Lokalplan Køge Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1046. Køge Nord"

Transkript

1 Lokalplan 1046 Køge Nord 2015

2 2

3 Indhold Lokalplan 1046 Køge Nord Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Grundvandsbeskyttelse og -produktion Trafikplan Landskabskarakteranalyse Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens forhold til anden lovgivning Køge Kommunes politikker og strategier Miljøvurdering Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanområdet og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Veje, stier og parkering 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Ubebyggede arealer 8 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag 1 Lokalplanområdet Kortbilag 2 Delområder Kortbilag 3 Trafikplan Kortbilag 4 Grundvand Bilag 5 Landskabskarakteranalyse 3

4 Ll. Skensved Lokalplan 1046 Borup Ejby Ølby Køge Bjæverskov Hastrup Herfølge N 5 km Lokalplanens beliggenhed i Køge Kommune

5 Redegørelse Lokalplan 1046 Køge Nord Lokalplanens formål og baggrund Byrådet vedtog i december 2014 tillæg nr. 5 til Kommuneplan Tillægget udlægger arealer til et nyt byudviklingsområde i Køge Nord, i forbindelse med den nye bane København-Ringsted, med stop i Køge Nord, og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen med nye ramper ved Egedesvej. Formålet med lokalplan 1046 er at sikre en fremtidig udvikling af Køge Nord i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 5. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende, men fastsætter rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning med det formål at sikre en sammenhængende trafikplanlægning, grundvandsressourcen og 0-balance for grundvandsdannelsen. I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en landskabskarakteranalyse, som beskriver landskabet i Køge Nord, og peger på landskabets potentialer og sårbarhed i forbindelse med udvikling. Landskabskaraktersanalysen er vedlagt som bilag til lokalplanen. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er på ca. 190 ha og omfatter rammeområderne i kommuneplantillæg nr. 5. Området er afgrænset af Skensved Å og kommunegrænsen mod nord, København-Ringsted banen og Køge Bugt Motorvejen mod øst, Ølsemagle Landsby, Lille Syd Banen og STC mod syd og erhvervsområder i Ll. Skensved mod vest. Se kortbilag 1. Rammeområderne i tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013, som overføres til denne lokalplan. 5

6 Lokalplanområdet ligger i landzone og udgøres af åbne marker med fritliggende gårde, enkelte læhegn og mindre skovområder, en række fredede diger og to fredede rundhøje fra oldtiden. Landskabet er præget af bynærhed, motorvej, jernbaner, højspændingsledning, Ll. Skensveds industrielle byfront og den store erhvervsbygning Valsemøllen øst for lokalplanområdet. Terrænet er hovedsageligt fladt. Det højeste terræn ligger i de centrale og vestlige dele. Området falder jævnt ned mod Skensved Å og Snogebækken og ud mod kysten. Lokalplanens indhold Lokalplanen udpeger 5 delområder i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillæg nr. 5. Se kortbilag 2. Delområderne udlægges til henholdsvis centerområde øst for Ølsemagle og omkring den nye station, erhvervsområde omkring Egedesvej og rekreativt område omkring Skensved Å og langs Lille Syd banen. Indenfor de enkelte delområder fastsættes bestemmelser for bebyggelsesprocent samt bygningers max. højde i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillæg nr. 5. Lokalplanen udlægger dele af lokalplanområdet til byzone. Grundvandsbeskyttelse og -produktion Hele arealudlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og en del af arealudlægget er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Se figur 1. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser omkring nedsivning af regnvand, belægning, befæstelsesgrad og brug og oplag af grundvandstruende materialer med det formål at beskytte grundvandet og sikre 0-balance for grundvandsdannelsen. Denne lokalplans bestemmelser til sikring af grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen skal videreføres i den fremtidige detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning for Køge Nord. Nedsivning af vej- og pladsvand Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal befæstes med fast belægning, således at der ikke kan forekomme direkte nedsivning til grundvandet. Veje og pladser skal desuden etableres med kanter eller lignende for at forhindre nedsivning. På den måde minimeres risikoen for forurening af grundvandet. 0-balance Hele arealudlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og størstedelen af delområde 1 er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Indenfor delområde 1 må der ikke nedsives hverken overfladevand (vand fra veje, pladser og parkering) eller tagvand. Derved opnås maksimal grundvandsbeskyttelse, men samtidig forhindres den naturlige grundvandsdannelse som sker i området i dag. Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c må der ikke nedsives overfladevand, mens tagvand skal nedsives på egen grund, da der skal nedsives ekstra vand, for at kompensere for den mindre nedsivning i delområde 1. 6

7 FI-områder Områder med særlige drikkevandsinteresser Områder med drikkevandsinteresser Figur 1. Kort over drikkevandsinteresser For at sikre tilstrækkelig grundvandsdannelse i delområderne 2a, 2b og 2c, skal der sikres et vist forhold mellem det areal der bebygges og derfor giver tagvand til nedsivning, og det areal der anvendes til pladser og veje med tætte belægninger, og derfor forhindrer grundvandsdannelse. Det er beregnet, at forholdet mellem grønne arealer til regnbede, bebyggede arealer (tagflader) og befæstede arealer uden bebyggelse (veje, p-pladser osv.) skal være 1:3:6. Det befæstede areal uden bebyggelse (veje, p-pladser osv.)på en ejendom må til enhver tid højest være dobbelt så stort som det bebyggede areal (tagflader). Der må ikke anvendes bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader. På den måde sikres det, at nedsivning af tagvand ikke udgør en forureningsrisiko. Trafikplan Lokalplanen fastsætter principper for udlæg af veje, stier og arealer til +way i overensstemmelse med kommunens trafikplan for Køge Nord. Se kortbilag 3. Den nordligste del af Kapelvej nedlægges, og der er etableret rundkørsler ved Nordhøj og Egedesvej således, at disse veje i fremtiden udgør hovedvejene i lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger fordelingsveje fra Egedesvej til erhvervsområderne samt 7

8 forbindelse til Ølsemaglevej. Der fastlægges desuden en hovedstiforbindelse over jernbaner og motorvej, hvor Ølsemaglevej lukkes for biltrafik samt stiforbindelser til Køge Nord Station og langs Skensved Å. Det er Køge Kommunes ønske, at der etableres en +Way busforbindelse i Køge Nord i form af en effektiv busterminal ved Køge Nord Station, vest for stationsbroen. Samt en busvej i eget tracé fra Køge Nord Station mod syd over Lille Syd Banen og med tilslutning til enten Mimersvej eller Centervej i STC. Landskabskarakteranalyse I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en landskabskarakteranalyse med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Landskabskarakteren er det særlige udtryk, som skabes i samspil mellem naturgrundlag, arealanvendelse, rumlige og visuelle forhold. Landskabskarakteranalysen er vedlagt som bilag til lokalplanen, og i det efterfølgende resumeres hovedpointerne fra analysen. Resultatet af byudvikling i Køge Nord vil være tab af åbent land nær bymæssig bebyggelse. Da landskabet i Køge Nord allerede i dag er præget af tekniske anlæg, og landbrugsejendommene i området ikke længere er koblet til jordene, vurderes tabet som acceptabelt. Et af de vigtigste bærende elementer i området i dag er de lange kig ud i landskabet. Disse bør indtænkes i den fremtidige udbygning af området. Det er vigtigt, at arealerne indenfor Bugtkilen omkring Skensved å ikke tilplantes, således at åforløbet udviskes. Bebyggelse som støder op til kilen bør placeres på tværs af højdekurver, så den ikke lukker for kig til ålandskabet. De dyrkede marker går i dag helt ned til åen. Der bør etableres et mere naturpræget ådalslandskab, som styrker kilens funktion som økologisk forbindelse, og samtidig giver mulighed for bynær natur med trampestier, hjemmehørende arter og minimal pleje. De grønne områder indenfor lokalplanområdet, Ådalen og fredskovene, ligger i dag som fragmenter i landskabet. Områderne bør forbindes, så de kan være en del af et samlende grønt område i et nyt byområde i Køge Nord. Kulturarv, som rundhøje og diger i området, bør tænkes ind i den fremtidige bebyggelsesstruktur, så disse fremhæves i landskabet. Kulturarven har stor fortælleværdi og med formidling af denne kan oplevelsen af landskabet højnes. Kig til Ølsemagle Kirke fra de åbne landskaber omkring rundhøjene bør sikres. Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Fingerplanen 2013 Fingerplan 2013 udpeger et område langs med Skensved Å til at indgå i en ny, grøn kile, Bugtkilen. Bugtkilen omfatter et stort, sammenhængende område, som går gennem kommunerne langs Køge Bugt. I Køge omfatter Bugtkilen et areal som svarer til åbeskyttelseslinjen, 150 meter syd for åen. Arealet er udlagt til rekreative og jordbrugsmæssige formål i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser. Arealet kan ikke overføres til byzone. 8

9 Lokalplanen giver mulighed for planlægning af Parker og Rejs anlæg på begge sider af Køge Bugt motorvejen. Dette for at understøtte en flytning af pendlertrafikken fra individuel transport til kolletiv transport således, at Fingerplan 2013 og de statslige investeringer understøttes ved, at begrænse trængslesproblermerne i hovedstadsområdet. Køge Kommuneplan 2013 Lokalplanområdet er omfattet af følgende rammeområder i kommuneplan 2013: 1C02 Køge Nord Stationscenter: Anvendelse: Stations- og centerformål. Parker og rejseanlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder og offentlige formål samt boliger i den vestlige del mod Ølsemagle. Bebyggelsesprocent: 150 Max. højde: 30 m (8,5 m indenfor området omfattet af kirkebyggelinjen omkring Ølsemagle Kirke) 1E04 Skensved Ådal vest: Anvendelse: Erhvervsområde med lettere industri. Mindre håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder inden for fremstilling. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 15 m 1E05 Egedesvej: Anvendelse: Erhvervsområde i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomhed. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 40 m 1E06 Skensved Ådal øst: Anvendelse: Erhvervsområde i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomhed. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 30 1R03 Rekreativt område og jordbrugsområde: Anvendelse: Rekreativt grønt område og jordbrugsformål. Området forbliver i landzone. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i dag i landzone. Dele af lokalplanområdet svarende til de arealer, som i kommuneplantillæg nr. 5 udlægges til centerformål og erhvervsområder, overføres med denne lokalplan til byzone. Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet Størstedelen af lokalplanområdet er dækket af kystnærhedszonen. Den visuelle påvirkning af kysten indarbejdes ved den detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning, som følger efter denne lokalplan. 9

10 Lokalplanens forhold til habitatdirektivet Der skal til lokaleplaner jf. habitatbekendtgørelsen gennemføres en habitatvurdering med kortlægning og beskyttelse af alle bilag 4 arter indenfor lokalplanområdet. De nærmeste Natura 2000-områder omfatter Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Køge Å samt Tryggevælde Å, som ligger i en afstand af 1-8 km fra lokalplanområdet. Det vurderes, at der ikke vil være en direkte fysik påvirkning af habitatområder som følge af afstanden til disse. Arealerne mellem lokalplanområdet og habitatområderne udgøres af bebyggede områder samt store infrastrukturanlæg. Det vurderes derfor, at denne lokalplan ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Lokalplanens forhold til anden planlægning Drikkevandsinteresser Der er særlige drikkevandsinteresser i hele byudviklingsområdet i Køge Nord, og grundvandsmagasinet i området er dårligt beskyttet i forhold til forurening fra overfladen. Områderne omkring og øst for Ølsemagle er desuden udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Der er udarbejdet en OSD redegørelse i tilknytning til kommuneplantillæg nr. 5, som er udmøntet i en række krav til den efterfølgende lokalplanlægning. Kravene er indarbejdet som bestemmelser i denne lokalplan. Læs mere i afsnittet Grundvandsbeskyttelse og grundvandsproduktion. Spildevandsplan Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i forbindelse med denne lokalplan. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Museumsloven Museet har gjort flere arkæologiske fund i området, og overordnet set, må der antages at være bebyggelser og gravpladser spredt ud over Ølsemagle sogn. Der tilrettelægges derfor i et samarbejde mellem Køge Kommune og Museum Sydøstdanmark prøvegravning i de områder, hvor der efter lokalplanlægning skal foretages jordarbejder. Ølsemagle Landsby er omfattet af en kirkebyggelinje, som har dækker en lille del af lokalplanområdet. Solrød Kommune har udpeget området omkring Skensved Å som havende kulturhistorisk bevaringsværdi bl.a. grundet en høj koncentration af bronzealderhøje. Disse er dog ikke tydelige syd for Skensved Å i Køge Kommune. Der findes en række diger indenfor lokalplanområdet. Digerne er beskyttet efter museumslovens 29a. Ændring i tilstanden af digerne, kræver en dispensation fra lokalplanen med udtalelse fra museet. Museum Sydøstdanmark gør opmærksom på, at der i forbindelse med eventuelle gennembrud af beskyttede diger, bør der være en arkæolog til stede, således at konstruktionsdetaljer og evt. anlæg kan registreres. 10

11 Jordforureningsloven Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan vil hele lokalplanområdet blive undtaget af områdeklassificeringen for lettere forurenet jord i byzone. Naturbeskyttelsesloven Foruden Snogebækken findes en række mindre søer indenfor rammelokalplanens afgrænsning, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet og søerne indarbejdes ved den detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning, som følger efter denne lokalplan. Skensved Å er omfattet af en åbeskyttelseslinje. Arealudlægget i denne lokalplan friholder beskyttelsesområdet omkring åen for bebyggelse. De offentlige skove indenfor lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje på 300 m jf. naturbeskyttelsesloven. I zonen indenfor skovbyggelinjer må der ikke bebygges. Udbygning af den sydlige del af centerområdet ved Køge Nord Station kræver derfor en dispensation fra eller ophævelse af skovbyggelinjen omkring skovene på matr. nr. 44a og 44b, som er ejet af Køge Kommune. Naturstyrelsen træffer afgørelse om ophævelse af skovbyggelinjer. Kommunen træffer afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjer. Køge Kommunes politikker og strategier Agenda 21 Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme bæredygtig udvikling med fokus på værdier indenfor sociale, kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. Lokalplanen bidrager til opfyldelse af en række mål for bæredygtighed, f.eks. ved at: udlægge stationsnære arealer til intensiv udnyttelse understøtte de store statslige investeringer i infrastruktur sikre grundvandsressourcen Miljøvurdering Denne lokalplan er omfattet af 3, stk. 1, punkt 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da planen er en overførelse af rammebestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 5 til lokalplan og ikke muliggør anden planlægning, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, end den, som er muliggjort med kommuneplantillægget. I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 5 er der udført en miljøvurdering med særligt fokus på grundvand/drikkevandsinteresser, geologi og trafikstøj. 11

12

13 Bestemmelser Lokalplan 1046 Køge Nord I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanområdet og zonestatus 1.1 Formålet med lokalplanen er at: fastsætte rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning overføre dele af lokalplanområdet til byzone sikre en sammenhængende trafikplanlægning sikre beskyttelse af grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 4a, 4c, 4d, 5b, 5a, 5e, 5f Ll. Skensved By, Højelse samt matr. nr. 1l, 4c, 4n, 5b, 5i, 5ø, 6a, 6ab, 6ad, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6e, 6æ, 7r, 8g, 11aø, 11e, 12g, 12ay,15c, 17ba, 17bb, 19bn, 46 Ølsemagle By, Ølsemagle samt en del af matr. nr. 4o, 5aa, 6ae, 7a, 11a, 12a, 12bc, Ølsemagle By, Ølsemagle samt alle ejendomme som efter 1. april 2015 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Delområderne 1, 2a, 2b og 2c, jf. 3.1, overføres til byzone. Delområde 3 forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2a, 2b, 2c og 3 som vist på kortbilag Delområde 1 må kun anvendes til stations- og centerformål så som parkér- og rejsanlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Servicefunktioner med tilknytning til parkér- og rejsanlægget kan indpasses i det stationsnære kerneområde svarende til en gangafstand på 600 meter fra stationen. Der må etableres max m 2 detailhandel indenfor delområde Delområde 2a må kun anvendes til erhvervsområde med lettere industri så som håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder indenfor fremstilling. Der kan desuden etableres servicefunktioner og fællesanlæg, der har tilknytning til virksomhederne i området. 13

14 3.4 Delområderne 2b og 2c må kun anvendes til erhvervsområde med erhverv i i form af større lager- og transportvirksomhed og fremtillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til de enkelte virksomheder. Indenfor delområderne 2b og 2c kan der i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med mere end etagemeter etableres kontorlokaler med mere end etagemeter til egen administration. 3.5 Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c må der ikke lokaliseres virksomheder med anvendelse eller oplag af større mængder af mobile forureningskomponenter. 3.6 Delområde 3 må kun anvendes til grønt område og jordbrugsformål. I ådalen kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. Udenfor åbeskyttelseslinjen kan indpasses regnvandsbassiner og øvrige anlæg til håndtering af overfladevand og klimasikring. Der kan etableres klimaskov syd for Egedesvej. 4 Veje, stier og parkering 4.1 Veje og stier indenfor lokalplanområdet skal udlægges som i princippet vist på kortbilag Der kan udlægges arealer til en +Way busforbindelse fra Køge Nord Station over Lille Syd banen med tilslutning til Mimersvej eller Centervej som i princippet vist på kortbilag 3. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Indenfor delområde 1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 150. Bebyggelsesprocenten forventes i mindre områder indenfor delområde 1 at blive 150, mens delområdet som helhed forventes mindre tæt. Bygningshøjden må ikke overstige 30 m. Indenfor kirkebyggelinjen for Ølsemagle Kirke (se kortbilag 2) må bygningshøjden dog ikke overstige 8,5 m. 5.2 Indenfor delområde 2a må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 15 m. 5.3 Indenfor delområde 2b må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 40 m. Hvis hensynes til virksomheden- eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele opføres med en større højde, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker kystlandskabet. I den sydligste 1/4 af delområdet som vist på kortbilag 2 må bygningshøjden dog ikke overstige 20 m. 14

15 5.4 Indenfor delområde 2c må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 30 m. Hvis hensynes til virksomheden- eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele opføres med en større højde, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker kystlandskabet. 5.5 Bygninger skal af hensyn til skybrudsikring i udgangspunktet placeres højest i landskabet, så terrænet leder vandet væk fra disse. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Der må ikke anvendes bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Indenfor FI-området som vist på kortbilag 1 må vej- og pladsvand og tagvand ikke nedsives. Vand fra veje og pladser skal som udgangspunkt renses lokalt og afledes til recipienter. Tagvand kan afledes til nedsivning udenfor FI-området eller til recipient. 7.2 Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c skal regnvand fra tage nedsives. Der skal etableres regnbede til sikring af nedsivning af regnmængder, som normalt forekommer indenfor en 5 års periode. For at sikre at grundvandsdannelsen ikke påvirkes, skal der på den enkelte ejendom indenfor delområderne 2a, 2b og 2c være et mindsteforhold mellem ikke-befæstede arealer med regnbede, bebyggede arealer (tagflader) og befæstede arealer uden bebyggelse (veje, p-pladser osv.) på 1:3:6. Dvs. at ejendommene skal disponeres således, at max. 90% af den enkelte ejendom udgøres som befæstet/bebygget areal, og således at det bebyggede areal (tagflader) udgør minimum 50% af det samlede befæstede/bebyggede areal. 7.3 Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal befæstes med fast ikke-permeabel belægning med en tykkelse, som er beregnet til tung trafik, således at der ikke kan forekomme direkte nedsivning til grundvandet. Nedsivning af overfladevand fra veje og pladser skal forhindres ved etablering af kanter eller lign. omkring disse. 7.4 I Skensved Ådal kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. Der må ikke etableres bassiner indenfor åbeskyttelseslinjen. Afledning til recipienter og bassiner kan ske i åbne grøfter, hvor det findes forsvarligt og uden risiko for nedsivning til grundvandet. 7.5 Indenfor delområde 1 skal arealer til oplag af grundvandstruende materialer overdækkes. 15

16 Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c må udendørs oplag af grundvandstruende materialer ikke finde sted. 7.6 Indenfor delområde 2b skal der udlægges areal til et beplantningsbælte. Beplantningsbæltet skal bestå af høje træer så som popler og fungere som visuel afskærmning mellem erhvervsbebyggelsen og Ølsemagle Kirke og Kirkegård. 7.7 Beskyttede diger som vist på kortbilag 4 må ikke fjernes, gennembrydes eller ændres uden Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8 Lokalplanens retsvirkninger 8.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan en ejer af en fast ejendom indenfor lokalplanområdet, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og som med lokalplanen overføres til byzone indenfor 4 år efter overførslen i henhold til planlovens 47 A forlange, at ejendommen skal overtages af kommunen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de samme regler, som efter 47 og 50 gælder for ekspropriation. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning har Køge Byråd den 22. september 2015 vedtaget forestående lokalplan endeligt. Flemming Christensen Borgmester Sign. Peter Frost Kommunaldirektør Sign. 16

17 17

18

19 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Signaturforklaring Områdegrænse m Kortbilag 1 Lokalplanområdet Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

20

21 N 3 2a Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel 2b 1 2c Signaturforklaring Delområder Centerformål Erhvervsområde Rekreativt område Kirkebyggelinje, bygningshøjde : max 8,5 m m Eksisterende naturgasledninger Beskyttede diger Bygningshøjde: max 20 m Kortbilag 2 Delområder Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

22

23 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Køge Nord Station Signaturforklaring m Områdegrænse Forlængelse af Egedesvej Hovedvej til Køge Nord Station og Ølsemagle Landsby Fordelingsveje Hovedstiforbindelser Sekundære stier Princip for mulige +way-forbindelser Kortbilag 3 Trafikplan Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

24

25 N 3 2a Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel 2b 1 2c Signaturforklaring Delområder Vandløb (rørlagt/åben) Eksisterende bassiner Åbeskyttelseslinje Vandskel Strømningsretning m FI-område indenfor hvilket, der ikke må nedsives vej- og pladsvand og tagvand Kortbilag 4 Grundvand Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

26

27 Landskabskarakteranalyse for Køge Nord Udført i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Køge Nord

28 Landskabskaraktermetoden Landskabskarakteren er det særlige udtryk som bliver skabt i samspil mellem naturgrundlag, arealanvendelse og rumlige visuelleforhold, og derved kendetegner området og adskiller det fra omkringliggende landskaber. Fase 1 - Kortlægning Forundersøgelse Naturgeografisk ansalyse Kulturgeografisk analyse Rumlig visuel analyse Landskabskarakterbeskrivelse Fase 2 - Vurdering Landskabskarakterens styrke Særlige visuelle oplevelsesmuligheder Landskabskarakterens tilstand Landskabskarakterens sårbarhed Fase 3 - Strategi Beskrivelse af landskabet Strategiske mål for landskabet Forslag til handlinger og initiativer Denne analyse omfatter kun den del af kommunens arealer, som hører under denne lokalplan og området er inddelt i et sammehængende karakterområde med fire delområder. Analysen forholder sig kun overordnet til de tilstødende arealer, hvor karakteren mange steder forsætter ud over lokalplanens arealer. Landskabskarakteranalysen vil således kunne udvides til at omfatte resten at kommunens landskaber. På figuren til venstre er vist de 3 faser som analysen i denne lokalplan omfatter. I fase 1 er områdets størrelse og analysens skala fastlagt, og der udarbejdes en natur- og kulturgeografisk analyse på baggrund af forskelligt kortmateriale. Den naturgeografiske analyse kortlægger områdets naturgeografiske grundlag herunder geomorfologi, jordtype, terræn, kompleksitet og hydrologi, og udmunder i en inddeling af området i naturgeografiske regioner. Lokalplanområdet omfatter kun en naturgeografisk region - en moræneflade dannet under isen med jævnt til svagt bølgende terræn med overvejende lerbund. Den kulturgeografiske ananalyse kortlægger arelanvendelsens betydning for landskabskarakteren og beskriver dyrkningsform, bevoksning, bebyggelse, tekniske anlæg og kulturhistoriske mønstre og anlæg. Disse to analyser giver et foreløbigt billede af landskabets forskellige karakterer og er grundlaget for den videre landskabskarakterbeskrivelse. I analysen er også undersøgt de planlægningsmæssige forudsætninger for området på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Derefter er der foretaget en feltregistrering, en rumlig visul analyse, der beskriver landskabets fremtræden, dvs. den oplevelsesmæssige side af landskabskarakteren. Analysen supplerer de forhold, som er belyst i den natur- og kulturgeografiske analyse, og er udført efter Naturstyrelsens feltregistreringsskema Kortlægning af landskabskarakterområder, hvilket betyder at registreringen er systematisk og dokumenterbar. I felten er den endelige inddeling af forskellige karakterområder og delområder blevet fastlagt og fasen er afsluttet med en opsamlende beskrivelse af de inddelte 2

29 områder og danner således baggrund for metodens 2. og 3. fase, Vurdering og Strategi. I fase 2 er områderne vurderet i forhold til deres styke, oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed. Vurderingen bygger på områdernes nøglekarakterer og -funktioner, den igangværende udvikling og planlægning, og ligger til grund for 3. fase, hvor landskabstrategi og forvaltningsmål er beskrevet herunder retningslinjer i forhold til at sikre en fremtidig udvikling af Køge Nord med fastlæggelse af trafikplanen og kommuneplantillæg nr. 5 udlagt til byzone samt hensynet til drikkevand- og grundvandsinteresser herunder sikring af 0-balance i grundvandsdannelsen. Landskabskarakteren Lokalplanområdet ligger inden for et stort sammenhængende landskabskarakterområde - Hovedlandskabet, hvor landskabskarakteren mod nord strækker sig ud over projektområdet og kommunegrænsen. Mod øst afgrænses karakterområdet af et andet landskabskarakterområde, nemlig kystlandskabet med kiler, hvorfra der er visuel sammenhæng med kysten, samt bymæssig bebyggelse. Motorvejen danner både en fysisk og visuel barriere mellem landbrugs- og kystlandskabet. Mod syd og vest fortsætter karakteren i Hovedlandskabet på den anden side af banen og projektområdet. Hovedlandskabets ydre græser er således ikke defineret, da analysen er fokuserert på nærområdet omkring lokalplanområdet og der her er ses en større sammenhængende landskabskarakter. 3

30 Landskabskarakterområde 1 Hovedlandskabet Hovedlandskabet er et middel skala intensivt landbrugslandskab med spredt bebyggelse og enkelte læhegn og mindre skovområder. Området er transparent til tider åbent, med mulighed for lange kig i landskabet. Landskabet er præget af bynærhed og tekniske anlæg som motorvej, jernbaner, højspændingsledninger, erhvervsvirksomheder herunder skorsten og industribygninger i Ll. Skensved og den store erhvervsbygning Valsemøllen nordøst for projektområdet. Markfelterne fremstår store og landbrugsejendommene er ikke mere koblet til jordene, som forpagtes ud. Dvs. opretholdelsen af karakteren beror på ude fra kommende vedligehold/dyrkning af marker. Naturgeografisk analyse Geologi og geomorfologi Projektområdet ligger på en moræneflade som afgrænses mod nord af tunneldallandskabet nord for Solrød Strand. Mod vest afgrænses projektområdet af dødislandskab, mod syd af randmorænelandskab, bla. Ebjy Ås. jf. figur 1. Bundmorænelandskabet er dannet under isen og har form som en jævn flade med kun svagt bølgende topografi. Jordbunden er overvejende leret, men i bunden af ådalen har ferskvandsdannelser overlejret den underliggende moræneflade. Enkelte steder langs ådalen ses afgrænsede sandforekomster. Terrænet i lokalplanområdet er hovedsageligt fladt. Det højeste terræn i projektområdet ligger i de centrale og vestlige dele med en kote på ca. 17 m.o.h. Området falder jævnt ned mod ådalen til kote 7 m.o.h. og jævnt ud mod kysten til kote 7 m.o.h. ved projektområdets østlige afgrænsning jf. figur 2. Den nordlige projektområdegrænse udgøres af Skensved Å, som også er kommunegrænsen til Solrød Kommune. Snogbæk løber gennem Ølsemagle i den sydlige del af projektområdet mod øst til Køge Bugt. 4

31 Projektområde

32 Projektområde

33 Kulturgeografisk analyse Arealanvendele og strukturer Arealanvendeslen i området er dyrket intensivt landbrug med enkelte områder udlagt til græsning/ hoppylandbrug. Markfelterne fremstår store og landbrugsejendommene er ikke mere koblet til jordene, som forpagtes ud. Dvs. opretholdelsen af karakteren beror på ude fra kommende vedligehold/dyrkning af marker. Den intensive landbrugsudnyttelse går mange år tilbage. Allerede i sidste halvdel af det attende århundrede var området fuldt opdyrket og gårdene var flyttet ud fra landsbyerne til markfelterne. I dag fremstår landskabet i projektområdet åbent med kun enkelte læhegn og beplantninger ved bebyggelser, samt et skovbeplantet område nord for Ølsemagle. Langs Skensved Å er der spredte træer og kratbevoksning. Det åbne og intensive landbrugslandskab fortsætter mod nord, og afgrænses i dag mod vest, syd og øst af blandet bymæssig bebyggelse og erhverv. Inden for projektområdet ses spredt bebyggelse i form af mindre landejendomme. En større højspændingsledning krydser projektområdet i øst. Mod øst afgrænses projektområdet af motorvejen, og umiddelbart øst herfor, går Køge Bugt-banen. Mod syd afgrænses projektområdet af Lille-Syd Banen. Der er planlagt flere vejforbindelser igennem om-rådet herunder en udbygning af Egedesvej. Ligeledes er Køge Nord Station under opførsel på den nye København-Ringsted Bane i den østlige del af området. Mod vest fremstår Ll. Skensved med en markant industriel byfront. Af kulturhistoriske interesser ses centralt i området to fredede fortidsminder, rundhøje fra oldtiden. Ølsemagle by er iht. Køge Kommuneplan udpeget som værdifuldt kulturmiljø med kulturhistorisk bevaringsværdi. Solrød Kommune har udpeget området omkring Skensved Å som havende kulturhistorisk bevaringsværdi bl.a. grundet en høj koncentration af bronzealderhøje. Disse er dog ikke tydelige syd for Skensved Å i Køge Kommune. 7

34 Kig mod øst fra makrvej nord for Ølsemagle - større markfelt hvor Valsemøllen ses i horisonten. Lokalplanområdet er præget af bynærhed/tekniske anlæg - her ses erhvervsvirksomheder ved Lille Skensved i grænsen til området. Kig mod den ene rundhøj - rundhøjene ligger centralt i området på åben mark 8

35 Rumlig visuel analyse Landskabskarakterområde 1 - Hovedlandskabet Landskabskarakterområdet er et middel skala intensivt landbrugslandskab med spredt bebyggelse og enkelte læhegn og mindre skovområder. Området er transperant til tider åbent, med mulighed for lange kig i landskabet. Landskabet er præget af bynærhed og tekniske anlæg som motorvej, jernbaner, højspændingsledninger og erhvervsvirksomheder herunder skorsten og industribygninger i Li. Skensved og erhversbygningen Valsemøllen nordøst for projektområdet. Skala: Middel Rumlig afgrænsning: Åbent til transperant Kompleksitet: Sammensat Struktur: Middel Visuel uro: Uroligt Støj: Støjende til afdæmpet Landskabskarakterens styrke: Karaktersvag Landmarks: Ølsemagle Kirke samt Valsemøllen. Landskabskarakterens tilstand: Middel Særlig visuelle oplevelsesmuligheder De lange kig i landskabet, koblingen til kystkilen, det åbne land som ligger bynært. Landskabskarakterens sårbarhed De åbne udsigter er sårbare overfor at blive lukket af. Kulturmiljøer og områder med kulturhistorisk bevaringsværdi er potentielt sårbare og skal tænkes ind i en fremtidig udvikling af området ligesom hensynet til kirkebeskyttelseslinjen v. Ølsemagle Kirke skal respekteres. Hele området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og en del af området er også udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Hensynet til drikkevandsintersserne er beskevet under afsnittet om grundvandsbeskyttelse og grundvandsproduktion. 9

36 Planlagte ændringer/udvikling Kommuneplantillæg nr. 5 til Køge Kommuneplan 2013 udlægger 130 ha. af området til byzone dvs. til henholsvis centerformål øst for Ølsemagle og omkring den nye Køge Nord Station, og erhversområde ved Egedesvej og de nye motorvejsramper. Der er også lagt op til en trafikplan på området som betyder, at Egedesvej og Nordhøj vil blive de primære hovedveje i området. Stationsveje og stiforbindelser er også tænkt ind i området for at skabe sikre forbindelser for både de bløde og de hårde trafikanter. 10

37 Projektområde

38 Delområder Indenfor området findes fire delområder, der adskiller sig fra hovedlandskabskarakteren i området: A. Skensved Å B. Tekniske arealer D. Fredskovsområde E. Sø og fredskov i syd A. Skensved Å Åen slynger sig igennem det åbne til transparente landbrugslandskab, hvor markerne stort set går helt ned til åen. Åen syner ikke af meget på afstand, da den ligger lavt. Det er hovedsageligt rækken af løvtræer langs åbredden, som fortæller at der her sker et skift i landskabet. Syd for åen hæver terrænet sig let. Der er udsigt til markant industri i Ll. Skensved og højspændingsledning krydser åstækningen. I den østlige del af delområdet er der sammenhæng til et større moseområde. Området er udpeget som et område med kulturhistorisk bevaringsværdi. Skala: Middel Rumlig afgrænsning: Transperant Landskabskarakterens styrke: Særlig Karakteristisk Kompleksitet: Enkelt Struktur: Dominerende til middel Visuel uro: Middel roligt Støj: Støjende til afdæmpet Landskabskarakterens styrke: Særligt karakteristisk Landskabskarakterens tilstand: Middel Særlig visuelle oplevelsesmuligheder Tæt ved åen opleves dens slyngninger og det naturpræg der hersker her trods nærheden til markerne. 12

39 Landskabskarakterens sårbarhed Visuelt er åen og selve kilen sårbar i forhold til at blive udvisket i landskabet. Det er vigtigt, at å og kile bliver friholdt for fremtidig bebyggelse og at kig til åen indtænkes i en fremtidigt udvikling af tilstødende arealer. Å og kile skal samtidig respekteres som et område med kurturhistorisk bevaringsværdi herunder dens funktion som spredningskorridor. Løvtræer langs åen markerer åensforløb gennem landskabet. Fra åen og ind i projektområdet hæver terrænet sig let og landskabet er her særligt sårbart for fremtidig udvikling, ligesom der også skal tages hesyn til at området er udpeget som spredningskorridor. 13

40 B. Tekniske arealer Et aflangt teknisk areal langs motorvejen, hvor anlægsarbejde er i gang. Grundet det masive tekniske præg herunder transformation til nyt stationsareal mv. behandles dette delområde ikke yderligere i denne landskabsanalyse. Delområde B Tekniske arealer under transformation til bl.a. nyt stationsområde. 14

41 C. Fredskovsområde Mindre privat skov (blandet løv og nål, ca år gl) med stisystemer og jagtinteresser. Skoven er omgivet af åbent land på alle sider, mod syd dog med mere ekstensivt præg. Skala: Lille Rumlig afgrænsning: Lukket Kompleksitet: Enkelt til sammensat Struktur: Middel Visuel uro: Middel roligt Støj: Støjende til afdæmpet Landskabskarakterens styrke: Kontrasterende Landskabskarakterens tilstand: Middel Særlig visuelle oplevelsesmuligheder Skovfølelse i det åbne land - en rekreativ grøn lomme i et ellers opdyrket landskab med bebyggelse og spredte fragmenter af tekniske anlæg samt begyndende by. I fremtiden vil skoven kunne danne en grøn ryg til centerområdet og fungere som en grøn rekreativ buffer mellem centerområde og landsby/landskab. For ikke at udviske landskabet herunder skovkarakteren bør der friholdes et grønt bælte mellem skov og Ølesmagle landsby, som det ses i dag. Landskabskarakterens sårbarhed Skoven kan være sårbar overfor at blive gemt mellem høje bygninger. Planlagte ændringer/udvikling Udbygning af arealerne omkring delområdet/skoven kræver dispensation fra, eller ophævelse af skovbyggelinjen. 15

42 D. Sø og fredskov i syd Området består af løvskov (ca år gl.) samt et åbent område med et større regnvandsbassin/ sø. Den østlige del af området ejes af kommunen, den vestlige del er privat. I den østlige del løber en bred og belyst cykelsti, og der ses flere trampestier gennem skoven. Op mod Ølsemagle landsby er der større åbne grønne områder/haver og der ses enkelte lysninger i skovplantningen. Skoven er plantet som visuelafskærmning mod STC. Skala: Lille til middel Rumlig afgrænsning: Transperant til lukket Kompleksitet: Sammensat til enkelt Struktur: Middel Visuel uro: Middel roligt Støj: Støjende Landskabskarakterens styrke: Kontrasterende Landskabskarakterens tilstand: Middel Særlig visuelle oplevelsesmuligheder Skovfølelse, rekreativ oplevelse og gåture. Landskabskarakterens sårbarhed Området er generelt robust og rummer et rekreativt potentiale som bynær natur. Delområdet er ikke sårbart overfor udviklingen, idet området kan få et godt samspil med den planlagte byudvikling og indgå som en del af et sammenhængende grønt forløb. Den gamle smedje, som ligger i grænsen mellem Hovedlanskab og delområde D, er et fint lille stråtækt hus, som er sårbart overfor udviklingen og som bør indtænkes i den fremtidige detailplanlægning. Planlagte ændringer/udvikling I Ølsemagle får de lov at udstykke deres haver. 16

43 Regnvandsbassin/sø i delområde D Den gamle smedje, som er et fint lile stråtækt hus, skal tænkes ind i den nærmere detailplanlægning af området. 17

44 Strategiske mål for landskabet Stategien for landskabet er, at landskabet vha. den fremtidige udbygning bindes mere sammen og får en klar struktur, som bygger på de allerede eksisterende landskabelige, kulturhistoriske, rekrative og naturmæssige værdier. Det kan gøres ved, at de fragmenter af by, som allerede i dag er ved at indtage området, udvikles så de indgår i en mere naturlig sammenhæng i landskabet, hvor man sideløbende sikrer og styrker de eksisterende oplevelsesrige landskabselementer i området. I transformationen af lokalplanområdet vil det ikke være muligt at fastholde hovedlandskabets landskabskarakter som intensivt landbrugsområde. Landskabskarakteranalysen viser, at når styrken er karaktersvag og tilstanden er middel, så er det strategiske mål for landskabet, at det med fordel kan ændres jf. landskabskaraktermetoden. Karakteren i hovedlandskabet vil ændres væsentligt og vil være et tab af åbent land nær bymæssig bebyggelse, men da landskabet allerede i dag er meget præget af tekniske anlæg og landbrugsejendommene ikke længere er koblet til jordene, vurderes tabet som acceptabelt. Et af de vigtigste bærende elementer i området i dag er de lange kig ud i landskabet. Disse bør i bebyggelsesplanen respekteres så vidt det er muligt, så bebyggelserne ikke lukker de lange kig, men sikrer dem. Udbygningen af området skal tage hensyn til den åbenhed og de lange kig, der findes i området i dag. Det er vigtigt, at arealerne inden for den nye Køge Bugtkile et 150 m bredt bælte umiddelbart syd for Skensved å (delområde A) - i fremtiden opretholdes som rekreativt areal og ikke tilplantes så landskabet med åforløb udviskes. Bebyggelse som støder op til kilen bør placeres, så disse ligger på tværs af højdekurver, og ikke lukker for de lange kig i landskabet. Kilen vil med fordel kunne indgå som et værdifuld rekreativt område i den fremtidige plan for lokalplanområdet og derved også opnå større visuel synlighed i landskabet. De dyrkede marker går i dag helt ned til åen. Ved at øge kiles bredde til 150 meter gives plads til et mere naturpræget ådalslandskab, som styrker kilens funktion som økologisk forbindelse, og samtidig giver mulighed for rekreative og naturnære oplevelser i et åbent til transparent ådalslandskab. Kilen og dens iboende værdier vil dermed kunne opleves, og opretholdelsen og forøgelse af de iboende værdier beror på, at den rekreative kile får 18

45 et så naturligt præg som muligt f.eks. med trampestier, hjemmehørende arter og minimal pleje. På denne måde sikres og styrkes landskabskarakteren herunder også dets funktion som faunapassage samt de landskabelige og de kulturhistoriske bevaringsværdier. I den fremtidige detailplanlægning i området, indtænkes delområde C med fredskov og D med sø og fredskov i den fremtidige rekreative brug af området. Områderne ligger i dag som fragmenter i landskabet og kunne med fordel forbindes med stier, som vil kunne understøtte deres rekreative værdi. Delområde C og D vil tilsammen med de planlagte rekreative arealer i nord omkring Skensved Å og mod vest udgøre en rekreativ ring og vil være med til at formidle overgangen mellem by og land, ud over også at have funktion som visuel afskærmning af STC mod Ølsemagle By mv. Disse rekreative og grønne områder vil give oplevelsesmuligheder for områdets fremtidige brugere og sikre at landskabet bevares og udvikles grønt og indbydende. Kulturarv, som rundhøje og diger i området, bør også tænkes ind i den fremtidige bebyggelsesstruktur, så disse fremhæves i landskabet og indbyder til besøg kulturarven i landskabet har stor fortælleværdi, og via en formidling af denne højnes oplevelsesværdien af landskabet. Ølsemagle By er et udpeget kulturmiljø og indsigten til kirken fra de åbne landskaber omkring rundhøjene, herunder fra den nye rekreative sti i trafikplanen, bør sikres. Trafikplanen er ikke til hinder for de lange kig i landskabet. Planen vil kunne medvirke til at strukturere området og samtidig sikre adgang til områdets værdifulde rekreative områder. Hensynet og strategi i forhold til områdets drikkevandsinteresser og 0-balance er beskrevet i lokalplanen for Køge Nord. 19

46 Vedtagelse af lokalplan 1046 Køge Byråd har den vedtaget lokalplan 1046 for Køge Nord. Lokalplanen Lokalplanen omfatter byudviklingsområdet Køge Nord, som i dag primært udgøres af åbne marker med fritliggende gårde, foruden skov og tekniske anlæg. Området er afgrænset af Skensved Å mod nord, København-Ringsted banen og Køge Bugt Motorvejen mod øst, Ølsemagle Landsby, Lille Sydbanen og STC mod syd og erhvervsområder i Ll. Skensved mod vest. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om anvendelse, trafik og sikring af grundvandsressourcen. Lokalplanen udlægger desuden dele af lokalplanområdet til byzone. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende, men fastsætter rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning. Ændringer i forhold til forslaget I forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den er de væsentligste ændringer: Lokalplanens bestemmelser er præciseret, således at det er tydeliggjort, at der ikke forventes en bebyggelsesprocent på 150 i hele lokalplanens delområde 1 Der er indsat bestemmelse om, at bebyggelse umiddelbart nord for Ølsemagle Kirke ikke må være højere end 20 m Lokalplanens bestemmelser er præciseret, således at det fremgår, at lokalplanens delområde 3 ikke er tænkt som rekreativt område, men som grønt område til håndtering af regnvand Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Klagemuligheder Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen. De vedtagne planer Du kan se planen på bibliotekerne samt i Borgerservice på Køge Rådhus og på Borup Bibliotek.

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 Offentligt fremlagt til den 25. november 2015 Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 - tilbageføring af erhvervsformål til jordbrugsformål Forslag 2015 Køge Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 19 for Bjæverskov

Læs mere

Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015. Lokalplan 1046. Køge Nord. Forslag

Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015. Lokalplan 1046. Køge Nord. Forslag Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015 Lokalplan 1046 Køge Nord Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 29. april 2015 til den 8. juli 2015. Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan 1046 for Køge Nord

Lokalplan 1046 for Køge Nord Lokalplan 1046 for Køge Nord Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev

HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev HusCompagniet Sverigesvej 1B 6100 Haderslev Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen matr.nr.29 Skodsbøl, Broager, der ligger på Nejs Møllevej 22, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager

Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager Gerhard Jacobsen Illerstrandvej 20 6310 Broager Landzonetilladelse til at renovere eksisterende udhuse og opføre en dobbelt carport på ejendommen matr.nr. 107 Iller, Broager, der ligger på Illerstrandvej

Læs mere

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en sidebygning til eksisterende maskinhus på ejendommen matr.nr. 22 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Kornbæk 7, 6440 Augustenborg

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus, samt lade på ejendommen matr.nr. 94 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 14, 6300 Gråsten

Læs mere

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg

René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg René Sass Jepsen Skovvej 35 Havnbj Skov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 98 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Skovvej 35, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Bo Hjorth Frandsen Bolette Frandsen Bejlhusvej 7 6330 Padborg! Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. august 2015 Sagsnr.: 14/34375 Ejendomsnr.: 4245 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte

Læs mere

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal.

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal. KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg

Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en ny ladebygning i forlængelse af en eksisterende udbygning på ejendommen matr.nr. 249 Pøl, Nordborg, der ligger på Våninggade

Læs mere

BHC A/S Anlæg & Miljø Att: Turid Foder Clausen Foldager 5 6400 Sønderborg

BHC A/S Anlæg & Miljø Att: Turid Foder Clausen Foldager 5 6400 Sønderborg BHC A/S Anlæg & Miljø Att: Turid Foder Clausen Foldager 5 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af areal på ejendommen matr.nr. 161 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Felstedvej

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 5 til Køge Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 5 til Køge Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg for byudvikling i Køge Nord Ny bugtkile langs Køgefingeren Ll. Skensved Erhvervsklynge for Innovationsvirksomhed Erhvervsområde for distrubutionsvirksomhed

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg

Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 23 Hundslev, Notmark, der ligger på Guderupvej 2, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Begrundelse Med købet af naboejendommen, Kværsgade 16, er der åbnet mulighed for at udvide virksomhedens udbygninger med et redskabsrum på ca. 35 m 2.

Begrundelse Med købet af naboejendommen, Kværsgade 16, er der åbnet mulighed for at udvide virksomhedens udbygninger med et redskabsrum på ca. 35 m 2. GRÅSTEN FJERKRÆ A/S Kværsgade 18 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre et nyt redskabsrum på ejendommen matr.nr. 118 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kværsgade 18, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 53 til Rammeområde 41.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgadez, Herning Fremlægges fra 2. december 2015 til 27. januar 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding Mail:kbnielsen24@gmail.com Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Hørsholm Kongevej Rude Skov Holte Hallerne Kongevejen Rudegårds Alle Rudegård Stadion Rudesøvej Rudesø Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Niels Skov Jensen Centralgårdsvej 90 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.:72577777Fax:72578888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj.

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Gitte Lysehøj. Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus B10 INVEST A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5 Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje Sendt til: npmotor@mail.dk Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 22.6.2015 Landzonetilladelse

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Byggemyndighed. Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde. Sendt til jr@ryemerc.dk

Byggemyndighed. Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde. Sendt til jr@ryemerc.dk Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde Sendt til jr@ryemerc.dk Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 30.3.2015 Sagsnr. 01.03.03-P19-92-14

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en dobbelt garage på ejendommen matr.nr. 35 Hundslev, Notmark, der ligger på Engvej 1, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune 8. februar 2016 Sags id.: 15/5503 Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune Fredericia Byråd har på mødet den 1. februar

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 2. SEPTEMBER 2015 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 50.C.02 - Centerområde på Siimtoften, -

Læs mere

Skive Kommune Drift og Anlæg Landskab og Grønne områder. Rådhuspladsen 2 7800 Skive. 12. januar 2016

Skive Kommune Drift og Anlæg Landskab og Grønne områder. Rådhuspladsen 2 7800 Skive. 12. januar 2016 Skive Kommune Drift og Anlæg Landskab og Grønne områder Rådhuspladsen 2 7800 Skive 12. januar 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt ændring af afløb fra Svanesøen i Krabbesholm Skov Skive Kommunes vandløbsmyndighed

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ 25, 5874 - OPFØRELSE AF NYT STUEHUS

DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ 25, 5874 - OPFØRELSE AF NYT STUEHUS DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning

at solcellerne er refleksfri, at solcellerne opsættes i tæt forbindelse med taget og følger tagets hældning Kaj Larsen VVS ApS Vangen 6 4500 Nykøbing Sj. Sendt på mail: KATHE@KAJLARSEN-VVS.DK Den 9. juli 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 19-2 H/2 Odsherred

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere