Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015"

Transkript

1 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

2 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat 2014 Budget Kontingenter , , ,00 Greve Kommune , , ,00 Netto sponsor indtægter , , ,00 Andre netto indtægter (Fodboldskoler, 1-HS Kampe, T-Licens, klubhus etc.) , , ,00 Totale Indtægter , , ,00 Udgifter Herre Senior Elite , , ,00 Dame Senior Elite - 0, ,00 Herre Ungdom Elite & Talent , ,00 Øvrige hold 0, ,00 Fælles udgifter , , ,00 Facilitets og Tøj udvalgs udgifter , ,00 Kommunikations udvalgs udgifter 1.410,00 - Økonomi / revision / administrations og bestyrelses udgifter , , ,00 Andre udgifter (mellemregninger tidligere år, renter etc) , , ,00 Totale Udgifter , , ,00 Resultat , , ,00 Ultimo balance 2012, 2013 & 2014 Budget Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Aktiver Regnskab Regnskab Budget Likvid beholdning , , ,57 Kontingent tilgodehavender , ,50 - Øvrige tilgodehavender , ,00 - Aktiver i alt , , ,57 Passiver Egenkapital , , ,43 Anden gæld , , ,00 Anden gæld, Jan Bech Andersen , ,00 - Passiver i alt , , ,57

3 2014 Resultat Indtægter Kontingenter ,50 Kontingenter og gebyrer ,00 Afskrivninger ,50 Greve Kommune ,26 Tilskud Greve Kommune ,26 Dedikerede hold tilskud ,00 Netto sponsor indtægter ,66 Andre netto indtægter (Fodboldskoler, 1-HS Kampe, T-Licens, klubhus etc.) ,53 Totale Indtægter ,95 Udgifter Herre Senior Elite ,88 Spiller godtgørelser ,00 Træner/leder godtgørelser ,00 Turneringsudgifter ,93 Hold & Spillerpleje ,15 Materialeudgifter ,80 Øvrige udgifter ,00 Dame Senior Elite ,38 Træner/leder godtgørelser ,00 Turneringsudgifter 5.800,00 Materialeudgifter 3.936,38 Øvrige udgifter 1.100,00 Herre Ungdom Elite & Talent ,36 Træner/leder godtgørelser ,54 Turneringsudgifter 2.500,00 Hold & Spillerpleje 8.987,45 Materialeudgifter ,37 Øvrige hold ,66 Træner/leder godtgørelser ,00 Turneringsudgifter ,00 Hold & Spillerpleje ,21 Materialeudgifter 211,2 Øvrige udgifter ,25 Fælles udgifter ,81 Turneringsudgifter ,81 Uddannelse og kursus udgifter ,00 Øvrige udgifter 750,00 Facilitets og Tøj udvalgs udgifter ,09 Kommunikations udvalgs udgifter ,81 Økonomi / revision / administrations og bestyrelses udgifter ,49 Andre udgifter (mellemregninger tidligere år, renter etc) ,85 Totale Udgifter ,33 Resultat ,62

4 Balance per 31/ Aktiver: Klubhus og kasse beholdning 2.603,51 Nordea ,61 Nordea Klubhus ,61 Sydbank ,73 Sydbank ,79 Kontingent tilgodehavender ,00 Øvrige tilgodehavender ,43 i alt - aktiver: ,68 Passiver: Kreditorer ,70 Sponsorlån - Global Revision ,00 Moms, skyldig ,79 Øvrige udgifter, skyldige ,00 Egenkapital, primo ,43 Årets resultat ,62 Egenkapital, ultimo ,19 i alt - passiver: ,68 Bestyrelsens påtegning: Regnskabet forelægges hermed generalforsamlingen til godkendelse Peter Würtz Madsen Kim Højgaard Ravn Jens Jensen Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Michael Rask Pernille Hald Olsen Kim Schmidt Petersen Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Anette Rasmussen Bestyrelsesmedlem Jens Nørgaard Kasserer

5 Opgørelse af medlemmer 2014 DIF - Centralt Forenings Register

6 Regnskab 2014 bemærkninger De væsentligste økonomiske styrepunkter fastlagt i løbet af foråret 2014 ved tiltrædelse af nyt økonomisk team i Greve Fodbold har været: 2014: Genopretning af egenkapital 2015: Konsolidering og udvikling af klubben 2016: Sund økonomisk base og udvikling af klubben Det alt overskyggende emne i forbindelse med regnskabet 2014 har derfor været at få genetableret en positiv egenkapital og have den nødvendige likviditet til at kunne køre den almindelige drift i klubben uden optagelse af lån eller træk på kassekredit. Dette er lykkes i 2014 hvor regnskabet udviser et overskud på ,62 kr og egenkapitalen ultimo 2014 er på ,19 kr. Endvidere har Greve Fodbold fået tilbagebetalt den resterende gæld til Jan Bech Andersen og havde ved årets udgang en likvid beholdning på ,25 kr. Indtægterne i klubben androg i ,95 kr (budget 2014 på ,00 kr) hovedsageligt fra kontingent indtægter og kommune tilskud, men der har også været gode indtægter i forbindelse med afholdte fodboldskoler og diverse arrangementer i løbet af året, inklusiv en meget succesfuld afviklet pokalkamp på Greve Stadion mod FCK. Vi har også i slutningen af året indgået en længerevarende hovedsponsor aftale for klubben med Spar Nord og har også nydt gavn af aftaler med andre af vores sponsorer såsom Sparholt VVS, Sportswear Greve/Vanløse og Hummel. Vi er dog ikke nået i mål med det budgetterede beløb i 2014 ( ,00 kr) og vi vil derfor fremadrettet ikke budgettere med større ikke underskrevne sponsor indtægter. De samlede udgifter androg i ,62 kr (budget 2014 på ,00 kr) og de største udgiftsposter er turneringsudgifter, herunder deltagelse i DBU- & DGI-turneringer, incl. dommerhonorarer samt diverse gebyrer godtgørelser til trænere og spillere i Ungdom og Senior elite afdelingerne efter de af SKAT godkendte retningslinjer klubhvervsgodtgørelse, jf. konceptet herfor, udgør kr. per klubhverv, dog max. 2 klubhvervsgodtgørelser pr. hold og for hver delsæson i regnskabsåret. sportslige arrangementer, incl. stævnedeltagelse med godtgørelse af selve stævnegebyret op til 500 kr. per hold per delsæson hold-&spillerpleje-udgifter, jf. konceptet herfor, og som udgør en godtgørelse på op til 75 kr. pr. spiller pr. delsæson i regnskabsåret i forhold til håndtering af målsætningen om at der naturligvis skal være plads til både sportslige og sociale arrangementer, som giver alle medlemmer/spillere en god oplevelse ved at være en del af Greve Fodbold

7 uddannelses- og kursus-udgifter, jf. konceptet herfor og som udgør godtgørelse af udgifter til uddannelse og kurser i forhold til en samlet plan herfor og/eller bestyrelsens særskilte godkendelse heraf med det formål at give god valuta ved at medvirke til udvikling af trænere m.fl., og forhåbentlig derved til gavn for Greve Fodbold. indkøb af materialer til materiale rummet og den generelle drift af klubben udgifter relaterende til tidligere år, hvor der ikke var hensat tilstrækkeligt i forbindelse med 2013 regnskabet Endvidere var der en del udgifter forbundet med ovennævnte pokalkamp til opbygning af stadion og sikkerhed omkring denne Der er i løbet af året blevet indført en stram styring af omkostningerne i klubben og procedure for korrekt håndtering og opsplitning i forbindelse med godkendelse, kontering og kontrol af udgiftsposter. Der laves endvidere månedsrapporter, der fremlægges til bestyrelsen og der vil i løbet af 2015 blive indført åbne halvårs rapporter, der vil blive offentliggjort til foreningens medlemmer på hjemmesiden og via nyhedsbreve. Der er også arbejdet med etablering af følgende koncepter og styring: - Alle i spillere i klubben er kontingent pligtige (HS-1 undtaget) - Kontingentrestancer accepteres ikke men vil medføre spærring til kamp, efterfulgt af spærring til træning og efterfølgende udmeldelse af klubben med kontingent restance og blokeret spiller certifikat - Fastsatte datoer for udbetaling af klubhverv og træner godtgørelser, som skal respekteres af alle parter Der er over året foregået en løbende ajourføring og opdatering af medlemssystemet og netto kontingent indtægten var ,50 i 2014 ( ,68 i 2013). Der er i løbet af året afskrevet ,50 kr i udskrevet kontingent, der hovedsageligt skyldes udmeldelser af klubben i forbindelse med kontingent opkrævning af spillere der har stået som kontingentfri og generel oprydning i medlemssystemet. Det samlede medlemstal i 2014 indberettet via det Centrale Forenings Register er opgjort til medlemmer og heraf udgør andelen af medlemmer under 25 år medlemmer, som er grundlaget for kommunens tildeling af medlemstilskud. Med resultatet for 2014 er vi allerede godt på vej til at have en sund økonomi i Greve Fodbold og vi kan nu tage fat på den videre udvikling af klubben.

8 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til bestyrelsen i Greve Fodbold Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Greve Fodbold for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og foreningens vedtægter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

9 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for fodboldforeninger det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for Budgettallene, som fremgår særskilt i tilknytning til årsrapporten, har ikke været underlagt revision. Greve, den 11. februar 2015 GLOBAL REVISION APS Registrerede revisorer Eddie Holstebro Registreret revisor

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Greve Foldbold for 2014 er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt god regnskabsskik, jf. bogføringsbekendtgørelsen. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter omfatter indtægter fra kontingenter, tilskud og sponsorindtægter m.v., med fradrag af tilbageførte kontingentrestancer. Indtægter er indregnet i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til træner og ledergodtgørelser, turneringsomkostninger, holdpleje og vask af spillertøj mv., samt distribution, salg, reklame, administration samt lokaler. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

11 Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gæld er indregnet til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

12 2015 Budget Oplæg Indtægter Kontingenter ,00 Kontingenter og gebyrer ,00 Afskrivninger / udmeldelser 0,00 Greve Kommune ,00 Tilskud Greve Kommune - medlemmer ,00 Dedikerede hold tilskud 0,00 Netto sponsor indtægter ,00 Andre netto indtægter (Fodboldskoler, GGS, 1-HS Kampe, klubhus etc.) ,00 Totale Indtægter ,00 Udgifter Herre Senior Elite ,00 Spiller godtgørelser ,00 Træner/leder godtgørelser ,00 Turneringsudgifter ,00 Hold & Spillerpleje ,00 Materialeudgifter ,00 Øvrige udgifter ,00 Dame Senior Elite ,00 Træner/leder godtgørelser ,00 Turneringsudgifter 5.000,00 Hold & Spillerpleje 8.000,00 Materialeudgifter 5.000,00 Øvrige udgifter 1.500,00 Herre Ungdom Elite & Talent ,00 Træner/leder godtgørelser ,00 Turneringsudgifter 2.500,00 Hold & Spillerpleje ,00 Materialeudgifter 5.000,00 Øvrige udgifter 5.000,00 Øvrige hold ,00 Træner/leder godtgørelser ,00 Turneringsudgifter ,00 Hold & Spillerpleje ,00 Materialeudgifter ,00 Øvrige udgifter ,00 Fælles udgifter ,00 Turneringsudgifter ,00 Uddannelse og kursus udgifter ,00 Øvrige udgifter 2.500,00 Materiale, Facilitets og Tøj udvalgs udgifter ,00 Kommunikations udvalgs udgifter ,00 Økonomi / revision / administrations og bestyrelses udgifter ,00 Andre udgifter (mellemregninger tidligere år, renter etc) 0,00 Totale Udgifter ,00 Resultat ,00

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 70 IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG ÅRSRAPPORTEN

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere