VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering"

Transkript

1 Nr. 3 - november for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2010: Temamøder: Hvordan kan man får beboerne til at følge sig trygge i afdelingerne 22. marts 2011 kl Årsgennemgang og vedligeholdelsesplaner 12. april 2011 kl Helhedsplaner 6. september 2011 kl Handlingsprogram for september 2011 kl Formandsmøder: 22. februar 2011, kl august 2011, kl Edb-kurser Februar/marts 2011 Arrangementer i øvrigt: Konference for afdelingsbestyrelser 7./8. oktober 2011 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 24. november 2011, kl VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering I VIBO afdeling 129, Ålekistehuset på Ålekistevej gennemføres en byggeskaderenoveringssag. Afdelingen var oprindelig opført med betonelementer med indstøbte murstensskaller. Disse mursten faldt ned. En undersøgelse viste, at betondæklaget var for lille, så alt det bærende jern bag ved rustede. Der var kun en løsning. Alle betonelementerne med murstensskallerne skulle ned. Det samlede vedtagne projekt er følgende: Eksisterende facadeelementer fjernes, der isoleres, der opmures nye facader, alle vinduer og døre udskiftes og der laves altaner til alle boliger. Byggeskadesagen afsluttes i starten af Før renoveringen Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf: Fax: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VI- BO s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser. Oplag: 350 Næsten færdig Undervejs 1

2 VIBO København Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder den 24. juni, 12. august, 9. september og 28. oktober På bestyrelsesmødet den 24. juni 2010 blev der, udover planlægning af temamøde/formandsmøde og konference den oktober 2010, sat fokus på målsætning og handlingsplan, hvor det aftaltes, at man på mødet i august skulle behandle og samordne tilbagemeldingen fra den nedsatte arbejdsgruppe bestående af John Christensen afdeling 118, Lise Jørgensen afdeling 802 og Bo Sand afdeling 819. For så vidt angik det forventede overskud for året, var der enighed om, at foreslå dette anvendt indenfor områderne markedsføring, skadesforebyggelse og boligsocialt arbejde. På bestyrelsesmødet den 12. august 2010 var der forud for mødet en gennemgang af de forslag, som arbejdsgruppen for ny målsætning for VIBO, havde udarbejdet. På selve bestyrelsesmødet blev forslagene bearbejdet, og der var enighed om, at det nye sammenfattede målsætningsprogram skulle medtages på førstkommende temamøde den 17. august 2010 som et ekstra punkt, idet temamødet egentlig alene skulle have omhandlet nye vedtægter. I forbindelse med de nye udlejningsregler drøftede bestyrelsen status med udgangspunkt i, at der var udsendt en skrivelse til samtlige medlemmer med anmodning om en tilbagemelding, om man fortsat ønskede at være på VIBO s venteliste. På udsendelsestidspunktet havde VIBO ca medlemmer, hvoraf var aktivt boligsøgende. Da tilmeldingsfristen var udløbet den 31. maj 2010, havde VIBO modtaget ca positive tilbagemeldinger. Som et særskilt punkt blev statens nye regler for almene boliger gennemgået, med fokus på, hvilke bestemmelser der var indkoopereret i VIBO, samt hvilke (få) bestemmelser der endnu ikke var indkoopereret, herunder: Nye vedtægter som forelægges repræsentantskabsmødet i november Godtgørelse for individuel råderet er kr. (2011 priser). Man kan ansøge kommunen om forhøjelse af dette beløb til kr. (2011 priser). Bestyrelsen har besluttet, at VIBO skulle søge om maksimal godtgørelse. Der blev sendt ansøgning til Københavns Kommune den 25. august VIBO afventer svar på ansøgningen. Offentliggørelse af referater, hvor bestyrelsen besluttede, at dette skulle ske på VIBO s hjemmeside. Dette er efterfølgende blevet igangsat. Fredensborg kommune havde anmodet om, at nuværende aftale om fleksibel udlejning blev forlænget til 2012, hvilket blev godkendt af bestyrelsen. I forbindelse med at Københavns Kommune har ændret samarbejdsaftalen mellem kommunen, BL 1. kreds og boligorganisationerne, og i forbindelse hermed etableret et nyt samarbejdsforum, besluttede bestyrelsen, at udpege Kaare Vestermann som VIBO s repræsentant i det nye samarbejdsforum. På bestyrelsesmødet den 9. september 2010 var der fokus på en række nye tiltag af administrativ og uddannelsesmæssig karakter, blandt andet: Plan for uddannelse af afdelingsbestyrelser i blandt andet vedligeholdelsesplaner Udarbejdelse af procedure blandt andet for behandling af systematisk hærværk i afdelingerne Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi blev placeret i Informationsudvalget Udarbejdelse af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse blev placeret i Virksomhedsnævnet Revision af forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt Revision af forretningsorden for direktøren blev godkendt. Fortsættes næste side... 2

3 fortsat fra forrige side På bestyrelsesmødet den 28. oktober 2010 besluttede bestyrelsen at tiltræde ændringen af bestyrelsens vederlag for lejemålsenheder i drift, jf. BL info nr En drøftelse af, hvorvidt der skulle indføres opkrævning af omkostninger ved manglende PBS-tilmelding blev ikke vedtaget. Afdelingsbestyrelseskonferencen den oktober 2010 blev evalueret, med en hensigtserklæring om, at der skal ske en justering af underholdningen næste år. Oplæg til aftale om fleksibel udlejning blev gennemgået, og det blev besluttet, at man i VIBO skal søge størst mulig fleksibel udlejning i både kategorien 40+ med 7/9 fleksibel udlejning og 4/9 i kategorien 40-. Aftalen forelægges på repræsentantskabsmødet i november måned Et forslag fra udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde om, at problemfamilier tilbydes at flytte fra det nærområde hvor f.eks. unge familiemedlemmer har været involveret i kriminalitet, blev ikke vedtaget, idet bestyrelsen fandt, at man ikke skulle flytte problemfamilier fra en afdeling til en anden. VIBO flag Nu er det igen muligt for afdelinger med flagstang, at få et VIBO flag. Flaget findes i to størrelser: Et til flagstænger med en højde på 8 9 meter, og Et til flagstænger med en højde på meter. Kontakt Ulla Nevers på mail eller telefonisk på , hvis der i afdelingen er interesse for, at erhverve et VIBO flag. 3

4 Energiopfølgning Som det blev oplyst på formandsmøde den 24. august 2010, vil vi fra og med november 2010 og fremover sende en forenklet månedsrapport over afdelingens forbrug/budget for vand, varme og el til afdelingsbestyrelsen (v/formanden). Den nye månedsrapport fylder kun en side og er betydelig mere overskuelig end den udvidede rapport, der fylder 6 sider, men såfremt der er afdelingsbestyrelser der fortsat ønsker den udvidede månedsrapport, kan Vibeke Klysner kontaktes telefonisk på eller på mail: BL INFORMERER Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse: A. Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen 87 stk. 5, vil højst kunne udgøre kr. B. Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen 87 stk. 5, kan højst beløbe sig til kr. De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december C. Forhøjelse af beboerindskud pr. m 2. Hvis indskuddet skønnes ikke at kunne dække rimelige udgifter til fraflytning kan indskuddet i hele 2011 forhøjes med 216 kr. uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. 48 stk. 2 i lov om leje af almene boliger D. Påkravsgebyret, efter lov om leje af almene boliger 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i 2011 forhøjet med 4 kr. til 259 kr. E. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger, forhøjes med 2 kr. til 133 kr. i

5 Jurahjørnet Forbudte hunderacer 1. juli 2010 trådte en ændring af hundeloven i kraft der medfører forbud mod 13 hunderacer. Følgende hunderacer betegnes som kamphunde/muskel-hunde/hyrdehunde, og er forbudt at have som husdyr i VIBO: Amerikansk staffordshire terrier Pittbull terrier Fila brasileiro Tosa Inu Boerloel Dogo argentino Amerikansk bulldog Kangal Sydrussisk ovtcharka Centralasiatisk ovtcharka Tornjak Kaukasisk ovtcharka Sarplaninac Det kan være yderst relevant at tjekke afdelingens husorden, således at den ikke er i modstrid med de nye regler i hundeloven. Vi vil foreslå følgende tekst i husordenen i de afdelinger der tillader hundehold: Det er forbudt at holde kamphunde/muskelhunde og visse hyrdehunde. Forbuddet gælder både racerene kamphunde/muskelhunde/hyrdehunde og blandede racer. Ved blandede racer forstås både blandinger mellem de forskellige kamphunde/muskelhunde/hyrdehunde, og blandinger mellem de forbudte racer og øvrige hunderacer. Dette kunne jo samtidig være en god lejlighed til at tjekke om afdelingens husorden også er opdateret på andre punkter. Vejledning om lovændringen kan ses på Justitsministeriets hjemmeside, På VIBO s hjemmeside beskrives kort de nye regler. 5

6 Den sociale klumme En ny måde at tænke rene fællesområder I mange boligområder er det en udfordring at få folk til at smide affald i de i området opsatte skraldespande. I Charlottekvarteret i Hedehusene, har de grebet fat om problemet på en helt ny måde. Det boligsociale projekt har i samarbejde med en 8. klasse på kvarterets skole, en lokal smed og ejendomsfunktionærerne designet, produceret og opstillet 12 nye skraldespande i området. Det er de 18 børn selv, der har stået for alt lige fra de første tegninger og modeller til svejsning og maling. Undervejs blev yderligere 20 børn og unge fra kvarteret involveret i at male og stille spandene op. Naturligvis med hjælp fra smeden, ejendomsfunktionærerne og medarbejderne i projektet. Skraldespandene er blevet til på den lokale produktionsskole, som smeden havde kontakt til. Resultatet er blevet rigtig godt. Ikke mindst fordi både dem, der skal bruge spandene og dem, der skal tømme dem, har været med i udviklingen. Således er det ejendomsfunktionærerne, der har udtænkt tømningssystem og ophæng, så spandene ikke bare ser flotte ud, men også er nemme at arbejde med. Børnene har haft det herligt i de 2 ½ måned det tog at lave skraldespandene. Områdets ejendomsfunktionærer kan også allerede berette om mindre skraldemængder i kvarteret simpelthen fordi det er blevet sjovere at bruge skraldespanden. Du kan se mere om hvordan skraldespandene blev til på projektets hjemmeside på Støttemidler til lokale initiativer i København Alle bydele i København har et lokaludvalg. Lokaludvalgene har alle sammen en pulje penge til at støtte lokale aktiviteter. Som én af hovedbetingelserne er dog, at aktiviteten skal være åben for hele bydelen eller udvalgte grupper i bydelen. De kan altså ikke støtte afdelingens sommerfest eller andet, der kun henvender sig til en enkelt afdelings beboere. Men hvis I har en knaldgod idé til en fælles aktivitet i lokalområdet, så er lokaludvalget et godt sted at hente penge og støtte. Kontaktoplysningerne på lokaludvalgene i de bydele, hvor VIBO har afdelinger, kan du se herunder: Lokaludvalg Telefon Mail Hjemmeside Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Nørrebro Lokaludvalg Valby Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg Fortsættes side.. 6

7 Fortsat fra side. Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen er et resultat af den boligsociale aftale indgået mellem BL s 1. Kreds og Københavns Kommune. Ordningens formål er, at give de almene afdelinger nem adgang til deres lokale socialforvaltning, hvis de oplever sociale problemer i en bolig. Ejendomsmesteren i hver afdeling er automatisk udpeget som kontaktperson, men også afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan fungere som kontaktpersoner hvis de ønsker det. På alle kommunens lokale socialcentre er der ansat én eller flere boligrådgivere. De fungerer som kommunens kontaktperson, og er dermed indgangen til hele socialforvaltningen. Ordningen fungerer helt banalt ved at afdelingens kontaktperson kontakter boligrådgiveren hvis han bliver opmærksom på en familie eller beboer med sociale problemer. Det kan være gennem egne oplevelser, men også igennem henvendelser fra afdelingens beboere eller bestyrelse. Boligrådgiverne er ansat for at forebygge eller afhjælpe boligsociale problemer og rykker ud når de får en henvendelse fra en afdeling. Herfra bringer de sagen videre i systemet, hvis det er nødvendigt. Du kan finde flere oplysninger om ordningen på Københavns Kommunes hjemmeside. Her kan du også finde listen over hvem der er kontaktperson på de lokale socialcentre. Gå ind på klik på Det sociale område > boligsocial indsats > kontaktpersonordningen. Tiltrædelser: Fratrædelser: Fødselsdage: Jubilæer: Ejendomsmesterassistent Elvir Vejo Driftsområde Øst pr Kontorassistent/vikar Karen Sørensen Sankt Peders Stræde/ regnskab pr Kontorassistent/vikar Lene Abrahamsen Sankt Peders Stræde/ regnskab pr Ejendomsassistent Youssef Kharchaf Driftsområde Syd pr Ejendomsassistent Jakob W. Børgesen Driftsområde Øst pr Områdeleder Søren R. Andersen Sankt Peders Stræde/ driftsafdeling Øst pr Serviceteknikker Ian Fl. Jørgensen Driftsområde Midt pr Kontorassistent Charlotte Nyborg Sankt Peders Stræde/ udlejning 50 år den Boligsocial medarbejder Majid Kanan Sundholmsvejkvarteret 50 år den Kontorassistent Birthe Larsson Sankt Peders Stræde/ udlejning 60 år den Ejendomsassistent Lone Falkenberg Driftsområde Syd 10 år den

8 Arrangementer Den 17. august 2010 afholdtes temamøde om målsætningsprogram og vedtægter. 26 deltog i mødet, hvor Kaare Vestermann indledte med en gennemgang af status for bestyrelsens oplæg til målsætningsprogram for , som viste resultatet af bestyrelsens arbejde, hvor den nedsatte arbejdsgruppes forslag og kommentarer var indarbejdet. Dernæst orienterede Tina Kastberg om konsekvensrettelser af VIBO s vedtægter på baggrund af lovændringer indført pr. 1. januar Af Tina Kastbergs indlæg fremgik det, at de væsentligste konsekvensrettelser er følgende: Navneændring. Det foreslås, at Den almennyttige andelsboligforening VIBO fremover kommer til at hedde Boligforeningen VIBO. Medlemsindskud. Som almennyttig andelsboligforening har VIBO opkrævet medlemsindskud, og bestyrelsen foreslår i forbindelse med ændring af vedtægterne, at dette bortfalder. Valgbarhed og stemmeret. Adgang og valgbarhed til afdelingsmøderne har fremover alle myndige husstandsmedlemmer, idet det dog bemærkes, at hver husstand fortsat kun har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Dagsordner og referater. Fremover skal dagsordner og referater fra henholdsvis repræsentantskabsmødet, bestyrelsesmøder og afdelingsbestyrelsesmøder gøres tilgængelige for boligorganisationens lejere. Disse væsentlige ændringer, samt øvrige konsekvensrettelser i henhold til loven, indarbejdes i et forslag til reviderede vedtægter for VIBO, med henblik på vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i november måned Den 24. august 2010 afholdtes formandsmøde med 17 deltagere, med overskrifterne Driften, årsgennemgangen, gennemførelse og indhold samt erfaringsudveksling. Der fandt en god dialog og drøftelse sted, og der er fra mødet udsendt særskilt referat til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Den 7. og 14. september 2010 afholdtes kursus i regnskab og budget. Kurserne blev gennemført med 9 deltagere. Den 8. og 9. oktober 2010 afholdtes den årlige afdelingsbestyrelseskonference på Comwell Borupgaard i Snekkersten, hvor 77 deltagere fredag aften hørte et indlæg under overskriften Beboerdemokrati, udvikling eller afvikling af Mette Frobenius, foredragsholder og beboerdemokrat, der på humoristisk vis kunne fortælle om de udfordringer beboerdemokratiet i dag har i Danmark. Lørdag morgen gennemgik Jackie Lauridsen og Kaare Vestermann status for VIBO s målsætningsprogram for perioden , hvorefter Claus Buhr og Hans Jørgen Bonnichsen på levende vis gav henholdsvis en status for bandekriminalitet samt Københavns Kommunes indsats, dels bygget på udarbejdelsen af et tryghedsindeks, havde medført indsatser så som: Flere gademedarbejdere Mere lys i belastede opholdsarealer, samt rydning af f.eks. beplantning Konfrontation og konsekvens over for bandemedlemmer Hurtig fjernelse af graffiti Oversættelse af regelsæt Mentorordninger Isolering af nuværende bandemedlemmer samt begrænsning af tilgang til grupperne For så vidt angår den sociale del, fremgår det af tilbagemeldingerne, at specielt underholdningen trænger til en ansigtsløftning, men herudover er der kommet rigtig mange gode forslag samt ris og ros, som vil blive bearbejdet i uddannelsesudvalget. Fortsættes side.. 8

9 ...fortsat fra forrige side Vurderingen af det faglige niveau var yderst positiv med følgende resultat: Indlæggene levede op til mine forventninger Indlæggenes faglige niveau Den 20. oktober 2010 afholdtes temamøde med overskriften Ny lovgivning samt udlejningsaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds. 31 deltog i mødet, hvor Tina Kastberg og Anne-Merethe Bryder gennemgik den nye lovgivning for almene boliger, der trådte i kraft den 1. januar Tina Kastbergs og Anne-Merethe Bryders power-point præsentation er lagt ind på VIBO s hjemmeside under afholdte møder. For så vidt angår udlejningsaftalen mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds orienterede Kaare Vestermann om, at aftalen erstatter den hidtidige aftale om fleksibel udlejning fra Den nye aftale bygger, som den gamle, på en opdeling af afdelingerne i 40+ og 40- afdelinger, hvor 40+ afdelingerne angiver afdelinger hvor over 40% af beboerne er uden arbejdsmarkedstilknytning, og hvor 40- områder er områder hvor under 40% af beboerne er uden arbejdsmarkedstilknytning. Evaluering af 2006 aftalen viser, at fleksibel udlejning faktisk virker og en lang række af VIBO s hidtidige 40+ afdelinger er siden 2006 aftalen blev tiltrådt, flyttet over i gruppen af 40- områder. Den nye aftale forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde i november, med en anbefaling fra VI- BO s bestyrelse om, at denne tiltrædes. Som et led i Regeringens ghettostrategi, er der identificeret 29 ghettoområder, på grundlag af de følgende parametre: Indvandrere og efterkommere (50%) Uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked (40%) Dømte pr indbyggere (270) I VIBO har vi to områder der falder ind under kategorien Ghetto. Det drejer sig om afdeling 106 i Aldersrogade kvarteret på Nørrebro, og afdeling 121 og 135 i Charlotteager i Høje-Taastrup. Regeringen har oplyst, at man vil sætte ind på fem centrale indsatsområder med i alt 32 initiativer. De fem indsatsområder er: 1. Mere attraktive boligområder, der bryder isolationen 2. Bedre balance i beboersammensætningen 3. Styrket indsats for børn og unge 4. Væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser 5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og kriminalitet De fleste af initiativerne indgår i forhandlingerne om finansloven fra 2011, og retter sig ud over de 29 ghettoområder også mod andre udsatte boligområder, der har behov for indsats. 9

10 Ulla Jydholm Nevers Tlf.: Erland Germer Tlf.: Izabella K. Andersen Tlf.: Direktion Kaare Vestermann Tlf.: Sekretariat Pia Mortensen Tlf.: Tina Kastberg Tlf.: Lars Jensen Tlf.: Regnskabsafdeling - Controller - Boligsociale opgaver Nybyggeri - Driftsteknik - Udlejning - Driftsafdelinger Regnskabsafdeling Brigitte Tolderlund Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 350, 395, 397, 210, 211, 212, 213, 306 og 819 Tlf.: Dinah Stuhde Afd.: 104, 110, 116, 119, 120, 129, 140, 153, 159, 173, 199, 401, 403, 405, 406, 812, 981 og 985 Tlf.: Sandie Rousing Lønningsbogholderi Afd.: 121, 135, 141 og 830 Tlf.: Linda Andersen Kreditoransvarlig Afd.: 109, 111, 112, 114, 115, 118, 122, 137, 175, 179, 802 og 810 Tlf.: Yvonne Ersgaard Afd.: 101, 102, 103, 105, 214 og 820 Tlf.: Britt L. Petersen (barselsorlov) Afd.: 134 og 142 Tlf.: Pernille Steffensen Afd.: 106, 107, 108, 117, 123, 127, 133, 147, 155, 177 og 187 Tlf.: Gitte Dam Tlf.: Controller Anne-Merethe Bryder Tlf.: Boligsociale projektledere Charlotte S. Bjørnsgaard Afd.: 104, 113, 810, 121, 135, 101, 102 og 103 Tlf.: Tanja T. Bæklund Afd.: 105, 106, 108, 127, 142, 147, 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: Driftsteknik (Renovering, Internet, telefoni/tv) John Christensen Tlf.: Søren Lundsfryd Tlf.: H.C. Stolten Tlf.: Vibeke Klysner Tlf.: Udlejning Lisa Andersen Afd.: 101, 102, 103, 401, 403, 405, 406 og Charlotte Nyborg Afd.: 106, 107, 108, 115, 118, 123, 127, 142, 147, 173, 175, 179, 802, 820 og Birthe Larsson Afd.: 121, 135, 141, 830, 210, 211, 212, 213, 214, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 306, 350, 395 og Linda Stark Afd.: 110, 111, 112, 113, 114, 116, 122, 133, 134, 137, 140, 153, 810 og Sara Kjølby Afd.: 104, 105, 109, 117, 119, 120, 129, 155, 177, 187, 199 og Marianne Hansen Omstillingen Driftsafdeling Nord, Nivå og Vest Søren Kjerulff (Nord/Nivå/Vest) Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: Britta Nielsen (Nord) Tlf.: Stina H. Guidje (Nivå) Tlf.: Helle G. Olsen (Vest) Tlf.: Driftsafdeling Midt, Syd og Øst Henrik Nielsen (Midt/Syd/Øst) Tlf.: Svend Olsen (Midt) Tlf.: Kåre Andresen (Syd) Tlf.: (Øst) Tlf.: Sussi Høiagaard (Midt/Syd) Tlf.: Berit Mikkelsen (Syd) Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.:

Byggerenovering i VIBO afdeling 101

Byggerenovering i VIBO afdeling 101 Nr. 1 - april 2011 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: Temamøder: Helhedsplaner 6. september 2011 kl. 17.00-20.00 Handlingsprogram for 2011-2015 20. september 2011 kl. 17.00-20.00

Læs mere

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN Nr. 4 - december 2011 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt skybrud - er vi sikret godt nok? 27. marts 2012 kl. 17.00-20.00 Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en Nr. 3 - oktober 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. er variabel, men højest kan komme op på 6%.

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. er variabel, men højest kan komme op på 6%. Nr. 3 - november 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007/2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

VIBO skal vælge ny formand

VIBO skal vælge ny formand Nr. 2 - juli 2009 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2009: Temamøder: Fysisk renovering af afdelinger 1. september 2009, kl. 17.00-20.00 Arrangementer i øvrigt: Konference for

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juli 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007: Temamøder: Afdelingsbestyrelsens kompetence og husorden Tirsdag den 18. september 2007 Kl. 17.00-20.00 Formandsmøde Tirsdag

Læs mere

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby Nr. 1 - marts 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - marts 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: Opfølgning på Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Ekskursion til Malmø 25. maj 2013, kl. 8.45-16.30 Beboerdemokrati og naboskab/ sociale

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juli 2014 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2014: God sommer fra foreningsbestyrelsen Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 4 - december 2013 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Beboerdemokratiet samt brug af sociale medier 25. februar 2014 Solceller samt andre energibesparende tiltag 25. marts 2014 Den digitale

Læs mere

Offentligt referat. Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen, Tina Kastberg

Offentligt referat. Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen, Tina Kastberg REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2013-10, torsdag, den 31. oktober 2013 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed Siam,

Læs mere

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-12, torsdag, den 10. december 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Mødeleder:

Læs mere

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-11, torsdag, den 28. januar 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud:

Læs mere

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-8, torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 3 - oktober 2011 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: ALMENE BOLIGDAGE Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO Gribskov 22. november 2011, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-4, torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nr. 2 - juni 2012 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Afdelingshjemmesider 25. september 2012 kl. 17.00-20.00 Formandsmøder: 21. august 2012, kl. 17.00 Kurser: Regnskabs- og budgetkurser over to aftener

Læs mere

Nyt fra BL. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra BL. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 4 - december 2009 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2010: Temamøder: Boligsocialt emne 24. marts 2010, kl. 17.00-20.00 Målsætning/handlingsprogram 11. maj 2010, kl. 17.00-20.00

Læs mere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - marts 2005 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Nyt fra afdelingerne Emne ej fastlagt Onsdag den 26. oktober 2005,

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-7, torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

Ny lovgivning. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Ny lovgivning. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - februar 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2010: Temamøder: Boligsocialt emne 24. marts 2010, kl. 17.00-20.00 Målsætning/handlingsprogram 11. maj 2010, kl. 17.00-20.00

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

VIBO var på boligmesse i Forum

VIBO var på boligmesse i Forum Nr. 1 - april 2012 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00 Afdelingshjemmesider 25. september 2012 kl. 17.00-20.00 Formandsmøder: 28. august 2012, kl. 17.00 Kurser:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

KONKURRENCE OM NYBYGGERI

KONKURRENCE OM NYBYGGERI Nr. 2 - marts 2004 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Arbejds-, familie og børneliv v/cand. pæd. psych. John Halse Tirsdag

Læs mere

Læs blandt andet: Glædelig jul fra foreningsbestyrelsen (3) Ny boligaftale (7) Kun to VIBO-afdelinger på liste over særligt udsatte boligområder (8)

Læs blandt andet: Glædelig jul fra foreningsbestyrelsen (3) Ny boligaftale (7) Kun to VIBO-afdelinger på liste over særligt udsatte boligområder (8) December 2014 Læs blandt andet: Glædelig jul fra foreningsbestyrelsen (3) Ny boligaftale (7) Kun to VIBO-afdelinger på liste over særligt udsatte boligområder (8) December 2014 1 Indhold i december Arrangementskalender...2

Læs mere

Mindeord. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Mindeord. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 3 - oktober 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2006: Formandsmøde: Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 17.00 Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 42 fremmødte. 32 fra 1. kreds, 7 fra

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyhedsbrev Nr. nr. 3 - oktober 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 28. november 2013, kl. 19.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juni 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Kursus- & mødekalender: Nyt fra afdelingerne Temamøder: Afdelingshjemmeside Tirsdag den 19. september 2006, kl. 17-20 Kurser: Budget- & regnskabskursus

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juni 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere God sommer fra foreningsbestyrelsen Beboerdemokrati og naboskab/ sociale medier 24. september

Læs mere

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer

NY I AFDELINGSBESTYRELSEN Kurser og informationer NY I AFDELINGSBESTYRELSEN INDHOLD Kurset Ny i afdelingsbestyrelsen... 3 Temamøder.... 3 Formandsmøder.... 3 Konference for afdelingsbestyrelserne.... 4 Repræsentantskabsmødet.... 4 Årsgennemgangen....

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015 1 Deltagere Fra Boligforeningen VIBO: Kaare Vestermann, Direktør Anne Merethe Bryder, Økonomichef Tanja Thomsen Bæklund, Boligsocialchef Tine Pedersen, Udlejningschef Tina Kastberg, Jurist Henrik Nielsen,

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - april 2014 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Byggeskaderenoveringen af

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008

Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008 Nr. 2 - juli 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Formandsmøde 21. oktober 2008, kl. 17.00 Forsøg med salg af almene boliger forlænges: Kurser: Regnskabs og budgetkursus

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Kontaktpersonordningen

Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen En styrkelse af det sociale liv i boligområderne bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Er der sociale problemer i dit boligområde? Som ejendomsfunktionær eller beboer ved

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 2601-7. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager hensyn

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere