'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti"

Transkript

1 '^^M^^nå. M5^h ^^mt r

2 m^

3

4

5

6

7

8

9

10 MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN 1914.^^ ' -'- -^

11 UDGXVNSaFJULIUS CZAUSENoc P. FRjaST J9

12 TRYKT I 900 EKSEMPLARER LANGKJÆRS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

13 INDLEDNING Uldall stammer fra Byen Uldal Gram Herred, Haderslev Amt Slægten Sønderjylland, og Følge Sagnet fra en af de Gaarde, som var skænket tl nogle af Gøngernes Befalngsmænd tl Løn for deres Tapperhed under Kjøbenhavns Belejrng. Peter Uldall blev født Assens den 29. Jun Om hans Fader Hans Pedersen Uldall, der var født 1705, fortælles, at han som ung stod ved et Regment Sønderjylland og dér af Kongen selv blev udtaget tl Lakaj og paa den Maade kom tl Kjøbenhavn, hvor han lærte sn Kone at kende, der havde tjent ved Hoffet 1 1 Aar som Vadske- og Kokkepge. Hun hed Krstne Hansdatter Hougaard og var født 1714 og døde Skkert er det hvert Tlfælde, at han tog dansk-jurdsk Examen med 1. Karakter 1741, da han var 36 Aar, og at det var efter en Ansøgnng, som var skrevet og undertegnet af hans Kæreste, at han 1742 blev Byfoged (1755 tllge Borgmester) Assens og Herredsfoged Baag og Vends Herreder, hvor han døde Deres ældste Søn, Peter Uldall, blev sat tl Studerngerne og blev allerede 1755 Student, kun 12 Aar gammel. Det var vel paa Grund af hans store Ungdom, at Faderen beholdt ham hjemme Assens et helt Aar, medens han læste tl Baccalaureus-Examen, som han tog Efteraaret Faderen bearbejdede ham vrgt for at faa ham tl at studere Theolog, hvlket Sønnen kke havde Lyst tl, men Faderens Vlle sejrede. Der fortælles Famlen, at Peter Uldall en Dag gk paa

14 II Jagt paa nogle Marker, som Faderen ejede Nærheden af Byen og derved kom nd paa en nærboende Herremands Jorder. Herremanden fangede Drengen nd, bandt ham tl sn Hest og førte ham paa den Maade hjem med sg. Om han yderlgere har revset ham fortælles kke, men er rmelgt nok; th den Behandlng han, der maaske allerede dengang var Student, havde ldt, harmede og krænkede ham den Grad, at han svor at hævne sg. Og det fortælles, at det var den egenlge Grund for ham tl at vlle studere Jura, lgesom Famle-Tradtonen tlføjer, at han vrkelg senere fk Hævn over Herremanden ved at føre en Sag, som nogle af dennes forurettede Bønder havde anlagt mod ham, samt at Uldall vandt Sagen, der skal have været en af de første, han førte. Foreløbg maatte han føje sn Fader og studere Theolog. Han fk sn Examen 1759 og Følge Tradtonen har han ogsaa engang prædket for Dms Frue Krke Kjøbenhavn. De to paafølgende Aar tlbragte han Assens, et Ophold, som han selv sger mange Maader var ham fortrædelgt". Mulgvs har Forholdet mellem ham og Faderen kke været godt. Han har hvert Tlfælde kke vllet benytte sn Attestats, og Faderen har kke vllet støtte ham andre Studer, uagtet den unge Mand altd havde hget mod Juraen. Der vdes øvrgt kun ldet om Peter Uldalls Ungdom, ja Oplysnnger om hans prvate Lv det hele taget er saa spnkle, at man kun med Møje kan konstruere hans Lv og Levned paa hans egne magre Optegnelser og de faa Famle-Tradtoner, der er bevarede. Skkert er det, at han med Glæde forlod sne Forældres Hus" 1761, og at han to Aar efter tog sn jurdske Embedsexamen med Glans. Da det lader tl, at han kke har modtaget Støtte fra Hjemmet, maa han have havt det haardt nok Kjøbenhavn, ndtl han ved Professorerne Obeltz's og Snee-

15 III dorffs Hjælp et halvt Aars Td efter sn Examen blev Alumnus paa Elers' Collegum. Denne Velgernng glemte han aldrg, og han vste sn Taknemlghed paa en Maade, der tjener ham tl Hæder, th mange Aar efter tlstllede han 1791 Elers' Collegum en Gave af 300 Rdlr., hvs Renter skulde nydes af den ældste af de Alumner, der studerede Rets- eller Statsvdenskab. Det har skkert været Mndet om sne egne trange Kaar. Mellem de Alumner, der samtdg med ham opholdt sg paa Colleget, kan nævnes den senere Konferensraad M. Treschow, Lægen Prof. M. Saxtorph, Professor M. T. Brnnch, Bskop H. Fnsen, Præsten Chr. Bastholm. I de første Aar har det været vanskelgt nok for ham at exstere, th den Plads, han havde som Skrver ved Inkvstonskommssonen, tjente han saa at sge ntet, da hele Lønnen de to Aar, han her var Medhjælper hos Krgsraad Stub, kun var 20 Rbdl., og dem fk han først udbetalt, da han opgav Stllngen Det var Generalaudtør F. C. Sevel, der da kom ham tl Hjælp. Denne udmærkede Mand havde som Notarus ved det jurdske Fakultet overværet Peter Uldalls Examen og faaet et saa godt Indtryk af ham, at han anbefalede ham tl sn Ven, Højesterets-Advokat J. J. Anchersen, der antog ham som Fuldmægtg. Dermed var hans Lykke gjort. Han skrver det selv, han takker det naadge Forsyn, der hjalp ham udover den Krss", hvlken han befandt sg, og cterer den Anlednng en Hymne tl den moderlge Kærlghed. Han flyttede nu, 1766, fra Colleget tl sn nye Herres Hjem. Denne var dengang en Mand sne bedste Aar, 45 Aar, ugft, og en meget søgt Advokat. Den 22aarge Fuldmægtg fk selvfølgelg gennem ham en udmærket Uddannelse alt, hvad der hørte tl Faget, og der udvklede sg et varmt Venskabsforhold mellem Mester og Lærlng, der bl. a. vste sg ved at Anchersen senere stod Fadder tl Uldalls Børn. Det har

16 IV vstnok været lykkelge Aar for ham, og han noterer ogsaa, at det var Aaret 1766, at han fæstede sn Hu tl den unge Kvnde, som senere blev hans Hustru. Efter tre Aars Forløb aflagde Uldall Begyndelsen af 1769 den sædvanlge Prøve som Prokurator for Højeste- da Anchersen Aaret efter blev Assessor Højeste- ret; og ret, har han rmelgvs overtaget den største Del af hans Praxs. Ved at gennemblade Højesterets-Protokollerne for de følgende Aar faar man et Bllede af Uldalls Vrksomhed og stgende Anseelse. I det første Aar fører han mndre betydelge Sager for ret ukendte Personer, men allerede 1770 pladerer han mange betydelge Sager, og fra 1771 faar han Gang paa Gang kgl. Ordrer tl at føre Sager. Han fk nu rg Lejlghed tl at lægge sne fremragende Evner for Dagen og vakte snart Opsgt ved den Veltalenhed for Skranken, som han delg berømmes for. Blandt dsse Sager kan nævnes dem, som han førte mod den senere saa berygtede Berngskjold, for Gehemeraad F. L. Woyda o. m. a. Paa dette Tdspunkt hans Lv brød de store Begvenheder frem, der førte tl en af de alvorlgste og nteressanteste Katastrofer Danmarks ndre Hstore, som skabte Peter Uldall et Navn og som blev hans Lvs store Oplevelse. Da den paa Kronborg fængslede Dronnng Carolne Mathlde selv skulde vælge sg en Defensor tl at føre sn Sag for den nedsatte Kommsson, blev Uldall beskkket dertl den 13. Marts 1772, og Følge kgl. Ordre af 23. Marts blev han tllge befalet at være Defensor Sagen mod Struensee. Det maatte betragtes som en stor Ære for den 29aarge Advokat at faa dsse alvorlge og vanskelge Hverv overdraget, hans Navn kom paa alles Læber, og de bdrog meget tl hans Lykkes Fremme og hans store Anseelse. At Dronnngen kke selv har valgt ham tl sn Defensor, følger af sg selv. Hun havde aldrg set ham, næppe hørt tale om ham. Det har maaske været hendes Omgvelser paa

17 Kronborg, der har raadet hende, eller mulgvs er Spørgsmaalet blevet afgjort gennem Kommssonsmedlemmerne. Uldall havde gode Venner mellem de fremtrædende Jurster, og egenlg talt var der blandt de mere bekendte Advokater kke mange at vælge mellem. Foruden ham var der kun et Par, der havde alt det mere lukratve Arbejde for Skranken Hænde; de andre Højesteretsprokuratorer havde kun offenlge Sager. Uldalls Memoranda" om st Lv, som gengves nedenfor, er kun førte tl Af overordenlg Interesse er hans Samtaler med Dronnng Carolne Mathlde hendes Fængsel. De nærmere Omstændgheder ved den store Palads- Revoluton den 17. Januar 1772, som vakte en saa ualmndelg Opsgt hele Verden over, blev af det sejrende Part tl en vs Grad undertrykte og hemmelgholdte. Den egenlge Proces, Sagens Akter, Advokaternes Indlæg tl Forsvar og mod de Anklagede, maatte ej komme offenlg frem og blev kun kendt af Afskrfter, der løb om mellem Folk. Først 1824 lody. K. Høst dsse trykke sn Levnedsbeskrvelse af Struensee. Det er først blevet den nyeste Tds Hstorkere forbeholdt at faa Adgang tl de hemmelge Paprer og Aktstykker, der vedrører denne for det danske Kongehus' Hstore saa betydnngsfulde Sag. Uldalls her meddelte Samtaler med Dronnng Carolne Mathlde er tdlgere delvs blevet benyttet af Chr. Molbech hans store Afhandlng om Hoffets Hstore paa den Td (Nyt Hstorsk Tdsskrft IV) og den nyeste Td af Prof. Edv. Holm hans store, endnu kke afsluttede Værk: Danmark-Norges Hstore Dette sdste har nu afdækket alle skjulende Slør og klaret alle Taager, der tlhyllede Carolne Mathldes og Struensees Forhold, saaledes at dette staar fuldt belyst alle Enkeltheder, for saa vdt som de har hstorsk Værd.

18 VI Naar Uldalls Samtaler her meddeles deres Helhed mellem hans andre Optegnelser om st Lv, er det kke alene, ford det har sn store psykologske Interesse at se, hvorledes han, Dronnngens Defensor, selv gengver det Indtryk, som hendes Personlghed ndgyder ham, og høre ham selv udtale de Følelser, som hendes Stllng og Skæbne vækker ham; men ogsaa ford dsse Samtaler ndeholder de klareste Udtalelser af den stakkels unge Fyrstnde, der afkræfter alle senere Forsøg paa at erklære hende for Martyrnde. Uldalls Optegnelser gver en høj Grad dramatsk Fremstllng af de grbende og rørende Scener mellem den ulykkelge Dronnng og den stærkt bevægede Defensor. Det ses klart, at hun vl ofre alt for Struensee lge tl sn Dronnngeværdghed; ja, det som mere er, selve Moderfølelsen maa vge for hendes Elskov, skøndt den engelske Gesandt sger om hende: A more tender mother than ths queen never was bom n ths world." Hun troer saa urokkelg fast paa Struensee, at ntet kan brnge hende fra den Tro, at kun Pnebænk og Tortur har kunnet bevæge ham tl en Tlstaaelse, og alle Forsøg paa at bekæmpe denne Overbevsnng brydes mod det Panser af Tlld og Tltro, som værner hendes eget Hjærtes Følelser. Dette gør et overordenlg stærkt Indtryk paa Uldall. Han saa med gunstgere Øjne end de fleste andre paa Struensee som Statsmand og Mnster. Især sympathserede han med, at Struensee havde sat Adelen tlvægs og at han havde bragt mere Fart og Orden nd Embedsstandens Arbejde; men han har kke stærke Ord nok tl at fordømme ham for hans Fejghed ved at bekende en Sag, som enhver af den galante Verden vlde fordømme ham for". Lge saa meget som han beundrer Dronnngens Personlghed, lge saa frastødt føler han sg over for Struensee, da han første Gang staar Ansgt tl Ansgt med ham Kastellets Fængsel; han foragter ham som et Menneske, der ngen Fastghed har Sndet". Uvlkaarlg synes man, at Uldalls

19 VII Forsvar for Dronnngen er bedre hans prvate Optegnelser end hans offenlge Defenson. Uldalls Optræden som Dronnngens Defensor berømmes af alle, kke alene paa Grund af den Dygtghed, hvormed han gennemførte st Hverv, men ogsaa for den Takt og Skaansomhed, han udfoldede sn Omtale af Sagens hele pkante Natur. Efter at Sagen var endt og Struensee var blevet henrettet den 28. Aprl og Dronnngen sejlet bort fra Kronborg den 31. Maj, stod Uldall nu st 30te Aar som en af Landets mest bekendte Mænd, agtet og æret af alle, anerkendt sn Stllng og vel betrygget pekunær Henseende. Han følte sg nu saa skker for de Bouleversements, som Struensees Forandre-Syge truede med", at han besluttede sg tl at gfte sg med den unge Kvnde, som allerede for længst havde vundet hans Hjærte. I Jun blev han forlovet og September gft med Antonette Hansen, en Datter af den to Aar før afdøde Generalkrgskommssær Stephen Hansen, en høj Grad vrksom Købmand og Fabrkejer, der havde efterladt sg en stor Formue foruden Godset Fr^^dendal ved Holbæk. Ved sn Kones Arv blev Uldall en velhavende Mand. Frydendal tlfaldt ved Skftet hans Svoger, den unge Købmand og Kancellraad Wlhelm August Hansen ( ), der fra Godsejer gled over paa Embedsbanen og blev Deputeret Rentekammeret. Hans Navn har Landbosagen gvet en Klang som faa andres paa den Td, og han maa nævnes som en af de bekendte Mænd, der stod Uldall meget nær blev Uldall Justtsraad, V ser, at han 1770 blev Medlem af det kgl. Skydeselskab, hvor Fuglekongen, den lvfulde Komedeskrver, Generalfskalen F. V. Wvet, spllede en stor Rolle, og da denne 1783 anbefaler ham tl at blve Generalfskal, maa det antages, at dsse Mænd har staaet godt Forhold tl hnanden, uagtet Uldall saa stærkt msbllgede Wvets Optræden Struensee-ProcQSsen.

20 VIII Men det som mest af alt nteresserede Uldall og som har bdraget tl at bevare hans Navn, er hans store Kærlghed tl Lteratur, kke alene Jursprudens og Flosof, men tl alt, hvad der falder nd under lterære Studers Omraade. Han var Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Hstore og Sprog og af andre lterære Selskaber, og allerede fra han var ung var han en vrg Bogsamler. I hans Bekendtskabs Kreds var allerede hans Velynder Ungdommen, Konferensraad Sevel en berømt Samler af Bøger og Haandskrfter og som Bblofler og Samlere kan nævnes hans gode Bekendte P. F. Suhm, Martfelt o. fl. Hans egen Samlng bestod, da den blev solgt ved Aukton 1803, af en Katalog paa 5200 Numre. Werlaujf skrver: Ejerens Stllng og Formue havde sat ham Stand tl at gve denne Samlng en høj Grad af Fuldstændghed, og den sporedes kendelgen at være anlagt og vedlgeholdt med megen Interesse og Bogkendskab". Uldalls bekendte Manuskrptsamlng særlg vedrørende Danmarks Hstore og Lovkyndghed blev skænket det store kgl. Bblothek af hans yngste Søn, Justtsraad, Toldkasserer Næstved, W. Å. Uldall. Desværre blev ved Auktonen store Dele af hans Bøger, f. Ex. hans store Samlng af Lgprædker o. 1., solgt under ét som Makulatur. Om hans prvate Lv vdes som sagt ntet eller ldet. Han førte et smukt Hus og havde megen selskabelg Omgang. Hans fornemme Interesse for Vdenskab og Kunst gav sg kke alene tlkende hans Samlnger, men ogsaa Udstyrelsen af hans Hjem, hvs kostbare Efterladenskaber af Møbler og Sølvtøj endnu hos hans Efterkommere vdner om hans fne og kunstnerske Smag. Hans Lv hengk med Arbejderne hans store og betroede Stllnger som Højesteretsadvokat og Generalfskal. Men den Omvæltnngstd, som han levede, kaldte ham kke frem tl offenlg Deltagelse de store poltske Begvenheder. Kun for Skranken træder han frem for Offenlgheden, og hans Navn fndes

21 IX kun Justtsprotokollerne. Kun én Gang endnu kom hans Navn en kort Td paa alles Munde Kjøbenhavn. Det var Anlednng af det asatske Kompagns store Kassemangel Maj 1783, som vel nok omfattede et af de største Bedragerer (3,300,000 Kr. vore Penge), som er begaaet her Landet ndtl vore Dage. Det vakte en vældg Opsgt og truede med nogle af vore største Handelshuses Undergang, da deres Chefer som Kompagnets Drektører var ansvarlge over for dets Aktonærer. Kongen tlbød da paa vsse Betngelser at holde dsse skadesløse, men en stor Del af dem, hvorblandt flere af Kongens Mnstre, fordrede kke desto mndre, at man skulde holde sg tl Kompagnets Drektører. Dette vakte Hoffets og særlg Guldbergs højeste Harme. Uldall, der paa Aktonærernes Vegne havde fremsat Forslaget paa Generalforsamlngen, blev draget tl Ansvar og blev Syndebuk for det skete. Guldberg vlde endog have arresteret ham, hvlket dog Colbørnsen forhndrede, da han ntet strafbart havde gjort; men han led den Tort, at Mnstrene, tvungne af Guldberg, maatte desavouere ham. Sagen, som ogsaa sne Følger er af Betydnng og Interesse, kan der her kke dvæles ved. ) Som det lader tl, vedblev Uldall dog at være Kongens Naade. To Aar efter, den 3de Marts 1785, holdt han Talen, da Kronprnsen for første Gang var tlstede Højesteret, en Tale, som vstnok kun exsterer Ma-' nuskrpt, og som det hvs Pladsen kke forbød det vel var værd at aftrykke her som en Prøve paa hans Veltalenhed, som Datden saa meget beundrede. I Foraaret 1788 blev Uldall Vceborgmester Kjøbenhavn; mulgvs har han søgt dette Embede for at koncentrere sn Vrksomhed, da han Aaret efter opgver sn Stllng som Generalfskal. Det vdes kke, at 1) Hst. Tldsskr. VI. 4. D. Mag. V. 3. Det blev fem Aar efter tlbudt Uldall at blve jurdsk Drektør asatsk Kompagn med 1000 Rdlrs. Gage, men han betakkede sg.

22 hans nye Embede har sat særlge Mærker eller har gvet ham Lejlghed tl offenlg Fremtræden. Det lader tl, at hans Helbred efterhaanden lod meget tlbage at ønske, og den velhavende Mand besluttede sg derfor tl at følge sne fornemme Venners Exempel, at gennemgaa en Badekur ved det meget mondæne Badested Pyrmont Waldeck. Den dygtge Forretnngsmand forenede dermed den vanskelge Opgave at brnge de Hardenberg-Reventlowske Famlesager Orden efter den saa meget omtalte Sklsmsse mellem den danske Komtesse Reventlow og den senere preussske Mnster Fyrst L. A. Hardenberg^ og endelg benyttede han Lejlgheden tl at gøre en Plgrmsgang tl Celle, hvor hans kongelge Klent, Dronnng Carolne Mathlde havde endt st unge ulykkelge Lv Uldalls Beskrvelse af denne Rejse fra Jun tl ultmo September 1788 frembyder megen Interesse. Ikke alene gver den en udmærket Fremstllng af Datdens Rejsemaade med alle dens Besværlgheder, men han er selv en udmærket Turst efter Datdens Begreber. Der er kke den Tng, han forsømmer at se og at undersøge, og hans Personlghed træder frem for os ret levende Træk. Han, som rejser for første Gang st Lv, benytter enhver Lejlghed tl at se og høre og udtaler sg altd med stor Sagkundskab om de forskellge Tng, og tdt med en klog og skarp Krtk, th han er ngen tom Beundrer, men recenserer frejdg Kunst og særlgt Arktektur, bedømmer Vaaben og Kostbarheder paa Museerne, Heste Stuttererne, Soldater paa Paraderne, fremsætter de mest sagkyndge Bemærknnger om Landvæsen og Fabrkker, gver lange Beskrvelser af Kanal- og Slusevæsen osv. osv.; overalt mærkes hans udprægede, vdtgaaende Kundskaber og Vden. Alt mellem falder der meget skarpe poltske Bemærknnger om de Schmmelmannske Foretagender, det nye Møntvæsen Hertugdømmerne, samt, men

23 XI meget knapt, om de nye Landbolove det er jo Aaret for Stavnsbaandets Løsnng. Af de nævnte Beskrvelser har en Del dog meget er udeladt. rnge Interesse og Mest Interesse frembyder Uldalls Fortællng om hans og hans Frues Ophold mellem de fornemme og fyrstelge Personer det stærkt besøgte Pyrmont, hvor han hurtg blver bekendt som den ulykkelge danske Dronnngs Defensor, hvlket gav hans Navn en ærefuld Klang. Skæbnen vl, at han her gør Bekendtskab med Dronnngens forhenværende Hofmesternde, Fru v. Plessen, der er bosat det nærlggende Celle. Hun drager ham tl sg fortrolg Omgang, og paa sn Hjemrejse tlbrnger han højst nteressante Dage hos den fornemme gamle Dame sammen med flere af dem, der havde spllet Roller den store Tragede og som havde levet sammen med Dronnngen hendes sdste Leveaar. Gamle Hofhstorer blver Genstand for deres Konversaton, og gamle Mnder og Hofntrger drages frem og drøftes. Paa Hjemrejsen hentyder Uldall som sagt tl de nye Landboreformer, men dog kke saa meget, at det deraf klart kan ses, hvorledes han stller sg tl dem. Paa Grund af sn Stllng maatte han vel være en meget forsgtg Mand. Upaatvvlelg hørte han tl den gamle Skole, men han var knyttet tl Mænd af begge Parter, adelge Godsejere, fremragende Vdenskabsmænd, tl P. Fr. Suhm og Landbokommssonens Sekretær Martfelt, ved Svogerskab tl Foregangsmanden W. A. Hansen o. s. V.; men v ser ogsaa, at han staar den gamle Mnster Schack-Rathlou meget nær, der er saa vrg Modstander af Reformerne, at de gver ham Anlednng tl at tage sn Afsked; ja, den bekendte Kammerherre Luttchau, Modstandernes Høvdng, der blev dømt for sn hensynsløse Kamp mod Reformerne, er Uldalls Rejsefælle. Det har da sn store Interesse, at da Chrstan Colbørnsen 1790 udgav st hvasse Skrft den

24 XII store Propretærfejde mod Lttchau og de andre jydske Godsejere, var der sær ét af de mange Flyveskrfter, der fremkom den Anlednng, som vakte Opsgt og Anerkendelse, nemlg: Bllge Erndrnger Anlednng af Hr. Etatsraad Chr. Colbjørnsens Betragtnnger over en Del jydske Jorddrotters Klage af D. N. Reersen, Kbhvn. 1791". Dette Skrft blev almndelg antaget at være forfattet af Uldall. Det blev kke modsagt. Pjecen er dateret: Fodbygaard Sjælland, den 29. Decbr Fodbygaard Sorø Amt hørte tl de Pléssenske Fdecommsgodser. Uldall stod Famlen Plessen meget nær. Skrftet sger Prof. E. Holm var: trods alle sne Ensdgheder og sn fanatske Btterhed godt skrevet formel Henseende, og Forf. forstod at fnde flere svage Sder Colbjørnsens Rustnng. Det gjorde derfor en kke rnge Opsgt". Men Forf. skød langt over Maalet ved sne personlge Angreb paa Colbj'ørnsen, han sgtede ham endog for at have ladet sg lede af Had og Hævngerrghed, og han sammenlgnede ham med de romerske Angvere fra Kejsertden." Uldalls Forfatterskab er kke konstateret; men allerede det, at man almndelgt tlskrev ham dette, vdner om, at han maa have været en Modstander af Landboreformerne, og dette tjener meget tl at betegne hans Personlghed og slaa hans konservatve Anskuelser fast. Nogle Aar efter blev Uldall selv Godsejer, det han 1796 købte Godserne Høvdngshus (nu Høvdngsgaard) og Lllendal med Østergaard Præstø Amt. Tradtonen meddeler, at det var hans Agt at faa oprettet et Baron af dsse Godser for den ene af sne tre Sønner (nogle mener den yngste, der skal have vundet hans Hjærte ved at studere Jura), men at Døden forhndrede hans Forehavende. Den 11. November 1798 døde Justtsraad Peter Uldall af et Slagtlfælde, kun 55 Aar gammel. I Kjøbenhavns Unverstets-Journal" omtales han

25 tl Slægtens Hstore. Udg. XIII som en Mand, der vel kke har gjort sg synderlg bekendt ved trykte Skrfter men hans, skrftlge Deduktoner nogle vgtge Processager har løbet om fra Haand tl Haand og bestyrket den Tanke, man af hans mundtlge Foredrag Skrankerne havde, kke alene om hans Talegaver og praktske Lovkyndghed, men ogsaa om hans grundge Indsgt Flosof og Statsret. Hans smukke Bogsamlng, der Bøgernes Antal og Valg kke skal have gvet nogen prvat Bogsamlng efter uden den Suhmske, vdner ogsaa om hans Agt for Kundskab og Kærlghed tl Vdenskaber". I en latnsk Eloge Adresseavsen" berømmes han ogsaa for sn Retskaffenhed, Troskab og Retfærdghed, samt for sn Fortjeneste af Bønderne paa sne Godser. Orgnal-Manuskrptet tl Uldalls Memoranda", som han har skrevet Aarene 1775 tl 1782, fndes Rgsarkvets Samlnger og kan betragtes som utlgængelgt. Den her benyttede Afskrft, som maa anses for fuldt ud paaldelg, er tllgemed Orgnal-Manuskrptet tl Rejsebeskrvelsen velvllgt overladt tl Udgvelse af Arkæologen, Hr. Arktekt Fr. Uldall Randers, Højesteretsadvokatens Sønnesøns Søn. Hr. cand. phl. Kaj Uldall har med stor Interesse støttet Arbejdet med Oplysnnger fra sne Samlnger

26

27 MEMORANDA

28

29 UNGDOMSBILLEDE AF P. ULDALL

30

31 1743 den 29. Jun er jeg Peter Uldall født Assens Fyen, hvor mn Fader, Hans Uldally var Borgemester og Byfoged. Mn Moder var Krstne Hougaard. Tlnavnet havde mn Fader fra en By, Uldal kaldet, lggende Skrydstrup Sogn, Gram Herred Haderslev Amt, hvor hans Forfædre har boet og havt Gaard paa Kongens Gods, saavdt jeg veed, som Selveerfolk n Jun deponerede jeg ved Unverstetet Kjøbenhavn, og efterat jeg om Vnteren havde læst hemme hos mne Forældre, fk jeg 1756 Foraaret anden Examen. Mn Fader vlde, at jeg derefter skulde studere Theologe, som var mod mn Lyst. Endelg fk jeg Examen 1759 Efteraaret, og reste derpaa hem Efteraaret kom jeg gen tl København, for at studere Jura. Med Glæde forlod jeg mne Forældres Huus, som mange Maader havde været mg fortrædelgt. Lykkelg var jeg dog, at mt Snd derved henvendtes tl at søge den Høestes Beskjærmelse. Hvor kan jeg takke ham for Alt det Gode, han har bevst mg? 1763 den 11. Mart fk jeg jurdsk Examen cum caractere laudable. Før den Td hørte jeg Etats-

32 Raad Oheltz's Collega over Jursprudentzen, og den berømmelge Sneedorffs^) over Montesqueu's l'esprt des los. Skjøndt ukendt det øvrge af dem, erhvervede jeg dog dsse to brave Mænds Yndest, og erholdt derved Plads paa Collego Elersano sdst Aaret Efterat jeg havde absolveret Examen, blev jeg Fuldmægtg ved Inqustons-Commssonen, eller rettere hos Krgsraad Stuh,^) som var Audteur derved. Med lden Fornøelse, og saa godt som for ntet, tlbragte jeg derved to Aar. Jeg sger saa godt som for ntet; th Krgsraad Stuh var der e mere end 20 Rbd. at erholde af, som jeg endda først fk to Aar derefter. Alt hvad jeg havde at underholde mg af, var de Penge jeg fk af Collego Elersano. Jeg erkender mdlertd endnu med Taknemmelghed den Understøttelse, jeg da nød mn forrge Verts, Feltbereder Rtters Huus n Majo blev jeg Fuldmægtg hos Etatsraad, daværende Høeste-Rets-Advocat Johan Joachm Anchersen.^) Dette var Begyndelsen tl mn Lykke. Hvor er det mulgt, at Forsynets Omsorg for et enkelt Menneske kan nægtes? en Mand, som Dr. jur. Balthasar Gebhard Obeltz ( ) blev 1754 Professor jurs et 1) phlos. og 1759 ordenlg Professor Lovkyndghed. Han roses af sn Samtd for sn Vrksomhed som Docent og for sn Omsorg for trængende jurdske Studenter. Jens Schelderup Sneedorff ( ) var Prof. jur. ved Sorø Akadem fra , da han kom tl Kbhvn. som Lærer for Arveprnsen. Han hørte tl den nye Td og holdt Forelæsnnger over Montesqueus Lovenes Aand". Uldall blev vstnok stærkt paavrket af denne udmærkede Mand, der dog døde Aaret efter at Uldall tog sn Examen. «) Krgsraad Joachm Andreas Stub døde 1816, 82 Aar gammel. S) Etatsr. Johan Joachm Anchersen ( ) blev 26 Aar gammel Højesteretsadvokat 1747 og Justtsraad og Højesteretsassessor blev han Konferensraad. Han var vstnok ugft.

33 jeg ngen Kendskab havde tl, var her mn Befordrer. Etats-Raad Frederk Chrstan Sevel^) havde været Notarus facultats jurdcæ og den qualté overværende, da jeg tog Examen jurdcum. Han erndrede sg mg fra den Td, og foreslog mg som Fuldmægtg hos sn Ven. Jeg blev strax antaget. Aldrg kan jeg erndre mg den Crss, hvor jeg, før dette skeete, var, uden med dybeste Erkendtlghed at hukomme en, jeg maa bekende det, høst ufortent guddommelg Velgernng. Sonnet af Vncenzo da Flacaja. Grandson vol 2. Letter 32:2) See en glad Moder omrnget af sne Børn. Med nderlg Ømhed skuer hun omkrng og hendes Sæl smelter med moderlg Elskov. Eet kysser hun, et andet trykker hun tl st Bryst. Eet holder hun paa Skødet; hendes Fod tener et andet tl Sæde; og mdlertd hun af deres Øne, deres Latter, deres Handlnger søger at lære deres utallge smaae Ønsker, gver hun hne et Øekast, dsse et kærlgt Ord: og enten hun smler, eller er alvorlg, er hun del øm Kærlghed. Saaledes, skøndt uendelg hø og ærværdg er 1) Professor, Dr. jurs Frederk Chrstan Sevel ( ), der havde fattet Interesse for Uldall, blev 1751 Notarus ved det jurdske Fakultet og 1754 tllge Søkrgsprukurør, tl han blev General-Audtør ved Søetaten fra Derefter blev han Deputeret Admraltets-Kolleget. Han var Medlem af Inkvstonskommssonen mod Struensee og Brandt, og det kan antages, at han har havt Del, at Uldall blev Carolne Mathldes Defensor. 2) Det følgende Ctat er en Sonnet af den toskanske Dgter Vncenzo da Flacaja, der levede det 17. Aarhundredes anden Halvdel. Den anvendes paa det af Uldall angvne Sted Rchardsons meget skattede Roman Sr Charles Grandson". 1*

34 Forsynet mod os, saaledes vaager det over os, styrker dsse, forsørger hne, hører alle, helper enhver; og nægter det undertden en Godhed v bede om, skeer det kun, for at opmuntre os tl alvorlgere Bønner eller og, det det nægter os en Velsgnelse, ndeholder dets Vægrng en langt større." 1769 den 24. Februar blev jeg efter aflagt Prøve Advokat ved Høeste-Ret. Imdlertd forblev jeg dog Etatsraad Anchersens Huus ndtl Sommeren 1770, efterat han n Marto e. a. havde taget Sæde som Assessor Høeste-Ret. 1772, efterat Dronnng Carolne Mathlde havde begært mg tl at forsvare hende den af Hans Kongelge Majestæt mod hende anlagte Sag, reste jeg den 18. Mart tl Helsngør og havde Audence hos hende Kl. 4 om Eftermddagen hendes Arrest paa Kronborg Slot. Jeg var der ndtl mod Kl. 7. Jeg var befalet at forevse hende Commssarernes Stevnng, og at overtale hende tl at paategne den at være hende forkyndt, som hun og gorde.) Jeg talede dernæst med hende om Sagen, forevste hende et P.[ro] M.[emora] over de Argumenter, jeg meente hun skulde bruge, og hun jeg skulde an- tegnede paa samme hvad det var, føre tl hendes Forsvar. Derunder spurgte jeg hende: om Kongen den Td, Struensee havde 1) Den dømmende Kommsson, der bestod af 35 Personer, Medlemmer af Højesteret, højtstaaende Embedsmænd og nogle Gejstlge, havde den 13. Marts stevnet Dronnngen tl at lade sn Advokat møde for sg den 2. Aprl.

35 været Slottet, havde brudt sn Troskab mod hende. Dertl svarede hun: Ne, vel før, men e da." Jeg spurgte om hun nu vlde forsvare sg med, hvad Kongen før den Td kunde have forbrudt mod hende? Dette fandt hun ved Overveelse e anstændgt. Hun bekymrede sg e heller om at sklles ved ham, saavdt jeg erfarede. Den ulykkelge Struensee var al hendes Omsorg henvendt paa. Naar v talede om hans Skæbne, græd hun og bævede. Brandt spurgte hun og om, hvad der vlde blve af ham. Hun kunde e forestlle sg, at han skulde døe. Hun troede, at Struensee maatte være tvungen tl at bekende paa hende. De surprenerede mg og", sagde hun ved at tale om Maaden, hun var bragt tl Tlstaaelse paa.,jeg nægtede Beskyldnngen, men de vlde have det skrftlgt af mg, og det for at straffe ham som den, der havde løet paa Dronnngen og begaaet crmen læsæ majestats. Jeg underskrev da Alt hvad de vlde have.") Hvad hun her sagde, er rgtgt nok, som jeg sden erfarede, th ellers var Alt, hvad hun fore- hun havde desværre været gav, just e tlforladelgt; 1) Dronnng Carolne Mathlde troede tl det sdste paa Struensee og var overbevst om, at hans Tlstaaelse var ham aftvungen paa Pnebænken. Den gængse Fortællng om, at hendes egen Tlstaaelse paa Kronborg den 9. Marts var hende halvt aftvungen, er som bekendt kke rgtg; hun underskrev selv Tlstaaelsen, ford hun derved, uden Hensyn tl sg selv, troede at kunne redde Struensees Lv. Enevold Brandts Forseelser var som bekendt kke af den Natur, at nogen, som dengang var bekendt med hans Færd, kunde tænke sg Mulgheden af, at den oprørende Dødsdom kunde ramme ham.

36 6 slette Hænder. Dog maa jeg tlstaae, at jeg tydelg kunde mærke, naar hun fortællede mg Sandhed, og tvertmod. Hun var neppe en forhærdet Syndernde. Jeg forskrede hende, at Struensee godvllg havde bekendt. Jeg søgte at oprøre hendes Stolthed ved at forestlle hende, hvor meget han havde forseet sg mod hende. Dette syntes at have nogen Vrknng og vlde have havt meere, om hun fuldkommen havde kendt hans Feghed, men hun gk altd tlbage tl dette: han maatte være tvungen. Da jeg sden efter talede med Struensee^ spurgte jeg ham, hvor han havde kunnet overtale sg tl ham for. at bekende paa Dronnngen, en Sag, som enhver af den galante Verden vlde foragte Han svarede: han havde fulgt sn Samvttghed der, han troede, det var en Plgt for Gud, at han maatte tlstaae det. Hertl var Intet at sge, men da Dr. Munters Bog kom ud, saae jeg, at hans første Besøgelse var 1. Mart og Bekendelsen er dermod af 21. og 25. Februar.) Det var da Feghed og e Gudsfrygt, at han bekendte. Han havde ngen Fastghed Sndet, dog hvlken Ond kan have den? og han frygtede Torturen. 2) I Begyndelsen jeg havde den Ære at tale med hende, var hun urolg. Hun klagede over at hun var arresteret, at hun e maatte faae Kongen Tale 1) Sognepræsten ved St. Petr Krke Dr. Balthasar Mnter ( ) var Struensees besklclcede Sjæesørger Fængslet. Han udgav allerede Jun s. A. Bekelrungsgesclchte des Grafen v. Struensee", Følge vlken Struensee fra Frtænker ska være gaaet tl Skafottet som troende Krsten. Dronnngen er kke nævnt Bogen, der skkert er blevet revderet af det regerende Hof. ') Struensee forraadte Dronnngen, da han erfarede, at hun var fængslet.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

N.R LERCHES BOGBINDERI S K A G E \ yy^a^ il'

N.R LERCHES BOGBINDERI S K A G E \ yy^a^ il' N.R LERCHES BOGBINDERI S K A G E \ l' ^ yy^a^ M) MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENogPFrJUST. XI AF EN GAMMEL HOFMANDS MINDEBLADE GYLDENDALSKE BOCHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN 1909 UDGIVNE

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151 150 M. j. Lomholt Bdrag tl Narre Brob Sogns Hstore. 151 Det er jo et trst Bllede, der faas at et Skolearbejde gennem denne ndberetnng, men det var vst kun de færreste Steder vort Folk, at det var stort

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

^^fi^r^ >^..^ Saj. s'.vi?

^^fi^r^ >^..^ Saj. s'.vi? 1.'^ ** ^^f^r^ >^..^ Saj s'.v? I o åw^m' \^ o o Q @ ^»'."'Q -^l^ 'O.o o; o. '»""o Ut Hh ^1 l! -EN KJø:6ÉNHfVNSl KØBMANDf GDQMSHISTORIE OFEEGNELSER I LUISBRAMSEN/ mcvrg AFjujLus clmjsen oo bfeueos MEMOIRER

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

b^'^m,,1 j^?> >T^ '^F«**. k^' V^ M" Nf\ l*f V\..^ t.l».si.''li

b^'^m,,1 j^?> >T^ '^F«**. k^' V^ M Nf\ l*f V\..^ t.l».si.''li b^'^m,,1 '^F«**. >T^ j^?> k^' V^ M" Nf\ l*f fm V\..^ t.l».s.''l UDGIYNE/IFJUIJUS aaus NocP.FR.RISX MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrBIST. XX DET STORE BILAGER I KJØBENHAVN 1634 OVERSAT

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

fmmm %m ^rr /^^tvc4 :// t:-^ '''"'-*&'

fmmm %m ^rr /^^tvc4 :// t:-^ ''''-*&' ' ' fmmm '''"'-*&' t:-^ s Wk %m ^rr :// /^^tvc4 *r # ^ Ur, # 1 MEMOIRER OC BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPRlRIST. XVI OBERST JAC. THODE RÆDERS BARNDOMS- OG UNGDOMS- ERINDRINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

GBINDERi. K A (. K N w^ ^in-' ^-'^

GBINDERi. K A (. K N w^ ^in-' ^-'^ ^JH GBINDER K A (. K N w^ ^n-' C ^-'^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPPkJ^IST. XIV PASTOR LAURIDS PRIP: UNGDOMS- ERINDRINGER GYLDEN DALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN 1911 XJJ3CTVNE)

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

UDGIVNEafJUIi.CLAUSEN-o c E FR.RIST.

UDGIVNEafJUIi.CLAUSEN-o c E FR.RIST. B>9é /.. 'r ««.* UDGIVNEafJUI.CLAUSEN-o c E FR.RIST. uv>* r,, lut* MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFkBIST. XXVIII EN ISLANDSK EVENTYRER ARNI MAGNUSSONS OPTEGNELSER OVERSAT FRA ISLANDSK

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

En Statsministers Endeligt

En Statsministers Endeligt Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

UDGIVNEAFJUIiXXLAXjrSEN OG EFK.RIST.

UDGIVNEAFJUIiXXLAXjrSEN OG EFK.RIST. ' s * W wfc ^53k ->«. 1 r UDGIVNEAFJUIXXLAXjrSEN OG EFK.RIST. *S2 v*?> 11 2*f MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPPkJUST. XXXII AF RUD. BAY S EFTERLADTE PAPIRER SENTIMENTALSK REJSE GENNEM

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere