Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg modtog i den anledning en fælles udtalelse af 30. maj 2005 med bilag fra Sønderjyllands Amt, Uddannelses og socialforvaltningen og lederen fra Område Midt Bo og Beskæftigelse. Jeg skal herefter udtale følgende: Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv. Jeg anførte i den endelige rapport at Skovbo og Rhedersborg efter min opfattelse for at undgå enhver tvivl om hvad der sker med restmedicin, og heraf følgende uberettigede mistanker bør sikre sig en kvittering fra apoteket. Jeg bad i tilknytning hertil Skovbo og Rhedersborg om at underrette mig om hvorvidt boenhederne har indført en sådan form for kontrol med restmedicinen for at sikre at der ikke sker (kan ske) misbrug og omsætning af medicin. Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: Boenhederne Skovbo og Rhedersborg fører fremover kontrol med restmedicin på følgende måde: Apoteket udleverer beholdere til hver afdeling, hvor restmedicinen opsamles. Apoteket tømmer beholderne og udfærdiger kvittering for den afleverede medicin. Forvaltningen har i øvrigt indgået aftale med embedslægeinstitutionen om, at der foretages hygiejnetilsyn på amtets boenheder for voksne.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere vedrørende spørgsmålet. Ad punkt 4.3. Arbejde og fritid Jeg anførte i den endelige rapport at alle beboere uanset funktionsdygtighed får tilbud om mindst én årlig ferierejse, men at beboerne på Rhedersborg får færre valgmuligheder end beboerne på Skovbo idet der er færre beboere på Rhedersborg. Jeg forstod på ledelsen at der for tiden var overvejelser på Rhedersborg om muligheden for at tilbyde flere former for ferie. Jeg bad Skovbo og Rhedersborg om at underrette mig om hvad de igangværende overvejelser mundede ud i. Amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse har i udtalelsen til mig anført at forældrene til beboerne på Rhedersborg i år er blevet tilbudt tre forskellige feriemål til beboerne, og at der, når Rhedersborg bliver udvidet med fire beboere, vil være mulighed for flere ferietilbud. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere vedrørende spørgsmålet. Ad punkt 4.5 Ledsageordning I den endelige rapport bad jeg Skovbo og Rhedersborg oplyse hvor mange om nogen beboere der gør brug af ledsageordningen, og om hvorvidt ledsagelse sker med personale udefra. Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har i udtalelsen anført følgende: Ingen af beboerne på Skovbo og Rhedersborg gør brug af ledsageordning efter SEL 78, men alle modtager ledsagelse af intern personale som en integreret del af hjælpen i almenboligen/botilbuddet. Den manglende brug af SEL 78 skyldes dels, at en del af beboerne har en psykia-

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 trisk overbygning på deres handicap, som bevirker, at de ikke er omfattet af personkredsen for 78-tilbud, dels at beboernes handicap generelt forudsætter et specifikt kendskab til den enkelte beboer, hvilket vanskeliggør brug af ekstern ledsagepersonale. Område Midts målgruppe ligger således i en gråzone i forhold til SEL 78. Da en del af beboerne imidlertid forventes at kunne have glæde af individuel ledsagelse til aktiviteter, er Område Midt i gang med at søge amtet om ledsageordning for nogle af dem. Da jeg kan forstå at beboerne allerede nu får ledsagelse (af internt personale) til aktiviteter udenfor bostedet, og da bostedet nu søger om ledsageordning for de beboere der er i stand til at benytte ordningen, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad punkt 4.7 Rygepolitik I den endelige rapport skrev jeg for så vidt angår beboernes rygning på fællesarealer, at der efter min opfattelse ikke er noget til hinder for at det er bostedet der fastsætter en rygepolitik. Jeg fremsatte endvidere nogle forslag til hvad en sådan politik kunne indebære. Jeg bad bostedet om at oplyse mig om hvad mine bemærkninger gav anledning til. I udtalelse af 30. maj 2005 har amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse skrevet således: Rygepolitik for beboerne Rygepolitikken på Skovbo og Rhedersborg er, at beboerne har lov til at ryge i egen lejlighed. Der er for tiden én beboer, der ryger. For denne beboer er det besluttet, at han kan ryge på særlige steder i fællesarealerne. Jeg tager det oplyste til efterretning og går ud fra at Skovbo og Rhedersborg, som oplyst under inspektionen, vil udarbejde nogle strukturer og systemer med henblik på at lære beboerne at ryge mindre og kun på bestemte områder hvis der bliver flere rygere på bostedet.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 For så vidt angår personalets rygning, skrev jeg i den endelige rapport at jeg mener at Skovbo og Rhedersborg bør have en skriftlig formuleret rygepolitik for personalet. Jeg bad bostedet om at oplyse mig om hvad mine bemærkninger gav anledning til. Amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse har udtalt sig således om dette punkt: Rygepolitik for personalet Processen omkring rygepolitik for personalet/sikring af røgfrit miljø gik i gang umiddelbart efter inspektionen, og emnet har været behandlet af personalet i hver bogruppe/på hvert værksted. Status er pr. 4. maj 2005: Rhedersborg: Rygere er henvist til bryggerset eller til at gå ud i det fri. Skovbo: Savværksvej 52 (administrationen) er røgfri. Dog må de medarbejdere, der råder over eget kontor, ryge i dette. Afholdes der møder, samtaler osv. har deltagerne ret til at kontoret er røgfrit og udluftet, inden mødet begynder. Savværksvej 54 (bogruppe) er erklæret røgfri den 1. juni Indtil da er der tidsmæssige og pladsmæssige restriktioner. Savværksvej 56 (bogruppe) er røgfri. Savværksvej 58 (bogruppe) er røgfri. Kilen: Der er indrettet et rygehjørne i kantinen, hvor det er tilladt at ryge i den sidste del af pausen. Ellers foregår al anden rygning udenfor. Dette gælder både medarbejdere og brugere. Skovbogård: Administrationen og alle værksteder, bortset fra køkkenværkstedet, er røgfri. Der må ryges på et stykke af gangen om morgenen, ligesom der er et rygehjørne i kantinen. Der arbejdes med at lave et rygerum. Jeg noterer mig det oplyste og foretager mig ikke videre i anledning af spørgsmålet.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Ad punkt 4.9 Vold Jeg bad i den endelige rapport Skovbo og Rhedersborg om at oplyse om boenhederne har retningslinjer for hvordan der skal forholdes i tilfælde af voldsepisoder, herunder anmeldelser af vold til politiet. Jeg bad endvidere bostedet oplyse hvorvidt Sønderjyllands Amt orienteres om voldsepisoderne. I tilslutning hertil bad jeg Sønderjyllands Amt oplyse om amtet har retningslinjer for ovenstående. Amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse har anført følgende i udtalelsen: Hverken Område Midt eller Sønderjyllands Amt har retningslinjer for, hvordan der skal forholdes i tilfælde af voldsepisoder, herunder anmeldelser af vold til politiet og orientering til amtet. Men med rapporten fra Folketingets Ombudsmand er uddannelses- og socialforvaltningen blevet opmærksom på emnet og har taget initiativ til, at de sociale tilbud får retningslinjer for håndtering af voldsepisoder. Jeg beder amtet sende mig en kopi af retningslinjerne når de foreligger. Ad punkt 4.11 Beboerråd (beboerindflydelse mv.)/kontaktråd Jeg bad i den endelige rapport bostedet om at oplyse om der foreligger noget skriftligt materiale om kontaktrådet. I givet fald bad jeg om kopi heraf. Hvis der skrives referat af møderne i kontaktrådet, bad jeg endvidere om at modtage kopi af referatet vedrørende det senest afholdte møde. Det fremgår af udtalelsen af 30. maj 2005 at Område Midt Bo og Beskæftigelse følger Sønderjyllands Amts Retningslinjer for Kontaktråd. Amtet og Område Midt har vedlagt disse retningslinjer samt kopi af referatet fra det sidst afholdte kontaktrådsmøde (afholdt den 9. maj 2005). Sønderjyllands Amts retningslinjer for kontaktråd indeholder bl.a. retningslinjer for sammensætningen af rådet, for valg af repræsentanterne i rådet, for møderne, forretningsordenen og for kontaktrådets opgaver. Af punkt 6 i retningslinjerne fremgår således bl.a. at kontaktrådet ikke er tillagt nogen selvstændig kompetence, men kan

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 udtale sig om alle forhold af mere generel karakter vedrørende områdets virksomhed, herunder samarbejdet mellem området og dets interessenter. Kontaktrådet kan endvidere selv tage initiativ til en drøftelse af spørgsmål af mere generel karakter og komme med forslag til initiativer, herunder om områdets interessenter. Rådet kan ikke behandle sager om enkeltpersoners forhold, herunder personaleforhold eller konkrete klagesager vedrørende enkeltpersoner. Der er endvidere retningslinjer for at områdelederen/forstanderen skal høre kontaktrådet om følgende spørgsmål: Områdets overordnede pædagogiske mål og principper, bygningsmæssige ændringer og ændringer i områdets funktion i øvrigt, principper for anvendelsen af de udmeldte budgetrammer, principper for udbud af valgfri ydelser til beboerne samt principper for områdets samarbejde med interessenterne. Jeg har noteret mig retningslinjerne og det faktum at der skrives referat af møderne i kontaktrådet. Jeg foretager mig ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. Ad punkt 4.12 Handleplaner Efter at jeg i den endelige rapport havde redegjort for indholdet af de fire forskellige handleplaner som jeg havde fået kopi af, anførte jeg at jeg gik ud fra at retningslinjerne vedrørende klientkalender, planmøder og handlemøder gælder for alle beboere på Skovbo og Rhedersborg. Jeg bad i tilknytning hertil boenhederne om at oplyse hvorvidt de tre planmøder og det årlige handlemøde resulterer i en samlet handleplan. Jeg bad endvidere boenhederne oplyse grunden til at de fire planer jeg havde fået udleveret, var så forskellige. I den forbindelse bad jeg om oplysninger om hvorvidt Skovbo og Rhedersborg har retningslinjer for udarbejdelse af handleplaner, eller om det er op til de enkelte ansatte at afgøre hvorledes handleplanen i det enkelte tilfælde udformes. Endelig bad jeg Skovbo og Rhedersborg om at oplyse om bostedet definerer formål med indsatsen (som angivet i servicelovens 111, stk. 3) for de enkelte beboere. Amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse har skrevet således vedrørende disse spørgsmål:

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 De tre planmøder og det årlige handlemøde resulterer endnu ikke i en samlet 111-handleplan. Skovbo og Rhedersborg har ikke fælles retningslinjer for udarbejdelsen af 111-handleplaner, men har generelle retningslinjer for oplæg til plan- og handlemøder. Det er den enkelte kontaktpædagog, der i samarbejde med afdelingsleder, værkstedstilbud og bruger/pårørende laver oplægget til det årlige handlemøde. Kontaktpædagogen udmønter herefter handlemødets konklusioner i detaljerede pædagogiske planer for konkrete mål/delmål. Herfor er der ingen fælles retningslinjer, hvilket måske forklarer den forskellighed, som rapporten henviser til. Da amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse har udtalt at planmøderne og det årlige handlemøde endnu ikke resulterer i en samlet 111-handleplan, går jeg ud fra at amtet og bostedet har konkrete planer om at udarbejde sådanne 111- handleplaner (inkl. formålene med indsatsen) i fremtiden. Jeg beder amtet og bostedet om at underrette mig når en endelig beslutning herom er taget. For så vidt angår de øvrige oplysninger om forskelligheden af planerne, foretager jeg mig ikke yderligere. Ad punkt 6.1. Modtagne registreringer (Magtanvendelse) I den endelige rapport oplyste jeg at jeg efter en gennemgang af de modtagne registreringer af magtanvendelse havde besluttet ikke at tage stilling til om de enkelte magtanvendelser er i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Jeg ville på baggrund af indberetningerne i stedet indbringe spørgsmålet om magtanvendelse i forhold til almindelig opdragelse /husorden over for Socialministeriet. Dette gjorde jeg den 15. februar 2005, og jeg kan oplyse at jeg endnu ikke har modtaget et endeligt svar fra Socialministeriet. Jeg vil orientere amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse om resultatet af denne sag når et sådant foreligger. I den endelige rapport citerede jeg følgende fra en af de handleplaner jeg havde modtaget fra bostedet:

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Ved usædvanlige magtanvendelser skal papirerne udfyldes korrekt. Jeg bad bostedet om at udtale sig om denne del af handleplanen. Amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse har i udtalelsen skrevet følgende vedrørende dette punkt: En særdeles uheldig formulering. Skemaer om magtanvendelse skal selvfølgelig altid udfyldes omhyggeligt og korrekt. Ud over at tilgodese de juridiske aspekter forlanger ledelsen i Område Midt også, at udfyldelsen af indberetningsskemaerne skal medføre pædagogiske overvejelser hos medarbejderen med henblik på at undgå magtanvendelser. Magtanvendelser gennemgås i øvrigt altid på førstkommende personalemøde for på den måde at lade den samlede viden indgå i arbejdet med at udvikle pædagogikken omkring den pågældende beboer. Jeg tager amtets og bostedets udtalelse til efterretning og foretager mig ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. I rapporten bad jeg endvidere Sønderjyllands Amt om at redegøre for at amtet den 27. september 2004 havde modtaget en indberetning vedrørende en magtanvendelse der fandt sted den 9. oktober Amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse har udtalt sig således om dette punkt: Indberetningen af den magtanvendelse, der fandt sted den 9. oktober 2004, er beklageligvis påstemplet en forkert dato i amtets journal. Forvaltningen har ikke været opmærksom på denne fejl. Men både journal og forvaltning vil fremover være opmærksom på, at modtagedatoen registreres korrekt. Under hensyn til det oplyste foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette punkt.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Ad punkt 6.2 Om indgreb generelt I den endelige rapport redegjorde jeg for de forskellige oplysninger jeg havde modtaget, vedrørende antallet af magtanvendelser på bostedet. Jeg var imidlertid i tvivl om visse af de tal jeg havde fået oplyst, hvorfor jeg bad Område Midt Bo og Beskæftigelse om at redegøre nærmere herfor. I udtalelsen af 30. maj 2005 har amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse oplyst at både de nævnte 200 og de nævnte 123 magtanvendelser vedrører episoder på Skovbo. Jeg foretager mig herefter ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Ad punkt 8.1 Generelt (Amtets tilsynsordning) Jeg har i den endelige rapport skrevet at jeg på amtets hjemmeside, har fundet amtets generelle kvalitetsstandard af 20. januar 2004 for botilbud efter servicelovens 92. Heraf fremgår det bl.a. at amtet ved første revision af kvalitetsstandarderne vil indarbejde uddybende værdier og normer for de enkelte botilbud. Jeg bad i den forbindelse om at blive underrettet om resultaterne af revisionen på dette område. Jeg bad endvidere om oplysning om hvornår amtet forventer at revisionen foreligger. Amtet har ikke i udtalelsen besvaret disse spørgsmål hvilket jeg går ud fra er en fejl. Jeg beder imidlertid igen amtet om at underrette mig om resultaterne af revisionen og om oplysning om hvornår amtet forventer at revisionen foreligger. I den endelige rapport skrev jeg bl.a. således vedrørende kvalitetsstandarder for 92- tilbud:

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Det må således konstateres at forskellige typer boliger for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne behandles forskelligt med hensyn til krav om kvalitetsstandard. Jeg har samtidig hermed henledt Socialministeriets opmærksomhed på dette problem, og jeg har anmodet Socialministeriet om at underrette mig om hvad dette måtte give ministeriet anledning til. Jeg vil til sin tid orientere Sønderjyllands Amt om ministeriets svar. Jeg har endnu ikke fået svar fra Socialministeriet, men vil vende tilbage til sagen når jeg modtager svaret. Ad punkt 8.2 Sønderjyllands Amts tilsynsnotat af 26. februar 2003 I den endelige rapport skrev jeg at det af tilsynsnotatet af 26. februar 2003 fremgår at der afvikles et tilsynsbesøg om året i hvert bosted i amtet. Jeg fik under inspektionen oplyst at denne målsætning endnu ikke opfyldes. Tilsynsvirksomheden indledtes således sommeren 2003, og amtet har endnu ikke foretaget tilsyn i alle bosteder i amtet. Jeg bad i tilknytning hertil amtet om at udtale sig om udsigten til at målsætningen om et årligt tilsynsbesøg nås. Til dette spørgsmål har amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse svaret at alle sociale tilbud vil få tilsynsbesøg inden udgangen af Jeg forstår dette svar således at alle sociale tilbud i amtet vil have modtaget et tilsynsbesøg inden udgangen af Amtet har imidlertid ikke svaret på mit spørgsmål vedrørende udsigten til at målsætningen om et årligt tilsynsbesøg nås hvorfor jeg igen stiller dette spørgsmål til amtet.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Ad punkt 8.3. Tilsynsbesøg foretaget på Område Midt Bo og Beskæftigelse den 23. august 2004 I den endelige rapport bad jeg Område Midt Bo og Beskæftigelse og Sønderjyllands Amt oplyse om tilsynsrapporten af 1. september 2004 indtil videre konkret havde ført til ændringer på bostedet og i dagbeskæftigelserne. Amtet og Område Midt Bo og Beskæftigelse har skrevet således i udtalelsen: Anbefalingerne i amtets tilsynsrapport af 1. september 2004 har indtil videre konkret ført til følgende ændringer i Område Midt: - Område Midt har udarbejdet retningslinjer, som beskriver, hvordan de budgetmæssige rammer kan bringes i orden. - Faglig indholdsmæssigt sker der vidensdeling på tværs af enhederne. Der formidles fx specialviden omkring autismepædagogik og viden om indretning af produktionslokaler. - Flere af kontaktrådsmedlemmerne i Område Midt har i marts 2005 været til temadag med fokus på bl.a. regler og værdier for bruger- og pårørendesamarbejde. På næstkommende kontaktrådsmøde vil værdidebatten blive sat på dagsorden. - Sønderjyllands Amts nye retningslinjer for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og Socialministeriets nye indberetningsskemaer benyttes. Skovbogård har afholdt tematimer om de nye retningslinjer i februar Der er øget fokus på at sikre kvaliteten i udfyldelsen af indberetningsskemaerne om magtanvendelse. Og der er dialog og samarbejde mellem Område Midt og forvaltningen om samtlige indberetninger. - Skovbogård arbejder på at optimere det pædagogiske arbejde ved at justere indretningen af de fysiske rammer. Der tages udgangspunkt i overskuelighed, tryghed og forudsigelighed. - Kilen har taget fat på at arbejde med pædagogik i relation til synshandicappede udviklingshæmmede. - Der er udarbejdet APV for Kilen.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 - Ledelsesmæssigt organisatorisk er administrationen lagt sammen til én enhed. Kontormedarbejderne er således i stand til at løse opgaver på tværs af den samlede organisation. - Byggeriet af de 12 nye almene boliger på Rhedersborg er vedtaget af amtsrådet den 6. september Boligerne forventes at kunne ibrugtages ultimo Forvaltningen har løbende fokus på, om anbefalingerne i amtets tilsynsrapport bliver fulgt op. Jeg kan således konstatere at der på en del punkter er sket ændringer som følge af amtets anbefalinger i tilsynsrapporten af 1. september Idet jeg går ud fra at der også følges op på de resterende af amtets anbefalinger, foretager jeg mig ikke videre i anledning af dette punkt. 9. Opfølgning Som det fremgår af de enkelte punkter ovenfor, har jeg i flere tilfælde bedt Område Midt Bo og Beskæftigelse og/eller Sønderjyllands Amt om underretning mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg beder om at sådanne underretninger mv. fra bostedet sendes gennem Sønderjyllands Amt for at amtet kan få lejlighed til at kommentere det som bostedet anfører. 10. Underretning Denne rapport sendes til Område Midt Bo og Beskæftigelse, Sønderjyllands Amt, Folketingets Retsudvalg, Center for Ligebehandling af Handicappede og boenhedernes kontaktråd. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. august 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Boligerne Kildebakken den 17. maj 2004. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål

STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT. Brugerbestyrelsens formål Gentofte Kommune 1. april 2008 STANDARDVEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSELSER VED TILBUD FOR VOKSNE I SOCIAL- & HANDICAP DRIFT Brugerbestyrelsens formål Ved tilbud I Gentofte Kommune til voksne efter Servicelovens

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 Den 28. maj 2010 Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2414-062/PH 1/14 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Øvrige rum... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv.... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. januar 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostedet Frøgård Allé den 24. september 2003. I rapporten anmodede jeg bostedet og amtet om udtalelser mv. om

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Maj 2012 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011

Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011 Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00347-18/LF 2/16 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Hovedbygningen... 3 Ad 4.2. Medicin og læge mv.... 4 Ad 4.2.1. Medicinhåndtering

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Bostedet Munkehatten den 16. oktober 2002. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 10. april 2012 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 4.3. Handleplaner...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst- Barnets hus. Frølundvej 49, Hammerum Morten Kristensen og Per Pedersen. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 21-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneby Øst- Barnets hus Frølundvej 49, Hammerum

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Dato: 1.9.2015 Rehabiliteringscenter Tilbud: Herning. Brændgaardvej 20, Adresse: Herning. Leder: Lone Bulow Friis

Uanmeldt tilsyn. Dato: 1.9.2015 Rehabiliteringscenter Tilbud: Herning. Brændgaardvej 20, Adresse: Herning. Leder: Lone Bulow Friis TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 1.9.215 Rehabiliteringscenter Tilbud: Herning Brændgaardvej 2, Adresse: Herning Leder: Lone Bulow Friis Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere