FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009"

Transkript

1 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt på Byrådsmødet den 15. december 2008 Revideret og godkendt på Byrådsmødet den 17. august 2009

2 Indholdsfortegnelse Side Generelt for aktivitetsområdet 2 Hvem er tilskudsberettiget 5 Esbjerg-Ordningen 6 Lederuddannelse 7 Medlems- og grundtilskud 9 Udviklingspulje 11 Anvisning af kommunale lokaler og udendørs anlæg 12 Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler 17 Revisionskrav 22 Ansøgningsfrister 24 Afleveringsfrister 24 Kontaktpersoner i Kultur & Fritid 24 Øvrige tilskudsmuligheder 24 Bilag 1 Tilskudsberettigede aktivitetstimepriser 25 1

3 GENERELT FORENINGSGUIDEN REGLER FOR TILSKUD OG LÅN AF LOKALER I henhold til Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Byrådet fastsætter hvert år i oktober måned i forbindelse med budgetlægningen beløbsrammen for aktivitetspuljen (lokaletilskud og Esbjerg-Ordningen ) for det følgende år. Hvem kan søge Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemmehørende i Esbjerg kommune, og som har til formål at drive folkeoplysende virksomhed. Hvad er en forening Ved en forening forstås en sammenslutning af mindst 5 betalende medlemmer, som har til formål at drive folkeoplysende virksomhed. Foreningens bestyrelse er ansvarlig for anvendelsen af modtagne tilskud og anviste lokaler m.v. samt for regnskab og dokumentation for virksomheden. Det er Kultur & Fritidsudvalget, der tager stilling til, om reglerne i Folkeoplysningsloven er opfyldt. Ansøgningsskemaer Der skal anvendes særlige ansøgningsskemaer ved ansøgninger om lokaletilskud, lederuddannelsestilskud og medlems- og grundtilskud. Disse fås ved henvendelse til Kultur & Fritid eller på Dokumentation ved ansøgninger om tilskud Al post til Esbjerg Kommune bliver scannet ind og sendt elektronisk til de enkelte forvaltninger. Dette betyder, at ansøgninger om tilskud med tilhørende bilag modtages elektronisk i Kultur & Fritid. Der skal derfor ikke indsendes originale bilag i forbindelse med ansøgninger om lokaletilskud og lederuddannelsestilskud. Dokumentationen skal stadig foreligge, men det er tilstrækkeligt at indsende en kopi af de relevante bilag. Det er også muligt at scanne ansøgning med bilag ind og sende det samlet i en mail til foreningens kontaktperson i Kultur & Fritid. Ansøgningsfrister Der henvises til efterfølgende delområder og afsnit side 24 om ansøgningsfrister. 2

4 Regnskab Alle foreninger der modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven skal efter deres regnskabsårs afslutning aflevere et regnskab. Der skal dog gøres opmærksom på, at foreningen kun er forpligtiget til at aflevere et tilskudsregnskab. Tilskuddene skal fremgå direkte af regnskabet, som også skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i eller i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i foreningen samt være attesteret af revisor. Bestyrelsen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Regnskabet skal udformes på en sådan måde, at de udgifter der er søgt tilskud til fremgår af regnskabet enten i form af poster i regnskabet eller i form af noter. Regnskabet skal indsendes til Kultur & Fritid senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Tilbagebetaling, hæftelse m.v. Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen som sådan og ikke mod enkeltpersoner. Tilskud skal tilbagebetales, hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med de fastsatte regler samt de forudsætninger for foreningens omfang, der har været lagt til grund ved beregningen af tilskudstilsagnet. Der vil blive sendt en regning på beløbet til foreningen, eller beløbet vil blive modregnet i det kommende års tilskud. Kun hvis erstatningsansvaret er opstået ved en ulovlig handling eller undladelse, der kan tilegnes én som forsætlig eller uagtsom hæfter bestyrelsens medlemmer personligt. Overholder en forening ikke de fastsatte regler om tilskud herunder regnskabsaflæggelse, samt de fastsatte tidsfrister for indsendelse af regnskabet, kan Byrådet beslutte at udsætte eller at afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode. Revision Regnskaber, hvor det samlede kommunale tilskud overstiger kr , skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskaber, hvor det samlede kommunale tilskud ikke overstiger kr , kan revideres ved en foreningsvalgt revisor eller registreret eller statsautoriseret revisor. Det samlede kommunale tilskud defineres i denne sammenhæng som tilskud udbetalt efter reglerne i Foreningsguiden. 3

5 Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i henhold til Folkeoplysningsloven. Det reviderede regnskab forsynes med påtegning herom. Se i øvrigt afsnittet om Revisionskrav på side 22-23, hvor kravene for større og mindre tilskud er defineret. 4

6 HVEM ER TILSKUDSBERETTIGET Folkeoplysende foreninger, der søger tilskud, skal opfylde følgende betingelser: skal bestå af mindst 5 betalende medlemmer skal være hjemmehørende i Esbjerg Kommune skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten og som kan godkendes af Esbjerg Kommune skal have et forpligtende fællesskab skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven skal give deltagerne/medlemmerne indflydelse på foreningens ledelse skal have en bestyrelse og være demokratisk opbygget skal som udgangspunkt være åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig overskud ved virksomhed må ikke tilfalde enkeltpersoner. I tilfælde af foreningens ophør skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige formål der må ikke være tale om kommerciel virksomhed der må ikke være tale om husstandsmedlemskaber klippekort/dagskort og lignende godkendes ikke som et medlemskab foreningen må ikke samtidig modtage driftstilskud efter anden lovgivning eller kommunal bestemmelse foreningens regnskabsår skal så vidt muligt følge kalenderåret Kultur & Fritidsudvalget afgør, om en forening er tilskudsberettiget. 5

7 ESBJERG-ORDNINGEN Esbjerg-Ordningen består af en pulje til henholdsvis lederuddannelsestilskud, medlems- og grundtilskud samt en fælles udviklingspulje. Af den samlede pulje til Esbjerg-Ordningen afsættes forlods et beløb til administrationstilskud til Esbjerg Idrætsråd samt eventuelle paraplyorganisationer for børneog ungeforeninger og kulturelle foreninger. Tilskuddet pristalsreguleres i overensstemmelse med kommunens budgetlægningsregulativ. Desuden afsættes der forlods kr til en udviklingspulje indenfor området. Esbjerg-Ordningen fordeles og udbetales af Kultur & Fritid til: lederuddannelsestilskud medlems- og grundtilskud udviklingspulje For at den samlede aktivitetsramme kan opgøres i et kalenderår, ophører udbetalingen af tilskud for så vidt angår lederuddannelsestilskud og udviklingspuljen pr. 1. oktober. Ansøgninger, der indsendes til Kultur & Fritid efter denne dato, udbetales efter godkendelse i det følgende kalenderår. Derefter kan restpuljen til medlems- og grundtilskud opgøres. Restpuljen fordeles mellem de ansøgende foreninger efter reglerne for medlems- og grundtilskud. Se i øvrigt afsnittene om lederuddannelse, medlems- og grundtilskud samt udviklingspuljen på de efterfølgende sider. 6

8 LEDERUDDANNELSE Foreningen kan få tilskud til uddannelse og dygtiggørelse af ledere og instruktører til brug for deres arbejde i foreningen. Uddannelsen skal teoretisk og praktisk have et emnevalg, der vil øge viden om og kendskab til folkeoplysende virksomhed. Endvidere skal uddannelsen have relevans indenfor det område foreningen beskæftiger sig med. Der ydes ikke tilskud til foreningens professionelle trænere. Tilskud Som udgangspunkt ydes der tilskud til lederuddannelse arrangeret af: DIF/specialforbundene DGI DUF og organisationerne herunder Hovedorganisationerne (herunder landsorganisationer og distriktsorganisationer) Kurser arrangeret af andre end ovenstående SKAL søges forhåndsgodkendt i Kultur & Fritid. Der gives IKKE tilskud til kompetencegivende kurser eller kurser hvor der kan opnås ECTS-point. Til lederuddannelse arrangeret af ovenstående ydes der et tilskud på 100% af de tilskudsberettigede udgifter. Der kan dog maksimalt ydes et tilskud på 750 kr. pr. deltager pr. kursusdag. En kursusdag skal bestå af mere end 3 undervisningstimer. Såfremt en kursusdag er 3 timer eller derunder vil tilskuddet pr. dag blive reduceret til max. 375 kr. Tilskudsberettigede udgifter er: kursusgebyr transportudgifter til og fra kursusstedet ved afstande på minimum 24 kilometer i alt overnatningsudgifter i det omfang, de ikke er indeholdt i kursusafgiften forplejning på kurset, i det omfang, det ikke er indeholdt i kursusafgiften Ved transportudgifter forstås billigste offentlige transportmiddel. Ved kørsel i egen bil beregnes taksten også efter billigste offentlige transportmiddel. Kan offentligt transportmiddel ikke benyttes, udbetales der efter Esbjerg Kommunes billigste kilometertakst (kr. 1,90 i 2009) for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kørte kilometer. Der ydes som hovedregel ikke tilskud til overnatning indenfor kommunegrænsen. Der kan dog ydes tilskud til overnatning i de tilfælde, hvor overnatningsprisen er indeholdt i kursusgebyret. 7

9 Kursusdeltagere skal være fyldt 13 år senest 3 måneder efter kursets afholdelse for at kunne få tilskud til lederuddannelse. Der ydes ikke tilskud til lederuddannelse i udlandet. Udbetaling af tilskud Tilskud udbetales løbende. Ansøgningsskema sendes til Kultur & Fritid, som behandler ansøgningen og sørger for udbetaling af tilskuddet. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at der sammen med ansøgningsskemaet indsendes: program for kurset med angivelse af formål, emne, undervisningstimer samt kursusarrangør dokumentation for betaling af kurset dokumentation for transportudgifter Kræves delvis indbetaling af kursusgebyr ved tilmeldingen, skal der foreligge en kvittering for denne sammen med kvittering for restgebyret. Kvitteret giroindbetalingskort, kontoudtog eller kopi af checks accepteres som dokumentation for betaling. Forhåndsgodkendelse Er en forening i tvivl om, hvorvidt et kursus er tilskudsberettiget, kan kurset søges forhåndsgodkendt hos Kultur & Fritid. Ansøgningsfrist Der kan søges hele året. Der gøres opmærksom på, at ansøgninger, som Kultur & Fritid modtager efter den 1. oktober, først udbetales i det efterfølgende kalenderår. Ansøgninger skal være indsendt til Kultur & Fritid senest et år efter kursets afholdelse for, at tilskud kan udbetales. Ansøgningsskemaer Ansøgningsskema fås hos Kultur & Fritid eller på 8

10 MEDLEMS- OG GRUNDTILSKUD Medlems- og grundtilskud er opdelt således, at der udbetales et grundtilskud og et medlemstilskud til alle tilskudsberettigede foreninger, som har indsendt ansøgning rettidigt. Reglerne for fordeling af medlems- og grundtilskud er ens for alle foreninger. Grundtilskud Der udbetales et grundtilskud på kr til alle tilskudsberettigede foreninger, såfremt foreningen har min. 10 betalende medlemmer imellem 0 og 25 år. I flerstrengede foreninger ydes der grundtilskud til hver afdeling, der i praksis kan sidestilles med en selvstændig forening (f.eks. en gymnastikafdeling med afdelingsbestyrelse/udvalg, der er medlem af DGI/DGF og har min. 10 medlemmer under 25 år). Medlemstilskud Der ydes et medlemstilskud til foreningens medlemmer imellem 0 og 25 år. Medlemstilskud kan også opnås ved færre end 10 betalende medlemmer under 25 år. Medlemmer i flerstrengede foreninger kan tælles med i foreningens samlede opgørelse, svarende til de gange medlemmet betaler kontingent i de forskellige afdelinger. Klippekort/dagskort og lignende betragtes ikke som et medlemskab. Tilskuddet vil være variabel fra år til år. Ansøgningsskemaer Ansøgningsskemaer fås hos Kultur & Fritid eller på Foreninger, der IKKE modtager lokaletilskud fra Esbjerg Kommune, skal sammen med ansøgningen indsende det senest reviderede regnskab. Opgørelsesdato Foreningen skal opgøre medlemmerne på samme dato hvert år. Opgørelsesdatoen skal altid ligge før ansøgningstidspunktet. Dokumentation Foreningen skal på forlangende kunne dokumentere antallet af medlemmer, der er omfattet af ansøgningen. Esbjerg Kommune kan indgå aftale med et eksternt revisionsfirma om gennemførelse af en stikprøvekontrol af foreningens medlemsopgørelse. Ansøgningsfrist Ansøgningen sendes til Kultur & Fritid senest 1. april. Ansøgninger modtaget efter 1. april kan afvises. 9

11 Udbetaling af tilskud Foreningen modtager et a conto tilskud svarende til 50% af grundtilskuddet (for de foreninger der er berettiget til grundtilskud) samt 50% af et administrativt fastsat forventet medlemstilskud. A conto udbetalingen sker i løbet af maj/juni måned. Endeligt tilskud udbetales i november/december af Kultur & Fritid. Nyoprettede foreninger Foreninger, der godkendes som en folkeoplysende forening efter ansøgningsfristen, vil være berettiget til halvdelen af grundtilskud og medlemstilskud, såfremt ansøgningen indsendes inden den endelige opgørelse af puljen. 10

12 UDVIKLINGSPULJE Esbjerg Kommune afsætter hvert år kr. forlods af den samlede pulje Esbjergordningen til en udviklingspulje. Puljen kan søges af alle godkendte folkeoplysende foreninger samt paraplyorganisationerne, der dækker disse. Der kan bevilges tilskud til følgende: uddannelsesprojekter som f.eks. samarbejde med uddannelsesinstitutioner, idrættens organisationer med flere gå-hjem-møder for breddeidræt fremstød for at trække nye medlemmer til foreningen forsøgsprojekter (nytænkning) på tværs af foreningerne tværgående og større aktiviteter/arrangementer Der bevilges IKKE tilskud til projekter/arrangementer i udlandet. Ansøgninger skal indsendes til Kultur & Fritid og indeholde oplysninger om: idé og formål budget (herunder oplysning om deltagerbetaling) forløb og tidsplan oplysninger om kontaktperson Ansøgningsfrist Der kan søges hele året. Ansøgninger der indsendes efter den 1. oktober udbetales i det efterfølgende kalenderår. Ansøgningsskemaer Der skal ikke benyttes særskilte ansøgningsskemaer til ansøgning om tilskud fra denne pulje. Dokumentation Der skal indsendes dokumentation for afholdelse af udgifterne i form af kopi af bilagsmateriale, regnskab samt en redegørelse for projektets forløb. Andet Hvis projekter, der er bevilget tilskud til, ikke er igangsat eller afholdt inden et år efter datoen for godkendelse, skal der søges på ny. Såfremt udviklingspuljen ikke bruges, fordeles den sammen med medlems- og grundtilskud i forbindelse med den endelige opgørelse ultimo året. Hvert år i januar/februar måned forelægges en liste over foregående års tilskud til efterretning for Kultur & Fritidsudvalget. 11

13 ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER OG UDENDØRSANLÆG Kommunale lokaler og anlæg til folkeoplysende virksomhed stilles gratis til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger. Foreningen har ansvaret for lokalet/anlægget i den tildelte tid. Hvilke lokaler stilles til rådighed Kultur & Fritid administrerer dels egne lokaler og dels skolevæsenets lokaler efter kl og i weekender og ferier. Næsten alle lokaler på skolerne stilles til rådighed, hvis de er ledige og i øvrigt er egnede til det formål, som den ansøgende forening ønsker at benytte lokalet til. Den samlede mængde lokaler og anlæg udgør mere end enheder, der kan opdeles i følgende grupper: Idrætsfaciliteter Indendørs Udendørs Boldspilhaller Fodboldbaner Boldspilsale Håndboldbaner Gymnastiksale Svømmehaller Svømmesale Andre lokaler Klasselokaler Faglokaler Mødelokaler Festsale m.m. Hvad kan der søges om lokaler til Der kan søges om lokaler til almindelig folkeoplysende virksomhed samt bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og forældreaftener. Der kan også søges lokaler til overnatninger, (dog mod betaling se side 14) i forbindelse med arrangementer eller stævner. Hvornår må lokalerne benyttes Al brug slutter normalt kl Dog kan boldspilhaller bookes indtil kl på hverdage. Til specielle arrangementer gives tilladelse til at slutte senere. Lokalerne må normalt ikke bruges i skolernes ferie og fridage med mindre, der er truffet speciel aftale herom. Nøgleordning På mange skoler/anlæg er der nøgleordning. Nøgleordningen betyder, at foreningerne i god tid skal afhente en nøgle. Der er flere udleveringssteder, så foreningerne opfordres til på forhånd at kontakte Kultur & Fritid med henblik på at finde ud af, hvor nøglen skal afhentes. 12

14 Lokalefordeling Lokalefordelingen planlægges som en kombination af sæsonudlån, der følger det kommende skoleår, og en tildeling af lokaler til enkeltstående arrangementer. Tildelingen af lokaler sker på baggrund af lokaleansøgninger indsendt til Kultur & Fritid. Ansøgningsfrister Følgende ansøgningsfrister for sæsonbookinger er gældende: ansøgning om idrætslokaler februar ansøgning om øvrige lokaler, klasselokaler, faglokaler marts ansøgning om udendørs baner november. Ved enkeltudlån skal der søges senest 14 dage før arrangementet. Ved stævner og overnatninger skal foreningen søge senest 6 uger før arrangementet. Hvordan kan der søges Man kan med fordel benytte Interbook på hjemmesiden Hvis foreningen ikke har internetadgang, kan man få udleveret ansøgningsskema i Kultur & Fritid på Rådhuset i Esbjerg. På Interbook kan man også se, om bestemte lokaler er ledige. For at kunne foretage en forespørgsel om lån af lokale, skal foreningen have tildelt et brugernavn og password. Disse fås ved henvendelse til Kultur & Fritid. Hovedfordeling Ansøgninger, der modtages rettidigt, medtages i hovedfordelingen. Senere indkomne ansøgninger tilgodeses i det omfang, der er timer tilovers. Hovedfordelingen foretages af en nedsat fordelingsgruppe. Bookingbeskeder til brugerne udsendes inden skolesommerferien for den efterfølgende sæson. Anvisning af lokaler og udendørs anlæg vil normalt ske i denne rækkefølge: handicappede (i forhold til handicapegnede lokaler) aktiviteter for børn og unge undervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil aktiviteter for voksne i øvrigt Enkelte arrangementer Den omtalte fordeling omfatter ikke blot faste ugedage, men også enkeltdage, der kan planlægges inden ansøgningsfristen. Der kan hele året søges om lokaler til enkeltstående arrangementer - men med ansøgningsfrist på minimum 14 dage før. Ønskerne tilgodeses i den udstrækning, der er ledige timer og lokaler. 13

15 Overnatning i kommunale lokaler Foreninger har mulighed for at benytte kommunale lokaler til overnatning i forbindelse med større arrangementer og stævner. Der skal som hovedregel være minimum 50 overnattende deltagere for, at de kommunale skoler stilles til rådighed for overnatning. Der betales særskilt for overnatning på skoler. Betaling er fastsat til kr for den første nat pr. skole og kr pr. efterfølgende nat pr. skole. Foreningen skal senest 6 uger før overnatningen søge Kultur & Fritid om tilladelse til overnatning. Samtidig skal foreningen senest 14 dage før overnatningen oplyse Kultur & Fritid om det nøjagtige antal overnattende. Når Kultur & Fritid har modtaget en endelig godkendelse fra Beredskabet, vil den endelige tilladelse til overnatning blive fremsendt til foreningen. Brandinspektørens forskrifter ved overnatning skal altid overholdes. Gebyr for udvalgte godkendte foreningstyper For en gruppe udvalgte foreningers vedkommende skal der betales gebyr for benyttelse af kommunale lokaler. Det drejer sig om følgende foreningstyper: Rideklubber, golfklubber, bowlingklubber, kegleklubber, dartklubber, fitnessforeninger, agilityforeninger, brevdueklubber, svæveflyveklubber samt diverse dyreforeninger (hunde, katte, fugle/fjerkræ, kaniner m.m.). Gebyret reguleres forholdsmæssigt såfremt mere end 50% af foreningens medlemmer er over 25 år, således at gebyret altid svarer til den egenbetaling foreningen ville have haft, hvis foreningen havde benyttet egne/lejede lokaler og modtaget lokaletilskud til disse. Ledere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år fratrækkes ved opgørelsen af det samlede medlemstal. Foreningen skal opgøre sine medlemmer på samme måde som ved ansøgning om medlems- og grundtilskud. Foreningen skal tage stilling til, om man ønsker at søge tilskud som en flerstrenget forening med flere afdelinger, eller en enkeltstrenget forening. Det vil sige, at hvis en flerstrenget forening søger tilskud som én samlet forening, vil gebyret blive udregnet efter foreningens samlede medlemsprocent. Vælger foreningen at søge tilskud til hver enkelt afdeling i en flerstrenget forening, vil gebyret blive beregnet ud fra den enkelte afdelings medlemssammensætning. Eksempel på beregnet gebyr pr. aktivitetstime for udvalgte foreningstyper Under 50% medlemmer over 25 år 75% medlemmer over 25 år 100% medlemmer over 25 år Boldspilhaller 101,25 253,75 405,00 Boldspilsale/multisale 74,25 186,75 297,00 Almindelige lokaler 28,50 71,25 114,00 Gebyret er beregnet ud fra de maksimalt tilskudsberettigede aktivitetstimepriser, der fremgår af bilag 1. Der opkræves maksimalt et gebyr på 8 timer pr. døgn pr. lokale. 14

16 Betaling for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg Ikke-tilskudsberettigede foreninger m.v. opkræves betaling for benyttelse af lokaler pr. aktivitetstime efter fastsatte takster. Opkrævningen foretages en gang i kvartalet for sæsonudlån og for enkeltstående arrangementer senest 3 måneder efter arrangementets afholdelse. Afmelding af lokaler Foreninger skal afmelde ikke benyttede lokaler hurtigst muligt af hensyn til andre brugere. Lokaler booket for en hel sæson skal senest afmeldes inden efterårsferien (uge 42). Såfremt foreningen ikke afmelder lokaler/idrætsfaciliteter, der ikke benyttes, vil foreningen ved næste års fordeling af lokaler blive nedprioriteret, hvis der er flere ansøgere til de lokaler, der ikke er blevet afmeldt året før. Ved afmelding af enkeltudlån skal lokalerne så vidt muligt afmeldes senest 14 dage før arrangementet. Skolevirksomhed Aktiviteter, der har direkte tilknytning til skolens undervisningsaktiviteter - herunder skolefester, featurearrangementer, forældremøder m.v. har fortrinsret til skolelokaler frem for fritidsvirksomhed. Eventuel aflysning af planlagte fritidsaktiviteter på grund af skolens eget brug skal ske med mindst 3 ugers varsel. Tidligere brugere Når der tages stilling til indkomne ansøgninger, tages der i et vist omfang hensyn til hidtidige brugeres ønsker om at kunne benytte de omhandlende lokaler på samme tidspunkter som hidtil. Denne regel hindrer dog ikke, at lokaler kan anvises til en ny bruger, der kan sikre en væsentlig bedre udnyttelse. Såfremt benyttelsen ikke er tilfredsstillende, vil Kultur & Fritid kontakte brugeren. Hvis det herefter ikke bedres, kan tildelingen inddrages. Forholdet vil endvidere blive medtaget i forbindelse med hovedfordelingen. Særlige opstillinger For både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede foreninger skal eventuelle udgifter ved opstilling af borde og stole, gulvafdækning samt ekstra hjælp m.v. betales af brugerne efter regning. Opsigelse af lokaler Overholder en forening ikke de fastsatte regler, kan foreningen fratages retten til brug af lokalerne for en nærmere angiven periode. Rengøring og oprydning af lokaler Foreningen skal efterlade det bookede lokale i samme stand som foreningen modtog det. 15

17 Rygning Der er rygeforbud i alle kommunale skoler. Fremleje Hvis foreningen ikke benytter den tildelte tid, må foreningen ikke fremleje/udlåne tiden til en anden forening. Tiderne skal afmeldes til Kultur & Fritid. 16

18 LOKALETILSKUD TIL FORENINGERS EGNE ELLER LEJEDE LOKALER Hvad ydes der tilskud til Der ydes tilskud til driftsudgifter til idrætshaller og andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Byrådet afgør på baggrund af konkret ansøgning, om der skal ydes tilskud til nye idrætshaller, herunder nye lejemål vedrørende haller og væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget for haller. Alle nye lejemål skal være godkendt til foreningsformål. Der kan ikke udbetales lokaletilskud til lejemål, hvor lokalerne ikke er godkendt til foreningsbrug. Ovennævnte haller, andre lokaler og lejrpladser skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser samt i Sydslesvig. Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m 2. Ved minihaller/multisale forstås mindre haller eller multisale, der er mindre end 800 m 2. Der kan ydes tilskud til ophold på campingpladser og vandrerhjem i forbindelse med kanoog vandreture, såfremt overnatningsstedet er skiftende. Tilskud ydes til følgende driftsudgifter: Egne lokaler og lejrpladser: renter af prioritetsgæld skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen udgifter til almindelig vedligeholdelse forbrugsafgifter (vand, varme, el) rengøring Lejede lokaler og lejrpladser: det aftalte lejebeløb udgifter til almindelig vedligeholdelse forbrugsafgifter (vand, varme, el) rengøring Forinden beregning af lokaletilskud fratrækkes eventuelle leje- eller fremlejeindtægter. Såfremt foreningen i løbet af året ønsker at igangsætte større vedligeholdelsesarbejder, som ikke fremgår af tilskudsansøgningen, skal der søges forhåndsgodkendelse i Kultur & Fritid. 17

19 Der ydes ikke tilskud til: lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil - f.eks. banko eller lignende - hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter ovennævnte regler, idet tilskud til udgifterne i rytterstue dog maksimalt ydes for 1 ¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til udgifter i stald. Lokaletilskudsprocenter Der ydes 100% i lokaletilskud til lejeudgifter ved lejede lokaler og renter af prioritetsgæld vedr. egne lokaler (ikke afdrag). Til øvrige udgifter (skatter, afgifter og forsikringer, vedligeholdelse af ejendommen/lokalet, forbrugsafgifter samt rengøring) ydes et tilskud på 75%. Tilskuddet bevilges efter en fastsat maksimal tilskudsberettiget aktivitetstimepris jf. nedenstående skema og uden hensyntagen til medlemsdifferentiering. For en gruppe udvalgte foreningstyper ydes der dog maksimalt 75% i lokaletilskud til samtlige udgifter efter den maksimale tilskudsberettigede aktivitetstimepris jf. nedenstående skema. For denne gruppe foreninger reguleres tilskudsprocenten forholdsmæssigt i forhold til foreningens samlede medlemssammensætning såfremt mere end 50% af medlemmerne er over 25 år. Tilskudsprocenten reduceres med 1,5 pr. procentstigning over 50% for den andel af foreningens medlemmer, der er over 25 år. Ledere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år fratrækkes i beregningen af foreningens medlemsprocent over 25 år. De udvalgte foreningstyper er: Rideklubber, golfklubber, bowlingklubber, kegleklubber, dartklubber, fitnessforeninger, agilityforeninger, brevdueklubber, svæveflyveklubber samt diverse dyreforeninger (hunde, katte, fugle/fjerkræ, kaniner m.m.). Lokaler til fitnessformål defineres som: lokaler med et varieret udbud af konditions- og styrketræningsmaskiner, og hvor der ikke foregår anden væsentlig aktivitet samtidig lokaler med et større antal spinningcykler beregnet til holdtræning For fitnessforeninger gælder det tillige, at der maksimalt kan ydes lokaletilskud til 8 timer pr. døgn pr. lokale. 18

20 Maksimalt tilskudsberettiget aktivitetstimepriser Pr. 1/ Pr. 1/ Haller min. 800 m 2 (bortset fra ridehaller) 405,00 418,00 Minihaller/multisale takst 1 189,00 195,00 Minihaller/multisale takst 2 297,00 307,00 Almindelige lokaler (inkl. ridehaller) 114,00 118,00 Se i øvrigt bilag 1 Beløbene reguleres med en procent svarende til reguleringen af statens generelle tilskud til kommuner og afrundes herefter til hele kroner. Tilskuddet kan - hvor særlige forhold gør sig gældende - nedsættes, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt. Driftsudgifterne kan nedsættes til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for en til formålet passende hal, lokale eller lejrplads på egnen. Opgørelse af medlemmer Foreningens samlede medlemstal opgøres hvert år på en af foreningen fastsat dato. Denne dato skal være den samme fra år til år. Foreningen skal opgøre sine medlemmer på samme måde som ved ansøgning om medlems- og grundtilskud. Foreningen skal derfor tage stilling til, om man ønsker at søge medlems- og grundtilskud som en flerstrenget forening med flere afdelinger, eller en enkeltstrenget forening. Det vil sige, at hvis en flerstrenget forening søger medlems- og grundtilskud som én samlet forening, vil medlemsprocenten til brug for beregning af lokaletilskud blive udregnet efter foreningens samlede medlemstal. Vælger foreningen at søge tilskud til hver enkelt afdeling i en flerstrenget forening, vil medlemsprocenten til brug for beregning af lokaletilskud blive beregnet ud fra den enkelte afdelings medlemssammensætning. Flere foreningers brug af samme lokale Er lokaleudgifterne afholdt af flere foreninger, beregnes tilskuddet til hver forening forholdsmæssigt på grundlag af det antal timer, foreningen har etableret aktivitet i lokalet, og foreningens samlede timetal i lokalet. Ved ansøgning om tilskud skal de samlede udgifter dokumenteres. Har flere foreninger samtidig etableret virksomhed i lokalerne i et antal timer, fordeles disse timer ved beregningen ligeligt mellem foreningerne. Faste lejemål Ansøgninger om lokaletilskud skal sendes til Kultur & Fritid senest 1. oktober for det efterfølgende kalenderår. Ansøgningens indhold: specificeret budget for huslejeudgifter/renter af afdrag samt øvrige driftsudgifter til egne eller lejede lokaler - herunder forventede lejeindtægter antal tilskudsberettigede aktivitetstimer oplysninger om medlemsantal 19

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere