/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr GENBRUGSPLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER"

Transkript

1 /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr GENBRUGSPLADSER

2 /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej Roskilde Telefon Telefax Hjemmeside CVR. nr Stiftet 1. januar 2007 Hjemby Roskilde Regnskabsår 1. januar december Bestyrelse Niels Hörup, Solrød Kommune, formand Torben Jørgensen, Roskilde Kommune, næstformand Brian Hemmingsen, Greve Kommune John Harpøth, Holbæk Kommune Allan Orris, Kalundborg Kommune Erling Larsen, Køge Kommune Hans Olsen, Lejre Kommune Annelis Stamm, Odsherred Kommune Lene Madsen Milner, Stevns Kommune Direktion Thorkil Jørgensen, direktør Layout og produktion Grønagers Grafisk Produktion AS /GENBRUGSPLADSER

3 / Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Myndighedsudtalelser Ledelsens redegørelse Indledning Roskilde Genbrugsplads Køge Genbrugsplads Torkilstrup Genbrugsplads Bjæverskov Genbrugsplads Hårlev Genbrugsplads Jyllinge Genbrugsplads Viby Genbrugsplads Ordliste /GENBRUGSPLADSER

4 /Tilsynsmyndighedernes udtalelser om grønt regnskab 2009 for genbrugspladserne Roskilde Udtalelse om grønt regnskab 2009 for KARA/ NOVERENs genbrugspladser Roskilde Kommune har den 12. marts 2010 modtaget s reviderede grønne regnskab for alle genbrugspladserne for regnskabsperioden Denne udtalelse gælder kun for genbrugspladserne i Jyllinge, Viby sjælland og Roskilde. Det er kommunens vurdering, at det grønne regnskab omfatter virksomhedens væsentlige miljø- og ressourcemæssige forhold, og at det er i overensstemmelse med gældende krav til grønne regnskaber. Kommunen vurderer, at de resterende oplysninger, der indgår i det grønne regnskab, stemmer overens med de oplysninger, som kommunen har fra miljøgodkendelser og tilsyn. Kommunen er ikke i besiddelse af andre væsentlige oplysninger, som burde have været medtaget i regnskabet. Vi har i regnskabsperioden ikke modtaget klager over virksomheden. Udtalelsen gives i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, bek. nr af 22. dec a (med senere ændringer) samt bekendtgørelse om visse listevirksom heders pligt til at udarbejder grønne regnskaber, bek. nr af 12. dec Køge Udtalelse Grønt Regnskab 2009 for KARA/ NOVEREN s anlæg i Køge: Genbrugspladserne i Køge og Bjæverskov Køge Kommune fremsender hermed udtalelse til grønt regnskab 2009 for ovennævnte anlæg. Køge Kommune har vurderet KARA/NOVE- REN s grønne regnskab i forhold til bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, jf Vurderingen forholder sig til nedenstående oplysninger: Basisoplysninger om listepunkt, miljøgodkendelse og beskrivelse af de væsentligste miljøpåvirkninger. Ledelsens redegørelse. Oplysningerne om miljøforhold, herunder det faktuelle forbrug af energi, vand og råvarer samt oplysninger om væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, herunder affald. Endelig er støv, støj og lugtforhold også medtaget i vurderingen. Resumé af egenkontrol, med resultaterne angivet i forhold til godkendelsens vilkår. Køge Kommunes vurdering af regnskabet Regnskabet er indsendt den 12. marts 2010, og overholder dermed tidsfristen som anført i bekendtgørelsens 12. Køge Kommune vurderer, at virksomhedens grønne regnskab 2009 findes i overensstemmelse med de faste punkter omfattet af udtalelsen. Venlig hilsen Køge kommune ikke har modtaget klager over Morten Grinderslev Miljømedarbejder /GENBRUGSPLADSER

5 virksomhedens genbrugspladser i Køge og Bjæverskov i ikke andre væsentlige oplysninger, der burde være med i det grønne regnskab. Venlig hilsen Krista Amdi Clausen Miljøsagsbehandler På den baggrund har Stevns Kommune ingen bemærkninger til det grønne regnskab for Venlig hilsen Lejre Lejre Kommune har ikke nogen bemærkninger til det fremsendte reviderede grønne regnskab for Torkilstrup Genbrugsplads. Anni Juul Jørgensen geolog Med venlig hilsen Mette Fjellerad Natur & Miljø Stevns Stevns Kommune har den 12. marts 2010 modtaget grønt regnskab for s genbrugspladser. Regnskabet er gennemgået for den del der vedrører Hårlev Genbrugsplads. Gennemgangen kan ses i vedlagte skema. Oplysningerne i det grønne regnskab stemmer overens med kommunens oplysninger og det giver et rimeligt indtryk af virksomhedens miljøforhold. Kommunen har ikke modtaget klager over virksomheden i regnskabsåret og vi kender /GENBRUGSPLADSER

6 /Ledelsens redegørelse 2009 er et fælleskommunalt affaldsselskab med følgende ni kommuner som ejere: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. Vi vil til enhver tid lade miljø og arbejdsmiljø indgå i vores beslutninger og handlinger på en måde, der imødekommer vores kunder og inter essenters forventninger. har valgt at udarbejde grønt regnskab for alle anlæg, også dem som ikke er pligtige til at udarbejde grønt regnskab. De oplysninger, der er valgt at medtage i det grønne regnskab, vurderes at være væsentlige for forståelsen af s miljøpåvirkning, idet de giver et billede af, hvad det betyder for det omgivende miljø at drive et affaldsselskab, idet der er oplysninger om input (mængder affald modtaget og behandlet samt forbrug) og output (emissioner og affaldsproduktion). Miljøpolitik og målsætninger Det er et strategisk mål for at have indført et certificeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem efter international standard, med henblik på at dokumenterer overholdelse af både miljømål/-krav og arbejdsmiljømål/krav. Der arbejdes på en certificering sommeren Der er etableret en organisation med deltagelse af minimum en medarbejder fra hvert team til at sikre, at det strategiske mål vil blive nået. Organisationen har blandt andet arbejdet med fokusområder, som er blevet omsat til politik og målsætninger, eller strategier som vi kalder det. s miljø og arbejdsmiljøpolitik er som følger: Vi vil planlægge og udføre vores aktiviteter under hensyn til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne. Dette søges opfyldt ved at vi ved projektering, drift og indkøb tager størst muligt hensyn til sikkerhed og sundhed for de ansatte. at vi gennem bl.a. medarbejdermøder sikrer, at alle medarbejdere i har forståelse for vigtigheden af miljø- og arbejdsmiljøpolitikken og forståelse for de miljøkrav, der er stillet i de enkelte miljøgodkendelser. at vi via hjemmeside og nyhedsbreve informerer åbent om vore aktiviteter og resultater og føre en tæt dialog med vores tilsynsmyndigheder. at være en attraktiv arbejdsplads, som gennem motivation og uddannelse udvikler medar bejderne og skaber engagement for at minimere vores miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger. Dette suppleret med afsnittet om arbejdsmiljø fra personalehåndbogen, hvor der bl.a. står: vil ved gennemtænkt sikker hedsarbejde forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede skader. sætter miljø og sikkerhed højt, og vi vil overholde relevant lovgivning samt løbende forbedre miljø- og arbejdsmiljøstandarden ved at fastholde og udbygge miljøbevidstheden blandt de ansatte. Miljøkrav til leverandører Miljøkrav til leverandører vil blive udarbejdet i forbindelse med den planlagte indførelse af miljø- og arbejdsmiljøledelse. /GENBRUGSPLADSER

7 Medarbejderinddragelse Hovedparten af data til det grønne regnskab er registreret af medarbejderne. Medarbejderne orienteres om regnskabet på bl.a. medarbejdermøder og på `s intranet. Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøsiden har fokus i 2009 været omkring opbygning af arbejdsmiljøledelses system, herunder bl.a. opdatering af og udarbejdelse af beredskabsplaner og risikovurderinger. For en beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer, støv og støj i forbindelse med produktionsprocesserne henvises til basisoplysninger for hvert anlæg. Status på Arbejdstilsynets screeninger ved årsskiftet 2009/2010 kan ses herunder: Lokalitet Screening Bemærkning Roskilde Genbrugsplads Køge Genbrugsplads Torkilstrup Genbrugsplads Bjæverskov Genbrugsplads Hårlev Genbrugsplads Jyllinge Genbrugsplads Viby Genbrugsplads Forbrændingsanlægget Audebo Deponi Håndtering af asbest Hedeland Deponi Køge Deponi - Ingen bemanding - Del af Køge Genbrugsplads Vig Komposteringsanlæg - Nedlukket pr. 31. marts 2009 Kalundborg Omlastestation Gadstrup Genbrugsterminal Modtagestation for farligt affald Administrationen Mangler /GENBRUGSPLADSER

8 Klager Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. Vilkårsoverskridelser Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. Afvigelser i praksis i forhold til forrige regnskab Der er ikke afvigelser i opgørelsesmetoder eller lignende i forhold til forrige regnskab. Massebalance Regnskabet er opstillet, så det viser de væsentlige ressourceforbrug og de væsentlige miljøpåvirkninger, der opstår som følge af behandling af affald på s anlæg. Da regnskabet kun vedrører virksomhedens ressourceforbrug og miljøpåvirkninger, betyder det, at ressourceforbrug m.v. hos KARA/ NOVEREN s leverandører og transportører af affald ikke er medtaget i regnskabet. For at vise udviklingen over en periode dækker regnskabet de 5 sidste år fra Forbrug af ressourcer (diesel, el og vand) er foretaget ud fra månedlige aflæsninger af målere sammenholdt med fakturerede mængder eller ud fra årsopgørelser. Dieselforbrug til maskiner er baseret på log bøger fra de enkelte maskiner eller indkøbte mængder og reguleret for lagerbeholdninger primo/ ultimo. Revision af regnskabet Det grønne regnskab er ikke underlagt revision. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. /GENBRUGSPLADSER

9 /Indledning Selvom ikke er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab for genbrugspladserne, har vi valgt at gøre dette for at give myndigheder, ejere og andre interesserede et billede af miljøbelastningen ved driften af genbrugspladserne. har i 2009 drevet syv genbrugspladser for vores ejerkommuner. De ejerkommuner, i 2009 drev genbrugspladser for var Køge, Lejre, Roskilde og Stevns. Samtlige borgere i de tilsluttede kommuner har fri adgang til pladserne, og omkostningerne hertil dækkes af de tilsluttede kommuner i forhold til besøgstallet fra de pågældende kommuner. Kommunerne finansierer igen bidraget over renovationsgebyret. Erhverv havde i 2009 adgang til genbrugspladserne i Køge, Roskilde og Torkilstrup, hvor der er installeret vægt, som de kører ind over. Genbrugspladsernes primære opgave er at sikre kapacitet til, at private og mindre erhverv kan aflevere deres affald, samt at affaldet efterfølgende bliver bortskaffet på en miljømæssig og økonomisk effektiv måde. Miljømålene på genbrugspladserne måles i forhold til: Genanvendelsesprocent = udtryk for hvor meget affald der kan genbruges, så der derved spares på naturens ressourcer Nyttiggørelsesprocent = udtryk for hvad der brændes, og hvorved der produceres varme og elektricitet Deponeringsprocent = udtryk for hvor meget affald vi ikke kan finde andre løsninger for og derfor må placeres på deponier Farligt affald-procent = kemi-affald og maling ting som skal specielbehandles I 2009 opnåede følgende resultat: Genanvendelse: 70 % Nyttiggørelse: 24,6 % Deponering: 4,4 % Farligt Affald: 1 %. /GENBRUGSPLADSER

10 Med disse resultater placerer sig blandt landets bedste genbrugspladsvirksomheder. Som konsekvens af statens affaldsreform vil erhvervslivet fra 1. januar 2010 have fri adgang til pladserne, hvorfor åbningstiderne er tilpasset et forventet øget pres. Væsentlige udfordringer i : Kapacitetstilpasning af genbrugspladserne i forhold til besøgsantal og kundetilgængelighed Udvidelse af genbrugspladskonceptet til flere ejerkommuner Stadig forbedring af genanvendelsesprocenter Udvikling af s genbrugspladskoncept Genbrugspladserne er en stor succes, men det er også et område, hvor ændringer i den finansielle situation hurtigt ses. Således er besøgstallet ikke steget i 2009, men ligger på inkl. erhverv svarende til niveauet i både 2008 og Der er i 2009 modtaget ca ton, og således afleveret i gennemsnit 117 kg affald pr. besøg. Procent af samlet mængde (%) Roskilde Køge Torkilstrup Bjæverskov Hårlev Jyllinge Viby Lokalitet /GENBRUGSPLADSER

11 /1. Roskilde Genbrugsplads 1.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2009 Tilsynsmyndighed Roskilde Kommune Virksomhedens navn og beliggenhed Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Listepunkt K211 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Hovedaktivitet Genbrugsplads, anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald, herunder omlastestation Biaktivitet Modtageplads for olie- og kemikalieaffald Anlæg Roskilde Genbrugsplads Navervej Roskilde Pr. 2. maj 2009: Vestre Hedevej Roskilde Matr. Nr. Matr.nr. 5-d, Vindinge Lillevang, Vindinge Åbningstider Mandag til søndag kl Antal medarbejdere 6 Hovedbranche Branchekode Indsamling af affald Miljøgodkendelser Godkendelse fra Roskilde Amt, juli 1993 Revideret godkendelse af august 2002 Miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads i henhold til 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, nr af 22/12/2006, Roskilde Kommune, Natur- og miljøafdelingen, 16. juni Tilladelse til etablering af opsamlingstank til spildevand (overfladevand), Roskilde Amt med senere ændring Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak, Roskilde Kommune Spildevandstilladelse for eksisterende anlæg på matr. nr. 7-r Nymarken m.fl. Roskilde kommune af 15. marts 1999 Klager Der er i 2009 ikke modtaget klager over genbrugspladsen. P-enhed DIV-nr. DIV Vilkårsovertrædelser Der har ikke været vilkårsoverskridelser på genbrugspladsen i /GENBRUGSPLADSER

12 Uheld m.m. Der har i 2009 ikke været uheld med udslip til det eksterne miljø til følge. Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) Arbejdsmiljømæssige risici på genbrugspladsen vurderes at være kontakt med kemikalier i forbindelse med håndtering af farligt affald alle genbrugspladsmedarbejdere har grunduddannelse og bliver løbende opdateret støv fra håndtering af affald, f.eks. asbest der er etableret særlig container med vandforstøvning samt skriftlig instruks til både personale og kunder Luftforurening i form af støv fra håndtering af affald, evt. lugt fra opbevaring af have affald samt afkast fra udsugningsanlæg i bygning til farligt affald Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand som følge af udslip af olie- og kemikalieaffald samt spild og utætheder ved tankanlæg, maskiner o. lign. 1.2 Anlægsbeskrivelse Roskilde genbrugsplads er meget lille i forhold til antal besøgende og dermed mængder, der håndteres, hvorfor det i 2007 blev besluttet at etablere en ny og tidssvarende plads. håndtering af utilfredse kunder alle genbrugspladsmedarbejdere har kursus i konflikthåndtering Der har ikke været arbejdsulykker på Roskilde Genbrugsplads i Denne plads åbnede den 5. maj 2009, og er den nyeste af de genbrugspladser, som KARA/ NOVEREN driver. Pladsen er gennemført efter samme koncept som genbrugspladserne i Jyllinge og Viby, det vil sige med nedsænkede containere. Pladsen er ultimo 2008 blevet screenet af Arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra genbrugspladsen kan opsummeres således: Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt intern transport og håndtering af affald og containere Med etableringen af den nye plads, blev den gamle plads lukket for private kunder, mens erhvervskunder resten af 2009 benyttede den gamle plads med vægt. Erhverv har fra 1. januar 2010 adgang til genbrugspladserne på lige fod med private, hvorfor erhverv pr. denne dato har adgang til den nye plads, og den gamle plads derfor er lukket helt ned. /GENBRUGSPLADSER

13 1.2.1 Modtagne mængder Affald modtaget på Roskilde Genbrugsplads (i ton) Type Modtager Jern og metal Stena Jern Pap og papir* Genbrugsterminal Pap Genbrugsterminal Aviser Genbrugsterminal Glas Krogs flaskegenbrug Haveaffald Solum Gruppen Beton Kallerup Grusgrav Forbrændingsegnet affald Forbrændingsanlæg Deponering Hedeland og Audebo Deponi Akkumulatorer Stena Jern Dæk Thomas T. Jørgensen Gips Gips Recycling PVC Wuppi Imprægneret træ Eksporteres til Tyskland Eternit Kallerup Grusgrav Jord Kallerup Grusgrav Tegl / brokker Kallerup Grusgrav Vinduesglas Ragn Sell Plast (til genanvendelse) Genbrugsterminal Elskrot Stena Miljø Farligt affald Stena Miljø I alt angivet i ton Deponering i % Genanvendelse i % Forbrænding/ nyttiggørelse i % Specialbehandling i % Besøgsantal * Fraktionen Pap og papir er fra 2007 opdelt i pap og aviser. /GENBRUGSPLADSER

14 1.2.2 Energiforbrug Energi- og vandforbrug samt mængden af spildevand er for den gamle plads indbefattet i mængderne for Forbrændingsanlægget, idet disse afregnes samlet. For den nye plads er der i 2009 siden åbningen den 2. maj brugt kwh el Affaldsproduktion På genbrugspladsen genereres affald fra kontor/ frokoststue. Affaldet bortskaffes som småt brændbart affald (til forbrænding). Mængden opgøres ikke, men skønnes at være mindre end 1 ton/år. Der er også i mindre omfang emballageaffald (især pap), som bortskaffes via genbrugspladsens containere. Samlet på de to pladser er der i 2009 brugt liter diesel til maskiner mod liter i De liter diesel svarer til en CO 2 -udledning på ca. 32 tons CO Øvrige forbrug Den nye plads har siden åbningen den 5. maj haft et vandforbrug på 92 m Emissioner til luft, vand og jord Der har generelt ikke forekommet udslip af støv eller lugt i 2009 fra hverken den gamle eller den nye Roskilde Genbrugsplads eller forekommet unormale driftssituationer Spildevandsforhold Spildevandsmængden antages at være lig med vandforbruget, idet vandforbruget går til sanitære formål, hvorfor der således er udledt 92 m 3 til offentlig kloak fra den nye plads. Farligt affald fra genbrugspladsens egen drift er ikke registreret i Farligt affald består overvejende af motor- og hydraulikolie samt køle- og bremsevæsker fra de benyttede maskiner på pladserne. Farligt affald fra maskiner, der serviceres/repareres på værksteder, bort skaffes af de pågældende værk steder. Affald fra maskiner, der serviceres/repareres på pladserne af servicemontør/reparatør, medtages normalt af reparatøren. I enkelte tilfælde er affaldet afleveret på genbrugspladsens modtagefacilitet for farligt affald (dog uden regi strering/kvittering). 1.3 Resumé af egenkontrol Der er ikke vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelsen for den gamle plads, men som på de øvrige genbrugspladser, som KARA/ NOVEREN driver, foretages årlig gennemgang, hvor blandt andet belægningen på pladsen er gennemgået. /GENBRUGSPLADSER

15 For den nye plads er der følgende vilkår om egenkontrol: Vilkår 41: Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn. o Der er i forbindelse med overleveringen af pladsen foretaget en gennemgang. o Ligeledes er der foretaget ½ års gennemgang. Vilkår 42: Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12. Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/ specialcontainer til farligt affald m.m. Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 9. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. o Der føres løbende journal Vilkår 43: Driftsjournalen kan indgå i virksomhedens grønne regnskab. o Selve journalen indgår ikke i det grønne regnskab, men årssummen. Vilkår 44: Roskilde Kommune kan, højst en gang om året, kræve dokumentation for at vilkår 28 om støj er overholdt, når virksomheden er i fuld drift. Dokumentation kan tillige kræves såfremt det konkluderes, at vilkår 28 er overskredet. o Er ikke krævet i 2009 /GENBRUGSPLADSER

16 /Køge Genbrugsplads 2.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2009 Tilsynsmyndighed Køge Kommune Virksomhedens navn og beliggenhed Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Listepunkt K211 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Hovedaktivitet Genbrugsplads, anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald, herunder omlastestation Biaktivitet Modtageplads for olie- og kemikalieaffald Anlæg Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B 4600 Køge Tlf Fax Matr. Nr. Matr.nr. 11-a Køge markjorder Åbningstider Mandag til søndag kl Antal medarbejdere 6 Miljøgodkendelser Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse Køge Genbrugsplads v/, Tangmosevej 104B, 4600 Køge, Køge Kommune Natur og Miljø, December Tilslutningstilladelsen er en del af den samlede byggetilladelse. Klager Der har i 2009 været en klage fra Køge kommune omkring støv, hvilket skyldes at der blev kørt jord til lossepladsen denne kørsel gik gennem genbrugspladsen der blev med det samme iværksat en vandingsordning. Hovedbranche Branchekode Indsamling af affald P-enhed DIV-nr. DIV Vilkårsovertrædelser Der har ikke været vilkårsoverskridelser på genbrugspladsen i Uheld m.m. Der har i 2009 ikke været uheld med udslip til det eksterne miljø til følge. /GENBRUGSPLADSER

17 Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) Arbejdsmiljømæssige risici på genbrugspladsen vurderes at være kontakt med kemikalier i forbindelse med håndtering af farligt affald alle genbrugspladsmedarbejdere har grunduddannelse og bliver løbende opdateret støv fra håndtering af affald, f.eks. asbest der er etableret særlig container med vandforstøvning samt skriftlig instruks til både personale og kunder håndtering af utilfredse kunder alle genbrugsplads-medarbejdere har kursus i konflikthåndtering Luftforurening i form af støv fra håndtering af affald, evt. lugt fra opbevaring af haveaffald samt afkast fra udsugningsanlæg i bygning til farligt affald Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand som følge af udslip af olie- og kemikalieaffald samt spild og utætheder ved tankanlæg, maskiner o. lign. 2.2 Anlægsbeskrivelse Det forventes, at Køge Genbrugsplads bliver ombygget i 2010, således at der bliver niveauforskel mellem containerne og kunderne (nedsænkede containere). Byggeansøgning fremsendes primo Der har ikke været arbejdsulykker på Køge Genbrugsplads i Pladsen er ultimo 2008 blevet screenet af Arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra genbrugspladsen kan opsummeres således: Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt intern transport og håndtering af affald og containere /GENBRUGSPLADSER

18 2.2.1 Modtagne mængder Affald modtaget på Køge Genbrugsplads (i ton) Type Modtager Jern Stena Jern Pap og papir* Genbrugsterminal Pap Genbrugsterminal Aviser Genbrugsterminal Glas Krogs flaskegenbrug Haveaffald Solum Gruppen Beton Kallerup Grusgrav Forbrændingsegnet affald Forbrændingsanlæg Deponering Køge og Audebo Deponi Akkumulatorer Stena Jern Dæk Thomas T. Jørgensen Gips Gips Recycling PVC Wuppi Imprægneret træ Eksporteres til Tyskland Eternit Kallerup Grusgrav Jord Kallerup Grusgrav Tegl / brokker Kallerup Grusgrav Vinduesglas Ragn Sell Plast Genbrugsterminal Elskrot Stena Miljø Farligt affald Stena Miljø I alt angivet i ton Deponering i % Genanvendelse i % Forbrænding/ nyttiggørelse i % Specialbehandling i % Besøgsantal * Fraktionen Pap og papir er fra 2007 opdelt i pap og aviser. /GENBRUGSPLADSER

19 2.2.2 Energiforbrug Køge Genbrugsplads har i 2009 haft et elforbrug på kwh mod hhv kwh i 2008, kwh i 2007 og kwh i Årsagen til nedgangen i strømforbruget er, at der indenfor det sidste år er sat fokus på, hvad det koster hver gang en komprimatorcontainer køre, således bliver de kun sat til at køre, når indkastet er helt fuldt. På Køge Genbrugsplads er der i 2009 brugt liter diesel til maskiner mod liter i 2008 og liter i Forbruget i 2009 svarer til forbruget i Stigningen fra 2007 til 2008 er ikke en reel stigning, men skyldes, at maskiner fra Køge Deponi har tanket på genbrugspladsen. De liter diesel svarer til en CO 2 -udledning på ca. 11 ton Øvrige forbrug Køge Genbrugsplads har i 2009 haft et vandforbrug på 23 m 3 mod hhv. 107 m 3, 44 m 3 i 2007 og 54 m 3 i Vandforbruget er til sanitære formål. Den store stigning i 2008 var ikke en reel stigning, men skyldes et sprængt vandrør i det tidligere kemihus, hvor der er løbet ca. 40 m 3 ud i omgivelserne, før lækagen blev opdaget og vandforsyningen afskåret Spildevandsforhold Spildevandsmængden antages at være lig med vandforbruget, idet vandforbruget går til sanitære formål, der er således ledt 23 m 3 til offentlig kloak i Affaldsproduktion På genbrugspladsen genereres affald fra kontor/ frokoststue. Affaldet bortskaffes som småt brændbart affald (til forbrænding). Mængden opgøres ikke, men skønnes at være mindre end 1 ton/år. Der er også i mindre omfang emballageaffald (især pap), som bortskaffes via genbrugspladsens containere. Farligt affald fra genbrugspladsens egen drift er ikke registreret i Farligt affald består overvejende af motor- og hydraulikolie samt køle- og bremsevæsker fra de benyttede maskiner på pladserne. Farligt affald fra maskiner, der serviceres/repareres på værksteder, bortskaffes af de pågældende værksteder. Affald fra maskiner, der serviceres/repareres på pladserne af servicemontør/reparatør, medtages normalt af reparatøren. I enkelte tilfælde er affaldet afleveret på genbrugspladsens modtagefacilitet for farligt affald (dog uden registrering/ kvittering) Emissioner til luft, vand og jord Der har generelt ikke forekommet udslip af støv eller lugt i 2009 fra Køge Genbrugsplads eller forekommet unormale driftssituationer. /GENBRUGSPLADSER

20 2.3 Resumé af egenkontrol Der er i miljøgodkendelsen stillet følgende vilkår om egenkontrol: Vilkår 48: Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn. - Befæstede og impermeable arealer er gennemgået og nødtørftigt udbedret, da pladsen ombygges indenfor en kortere tidshorisont. Vilkår 50: Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: - Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12. Føres løbende - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/ special container til farligt affald m.m. Inspektioner er udført, men der er i 2009 ikke ført journal dette udbedres i Dato og resultat for kontrol og eventuel tømning af olieudskiller, jf. vilkår 43. Er tilmeld kommunal tømningsordning Vilkår 49: Hvis Køge Kommune skønner det nødvendigt skal virksomheden, (dog højst en gang årligt), for egen regning dokumentere at de i vilkår 44 angivne støjgrænser er overholdt, når virksomheden er i fuld normal drift. Dokumentation kan tillige kræves såfremt det konkluderes, at vilkår 44 er overskredet. - Er ikke krævet i 2009 /GENBRUGSPLADSER

21 /3. Torkilstrup Genbrugsplads 3.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2009 Tilsynsmyndighed Lejre Kommune Virksomhedens navn og beliggenhed Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Listepunkt K211 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Hovedaktivitet Genbrugsplads, anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald, herunder omlastestation Biaktivitet Modtageplads for olie- og kemikalieaffald Anlæg Torkilstrup Genbrugsplads Landevejen Kirke Såby Tlf. nr Fax nr Matr. Nr. Umatrikuleret areal, litra 7000c Trudsholm Hovedgård, Kirke Sonnerup Miljøgodkendelser Godkendelse fra Roskilde Amt, 25. juni 2001 Tillæg 1 til miljøgodkendelse af 2. november 2001 vedr. supplerende vilkår til nedsivning. Miljøstyrelsen stadfæstede d. 21. november 2001 godkendelse fra Roskilde Amt af juni Tillæg til miljøgodkendelse Torkilstrup, ændring af vilkår 13, december 2006 Tillæg til miljøgodkendelse Torkilstrup, modtagelse af jord, maj 2009 Åbningstider Mandag til søndag kl Tilladelse til etablering af samletank for sanitært spildevand af 18. maj Antal medarbejdere 4 Hovedbranche Branchekode Indsamling af affald P-enhed DIV-nr. DIV Klager Der er i 2009 ikke modtaget klager over genbrugspladsen. Vilkårsovertrædelser Ved tilsynet d. 9. december 2008 blev det bemærket, at der mangler overdækning ved aflevering af farligt affald. Overdækning er etableret i 2009 og sagen er afsluttet med Lejre Kommune i juli /GENBRUGSPLADSER

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere