Kost Udvidelse af henvisningskriterierne til diætist jf. forløbsprogrammerne og tilbud om diætbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kost Udvidelse af henvisningskriterierne til diætist jf. forløbsprogrammerne og tilbud om diætbehandling"

Transkript

1 NOTAT Status på forebyggelsesindsatserne maj 2012 I maj 2011 blev der foretaget en prioritering af forebyggelsesindsatser i Frederiksberg Kommunes Forebyggelsesteam. I nærværende dokument er de vedtagne justeringerne optrukket med kursiv og understregning. Status for den enkelte indsats er kort beskrevet sammen med måltal for de indsatser, hvor det på nuværende tidspunkt har været muligt. Kost Udvidelse af henvisningskriterierne til diætist jf. forløbsprogrammerne og tilbud om diætbehandling til underernærede Tilbuddet om diætbehandling ved klinisk diætist omfatter således pr. 1. januar 2012: Svær overvægt (BMI>30) (for +16-årige) Diabetes type 2 Utilsigtet vægttab/ undervægt (BMI < 18,5) Kræft Forhøjet Kolesterol Hjertekarsygdom Colon irritables PCOS Justering af serviceniveauet: 90 % af borgerne skal være afsluttet efter 6 behandlinger. De øvrige 10 % får mulighed for flere. Disse er forbeholdt borgere med særlige behov. Det er endnu for tidligt at sige noget om denne justering. En evaluering af dette forventes udarbejdet primo Målet er 360 nye patienter i diætbehandling i Udvikle gruppeundervisning til svært overvægtige patienter Der arbejdes i øjeblikket på at udarbejde et tværfagligt gruppeforløb til svært overvægtige, baseret på erfaringer fra rehabiliteringsforløbene på patientskolerne. Der afholdes minimum 2 gruppeforløb for svært overvægtige i Sundhedscentret i Endvidere afholdes minimum 2 gruppeforløb i de boligsociale områder, hvor forekomsten af overvægt er høj. Integrere kostundervisning i patientuddannelserne i takt med at forløbsprogrammerne udkommer Forløbsprogrammernes minimumstandarder omfatter både individuelle tilbud om diætbehandling samt kostundervisning på de sygdomsspecifikke patientuddannelser. Der afholdes 5 diabetesskoler, 2 hjerteskoler og 4 KOL-skoleforløb i 2012, hvor kostundervisning indgår. I takt med at forløbsprogrammerne implementeres, vil behovet for diætbehandling øges, hvilket kan lægge et pres på ventetiderne. Endvidere er en del af tilbuddet finansieret af

2 Kronikermidlerne, som udløber med Udvalget vil medio 2012 få forelagt en sag vedrørende kronikermidlerne og konsekvenserne for ophør af disse. Stillingen som familiekostvejleder udvides til at varetage børne- og ungekonsulentens opgaver vedrørende kost og børn Familiekostvejledningen blev udvidet til at varetage alle kostindsatser til børn og unge, og Børne- og ungekonsulentens stilling blev nedlagt pr Det har givet en god synergieffekt i forhold til samarbejdet med blandt andet sundhedsplejerskerne, som henviser til Familiekostvejledningen. For nuværende afdækkes det i samarbejde med sundhedsplejen, hvilke snitflader der er i forhold til arbejdet med de overvægtige børn. Der er behov for at udvikle et sammenhængende forløb i forebyggelsen af overvægt, som samtidig sikrer, at man ikke laver parallelle indsatser i de forskellige områder. Der planlægges en workshop herom for relevante fagpersoner i september 2012, som gerne skulle munde ud i en tværfaglig indsats på tværs af områderne. Det er et mål i Sundhedspolitikken at nedbringe antallet af overvægtige børn i ind- og udskolingen. Justering af tilbuddet Svært overvægtige borgere over 16 år, kan henvises til diætbehandling. Svært overvægtige børn under 16 år får tilbudt samtaler i Familiekostvejledningen. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er svær overvægt en kronisk lidelse, som bør behandles som sådan med livslang kontrol og behandling. Endvidere viser erfaringer og forskning fra bl.a. Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Universitets Sygehus, at svært overvægtige børn kan have uopdagede metaboliske lidelser, og bør i diætbehandling via egen læge. Ca. 40 % af børnene, der henvises til Familiekostvejledningen, er svært overvægtige og bør have tilbud om diætbehandling hos klinisk diætist i stedet. Således sikres det, at egen læge bliver involveret, at barnet får foretaget nødvendige biologiske prøver samt modtager korrekt behandling. I de første 3 måneder af 2012 er der opstartet 7 nye børn i Familiekostvejledningen. 3 af dem er svært overvægtige. Det anbefales, at fjerne aldersgrænsen for diagnosen BMI > 30, så alle borgere med svær overvægt får mulighed for diætbehandling Familiekostvejledningen effektiviseres i forhold til antal samtaler til max 5 samtaler per familie Det er endnu for tidligt at evaluere på konsekvenserne af fastsættelsen af serviceniveauet til 5 samtaler, men det gennemsnitlige antal samtaler pr. familie tilmeldt Familiekostvejledningen var 5,2. Evalueringen af tilbuddet fremlagt 30. maj 2011 viste, at 54,3% af børnene mindsker deres overvægtsprocent i forløbet, uanset om de afsluttes før tid (drop out) eller ej. Der forventes derfor ikke en negativ effekt af fastsættelsen af serviceniveauet. Tilgangen af nye børn har i årets første 3 måneder som sagt været 7. Målet pr. år er 25 nye familier. Muligheden for gruppeundervisning af familier afprøves 2

3 Det har endnu ikke været muligt at samle et hold af familier til gruppeundervisning, da der i 2012 indtil videre kun er henvist 7 familier med stor aldersspredning blandt børnene. Samarbejdet med sundhedsplejen omhandler blandt andet en afdækning af behov og muligheder for gruppeforløb for overvægtige børn på skolerne. Forebyggende indsats målrettet de småtspisende ældre Ved budget 2012 blev der bevilliget midler til en 2-årig indsats målrettet småtspisende ældre. Indholdet i denne indsats blev forelagt Udvalget d. 16. april Den 1. april 2012 blev der ansat en klinisk diætist til varetagelse af opgaven. Rygning Målretning af rygestopindsatser mod udsatte grupper Det traditionelle rygestopkoncept er overvejende målrettet ressourcestærke borgere. Det er derfor blevet suppleret med Kræftens Bekæmpelses kursuskoncept: Kom og kvit, som er målrettet rygere med ingen eller kort uddannelse. Der udbydes således to typer rygestopkurser for at nå flest muligt borgere med størst mulig succesrate. Endvidere arbejdes der konkret med tilbud om skræddersyede rygestopkurser til udsatte grupper af borgere på blandt andet F86 og distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg Vanløse. Det er endnu for tidligt at evaluere på succesrate og brug af tilbuddet Kom & Kvit, da tilbuddet først startede op i januar Målet for 2012 er at afholde 6 Kom & Kvit - forløb samt 10 traditionelle rygestopkurser. Rygestopfrekvensen på de traditionelle hold var i 2011 på 37%. Målet for 2012 er 40%. Rygestop indsatsen samles i Frederiksberg Sundhedscenter Rygestopklinikken på Frederiksberg Hospital er nedlagt og indsatsen samlet i Frederiksberg Sundhedscenter, som i forvejen havde en rygestopkoordinator ansat 25 timer om ugen. En ny stilling på 25 timer/uge i Frederiksberg Sundhedscenter blev oprettet pr. 1. november Således varetager to rygestopkoordinatorer nu rygestopindsatsen samt det rygeforebyggende arbejde på henholdsvis børne/unge- og voksen området. Opdelingen har vist sig at være en fornuftig, idet der er forskellige problematikker forbundet til de to målgrupper. Rygeforebyggende indsatser og tilbud om rygestop målrettet børn og unge Omprioriteringen af forebyggelsesindsatsen muliggjorde som nævnt, at der pr. 1. november 2011 blev ansat en rygestopkoordinator på 25 t ugentligt til at varetage indsatsen rettet mod børn og unge. Der er udarbejdet og implementeret et særligt koncept for rygestopevents på skoler. Derudover tilbydes der særlige rygestopkurser til unge i udskolingen. Fremover vil alle skoler og ungdomsuddannelser få tilbud om rygeforebyggende indsatser og rygestopkurser målrettet unge. Målet for 2012 er at 50% af folkeskolerne på Frederiksberg har afholdt en rygeforebyggende indsats. Etablering af rygestoptilbud til kronisk syge (jf. forløbsprogrammerne) Det tilbydes hjælp til rygestop på patientskolerne for KOL og diabetes type 2. Endvidere undervises der i rygnings konsekvenser for den enkelte diagnose. Dette udvides i 2012 til også at omfatte forløbsprogrammerne for kræft og hjertekarsygdomme. 3

4 Brugerbetaling til rygestopkurser til arbejdspladser Beslutningen om at indføre brugerbetaling på rygestopkurser til arbejdspladser har efterfølgende vist sig at være i strid med gældende lovgivning på området, som forbyder kommuner at tage betaling for forebyggelsesindsatser. Endvidere har efterspørgslen på kurserne været minimal. Det anbefales at nedlægge tilbuddet om rygestopkurser til arbejdspladser og i stedet bruge ressourcerne på indsatser rettet mod socialt udsatte Alkohol Oprettelse af stilling som alkoholkonsulent Pr. 1. januar 2012 flyttede forebyggelseskonsulenten, som varetager rusmiddelforebyggelsen målrettet børn og unge, organisatorisk fra FKRC til Forebyggelsesteamet i Sundhedscentret. Endvidere blev der pr. 1. marts 2012 ansat en Alkoholkonsulent til varetagelsen af opgaven med alkoholforebyggelsen på voksenområdet. Begge konsulenter vil i fællesskab varetage alkoholforebyggelsen bredt i kommunen. Der er særligt fokus på at reducere antallet af borgere med et storforbrug af alkohol, og der arbejdes ud fra erfaringer fra bl.a. Sundhedsstyrelsens projekt alkoholforebyggelse i kommunen. Alkoholkonsulenterne er forbereder i øjeblikket kurser til frontpersonalet under overskriften Når en borger drikker motivation og forandring. Der forventes afholdt 2 kurser i Derudover udarbejdes der mål for de enkelte indsatser, der iværksættes på området. En samlet status og evaluering af de enkelte indsatser forventes fremlagt i Motion Motionsvejledningen Der tilbydes fortsat motionsvejledning i Sundhedscentret. I 2011 var antallet 176 borgere og antallet forventes at blive det samme i Motionsvejlederens opgaver er udvidet til også at omfatte undervisning på patientskolerne for kronisk syge borgere. Der tilbydes ikke længere motionsaktiviteter som stavgang og løb mm, men der henvises derimod til de mange tilbud om motion og idræt, der er på Frederiksberg. Der er ugentligt gåture på Hjertestien, hvor der efterfølgende er socialt samvær på sundhedscenteret, begge dele er forankret i frivilligt regi. Effektmål for indsatsen er under udarbejdelse. Ny organisering af ældremotionsområdet Beslutningen om at nedlægge stillingen som ældremotionskoordinator er effektueret, og ældremotionsområdet er kortlagt med henblik på at sikre, at de motionstilbud der er, opfylder ældre borgers behov. Der findes på nuværende tidspunkt mange forskelligartede tilbud til ældre borgere i Frederiksberg Kommune. Tilbuddene vil derfor målrettes de borgere, som har medicinske problemstillinger, lavt funktionsniveau og/eller dårlig økonomi. Da opretholdelse af muskelstyrke har stor betydning for, at de ældre kan klare sig selv og bevare funktionsevnen, er det af høj prioritet, at de tilbud der indeholder styrketræning bibeholdes. Derfor bør et tilbud som Seniorfitness forsætte, indtil sagen om dag- 4

5 centre er afklaret, med henblik på om et tilbud som Senior fitness, kan udbydes i dette regi eller eventuelt på klubområdet. 268 borgere er tilmeldt Seniorfitness i januar juni 2012 og antallet forventes fastholdt i Der er venteliste til hold med kørsel. Kroniske sygdomme Med flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme vil der i stigende omfang være behov for nære sundhedstilbud til dem, der bliver syge. Borgerne skal i videst muligt omfang behandles i Kommunen og almen praksis i det nære sundhedsvæsen. Derfor skal der være fokus på den rehabiliterende og patientrettede forebyggelse, som skal forebygge indlæggelser og medvirke til, at ressourcerne anvendes bedre. Implementering af forløbsprogrammerne Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats for en given kronisk sygdom. Der er planlagt forløbsbeskrivelser for i 5 kroniske sygdomme samt kræft: Type 2 diabetes: Forløbsprogram implementeret KOL : Forløbsprogram implementeret Hjertekarsygdomme: Udarbejdes i samarbejde med Københavns Kommune og er klar til implementering pr. 1 september 2012 Demens: Forløbsprogrammet er udviklet og implementeres i løbet af 2012 Lænderyglidelser (muskelskelet): Dette program er under udarbejdelse og forventes godkendt i 2012 Kræft: Pr. 1. marts 2012 blev der ansat en sygeplejerske med specialkompetencer indenfor kræftområdet til at varetage koordineringen og dele af rehabiliteringen til borgere med kræft. Erfaringer fra Københavns Kommunes kræftrehabilitering vil blive inddraget i udarbejdelsen af Frederiksbergs indsats. Ansættelse af en dele KOL-sygeplejerske mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Kommune Der blev pr. 1. marts 2012 ansat en KOL-sygeplejerske, som deles mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Kommune. KOL-sygeplejerskens opgaver er primært at få videreudviklet og evalueret KOL-skolen. KOL-sygeplejersken kan via sin gang på både Frederiksberg Hospital og i Sundhedscentret sikre sammenhæng i patientforløbene og optimere arbejdsgangene mellem sektorerne. KOL-sygeplejerskens ansættelse løber til Ansættelsesformen en delt ansættelse mellem FH og FK vil blive evalueret undervejs og vil indgå i en sag om den fremadrettede indsats for kronikere, som forventes forelagt udvalget medio Fremme den elektroniske kommunikation i forhold til forløbsprogrammerne Det er nu muligt for almen praksis at henvise elektronisk til de patientrettede og borgerrettede tilbud i Frederiksberg Sundhedscenter. Derudover fokuseres der på dokumentation i CARE, som også udvikles til at understøtte effektmål på området. 5

6 Kronikerkurser Der afholdes 1 kursus i lær at leve med kronisk sygdom samt 3 kurser i lær at tackle kroniske smerter i Flere kurser oprettes såfremt efterspørgslen stiger. Seksuel sundhed Uændret indsats mod spredning af klamydia Frederiksberg kommune fremstår som modelkommune i forebyggelsen af spredning af klamydia. Indsatsen har fået antallet af unge, der lader sig teste, til at stige. Direkte afledt heraf kommer flere smittede i behandling. I løbet af 2012 vil alle 15 til 22-årige modtage direct mail med oplysning om klamydia samt opfordring om at lade sig teste, hvis man har dyrket usikker sex. Kommunen udlevere samtidig gratis hjemmetests en metode, som er medvirkende til, at så mange lader sig teste. Evalueringen for 2011 er under udarbejdelse, men i 2010 lod 27% af målgruppen (15-22-årige) sig teste, hvilket er langt over landsgennemsnittet. I alt var der i persontest fra Frederiksberg borgere. 522 (5,9%) af dem var positive. Efteruddannelse af lærere, klubmedarbejdere og sundhedsplejersker vedr. seksualundervisning Der har igennem de seneste år været fokus på at styrke kompetencerne på seksualundervisningsområdet, for således at forebygge uønsket graviditet og spredning af sexsygdomme samt fremme en hensigtsmæssig seksualadfærd blandt de unge på Frederiksberg. Det øgede fokus har sandsynligvis medvirket til et markant fald i antallet af uønskede graviditeter blandt teenagepiger på Frederiksberg: Hvor abortkvotienten i 2009 var 26 er den i 2010 faldet til 11,7. Faldforebyggelse Faldkonsulenten organiseres i hjemmesygeplejen Med opprioriteringen af forebyggelsesindsatsen blev det besluttet, at faldforebyggelsen pr. 1. januar skulle organiseres i hjemmesygeplejen, for således at være tættere på de udførende led og Sundhedsrådgiverne, som foretager forebyggende hjemmebesøg. Pr. 1. april 2012 er hjemmesygeplejen og sundhedsrådgiverne organisatorisk lagt sammen med Forebyggelsesteamet. Faldforebyggelsen forbliver derfor fremadrettet i Forebyggelsesteamet. Kompetenceudvikling til sundhedspersonale Faldforebyggelse handler i høj grad om, at kompetenceudvikle personalet i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og i plejeboliger, således at de personaler, der kommer i borgerens hjem, kan identificere faldricisi i f.eks. indretning, medicin- eller alkoholforbrug. Det arbejde pågår stadig og er en kontinuerlig proces, som løber over flere år. Faldregistrering og registret for utilsigtede hændelser Da faldregistreringen er grundlaget for det faldforebyggende arbejde, varetages faldregistreringen fortsat af faldkonsulenten i Forebyggelsesteamet. Dog koordineres det nu med registret for Utilsigtede hændelser, som er Kommunens officielle læringssystem til en forbedret indsats på sundhedsområdet. Demens 6

7 Demens var ikke omfattet af omprioriteringssagen pr. 30. maj 2011, da Demensindsatsen på daværende tidspunkt var organiseret andet steds. Fra efteråret 2011 blev det imidlertid organisatorisk forankret under forebyggelsesområdet. Udover at varetage implementeringen af forløbsprogrammet for demens, som blev udarbejdet i 2011, varetager demenskonsulenterne arbejdet med at udvikle det faglige center for demens. Endvidere forestår demenskonsulenterne bistand til demente og deres pårørende, samt varetager undervisning af frontpersonalet i ældreplejen m.v. Kampagner og markedsføring Gratis udlevering af sprøjter og kanyler Siden 1996 har Frederiksberg Kommune udleveret gratis, rent værktøj til kommunens stofmisbrugere. Dette har en positiv effekt på antallet af hiv og hepatitisinficerede og er en grundlæggende del af det forebyggende arbejde for denne gruppe borgere. Indsatsen sker i samarbejde med Københavns Kommune. I 2011 var de samlede udgifter højere end forventet, hvilket formodes at gentage sig i I 2012 vil udgiften afholdes inden for den samlede forebyggelsesramme. Medio 2012 vil udvalget få forelagt en sag om økonomien til indsatsen fra 2013 og fremefter. Synliggørelse og markedsføring Synliggørelse og markedsføring af Sundhedscentrets tilbud er en vigtig del af sundhedspolitikken. Events og kampagner såsom Frederiksbergdagene, World AIDS Day, Mens Health Week, Det mobile sundhedscenter m.v. er afgørende for, at tilbuddene bliver synlige og kendte for borgerne. Reklamering via kommunens infostandere er ligeledes en måde, at nå ud til borgerne på. Det mobile Sundhedscenter bringer tilbuddene ud til borgerne i blandt andet de boligsociale områder, og sundhedstjekkene der udføres, sætter fokus på borgerens egen sundhed og bidrager til, at også ressourcesvage borgere får viden om og gavn af kommunens sundhedsfremmende tilbud. 7

Aktiviteter på forebyggelsesområdet status 2013 og planlagte tiltag i 2014

Aktiviteter på forebyggelsesområdet status 2013 og planlagte tiltag i 2014 Aktiviteter på forebyggelsesområdet status 2013 og planlagte tiltag i 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Kost... 2 2. Rygning... 4 4. Motion... 8 5. Seksuel sundhed... 9 6. Mental Sundhed... 10 7. Forløbsprogrammer...

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE SyGDOMME FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre KOST rygestop ALKOHOL motion indholdsfortegnelse Kost Individuel kostvejledning...3 Familiekostvejledning...4

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indhold Tilbud til børn og Unge... 2 Sexualisterne... 2 Kondomudlevering til undervisning, oplysning og forebyggelse... 3 Tilbud til voksne borgere... 4 Rygestopkursus

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forebyggelsesstrategi

Forebyggelsesstrategi Forebyggelsesstrategi Allerød Kommune Maj 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sundhedslov 4 Hvad er borgerrettede forebyggelse 4 Hvad er patientrettede forebyggelse 4 Organisering 4 Forebyggelsesstrategi

Læs mere

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Frederikshavn den 29/10-2007 Hjertekarsygdomme / hjertekar-rehabilitering. Der afsættes 500.000 kroner til udvikling og igangsætning

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale kultur- og udvikling Dato : 15. januar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. :? Sundhedsudvalget Jens Peter

Læs mere

. Sundhedsprofil for region og kommuner 2008. Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

. Sundhedsprofil for region og kommuner 2008. Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012. Denne ansøgning omhandler Tårnby Kommunes forløbsprogram.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune PROJEKT VINDMØLLEN REVIDERET OPLÆG 2009 Dato 24.10.2009 Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune - redigeret oplæg 2009- Når vinden blæser, går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen giver

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indhold Overskrift... 2 Tilbud til børn og Unge...... 2 2 Sund på tværs: Sexualisterne... 2 3 Sund på tværs: Kondomudlevering til undervisning, oplysning og

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet Vester Alle 8, 8000 Århus C

Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet Vester Alle 8, 8000 Århus C Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet Vester Alle 8, 8000 Århus C MÅL Et sundt liv fyldt med livsglæde og handlekraft og forebyggelse via viden og handling. Folkeoplysningens Hus for Sundhed og

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetskontrakt Haderslev Kommune Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 15. marts Sagsident: 10/130 Sagsbehandler: Teis

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Vision - en sund og livsglad kommune! Tønder Kommunes vision for sundhedspolitikken er: Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET- FEBRUAR 2012 (jf. skema status eksternt finansierede projekter sundhedsområdet)

OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET- FEBRUAR 2012 (jf. skema status eksternt finansierede projekter sundhedsområdet) OVERSIGT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER SUNDHEDSOMRÅDET- FEBRUAR 2012 (jf. skema status eksternt finansierede projekter sundhedsområdet) Projekttitel Formål/indhold Målgruppe Projektdeltagere Økonomi

Læs mere

Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø

Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø 1. Formål og målgruppe Med strukturreformen har kommunen fået et delt ansvar for den patientrettede forebyggelse sammen med Regionen. Den patientrettede forebyggelse

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Motivationsfiguren 3.1.3. - der er ca. lige stor motivation for livsforandringer blandt langvarigt syge og ikke langvarigt syge. Sygefravær ift. Sundhedsadfærd og

Læs mere

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015

Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1. Sundhedspolitik 2011-2015 Mål og handleplaner for sundheden i Frederiksberg Kommune 1 Sundhedspolitik 2011-2015 2 Sundhedspolitik 2011-2015 Frederiksberg kommune Et sundere Frederiksberg Sundhedsfremme og forebyggelse handler om

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009 BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE Dato 25.09.2009 Rammerne Sundhedslov: I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog kommunerne ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Dialogmøde den 8. september 2009 med praktiserende læger. Sundheds og Handicapchef Sten Dokkedahl Faaborg-Midtfyn Kommune

Dialogmøde den 8. september 2009 med praktiserende læger. Sundheds og Handicapchef Sten Dokkedahl Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde den 8. september 2009 med praktiserende læger Sundheds og Handicapchef Sten Dokkedahl Faaborg-Midtfyn Kommune Det mobile Sundhedscenter og den borgerrettede forebyggelse Politikerne får stor

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012.

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012 Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Side 2 2. Indsats Diabetes 2 3 2.1

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Projekttitel. "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger

Projekttitel. Kostvejledning og Livsstilsændring i nord Oplysninger om ansøger Projekttitel "Kostvejledning og Livsstilsændring i nord" Oplysninger om ansøger Fitness Nord er et foreningsbaseret fitnesscenter, som er en del af Nordlangelands Multihus, som også huser Bowling Langeland,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Januar 2015

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser. Januar 2015 Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser Januar 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation

Læs mere

Status 2014 og prioritering af forebyggelsesindsatser 2015 - samt perspektiver for 2016

Status 2014 og prioritering af forebyggelsesindsatser 2015 - samt perspektiver for 2016 Status 2014 og prioritering af forebyggelsesindsatser 2015 - samt perspektiver for 2016 1 Indhold 1: Introduktion... 5 Evidens og sammenhæng med lokale data samt nationale anbefalinger og guidelines...

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Program for workshop Velkomst og introduktion v/ Morten Emmerik

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik Hvidovre Kommune 2011 2014 Sundheds- og forebyggelsespolitik 2011-2014 Indholdsfortegnelse Baggrund Fælles ansvar Handleplaner for sundhed Fra vision til anbefalinger

Læs mere

Notat. Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: Fra: Michael Bjørn. Kroniker-strategi (indsats på området patientrettet forebyggelse)

Notat. Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: Fra: Michael Bjørn. Kroniker-strategi (indsats på området patientrettet forebyggelse) Notat Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: Fra: Michael Bjørn Kroniker-strategi (indsats på området patientrettet forebyggelse) Indledning Flere og flere danskere lever en dagligdag med kronisk sygdom.

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 015 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr.

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013 Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. 2013-0228210-1 2 Indhold Overordnet om indsatsområdet -... 3 Brobygning til sundhedstilbud

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Drejebog Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Dorthe Jay Andersen Anne-Mette Sørensen Frederik Blinkenberg Pedersen Forebyggelsesenheden, Allerød Kommune Den 4. juni 2014 Baggrund Allerød Kommune

Læs mere

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden Har du? KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft Få hjælp til at tackle din sygdom Forebyggelsesenheden Har du KOL, type 2 diabetes, hjertesygdom, nyopstået lænderygsmerter eller kræft? I

Læs mere

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Baggrund... 1 Holdtræning i Fitness World... 1 Formål:... 1 Målgruppe:... 1 Indsats:... 2 Registrering i projektperioden:... 2 Evaluering:...

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere