TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER"

Transkript

1 AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 8. august 2013 UDARBEJDET RKNN/ FST KONTROLLERET GRH GODKENDT FST

4

5 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Nuværende vej- og trafikforhold Områdets funktioner Vejnet Trafik Parkering Samlet vurdering 17 3 Forslag til trafikplan Vejklasser Forslag til tiltag 19 4 Forslag til projekter 25 5 Bilag Manuelle tællinger i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej morgen Manuelle tællinger af cyklister i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej morgen Manuelle tællinger i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej eftermiddag Manuelle tællinger af cyklister i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej eftermiddag 30

6

7 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 7 1 Indledning Odder Kommune ønsker de trafikale forhold på Nørregade i Odder forbedret. Gaden er i myldretiden ofte præget af vanskelige trafikforhold på grund af meget trafik til og fra de mange overkørsler ved parkeringsområderne samtidig med, at der færdes mange fodgængere og cyklister på langs og tværs af Nørregade. En del af biltrafikken kan være gennemkørende trafik, der ikke har ærinde i området, og med de kommende års udbygning af Odder Vest forventes trafikken på bl.a. Nørregade at stige væsentligt. Dette vil øge behovet for forbedringer på Nørregade og omliggende vejnet samtidig med behov for trafikale forbedringer ved de to skoler i området, Skovbakkeskolen og Rathlousskolen. Odder Kommune har derfor i budgettet for 2013 og 2014 afsat midler til vejforbedringer i Nørregade området. Som grundlag for valg af mulige tiltag har kommunen besluttet at udføre en forundersøgelse og et forprojekt som beskrevet i denne rapport. Rapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med Odder Kommune.

8 8 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 2 Nuværende vej- og trafikforhold Som baggrund for forslagene til trafikale forbedringer er de nuværende vej- og trafikforhold på og omkring Nørregade blevet kortlagt og vurderet. I sammenhæng med denne kortlægning er trafikforholdene ved skolerne blevet besigtiget og overordnet vurderet. Baggrunden var en formodning om, at afsætning af børn giver unødigt mere trafik på Nørregade pga. manglende vendemuligheder. Som led i kortlægningen er der desuden gennemført en række trafiktællinger som angivet i tabel 1. Herefter benævnes tællingerne maskinel-, manuel morgen- og manuel eftermiddags-tælling. Maskinel tælling Manuel morgentælling kl.07:00 09:00 Manuel eftermiddagstælling kl.15:00 17:00 Trafikmængder og hastighed på Nørregade og Torvald Køhlsvej. Krydset Nørregade / Torvald Køhlsvej / Aabygade Krydset Nørregade / Torvald Køhlsvej / Aabygade, fodgængerkrydsninger på Nørregade og Torvald Køhlsvej, trafik på parkeringspladsindkørslerne i området og registrering af parkerede biler på områdets parkeringspladser. Tabel 1 Trafiktællinger gennemført i forbindelse med kortlægning af eksisterende forhold, med angivelse af tælleperiode. 2.1 Områdets funktioner Nørregade er præget af de mange funktioner på strækningen fra Rådhusgade og videre mod vest. Især de store dagligvarebutikker Kvickly og Løvbjerg samt til dels Netto er vejbetjent via Nørregade og den sydlige del af Torvald Køhlsvej. Rådhusets parkeringsplads og parkeringen ved Biffen mv. syd herfor har adgang fra Nørregade og Åbygade. Området omkring Nørregade udgør den nordlige del af centerområdet i Odder by, der også omfatter bl.a. detailhandel ved Rosensgade.

9 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Vejnet Vejene er de vigtigste dele af trafikinfrastrukturen, der betjener de mange trafikskabende funktioner i lokalområdet ved Nørregade Vejstruktur Kommuneplanens vejklassificering inddeler vejnettet i følgende vejklasser: Trafikveje Lokalveje Vejklasserne skal afspejle vejenes funktion og dermed den måde, de ønskes anvendt på under hensyn til trafikken og omgivelserne. Figur 1 Nørregade området i Odder, jf. Kommuneplanens vejstruktur. Veje med rød signatur er trafikveje, de øvrige er lokalveje. Af kortet figur 1 ses, trafikvejene i området omkring og syd for Nørregade. Ud over Nørregade er Rådhusgade, Møllevej, Nygade, Aabygade og Rosensgade kategoriseret som trafikveje. Sidstnævnte er i dag gågadezone. Torvald Køhlsvej er udpeget som lokalvej, selv om den er en vigtig vej i midtbyens vejnet. Der er bl.a. derfor behov for at revidere vejklasseplanen. Krydsene ved Torvald Køhlsvej og Rådhusgade er signalregulerede.

10 10 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER På Nørregade og Rådhusgade er der etableret enkeltrettede cykelstier Vejplaner Vejprojekter I forbindelse med planlagt byudvikling i Odder vest og nordvest forbereder kommunen en udbygning af vejnettet vest og nord om Odder. I første omgang er der igangsat et projekt for en opgradering af Grobshulevej. Denne vej vil derved blive mere attraktiv at benytte for trafik mellem Odder og det vestlige opland. Århusvej Grobshulevej Horsensvej Figur 2 Planlagt vejudbygning vest for Odder. Kilde: Odder Kommune Signatur: Grøn = udbygning af Grobshulevej Gul = vestlig forbindelsesvej Blå = nordlig forbindelsesvej Odder Kommune har endvidere reserveret en linjeføring for aflastning af Horsensvej - Århusvej ved en ny vej øst om Odder by. Trafiksanering på Nørregade Odder Kommune har i 2008 fået udarbejdet to løsningsforslag for området ved Nørregade / Torvald Køhlsvej. Af de foreslåede løsninger er en krydsningshelle på Nørregade gennemført.

11 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Trafik Området ved Nørregade vurderes at være fuldt udbygget, og trafikplanen skal derfor ikke tage højde for nye funktioner, der vil skabe væsentlig mere lokal trafik end i dag. Der kan dog hvis der ikke gennemføres særlige tiltag - forventes stigende trafik på Nørregade mv. som følge af dels byudvikling mod vest, dels udbygningen af Grobshulevej. En analyse i 2012 har vist, at trafikken på Snærildvej alene ved en fuld udbygning af det nye byområde forventes at stige fra 1300 biler/døgn til 3500 biler/døgn. Udbygningen af Grobshulevej kan endvidere forventes at omlægge noget af oplandstrafikken fra Kongshusvej Sønder bakken til Snærildvej Nørregade. Dette peger på behov for bl.a. trafikdæmpende tiltag på Nørregade Biltrafik og trafikafvikling Nørregade / Torvald Køhlsvej Trafikmængderne fra de maskinelle tællinger i maj er vist som årsdøgntrafik (ÅDT) på figur 3. Figur 3 ÅDT på Nørregade og Torvald Køhlsvej. Opdelt på retninger. Maskinel tælling. Hastighedsmålinger viser, at mellem en tredjedel og halvdelen af bilisterne på Nørregade kørte hurtigere end de tilladte 50 km/t. Manuelle morgen- og eftermiddags-tællinger i krydset Nørregade/ Torvald Køhlsvej / Aabygade viser, at krydset er trafikalt mest belastet i eftermiddagstimerne.

12 12 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Det skyldes primært at der er en stor mængde krydsende fodgængere i krydset om eftermiddagen. Resultaterne af de manuelle tællinger kan ses i bilag. Krydset, der er signalreguleret, vil normalt være i stand til at uden problemer at kunne afvikle den talte trafik. Der er foretaget kapacitetsberegninger af spidskvarterstrafikken, som viser en belastningsgrad på 75 % for det hårdest belastede ben i krydset. Det vurderes på baggrund heraf, at det er de mange ind- og udkørende til og fra parkeringspladser og varelevering samtidig med mange lette trafikanter i myldretiden der er medvirkende til dårlige trafikafviklingsforhold i Nørregade. Et medvirkende forhold er også, at nogle kunder uhensigtsmæssigt benytter Rådhusets parkeringsplads, selv om der ofte er god plads på Kvicklys tagparkeringsplads med indkørsel fra Torvald Køhlsvej. Vareindlevering til Løvbjerg sker med indkørsel fra Nørregade. Der er ikke plads til vendemanøvre i Løvbjergs varegård, og det er derfor nødvendigt, at lastbilerne bakker ind til butikken fra Nørregade. Denne manøvre spærrer Nørregade, imens den står på. På samme måde skal lastbiler, der leverer varer til Kvickly, manøvrere på selve Torvald Køhlsvej for at bakke ind til vareindleveringen. Vejen med skråparkering bag Løvbjerg kan ikke anvendes som tilkørselsvej for Løvbjerg, da den er privatejet af Kvickly. Øvrige forhold Boulevarden er en bred lige vej, der fører fra indfaldsvejen Sønderbakken til Torvet i centrum. Vejens udformning er ikke hastighedsdæmpende, og der har været borgerhenvendelser angående høj fart på Boulevarden. Ved en tælling i uge blev der målt en ÅDT på ca. 1150, hvoraf 37 % overskred hastighedsbegrænsningen på 50 km/t Lette trafikanter Antallet af fodgængere, der krydser Nørregade og Torvald Køhlsvej, er blevet registreret ved en tælling 31. januar 2008 kl til En tilsvarende registrering er blevet gennemført ved den manuelle eftermiddagstælling i maj Det samlede antal fodgængerkrydsninger i den talte periode maj 2013 kan ses af figur 4.

13 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 13 Figur 4 Fodgængertrafik på tværs af Nørregade og Torvald Køhlsvej, samt biltrafik på indkørsler til parkeringspladser i området. Tallene angiver den samlede trafik fra til ved manuel eftermiddagstælling maj Ud over krydset Nørregade/ Torvald Køhlsvej/ Aabygade, hvor der er mange fodgængerkrydsninger, er der også mange krydsninger af Nørregade ved indkørslerne til hhv. rådhus og Kvickly. Dette underbygger vurderingen af, at mange benytter Rådhusets parkeringsplads ved indkøbsærinder på den anden side af Nørregade Trafikforhold ved skolerne I nærområdet til Nørregade ligger to skoler, Rathlousskolen og Skovbakkeskolen. Trafikforholdene ved skolerne er blevet vurderet i sammenhæng med analyserne og overvejelserne om de mulige tiltag på Nørregade og det tilstødende vejnet. Rathlouskolen Rathlouskolen er en fri grundskole, der er lokaliseret på sydsiden af Rosensgade over for Møllevej. Hastighedsgrænsen på Rosensgade er 40 km/t, hvilket understøttes af vejens udformning med afmærket sideparkering og chikaner. Trods vejens udformning som stillevej fungerer den i praksis som en indfaldsvej fra sydvest til Odder by. Det skyldes især, at Rosensgade og Møllevej udgør en direkte forbindelse mellem den sydlige indfaldsvej Sønderbakken og Nørregade i bymidten. På den østligste del er Rosensgade afmærket som gågade. I morgentimerne bliver elever ofte sat af på Rosensgades sydøstlige side trods det gældende standsningsforbud. På strækningen umiddelbart foran Rathlouskolen har skolen på eget initiativ malet kantstenen gul, hvilket ser ud til at begrænse afsætning i dette område. Nord for Rathlouskolen og Møllevej ophører standsningsforbuddet på Rosensgade, hvilket giver mulighed for afsætning. Kapaciteten her er dog ikke tilstrækkelig til at dække det nuværende behov.

14 14 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Fodgængere fra nord til skolen passerer Rosensgade via en fodgængerovergang nord for Møllevej. Der er skolepatrulje i fodgængerovergangen. Cyklister, der ankommer til skolen nordfra, krydser Rosensgade fra en forholdsvis udsat position 30 meter syd for Møllevej. I 2012 er trafikmængden på Rosensgade målt til en ÅDT på 1815, og bilernes gennemsnitshastighed var 35,5 km/t. Skovbakkeskolen Skovbakkeskolen er lokaliseret mellem Holsteinsgade og Tværgade. Der er etableret en særlig afsætningsplads ved skolens hovedindgang for enden af Tværgade. Da Tværgade ender blindt foran Skovbakkeskolen kan afsætning af elever foregå uden gene for den øvrige trafik. Pladsen er indrettet med vendemulighed og således, at eleverne ikke skal krydse trafikken. Derudover anvendes parkeringspladsen ved Restaurant Skovbakken nord for Holsteinsgade også til afsætning af elever. Denne afsætningsmulighed er nemmere tilgængelig end afsætningspladsen på Tværgade, men den betyder at eleverne er nødt til at krydse Holsteinsgade. I 2012 er trafikmængden på Holsteinsgade målt til en ÅDT på 1150, og bilernes gennemsnitshastighed var ca. 43 km/t. Skoleveje Der har været borgerhenvendelser om farlige situationer og utryghed i krydset Nørregade/ Møllevej, der anses for skolevej til Rathlouskolen og Skovbakkeskolen. Ved besigtigelse er der konstateret følgende forhold, der kan forbedres: Møllevej benyttes bl.a. af bustrafik, og bussernes arealbehov ved svingning betyder, at højresvinget fra Nørregade til Møllevej er udformet på en forholdsvis dynamisk måde. Personbiler fra vest kan derfor svinge til højre ad Møllevej med relativt høj hastighed. Cyklister, der skal foretage venstresving fra Nørregade til Møllevej, benytter vejbanen i stedet for den tiltænkte krydsning via helle på Nørregade. Endvidere kan det samlede trafikbillede i krydset inklusive tilslutningen for Frederikshaldvej være vanskelig at overskue for skolebørn Kollektiv trafik Området betjenes i tidsrummet kl af bybus rute 2 og rute 3, der begge én gang i timen kører via Nørregade mellem Torvald Køhlsvej til Rådhusgade. Derudover kører der 2 regionalbusser på Nørregade; rute 100 og rute 331 med henholdsvis 2 og 1 afgange i timen hver retning.

15 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Politiregistrerede uheld Politiregistrerede uheld i området omkring Nørregade viser for perioden en koncentration af uheld i krydset Nørregade/ Møllevej. Her er der fra og med 2011 registreret 4 påkørsler af cyklist, alle hvor en bil er drejet ind foran en ligeud kørende cyklist. Der er ikke politiregistrerede uheld ved de to skoler. 2.4 Parkering Parkeringsudbud Fra Nørregade er der direkte adgang til to parkeringspladser, hhv. Rådhusets og Kvicklys primære parkeringsplads foran forretningen. Indkørslerne fra Nørregade til disse to parkeringspladser er placeret direkte overfor hinanden. Fra Torvald Køhlsvej er der også en indkørsel til Kvicklys primære parkeringsplads, samt to indkørsler til Løvbjergs parkeringsplads. Desuden er der fra Torvald Køhlsvej indkørsel til Kvicklys to sekundære parkeringspladser, nemlig tagparkeringen og skråparkeringen på den ensrettede vej bag om Løvbjerg. Derudover er der i området også parkeringsmuligheder dels på Nettos parkeringsplads med indkørsel fra Rådhusgade, dels langs kantsten i Aabygade. Figur 5 Parkeringsforholdene i nærområdet ved Nørregade På Nettos, Kvicklys og Rådhusets parkeringspladser er der enkelte pladser, der er begrænset til 2 timers parkering. Hele Løvbjergs parkeringsplads har tidbegrænset 2 timers parkering.

16 16 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Udnyttelsen af p-pladserne Belægningsgraden og varigheden af parkering på p-pladserne er registreret ved den manuelle eftermiddagstælling i maj Registreringen foregik i praksis ved at p- pladserne blev runderet hvert kvarter, og for hver runde blev nummerpladerne (de sidste tre cifre) noteret. Denne metode tager ikke højde for, at biler kan have været parkeret længe inden registreringen gik i gang. Den beregnede gennemsnitsvarighed af parkeringerne skal derfor anses for den nedre grænse for varigheden af parkeringen på den enkelte p-plads. Belægningsgraderne er dog retvisende for de registrerede tidsrum. Figur 6 Gennemsnitlig belægningsgrad og varighed af parkering for de analyserede parkeringspladser (afgrænset med rød linje). P-pladser reserveret handicapbiler indgår ikke i tallene på figur 6, idet de afviger meget fra det øvrige gennemsnit og udgør et meget lille datagrundlag. Som det fremgår af figur 6 er de forskellige parkeringspladser meget forskelligt belastede i eftermiddagstimerne. Kvicklys primære parkering er med en belastningsgrad på 91 % den mest belastede. Dette kan forventes på grund af p-pladsens centrale placering i forhold til indkøb og andre funktioner i området. Herefter følger Rådhusets parkeringsplads med 87 %. Det er uvist hvor stor en del af denne belastning, der kan tilskrives indkøbstrafik. Rådhusets parkeringsplads er i øvrigt den eneste parkeringsplads, der i perioder har en belastningsgrad over 100 % grundet uautoriseret parkering på pladsens midterområde.

17 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Samlet vurdering På baggrund af analyserne kan der i korthed konkluderes følgende om behovene for trafikale forbedringer i Nørregade området: Vejstruktur: Behov for opdatering og nærmere vurdering af vejklassificeringen. Trafik: Begrænsning af fremtidig trafikvækst på Nørregade Forbedringer på Nørregade, ved indkørsler til p-pladser og i kryds ved Møllevej samt forhold ved varelevering. Trafikdæmpning på Boulevarden Tiltag ved skolerne. Parkering: Regulering af p-pladsernes benyttelse.

18 18 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 3 Forslag til trafikplan Formålet med trafikplanen for området omkring Nørregade er at skabe gode forhold for trafikken og for omgivelserne, set i forhold til den nuværende trafik. Planens forslag til virkemidler er beskrevet i det følgende. 3.1 Vejklasser Trafikplanen og forslagene til trafikforbedringer på Nørregade og det omgivende vejnet skal afspejle den ønskede funktion af vejstrukturen i denne del af Odder by. De mange forskellige funktioner og turmål på og omkring Nørregade peger på, at kommuneplanens vejklasse Trafikveje bør opdeles i to vejklasser: Primære trafikveje Sekundære trafikveje. De primære trafikveje er de overordnede veje, der bærer de største trafikstrømme med regional og tung trafik, herunder regionale busser og gennemkørende lastbiler. Sekundære trafikveje bærer mindre trafikmængder, der ikke er gennemkørende, men som kan omfatte bustrafik og lastbiltrafik f.eks. til lokal varelevering. Det øvrige, mindre betydende vejnet betegnes lokalveje, der eventuelt også kan opdeles i primære og sekundære lokalveje. En del af lokalvejene kan indgå i trafikdæmpede områder, f.eks. hastighedszoner, hvor biltrafikken afvikles med særlig lav hastighed af hensyn til de lette trafikanter og boliger langs vejen. Som en del af baggrunden for forslagene til trafikforbedringer i Nørregade området er der opstillet forslag til en vejklassificering som vist i figur 7. På kortet er endvidere med numre markeret de projekter, der foreslås for at understøtte planen.

19 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 19 1 Hævet flade 2 Hastighedszone (ændring til overkørsel) 3 Bump 4 Udkørsel forbudt 5 Venstresvingsbane og krydsningshelle 6 Tidsbegrænset standsningsforbud 7 Modifikationer til eksisterende kryds 8 Skiltning i forbindelse med parkering. Figur 7 Vejklassificering og trafikplan for lokalområdet ved Nørregade. De foreslåede projekter er markeret med nummererede prikker. Kortgrundlag copyright Eniro/Krak. 3.2 Forslag til tiltag På baggrund af analyserne og forslaget til vejklassificering er der i det følgende beskrevet en række tiltag, der skal forbedre fremkommeligheden og sikkerheden i området omkring Nørregade i Odder by. Tiltagene er nummereret svarende til listen og placeringerne i figur 7.

20 20 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 1. Hævede flader Behov for krydsningsforbedring for lette trafikanter og hastighedsdæmpning på Rosensgade og Boulevarden foreslås løst ved hjælp af hævede flader i kryds. På Boulevarden foreslås således etablering af tre hævede flader, der placeres i krydsene med hhv. Rathlousgade, Gersdorffsgade og Rodstensgade. Dette tiltag vurderes at dæmpe bilhastigheden uden at spolere vejbilledet på Boulevarden og det fine kig op til Torvet. På Rosensgade foreslås etableret knækket prioritet i krydset ved Møllevej. Dette skal understøttes af geometriske ændringer i krydset enten i form af etablering af en hævet flade på det nordlige ben i krydset ved Møllevej, eller ved at det nordlige ben udformes som en overkørsel, hvor fortovet langs Møllevej føres med over og forbindes med fortovet i Rosensgades østside. Uanset valg af gemetrisk ændring vil tiltaget både virke hastighedsdæmpende og forbedre krydsningen for lette trafikanter på skolevejen. Forslaget om hævet flade eller overkørsel vil understøtte den foreslåede vejstruktur og indebære en ændring af vigepligten i krydset. Figur 8 Princip for hævet flade, alternativt overkørsel i Rosensgade. 2. Hastighedszone (ændring til overkørsel) To hastighedszoner foreslås etableret for at forbedre det lokale trafikmiljø gennem underbygning og tydeliggørelse af forslaget til ændret vejklassificeringen: Hastighedszone Rosensgade øst Hastighedszone Boulevarden. Inden for de to dele af nettet af primære og sekundære trafikveje etableres hastighedszoner, hvor alle vejtilslutninger til trafikvejene afmærkes med 30 km/t tavle i begge sider af vejen.

21 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 21 Derudover er det et krav at til hastighedszonerne, at vejudformningen understøtter den skiltede hastighed. Dette foreslås opnået dels ved etablering af overkørsler i vejtilslutningerne, dels - efter behov - ved hastighedsdæmpende tiltag inde i zonerne (se tiltag 1. Hævede flader). Der etableres fem nye overkørsler som angivet på figur 7.Sammen med eksisterende overkørsler vil de nye overkørsler danne porte til de to hastighedszoner. Eksisterende overkørsler der bibeholdes: Aaparkeringen / Nygade Holsteinsgade / Torvet (hævet flade) Holsteinsgade / Boulevarden (hævet flade) Rathlousgade / Banegårdsgade Holsteinsgade / indkørslen til Skovbakkehjemmet Aabygades udmunding i Nørregade og Rosensgades udmunding i Banegårdsgade ændres ikke til overkørsler, da disse kryds er signalregulerede. 3. Bump To bump på Nørregade placeret ud for nr. 18 og nr. 42 skal bidrage til, at hastighedsbegrænsningen på 50 km/t overholdes og at dæmpe omfanget af unødigt gennemkørende trafik på Nørregade. Bumpene udføres som pudebump, hvilket vil sige to smalle modificerede sinusbump ved siden af hinanden, som dæmper hastigheden for personbiler, men ikke påvirker busser og andre brede køretøjer. 4. Udkørsel forbudt Indkørslen fra Nørregade til Rådhusets parkeringsplads ensrettes, så kun indkørende trafik tillades. Udkørsel sker i stedet via Aabygade. Ensretningen gennemføres med et gennemkørsel forbudt skilt i hver side af udkørslen, og en indsnævring af overkørslen til ét kørespor. Indsnævringen kan eventuelt tydeliggøres med beplantning.

22 22 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Figur 9 Skitse til udkørsel forbudt fra Rådhusparkeringen til Nørregade. 5. Venstresvingsbane og krydsningshelle Kanalisering og krydsningshelle på Sønderbakken ud for Holsteinsgade vil forbedre trafiksikkerheden og trygheden bl.a. på skolevejen. Hellen vil give et støttepunkt for fodgængere og cyklister ved krydsning af vejen, og den vil understøtte Sønderbakkens status som primær trafikvej. Figur 10 Forslag til kanalisering og krydsningshelle på Sønderbakken ud for Holsteinsgade. Anlægget foreslås udført ved ensidig vejudvidelse i nordlig side af Sønderbakken, Forslaget vil inkludere flytning af lysmaster, fortov og cykelsti samt flytning af indkørslen til grusparkeringen på den sydlige side af Sønderbakken. 6. Tidsbegrænset standsningsforbud Af hensyn til cyklisterne på skolevejen til Rathlousskolen foreslås ud over den hævede flade i Rosensgade jf. tiltag nr. 1 - en forbedring for de cyklister, der skal krydse Rosensgade ud for skolen.

23 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 23 Det foreslås at der indføres tidsbegrænset standsningsforbud for de tre første parkeringsbåse umiddelbart syd for krydset Rosensgade/ Møllevej, det vil sige i retning mod Sønderbakken. Tidsbegrænsningen skal gælde omkring mødetid på Rathlousskolen, for eksempel kl til 9.00 på hverdage. Dette vil betyde lidt ringere parkeringsmulighed lokalt, men vil give en overskuelig og rummelig ventelomme til cyklende skolebørn, der skal krydse Rosensgade. 7. Modifikationer til eksisterende kryds I krydset Nørregade / Møllevej foreslås tre tiltag til at øge sikkerhed og tryghed i krydset. Højresvinget fra Nørregade vest til Møllevej gøres mindre dynamisk ved etablering af en overkørbar flade af chaussésten. Fladen placeres som en halvmåne uden på den opmærkede cykelbane og næsten i niveau med den øvrige kørebane for ikke unødigt at genere bustrafikken. Da cyklisterne fra Nørregade øst på grund af cykelstiens kantsten ikke hensigtsmæssigt kan benytte midterhellen på Nørregade ved venstresving til Møllevej, foreslås det, at cykelbanen i Nørregades nordside fortsættes frem til den østlige spids af midterhellen på Nørregade. Dette giver cyklisterne mulighed for at forblive på cykelbanen helt frem til, hvor de skal krydse Nørregade, samtidig med at de fortsat vil have en beskyttet venteposition midt på vejen i læ af midterhellen. Figur 11 Forslag til ændringer i krydset Nørregade / Møllevej Endelig foreslås det at ændre Frederikhaldsvejs tilslutning til Nørregade til en overkørsel. Ændringen vil gøre krydset mere overskueligt, underbygge vejklassificeringen, og gøre det mindre attraktivt at benytte Frederikshaldsvej som genvej til Vennelundsvej. Overkørslen kan også senere indgå som et element i eventuel etablering af en hastighedszone omkring Frederikhaldsvej.

24 24 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 8. Skiltning i forbindelse med parkering. Følgende enkle tiltag foreslås for at reducere den parkeringssøgende trafik ved Nørregade. Parkeringsvejvisning til Kvicklys tagparkering og parkering på den ensrettede vej bag Løvbjerg i form af skiltning placeret langs Nørregade og Torvald Køhlsvej. Skiltningen forslås placeret som angivet på figur 12 Figur 12 Forslag til parkeringsvejvisning. Tidsbegrænsning f.eks. 2 timer på hele eller større del af parkeringspladsen foran Kvickly vil frigøre p-pladser og dermed medvirke til at reducere den parkeringssøgende trafik.

25 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 25 4 Forslag til projekter De foreslåede trafikale og parkeringsmæssige tiltag for Nørregade området er i nedenstående tabel blevet sammenstillet i en række projekter. Udgifterne til realisering af projekterne er blevet vurderet og skitsemæssigt anslået inkl. projektering og tilsyn. Forslagene er i ikke prioriteret rækkefølge. Tabel 2 Skitsemæssige anlægsudgifter for trafikplanens forslag til projekter i Nørregade området Projektforslag Anlægsskøn delprojekter (1.000 kr. ekskl. moms) Anlægsskøn ekskl. arealerhvervelse (1.000 kr. ekskl. moms) Nørregade 2 stk. pudebump Rådhusparkering Udkørsel forbudt Hastighedszone Rosensgade øst Hastighedszone Boulevarden Skiltning ved indkørsler til området Overkørsler. Tværgade, Aaparkering. 230 Skiltning ved indkørsler til området Overkørsler. Boulevarden, Tværgade, Gersdorffsgade stk. hævede flader 820 Rathlousskolen Hævet flade/ overkørsel i Rosensgade Tidsbegrænset standsningsforbud 5 Skoleveje Regulering af cykelsti og overkørbart areal Overkørsel Frederikshaldsvej 180 Sønderbakken Venstresvingsspor og krydsningshelle Parkering 8 stk. skilte I alt 2.850

26 26 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 5 Bilag Dette afsnit indeholder følgende bilag: 1 Manuelle tællinger i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej morgen 2 Manuelle tællinger af cykler i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej morgen 3 Manuelle tællinger i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej eftermiddag 4 Manuelle tællinger af cykler i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej eftermiddag.

27 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Manuelle tællinger i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej morgen Tælling foretaget torsdag den 2. maj 2013 i tidsrummet kl til Diagrammet angiver trafikmængden i spidstimen. For hver retning angives i tre kolonner hhv. antallet af personbiler, antallet af lastbiler/busser i () og i sidste kolonne personbilenheder. For indkørende trafik er hver svingretning angivet for sig, således at der i øverste række (over stregen) er angivet en total for indkørende og i rækkerne under stregen angives svingretningerne i den rækkefølge, de forekommer på figuren. Svingretningerne er på figuren angivet med streger, der er gradueret i bredden for at visualisere svingretningens størrelse relativt til den samlede trafik i krydset. Stregtykkelserne på to figurer kan ikke sammenlignes (3) (3) (0) (0) (0) (10) (11) (0) (8) (2) (5) (0) (5) (6) (0) (2) 105 (1) (0) (0) (1) Torvald Køhlsvej Nørregade Nørregade Aabygade

28 28 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 5.2 Manuelle tællinger af cyklister i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej morgen Tælling foretaget torsdag den 2. maj 2013 i tidsrummet kl til Diagrammet angiver trafikmængden i spidstimen. For indkørende trafik er hver svingretning angivet for sig, således at der i øverste række (over stregen) er angivet en total for indkørende og i rækkerne under stregen angives svingretningerne i den rækkefølge de forekommer på figuren. Svingretningerne er på figuren angivet med streger, der er gradueret i bredden for at visualisere svingretningens størrelse relativt til den samlede trafik i krydset. Stregtykkelserne på to figurer kan ikke sammenlignes.

29 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER Manuelle tællinger i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej eftermiddag Tælling foretaget torsdag den 2. maj 2013 i tidsrummet kl til Diagrammet angiver trafikmængden i spidstimen. For hver retning angives i tre kolonner hhv. antallet af personbiler, antallet af lastbiler/busser i () og i sidste kolonne personbilsenheder. For indkørende trafik er hver svingretning angivet for sig, således at der i øverste række (over stregen) er angivet en total for indkørende og i rækkerne under stregen angives svingretningerne i den rækkefølge de forekommer på figuren. Svingretningerne er på figuren angivet med streger, der er gradueret i bredden for at visualisere svingretningens størrelse relativt til den samlede trafik i krydset. Stregtykkelserne på to figurer kan ikke sammenlignes (6) (3) (1) (2) (0) (4) (7) (0) (4) (0) (4) (0) (4) (6) (0) (1) 172 (0) (0) (0) (0) Torvald Køhlsvej Nørregade Nørregade Aabygade

30 30 TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER 5.4 Manuelle tællinger af cyklister i krydset Nørregade/Aabygade/Torvald Køhlsvej eftermiddag Tælling foretaget torsdag den 2. maj 2013 i tidsrummet kl til Diagrammet angiver trafikmængden i spidstimen. For indkørende trafik er hver svingretning angivet for sig, således at der i øverste række (over stregen) er angivet en total for indkørende og i rækkerne under stregen angives svingretningerne i den rækkefølge de forekommer på figuren. Svingretningerne er på figuren angivet med streger, der er gradueret i bredden for at visualisere svingretningens størrelse relativt til den samlede trafik i krydset. Stregtykkelserne på to figurer kan ikke sammenlignes.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø NØRRESUNDBY Trafik & miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord Aalborg Kommune har en

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HVALSØ

TRAFIKPLAN FOR HVALSØ MARTS 2015 LEJRE KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR HVALSØ RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2015 LEJRE KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR HVALSØ

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund SP UDKAST 02 Københavns Kommune Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse NOTAT 17. januar 2014 CM/TAK/PH/DA 0 Indledning I forbindelse med etableringen af 4-Skolesamarbejdet på Midtamager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 VARDE KOMMUNE VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere