62. Remington institut for maskinskrivning og stenografi. Dronningens gt. 16. Telefon 659. Solbergs, K., handelsskole Godkjendt av handelsdepartementet. Kurser: 1-aarige, begynder Iste september. Halvåarige,. begynder Iste september og 10de januar. 3-maanedlige begynder Iste september, -15de september, 10de januar og 15de mars. 4-maanedlige aftenkurser Iste oktober og 10de januar. Halvårige kurser i tysk, engelsk og fransk handelskorrespondanse 15de september og 10de januar. Halvåarige kurser i stenografi Iste september og 10. januar. 3-maanedlige kurser i stenografi Iste september og 10de januar. Kurser i maskinskrivning begynder ved hvert maanedsskifte. Fag: Bokholderi, handelsregning,, veksel- og handelsret, veksel- og handelslære, praktiske kontorarbeider, norsk, tysk, engelsk og fransk, samt skrivning,.stenografi og maskinskrivning., Sjømandsskolen Kongens gate 93. ' Telefon 741. Bestyrer: Andorff, K. S. Overlærere : Klingenberg, H. S. Isachsen, J. W.. Bakke, S. Stene, A., premierløitnant Pedersen, R. Dreyer Krogh, K. A., kaptein ' Blom, Chr., assessor Berg, Trygve, læge Lunder, Ole, diploming. besørger INKASSO prompt og billig. 1HJEM - KRISTIANIA -BERGEN- - KRISTIANSUND N. ""ikuekapltal og Fond» SSV. KHllon Kroner

2 "ro l "O.2 <o (O (O S? m S m 92 Teknisk aftenskole, Oprettet i Lokaler: Kalvskindets skol 4de etage. Telefon Undervisningstid kl. 6V2 8 mandag, tirsdag, onsdag, torsda; og fredag i tiden 1. septbr. 30. april. Konto hver form.: Fagskolen, Kongensgt. 89, telefon aarig skole for haandverkere, in dustriarbeidere m. fl. Fag: Norsk, regning regnskapsførsel, frihaandstegning, konstruk tionstegning, naturkundskap, elektroteknik mekanik, fagtegning for mekanikere, fagleg ning for elektrikere, fagtegning for haand verkere. Særskilt hospitantklasse for videre gaaende frihaandstegning. Bestyrer og kasserer: J. G. Lund, direktør for Fagskolen. E. Musum, skolebestyrer Benj. Lie, overlærer O. G. Halvorsen, overlærer Th. Strand, overlærer Alfr. VValaas, kaptein Th. Eriksen, ingeniør M. B. Landstad, ingeniør G. Paulsen, ingeniør E. Krogseth, arkitekt, O. Aasgaard, lærer A. Bigseth, lærer A. Flønes, lærer M. Wik, lærer E. Øren, lærer Skolebud: E. Gustad Norges tekniske høiskole Trondhjem. Oprettet 1900, traadte i virksomhet Telefoner: 3346 rektor, 3268 sekretær, 2387 k sekretariatet, 2388 kasserer, 2389 vaktmester i' hovedbygningen. Norges tekniske høiskole har til formaal at meddele høiere teknisk undervisning paa videnskabelig, og kunstnerisk grundlag og at fremme utviklingen av de tekniske videnskaper og av vor bygningskunst. Undervisningen omfatter følgende fagavdelinger: Avdeling I: Arkitektur Avdeling II: Bergfag Avdeling III: Bygningsmgeniørfag Avdeling IV: Elektroteknik Avdeling V: Kemi Avdeling VI a: Maskinfag Avdeling VI b: Skibsbygning. Hertil kommer VII: Den almindelige avdeling, som omfatter de matematiske naturyidenskabelige og almendannende fag, der ikke tilhører nogen bestemt fagavdeling. Undervisningen inden de enkelte fagavdelinger ordnes i 4-aarige kurser. Nyt kursus begynder hver 1. september. Aktiesclskatoet SKIBS- & FISKERIUDSTYR Trondhicm v Rektor: Professor Richard Birkeland. Vicerektor: Professor Alfred Getz. Professorer: Arentz, H. S., ing., i skibsmaskinbygnin^ Birkeland, Richard, dr. philos., i matemé tik, Nidarøgt. 82. Bragstad, O. S., dipl.ing., i elektroteknil! Tiedemans gt. 35. ;;$ Bugge, Andr., arkitekt, i husbygningslsép re, Tiedemans gt. 17. : " Collenberg, Oscar, dr. philos., Gløshaugei i uorganisk kemi. Getz, Alfred, berging., i grubedrift, Øi Allé 23 a, Singsaker. Gjessing, Alf, dipl.ing., i mekanisk tekn* logi, Øvre Allé 23 b, Singsaker. Gunstensen, J. E., dipl.ing., i bygnings! ingeniørfag, Kofotgjeilene 4 b '' : i Heggstad, Olaf, ing., i vandbygning, vill «Voni», Øen. M Heje, Kolbjørn, ing., i vei- og jernbanet bygning, Erik Jarls gt. 8 II. Jabsen, K. F., i elektroteknik, Lade gre 'Lutz, E., dr. phil., i maskindele og løfte! maskiner m. v., Nyveien 5 7. Lindeman, Thv., dr. phil., i teknisk uorl ganisk kemi, Singsaker. Meyer, Johan, arkitekt, i form- og ornalf mentlære, samt den norske bygnings^? kunst, Eidsvoldsgt., Øvre Singsaker. Mørch, H. R., ingeniør, i skibsbygningp Eidsvoldsgt., Øvre Singsaker. ' Nordhagen, O., i bygningskunst 2. Pedersen, Harald, dr. ing., professor metallurgi. Pedersen, Sverre, i bygningskunst I. Eiiber, C. N., dr. philos., i organisk kemi Hans Hagerup'sgt. 8. 'n Rode, H. H., dr. ing., i mekanik, MunkeS gt. 19. Schmidt-Nielsen, S., dr. philos., ingeniør! i teknisk organisk kemi, Tiedemansg. 9 Stabel, H. K., arkitekt, ekstraordinær pro fessor i frihaandstegning. Sundby, G., ing., i vandkraftmaskiner, dre Allé 19, Singsaker. Sæland, Sem., cand. real., i fysik, Tiedtss mans gt. "'^ Vogt, J. H. L., dr. ing., i geologi og metalsé lurgi, Øvre Allé 10, Singsaker. ""_ Watzinger, Adolf, dr. ing., i varmekrafta! maskiner. 3ocenter: Arneberg, Jan, ing., cand. real.,-i beskri vende geometri, Bergliots gt. 3. '"' Bodforss, Sven, dr. phil., i uorganisk kemi Carstens, C. W., cand. min., i krystallografjj Ræder, Matias Greve, i uorg. kemi. 41, Schieldrop, E. B., ing. i mekanikk., Ridss dervoldsgt. 24 SeUdug, Taugverk, Fiskegarn, Not Etc. Etc. S Telf.: 4257k, Tel.adr.:.Fiskeriudstjl Jab Mathesons SS f llf ff6 P Tambs-Lyche, c^and. real., i matematik, villa «Aalborg-», Strinda. ijjærere: K. Bang, J. S., leder av samarilankurser. f'bjørnstad, dir., lærer i materiallære. J Eriksen, kapt., instruktør i gymnastik K. Christiansen, Haakon O., ing., i landmaaling, Parkveien 8. Collett, P., dr. phil., i - filosofiens historie. Darre, ing., i elektroleknik for, arkitekter. Hanssen, Johannes Leif, ing., 2den ass. i Faanes, H., ing., i grundlag for eleklrolekn. varmekraftmaskiner. Falck, O., i beskr. maskinlære. Grendahlj-H.,- arkitekt, i husbygning for ingeniører, Klæbuveien 34 Gjermstad, T., ing-, i opvarmning, venlilation, sanilæré ahlæg m. v. Hals, Alf O., ing., og Johs. Arbo' Høeg, ing., lærere i elektroteknik for ikke elektroteknikere. Jakobsen, A., ing., lærer i jernbeton. Johannesen, A. W., i bygningsingeniørfag. Klingenberg, H. S., kaptein, lærer i skibes navigationsutstyr. Muller, I. M., ingeniør, i damplokomotiver, Bergliotsgt. Nissen, N. C. H., major, i bokholderi, Kalvskindsgaten 6. Pedersen, Sverre, stadsarkitekt, i byplaner og jernbeton, Neufeldts gt. 10. Printz, H. R., konservator, i botanik, Museumsplads 1....i modellering. Roscher Lund, A. F., driftsing. ved materialprøvningsanstaltén, Klæbuveien 36. Bøstad, O. Å., lærer, instruktør i sang. Samuelsen, H., billedh., lærer i modellering. Seland, telegr.best., lærer i svakstrømstekn. Wallem, F. B., dir., forelæser i»fri og anvendt kunst». Is;Assistenter av kl. A: Andersen, Bjørn, ing., i kvantitativ analyse. Arvesen, O. P., ing., i jernbeton og stenbroe: Berner, Endre Qvie, ing., i organisk kemi. Brandtzæg, Anton, stud. ing., i mekanik, tillike hjælpeass. i matematik. Brochmann, Georg, ing., i skibsbygning. Bryn, Karl, ing., i uorganisk kemi. i: Høeg, Johs. Arbo, ing., i elektroteknik. Kolflaath, Alf, ing., Iste ass. i varmekraftmaskiner. Krogsti, Alf, stud. ing., i landmaaling. Laading, Ole J. K., ing., Iste ass. i brobygning i bygningsstatik. Moe, Trygve, ing., i mekanisk teknologi. l:i Owe, Aage Wiland, ing., i tekn. org. kemi. ;;i Sinding-Larsen, Fr., ing., i elektr. anlæg. ^ Stenneger, Johan, kaptein, i fysik. Si Sundre, Knut, ing., i maskindeler og oljemaskiner. pj Swensen, Just R. L., ing., i skibsmaskinbygn. )EN NORSKE HANDELSBANK t 93 Sølsnæs, Leif S., ing., Iste ass. i vandkraftmaskiner. ' Veaterlid, Arne, ark., ass. ved arkitektavcl. Walaas, Alfred A. A., ing.kapt., i vandbygn. Assistenter av kl. B: Bakke, Guttorm, ing., i analyse og syntese. Brande,Einar, ing., i maskindeler og olje-, maskiner. Christie, Henrik M. N., ing., 2den ass. i vandkraftmaskiner. Heyerdahl-Larsen, Reidar, ing., assistent i vei- og jernbanebygning. Jorstad, Paul, ing., ass. i elektroteknik. "Lindemann, Hans J., ing., i dynamobygning. Lund, Frilhjof N., ing., i dynamobygning. Moxnes, Nelius, ingeniør, i fysik. Riise, Torgny Brcda, ing., i brobygning og bygningsstatik. Øvrige assistenter: Andersen, Paul Arthur, stud. ing., i beskrivende geometri. Andersen, Henrik Adelsten, arkitekt, i frihaandstegning. Dahlum, Karsten, stud. ing., i matematik. Sandved, Karl Herman, stud.ing., i uorganisk kemi. Slabell, Gunnar, arkitekt, i husbygning for ingeniører. Funktionærer kl. I: Bjørgum, O. J., vaktmester, Høiskolen. Dahl, Sverre, mekaniker. Danielsen, Paul N., 2den maskinist. Engan, Olaf, mekaniker. Heiberg, Borghild, frk., Iste assistent i sekretariatet, Mus'eumsplads l IV. Holmerud, Erik, inslrumenlmaker. Kopstad, Sigurd, mekaniker. Møller, Hans, tegner. ' Olsen, Golfred, vaktm., Høiskol. kemibygn. Olsen, Karl P., forelæsningsassistent. Reed, Thorvald, instrumentmaker. Reinan, Olaf, mekaniker., Schreiner, Ida Vilhelmine, assistent ved kassererkonloret, villa «Svipop», Singsak. Sten, Arne, tegner. Thomassen, Trygve, mekaniker. Tilset, Olav, tegner, Byaasveicn, Slrinda. Funktionærer kl. II: Flshaug, Einar, Iste fyrbøter. Husby, Anders, gartner og belj., Høiskolen. Knudsen, Johan, assistent hos kasserer og materielforvalter, Gudrunsgt. 3, Øen. Mørch, Louise, frk., assist. ved biblioteket. Paulsen, John, tegner. Pedersen, Ingrid, frk., konlorass. ved arkitektavdelingen, «Sandstad», Lilleby. Uglem, Nils, laborant i materialprøvn.anst. Funklionærer kl. III: Botslangen, Harald, dagarbeider. besørger INKASSO prompt og billig ONDHJEM KRISTIANIA BERGEN KRISTIANSUND N Aktiekapital og Fonds 8S'/ a Million Kroner d Cfc B ^ M II s c=> cro.

3 i/i a x L. O (d _l d ' - ø GQ 'Z h 0) * u_ d w,«8 TJo> FORLAN6 altid E, C. Dahls Bryggeris MINERALVANDplVATBANKEN l TRONDHJEM Christensen, Chr., laborant ved kemiavd. Dreier, Olaf, laborant ved varmekraftlabor Eide, Arvid, 2den fyrbøter. (O Fjeldsæter, Kristian, bud hos kassereren og ^ biblioteket. ' Garberg, Ole, laborant ved vandkraftlabor. Grendahl, Marit, frk., 2den assistent i sekretariatet, Prinsensgt. 17. ' Gundersen, Otto, laborant ved kemiavdel. Horneman, Anette, frk., kontorassistent ved materialprøvningsanstalten. J Husby, John,.bud ved den elektrotekn. avd. Husby, Kristian, laborant ved den elektro- "jj tekniske avdeling. ; Iversen, Anker, præparant ved bergavdel. J* Karjseng, Karl, laborant ved kemiavdel. Melseth, Ole P., laborant ved kemiavdel. s Moxnes, Bernt, dagarbeider. Q Olsen, Sofus, dagarbeider. (J Pettersen, Kristian, dagarbeider. "js Rian, Adolf, dagarbeider. n> Schjølseth, Johan, dagarbeider. 11 Strøm, Johan, dagarbeider;,' b Sæthre, Kristoffer, dagarbeider. + Administrationen:. ^ (fl Ansteinsson, Johan, bibliotekar. s Fjærli, Ludvig Neumann, cand. jur. & C oen., sekretær, Krangaten "D Lassen, Olav, maskinmester, Elges.gt. 23 b. J Løkke, Haldis, frk., kontorass. ved sekretaø] rialet, «Aamot», Holtermansvei, Strinda. ^ Sæther, Kristian, kasserer og materialforv. O Norges tekniske høiskoles prøvningsanstalt f~ utfører materialprøvning samt undersøkelser av forbruksartikler, apparater og maskiner etc. for private eller., offentlige opdragsgivere efter approberte takster. Personale: Direktør E. Bjørnstad, drifts- ^ingeniør A. P. Roscher Lund, kontorassistent frk. A. Horneman, mekaniker E. Holmerud, Zniekaniier S. Kopstad, laborant N. Ilg-lem. < jjj Trondhjems borgerlige Realskole 12 Vor Frue gt. l og 3 (oprettet 1783), bestaar (. av: Gutteskole (smaaskole og middelskole, lilsammen 9-aarig kursus) og pikeskole (10- f aarig kursus), som avsluttes med middelskoleeksamen. "^ Realskolens direktion bestaar. for tiden 2 av følgende medlemmer: llj Lindboe, Ørnulf, borgermester (formand) - Finne, Carl, grosserer ^ Sommerfelt;, Axel, overlærer. (JJ Swensen., Søren, sogneprest Bruun, Fritz, grosserer. [J Skolens bestyrer (inspektør), A. Chr. Q_Føyn, cand. real., Vor Frue gt. l, har kon- Q_tortid kl. 5-^6. ~ Asphaug, M., N. Baklandet 10 (O Collett, P., dr. philos., Heimdal Eriksen, H. A., kaptein, «Godthaap», 0«_ Haugen, G., cand. philos., Sverresgt. l a Ottesen, J. A., sogneprest, Nordheim, KlmgenbergløkkéJ Eyen, Th., cand. philos., Elgesætergt. 47' Vangen, N., cand. theol., Nonnegt. 10 ' Austeen, E., Baahusgt. 7 Esbensen, A., Wilh. Stormsgt. 3 Esbensen, M., Elgesætergt. 33 Frost, Angelique, Wilh. Stormsgt. 3. Hansen, S., Kongensgt. 43 Hanssen Lange, C., Museumsplads l" Hiorthøy, M.,' Hospitalsgt. l '. Holtermann, Fr., Prinsensgt. 8 Johnsen, Hilda, Sandgaten 29 Kobro, Nathalie, Kongensgt. 66 Meisterlin, A., «Bergslien», Stenberget Midelfart, W., Kjøbmandsgt. 6 Swensen, B., Wilh. Stormsgt. 7 Swensen, W., Munkegt. 30 Torgersen, S., Profeasorveien 3 Kasserer: Vangen, N., cand. theol., kontor Fruegt. J? tirsdag, torsdag og lørdag kl. 5 (j% Skolebud: Garberg, P.,bor i Frue gt. 1. Fyrbøter: Meistad, A., For Frue stræde l a i Trondhjems fagskole Kongens gt. 89, opretlet Kommun^ skole med statsbidrag. Telefon 616. I forkurser paa 3 til 5 maaneder optas gu j ter, som skal bli haandverkere eller industrf arbeidere, med undervisning i praktisk arjj beide og i almenfag. 3 I den treaarige lærlingeskole optas elevé som har plads som læregutter paa et verk;j sted. De gaar paa skolen en dag i uken i maaneder og arbeider de andre 5 dage ho sin mester. I svendekurser, i almindelighet aftenkurseijg is undervisning for ældre arbeidere i spc ei elle fag. Direktør: Lund, J. G., ingen, og cand. reali Kontorist: Sandberg, Ruth. Kasserer: Dahl, V. Vaktmester: Danielsen, H. C. Skolen har avdelinger for følgende fag: 1. Barberere, faglærer Gulbrandsen, AIK barbermester. 2.' Bokbindere, faglærer Maske, Julius, jrt; bokbindermesler. 3. Boktrykkere, faglærer Bosnes, M., faktoril 4. Bygningsarbeidere (faglærer ikke ansat i 5. Elektrikere, faglærer Holthe, O., 6. Forgyldere og glasmestre, faglærer Edv. K., glasmaler. 7. Fotografer, faglærer Hililing Rasmussett : Fred., fotograf. Trondhjems Haandverk- og industribank! Fondsavdeling for omsætning av aktier og værdipapirer. 8. Guldsmeder, faglærer Rønning, H., og Di-,_.. drichsen, G., guldsnieder. 9. Malere, faglærer Nielsen, Rudolf, maler.. Mekanikere, faglærer Dahl, W. B., verksmester. ; Rørlæggere, faglærer Skjelne, A., Verksm. 12. Skomakere, faglærer Toldnæs, O. J., sko- '< makermester. ;13 Skræddere, faglærer Strand, J., skrædder. ;14 Smeder, faglærer Strøm, L. W., smedm.!j5. Snekkere, faglærer Ahlberg, V., snekkersvend. ;Trondhjems folkeskoler' iskolestyrets medlemmer lor 1921: 1. Lekto.r Axel Sommerfelt (formand), Kloster/*ngen, Øen 2. Lærerinde frk. Mina Midelfart, Kjøbmandsgt O.r.sakf. E. B. Bøckman, Nidarøgt. 82 f Lektor Jac. Harlman, Magn. d. G.gt Kjøbm. O. Aavatsmark, Sørstuen, Øvre Singsaker 6. Bygmester Jabsen, Kirkegaten 3 b 7. Skrædder Lars Alstad, Hospitalslk Journalist K. O. Thornæs, Ridderv.g Stereotypør Karl Schjetne, Ark. Christiesgt. 4 b 10. Vaktmester O. R. Olsen, Folkets hus ill. Dr. S. Bang, Kongensgt. 20 K.ilS. Fru Ingeborg Aas, Indherredsv Res. kap. Thv. Lunde, Elgesætergt. 19 1;14. Snekker Georg Eliassen, Kongensgt. 31 ;15. Lærer Aksel Stene, Magn. d. Godesg. 8 ;16. Lærerinde frk. Dagny Berg, Rosenb.g. 5 ;17. Lektor L. B. Sivertsen, Weidemansv. 21 :18. Lærerinde frn Ingeborg Fjærli, Krang. l ;i9. Skoleinsp. O. K. Ribsskog, Sverresgt. 10 itllsynsutv algene 1921: ibaklandets skole: : Bygm. Jabsen (formand), Kirkegt. li b i Nielsen, Olaf, verksmester J Rygh, Jonas, ekspeditør } Solbu, res. kap. jbispehaugens skole: '.. Olsen, O. R., vaktmester (formand) : Solbu, res. kap. :j; Venaas, postbud :; Bye, T., skræddør ;: Krogh, frue.illens skole: % : Alstad, L:, skrædder (formand). Sogneprest Ottesen Rokseth, Marie, frue,, Strømsnes, Th., lossearb. K Skare, G., overpleier jkalvskindets skole: Frk. Midelfart (formand), Kjøbmandsgl. Res. kap. Thv. Lunde Alstad, Marie, frue. DEN NORSKE HANDELSBANK Bankforretninger 95 Vean, P., havnearbeider. Nøst, H., snekker, lademoens skole: - Fru dr. Ingeborg Aas (formand) Res. kap. til Lademoen Dahl, Thora, frue Olsen, Anna, frue Skogø, M., baker lilleby skole: Thornæs; K. O., journalist (formand) Sogneprest Kielland Leistad, Margida, frue Skjenstad, O., snekker Vaktmester' Vinje Singsaker skole: Aavatsmark, kjøbm., formand Ees. kap. Jenssen Gjone, Kitty, frue Jakobsen, C., bankbud Sivertsen, Adolf, lagerarbeider Stavne skole: Trolla skole: Schjetne, stereotypør, Ark. Christiesg. 4 b (formand) Sogneprest Ottesen Norberg, bokholder Isdahl, Lars, arb. Johansen, K., arbeider Waisenhusets skole: Bang, S., læge (form.), Kongensgt. 20. Svanholm, stiftsprovst. Marstein, Ingeborg, frue Fokseth, vognmand Knudsen, O., kjøbm. Skoleinspektørens kontor, Sverresgl. 10: Skoleinspektørens kontortid 12 l Sekretæren 11 l og 5 6 Skoleinsp. O. K. Ribsskog, Sverresgt. 10 Sekretær Arnold Wik, Klæbuveien 53. Skolernes kontortid: 1. Baklandets skole Bispehaugens skole Ilens skole Kalvskindets skole Lademoens skole Lilleby skole Singsaker skole Stavne skole Trolla skoles best. træffes helst kl Waisenhusets skole l 1^ 2. Baklandets stole (særklasserne) Nygalen 19 og N. Baklandet 40. Rønning, Hallstein, bestyrer, bor i skolen. Bolling, Julius, Klostergt. 74. Hauge, S., Dronningensgt'. 58. Paasche, A., Munkegaten 3 Hagen, Sophie, Klostergt. 18. Vaktmester: Hans M. Bakken, bor i skolen. besørger INKASSO prompt og billig. 'BONDHJEM KRISTIANIA BERGEN KRISTIANSUND N. Aktiekapital og Fonds 8S</= Million Kroner

4 (Q D 01 2 å "E 10 S? 96 Bispehaugens skole, Nonnegaten 19, ind gang frå Weidemannsvei. Overlærer: Håkonson-Hansen, M. K., kontortid 12 1 bor i skole Stavseth, J. A., Gyldenløvesgt. 23 Reiten, Th., Fæstningsgaten 13 Lynge-Bigseth, A., Ø., Møllenb.gt. 45 b Winge, Joh., Gyldenløvesgt. 25 Mørkved, A., Nonnegaten 32 Jørgensen, E., Nonnegaten 15 Haugan, A., Klippen, Blusevoldsbk. Meland, A., Brqdfabr., Gl. Kongevei Follestad,.R., Skansegaten 20 Olsrud, Ingv., Skansegaten 26 b Poulsen, K., Søndregt. 6 Moksnes, R., Skansegaten 2 Østby, G., Kirkegaten 36 Ytrehus, S., StrinSveien 44 Thun, O.,'Skrænten l Øyen, Jenny, Kirkegt. 23 Hammer, Petra, Nonnegt. 8 Brun-Ekerhovd, Anna, Haldensgt. 8 Hoel, Gudrun, Baahusgt. 2 a Bolling, Aslaug, N. Møllenberggl. 37 a Bernhoft-Slvertsen, Charl., Weidem.vei 21 Thomsen, Oline, Erl. Skakkesgt. 17 Borgen, Elisabeth, Baahusgt. 12 a Jørgensen, Elisabeth, Ø. Møllenb.gt. 45 a Johannesen, Anna, N: Møllenb.gt. 25 a Corneliussen, Charlotte, Gyldenløvesgt. 9 Wangberg, Edle, Weidemansvei 21 Haabjørn, Petra, Weidemansvei 2 Brun, Dominiea, Gyldenløvesgt. 11 Jenssen, Anna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Borthen, Edvarda, N. Baklandet 37 Olsen, Christiane, Gyldenløvesgt. 23 Hassel, Johanne, Drilveiten 6 Okstad, Albertha, Ø. Baklandet Lorentzsen, Anna, Voldsminde l Holjnsen, Amunda, Kirkegt. 15 a Wefring, Inger, Søndregt. 7 Dyblie, Inga, Ø. Møllenberggt. 70 Klinge, Helga, Bergslien, Stenbergel Flock, Ingeborg, Kalvskindsgt. 3 Lorentsen, Bergljot, Ø. Baklandet SUseth, Anna, O. Tryggv.gt. 43 Dillner, Aagot, Bakaunet 36 Herstad, Sofie, Indherredsveien 68 a Winther Paulsen, Astri, Søndregt. 6 Rambeeh, Fredrikke, Rosenborggt. 14 Lyngaas, Borghild, Kirkegt. 41 Flønes, Kristina, Haldensgt. 4 Haugen, Helga, Sverresgt. l a Skoletjener: Fredriksen, E., skomaker, bor i skolen. Fyrbøter: Johansen, John, bor i skolen. Ilens skole, Mellemilen l og 7 Overlærer: Petersen, K., kontortid 12 1, bolig Mellemileji % Beenberg, Eyvind, «Bakkelund», Nyvei Jabsen, Jab, Nyveien 8 Johnsen, Ole, Østre Ilen 2 c I Kringlen, Birger, hotel Metropol, Nordregt. Nesheim, Olav, Nyveien 50 b II Skjerve, Johs., Byaasveien 42 Sletvold, Bernt, Ilevolden 11 II Strand, Henrik, Kleistsgt. 21 Bolling, A., frue, Klostergt. 74 IV Daae, T., Elgesætergt. 30 II Dahl, O., Sandgt. 51 II Forfang, I,, «Fagertun», Klæbuveien Henning, B.., Hans Hagerupsgt. 6 IV Kavli, L, Løkkegt. 3 III Kjeldsberg, &., Hospitalsløkkene 27 II Kvam, V., Kofotgj. 2 a III Larsen, L, Mellemilen l Lehn, Aagot, Dronningensgt. 35 Moe, A., Gamle Kongevei 5 Nesheim, S., frue, Nyveien 50 b II Nesheim, I. R., frue, Heimdal Nessjø, S., Nyveien 27 Richter, B., "Bergsligt. 13 Smith, E., skolek j.lærerinde, «Rabben», Gl. Aasvell Stene, B., Mellemilen 21 II Stene, J., Dronningensgt. 4 II ;alvskindets skole, Bispegt. 9 c, hjørnet a\ Sverresgt. og Bispegatejfil Lie, Benj., 12 1, bor i skolen "^ jærere: Aasen, G., Elgesætergt. 35 Aasgaard, O., «Romsdal», Singsakersl. Bang, M., Erl. Skakkesgt. 51 a Dalaker, O., Østre Ilen 2 e' Elleraas, A. K., Wilh. Stormsgt. 3 Grønlie, A., Klæbuv. 48 Røstad, O., Klostergt. 25 Stene, A., Magnus d. Godesgt. 8 Wik, M., Klostergt. 20 ilsynslærerinde: Dahl, Th., Skrænten 7 ærerinder: Undset, H., Dronningensgt. 60 Moe, L., Kalvskindsgt. 4 Qvenild, H., Munkegt. 14 Ribsskog, L, Sverresgt. 10 Varmboe, E., Nidarøgt. 86 Varmboe,.G.; Nidarøgt. 86 Dessen, S., Klostergt. 20 Aas, Regine, Nidarøgt. 74 Vikborg, J., Kirkegt. 11 a Aas, J., Nidarøgt. 74 "I--,,-^L. altid J3COD Jelstrup, A., Elvegt. 14 Figenbaum, A., Nordregt. 9 Helgeby, Måren, Nidarøgt. 54 Helgeby, Marie, Nidarøgt. 54 Wahl, Karoline, Ilevolden 16 Henmo,, B., Lilleby skole Øren, O., Udbyesgt. 7 Aune, P., Indherredsveien 10 Iversen, Reidun, Nordregt. 2 Valsø, A., Elgesætergt. 47 Tvete, B., Kongsgaardsgt. 2 : : Nordli, Pauline, Kongénsgt. 43 ; Nordli, Sofie, Kongénsgt. 43 ; Skoletjener: ;. Ellefsen, Edv., bor i skolen. Lademoens skole. v! Overlærer: >' S Hen, Hans, Mellemveien 2 Bergsiid, A., Indherredsveien 52 Steen, H., Mellemveien 22 Fuglheim, P., Nonnegt. 32 Aksnes,- L., Eidsvoldsgt. 27 b Jensen, O., Eidsvoldsgt. 42 H j elde, Arnold, Mellemveien 22 Moksnes, G., Øvre Baklandet,60, Viksjø, H., Mellemv. 30 Øveraas, P., Mellemveien 16 Wisth, E., Dalen Blindeskole Ekle, J., Ilevolden 12 Kjeldstad, Olaus, Hospitalsløkkene 4 III Arentz, Fanny, Nyveien 20 Berg, Dagny, Rosenborggt. 5 Corneliussen, Caroline, Gyldenløvesgt. 9 Dahl, Kristine, Gl. Kongev., Reperbanen Dahl, Susanne,' Rosenborggt. 5 Garstad, Bergite, Mellemveien 20 Haave, Mali, Solhaug, Tyholdtveien Hauge, K., Waisenhusets skole Herstad, A., Klostergaten 42 Kaurin, Svanhild, Mellemveien 20 Kjeldsberg, N.,. Kr. Monsensgt. 7 Larsen, Bereth, Baahusgt. 14 a Nergaard, Ragna, villa «Sommerro», Strinda Stavrum, Niline, Ø. Møllenberggt. 45 a Viksjø, Johanne, Mellemveien 30 Jenssen, Sigrid, Ø. Møllenberggt. 45 a Engen, Johanna, Ø. Møllenb.gt. 45 a Vangberg, Signy, Weidem.vei 21 Aas, Lydia, Wesselsgt. 29 Rinnan, Alfhild, N. Møllenberggt. 78 Nodland, Christie, Wesselsgt. 29 Nodland, Thea, Mellemveien 22 ^Vaktmester: O. Rønning. i;liheby skole. IQver lærer: Henmo, Olav, Lilleby skole. AKTIE YJ«M«TJ. T^N<> HJEM»EN NORSKE HANDELSBANK" Alle slags Klicheer leveres hurtigst. Bluser, Kjoler, Dragter Kaaper- & Dragtstoffe 97 Arnljot, Harald, Ø. Møllenb.gt. 47 Fimland, Kristian, Mellemv. 30 Flemsæter, A., Nonnegt. 22 Flønæs, Alfred, Haldensgt. 4. Mørkved, Ole, Fæstningsgt. 11 Nodland, Arne, Mellemv. 22 Saltnessand, 'Erik, Ankersgt. 11 Solheim, Otto, Baahusgt. 17 Stokland, A. J., Mellemv. 20 Klykken, K., Kirkegt. 40 Sæternes, Johan, Nidarholmsgt. 4 II Øren, Erik, Udbyesgt. 7 Aasan, Amalie, Kirkegaten 13 a Andersen, Marie Roll, Ø. Møllehb.gt. 74 Bjerkeseth, Anna, Ø. Møllenb.gt. 74 Danielsen, Ingeborg, Nidarholmsgt. 4 Dietrichs, Ragna, Ilevolden 3 d Furuland, Helga, Mellemveien 30 Georgsen, Marit, Indherredsv. 10 Heiberg, Gudrun, St. Olavsgt. 15 Henmo, O. Lysstøl, Lilleby skole Hernes, H., «Liljenhaug», Wesselsgt. Hokstad, Svanhild, Kirkegt. 36 Høyem, Reidun, «Gudmundstad», Møllebk. Jabsen, Johanne, Erl. Skakkesgt. 40 Kobro, Marie, Kongénsgt. 66 Klykken, Helga, N. Baklandet 47 Kuløy, Ragnhild, Mellemv. 7 Kvam, Mildrid, Indherredsv. 63 Meland, G., Wesselsgt. 27 Mittet, Astrid, Kirkegt. 41 Nieolaisen, Marie, Ranheim, Nielsen, Natalie, Rosenborggt. 22 IV Pedersen, Marie, «Sandstad», Lilleby Rinnan, Inga, Wesselsgt. 2 Sivertsen, Doris, Kirkegt. 13 Tangvik, Beret, N. Møllenberggt. 78 Waage, Gerd, Hommelvik Wisth, Margit, Dalen blindeskole Skoletjener: Rønning, Ottar, Lilleby skole Singsaker skole, Øvre Singsaker Overlærer: Skarland, N., bor paa skolen. Bakøy, Ebbe, Arildsgt. 6 a Moxness, Karl, Wedelsgt. 5 Fondal, E., Ø. Møllenberggt. 45 a Kvaale, O. E., N, Møllenberggt. Bl Flønes, Jon, Eidsvoldsgt. 10 Kroglund, J. P., Skansegt. 22 Snekvik, Sig., Eidsvoldsgt. 16 Hørgaard, H. S., Eidsvoldsgt. 14. Næss, H. L. H., Blusevoldsbk. 10 Ytrehus, Kr., Eidsvoldsgt. 8 Aksnes, Fr., Skrænten 7 Røe, Nils, Kjøbm.gt. 10 besørger INKASSO prompt og billig, ÉRONDHJEM KRISTIAHIA BERGEN KRISTIANSUND N. Ak«eka P itai os Fonds Kroner pr l O* w b PB* f II» S ft F H B «> ^ <B i J

5 JD <D O (f) _ O) (d fd Ø ø- ø Forlang altid E. C. Dahls Byggeris 01 iprivatbane l TRONDHJEM " H9rera " e almindelige Bankforretninler 99- Ytrehus, Andrea, Eidsvoldsgl. 8 m Flønes, Elise, Eidsvoldsgt. 10 T- Bjørgum, Hilda Kvam, Parkveien Andersson, Marie, Lillegaardsbk. 3 (\j Aslaksen, Emma, Eidsv.gt. 8 Halset, Olga, Fæstn.gt. 13 ««l Halset, Anna, Fsestn.gt Aas, Kari, Hans Hagerupsgt. l - pj Andreassen, Ulla, Eidsvoldsgt. 8 <fr Grønlie, Marianne, «Baklund», Blusev.bk.' r Wroom, Ynghild, Wilh. Stormsgt. 3 -^ Holst, Marie, Blæsevoldsbk. 9 J2 Johnsen, Borghild, 0. Ilen 2 c Kavli, Fredrikke, Løkkegt. 3 r Tennebø, Gudrun, «Heiintun», Blusevoldsbk _. Skjelne, Andrea, Søndregt. 13 S Q Brenvaag, Laura, Ankersgt. 2 -j Aksnes, Borghild, Skrænten 7 g Rønning, Sara, Grundtvigsgt. 2,( ) Sehulerud, Dagrun, N. Allé Sellæg, Agnes, Karlslyst, Blusev.bk. C Steen, Marit, Bosenborggt. 22 JO Tryggstad, Margot, Gløshaugen tø. Eines, Sigrid, Voldsminde 4 R Bjørnslie, Marie, Karlslyst, Blusev.bk. : Trolla skole. -n Bestyrer:' ' HJ Stubseide, P. O., bor paa skolen. Tlf.,2141. 'r- Lærer: Grevskott, H., pensionatet, Trolla (g 1 Lærer inder: I -jn l_ Mossige Stubseide, E., frue, bor 'paa skolen Minsaas, Kitty, bor paa skolen. Waisenhusets skole, Kongsgaardsgt. 2. l Skolebestyrer: Siljesæter, O., kontort. 12 l, bor i skolen. ". S Groven, Sivert, Mellomveien 18,. Z Røsoch, Henry, N. Allé 10 1^ Kristiansen, Hilmar, Magn. d. Godesgt. l C Aasen, Gunvald, Elgesætergt. 35, j (fl Lærer ved skpmakerskolen: ' jy ' Olausen, L., 0. Batlandet 46 i *r, * Bødtker, C., Elgesætergt. 9 ' Brøttem, Gurine, Erl. Skakkesgt. l i.p Nordli, Pauline, Kongensgt. 43 i Skoletjener: Z Svæve, O., bor i skolen. liu < Trondhjems handelsgymnasium ' (3 Elvegafen, telef. 3141, kontortid l 1 /» 2*/4, QJtraadte i vii-ksomhet,6. september 1913: Dets formaal er at utdanne elever for handel el- Q.ler anden praktisk virksomhet ved at med- Q_dele eleverne de grundlæggende teoretiske 3 og praktiske kundskaper og ved siden derjjrav en høiere almendannelse. Handelsgym- "^nasiet bestaar av et to-aarig formiddagskursus for gutter og piker, hvilket begyj der omkring 1. september, og av et aarig eftermiddagskursus for piker, hi ket "begynder omkring 10. januar. UndeJ visningen ved den to-aarige avdeling 01 fatter: Handelslære og handelsret, stat økonomi, handelsregning, bokholderi kontorarbeids, varekundskap og kemi, fylj sik, geografi, særlig nandelsgeografi, storie, særlig handelshistorie, norsk, tys T fransk,. engelsk, hand«lskorrespondanci skrivning, maskinskrivning, hurtigskrift de valgfrie fag russisk og spansk. visningen ved den et-aarige avdeling onp fatter: Handelslære og handelsret, handel regning, bokholderi og kontorarbeid norsk, tysk, engelsk, handelskorrespondail se, skrivning, maskinskrivning, hurtig skrift og og det valgfrie fag fransk. Gymnasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul IVE Lykke, konsul F. Kjeldsberg, skolebest: A. Ch. Føyn, overlærer J. G. Lund gymnasiets direktør Per Skavland. Gymnasiets lærere er foruten direktøren;. Overlærer O. Myhre, overlærer H. Holmertp assessor B. 'Leivestad, frk. B. Schulerutif overlærer S. Okkenhaug, lærer G. Aaseni;. overlærer Jonas Vaag, politifuldm. A. Aas;«kaptein Åa. Bach, fiskeriintendant Brekkep fru S. Helgeby, kaptein K. Sundlo og bokhp Tellesbø. Trondhjems musikskole Nedre Baklandet 75. Telefon Bestyrer: Organist Oscar Skaug, Trondhjems private pikeskole * Kjøbmandsgt. 24. Bestyrerinder: Frk. Kaja Ellingsen, Moen gaard, Lade: Frk. Olga Bjerkan, Nyveien 16. «Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6» Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen, Nonnegt. 17 ^ Frk. Laura Angell, Haakon Jarlsgt. é j; Trondhjems tekniske mellemskole :; Telefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kerniske laboratorium Munkegt. l og Vor Fruegt. 1. i;i Skolens opgave er at gi sine elever eiij., teknisk utdannelse som kan gjøre dem skim ket til at overta tekniske mellemstillinge saasom byg- og murmestre, stillinger son tekniske assistenter i den offentlige kommunale administratibn, bygningsførere tegnere, kontraktører, verks- og fabriki i Trondhjems Haandverk- os Industribank) mottar indskud og utfører alle vanlige Bankforretninger. jinestre, ledere av mindre lysverker, skibsserfter, fabriker. og andi-e industrielle an-.. Skolen er 2-aarig med 4 halvaars klasser ug har fagavdelinger for eléktroteknik, tekiiisk kemi (fabrikteknik), maskin teknik og ygningsteknik, denne sidste delt i 2 linjer or husbygnng og for vei-, vand- og bro- Ibygning. UndervisnJngsaaret begynder Ijnidt i august. Skolen har et forkursus, géom begynder i januar. Et illustrert skopjeprogram faaes ved henveridélse til kon- foret. K Optagelseskrav for faste elever: Miadst p:}7 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk Éteknisk bedrift eller ved lavere^ tekniske Ifekoler, hvor praktisk arbeide drwes. Mid- ;delskoleel5samen eller folkeskoleelæamen lined optagelses.prøve. Skolepengen i mell.iemskolen er 30- kr. halvaarlig og i forkurset :3 kr. maanedlig. Fripladser og elevstipensilier utdeles til elever i mellemskolen. Ikke faste (hospiterte) elover ka» ogsaa ffoptages. idirektør: Sehulz, C., cand. real., Prinsensgt. 8 a SOverlærer og lærere ansat av overbestyrelsen: Sehulz, C. ' Strand, T., kapl., ing., Tormodsgt. 3 r..;. Christiansen, H. O., ing., Parkveien 12 '&. Lillejord, Hans, ing., Ø. Møllenberggt. 74 Sollied, P. A., kemiker Halvorsen, O. G., ingeniør, Nyveien 50 b Johannesen, A. W., ing., Tyholdtveien 35 Hjelte, Claus, arkitekt, Elyegaten Alstad, O., arkitekt, Kongensgt. 108 Michelet, J. L., ing., Græsbakken,. Strinda 'imelærere: Lie, B., overlærer, Bispegt. 9 c Lund, B., major, Gromlien, Bakaunet Bertelsen, Trond, ing., Eidsvoldsgt. 43 Berg, Karl, lektor, Arildsgt. 10 Haugnæs, R. B., lektor, Tormodsgl. 8 Lillejord, H., ing., Soleng, Tempe Walaas., A. A. A., kaptein, Singsaker t,.. Fjærli', L. N., o.r^akf., Krangaten l ; Faanes, H., elektroing., Elveg-aten 16 : : Kleven, F., «Daggry», Byaasveien i Kroglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 liikasserer: fi Schnlerud, L.,, overlærer, Nedre Allé 10 ^Bibliotekar: Alstad, O., arkitekt ÉSekretær: Johannesen, overlærer igvaktmester Tesseni, M., Munkegaten l JMekaniker: Storvik, G., Riddervoldsgt. 10 ilaborant: Hembre, Kristian, Dronn.gt. 31 gitrondhjems katedralskole er antagelig oprettet i midten av 12t< IN NORSKE HANDELSBANK irhundrede; middelskole, gyninabiuni med ille 3 linjer.. lektor: Johanssen, H, J., cand. mag., «Heimstuen», Ø. Singsaker ibktorer: Schøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Sehulerud, L., cand. real., Nedre Allé 10 Sommerfelt, A., cand. mag., Klosterengeu, Øen Gundersen, C. C., cand. mag., Kongensg. 84 Hartmann, Jac., cand. theol., Magnus den Godesgt. 8 Juel, O., cand. real., Arildsgt. 2 Pedersen, J. P., cand. mag., Nidaregt. 82 Harbitz, G. P., cand. mag., Nedre Allé 24 Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. mag., Rosenb.gt. 27 Berg, K., cand. mag,, Arildsgt. 10 ' Kleven, A., cand. mag., Eidsvoldsgt. 25 Lund, Wilh., cand. mag., Skansegt. 26 b Holmen, Kaia Graff, cand. mag., E. Jarlsg. 'i Ryssdal, O., cand real.,, Tidemansgt. 15 Hoel, I., cand. mag., Nedre Allé 14 Christie, H., cand. mag., Eidsvoldsgt. 14 Fjeld, A., cand. theol., Magn. d. Godesgt. 4 Hansson, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Hansteen, Fridå, cand. mag., Tidem..vei 17 Lund, Aagot Thilésen, c. mag., Skanseg. 26 b Steen, Alf, cand. mag., Kongensgt. 54 Magnæs, Thor, cand. real., Kjøbm.gt. 42 jærerinder: Landgraff, Edith, Sverresgt. l IV Enger, M., Kirkegaten 35 Langdalen, Eidsvoldsgt. 23 Wullum, M. Ø. Mellenb.gt. 43 c Timelærere: Hagerup, pr.løitn., «Bergfast», Tyholdtv. Steen, G., Bergsligt. J7 III Vaktmester: Hagen, Johan, E. Skakkesgt. 13 Trondhjems komm. husmorskole Dronningensgt. 29. Bestyrerinde: Fru Johanne Michelsen. Trondhjems komm. middelskole Lokaler pa.a Singsaker folkeskole. (Kontortid Telefon 3166). Skolen er oprettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 og sattes igang Iste septbr Den er 3-aarig, bygget paa folkeskolens 7de klasse, og optar elever fra Trondhjem og omliggende distrikter. Skolepengene er kr pr. E ar. Elever som gaar over i skolen direkte frå Trondhjems folkeskoles 7de klasse, og hvis forsørgeto er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit skolemateriel. Frå og med budgetaaret er skolen statsundersitøttet og har eksamensret. besørger INKASSO prompt og billig. iflhdhjem"-^kri8tiamia -BERGEN - KRISTIANSUND N. Aktictapitm o g Fonds»w» smiton Kroner

6 (O Bostyrer: Musum, Einar, cand. real., : Elgesætergt. Sl III.' Telf f Lektorer: Hattrem, Søren, cand. mag:, Eidsvoldsgt. U Sivertsen, Laurits, cand. filos., Weidemannsvei 21 I Haugnæss, Kristian, cand. mag., \ Tormodsgt. 8 I Brodahl, Johan, cand. theol., «Nøisomhet», Strinda Miiller, Oluf B., cand. mag., «Rosenhaug», Rønningsbk. Overlærer:. Skjaanes, Ivar,- Kongensgt Adjunkter: Lyng, Gustav E., Kirkegt. 40 Gjertsen. Trygve, Sandgaten 11 Wold, Sverre, N. Møllenberggt. 8 Tømmeraas, Martin, Strandveien 70 Braarud, Kirsti, 'Nyveien 5 7 III Flinet, Marie, Wilh. Stormsgt. l Fjærli, Ingeborg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, Udbyesgt. 7 Aagaard, Bergljot, Blusevoldsbakken 3 Bergsgaard, Haldis, Elgesætergt. 15 Trondhjems Stenografskole (Idar Hammer), Lilletorvet 2. D. Befordringsmidler "2JJ Adams Express gom Jomfru gaten 8. O Visergut- & flytteforretning. 35 Flytninger inden- og utenbys. Jhn Bud. Fortoldning og spedition. Møbel- (Q lagring. Ind- og ntpakriing. Reisetøi og varer hentes og- bringes. Forbindelse i Kristiania: Kristiania Visergutkontor. -. Mfk * Automobildroscher Stortorvet: / U 332,. Johan Hammer, E. Skakkesgt. 18 U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a U 321 og 336, Chr. Moksnes, Prinsensgt. 22 U 339, Einar H. Flataas, H. Nissensgt. 12 U 323, Joh. M. Nilsen, Ths. Angellsgt. 5 TJ345, C. G. Larson, N. Møllenb.gt. 31 U 346, B. Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 Aktieselskabet SKIBS- & FISKERIUDSTYR Trondliiem Infanteriunderofficersskolen Munkegaten 6, kaserne ved Kristianste Eleverne, der utdanne» i en 4 maanede forberedelsesskole med efterfølgende 3-aE skole, har fri undervisning og frit ophviy Antagelse alter ved direkte henvendelse li skolen inden 15de deeember. Officerer: 5 Hiorth, Hans, kaptein, ehef, Nyveien 6: MuntheC Gert, pr.løitn., Prinsensgt. 10 a j; Bjørnson, Arnold, pr.løitn., Kasernen ; Omdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen, ; Underofficerer: >< $ Ødegaard, O., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., furer, Nonnegaten 30 :S; Aune, Wald., sersj., Kasernen Grimsmo, Jakob, sersj., Kasernen : Jørum, Olav, sersj., Kasernen ' ' ; ' t Hiorth, H., kaptein ':% Ødegaard, O., -fanejunker, Krangaten 3 j; Bllingsæter, E., furer, Nonneg-aten 30 Aune, Wald., Kasernen Findahl, Th.,.overlærer. Berg, K., overlærer, Arildsgt. 10..,,# Hartmann, Jab, overl., Magn. d. G. gt.:il Bjørge, H. B., overlærer, Skansegt. 12 Qvam, I., overlærer, Erik Jarlagt. 8 Bolme, S., sersjant Hoel, J., overlærer, N. Allé, Singsaker Strøm, kaptein, Ranheim Eriksen, kaptein, «Godthaab», Øen II349, Joh. Hammer, Erl. Skakkesgt, Wjjjj U 515, H. Sagmo, Dronningensgt. 51 %$ U 341, Bernt Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 m U 347, T. Bruenick, Prinsensgt. 40 U 505, O. Schive Berg, Holstvt. 6 U 526, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 529, J. E. Skar, Indherredsv. 67 a U'532, Martin Berg, Kongensgt. 23 :. :. :,?;. U 324 og 326, Haavard Sagmo, Dronn.gt. 5J U 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5...^ U 512, Arne Wolds enke, Brungj., Møllebkt^ U 513, Johan Lund, Fotveiten 4 Søndre gate: U 337, Einar Jørgensen, Petersborg 6 U 510, G. Furberg, Østersundsgt. 7. U 524, K. J. Schei, Sandgaten 35 i U 328, 337, 510 og 523,. F. Carlsen, Prinsensgt. 10 bj Seildug, Taugverk, Fiskegarn, Not :;: Etc. Etc. : Telf.: 4257 k, Tel.adr,:,Fiskeriudsty aitid Jab Mathesons SrSs er & BukLtøler [> U 329, 330, 335, 504, 507, 508, 521 og 531, 3 & 4. Vinje, Anton, Apotekeryeiten 8 Oscar Vinje, Apotekervt Aune, Edvin, Vollabakken 12 U 331, 338 og 511, Rich. Schei, Sandgt Darrel,. A., Prinsensgt.. 10 b ;TJ 348. og 509, Tøvis Bratsberg, Apot.vt & 18. Wangsmo, Rieard, N. Baki. 7 ^erftstomten: 9. Olsen, Laurits B., Møllehaugen IT 322, Ole O. Sande, Ø. Baklandet & 65. Sæthers Enke, Ø. Baklandet 22 U 325, Sigurd Jakobsen, Rønningssl. 5 12, Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt. 7 l U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet & 32. Moxnes, Christian', Danielsvt. 3 U 501, Albert M. Svea, Vollabakken 8 15 & 42. Olaf Olsens enke, Kongensgt. 33 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b 19. Moxnes, Ingv., Sandgaten 41 U 519, Isak Garmo, Stenberget 2 Bruennech, H., Prinsensgt. 4 a TI 522, Ove Dahl, Gun-nerusgt. 2 J. Kristiansens enke Karen, Krist.feldt 6 U 320, Brødr. Hartviksen, Verflsgt Kvan.de, Knut, Kirkegaten 5 U 327, Sverre Hansen, N. Møllenb.gt Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 " U 502, Eilert Eilertsen, N. Møllenb.gt & 28. -Berg, Jens Martin, Kongensgt. 28 ^Stenberget: 27. Bjerkan, Bernt, Erl. Skakkesgt. 25 " U 528, John Schrødal, Hevolden 13» 29 & 30. Lundahl, Einar, H. Nissensgt. 2 U 530, Severin Myhre, Byaasveien Trondsen, Inga, enke, Ø. Baki. 16 U 533, Ole Adolf Olsen, Elgesælergt. 30 b 34. Haugan, Ole I., Repslagervt. 18 U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b 36. Hammer, Joh., Repslagervt. 3 U 535, Ragnvald Lund, Øvre Allé Bratsberg, Tøvis, Apotekerveiten 10 U 537, Nilai Flønes, Øvre Møllenb.gt, Bruennech, T., Prinsensgt. 4 c iburan: 41 & 61. Moxnes>, Th., Repslagervt. l U 518, Bjarne Frigaard, N. Møllenb.gt & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 U 527, R. Vilmann, Østersundsgt Jenssen, Kristian, Gl. Kirkevei 14 a U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki Skauge, O. S.,' Brandhangvt. l U 514, R. Vilmann, Østersundsgt.' 13 Bybudinstitiitionen pbybudene: jpr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten Moe, Magnus, B. Brodalsgt Olsen, Karl M., O. Tryggv.gt Aspø, Karl M., O. Tryggv.gt. 2 b 5. Engblom, Rob., Ø. Møllenb.gt. 39 a 6. Olsen, Bjarne, O. Tryggv.gt Loholdt, Einar, Baahusgt Sætre, Kristoffer, N. Møllenb.gt. 38 b 10. Korsen, Reidar, Weidemannsv Olsen, Johannes, Gjelvangvt Olsen, E., Ø. Baklandet Olsen, Oluf K., Kongensgt Ophaug, Johan L., Rosenjorggt Iversen, Paul, N. Møllenb.gt. 46 h 18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 : : idroschevæsenet Vognmænd, der har politiet» tilladelse ail at holde med hester og kjøretøier p?ia pjryens torv, offentlige pladser og gater til ;l>ef6rdrin,g av personer. I etihvert kjøretøi kal forefindes et eksemplar av taksten, rosche-nr. J2. Halset, Bernt, Hospitalslk. 3-5 JEN NORSKE HANDELSBANK ' 101 Trondhjems sporvei Hospitalsløkkene 20. Kontortid 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. Driftsbestyreren træffes sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage frå kl morgen til kl. 12, nat og paa siøn.- og helligdage frå kl mergen til 12 nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: Garstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 c Driflsingeniør: Klever), F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvegaten 12 Linje- og baneformand: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf orrnand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: Kolstad, Arnt, Kirkegaten '47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 b Krabseth, O., Indherredsveien 67 a Trondhjems visergutkontor & flyttebyrda Krambodgaten 8. Telefon 2*19 og W b fr I CD T_ H) O - 3 i" ««o s H^ CD M CD besørger INKASSO prompt og billig. S J3 o. RONDHJEM - KRISTIANIA - BERGEN - KRISTIANSUND N. Aktiehapital og Fonds 8W* Million Kroner S

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 103.2.2 t? J Æ co E Frk. Olga Bjérkan, Nyveien 16. Lærerinder: Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen,

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P &

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P & BØNDERNES BANK 92 Guldsten, Magnus furer Hollu, Antonie, frue Sæther, Alette, frue Dalseng, Thea, frue Foreningens salede forue utgjorde pr. 31. decbr. 1921 kr. 43,678.00. I aaret 1921 er der utbetalt

Læs mere

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern J-00001 Arkitekt Christies gt 4a Bygård Johan Osness 1904 A J-00002 Arkitekt Christies gate 4b Bygård Johan Osness 1904 Fredet J-00003 Arkitekt Christies

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07.

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07. Side 1 1983 1 200 MEDLEY KVINNER 1 p Marte Try 02:40.72 521 2 Tone Wold Eriksrud 03:07.65 327 1 p Tine Johnsrud 02:54.93 404 2 Ine Charlotte Hagen 03:04.09 346 3 Isabel Vika 03:36.12 214 1 p Gina B. Andersen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

MlNERAi. Skomagasin. *l? Trondhjems Haandverk- os Industribank mottar Indskud til høieste Rente. Diskontering. Inkasso. Wfl. C.

MlNERAi. Skomagasin. *l? Trondhjems Haandverk- os Industribank mottar Indskud til høieste Rente. Diskontering. Inkasso. Wfl. C. Hl 'S B rf] B «* J S - *l? oxs t b VH l V Wfl tt o Baadsvk, John, sersjant Aspaas, M. N., sersjant I aaret 1923 er der utbetalt kr. 2,258.50 enkepenson og begravelsesbdrag m. v. Understøttelsesforenngen

Læs mere

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275 l [ Telegramad^.:..SKOFABRIKKEN" Telefoner: 13QQ, 1348 A S TRONHJEMS SKOFABRIK NORENFJELSKE NORGES STØRSTE SKOTØIFORRETNING Fabrik, Kontor og Lager: Elgesætep gate Q UTSALG: Olaf Tryggv.gt. Q7. Elgesætep

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl.

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl. Mandag den 01.08.2016. FC Vestergade Mandag den 01.08.2016. Åbner kl. 12:00 Kl. 11:00 12 personer Kl. 15:00 11 personer Kl. 19:00 7 personer Kl. 23:00 14 personer Godnat Lone Rømer (18+), Anton (12) Rasmus

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007

A3 B1 C6 A3 B1 C6. G1. Carl Friedrich Petersen Voldbjerg,, f. 9/8 2001. G2. Christoffer Petersen Voldbjerg,, f. 18/4 2005. NEXØ-GRENEN / 2007 A3 B1 C6 ARBOE CONRAD SONNE-HANSEN, f. 14/5 1878, d. 15/3 1952, brugsforeningsuddeler i Pedersker, g. 10/3 1907 SIGNE CATRINE MUNCH (A10 B1 C2), f. 30/9 1885, d. 24/12 1918. Børn: D1-D3. D3. Gg. 1/10 1921

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær Bodø Friidrettsklubb 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15 2 Amalie Evjen Olsen J-13 - Kappgang 1000 m Ka 3 Amanda Steffensen J-14 hekk - Stav 4 Andreas Peters Fuglstad G-13 FriRes - Friidrettens Resultatsystem

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst.

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst. Ot _«"«5 o 01 2 S.2.fi IQ s? soq K. KVÆRNØ 336 Kos Røsberg, L., dragt- & drespresseri, Dronn.gt. 42, bor Magn. d. Godesgt. 39 Røsdahl, Inger, koldjomfru, Munkegt. 41 Røsdal, Peder, snekker, Ø. Baki. 8

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Gunnar Almeland V73 0,-kr 48 47 48 143 91 234 Agnar Mundal Haug 2 L 0,-kr 48 44 49 141 95 236 48 44 49 141 95 236 Leif Arne Haug 1 0,-kr

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

.s.2 "55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank

.s.2 55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank i.si To.s.2 "55 -Q S? 2 O) Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66 Parelius, Esther, Rosenborggt. 22 Ramsli, Paula, Indherredsveien 63 Ramstad, Ingeborg, Ilevolden 13 Riiber, Bergliot, Bakkegt. 6 Rognhaug,

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Team Hadeland/Gjensidige Cup

Team Hadeland/Gjensidige Cup SÅS plassen 28.0.205 2-7 år DNS Amanda Amundsen Hagen 30 DNS Andreas Koller 3 DNS Jenny Robøle-Sørensen 29 DNS Kristian Fladby Skiaker 7 DNS Sander Heijer 9 DNS Simen Heijer 3 NC Amund Rustaden Søndre

Læs mere

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN Hold IDHoldBane Navn Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN 334 49 45 50 93 49 10 9 10 9 10

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 20/7 22/7 2015 RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Pens. Damer Individuelt 1 Erna Jensen 0035 Lucky 4 11 20 700 700 2 Vera Blaase 0070 BK Viby

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Larvikbanken lekene. Sigve Johan Tjørn Lie G-12 03. Sofie Dinga J-10 05. Sjekk om disse navnene stemmer og at de er påmeldt i riktig klasse/øvelse.

Larvikbanken lekene. Sigve Johan Tjørn Lie G-12 03. Sofie Dinga J-10 05. Sjekk om disse navnene stemmer og at de er påmeldt i riktig klasse/øvelse. Larvikbanken lekene Botne SK Aksel Maute Torjesen G-11 04 Andrea Melheim Eriksen J-8 07 Eiril Hermansen Fagerli J-9 06 Ella Maute Torjesen 7 år Felleskl. 08 Ingeborg Holtung Paulsen J-10 05 Ingrid Løkkemyr

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

GNR BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD kr ,5 1/1 kr

GNR BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD kr ,5 1/1 kr ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2011 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD kr 211 475 5,5 1/1 kr 1 163 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 22/7 28/7 2013 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 22/7-2013 Starttidspunkt : 12:00 1 001 Erna Jensen Lucky Pens. Damer Individuelt 002 Margit Vestergaard

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere