VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering"

Transkript

1 Nr. 3 - november for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2010: Temamøder: Hvordan kan man får beboerne til at følge sig trygge i afdelingerne 22. marts 2011 kl Årsgennemgang og vedligeholdelsesplaner 12. april 2011 kl Helhedsplaner 6. september 2011 kl Handlingsprogram for september 2011 kl Formandsmøder: 22. februar 2011, kl august 2011, kl Edb-kurser Februar/marts 2011 Arrangementer i øvrigt: Konference for afdelingsbestyrelser 7./8. oktober 2011 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 24. november 2011, kl VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering I VIBO afdeling 129, Ålekistehuset på Ålekistevej gennemføres en byggeskaderenoveringssag. Afdelingen var oprindelig opført med betonelementer med indstøbte murstensskaller. Disse mursten faldt ned. En undersøgelse viste, at betondæklaget var for lille, så alt det bærende jern bag ved rustede. Der var kun en løsning. Alle betonelementerne med murstensskallerne skulle ned. Det samlede vedtagne projekt er følgende: Eksisterende facadeelementer fjernes, der isoleres, der opmures nye facader, alle vinduer og døre udskiftes og der laves altaner til alle boliger. Byggeskadesagen afsluttes i starten af Før renoveringen Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf: Fax: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VI- BO s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser. Oplag: 350 Næsten færdig Undervejs 1

2 VIBO København Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder den 24. juni, 12. august, 9. september og 28. oktober På bestyrelsesmødet den 24. juni 2010 blev der, udover planlægning af temamøde/formandsmøde og konference den oktober 2010, sat fokus på målsætning og handlingsplan, hvor det aftaltes, at man på mødet i august skulle behandle og samordne tilbagemeldingen fra den nedsatte arbejdsgruppe bestående af John Christensen afdeling 118, Lise Jørgensen afdeling 802 og Bo Sand afdeling 819. For så vidt angik det forventede overskud for året, var der enighed om, at foreslå dette anvendt indenfor områderne markedsføring, skadesforebyggelse og boligsocialt arbejde. På bestyrelsesmødet den 12. august 2010 var der forud for mødet en gennemgang af de forslag, som arbejdsgruppen for ny målsætning for VIBO, havde udarbejdet. På selve bestyrelsesmødet blev forslagene bearbejdet, og der var enighed om, at det nye sammenfattede målsætningsprogram skulle medtages på førstkommende temamøde den 17. august 2010 som et ekstra punkt, idet temamødet egentlig alene skulle have omhandlet nye vedtægter. I forbindelse med de nye udlejningsregler drøftede bestyrelsen status med udgangspunkt i, at der var udsendt en skrivelse til samtlige medlemmer med anmodning om en tilbagemelding, om man fortsat ønskede at være på VIBO s venteliste. På udsendelsestidspunktet havde VIBO ca medlemmer, hvoraf var aktivt boligsøgende. Da tilmeldingsfristen var udløbet den 31. maj 2010, havde VIBO modtaget ca positive tilbagemeldinger. Som et særskilt punkt blev statens nye regler for almene boliger gennemgået, med fokus på, hvilke bestemmelser der var indkoopereret i VIBO, samt hvilke (få) bestemmelser der endnu ikke var indkoopereret, herunder: Nye vedtægter som forelægges repræsentantskabsmødet i november Godtgørelse for individuel råderet er kr. (2011 priser). Man kan ansøge kommunen om forhøjelse af dette beløb til kr. (2011 priser). Bestyrelsen har besluttet, at VIBO skulle søge om maksimal godtgørelse. Der blev sendt ansøgning til Københavns Kommune den 25. august VIBO afventer svar på ansøgningen. Offentliggørelse af referater, hvor bestyrelsen besluttede, at dette skulle ske på VIBO s hjemmeside. Dette er efterfølgende blevet igangsat. Fredensborg kommune havde anmodet om, at nuværende aftale om fleksibel udlejning blev forlænget til 2012, hvilket blev godkendt af bestyrelsen. I forbindelse med at Københavns Kommune har ændret samarbejdsaftalen mellem kommunen, BL 1. kreds og boligorganisationerne, og i forbindelse hermed etableret et nyt samarbejdsforum, besluttede bestyrelsen, at udpege Kaare Vestermann som VIBO s repræsentant i det nye samarbejdsforum. På bestyrelsesmødet den 9. september 2010 var der fokus på en række nye tiltag af administrativ og uddannelsesmæssig karakter, blandt andet: Plan for uddannelse af afdelingsbestyrelser i blandt andet vedligeholdelsesplaner Udarbejdelse af procedure blandt andet for behandling af systematisk hærværk i afdelingerne Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi blev placeret i Informationsudvalget Udarbejdelse af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse blev placeret i Virksomhedsnævnet Revision af forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt Revision af forretningsorden for direktøren blev godkendt. Fortsættes næste side... 2

3 fortsat fra forrige side På bestyrelsesmødet den 28. oktober 2010 besluttede bestyrelsen at tiltræde ændringen af bestyrelsens vederlag for lejemålsenheder i drift, jf. BL info nr En drøftelse af, hvorvidt der skulle indføres opkrævning af omkostninger ved manglende PBS-tilmelding blev ikke vedtaget. Afdelingsbestyrelseskonferencen den oktober 2010 blev evalueret, med en hensigtserklæring om, at der skal ske en justering af underholdningen næste år. Oplæg til aftale om fleksibel udlejning blev gennemgået, og det blev besluttet, at man i VIBO skal søge størst mulig fleksibel udlejning i både kategorien 40+ med 7/9 fleksibel udlejning og 4/9 i kategorien 40-. Aftalen forelægges på repræsentantskabsmødet i november måned Et forslag fra udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde om, at problemfamilier tilbydes at flytte fra det nærområde hvor f.eks. unge familiemedlemmer har været involveret i kriminalitet, blev ikke vedtaget, idet bestyrelsen fandt, at man ikke skulle flytte problemfamilier fra en afdeling til en anden. VIBO flag Nu er det igen muligt for afdelinger med flagstang, at få et VIBO flag. Flaget findes i to størrelser: Et til flagstænger med en højde på 8 9 meter, og Et til flagstænger med en højde på meter. Kontakt Ulla Nevers på mail eller telefonisk på , hvis der i afdelingen er interesse for, at erhverve et VIBO flag. 3

4 Energiopfølgning Som det blev oplyst på formandsmøde den 24. august 2010, vil vi fra og med november 2010 og fremover sende en forenklet månedsrapport over afdelingens forbrug/budget for vand, varme og el til afdelingsbestyrelsen (v/formanden). Den nye månedsrapport fylder kun en side og er betydelig mere overskuelig end den udvidede rapport, der fylder 6 sider, men såfremt der er afdelingsbestyrelser der fortsat ønsker den udvidede månedsrapport, kan Vibeke Klysner kontaktes telefonisk på eller på mail: BL INFORMERER Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse: A. Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen 87 stk. 5, vil højst kunne udgøre kr. B. Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen 87 stk. 5, kan højst beløbe sig til kr. De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december C. Forhøjelse af beboerindskud pr. m 2. Hvis indskuddet skønnes ikke at kunne dække rimelige udgifter til fraflytning kan indskuddet i hele 2011 forhøjes med 216 kr. uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. 48 stk. 2 i lov om leje af almene boliger D. Påkravsgebyret, efter lov om leje af almene boliger 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i 2011 forhøjet med 4 kr. til 259 kr. E. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger, forhøjes med 2 kr. til 133 kr. i

5 Jurahjørnet Forbudte hunderacer 1. juli 2010 trådte en ændring af hundeloven i kraft der medfører forbud mod 13 hunderacer. Følgende hunderacer betegnes som kamphunde/muskel-hunde/hyrdehunde, og er forbudt at have som husdyr i VIBO: Amerikansk staffordshire terrier Pittbull terrier Fila brasileiro Tosa Inu Boerloel Dogo argentino Amerikansk bulldog Kangal Sydrussisk ovtcharka Centralasiatisk ovtcharka Tornjak Kaukasisk ovtcharka Sarplaninac Det kan være yderst relevant at tjekke afdelingens husorden, således at den ikke er i modstrid med de nye regler i hundeloven. Vi vil foreslå følgende tekst i husordenen i de afdelinger der tillader hundehold: Det er forbudt at holde kamphunde/muskelhunde og visse hyrdehunde. Forbuddet gælder både racerene kamphunde/muskelhunde/hyrdehunde og blandede racer. Ved blandede racer forstås både blandinger mellem de forskellige kamphunde/muskelhunde/hyrdehunde, og blandinger mellem de forbudte racer og øvrige hunderacer. Dette kunne jo samtidig være en god lejlighed til at tjekke om afdelingens husorden også er opdateret på andre punkter. Vejledning om lovændringen kan ses på Justitsministeriets hjemmeside, På VIBO s hjemmeside beskrives kort de nye regler. 5

6 Den sociale klumme En ny måde at tænke rene fællesområder I mange boligområder er det en udfordring at få folk til at smide affald i de i området opsatte skraldespande. I Charlottekvarteret i Hedehusene, har de grebet fat om problemet på en helt ny måde. Det boligsociale projekt har i samarbejde med en 8. klasse på kvarterets skole, en lokal smed og ejendomsfunktionærerne designet, produceret og opstillet 12 nye skraldespande i området. Det er de 18 børn selv, der har stået for alt lige fra de første tegninger og modeller til svejsning og maling. Undervejs blev yderligere 20 børn og unge fra kvarteret involveret i at male og stille spandene op. Naturligvis med hjælp fra smeden, ejendomsfunktionærerne og medarbejderne i projektet. Skraldespandene er blevet til på den lokale produktionsskole, som smeden havde kontakt til. Resultatet er blevet rigtig godt. Ikke mindst fordi både dem, der skal bruge spandene og dem, der skal tømme dem, har været med i udviklingen. Således er det ejendomsfunktionærerne, der har udtænkt tømningssystem og ophæng, så spandene ikke bare ser flotte ud, men også er nemme at arbejde med. Børnene har haft det herligt i de 2 ½ måned det tog at lave skraldespandene. Områdets ejendomsfunktionærer kan også allerede berette om mindre skraldemængder i kvarteret simpelthen fordi det er blevet sjovere at bruge skraldespanden. Du kan se mere om hvordan skraldespandene blev til på projektets hjemmeside på Støttemidler til lokale initiativer i København Alle bydele i København har et lokaludvalg. Lokaludvalgene har alle sammen en pulje penge til at støtte lokale aktiviteter. Som én af hovedbetingelserne er dog, at aktiviteten skal være åben for hele bydelen eller udvalgte grupper i bydelen. De kan altså ikke støtte afdelingens sommerfest eller andet, der kun henvender sig til en enkelt afdelings beboere. Men hvis I har en knaldgod idé til en fælles aktivitet i lokalområdet, så er lokaludvalget et godt sted at hente penge og støtte. Kontaktoplysningerne på lokaludvalgene i de bydele, hvor VIBO har afdelinger, kan du se herunder: Lokaludvalg Telefon Mail Hjemmeside Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Nørrebro Lokaludvalg Valby Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg Fortsættes side.. 6

7 Fortsat fra side. Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen er et resultat af den boligsociale aftale indgået mellem BL s 1. Kreds og Københavns Kommune. Ordningens formål er, at give de almene afdelinger nem adgang til deres lokale socialforvaltning, hvis de oplever sociale problemer i en bolig. Ejendomsmesteren i hver afdeling er automatisk udpeget som kontaktperson, men også afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan fungere som kontaktpersoner hvis de ønsker det. På alle kommunens lokale socialcentre er der ansat én eller flere boligrådgivere. De fungerer som kommunens kontaktperson, og er dermed indgangen til hele socialforvaltningen. Ordningen fungerer helt banalt ved at afdelingens kontaktperson kontakter boligrådgiveren hvis han bliver opmærksom på en familie eller beboer med sociale problemer. Det kan være gennem egne oplevelser, men også igennem henvendelser fra afdelingens beboere eller bestyrelse. Boligrådgiverne er ansat for at forebygge eller afhjælpe boligsociale problemer og rykker ud når de får en henvendelse fra en afdeling. Herfra bringer de sagen videre i systemet, hvis det er nødvendigt. Du kan finde flere oplysninger om ordningen på Københavns Kommunes hjemmeside. Her kan du også finde listen over hvem der er kontaktperson på de lokale socialcentre. Gå ind på klik på Det sociale område > boligsocial indsats > kontaktpersonordningen. Tiltrædelser: Fratrædelser: Fødselsdage: Jubilæer: Ejendomsmesterassistent Elvir Vejo Driftsområde Øst pr Kontorassistent/vikar Karen Sørensen Sankt Peders Stræde/ regnskab pr Kontorassistent/vikar Lene Abrahamsen Sankt Peders Stræde/ regnskab pr Ejendomsassistent Youssef Kharchaf Driftsområde Syd pr Ejendomsassistent Jakob W. Børgesen Driftsområde Øst pr Områdeleder Søren R. Andersen Sankt Peders Stræde/ driftsafdeling Øst pr Serviceteknikker Ian Fl. Jørgensen Driftsområde Midt pr Kontorassistent Charlotte Nyborg Sankt Peders Stræde/ udlejning 50 år den Boligsocial medarbejder Majid Kanan Sundholmsvejkvarteret 50 år den Kontorassistent Birthe Larsson Sankt Peders Stræde/ udlejning 60 år den Ejendomsassistent Lone Falkenberg Driftsområde Syd 10 år den

8 Arrangementer Den 17. august 2010 afholdtes temamøde om målsætningsprogram og vedtægter. 26 deltog i mødet, hvor Kaare Vestermann indledte med en gennemgang af status for bestyrelsens oplæg til målsætningsprogram for , som viste resultatet af bestyrelsens arbejde, hvor den nedsatte arbejdsgruppes forslag og kommentarer var indarbejdet. Dernæst orienterede Tina Kastberg om konsekvensrettelser af VIBO s vedtægter på baggrund af lovændringer indført pr. 1. januar Af Tina Kastbergs indlæg fremgik det, at de væsentligste konsekvensrettelser er følgende: Navneændring. Det foreslås, at Den almennyttige andelsboligforening VIBO fremover kommer til at hedde Boligforeningen VIBO. Medlemsindskud. Som almennyttig andelsboligforening har VIBO opkrævet medlemsindskud, og bestyrelsen foreslår i forbindelse med ændring af vedtægterne, at dette bortfalder. Valgbarhed og stemmeret. Adgang og valgbarhed til afdelingsmøderne har fremover alle myndige husstandsmedlemmer, idet det dog bemærkes, at hver husstand fortsat kun har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Dagsordner og referater. Fremover skal dagsordner og referater fra henholdsvis repræsentantskabsmødet, bestyrelsesmøder og afdelingsbestyrelsesmøder gøres tilgængelige for boligorganisationens lejere. Disse væsentlige ændringer, samt øvrige konsekvensrettelser i henhold til loven, indarbejdes i et forslag til reviderede vedtægter for VIBO, med henblik på vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i november måned Den 24. august 2010 afholdtes formandsmøde med 17 deltagere, med overskrifterne Driften, årsgennemgangen, gennemførelse og indhold samt erfaringsudveksling. Der fandt en god dialog og drøftelse sted, og der er fra mødet udsendt særskilt referat til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Den 7. og 14. september 2010 afholdtes kursus i regnskab og budget. Kurserne blev gennemført med 9 deltagere. Den 8. og 9. oktober 2010 afholdtes den årlige afdelingsbestyrelseskonference på Comwell Borupgaard i Snekkersten, hvor 77 deltagere fredag aften hørte et indlæg under overskriften Beboerdemokrati, udvikling eller afvikling af Mette Frobenius, foredragsholder og beboerdemokrat, der på humoristisk vis kunne fortælle om de udfordringer beboerdemokratiet i dag har i Danmark. Lørdag morgen gennemgik Jackie Lauridsen og Kaare Vestermann status for VIBO s målsætningsprogram for perioden , hvorefter Claus Buhr og Hans Jørgen Bonnichsen på levende vis gav henholdsvis en status for bandekriminalitet samt Københavns Kommunes indsats, dels bygget på udarbejdelsen af et tryghedsindeks, havde medført indsatser så som: Flere gademedarbejdere Mere lys i belastede opholdsarealer, samt rydning af f.eks. beplantning Konfrontation og konsekvens over for bandemedlemmer Hurtig fjernelse af graffiti Oversættelse af regelsæt Mentorordninger Isolering af nuværende bandemedlemmer samt begrænsning af tilgang til grupperne For så vidt angår den sociale del, fremgår det af tilbagemeldingerne, at specielt underholdningen trænger til en ansigtsløftning, men herudover er der kommet rigtig mange gode forslag samt ris og ros, som vil blive bearbejdet i uddannelsesudvalget. Fortsættes side.. 8

9 ...fortsat fra forrige side Vurderingen af det faglige niveau var yderst positiv med følgende resultat: Indlæggene levede op til mine forventninger Indlæggenes faglige niveau Den 20. oktober 2010 afholdtes temamøde med overskriften Ny lovgivning samt udlejningsaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds. 31 deltog i mødet, hvor Tina Kastberg og Anne-Merethe Bryder gennemgik den nye lovgivning for almene boliger, der trådte i kraft den 1. januar Tina Kastbergs og Anne-Merethe Bryders power-point præsentation er lagt ind på VIBO s hjemmeside under afholdte møder. For så vidt angår udlejningsaftalen mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds orienterede Kaare Vestermann om, at aftalen erstatter den hidtidige aftale om fleksibel udlejning fra Den nye aftale bygger, som den gamle, på en opdeling af afdelingerne i 40+ og 40- afdelinger, hvor 40+ afdelingerne angiver afdelinger hvor over 40% af beboerne er uden arbejdsmarkedstilknytning, og hvor 40- områder er områder hvor under 40% af beboerne er uden arbejdsmarkedstilknytning. Evaluering af 2006 aftalen viser, at fleksibel udlejning faktisk virker og en lang række af VIBO s hidtidige 40+ afdelinger er siden 2006 aftalen blev tiltrådt, flyttet over i gruppen af 40- områder. Den nye aftale forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde i november, med en anbefaling fra VI- BO s bestyrelse om, at denne tiltrædes. Som et led i Regeringens ghettostrategi, er der identificeret 29 ghettoområder, på grundlag af de følgende parametre: Indvandrere og efterkommere (50%) Uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked (40%) Dømte pr indbyggere (270) I VIBO har vi to områder der falder ind under kategorien Ghetto. Det drejer sig om afdeling 106 i Aldersrogade kvarteret på Nørrebro, og afdeling 121 og 135 i Charlotteager i Høje-Taastrup. Regeringen har oplyst, at man vil sætte ind på fem centrale indsatsområder med i alt 32 initiativer. De fem indsatsområder er: 1. Mere attraktive boligområder, der bryder isolationen 2. Bedre balance i beboersammensætningen 3. Styrket indsats for børn og unge 4. Væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser 5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og kriminalitet De fleste af initiativerne indgår i forhandlingerne om finansloven fra 2011, og retter sig ud over de 29 ghettoområder også mod andre udsatte boligområder, der har behov for indsats. 9

10 Ulla Jydholm Nevers Tlf.: Erland Germer Tlf.: Izabella K. Andersen Tlf.: Direktion Kaare Vestermann Tlf.: Sekretariat Pia Mortensen Tlf.: Tina Kastberg Tlf.: Lars Jensen Tlf.: Regnskabsafdeling - Controller - Boligsociale opgaver Nybyggeri - Driftsteknik - Udlejning - Driftsafdelinger Regnskabsafdeling Brigitte Tolderlund Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 350, 395, 397, 210, 211, 212, 213, 306 og 819 Tlf.: Dinah Stuhde Afd.: 104, 110, 116, 119, 120, 129, 140, 153, 159, 173, 199, 401, 403, 405, 406, 812, 981 og 985 Tlf.: Sandie Rousing Lønningsbogholderi Afd.: 121, 135, 141 og 830 Tlf.: Linda Andersen Kreditoransvarlig Afd.: 109, 111, 112, 114, 115, 118, 122, 137, 175, 179, 802 og 810 Tlf.: Yvonne Ersgaard Afd.: 101, 102, 103, 105, 214 og 820 Tlf.: Britt L. Petersen (barselsorlov) Afd.: 134 og 142 Tlf.: Pernille Steffensen Afd.: 106, 107, 108, 117, 123, 127, 133, 147, 155, 177 og 187 Tlf.: Gitte Dam Tlf.: Controller Anne-Merethe Bryder Tlf.: Boligsociale projektledere Charlotte S. Bjørnsgaard Afd.: 104, 113, 810, 121, 135, 101, 102 og 103 Tlf.: Tanja T. Bæklund Afd.: 105, 106, 108, 127, 142, 147, 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: Driftsteknik (Renovering, Internet, telefoni/tv) John Christensen Tlf.: Søren Lundsfryd Tlf.: H.C. Stolten Tlf.: Vibeke Klysner Tlf.: Udlejning Lisa Andersen Afd.: 101, 102, 103, 401, 403, 405, 406 og Charlotte Nyborg Afd.: 106, 107, 108, 115, 118, 123, 127, 142, 147, 173, 175, 179, 802, 820 og Birthe Larsson Afd.: 121, 135, 141, 830, 210, 211, 212, 213, 214, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 306, 350, 395 og Linda Stark Afd.: 110, 111, 112, 113, 114, 116, 122, 133, 134, 137, 140, 153, 810 og Sara Kjølby Afd.: 104, 105, 109, 117, 119, 120, 129, 155, 177, 187, 199 og Marianne Hansen Omstillingen Driftsafdeling Nord, Nivå og Vest Søren Kjerulff (Nord/Nivå/Vest) Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: Britta Nielsen (Nord) Tlf.: Stina H. Guidje (Nivå) Tlf.: Helle G. Olsen (Vest) Tlf.: Driftsafdeling Midt, Syd og Øst Henrik Nielsen (Midt/Syd/Øst) Tlf.: Svend Olsen (Midt) Tlf.: Kåre Andresen (Syd) Tlf.: (Øst) Tlf.: Sussi Høiagaard (Midt/Syd) Tlf.: Berit Mikkelsen (Syd) Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.:

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en Nr. 3 - oktober 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO

Læs mere

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN Nr. 4 - december 2011 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt skybrud - er vi sikret godt nok? 27. marts 2012 kl. 17.00-20.00 Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juli 2014 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2014: God sommer fra foreningsbestyrelsen Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby Nr. 1 - marts 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - marts 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: Opfølgning på Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Ekskursion til Malmø 25. maj 2013, kl. 8.45-16.30 Beboerdemokrati og naboskab/ sociale

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 4 - december 2013 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Beboerdemokratiet samt brug af sociale medier 25. februar 2014 Solceller samt andre energibesparende tiltag 25. marts 2014 Den digitale

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 3 - oktober 2011 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: ALMENE BOLIGDAGE Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO Gribskov 22. november 2011, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - marts 2005 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Nyt fra afdelingerne Emne ej fastlagt Onsdag den 26. oktober 2005,

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyhedsbrev Nr. nr. 3 - oktober 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 28. november 2013, kl. 19.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juni 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Kursus- & mødekalender: Nyt fra afdelingerne Temamøder: Afdelingshjemmeside Tirsdag den 19. september 2006, kl. 17-20 Kurser: Budget- & regnskabskursus

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juni 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere God sommer fra foreningsbestyrelsen Beboerdemokrati og naboskab/ sociale medier 24. september

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - april 2014 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Byggeskaderenoveringen af

Læs mere

Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008

Foreningsnyt. København. Bestyrelsesmøde 22. april 2008 Nr. 2 - juli 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Formandsmøde 21. oktober 2008, kl. 17.00 Forsøg med salg af almene boliger forlænges: Kurser: Regnskabs og budgetkursus

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Fællesspisning. Forslag til beboermødet

Fællesspisning. Forslag til beboermødet Dato 4. oktober 2011 Boligselskabet Vendersbo Sundtoften og Lindehaven Oplag 380 stk. HovedoverskriftNyhedsbrev I dette nummer: Fællesspisning 1 Husorden 1 Husorden 2 Forslag beboermøde 3 Regnskab 4 Rente

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Ordensbestemmelser for UNGDOMSBOLIG Afd. 22, Abildvej 20 A - O, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for UNGDOMSBOLIG Afd. 22, Abildvej 20 A - O, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for UNGDOMSBOLIG Afd. 22, Abildvej 20 A - O, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 23 Markedspladsen, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 23 Markedspladsen, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 23 Markedspladsen, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere