Adgang til telefonering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgang til telefonering"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. januar 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 7. juni 2001 af Psykiatrisk Afdeling i Haderslev og Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev. I rapporten bad jeg afdelingsledelserne om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad om at disse underretninger mv. blev sendt gennem Sønderjyllands Amt således at amtet fik lejlighed til at kommentere det som afdelingerne anførte. Jeg modtog den 21. august 2002 en udtalelse af 16. april 2002 fra Psykiatrisk Afdeling i Haderslev og en udtalelse af 19. august 2002 fra Sønderjyllands Amt. Amtet har for så vidt angår inspektionen af Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev, oplyst at administrerende overlæge Peder Christensen har taget den endelige rapport af 22. januar 2002 til efterretning uden bemærkninger. Jeg skal udtale følgende: Ad pkt og 5.6. Visitation af breve og pakker og besøgsforbud Adgang til telefonering I den endelig rapport refererede jeg det oplyste om at det ved konkret mistanke om indsmugling af stoffer forlanges at patienterne enten skal ryste eller åbne modtagne breve i personalets påsyn. Jeg anmodede afdelingerne om at oplyse nærmere om de tilfælde hvor afdelingerne udsteder besøgsforbud, og om i hvilke tilfælde afdelingerne forlanger at besøg skal være overvåget. Jeg anmodede også om nærmere oplysninger om begrænsningerne i adgangen til at telefonere. Psykiatrisk afdeling har oplyst følgende:

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Euforiserende stoffer og narkotika er gennem de seneste 20 år blevet et stadig større behandlingsmæssigt problem i psykiatrien. Indtagelse af stoffer forårsager ofte en væsentlig forværrelse af den psykiske tilstand, ligesom afhængighed af stoffer ofte betyder gæld og afhængighed af pushere, hvilket er et stort problem for en i forvejen ressourcesvag patient. Det er ikke ualmindeligt, at stoffer, som er indsmuglet til en enkelt patient, efterfølgende fordeles eller forhandles til andre patienter. Der udstedes derfor i nogle tilfælde besøgsforbud til besøgende, hvis der er begrundet mistanke om, at disse indsmugler euforiserende stoffer og narkotika i afdelingen. I andre tilfælde kan besøg være betinget af, at de besøgende bliver visiteret ved ankomsten til afdelingen og/eller besøget kan være overvåget af personale. Visitation af besøgende sker selvfølgelig ikke med magt og imod den besøgendes vilje, men såfremt en besøgende ikke ønsker at lade sig visitere kan det medføre, at den pågældende nægtes adgang til afdelingen. Besøgsforbud kan endvidere forekomme, hvis de besøgende har udvist voldelig og/eller truende adfærd over for patienter og/eller personale. Ligeledes kan besøgsforbud forekomme, hvis den besøgende er udtalt beruset. I det sidste tilfælde vil den pågældende i reglen blive henvist til at komme igen, når han/hun er ædru. Endelig vil besøgsforbud i medfør af retsplejeloven kunne forekomme for patienter, som er anbragt på afdelingen i varetægtsfængslingssurrogat, såfremt der fra politi eller domstol er truffet bestemmelse herom. Patienternes brug af egne mobiltelefoner er i afdelingerne underlagt visse begrænsninger, betinget af hensynet til medpatienter og til de behandlingsmæssige aktiviteter i afdelingen. Derimod er der ikke teknisk udstyr i vore afdelinger, som kræver forbud mod anvendelse af mobiltelefoner. Mobiltelefoner skal være slukket under fællesmøder og under terapeutiske samtaler. Ligeledes skal mobiltelefoner af hensyn til natteroen i afdelingen være slukket om natten. Såfremt pårørende eller andre i helt akutte tilfælde, hvor en patients mobiltelefon er slukket, har behov for at komme i telefonisk kontakt med en patient, kan det ske ved opringning til afdelingens telefon. Afdelingens regler for anvendelse af mobiltelefoner er os bekendt ikke retligt reguleret, men er en del af den husorden, som må være gældende for at alle patienter kan have tålelige forhold under indlæggelsen. Begrænsningerne i brugen af mobiltelefon er gældende for alle indlagte patienter, ikke blot de patienter som er undergivet tvang. Sådanne regler for anvendelse af mobiltelefoner er i øvrigt almindelige ikke bare på psykiatriske afdelinger, men også på museer, i biografer, på restauranter osv. I nogle få tilfælde kan en patients tilstand betinge, at patientens mulighed for at foretage udgående telefonopkald fra afdelingen begrænses. Der vil næsten altid være tale om patienter, som er i manisk fase af maniodepressiv sygdom, og som har foretaget talrige (ikke sjældent et tocifret antal) opkald dagligt til pårørende, myndigheder og andre, med et anbringende, som i sit indhold har været klart præget af patientens psykiske sygdom og svækkede dømmekraft, herunder egentlige vrangforestillinger. Eksempelvis kan der være tale om klager til myndigheder, som ikke har noget at gøre med det, der klages over. Der kan også være tale om gentagne opkald til pårørende på alle tider af døgnet med henblik på, at disse skal komme til stede og hente den pågældende hjem til sig. Begrænsning af adgang til at foretage udgående telefonopkald vil næsten altid være forårsaget af, at modtageren af

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 opkaldene har bedt afdelingen om at sørge for, at disse ophører. Denne begrænsning af en patients adgang til at foretage udgående telefonopkald er ikke os bekendt retligt reguleret. I forbindelse med varetægtsfængsling i surrogat kan der i medfør af retsplejeloven af politi eller retten være truffet bestemmelse om forbud mod at modtage og foretage telefonopkald. Et sådant forbud vil stort set altid være kombineret med besøgsforbud og forbud mod at modtage og sende post. Der er ikke i psykiatriloven eller i anden lovgivning (bortset fra hvad der kan udledes af retsplejelovgivningen) fastsat bestemmelser om visitation af breve og pakker, om besøgsforbud og om adgang til at bestemme begrænsninger i adgangen til at benytte telefon. Der er heller ikke på anden måde fra centralt hold fastsat regler på området. For at institutioner som psykiatrisk og gerontopsykiatrisk afdeling kan fungere, er det nødvendigt for den daglige drift at have en række regler og ordninger for hvordan dagliglivet i afdelingen kan forløbe hensigtsmæssigt. Retsgrundlaget herfor er ikke en formel lov, men den såkaldte anstaltsanordning. Også det retlige grundlag for de indgreb/begrænsninger som der her er tale om, skal søges i anstaltsanordningen, og baggrunden for reglerne herom er ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. I modsætning til de ordninger mv. der regulerer det almindelige, daglige liv i institutionerne, er der her tale om efter omstændighederne byrdefulde indgreb i den enkelte patients udfoldelsesmuligheder. Og reglerne omfatter også tvangsindlagte og tvangstilbageholdte patienter. Indholdet af de ordninger som praktiseres på afdelingen, og som er beskrevet ovenfor, giver mig ikke anledning til bemærkninger. Jeg har forstået at afdelingerne ikke har skrevne regler om indgrebene/begrænsningerne. Under hensyn til at der er tale om efter omstændighederne væsentlige indgreb/begrænsninger i den enkelte patients udfoldelsesmuligheder, bør der efter min opfattelse udfærdiges skriftlige regler (retningslinjer) for denne type af indgreb/begrænsninger, herunder også med angivelse af hvem der har

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 kompetence til at træffe afgørelse om indgrebene/begrænsningerne, og hvornår beslutninger om indgreb/begrænsninger skal revurderes. Jeg udbeder mig oplysning om hvad der sker i anledning af min anbefaling. Ad pkt Forplejning I den endelige rapport gjorde jeg nogle bemærkninger om den mad som patienterne fik serveret den dag inspektionen fandt sted. Jeg modtog ikke klager over forplejningen, og jeg foretog ikke nærmere undersøgelser af forplejningen. Afdelingen har oplyst at mine bemærkninger om maden er videregivet til Sønderjysk Køkken (som leverer maden) og til Sønderjyllands Amts Psykiatriforvaltning. Jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Patientmøder I den endelige rapport bad jeg oplyst om der tages skriftligt referat af de daglige morgenmøder og/eller ugentlige patientmøder. Afdelingen har oplyst at der tages referat af de ugentlige patientmøder, men ikke af de daglige morgenmøder. Formålet med de daglige morgenmøder er at planlægge og give overblik over dagens aktiviteter. Møderne har ikke karakter af de i loven omtalte patientmøder. Jeg foretager ikke videre.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Ad pkt. 6. Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Afdelingen har mere generelt anført følgende: I rapporten er anført en række tilfælde, hvor tvangsprotokoller er udfyldt mangelfuldt eller forkert. Forinden de konkrete spørgsmål besvares, skal følgende bemærkes om tvangsprotokoller generelt: Tvangsprotokoller fremsendes til Embedslægeinstitutionen, som i tilfælde af fejl og/eller mangler i udfyldelsen returnerer protokollerne til afdelingen med anmodning om korrektion. Foranlediget af de fra Embedslægeinstitutionen returnerede protokoller har afdelingen efterfølgende Deres inspektion af afdelingen ændret sin procedure omkring tvangsprotokoller således, at den administrerende overlæge gennemgår alle skemaerne for fejl og mangler inden fremsendelse til Embedslægeinstitutionen. Ved fund af fejl og mangler overgives skemaerne til den behandlingsansvarlige overlæge med henblik på korrektion sammen med de personer, som har udfyldt skemaerne (så der også opnås en pædagogisk effekt). Ligeledes er de gældende regler med jævne mellemrum blevet indskærpet over for personalet herunder især det lægelige personale. Jeg tager til efterretning at der er taget initiativer med henblik på at sikre at psykiatrilovgivningens regler bliver iagttaget. Ad pkt Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse I den endelige rapport anmodede jeg om afdelingens bemærkninger til 2 tilfælde hvor overlægens efterprøvelse af frihedsberøvelse ikke var påført skemaerne. Afdelingen har hertil oplyst: Det er afdelingens praksis, at overlægen selv tager stilling til efterprøvelse af frihedsberøvelse. I weekends og på helligdage er det dog vagthavende læge, som tager stilling, oftest efter telefonisk konference med vagthavende/beredskabshavende overlæge. Afsnittets behandlingsansvarlige overlæge tager stilling på førstkommende hverdag.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 I det konkrete tilfælde fra 24. juni 2000 fremgår af journalen, at efterprøvelsen og ophævelsen af frihedsberøvelsen den 27. juni 2000 er drøftet med og godkendt af overlæge Lise Knudsen samme dag. Det konkrete tilfælde fra 10. december 2000 har ikke kunnet findes blandt tvangsprotokollerne, men der er for samme patient en protokol fra 20. december 2000 med identisk problemstilling, hvorfor vi går ud fra, at det er den, der refereres til. I denne sag kan det ikke ses af journalnotatet, om der den 30. december er foretaget vurdering af overlæge, hvilket er en fejl. Den 1. januar 2001 er imidlertid anført, at det er konfereret med overlæge Lise Knudsen, at der skulle gives ECT ved tvang. Hermed er det indirekte vurderet, at der denne dag var hjemmel til frihedsberøvelse, idet tvangsbehandling kun må finde sted, når betingelserne for tvangstilbageholdelse er til stede. Det oplyste om afdelingens praksis giver mig ikke anledning til bemærkninger. Jeg har noteret mig at afdelingen er enig i at det er en fejl at overlægens efterprøvelse af frihedsberøvelsen ikke var påført skemaerne. I den endelige rapport konstaterede jeg at der i 7 skemaer vedrørende frihedsberøvelse ikke var foretaget notat om efterfølgende ophør af frihedsberøvelsen, og at datoen for overlægens stillingtagen til spørgsmålet om ophør i 2 tilfælde ikke var anført. Jeg anmodede afdelingen om en udtalelse herom. Afdelingen har ikke afgivet den udbedte udtalelse. Jeg gentager ikke min anmodning idet jeg lægger til grund at der er tale om fejl, og at gentagelser af fejlene undgås ved de initiativer som er beskrevet ovenfor. Ad pkt Tvangsbehandling I den endelige rapport anmodede jeg om udtalelser om nogle nærmere angivne forhold. Afdelingen har anført følgende:

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 I tvangsprotokollen vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af 14. februar 2000 er indholdet af tvangsbehandlingen ikke angivet. Der er tale om et fortsat skema. Skemaet er oprettet, fordi 1. skema skulle fremsendes til embedslægeinstitutionen ved indberetning ved kvartalsskifte. Imidlertid ophørte tvangsbehandlingen, og der blev aldrig brug for det fortsatte skema, som derfor burde have været destrueret. I tvangsprotokollen vedr. beslutning om tvangsmedicinering af 28. november 2000 er alene angivet følgende: Beroligende medicin som injektion i muskulatur. Afdelingsledelsen finder, at der burde have været angivet præparatnavn og dosis foruden administrationsmåde. I øvrigt var der tale om anvendelse af beroligende medicin, og der burde derfor have været anvendt skema 3 i stedet for skema 2. I det konkrete tilfælde blev der givet Cisordinol Acutard 50 mg som indsprøjtning i muskulaturen. I tvangsprotokollen vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af 14. februar 2000 er den tilladte magtanvendelse ikke angivet. Der er tale om et fortsat skema. Der er tale om det ovenfor omtalte skema, som burde have været destrueret. Se bemærkningerne til dette ovenfor. I tvangsprotokollen vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af 17. marts 2000 er den tilladte magtanvendelse ikke angivet. Afdelingsledelsen er enig i, at den tilladte magtanvendelse skal anføres på skemaet. I det konkrete tilfælde ville der have været tale om fastholdelse. I skema vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af 28. november 2000 er ikke angivet en dato for beslutning om ophør. Det samme gælder for skema vedr. beslutning om ECT-behandling af 26. december I tilfældet fra 28. november 2000 burde som ovenfor anført have været anvendt skema 3, da der var tale om beroligende medicin. Indgift af beroligende medicin er en engangsordination, som derfor uden yderligere beslutning er ophørt, når medicinen er givet. Vedrørende tilfældet fra 26. december 2000, hvor der blev givet ECT-behandling skal anføres, at der træffes beslutning om hver enkelt ECT-behandling i behandlingsserien, forinden denne gives. Datoen for ophør er således identisk med den sidst anførte dato. Afdelingsledelsen er imidlertid enig i, at denne dato tillige burde have været anført som ophørsdato. Jeg har noteret mig at der i alle de 5 sager hvor der er rejst spørgsmål, har været fejl fra afdelingens side.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Ad pkt Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt I den endelige rapport anmodede jeg afdelingen om at redegøre for afdelingens praksis med hensyn til tilkaldelse af læger i forbindelse med tvangsfiksering med bælte, herunder hvor lang tid det efter ledelsens opfattelse er acceptabelt og forsvarligt at der går fra tvangsindgrebets påbegyndelse og til lægen kommer til stede. Afdelingen har udtalt: Afdelingens praksis er, at vagthavende læge tilkaldes, inden tvangsindgrebet iværksættes. I de tilfælde, hvor det vil være uforsvarligt at afvente lægens ankomst, er det afdelingens praksis, at lægen uden unødigt ophold og snarest muligt møder frem på afdelingen. Med snarest muligt menes i næsten alle tilfælde straks han modtager opkaldet fra afdelingen. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor lægen ikke kan komme til stede straks, f.eks. hvis han er optaget andetsteds i afdelingen af behandling af akut livstruende tilstande (hjertestop, blødninger o.a.). Ligeledes kan han være optaget af stillingtagen til en anden tvangsfixering. Jeg kan dog ikke erindre, at der er forekommet sådanne tidsmæssige sammenfald. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg udtalte i den endelige rapport at det ikke er muligt ud fra skemaerne at se om afkrydsningerne af rubrikkerne urolig tilstand og farlighed er sket fordi fikseringen fandtes at kunne ske tvangsmæssigt, eller om der eventuelt er andre årsager hertil. Dette skaber uklarhed om fikseringens karakter. Jeg bad om afdelingens bemærkninger hertil. Urolig tilstand kan ikke i sig selv give anledning til tvangsfixering. Selv om der i de konkrete tilfælde var tale om såvel farlighed som urolig tilstand, burde der kun have været afkrydset i rubrikken for farlighed.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Jeg er enig i det anførte. Jeg konstaterede at begrundelsen for beslutningen om fastholdelse i et tilfælde var angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende urolig tilstand. Jeg anmodede om afdelingens bemærkninger hertil. Urolig tilstand kan ikke i sig selv give anledning til fastholdelse. Den konkrete sag kan ikke sikkert identificeres ud fra Deres oplysninger. Problemet har imidlertid også været påpeget af embedslægen, muligvis i samme sag, og en nærmere undersøgelse fastslog, at patienten foruden at være i en urolig tilstand tillige var farlig, hvorfor den materielle betingelse for fastholden var opfyldt. Jeg foretager ikke videre. Jeg konstaterede at begrundelsen for beslutningen om tvangsfiksering alene eller i kombination med fastholden i 2 tilfælde var angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende farlighed tillige med urolig tilstand. Jeg anmodede om en udtalelse herom. De konkrete sager kan ikke med sikkerhed identificeres ud fra Deres oplysninger. I lignende tilfælde, påpeget af embedslægen, har det ved gennemgang af journal og ved samtale med det implicerede personale kunnet konstateres, at der foruden urolig tilstand tillige var tale om farlighed, hvorfor den materielle betingelse for tvangsfixering var opfyldt. Urolig tilstand kan imidlertid ikke give anledning til tvangsfixering, hvorfor der ikke burde have været afkrydset herfor. Jeg er enig i det anførte.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg konstaterede at begrundelsen for beslutningen om tvangsfiksering med remme og indgivelse af beroligende medicin i et tilfælde alene var angivet ved afkrydsning i skemaets rubrik vedrørende farlighed. Jeg anmodede afdelingen om en udtalelse herom. I det konkrete tilfælde var patienten såvel farlig som i en urolig tilstand. De to tvangsforanstaltninger burde have været anført i hver sin ramme på skemaet, så det var klart, at fixeringen skete med hjemmel i farlighed og indgift af beroligende medicin skete med hjemmel i urolig tilstand. Jeg er enig i det anførte. Jeg konstaterede at der i 8 tilfælde ikke var angivet navne på eventuelt impliceret personale bortset fra den ordinerende læge. I et tilfælde forekommer navnene at være fjernet med rettelak. Jeg anmodede afdelingen om at oplyse begrundelsen herfor. Navne på impliceret personale skal altid angives. Det må anses for usandsynligt, at der ikke har medvirket andre end lægen. Ingen i afdelingen kan huske de 8 tilfælde, og er derfor ude af stand til at anføre en begrundelse herfor, heller ikke for, hvorfor navne forekommer at være fjernet med rettelak. Afdelingsledelsen finder imidlertid, at det er en fejl, at navnene ikke er angivet. Dette er indskærpet over for personalet. Jeg tager det oplyste til efterretning.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg konstaterede at det implicerede personale i 17 tilfælde var angivet med fornavn alene eller med fornavne kombineret med begyndelsesbogstav i efternavne. Jeg anmodede afdelingen om en udtalelse herom. Der skal altid angives fulde navne, så en sikker identifikation er mulig, og afdelingsledelsen finder, at det er en fejl, at det ikke er sket. Jeg er enig i at det er en fejl at det fulde navn ikke er anført, i det omfang at fornavne eller initialer ikke er tilstrækkeligt for at afdelingen endeligt kan fastslå hvem der har deltaget i tvangsforanstaltningerne. Jeg konstaterede at der i skema om frivillig bæltefiksering af 7. maj 2000 var angivet navne på (mindst) fire implicerede personer. Jeg bad afdelingen om at oplyse nærmere om personalets rolle i forbindelse med den frivillige fiksering. Den pågældende patient bad selv om fixering, fordi han var urolig og bange for at komme til at gøre skade på andre. Ved selve fixeringen medvirkede de to personer, som rent teknisk udførte fixeringen. De øvrige var passivt til stede af sikkerhedsgrunde, for det tilfælde, at patienten skulle angribe de to, som gennemførte fixeringen. For at undgå tvivl om hvilken rolle de enkelte har haft i forbindelse med en fiksering, bør efter min opfattelse alene de der aktivt medvirker, anføres på skemaet. Der kan efter omstændighederne herudover gøres en bemærkning om andres (passive) medvirken.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Jeg henviste til at det af tvangsprotokol vedrørende beslutning om tvangsfiksering og indgivelse af beroligende medicin af 6. november 2000 fremgik at to politifolk medvirkede som impliceret personale. Jeg bad afdelingen om at oplyse nærmere om baggrunden for den situation som indebar at politifolk medvirkede ved tvangsforanstaltningen, og om en beskrivelse af hændelsesforløbet i forbindelse med politiets medvirken. Den pågældende patient er skizofren og har tidligere været undergivet dom til behandling, og er i øvrigt efter den nævnte fixering på ny dømt til behandling. Han har tidligere haft et flere år varende ophold på Sikringsanstalten ved Nykøbing Sjælland på grund af farlighed. Inden overflytningen til sikringsanstalten var han indlagt til observation på Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov, hvor man konkluderede, at han var personfarlig og uberegnelig. Han var i det aktuelle forløb blevet tvangsindlagt på grund af farlighed efter at han i længere tid havde nægtet at modtage medikamentel behandling. Han havde inden indlæggelse begået indbrud i sin onkels slagterforretning og havde her med en båndsav skåret en finger af sig selv, hvilket han havde forklaret med, at sådan gjorde man hos indianerne. Tilstanden havde siden indlæggelsen været præget af klare vrangforestillinger, ophidselse og lejlighedsvist hærværk på inventar samt kasten med f.eks. kaffekander, urinkolber o.l. I dagene inden den aktuelle fixering var hans ophidselse tiltaget. Han havde den 5. november 2000 revet et fastskruet vægskab ned fra væggen, havde tegnet sataniske motiver på badeværelsesgulvet. Sidst på aftenen havde han i ophidselse over ikke at få den medicin, han selv ønskede, tændt for sin ghettoblaster, vandrede stærkt anspændt op og ned ad gangen med en kande saftevand i hånden. Han hev en loftlampe ned og kastede ting og stole rundt. På grund af afdelingens tidligere kendskab til hans farlighed og på grund af hans aktuelle affektspændte og stærkt truende fremtræden var personalet meget bange for ham, og ingen hverken afdelingens eget personale eller tilkaldt personale fra andre afdelinger turde konfrontere patienten korporligt, hvorfor politiet blev tilkaldt. Dette havde for så vidt den ønskede effekt, idet patienten ved synet af betjentene akkviescerede ved fixeringen og indgiften af det beroligende middel, således at korporligheder omkring fixeringen blev undgået. Jeg henviser til det som jeg anførte i den endelige rapport under punkt 5.4. om tilkald af politi i forbindelse med udførelse af tvangsforanstaltninger på afdelingen. Jeg henviser specielt til det sidste afsnit af det gengivne svar fra Justitsministeriet af 22. februar Således som hændelsen den 6. november 2000 er beskrevet, giver det mig ikke anledning til bemærkninger at politiet medvirkede.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Jeg henviste til at der i et antal skemaer alene var angivet begyndelsestidspunkt for tvangsfikseringen og ikke ophørstidspunkt. Jeg anmodede afdelingen om en udtalelse herom. Afdelingen har anført følgende: Der skal altid angives såvel begyndelses- som ophørstidspunkt, og afdelingsledelsen finder, at det er en fejl, at ophørstidspunkterne ikke er anført på de nævnte skemaer. Skemaet vedr. døraflåsning af 12. maj 2000 skulle i øvrigt slet ikke have været udfyldt, idet døraflåsningen skete for at hindre en frihedsberøvet patient i at forlade afdelingen, og døraflåsningen var dermed en del af den frihedsberøvelse, som i forvejen var indberettet på et skema 1. Jeg er enig i at det er en fejl at ophørstidspunktet ikke er anført. Ad pkt Beskyttelsesfiksering I den endelige rapport beskrev jeg nærmere indholdet af det der var tilført 2 skemaer, og udtalte herefter: Angivelse af begrundelse og situation skal dels gøre det muligt at kontrollere om ordinationen har hjemmel i lovens 18, dels fungerer den som en forklaring og instruktion til personalet om ordinationens nærmere indhold. Det er derfor af afgørende betydning at angivelserne af begrundelse og situation er klare og utvetydige. Jeg beder på denne baggrund om afdelingens bemærkninger til disse 2 tilfælde. Afdelingsledelsen er enig i, at de to skemaer er mangelfuldt udfyldt. I det daglige arbejde er det dog ikke tvangsprotokollerne, men lægejournalerne hvori ordinationer anføres som er de vigtig-

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 ste skriftlige instruktionsmaterialer til personalet. Herudover anvendes sygeplejekardex med disses ordinationsskemaer også som et vigtigt middel til kommunikation af instruktioner. Afdelingsledelsen er ligeledes enige i, at det er en fejl, at der på det ene af de to skemaer ikke er anført efterprøvelser og beslutning om ophør af beskyttelsesfixeringen. Jeg har noteret mig at afdelingen er enig i at de 2 skemaer er mangelfuldt udfyldt. 7. Opfølgning Jeg anmoder om at den oplysning som jeg har bedt om under pkt og 5.6., sendes gennem Sønderjyllands Amt således at amtet får lejlighed til at kommentere det som afdelingerne anfører. 8. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Psykiatrisk Afdeling i Haderslev, Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til Grundlovens 71 og til afdelingernes patienter. Inspektionschef Lennart Frandsen

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten der indeholdt

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 1121.1 Officialprincippet - 11.9 Andre sagsbehandlingsspørgsmål - 3.7 Straffuldbyrdelse Efter aftale

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere