Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven."

Transkript

1 Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering af tilskudsregnskab Erklæring om indhentelse af børneattester Beretning (nye foreninger) Ansøgning om uddannelsestilskud Ansøgning om løntilskud 1. januar, 1. maj og 1. september 1. april Formål Formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 5, for derigennem - med udgangspunkt i aktiviteter - at styrke folkeoplysningen og medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Betingelser En forening skal - for at kunne komme i betragtning til tilskud efter tilskudsordningens regler - være godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune. For at blive godkendt skal foreningen have formuleret et sæt vedtægter, hvor følgende oplysninger skal fremgå: Foreningens formål Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor Foreningens hjemsted Betingelser for medlemskab Tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Endvidere skal foreningen: Have et formuleret formål med foreningen, som fremgår af vedtægten Tilbyde frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven Have en bestyrelse Være demokratisk opbygget Bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer Som udgangspunkt være åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål Være hjemmehørende i Ballerup Kommune Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, hvortil der ydes tilskud, skal i sit virke primært beskæftige sig med aktiviteter for børn og unge under 25 år. I

2 særlige tilfælde kan en forening godkendes som tilskudsberettiget, selvom foreningen primært beskæftiger sig med aktiviteter for voksne. Kultur- og Fritidsudvalget afgør, om en forening er berettiget til tilskud. Børneattester Fra 1. januar 2010 er det et krav i Folkeoplysningsloven, at foreningen afgiver en erklæring på tro og love om, at der indhentes børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Kommunen kan standse udbetalingerne eller tilbageholde disse, hvis kommunen bliver opmærksom på, at en forening ikke indhenter børneattester i det omfang, foreningen er forpligtet til. Der skal indsendes en ny erklæring hvert år ved ansøgning om aktivitetstilskud. Erklæringen der skal indsendes findes på Kultur & Fritid Foreninger Beretning Foreninger skal årligt udarbejde en beretning, hvori foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år beskrives. De første 3 år efter en forenings godkendelse skal beretningen indsendes til Kulturog Fritidsudvalget. Derudover kan Kultur- og Fritidsudvalget udpege et antal godkendte foreninger, der skal fremsende foreningens beretning. Denne udpegning kan foretages tilfældigt eller efter aktivitet. Formålet med indsendelsen er, at Kultur- og Fritidsudvalget kan få et bedre indblik i foreningernes hverdag, trivsel og udfordringer m.v. Beretningen skal indsendes senest den. Særlige bestemmelser Tilskud ydet efter disse regler afholdes inden for de af Ballerup Kommunalbestyrelse fastsatte økonomiske rammer. I forbindelse med behandling af tilskudsansøgninger kan Kultur & Fritid til enhver tid indhente oplysninger og fornødent materiale hos ansøgere, herunder statistisk materiale til brug for en vurdering af folkeoplysningsområdet. Ansøgninger indsendes til Kultur & Fritid. Hvis de fastsatte ansøgningsfrister ikke overholdes, kan det ikke forventes, at ansøgningen behandles. Foreninger, der modtager tilskud efter bestemmelser i anden lovgivning, kan ikke samtidig modtage tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningens tegningsberettigede Ansøgninger skal underskrives af foreningens tegningsberettigede. Herved forstås den eller de personer, som ifølge foreningens vedtægter kan underskrive på bestyrelsens vegne. Jeres forening skal have et CVR-nummer Fra 1. juli 2006 er det lovpligtigt, for alle foreninger der modtager tilskud fra det offentlige at have et CVR-nummer og en Nemkonto. Det betyder, at en forening kun kan få udbetalt tilskud, hvis foreningen har et CVR-nummer med en tilknyttet Nemkonto. Side 2

3 Se hvordan Jeres forening får et CVR-nummer på Ansøgningsskemaer og Regnskabsskema Kan hentes på: - Kultur & Fritid Foreninger - Blanketter. Regnskab og revision Foreningen aflægger tilskudsregnskab efter Folkeoplysningsloven senest den 15. februar. Regnskabsperioden for det kommunale tilskud er 1. januar til 31. december. Regnskabsaflæggelsen foretages på et regnskabsskema, der er udarbejdet af Kultur & Fritid Tilskudsregnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i folkeoplysningsloven samt gældende retningslinjer inden for folkeoplysningsområdet. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af foreningens revisor og samtlige medlemmer af bestyrelsen. Såfremt foreningens samlede kommunale tilskud overstiger kr , skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør heraf. Revisor attesterer regnskabet. Hvis foreningen har haft færre udgifter til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år, end hvad der svarer til det modtagne aktivitetstilskud, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales. Hvis tilskudsregnskabet viser, at aktivitetstilskuddet har oversteget den samlede deltagerbetaling fra de tilskudsberettigede medlemmer, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales. Anden form for deltagerbetaling end kontingent kan f.eks. bestå af betaling for deltagelse i spejderlejre, træningslejre og startgebyr ved forskellige former for turneringer. Betaling for deltagelse i fester, betaling for materiel herunder sportsrekvisitter, kampdragter, uniformer mv. kan ikke indgå i opgørelsen af deltagerbetalingen. Indtægten for sponsorer, bankospil, indsamlinger, entreindtægter m.v. kan heller ikke indgå. Det kommunale tilskud skal fremgå af foreningens samlede regnskab. Kultur- og Fritidsudvalget kan indhente dokumentation til kontrol af, om tilskuddet er anvendt efter gældende love og bestemmelser. TILSKUD Aktivitetstilskud Ansøgning om aktivitetstilskud for indeværende år skal indsendes senest den 15. februar. Udbetaling ca. 1. april Side 3

4 Ved overskridelse af ansøgningsfristen reduceres tilskuddet med 25 %. Ansøgninger modtaget efter den 1. marts medtages ikke. Beløbsrammen, der er afsat til aktivitetstilskud, fordeles forholdsmæssigt mellem foreningerne, der har ansøgt, efter antal tilskudsberettiget medlemmer vægtet i forhold til aldersgrupper. Kultur & Fritid tilstræber at udbetale aktivitetstilskuddet den 1. april dog under forudsætning af, at alle ønskede oplysninger foreligger. Medlemstallet, der indgår i beregning af aktivitetstilskuddet, er foreningens faktiske medlemstal pr. 31. december i året før tilskudsåret. For i denne sammenhæng at kunne betragtes som medlem i denne sammenhæng, skal der være betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent for aktive medlemmer, og man skal i løbet af året have deltaget i aktiviteter, der er regelmæssige, kontinuerlige og tilrettelagte. Et medlem betragtes som under 25 år, hvis det ikke er fyldt 25 år på opgørelsestidspunktet. Vægtning af medlemmer i forhold til alder: Alder 0 6 år år år år 1 faktor Handicappede vægtes med følgende faktor Alder faktor 0 24 år 3 over 24 år 2 Aktivitetstilskuddet kan ikke overstige foreningens samlede deltagerbetaling fra de tilskudsberettigede medlemmer. Uddannelsestilskud Tilskud til kurser søges efter kursets afholdelse Kurser afholdt i perioden december marts Afleveringsfrist den efterfølgende 1. maj Udbetaling ca. 1. juni Kurser afholdt i perioden april - juli Afleveringsfrist den efterfølgende 1. september Udbetaling 1. oktober Kurser afholdt i perioden august november Afleveringsfrist den efterfølgende 1. januar Udbetaling ca. 1. februar Uddannelsestilskud kan søges af alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger. Der ydes tilskud svarende til 75 % af kursusafgiften samt billigste offentlige transport, dog med maksimalt kr. pr. kursus pr. deltager. Hvor kurset er Side 4

5 opdelt i flere kursusmoduler/-perioder, ydes tilskuddet med maks kr. pr. periode pr. deltager. Kursernes indhold skal være foreningsudviklende og foreningsrelevante for ledere/trænere/instruktører eller kommende ledere/trænere/instruktører i den pågældende forening til gavn for børn og unge. Uddannelsestilskud i forbindelse med ældreidræt ydes alene til kurser i ældreidrætsinstruktion. Tilskudsreglerne omfatter ikke kurser/uddannelse, hvor forudsætningerne for at kunne deltage ligger ud over, hvad der normalt forventes af en foreningsleder. Dette handler typisk om erhvervsmæssige kurser. Der ydes ikke kursustilskud til træningsophold, landskonferencer m.v. Interne kurser skal inden de afholdes være godkendt af Kultur & Fritid for at være tilskudsberettigede. Det er en forudsætning for godkendelse, at der medvirker kvalificerede undervisere/processtyrere. Der ydes tilskud med 75 % af dokumenterede udgifter, dog med maksimalt kr. pr. kursus pr. deltager. Lønudgifter kan medregnes i det omfang der forelægger faktura indeholdende CVRnr eller CPR-nr. Der kan medregnes udgifter til fortæring med op til 25 % af den samlede kursusudgift. Kursusvirksomheden i den enkelte forening skal stå i rimeligt forhold til antal tilskudsberettigede medlemmer/ledere. Såfremt der ydes tilskud til kurset fra anden side, ydes det kommunale tilskud i forhold til et evt. restbeløb. Ved ansøgning fremsendes program for kurset, hvem der deltager samt fornøden dokumentation for udgifternes størrelse. Ansøgning foretages på et af Kultur & Fritid godkendt skema. Løntilskud til handicapinstruktører Ansøgningsfrist 1. april Udbetaling ca. 1. maj Løntilskuddet kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune til aktiviteter for psykisk udviklingshæmmede børn og unge under 25 år. Foreningen søger om tilskuddet på et særskilt skema, ligesom der aflægges særskilt budget og regnskab for aktiviteten. Der kan søges om tilskud til dækning af lønudgifter, der ligger ud over, hvad der betales for en tilsvarende aktivitet for ikke-handicappede børn og unge. Side 5

6 Eksempel: aktivitet for handicappede 6 deltagere pr. hold samme aktivitet for ikke handicappede 12 deltagere pr. hold Årlig lønudgift Årlig lønudgift 63 timer a 199 kr kr. 63 timer a 172 kr kr. Udgift svarende til normalhold 6 x 903 kr kr. Merudgift kr. Udgiften fordeles på 12 deltagere Udgift pr. deltager 903 kr. Der afsætter hvert år et beløb til løntilskud. Det samlede tilskud fordeles forholdsmæssigt til de enkelte foreninger på baggrund af regnskab for sidste års aktivitet og budget for indeværende års aktivitet. Der er indført et loft for maksimal timeaflønning på 217 kr. (2010) inkl. feriepenge. Beløbet fremskrives med lønudviklingen. Tilskuddet må ikke overstige den samlede omkostning til den konkrete aktivitet. Formålet er at yde tilskud til instruktørernes aflønning i et omfang, der stiller målgruppen lige med andre og i et omfang, der afspejler målgruppens behov. Instruktørnormeringen vil således kunne være forskellig fra målgruppe til målgruppe. Instruktørerne forudsættes at være professionelle forstået som det at have en særlig indsigt i de forudsætninger, der er gældende for den specifikke målgruppe. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Retningslinjerne er gældende fra den 1. januar Bestemmelserne omkring aflæggelse af regnskab gælder for tilskudsåret 2011, og vedrører således det regnskab, der skal indsendes i februar Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010 Dok.nr Side 6

7 Side 7

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere