SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor"

Transkript

1 SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar

2 Journalistforbundet har i samarbejde med fondens revisor udarbejdet denne vejledning om den skattemæssige behandling af legater m.v. fra Ophavsretsfonden. 1. Ophavsretsfondens formål Fondens formål er at yde økonomisk støtte til medlemmerne i forbindelse med efteruddannelse og forskning samt studierejser og under orlov. 2. Generelt om beskatning af legater Legater er som hovedregel skattepligtig indkomst for medlemmet som modtager og skal medregnes i den personlige indkomst. Dette gælder som hovedregel også for legater fra ophavsretsfonden. Der er dog fastsat særregler i Ligningsloven for beskatning af legater til a. uddannelse og kurser, udbudt i både offentligt og privat regi b. studierejser i udlandet og c. videnskabelige arbejder. Hvis du får udbetalt diæter for de dage, din efteruddannelse, studierejse m.v. varer, skal diæterne skattemæssigt behandles på samme måde som dit legat. I denne pjece omfatter ordet "legat" derfor også diæter. Hvordan skattevæsenet behandler dit legat fra ophavsretsfonden, afhænger derfor af, hvilket formål det er ydet til. For rammebevillinger under FreelanceGruppens efteruddannelsesordning afhænger den skattemæssige vurdering af, hvilket formål du faktisk anvender rammebevillingen eller den enkelte del af den til. Visse legater kan Dansk Journalistforbund indberette som skattefrie. Andre skal indberettes som skattepligtig indkomst, hvorefter du selv må ændre det på selvangivelsen, hvis betingelserne er opfyldt. Alle legater fra Dansk Journalistforbund udbetales som bruttobeløb, hvilket vil sige, at der ikke er indeholdt skat. Hvis legatet er skattepligtigt, skal modtageren være opmærksom på, at der senere skal betales skat af beløbet. 3. Legater, ydet til kurser og uddannelse Efter Ligningslovens 31 er legater til kurser og uddannelse blevet skattefrie som alt 2

3 overvejende hovedregel. Skattefriheden dækker alle former for uddannelse og kurser uanset om de udbydes af offentlige institutioner eller af private udbydere. Dermed er legater til DJE-kurser, kurser udbudt af CFJE, diplomuddannelsen, den journalistiske tillægsuddannelse, kurser på Videoskolen, Filmskolen m.v. omfattet af skattefriheden, ligesom legater til kurser og uddannelse udbudt af andre institutioner og private er skattefrie. Skattefriheden antages også at omfatte kurser, arrangeret af DJs kredse, medarbejderforeninger, specialgrupper/foreninger (eller dele heraf fx praktikanter) samt forskellige foreninger inden for pressen såsom Foreningen af undersøgende Journalistik samt Radio- og tv-medarbejderforeningen. Her er det en betingelse, at foreningen/gruppen som kursusudbyder har udarbejdet et kursusprogram på forhånd, og at kursus med tilhørende program tilbydes alle personer inden for den pågældende målgruppe. Skattefriheden antages tillige at dække konferencer under den betingelse, at det faglige indhold svarer til et kursus, og at der sker en registrering af deltagerne i konferencen. Turistrejser, kurser og uddannelse af privat karakter mv. Undtagelsen med skattepligt til følge omfatter kurser og uddannelse, som udelukkende har privat karakter for modtageren. Der er således skattepligt for legater til kurser, der relaterer sig til legatmodtagerens hobby eller udelukkende til den pågældendes personlige udvikling samt kurser, hvor det væsentligste indhold svarer til en turistrejse. Hvilke udgifter Skattefriheden omfatter udgifter til skole- eller deltagerbetaling, relevante bog- og materialeudgifter (herunder rejseforsikring ved kurser i udlandet), faktiske udgifter til kost, indtaget på kursus/uddannelsesstedet og faktiske udgifter til befordring, (der ikke sker i egen bil). Skattefriheden omfatter tillige faktiske udgifter til logi, kost og småfornødenheder, såfremt modtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl på grund af afstanden derfra til kursus/uddannelsesstedet. De faktiske udgifter skal kunne dokumenteres ved regning, billet el.lign. Hvis kursisten kører fra sin bopæl til kursus/uddannelsesstedet og retur i egen bil eller på egen motorcykel, kan legatet dække kørselsgodtgørelse på 1,78 kr. pr. kørt kilometer (ad den normale transportvej). Der er mulighed for at få skattefri diæter i stedet for dækning af faktiske udgifter til logi, kost og fornødenheder, når opholdet på kursus/uddannelsesstedet varer mere end 24 timer. I 2007 er satsen 429 kr. pr. døgn til kost og småfornødenheder og 184 kr. pr. døgn til overnatning. Satsen for kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på kursus/uddannelses-stedet. Hvis kursisten modtager fri kost, reduceres satsen med henholdsvis 15, 30 og 30% for morgenmad, frokost og aftensmad. Udgifter, der ikke dækkes af legatet, kan fradrages efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. punkt 4. 3

4 Afrapportering og indberetning til skattevæsnet Forbundet er ikke generelt indberetningspligtig af disse legater over for skattevæsenet, men skal indberette beløbene, hvis kursisten har fået udbetalt kørselsgodtgørelse eller diæter. Dansk Journalistforbund skal have deltagerbevis (eller anden dokumentation for deltagelse), et regnskab samt udgiftsbilag senest inden udløbet af det år, hvori man har fået udbetalt legatet. Hvis ikke dette sker, kan Dansk Journalistforbund ikke foretage en vurdering af skattepligten og legatet vil derfor blive indberettet som skattepligtigt. 4. Legater, ydet til selvkomponeret efteruddannelse En del medlemmer foretrækker selv at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der ikke involverer undervisningsinstitutioner, kursusudbydere m.v. Det enkelte medlem komponerer selv sin efteruddannelse, som dækkes af et legat fra Ophavsretsfonden. Legater, der ydes til selvkomponeret efteruddannelse, er skattepligtig indkomst. Kan dog eventuelt opfylde betingelserne for studierejselegater i pkt. 6. Medlemmet kan fradrage udgifter til selvtilrettelagt uddannelse inden for det journalistiske område, som har til formål at vedligeholde og ajourføre hans/hendes (indtægtsgivende) faglige viden, når legatet er skattepligtigt. Der er ikke fradragsret for udgifter vedrørende selvkomponeret studieforløb med videreuddannelsesformål eller uden for det journalistiske område. Når medlemmet tilrettelægger sin efteruddannelse inden for Danmarks grænser, med det formål at komme på det faglige niveau, som en nyuddannet kollega har, vil de dokumenterede udgifter som alt overvejende hovedregel være fuldt ud fradragsberettigede. Hvis medlemmet tilrettelægger sin efteruddannelse, så den holdes i udlandet (fx på almindelige turiststeder), er fradragsretten betinget af, at stedet (rejsemålet) som sådant er fagligt begrundet. Der stilles i retspraksis strenge krav til sammenhængen mellem medlemmets arbejdsindkomst og uddannelsesudgiften, når det vurderes, om et studieforløb eller en konference er et nødvendigt led i, at medlemmet kan bestride sit arbejde. Det er de dokumenterede faglige udgifter i forbindelse med uddannelsen/kurset, der kan trækkes fra. Hvis der mangler udgiftsbilag, kan fradraget blive fastsat skønsmæssigt eller eventuelt helt bortfalde. Hvis udgifterne består af både en privat del og arbejds/driftsmæssig del, fx hvis et selvkomponeret efteruddannelsesforløb i udlandet indeholder et turistmæssigt islæt, kan der som hovedregel ikke opnås fradragsret for den samlede udgift, men højst for en forholdsmæssig andel. 4

5 Af Landsskatterettens praksis følger det, at kurser eller lignende inden for de første 2 år efter grunduddannelsens afslutning som hovedregel vil være videreuddannelse, der som nævnt ikke kan trækkes fra. 5. Legater, ydet til videnskabeligt arbejde Legater, der ydes til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder, er skattefri. Der skal foretages en afgrænsning af begrebet "videnskabelige arbejder" inden for hver enkelt fagområde, og der har endnu ikke været sager om det på det journalistiske område. Omkostninger, der dækkes af et skattefrit legat, kan ikke fradrages i medlemmets skattepligtige indkomst. 6. Legater, ydet til studierejser Der gælder forskellige regler om beskatning, afhængig af hvilket land studierejsen går til. Er legatet ikke ydet under betingelse af, at det anvendes til en studierejse i udlandet, er det som udgangspunkt skattepligtigt. Kan dog eventuelt falde ind under pkt. 3 ovenfor. a. Studierejser til udlandet, Færøerne og Grønland Ligningslovens særregler for denne type studierejselegater ( 7 K) har til hovedformål at give skattefrihed for legater, der er ydet på betingelse af, at de bruges til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland. Studieophold efter et på forhånd fastlagt program på arbejdsplads i udlandet falder antagelig ind under særreglerne om skattefrihed Legater til disse studierejser er skattefri. Ved studieophold på en eller flere arbejdspladser i udlandet kræves det, at der foreligger et på forhånd fastlagt program, og at arbejdspladsen ved opholdets afslutning skriftligt bekræfter studieopholdet. Hvilke udgifter Det er en betingelse, at legatet kun dækker sædvanlige rejseudgifter mellem Danmark og studiestedet, sædvanlige omkostninger ved ophold på studiestedet samt dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende. Ved sædvanlige omkostninger ved ophold på studiestedet forstås udgifterne til kost, småfornødenheder og logi i udlandet. Det er en betingelse for skattefrihed, at udgiften til rejsen kan dokumenteres f.eks. gennem tog/flybillet. Hvis den studerende bruger egen bil eller motorcykel til rejsen, beregnes dog den rejse, som det skattefrie legat dækker, som godtgørelse på 1,78 kr. pr. kørt kilometer (ad den normale transportvej). 5

6 Ved sædvanlige omkostninger ved ophold på studiestedet forstås udgifterne til kost, småfornødenheder og logi i udlandet. Her kan den studerende enten lade legatet dække de faktiske afholdte og dokumenterede udgifter til logi, kost og småfornødenheder eller diæter. I 2007 er diætsatsen 429 kr. pr. døgn til kost og småfornødenheder og 184 kr. pr. døgn til overnatning. Satsen for kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet. Hvis den studerende modtager fri kost, reduceres satsen med henholdsvis 15, 30 og 30% for morgenmad, frokost og aftensmad. Omkostninger, der dækkes af et skattefrit legat, kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst, ligesom skattefriheden for ellers skattefri godtgørelser bortfalder, når udgifterne dækkes af et skattefrit legat. Afrapportering og indberetning til skattevæsenet Dansk Journalistforbunds Ophavsretsfond skal indberette udbetalingerne på et studierejselegat til skattemyndighederne på modtagerens cpr. nr. Dansk Journalistforbund skal have en studierejserapport, et regnskab samt udgiftsbilag senest inden udløbet af det år, hvori man har fået udbetalt legatet. Hvis ikke dette sker, kan Dansk Journalistforbund ikke foretage en vurdering af skattepligten, og legatet vil derfor blive indberettet som skattepligtigt. b. Øvrige legater Alle andre legater er skattepligtig indkomst. Der er bl.a. tale om selvkomponerede studierejser i Danmark og selvstudier såvel inden- som udenlands. Kun udgifter til rejser, der er afholdt med henblik på at vedligeholde og ajourføre medlemmets faglige (indtægtsgivende) viden og uddannelse, kan fratrækkes. Når medlemmet tilrettelægger sin studierejse inden for Danmarks grænser, med det formål at komme på det faglige niveau, som en nyuddannet journalist, fotograf m.v. har, vil de dokumenterede udgifter som alt overvejende hovedregel være fuldt ud fradragsberettigede. I øvrigt er det en betingelse for fradragsretten, at udgifterne har relation til medlemmets arbejde. Er der tale om videreuddannelsesformål, er rejseudgifter ikke fradragsberettiget. Når rejser går til udlandet (fx almindelige turiststeder), er fradragsretten betinget af, at rejsemålet som sådant er fagligt begrundet. 6

7 I domspraksis har der været en tendens til at stille strengere beviskrav til sammenhængen mellem en lønmodtagers indtægtsgivende arbejde og udgiften til rejser. Udgiften skal være nødvendig for arbejdsindkomsten, før der gives fradragsret. Det er de dokumenterede faglige udgifter i forbindelse med rejsen, der kan trækkes fra. Hvis der mangler udgiftsbilag, kan fradraget blive fastsat skønsmæssigt eller eventuelt helt bortfalde. Hvis udgiften består af både en privat del og en arbejds-/driftsmæssig del, fx hvis rejsen indeholder et turistmæssigt islæt, kan der som hovedregel ikke opnås fradrag for den samlede udgift, men højst for en forholdsmæssig andel. Fra praksis foreligger der adskillige afgørelser, hvor rejseudgiften ikke godkendes som fradragsberettiget. Begrundelsen er, at rejsen har været af generel karakter, eventuelt forbundet med et turistmæssigt islæt. Der foreligger kun en afgørelse fra Landskatteretten inden for det journalistiske område, hvor et sprogkursus, som var en del af en kvalificering i engelsk over flere år, blev anset for videreuddannelse/ikke fradragsberettiget. Den situation kan undgås ved at tage sprogkursus i skoler, jf. de nye regler i punkt 3, eller at gå på sprogskoler i udlandet, jf. punkt 6 a. Fra andre områder kan nævnes følgende afgørelser fra Landsskatteretten: En gymnasielærer i fysik m.v. deltog i en tværfaglig studierejse til Italien med den hovedidé at få et grundlæggende kendskab til mellemitalien i en bestemt periode. Rejsen blev anset for både studie- og turistmæssig, og der blev godkendt et fradrag, svarende til amtets (arbejdsgiverens) tilskud til rejsen. En tandlæge rejste til en kongres i Japan, der omhandlede forebyggelse af tandsygdomme. Uanset om tandlægens faglige viden var blevet forøget, fandtes udgifterne ikke at have en tilstrækkelig forbindelse med indkomsterhvervelsen til at kunne give fradragsret. En guldsmed kunne ikke fradrage udgifter til en studierejse til Jugoslavien og Vesttyskland, arrangeret af guldsmedenes indkøbsforening. Begrundelsen var, at rejsen var en studierejse af mere generel karakter og med et væsentligt turistmæssigt islæt. I praksis lægges der således vægt på studierejsens konkrete indhold og dens relation til skatteyderens indkomsterhvervelse. De fleste sager bliver løst i samarbejde mellem medlem/legatmodtager og forbundet ved en tilfredsstillende afgørelse fra skatteforvaltningen eller skatteankenævnet i kommunen. 7

8 7. Legater, ydet til orlovsformål Den skattemæssige behandling af legatet afhænger af medlemmets aktivitet under orloven. Hvis medlemmet ikke har anden indkomst end legatet, vil der ikke være nogle indkomstrelaterede udgifter, som kan danne grundlag for fradrag. Disse legater vil derfor være skattepligtig indkomst, og medlemmet vil i de allerfleste tilfælde ikke have nogen fradragsret. 8. Klage over skattevæsenets afgørelse Selv om der nu er udbetalt legater fra Ophavsretsfonden i flere år, forekommer der stadigvæk skattemyndigheder, der ikke kender til dem. Som nævnt er der endnu kun faldet en afgørelse fra Landsskatteretten inden for det journalistiske område, og der kan ikke findes klarere retningslinier end beskrevet i denne pjece på andre fagområder. Hvis skattevæsenet ikke vil godkende dit fradrag for udgifter, dækket af et legat fra Ophavsretsfonden, kan du derfor søge hjælp hos forbundet. Forbundet hjælper dig med at klage til skatteankenævnet og evt. Landsskatteretten. 9. Oplysningspligt Som hovedregel skal forbundet på fondens vegne til skattemyndighederne indberette legaterne. Der er en undtagelse for legater til kurser og uddannelse, jf. punkt 3, hvor udbetalt kørselsgodtgørelse og diæter dog alligevel skal indberettes. Indberetningen omfatter de legater, der er udbetalt i løbet af et kalenderår, uanset om legatet er skattepligtigt eller ej. Forbundet/fonden indberetter legatets størrelse samt evt. udbetalt kørselsgodtgørelse og diæter for hver enkelt medlem med angivelse af navn, adresse og CPR-nr., og medlemmet får kopi af indberetningen, som skal gemmes til selvangivelsen. Et medlem, der har modtaget et skattepligtigt legat, kan søge fradrag for sine dokumenterede udgifter. Medlemmet skal beregne det beløb, som udgiftsbilag og andre former for dokumentation summer op til. Beløbet skal påføres oplysningskortet under "øvrige lønmodtagerudgifter", dog skal medlemmer, der skattemæssigt har status som selvstændig erhvervsdrivende, påføres beløbet som fradrag i den personlige indkomst. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) af skattepligtige legater. Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K,

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere