RANDERSORDNINGEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANDERSORDNINGEN 2012"

Transkript

1 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud, gebyrordning og ekstra kommunalt lokaletilskud, herunder hallejetilskud. Ordningen indeholder disse afsnit: 1. Generelle betingelser for tilskud a. berettigede til tilskud b. ansøgning om tilskud c. afregning af tilskud d. underskrifter e. udbetaling f. tilskud til nye foreninger 2. Randers-ordningens størrelse og fordeling 3. Gebyrordning a. Skoleidrætshaller b. Andre kommunale idrætshaller c. Svømmehaller d. Ridehaller 4. Ekstra lokaletilskud a. Hallejetilskud b. Forhøjet tilskud c. 25-års regelen d. Særlige tilskudsmodtagere e. Sportsskoler f. Udleje til kommunale institutioner mv. g. Hvervningsarrangementer 5. Kursustilskud 6. Udviklingspulje 7. Medlemstilskud 8. Revision 9. Anvisning af kommunale lokaler og anlæg 10. Bortfald af tilskud 11. Rettelser og ændringer 1. Generelle retningslinjer for tilskud a. Berettigede til tilskud: For at opnå tilskud efter Randersordningen skal følgende betingelser være opfyldt: 1) Foreningen skal være hjemmehørende i Randers Kommune. 2) Foreningen skal være godkendt af folkeoplysningsudvalget som en frivillig folkeoplysende forening i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning.

2 3) Foreningen skal på forlangende bekræfte, at godkendelsesbetingelserne fortsat er opfyldt. Eventuelle ændringer i vedtægter mv. skal straks meddeles. 4) Ansøgning om tilskud skal være indsendt rettidigt. 5) Medlemmerne i foreningen skal indmeldes individuelt og skriftligt. Elektronisk tilmelding kan anvendes. 6) Der skal opkræves deltagerbetaling (kontingent). Ledere, bestyrelsesmedlemmer, instruktører og æresmedlemmer, der ikke samtidigt deltager aktivt i foreningens aktiviteter, er undtaget fra kravet om deltagerbetaling. Efter beslutning på foreningens generalforsamling kan medlemmer, der i stedet for betaling af kontingent yder praktisk arbejde for foreningen, undtages fra kravet om deltagerbetaling. 7) Foreningen skal have en almennyttig og kontinuerlig aktivitet. Foreningen skal således have planlagte aktiviteter for børn og unge inden for foreningens formål mindst 20 gange årligt fordelt over mindst 5 måneder. Foreninger med udelukkende handicappede medlemmer kan modtage tilskud til disse, uanset at kravet om aktiviteter for børn og unge ikke aktuelt kan opfyldes. 8) Foreningen skal være indforstået med, at navn, adresse og telefonnummer på formand og kasserer opføres i offentligt tilgængelige oversigter. 9) Foreningen skal indsende regnskab, beretning og anden dokumentation for tilskuddets anvendelse mv. i overensstemmelse med reglerne i folkeoplysningsloven. 10) Foreningen skal have et CVR-nummer og skal tilknytte dette nummer til foreningens NEM-konto i pengeinstitut, hvortil tilskud kan overføres direkte. 11) Eventuelle ændringer vedrørende formand, kasserer eller tilskudsansvarlig skal ændres via foreningsportalen.ændring af CVR-nummer skal straks meddeles skriftligt gerne pr. mail eller NEMpost. 12) Foreningen skal overholde reglerne i lov om børneattester. b. Ansøgning om aktivitetstilskud (medlemstilskud og kursustilskud) og lokaletilskud 1) Tilskud skal ansøges digitalt via Randers Kommunes foreningsportal. 2) Ansøgning for et kalenderår skal indsendes, så det er kommunen i hænde inden en nærmere fastsat frist, normalt senest 1. februar i tilskudsåret. 3) Til godkendte foreninger udsendes via NEMpost om adgang til foreningsportalen direkte til kasserer og tilskudsansvarlig ca. 4 uger før ansøgningsfristen. Endvidere annonceres i dagspressen om tidsfristen. Det er foreningernes egen forpligtelse at indsende ansøgning rettidigt. 4) Ansøgning skal være underskrevet digitalt med NEMID af foreningens formand, kasserer eller tilskudsansvarlig. 5) Der kvitteres for modtaget ansøgning via foreningsportalen. 6) Ansøgning om kursustilskud sker via foreningsportalen med løbende ansøgning. 7) Ansøgning om lokaletilskud til enkelte lejemål sker via foreningsportalen med løbende ansøgning. c. Afregning af tilskud Afregningsmateriale for det foregående tilskudsår indsendes senest 31. marts. Foreninger med forskudt regnskabsår dog efter særskilt aftale med kultur- og fritidsafdelingen. Afregningsmaterialet omfatter: 1) Det seneste godkendte og reviderede årsregnskab indskannes til foreningsportalen, eller 2) Et særligt udarbejdet revideret tilskudsregnskab, hvis det normale årsregnskab ikke følger kalenderåret 3) Afregning sker via foreningsportalen for lokaletilskud for de foreninger, der får lokaletilskud Der kan kun ansøges om tilskud til udgifter, der er afholdt i tilskudsåret. Udgifter skal kunne dokumenteres ved originalbilag. 4) Bilag, regnskab, medlemslister mv. skal opbevares af foreningen i 5 år af hensyn til eventuel revisionskontrol.

3 d. Underskrifter på afregningsmateriale. 1) Foreningens regnskab eller tilskudsregnskab skal underskrives af hele bestyrelsen og revisor med påtegning om, at det er revideret i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven. 2) Lokaleafregningen skal underskrives digitalt af kasserer eller tilskudsansvarlig. e. Udbetaling af tilskud 1) A conto lokaletilskud udbetales i fire rater med 22,5 pct. af det budgetterede tilskud i hvert kvartal, medens resttilskuddet reguleres efter behandling af afregningen. De fire rater udbetales den sidste hverdag før 1.marts, 1. juni, 1. september og 1. december. A conto tilskuddet beregnes ud fra afregnet tilskud det foregående år. 2) Tilskud til enkelte lejemål udbetales efter løbende ansøgning kvartalsvis og snarest muligt efter endt sagsbehandling. 3) Medlemstilskud udbetales i to rater henholdsvis den sidste hverdag før 1. maj og 1. september. 4) Kursustilskud udbetales til foreningen efter ansøgning for allerede afholdte udgifter med ansøgningsfrist 1. april, 1. juli, 1. oktober og 31. december. Tilskuddet udbetales snarest muligt efter endt sagsbehandling. 5) Tilskud fra udviklingspuljen udbetales efter behandling i folkeoplysningsudvalget af indsendte ansøgninger. Ansøgningsfrist er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.. 6) Udgifter, hvortil der søges tilskud, skal indgå i foreningens regnskab som selvstændige punkter. 7) A conto tilskud kan tilbageholdes og udbetalte tilskud kræves tilbagebetalt, hvis Randers Kommune i løbet af tilskudsåret får oplysninger, der giver grundlag for at vurdere, at foreningen skal have nedsat eller intet tilskud. Dette gælder også, hvis foreningen ikke indsender afregningsmateriale, ligesom der kan modregnes for beløb, som foreningen i øvrigt skylder Randers Kommune. f. Nye foreninger Nye foreninger, der godkendes i løbet af et tilskudsår efter ansøgningsfristen for tilskud, kan søge medlemstilskud forholdsmæssigt for det antal måneder, der resterer i tilskudsåret. Foreningen kan ligeledes søge lokaletilskud og kursustilskud for den periode, der ligger efter godkendelsen. Tilskud til foreninger godkendt i løbet af tilskudsåret ydes inden for en maksimumsgrænse på kr. til den enkelte forening. 2. Randers-ordningens størrelse og fordeling Midlerne til Randersordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fastsættes af byrådet efter udtalelse af folkeoplysningsudvalget. Midlerne opdeles i tre puljer: a. En til ekstra lokaletilskud, herunder hallejetilskud. b. En til udviklingsmidler c. En til kursus- og medlemstilskud. 3. Gebyrordning En kommune kan opkræve gebyrer for benyttelsen af kommunale lokaler, hvis indtægten anvendes til forbedring af det lokaletilskud, som skal ydes efter folkeoplysningsloven. Randers Kommune opkræver gebyrer med henblik på at yde ekstra lokaletilskud som beskrevet i afsnit 4. a. Skoleidrætshaller. For foreningers benyttelse af ansøgte og anviste timer i skoleidrætshaller

4 (Nørrevangsskolen, Vestervangsskolen, Hornbæk Skole, Søndermarkskolen, Tirsdalens Skole og Paderup Gymnasium) betales et gebyr. For de timer, hvor skoleidrætshallerne er stillet til rådighed for Randers Idrætshaller, opkræver Randers Idrætshaller gebyret på Randers Kommunes vegne. Gebyret reguleres årligt med den samme procentsats, som Randers Idrætshallers gennemsnitlige stigningsprocent for halleje, og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er for 2012 fastsat til 92,00 kr. pr. time, og næste regulering sker 1. januar b. Andre kommunale idrætshaller For foreningers benyttelse af andre kommunale idrætshaller (Bjerregravhallen, Purhushallen, Spentruphallen 1 og 2 samt Romalthallen) betales et tilsvarende gebyr som for skoleidrætshaller. For den lille hal på Grønkærskolen betales 2/3 af dette gebyr. c. Skolesvømmehaller og Kærsmindebadet For foreningers benyttelse af ansøgte og anviste timer i skolesvømmehaller (Nørrevangsskolen, Tirsdalens Skole, Søndermarkskolen, Blicherskolen og Rismølleskolen) og Kærsmindebadet betales et gebyr af samme størrelse som for skoleidrætshallerne. For Rismølleskolens svømmesal, Friluftsbadet Langå og for Blicherskolens svømmesal betales dog et gebyr på 2/3 af gebyret for øvrige haller. Beløbet reguleres på samme måde som gebyret for skoleidrætshaller. d. Ridehaller For benyttelse af kommunale ridehaller (Ommersyssel Ridehal) betales et gebyr på kr. (2002-niveau, der prisreguleres en gang årligt). 4. Ekstra lokaletilskud a. Hallejetilskud Der ydes særligt tilskud til timelejen ved leje af timer i idrætshaller hos Randers Idrætshaller (Elro Arena 1, 2 og 3; Dronningborghallen 1 og 2, Ulvehøjhallen og Tennishallen), Randers Badmintonhaller (hal 1 og 2), Randers Real Idrætshal, Langå Idrætscenter, Munkholmhallen, Assentofthallerne (hal 1 og 2), Korshøjhallen, Ommersysselhallen, Havndalhallen og Træningshuset i Asferg, således at egenbetalingen uanset timeprisen udgør samme beløb som gebyret for benyttelse af skoleidrætshaller og svømmehaller. Tilskuddet ydes til folkeoplysende aktiviteter, hvortil der ikke opkræves entre. Hvis der opkræves entre, betaler foreningen den fulde timepris, hvortil der ikke kan søges tilskud. Egenbetalingen dækker alene benyttelse af idrætshallen med omklædningsrum og depoter, samt adgang til offentligt tilgængeligt cafeterialokale eller opholdsrum. Hvis der herudover udlejes særskilte klublokaler, motionsrum, administrationslokaler mv., kan der opkræves særskilt leje herfor. Egenbetalingen reguleres på samme måde som gebyrbetalingen. Der ydes hallejetilskud til timelejen ved lokale foreningers leje af idrætshaller i andre kommuner, når benyttelsen er en del af en løbende turnering arrangeret af en lokalunion, et landsforbund, et specialforbund, en kredsforening eller anden sammenlignelig arrangør. Ved leje til træning eller anden sammenlignelig aktivitet i haller i andre kommuner ydes ikke særligt hallejetilskud, men alene det i loven beskrevne minimumstilskud plus ekstra lokaletilskud som nedenfor beskrevet. Hallejetilskudsordningen gælder også for sammenslutninger af frivillige folkeoplysende foreninger (specialforbund, kredsforeninger m.fl.), når disse arrangerer aktiviteter, der er åbne for foreninger og medlemmer i Randers.

5 b. Forhøjet tilskud Foreninger, der har udgifter til egne eller lejede lokaler, får efter folkeoplysningsloven 65 pct. tilskud til de tilskudsberettigede lokaleudgifter. I Randers Kommune er tilskudsprocenten på 65 pct. hævet til 75 pct. c. 25-års regelen Hvis en forening har medlemmer over 24 år (ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer indgår ikke ved opgørelsen), foretages der efter folkeoplysningsloven en forholdsmæssig nedsættelse af lokaletilskuddet. I Randers Kommune er denne nedsættelse ophævet pr. 1. januar 2010 for foreninger, der tilrettelægger og gennemfører aktiviteter for børn og unge under 25 år. d. Særlige lokaletilskud. Der ydes et særligt kommunalt lokaletilskud til KFUK Spejdermuseum og Randers Spejdermuseum DDS. Tilskuddet ydes med 75 pct. af udgifterne til husleje, varme, el, rengøring og vedligeholdelse. Der fradrages ikke tilskud for den tid, hvor der er adgang for publikum. Almindeligt og ekstra lokaletilskud ydes også til sammenslutninger af frivillige folkeoplysende foreninger (specialforbund, kredsforeninger mv.), når disse arrangerer aktiviteter, der er åbne for foreninger og medlemmer i Randers. e. Sportsskoler Til benyttelsen af idrætshaller, herunder birum, til sportsskoler og dermed sammenlignelige arrangementer, arrangeret af lokale foreninger i samarbejde med landsorganisationer i skolernes ferieperioder, ydes et ekstra tilskud, så benyttelsen er gratis i selvejende idrætshaller og svømmebade, og der opkræves ikke gebyr i kommunale idræts- og svømmehaller. f. Udleje til kommunale institutioner mv. Indtægter ved udlejning af foreningslokaler til kommunale formål (f.eks. mødested for dagplejemødre) fradrages i modsætning til indtægter ved anden udlejning ikke før beregning af lokaletilskud. g. Hvervningsarrangementer I forbindelse med hvervningsarrangementer (for eksempel åbent hus) tillades det, at ikkemedlemmer benytter lokalerne i begrænset omfang uden at det har betydning for størrelsen af foreningens gebyrbetaling eller lokaletilskud. 5. Kursustilskud a. Almindeligt kursustilskud Der ydes tilskud med 75 pct. af udgifterne til kurser i Danmark for nuværende og kommende ledere. Tilskud ydes til kursus-, opholdsudgifter. Kurserne skal være arrangeret af en landseller kredsunion eller af Randers Kommune. På ansøgningstidspunktet skal kurser være gennemført og betalt, idet der ikke ydes tilskud til deltagere, der ikke gennemfører kurser. b. Endvidere kan der ydes tilskud til kørsels- og honorarudgifter til udefra kommende kursusinstruktører til kurser, der arrangeres af lokale foreninger, når kursets indhold og emne falder inden for det normale kursusprogram på det pågældende område. Sådanne kurser skal på forhånd godkendes af Randers Kommune. c. Kursustilskud kan i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning til og godkendelse fra kultur- og fritidsafdelingen ydes til kurser i udlandet, hvis den pågældende kursustype ikke udbydes i Danmark (fjeldvandring, klatring, skiløb o. lign.) eller hvis opholdet i udlandet indgår i et kursusforløb, hvor hovedparten af undervisningen foregår i Danmark. Der kan endvidere efter forudgående ansøgning til og godkendelse fra kultur- og fritidsafdelingen

6 ydes tilskud til kurser, der udbydes af andre kursusudbydere end landsorganisationer mv., hvis kurserne falder inden for foreningens almindelige formål og aktiviteter. d. Til hver enkelt person kan der på et år højst ydes tilskud med kr. e. Ud fra foregående års erfaringer afsættes der et beløb til kursustilskud af den samlede pulje til kursus- og medlemstilskud. Beløbet er for 2012 fastsat til kr. Hvis beløbet ikke anvendes, overføres det til følgende års medlemstilskud. Hvis beløbet ikke er tilstrækkeligt, afholdes merudgifterne af de afsatte midler til medlemstilskud. f. Lokal kursusvirksomhed. Der afsættes et beløb svarende til 1/5 af det beløb, der er afsat til kursustilskud, til anvendelse til lokal kursusvirksomhed, foredrag og foreningsudvikling. Beløbet er i 2012 således på kr. Beløbet administreres af fritids- og kulturafdelingen. De lokale kurser retter sig særligt mod de foreninger, der ikke via medlemskab af overliggende kreds- eller landsorganisationer har mulighed for at deltage i lederuddannelse og til tværgående kursusvirksomhed, der medvirker til fortsat udvikling af foreningerne Foredrag retter sig bredt mod ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i de folkeoplysende foreninger. Foreningsudvikling er et tilbud til foreninger om afholdelse af udgifter til konsulentbistand og andre omkostninger i forbindelse med udvikling af foreningers aktiviteter, mål, organisation mv. efter en på forhånd godkendt plan. Eventuelle uforbrugte midler overføres til efterfølgende års medlemstilskud. 6. Udviklingspulje Der afsættes en udviklingspulje på kr. Puljen kan søges af både godkendte frivillige folkeoplysende foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper til projekter, der udvikler aktivitets- og undervisningstilbud gennem nye initiativer og aktiviteter. Der er ansøgningsfrist den 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober. Der ansøges via foreningsportalen. Det anbefales at ansøgere forinden kontakter kultur- og fritidsafdelingen vedrørende ansøgningens form og indhold. Fordeling af tilskud foretages af folkeoplysningsudvalget. 7. Medlemstilskud Restbeløbet efter fradrag af beløb til ekstra lokaletilskud, hallejetilskud, kursustilskud og udviklingsmidler anvendes til medlemstilskud. Tilskuddet gives til aktive medlemmer i aldersgruppen 0-24 år, det vil sige til medlemmer, som har mulighed for at deltage aktivt i mindst 20 planlagte aktivitetsgange fordelt over mindst 5 måneder pr. år. Aktiviteterne skal tilpasses medlemmernes alderstrin. I flerstrengede foreninger ydes tilskud pr. aktivitetsmedlem under forudsætning af, at betaler særskilt kontingent pr. aktivitet. Foreningen skal på forlangende forelægge aktivitetsopdelt medlemsliste. Medlemmer uden dansk CPR-nummer kan også indgå i tilskudsberegningen. Medlemstilskuddet til en forening kan ikke overstige foreningens samlede deltagerbetaling det foregående år for aldersgruppen 0-24 år. For flerstrengede foreninger kan medlemstilskuddet til den enkelte aktivitet ikke overstige den samlede deltagerbetaling det foregående år for aldersgruppen 0 24 år til den enkelte aktivitet. En tilskudsberettiget aktivitet skal opfylde kravene i afsnit 1.a.7 om kontinuerlig virksomhed.

7 Ved deltagerbetaling forstås medlemskontingent, aktivitetskontingent, deltagerbetaling til foreningsarrangementer som weekendture, turneringer, lejre mv. og betaling for kørsel i forbindelse hermed samt betaling for materialer. Ved familiemedlemskaber fordeles kontingentbetalingen ligeligt på alle indmeldte deltagere fra den enkelte familie. 8. Revision Foreninger, der modtager mere end kr. årligt i medlemstilskud og kursustilskud, skal lade foreningens regnskab for det pågældende år revidere af en registreret eller statsautoriseret revisor. Hallejetilskud og ekstra kommunalt lokaletilskud indgår ikke i opgørelsen af tilskudsbeløbet. Alle andre foreninger kan lade regnskabet revidere af en revisor efter foreningens eget valg. Randers Kommune kan i særlige tilfælde forlange, at en forening får sit regnskab revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, selv om tilskuddet er mindre end kr., f.eks. i forbindelse med konstaterede uregelmæssigheder. Udgifterne til revision afholdes af foreningerne. 9. Anvisning af kommunale lokaler og anlæg Folkeoplysende foreninger kan vederlagsfrit få anvist øvrige kommunale lokaler og udendørs anlæg, hvis disse er ledige og egnede til formålet. Nærmere retningslinjer findes på kommunens hjemmeside. Ansøgning sker via foreningsportalen. 10. Bortfald af tilskud Foreninger, der ikke opfylder betingelserne for opnåelse af tilskud, herunder ikke afleverer regnskab, bilag, medlemsoplysninger, underskrifter og andet materiale og oplysninger, som Randers Kommune ønsker i forbindelse med behandlingen af tilskudsansøgning og tilskudsafregning, kan miste tilskud for den pågældende tilskudsperiode og allerede udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt. I gentagelsestilfælde eller ved særlige forhold kan retten til fremtidige tilskud herunder anvisning af kommunale lokaler og anlæg - fortabes for en periode. Beslutning om bortfald af tilskud tages af kultur- og fritidsudvalget efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget. 11. Ændring og tilpasning af Randersordningen Ændringer i Randersordningen skal vedtages i kultur- og fritidsudvalget efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget. Redaktionelle ændringer, ajourføring af gebyrsatser mv. samt rettelser som konsekvens af andre byråds- og udvalgsbeslutninger foretages af Kultur- og fritidsafdelingen Godkendt af kultur- og fritidsudvalget den 6. december 2011.

RANDERSORDNINGEN 2015

RANDERSORDNINGEN 2015 RANDERSORDNINGEN 2015 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Vejledning tilskudsansøgning:

Vejledning tilskudsansøgning: Vejledning tilskudsansøgning: www.foreningsadministration.randers.dk Log på nederst på siden med foreningens fælles log-in. Ajourføring af foreningsoplysninger: En gang årligt beder vi foreningen kontrollere

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen De politiske ungdomsforeninger har i Aarhus Kommune deres egen tilskudsordning (PUS-ordningen). Foreninger der modtager tilskud fra PUS-ordningen

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger

Tilskudsordning for foreninger Indhold Tilskudsordning for foreninger... 2 Hvem kan få tilskud?... 3 Hvad kan foreningerne få støtte til?... 5 Administration... 11 Takster og puljer... 13 Ikræfttræden og ophævelse... 14 1 Tilskudsordning

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune. 1.0 Generelle regler... 2. 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2. 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted...

Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune. 1.0 Generelle regler... 2. 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2. 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted... Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Generelle regler... 2 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted... 2 1.3 Tilskudsberettigede aktiviteter...

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere