SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer."

Transkript

1 Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje DC 3300 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SE DK NO FI

2 SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning. VARNING Vid slipning uppstår damm som kan orsaka skador vid inandning. Använd en godkänd andningsmask. Sörj för god ventilation. Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv. Förklaring av varningsnivåer Varningarna är graderade i tre nivåer. VARNING VIKTIGT OBS VARNING Används om risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner. VIKTIGT Används om risk för personskada föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner. OBS Används om risk för material- eller maskinskada föreligger om man inte följer givna instruktioner. Miljömärkning. Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hanteras som hushållsavfall. Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten. Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader. 2 Svenska

3 INNEHÅLL Innehåll SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen... 2 Förklaring av varningsnivåer... 2 INNEHÅLL Innehåll... 3 PRESENTATION Bäste kund... 4 Egenskaper... 4 PRESENTATION Vad är vad på uppsamlaren?... 5 MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Anslut maskinen... 6 HANDHAVANDE Skyddsutrustning... 8 Allmänna säkerhetsinstruktioner... 8 Säkerhet vid arbete... 9 Transport och förvaring START OCH STOPP Innan start Start Stopp UNDERHÅLL Allmänt Daglig tillsyn Rengöring av primärfilter Byte av primärfilter Rengöring/byte av sekundärfilter Service FELSÖKNING Felsökningsschema Underhållsschema TEKNISKA DATA Tekniska data EG-försäkran om överensstämmelse Svenska 3

4 PRESENTATION Bäste kund Tack för att Du har valt en Husqvarnaprodukt Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid framöver. Ett köp av någon av våra produkter ger dig tillgång till professionell hjälp med reparationer och service. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare, fråga dem efter närmaste serviceverkstad. Denna bruksanvisning är en värdehandling. Se till att den alltid finns tillhands på arbetsplatsen. Genom att följa dess innehåll (användning, service, underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde. Om Du säljer Din maskin, se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren. Över 300 års innovation Husqvarna AB är ett svenskt företag med anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik för tillverkning av musköter. Redan då lades grunden till den ingenjörskunskap som står bakom utvecklingen av några av världens främsta produkter inom områden som jaktvapen, cyklar, motorcyklar, hushållsmaskiner, symaskiner och utomhusprodukter. Idag är Husqvarna världens största tillverkare av motordrivna utomhusprodukter för skog, park och trädgårdsskötsel. Husqvarna är dessutom ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnadsindustrin. Egenskaper Värden som hög prestanda, pålitlighet, innovativ teknologi, avancerade tekniska lösningar och miljöhänsyn utmärker Husqvarnas produkter. Nedan följer några av de unika egenskaper som din produkt är utrustad med. Trevägs filtreringssystem för effektiv dammuppsamling. Effektiv partikelfiltrering 1 mikron. Unikt avfallssystem för uppsamling av kladdiga och farliga substanser. Inbyggd faskorrigering ger ytterligare skydd för vakuumpumpen och elektroniken. Strömuttag för Husqvarna PG 530 en fas och PG 530 tre fas. Anslutning för 75 mm (3 ) slang. Tvättbara filter i polyester. Lätt att serva. Robusta slangkopplingar av gjuten aluminium. Användaransvar Ägaren/arbetsgivaren ansvarar för att operatören har tillräckliga kunskaper om hur maskinen används på ett säkert sätt. Arbetsledare och operatörer ska ha läst och förstått bruksanvisningen. De ska ha kunskap om: Maskinens säkerhetsföreskrifter. Maskinens tillämpningsområden och begränsningar. Hur maskinen ska användas och underhållas. Nationell lagstiftning kan reglera maskinens användning. Ta reda på vad som gäller på din arbetsort innan maskinen tas i bruk. Tillverkarens förbehåll All information och alla data i denna bruksanvisning gällde det datum denna bruksanvisning lämnades till tryck. Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande. 4 Svenska

5 PRESENTATION Vad är vad på uppsamlaren? 1 Sugmotorhus & sekundärfilterhus 2 Stor spännbygel 3 Primärfilterhus 4 Dammuppsamlingspåse 5 Bakhjul 6 Främre hjul 7 Anslutning för sugslang 8 Uppsamlingstratt 9 Elastiskt spännband 10 Stativ/ram 11 Filterskakmotor 12 2 x slang (3 10 m, 2 10 m) 13 Kontaktdon för sugmotorkabel (enbart i USA) 14 Dammpåse (200) 15 Bruksanvisning 16 Tillbehör Svenska 5

6 MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Anslut maskinen Allmänt OBS Se till att dammsugarens strömbrytare står i läget OFF innan du kopplar på strömförsörjningen. Maskinen ska anslutas till ett jordat uttag. Se anvisningar i avsnitt Handhavande. Torrsugning Montera en plastpåse på uppsamlartratten. Hantering av vått material VIKTIGT Alla användare rekommenderas starkt att använda andningsmask/gasmask när primärfilterstrumporna plockas ur maskinen. Husqvarna DC 3300 kan även användas för sugning av vått material, t.ex. det slam som bildas vid våtslipning. Allt du behöver göra när maskinen ska användas för våtsugning är att ta bort primärfilterstrumporna. Lossa på de två spärrarna och lyft bort locket. Anslut slipmaskinens dammsugarslang till dammsugarkopplingen på maskinen. Luta hela silon bakåt på bakhjulen. Låt det bakre handtaget fungera som stöd för enheten när den ligger ned. Öppna dammklaffen och sträck in handen tills du når fästmuttern genom dammuppsamlingstratten. Anslut strömkabeln till nätuttaget. Ta loss filterstrumpan från omrörningsarmen. Använd en hylsförlängare för att nå in och kunna lossa på omrörningsarmens nylocmutter. Lägg nylocmuttern och brickan åt sidan. 6 Svenska

7 MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Ställ silon upprätt igen och lyft ut primärfiltrets strumpa. Sätt filteranordningen uppochned på en arbetsbänk. Svenska 7

8 HANDHAVANDE Skyddsutrustning Allmänt Använd aldrig maskinen utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka. Personlig skyddsutrustning Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning. Använd alltid: Skyddshjälm Hörselskydd Skyddsglasögon eller visir Andningsmask Kraftiga greppsäkra handskar. Åtsittande, kraftig och bekväm klädsel som tillåter full rörelsefrihet. Stövlar med stålhätta och halkfri sula. Var uppmärksam på att kläder, långt hår och smycken kan fastna i rörliga delar. Övrig skyddsutrustning VARNING Användning av produkter som skär, slipar, borrar, finslipar eller formar material kan generera damm och ångor som kan innehålla skadliga kemikalier. Ta reda på hur det material som du arbetar med är beskaffat och bär lämplig andningsmask. VARNING Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända hörselskydd. Var alltid uppmärksam på varningssignaler eller tillrop när hörselskydd används. Tag alltid av hörselskydden så snart motorn stoppats. VARNING Det finns alltid en klämrisk vid arbete med produkter med rörliga delar. Använd skyddshandskar för att undvika kroppsskador. VARNING Gnistor kan uppkomma vid arbete med maskinen och orsaka brand. Ha alltid utrustning för brandsläckning tillgänglig. Utrustning för brandsläckning Första förband ska alltid finnas till hands. Allmänna säkerhetsinstruktioner Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med maskinen. Given information kan aldrig ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av utbildning och praktisk erfarenhet. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Spara alla varningar och instruktioner som referens. Tänk på att användaren är ansvarig för olyckor eller faror för andra människor eller deras egendom. Alla operatörer ska utbildas i att använda maskinen. Ägaren ansvarar för att operatörerna får utbildning. Maskinen ska hållas ren. Skyltar och dekaler ska vara fullt läsbara. VARNING Läs alla säkerhetsinstruktioner och varningar. Om du inte följer varningarna och instruktionerna kan det leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada. VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Låt aldrig barn eller andra personer som inte utbildats i handhavande av maskinen, använda eller underhålla den. Låt aldrig någon annan använda maskinen utan att försäkra dig om att de har förstått innehållet i bruksanvisningen. Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll. Det finns alltid en risk för stötar vid eldrivna maskiner. Undvik ogynnsamma väderleksförhållanden och kroppskontakt med åskledare och metallföremål. Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen för att undvika skador. VARNING Icke auktoriserade ändringar och/ eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Modifiera aldrig denna maskin så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet, och använd den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra. Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. Se anvisningar under rubrik Underhåll. Använd alltid originaltillbehör. 8 Svenska

9 HANDHAVANDE Använd alltid sunt förnuft Det är omöjligt att täcka alla tänkbara situationer du kan ställas inför. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning skall du rådfråga en expert. Vänd dig till din återförsäljare, din serviceverkstad eller en erfaren användare. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för Säkerhet vid arbete Säkerhet i arbetsområdet Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla, osv. Arbetsområdet ska hållas välordnat och välbelyst. I röriga eller mörka arbetsområden händer det lätt olyckor. Maskinen får inte användas i miljöer med potentiell brandeller explosionsfara. Elsäkerhet VARNING Det finns alltid en risk för stötar vid eldrivna maskiner. Undvik ogynnsamma väderleksförhållanden och kroppskontakt med åskledare och metallföremål. Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen för att undvika skador. Anslut aldrig maskinen till ett uttag om kontakt eller kabel är skadad. Kontrollera att nätspänningen stämmer med den som anges på typskylten som sitter på maskinen. Kontroll och/eller underhåll skall utföras med motorn frånslagen och strömkablen urdragen. Stäng alltid av maskinen innan strömkabeln kopplas ur uttaget. Dra alltid ut kontakten vid längre avbrott i arbetet. Dra aldrig maskinen med hjälp av kabeln och dra aldrig i kabeln för att dra ur kontakten. Håll i kontakten för att dra ut strömkabeln. Använd inte maskinen om någon kabel eller kontakt är skadad, utan lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Maskinen får aldrig köras så djupt ned i vatten, att det når upp till maskinens utrustning. Utrustningen kan skadas och maskinen kan bli strömförande med personskador som följd. Anvisningar för jordning VARNING Felaktig anslutning kan innebära risk för elektrisk stöt. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker på om apparaten är ordentligt jordad. Modifiera inte stickkontakten. Om den inte går att få in i uttaget ska du låta en kvalificerad elektriker installera ett ordentligt uttag. Se till att lokala föreskrifter och bestämmelser följs. Om du inte förstår jordningsanvisningarna helt och fullt, ska du kontakta en kvalificerad elektriker. Maskinen är utrustad med en jordad sladd och stickkontakt, och ska alltid anslutas till ett jordat uttag. Detta minskar risken för elektrisk stöt om maskinen inte fungerar som den ska. Användning av adaptrar är inte tillåtet för denna maskin. Förlängningssladdar och kablar Märkningen på förlängningssladden måste vara samma som eller högre än det värde som anges på maskinens typskylt. Använd jordade förlängningssladdar. När du använder ett elverktyg utomhus ska du även använda en förlängningskabel för utomhusbruk. Om du använder en kabel för utomhusbruk minskar risken för elektrisk stöt. Se till att den del som förlängningssladden ansluts i hålls torr och inte ligger direkt mot marken. Håll kabeln borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller trassliga kablar ökar risken för elektrisk stöt. Kontrollera att kablarna är hela och i bra skick. Använd inte maskinen om någon kabel eller kontakt är skadad, utan lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd inte en förlängningskabel medan den är upprullad för att undvika överhettning. Se till att kabeln är bakom dig när du börjar använda maskinen så att inte kabeln kommer till skada. Personsäkerhet Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning. Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll. Låt aldrig någon annan använda maskinen utan att försäkra dig om att de har förstått innehållet i bruksanvisningen. Alla operatörer ska utbildas i att använda maskinen. Ägaren ansvarar för att operatörerna får utbildning. Svenska 9

10 HANDHAVANDE Människor och djur kan distrahera dig så att du tappar kontrollen över maskinen. Var därför alltid koncentrerad och fokuserad på uppgiften. Tillåt aldrig barn att använda eller vara i närheten av maskinen. Var uppmärksam på att kläder, långt hår och smycken kan fastna i rörliga delar. Det finns alltid en klämrisk vid arbete med produkter med rörliga delar. Håll avstånd Se till att det alltid finns någon mer person till hands när Du använder maskinerna så att Du kan kalla på hjälp om en olycka skulle inträffa. Lämna aldrig maskinen utan uppsikt med motorn igång. Dra alltid ut kontakten vid längre avbrott i arbetet. Förebygg att maskinen startar oavsiktligt. Se till att startoch stoppvredet är i Stopp-läge. Kontrollera att inga verktyg eller andra föremål ligger löst på maskinen. Se alltid till att du har en säker och stadig arbetsposition. Användning och underhåll Husqvarna betongdammsugare DC 5500, DC 3300 är konstruerad för våt eller torr sugning av betongdamm och flytande slam. Maskinen är avsedd att användas i industriella applikationer av erfarna operatörer. Kontroll och/eller underhåll skall utföras med motorn frånslagen och stickkontakten urdragen ur uttaget. Håll alla delar i funktionsdugligt skick och se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna. Maskinen får inte startas utan monterad dammuppsamlingspåse. Transport och förvaring Man bör alltid ha en dammuppsamlingspåse monterad på maskinen, vare sig den används eller transporteras. Försök aldrig lyfta maskinen utan lyfthjälpmedel, t.ex. en kran eller gaffeltruck. Maskinen får inte lyftas i handtag, motor, stativ eller andra delar. Maskinen transporteras bäst på en pall eller släde som maskinen är väl förankrad i. Säkra utrustningen vid transport för att undvika transportskador och olycksfall. Maskinen ska transporteras täckt om möjligt, för att inte utsättas för väder och vind framför allt vid regn och snö. Det är rekommenderat att transportera maskinen i upprätt läge. Förvara utrustningen i ett låsbart utrymme så att den är oåtkomlig för barn och obehöriga. Förvara maskinen och dess utrustning torrt och frostfritt. 10 Svenska

11 START OCH STOPP Innan start Kontrollera att maskinen är hel och korrekt monterad. Se anvisningar i avsnitt Montering och inställningar. Utför daglig tillsyn. Se anvisningar i avsnitt Underhåll. Start Drift (torrsugning) Placera dammsugaren där den ska användas. Se till att plastpåsen sitter monterad på uppsamlingstratten. Kontrollera att sugslangen är fastsatt i anslutningen. VARNING Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning. Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet, annars finns risk för allvarliga personskador. VARNING Se till att dammsugarens strömbrytare står i läget OFF innan du kopplar på strömförsörjningen. Tryck på VIBRATE i 5 sekunder för att försäkra dig om att filterstrumporna är rena. Maskinen är nu klar att användas. Rengöring av primärfilter Efter minuters drift måste primärfiltren rengöras eftersom damm samlas på filterstrumpornas insidor. Gör så här för att få bort dammansamlingarna från filterstrumporna: 1 Stäng av maskinen läge OFF. 1 Rengör primärfiltren från damm enligt ovanstående beskrivning och skaka påsen så att dammet faller till botten av påsen. 2 Starta maskinen igen - läge ON (lägg märke till att luften sugs ut ur plastpåsen). 3 Knyt ihop säcken under uppsamlingstratten med ett buntband eller säcksnöre. 4 Koppla loss det elastiska spännbandet och lyft undan den hopknutna säcken. VIKTIGT Var extremt försiktig när du lossar och sätter tillbaka det elastiska spännbandet. 5 Sätt fast en ny, tom plastpåse med det elastiska bandet (som du ser sugs luften ut ur plastpåsen). 6 Maskinen är nu färdig för dammsugning igen. VIKTIGT Det är viktigt att dammsugaren är igång när du byter påse. Det gör att spjället i uppsamlingstratten hålls i stängt läge så att inget damm kan falla ned från tratten medan du byter påse. Systemet minskar avsevärt den mängd finkornigt damm som operatören utsätts för vid användning. Alla användare rekommenderas starkt att använda andningsmask/gasmask vid byte av dammpåse eller i samband med underhåll av maskinen. Hantering av vått material Husqvarna DC 3300 kan även användas för sugning av vått material, t.ex. det slam som bildas vid våtslipning. Allt du behöver göra när maskinen ska användas för våtsugning är att ta bort primärfilterstrumporna. Se kapitlet om montering och justering. VIKTIGT Försök inte ta loss primärfiltren utan att först skruva loss fästmuttern 7 Sätt tillbaka sugmotorn och sekundärfilterhuset. VIKTIGT Alla användare rekommenderas starkt att använda andningsmask/gasmask när primärfilterstrumporna plockas ur maskinen. Stopp Vrid strömbrytaren till OFF-läge (O). 2 Tryck på VIBRATE i 5 sekunder för att försäkra dig om att filterstrumporna är rena. Byte av dammpåse När dammpåsen innehåller ca 20 kg damm, måste den bytas för att de undvika risker i samband med lyft som kan uppstå vid överfyllning av påsar. Svenska 11

12 UNDERHÅLL Allmänt Byte av primärfilter VARNING Användaren får endast utföra sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Maskinen ska vara avstängd med strömkabeln urdragen ur uttaget. Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning. Alla användare rekommenderas starkt att använda andningsmask/gasmask vid byte av dammpåse eller i samband med underhåll av maskinen. Primärfiltren bör bytas ungefär var 6.e månad om maskinen används dagligen. Det gör att sugförmågan hela tiden är bra samtidigt som risken för hål i filtren minskar. Lossa på de två spärrarna och lyft bort locket. Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt och om service och/eller reparationer inte utförs fackmannamässigt. Om du behöver ytterligare upplysningar kontakta närmaste serviceverkstad. Luta hela silon bakåt på bakhjulen. Daglig tillsyn Kontrollera att maskinens säkerhetsutrustning är oskadd. Se anvisningar i avsnitt Maskinens säkerhetsutrustning. Kontrollera att kabeln och förlängningskabeln är hel och i bra skick. Rengör maskinen utvändigt. Användaren bör dagligen kontrollera hur mycket damm som finns inne i sekundärfilterhuset. Om en kontroll visar att damm har samlats i sekundärfilterhuset bör du ta loss primärfiltren och kontrollera om de har små hål eller revor. Små hål brukar oftast börja växa till runt skarvarna på filtermaterialet. Om du hittar små hål, rengör området runt hålet med tryckluft eller en dammsugare. När omrädet är rent kan hålet lagas med silikonfog. Om du inte hittar några hål eller revor, kontrollera gummitätningarna i primärfilterhuset och kontrollera att de är intakta. Låt det bakre handtaget fungera som stöd för enheten när den ligger ned. Öppna dammklaffen och sträck in handen tills du når fästmuttern genom dammuppsamlingstratten. Ta loss filterstrumpan från omrörningsarmen. Använd en hylsförlängare för att nå in och kunna lossa på omrörningsarmens nylocmutter. Ställ silon upprätt igen och lyft ut primärfiltrets strumpa. Sätt filteranordningen uppochned på en arbetsbänk. Rengöring av primärfilter Efter minuters drift måste primärfiltren rengöras eftersom damm samlas på filterstrumpornas insidor. En ökning av kvarliggande damm kommer att synas bakom slipmaskinen. Stäng av maskinen läge OFF. Ta bort buntbandet med en avbitartång. Ta bort alla tyghållare från stångens ändar. Avlägsna sedan hela stången. 12 Svenska

13 UNDERHÅLL Lossa slangklämman vid respektive filterstrumpas bottenfäste med en 8 mm hylsa eller en skruvmejsel. Vira buntbandet runt öglans bas och dra åt buntbandet. Lyft av filterstrumpan från fjädern. Lossa filterstrumpan från slangklämmeröret. Var försiktig med slangklämman och slangklämmans gummistöd. Släng de använda filterstrumporna. Montering av nya filterstrumpor Sträck filterstrumpans öppning. Trä filterstrumpan över slangklämmeröret. Montera primärfiltret i silon. Sätt fjädrarna på plats. Sätt in en fjäder i ena änden och tryck nedåt med en vid cirkelrörelse. NOTERA Var försiktig så att du inte skadar den nya strumpan med änden på fjädern. Fäst den övre delen under plattan. Sätt tillbaka nylocmuttern och brickan och fäst omrörningsarmen vid bulten på filterstrumpans stång. Montering sker i omvänd ordning. Rengöring/byte av sekundärfilter Sekundärfiltern är gjorda av ett polyestermaterial och kan tvättas med vatten vid behov. De ska bytas var 12:e månad. OBS Se till att sekundärfiltren är helt torra innan de återmonteras för att förhindra skador på vattenpump/motor. Lossa på de två spärrarna och lyft bort locket. Trä först den bakre gummiringen och sedan klämman över filterstrumpan. Se till så att klämman är jämnt placerad i mitten av den skyddande bakre gummiringen. Dra åt slangklämman med en 8 mm hylsa. Kontrollera att slangklämman är åtdragen mitt på slangklämmeröret. Lite av filtret bör vara synligt i nederkant längst hela röret. Vänd enheten uppochned för att få tillgång till sekundärmikrofiltret. Lossa på muttern till sekundärmikrofiltret och ta bort brickan och tätningsbrickan. Lyft upp sekundärfiltret. Trä buntbandet genom öglan på filterstrumpan och vik öglan över ramen. Montering sker i omvänd ordning. Filter som har blivit våta under användning måste bytas ut om de inte har hunnit torka helt före nästa användning. Service VIKTIGT Alla typer av reparationer får endast utföras av auktoriserade reparatörer. Detta för att inte operatörerna ska utsättas för stora risker. Svenska 13

14 FELSÖKNING Felsökningsschema VARNING De flesta maskinolyckorna inträffar vid felsökning, service och underhåll eftersom personal då måste befinna sig inom maskinens riskområde. Förebygg olyckor genom skärpt uppmärksamhet och genom att planera och förbereda arbetet. Motorn ska vara avstängd under arbetsmoment som beskrivs i detta kapitel om inte annat anges. Alla kontroller som innefattar elektriska komponenter får endast utföras av en auktoriserad elektriker. VARNING Bär alltid skyddsmask när du rengör filter. Problem Möjlig orsak Möjlig åtgärd Kontrollera att strömkabeln är inkopplad och maskinen påslagen. Maskinen startar inte Maskinen avger ett surrande ljud när omkopplaren ställs på ON. Sugeffekten är dålig Maskinen blåser ut damm ur sugmotorn och sekundärfilterhuset. Maskinen har ingen inkommande eller utgående ström. Skadade kablar. Detta indikerar ofta ett problem med en av de tre sugmotorerna. Primärfiltren är igensatta. Sekundärfiltret är igensatt. En eller flera sugmotorer fungerar inte. Klaffen på uppsamlingstratten går inte att stänga ordentligt. Sekundärfiltren är inte korrekt monterade. Sekundärfiltren behöver bytas ut. Om maskinen fortfarande inte går att köra kan du prova att ta bort skyddet från styrkortet och se om strömförsörjningen till stopp/startomkopplaren fungerar. Låt en auktoriserad elektriker kontrollera strömtillförseln högst upp på kontaktorn på den vänstra sidan. Om kontaktorerna inte är strömsatta ska du kontrollera att strömkällan avger ström. Kontakta en auktoriserad elektriker. En eller flera motorer kan behöva bytas ut. Tryck på VIBRATE i 5 sekunder för att försäkra dig om att filterstrumporna är rena. Om stora mängder damm har samlats i sekundärfiltret behöver primärfiltren sannolikt bytas. Ta bort sugmotorhuset för att se efter om motorerna körs när enheten är igång. Om inte, kontakta din lokala serviceverkstad. Avlägsna eventuella hinder mellan klaffen och uppsamlingstratten. Se till så att filtren är korrekt monterade. Byt ut filtren.* *Om stora mängder damm finns i sekundärfiltrets hus betyder det att det är något problem med primärfiltren. 14 Svenska

15 FELSÖKNING Underhållsschema Del Kontrollpunkt Åtgärd Intervall Inspektion av mikrofilter Kontrollera dammnivåerna mellan filterstrumpans plattform och sekundärfiltret. Sök efter små hål eller perforeringar i primärfiltret. Reparera med silikontätningsmedel efter rengöring med tryckluft eller vakuum. Kontrollera att primärfiltrets lock sitter som det ska. Dagligen Primärfilterstrumpor Vanligt byte Görs var sjätte månad. Sekundärfilter Sekundärfiltret kan rengöras med vatten. Se till att filtret är torrt innan det sätts tillbaka. När filtret sätts tillbaka ska du se till att hela locket trycks ordentligt fast mot stålvakuummotorns monteringsplatta. Görs en gång per år. Svenska 15

16 TEKNISKA DATA Tekniska data DC 3300 Effekt, kw/hk 3,3/4,5 Märkspänning, V Märkström, A 10 Elanslutning 1-fas Luftflöde m 3 /h / cfm 520/305 Vakuum - max, bar/psi 0,3/4,35 Suginlopp diameter, mm/tum 75/3 Primärfilteryta, m 2 / sq. ft. 1,2/13 Mikrofilteryta, m 2 / sq. ft. 1,6/17 Vikt, kg/lbs 97/214 Dimensioner (LxBxH), mm/tum 900*650*1520/36*26*60 Bulleremissioner (se anm. 1) Ljudeffektnivå, uppmätt db(a) 92 Ljudeffektnivå, garanterad L WA db(a) 93 Ljudnivåer (se anm. 2) Ljudtrycksnivå vid användarens öra, db(a) 77 Anm. 1: Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L WA ) enligt EN Anm. 2: Ljudtrycksnivå enligt EN Redovisade data för ljudtrycksnivå har ett typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1,0 db(a). EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa) Husqvarna AB, SE Göteborg, Sverige, tel: , försäkrar härmed att dammuppsamlaren Husqvarna DC 3300 från 2010 års serienummer och framåt (året anges i klartext på typskylten plus ett efterföljande serienummer) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: av den 17 maj 2006 angående maskiner 2006/42/EG av den 15 december 2004 angående elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG. av den 12 december 2006 angående elektrisk utrustning 2006/95/EG. av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen 2011/65/EU Följande standarder har tillämpats: EN ISO 12100:2010, EN :2006, EN /A1:2001, EN :2006, EN :2008, EN :2009. Gothenburg, 29 december 2009 Anders Ströby Vice President, chef för Power Cutters och Construction Equipment Husqvarna AB (Bemyndigad representant för Husqvarna AB samt ansvarig för tekniskt underlag.) 16 Svenska

17 SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. ADVARSEL Slibestøv forårsage skader ved indånding. Brug en godkendt iltmaske. Sørg altid for god ventilation. Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. Forklaring til advarselsniveauer Advarslerne er inddelt i tre niveauer. ADVARSEL FORSIGTIG BEMÆRK ADVARSEL Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, og der er stor risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. FORSIGTIG Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for personskade, eller der er risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. Miljømærkning. Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. BEMÆRK Bruges, hvis der er risiko for skader på materialer eller maskinen ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen. Ved at sørge for at dette produkt håndteres på en korrekt måde, kan du være med til at forhindre potentielt negative påvirkninger af miljø og mennesker, som ellers kan forekomme ved ukorrekt bortskaffelse af produktet. Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, dit renoveringsselskab eller den butik, hvor produktet er købt. Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. Danish 17

18 INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen Forklaring til advarselsniveauer INDHOLD Indhold PRÆSENTATION Til vore kunder Egenskaber PRÆSENTATION Hvad er hvad på støvudsugningsenheden? SAMLING OG JUSTERINGER Tilslutning af maskinen BETJENING Beskyttelsesudstyr Generelle sikkerhedsinstruktioner Arbejdssikkerhed Transport og opbevaring START OG STOP Før start Start Stop VEDLIGEHOLDELSE Generelt Dagligt eftersyn Rengøring af de primære filtre Udskiftning af de primære filtre Rengøring/udskiftning af sekundære filtre Service FEJLFINDING Problemløsning Vedligeholdelsesskema TEKNISKE DATA Tekniske data EF-overensstemmelseserklæring Danish

19 PRÆSENTATION Til vore kunder Tak, fordi du har valgt et produkt fra Husqvarna Vi håber, at du vil blive tilfreds med din maskine, og at den bliver din ledsager i lang tid fremover. Når du køber vores produkter, får du samtidig adgang til professionel hjælp med reparationer og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er autoriseret forhandler af vores produkter, skal du spørge dem efter nærmeste serviceværksted. Denne brugsanvisning har stor værdi. Sørg for, at den altid er ved hånden på arbejdsstedet. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Mere end 300 års innovation Husqvarna AB er en svensk virksomhed med en tradition, der går tilbage til 1689, da den svenske kong Karl XI lod opføre en fabrik til fremstilling af musketter. Allerede dengang blev fundamentet lagt for den ingeniørkunst, der ligger bag udviklingen af en række af verdens førende produkter på områder som jagtvåben, cykler, motorcykler, hvidevarer, symaskiner og produkter til udendørs brug. Husqvarna er førende på verdensplan inden for motoriserede udendørsprodukter til skovbrug, parkvedligeholdelse og plæne- og havepleje samt skæreudstyr og diamantværktøj til byggeri og stenindustrien. Egenskaber Værdier som høj ydeevne, driftssikkerhed, innovativ teknologi, avancerede tekniske løsninger og hensyntagen til miljøet kendetegner Husqvarnas produkter. En række af dit produkts unikke egenskaber er beskrevet nedenfor. Filtreringssystem med tre trin lukker effektivt støvet inde. Effektiv partikelfiltreringsprocent på 1 mikron. Unikt bortskaffelsessystem til indeslutning af snavs og farlige stoffer. Indbygget fasekorrektion til ekstra beskyttelse af støvsugerpumpen og elektronikken. Strømudtag til Husqvarna PG 530 enkeltfase og PG 530 trefase. 75 mm slangeindgang (3"). Polyesterfiltre, der kan vaskes. Let adgang ved service. Robuste slangekoblinger fremstillet i støbt aluminium. Brugerens ansvar Det er ejerens/arbejdsgiverens ansvar, at operatøren er i besiddelse af tilstrækkelig viden om sikker brug af maskinen. Værkførere og operatører skal have læst og forstået brugermanualen. De skal være opmærksomme på: Maskinens sikkerhedsinstruktioner. Maskinens anvendelsesområder og begrænsninger. Hvordan maskinen skal bruges og vedligeholdes. National lovgivning kan indeholde bestemmelser for brugen af denne maskine. Undersøg, hvilke love der er gældende for arbejdsstedet, inden du bruger maskinen. Producentens forbehold Al information og alle data i denne brugsanvisning gælder fra den dato, brugsanvisningen blev indleveret til tryk. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. Danish 19

20 PRÆSENTATION Hvad er hvad på støvudsugningsenheden? 1 Vakuummotorhus og sekundært filterhus 2 Stor vippepal 3 Primært filterhus 4 Støvopsamlingspose 5 Baghjul 6 Forhjul 7 Indgang/fastgørelse af slange 8 Opsamlingsenhed 9 Elastikrem 10 Chassis/ramme 11 Motor til filtervibrator 12 2 x slange (3" 10 m, 2" 10 m) 13 Bøsning til støvsugermotorkabel (kun USA) 14 Støvsugerposer (200) 15 Brugsanvisning 16 Tilbehør 20 Danish

21 SAMLING OG JUSTERINGER Tilslutning af maskinen Generelt BEMÆRK Kontroller, at vakuum er indstillet til OFF, før du tænder for strømmen. Maskinen skal tilsluttes et stik med jordforbindelse. Se anvisningerne under afsnittet "Drift". Tør brug Sæt en plasticpose over opsamlerkonussen. Betjening (slamhåndtering) FORSIGTIG Det anbefales, at alle operatører bruger støvmaske, når de fjerner primære skumfiltre fra maskinen. Husqvarna DC 3300 kan også bruges til opsamling af vådt materiale som f.eks. cementslam, der dannes i forbindelse med vådslibning. For at kunne bruge maskinen til våd opsamling skal du fjerne de primære skumfiltre fra enheden. Frigør de to låse, og løft topenheden af. Forbind slibemaskinens slange fra værktøjet til støvsugerslangeindgangen på maskinen. Tip hele siloenheden bagover på baghjulene. Lad enheden hvile på det bageste håndtag, mens den ligger ned. Åbn støvklappen for at få adgang til fastgøringsmøtrikken igennem støvopsamlerkonussen. Slut stikket til udgangen. Frigør posefilterenheden fra agitatorarmen. Brug en forlænger til at nå ind og løsne agitatorarmens nyloc-møtrik. Pas på nyloc-møtrikken og skiven. Danish 21

22 SAMLING OG JUSTERINGER Rejs siloen op, og løft den primære filterposeenhed ud. Anbring filterenheden med bunden i vejret på en arbejdsbænk. 22 Danish

23 BETJENING Beskyttelsesudstyr Generelt Brug aldrig maskinen uden mulighed for at kunne tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke. Personligt beskyttelsesudstyr Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr. ADVARSEL Brug af produkter, som skærer, sliber, borer, finsliber eller former materiale, kan danne støv og damp, som kan indeholde skadelige kemikalier. Kontrollér beskaffenheden af det materiale, du arbejder med, og brug et egnet åndedrætsværn. ADVARSEL Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader. Brug derfor altid godkendt høreværn. Vær altid opmærksom på advarselssignaler eller tilråb, når høreværnet bruges. Tag altid høreværnet af, så snart motoren er standset. ADVARSEL Der er altid klemningsfare ved arbejde med produkter med bevægelige dele. Anvend beskyttelseshandsker for at undgå skader på kroppen. Brug altid: Beskyttelseshjelm Høreværn Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn Åndedrætsværn Kraftige gribesikre handsker. Tætsiddende, kraftigt og bekvemt tøj, som tillader fuld bevægelsesfrihed Støvler med stålsnude og skridsikre såler. Vær opmærksom på, at tøj, langt hår og smykker kan blive fanget af de bevægelige dele. Generelle sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med maskinen. Den givne information kan aldrig erstatte den kundskab, en faguddannet bruger har i form af uddannelse og praktisk erfaring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Opbevar alle advarsler og instruktioner til senere brug. Vær opmærksom på, at føreren er ansvarlig for uheld eller risici, som andre personer eller disses ejendom udsættes for. Alle operatører skal undervises i at bruge maskinen. Ejeren har ansvaret for, at operatøren får denne undervisning. Maskinen skal holdes ren. Skilte og mærkater skal være fuldstændigt læsbare. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Hvis advarslerne og instruktionerne ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Lad aldrig børn eller personer, som ikke er instrueret i håndtering af maskinen, bruge eller vedligeholde den. Lad aldrig andre bruge maskinen, uden at du har sikret dig, at vedkommende har forstået indholdet i brugsanvisningen. Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, dit overblik eller din kropskontrol. Der er altid risiko for stød ved brug af eldrevne maskiner. Undgå at anvende maskinen i dårligt vejr, og undgå kropskontakt med lynafledere og metalgenstande. Følg altid anvisningerne i brugsanvisningen for at undgå skader. Andet beskyttelsesudstyr ADVARSEL Der kan forekomme gnister, som kan antænde en brand, når der arbejdes med maskinen. Hav altid brandslukningsudstyr inden for rækkevidde. Brandbekæmpelsesudstyr Forbindingskasse skal altid findes i nærheden. Danish 23

24 BETJENING Brug altid din sunde fornuft Det er umuligt at dække alle tænkelige situationer, du kan komme ud for. Vær altid forsigtig og brug din sunde fornuft. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig til en forhandler, til dit serviceværksted eller til en, der har erfaring med brugen af maskinen. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til Arbejdssikkerhed Sikkerhed i arbejdsområdet Undgå anvendelse i dårligt vejr. F.eks. i tæt tåge, kraftig regn, hård vind og kraftig kulde osv. Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder er en invitation til ulykker. Maskinen bør ikke bruges i områder, hvor der er risiko for brand eller eksplosion. Elektrisk sikkerhed ADVARSEL Ikke-autoriserede ændringer og/ eller ikke-autoriseret tilbehør kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Foretag aldrig ændringer på maskinen, så den ikke længere svarer til originaludførelsen, og undlad at bruge maskinen, hvis den ser ud til at være blevet ændret af andre. Brug aldrig en maskine, som er behæftet med fejl. Følg vedligeholdelses-, kontrol- og serviceinstruktionerne i denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarne og kvalificerede specialister. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse. Brug altid originaltilbehør. ADVARSEL Der er altid risiko for stød ved brug af eldrevne maskiner. Undgå at anvende maskinen i dårligt vejr, og undgå kropskontakt med lynafledere og metalgenstande. Følg altid anvisningerne i brugsanvisningen for at undgå skader. Forbind aldrig maskinen med en stikkontakt, hvis stikket eller ledningen er beskadiget. Kontrollér, at netspændingen svarer til den, der står på skiltet, som sidder på maskinen. Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren afbrudt og stikket trukket ud af stikkontakten. Sluk altid for maskinen, inden strømstikket afbrydes. Træk altid stikket ud ved længere afbrydelser i arbejdet. Træk aldrig maskinen vha. ledningen, og undgå at trække stikket ud ved at trække i ledningen. Hold i stikket, når strømledningen skal afbrydes. Brug ikke maskinen, hvis nogen af ledningerne eller stikkene er beskadiget, men indlevér den til reparation hos et autoriseret serviceværksted. Maskinen må aldrig køres igennem vand, der er så dybt, at vandstanden når op til maskinens udstyr. Udstyret kan tage skade, og maskinen kan blive strømførende, hvilken kan medføre personskader. Jordingsanvisninger ADVARSEL Fejlagtig tilslutning medfører risiko for elektriske stød. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt apparatet er jordet ordentligt. Stikket må ikke ændres. Hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du få en autoriseret elektriker til at installere en passende stikkontakt. Sørg for, at lokale regulativer og forordninger overholdes. Hvis du ikke har forstået jordingsanvisningerne fuldstændigt, skal du kontakte en autoriseret elektriker. Maskinen er udstyret med en jordet ledning og tilhørende stik og skal altid sluttes til en jordet stikkontakt. Dermed reduceres risikoen for elektriske stød i tilfælde af funktionsfejl. Det er ikke tilladt at benytte adaptere i forbindelse med maskinen. Forlængerledninger og -kabler Forlængerledningens normering skal svare til eller være højere end værdien, der fremgår af maskinens typeskilt. Brug jordede forlængerledninger. Når du betjener et elværktøj uden døre, skal du benytte en forlængerledning, der egner sig til udendørs brug. Benyttelse af et kabel, der egner sig til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. Hold tilslutningen til forlængerledningen tør og fri af jorden. old kablet væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller filtrede kabler forøger risikoen for elektrisk stød. Kontrollér, at ledningerne er intakte og i god stand. Brug ikke maskinen, hvis nogen af ledningerne eller stikkene er beskadiget, men indlevér den til reparation hos et autoriseret serviceværksted. Brug ikke en forlængerledning, mens den er oprullet, da det kan medføre overophedning. Sørg for, at ledningen er bag dig, når du bruger maskinen, så ledningen ikke beskadiges. 24 Danish

25 BETJENING Personlig sikkerhed Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, dit overblik eller din kropskontrol. Lad aldrig andre bruge maskinen, uden at du har sikret dig, at vedkommende har forstået indholdet i brugsanvisningen. Alle operatører skal undervises i at bruge maskinen. Ejeren har ansvaret for, at operatøren får denne undervisning. Du kan blive distraheret af både mennesker og dyr, således at du mister kontrollen over maskinen. Vær derfor altid koncentreret og fokuseret på opgaven. Tillad aldrig børn at anvende eller være i nærheden af maskinen. Vær opmærksom på, at tøj, langt hår og smykker kan blive fanget af de bevægelige dele. Der er altid klemningsfare ved arbejde med produkter med bevægelige dele. Hold afstand Sørg altid for, at der er en person i nærheden, når du bruger maskinen, så du kan tilkalde hjælp, hvis der skulle indtræffe en ulykke. Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang. Træk altid stikket ud ved længere afbrydelser i arbejdet. Sørg for at forhindre uønsket start af værktøjet. Sørg for, at kontakten er i positionen OFF. Kontrollér, at der ikke er efterladt værktøjer eller andre genstande på maskinen. Sørg altid for, at du har en sikker og stabil arbejdsposition. Fastgør udstyret under transport for at undgå transportskader og -ulykker. Maskinen skal i videst mulige omfang være tildækket under transport, så den ikke udsættes for vejrpåvirkninger i særdeleshed regn og sne. Det anbefales, at maskinen transporteres opretstående, hvis muligt. Opbevar udstyret i et aflåseligt område, så den ikke er tilgængelig for børn og uvedkommende. Opbevar maskinen og det tilhørende udstyr på et tørt og frostsikkert sted. Brug og pleje Husqvarna DC 5500, DC 3300 støvudsugnings/ vakuumapparat er udviklet til våd eller tør sugning af betonstøv og flydende cementslam. Maskinen er beregnet til anvendelse i industrielle anlæg af erfarne operatører. Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren afbrudt og stikket trukket ud af stikkontakten. Sørg for, at alle dele er i funktionsdygtig stand, og at alle monterede dele er spændt ordentligt fast. Maskinen bør ikke startes, uden at støvopsamlingsposen er påmonteret. Transport og opbevaring Det anbefales på det kraftigste, at der altid er monteret en støvopsamlingspose på maskinen, uanset om den er i brug eller transporteres. Undgå at løfte maskinen uden brug af mekaniske hjælpemidler som f.eks. en hejs eller en gaffeltruck. Maskinen må ikke løftes i håndtagene, motoren, chassiset eller i andre dele. Maskinen transporteres bedst på en palle/underlag, som maskinen kan fastgøres på. Danish 25

26 START OG STOP Før start Kontrollér, at maskinen er samlet korrekt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Se anvisningerne under afsnittet "Montering og justeringer". Gennemfør daglig vedligeholdelse. Se anvisningerne under afsnittet "Vedligeholdelse". Start Betjening (tørsugning) Placer vakuumet i arbejdsområdet. Kontroller, at støvopsamlingsposen er monteret på opsamlingsenheden. Kontrollér, at sugeslangen sidder fast på koblingen. ADVARSEL Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for, at der ikke opholder sig uvedkommende inden for arbejdsområdet, ellers er der risiko for alvorlige personskader. ADVARSEL Kontroller, at vakuum er indstillet til OFF, før du tænder for strømmen. Tryk på knappen VIBRATE (VIBRER) i fem sekunder for at være sikker på, at skumfiltrene er rene. Maskinen er nu klar til brug. Rengøring af de primære filtre Efter 10 til 20 minutters drift skal de primære filtre rengøres, da der samler sig støv på indersiden af filterposerne. Gør følgende for at fjerne det opsamlede støv fra filterposerne: 1 Sæt maskinen i OFF-position. Udskiftning af støvposer Når støvposen har opsamlet ca. 20kg. støv, skal den skiftes for at undgå løfteskader forårsaget af overfyldte støvposer. 1 Fjern støvet fra det primære filter som beskrevet ovenfor, og ryst posen, så støvet falder ned i bunden af posen. 2 Start maskinen igen i positionen ON (vær opmærksom på, at luften bliver suget ud af plastikposen). 3 Bind en ledningsrem eller andet omkring posen under opsamlingsenheden. 4 Frigør elastikremmen, og fjern den lukkede pose. VIGTIGT Vær yderst forsigtig ved frigørelse og fastbinding af elastikremmen. 5 Fastgør en ny tom støvopsamlingspose vha. elastikremmen (du kan se, at luften er suget ud af plastikposen). 6 Maskinen er nu klar til støvopsamling igen. VIGTIGT Det er vigtigt at holde vakuumet kørende, mens du skifter pose. På denne måde holdes ventilen i opsamlingsenheden lukket, så der ikke falder støv ud, når posen skiftes. Systemet reducerer mængden af fint støv, som brugeren udsættes for under brugen, betragteligt. Det anbefales på det kraftigste, at alle brugere bærer åndedrætsværn/ gasmaske ved udskiftning af støvposen og ved udførelse af vedligeholdelsesarbejde på maskinen. Betjening (slamhåndtering) Husqvarna DC 3300 kan også bruges til opsamling af vådt materiale som f.eks. cementslam, der dannes i forbindelse med vådslibning. For at kunne bruge maskinen til våd opsamling skal du fjerne de primære skumfiltre fra enheden. Se kapitlet om montering og justering. VIGTIGT Fjern ikke primære filtre uden først at have fjernet fastgørelsesmøtrikken 7 Indsæt vakuummotoren og det sekundære filterhus igen. VIGTIGT Det anbefales, at alle operatører bruger støvmaske, når de fjerner primære skumfiltre fra maskinen. Stop Drej kontakten til positionen "OFF" (O). 2 Tryk på knappen VIBRATE (VIBRER) i fem sekunder for at være sikker på, at skumfiltrene er rene. 26 Danish

27 VEDLIGEHOLDELSE Generelt Sæt maskinen i OFF-position. ADVARSEL Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende arbejde skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Maskinen skal slukkes ved at afbryde strømledningen fra stikkontakten. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Det anbefales, at alle operatører bruger støvmaske, når de skifter støvposer eller udfører vedligeholdelse på maskinen. Maskinens levetid kan forkortes, og risikoen for ulykker kan øges, hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, og hvis service og/eller reparation ikke udføres fagligt korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte nærmeste serviceværksted. Udskiftning af de primære filtre De primære filtre skal udskiftes ca. hver 6. måned. På denne måde bevares et godt sugeniveau, og forekomsten af huller i filtrene reduceres. Frigør de to låse, og løft topenheden af. Dagligt eftersyn Kontrollér, at maskinens sikkerhedsudstyr er ubeskadiget. Se anvisningerne under afsnittet "Maskinens sikkerhedsudstyr". Kontrollér, at ledningen og forlængerledningen er intakte og i god stand. Rengør maskinen udvendigt. Det anbefales på det kraftigste, at føreren dagligt kontrollerer støvniveauerne inden i det sekundære filterhus. Når enheden efterses, og man finder ud af, at støvet ophober sig inden i det sekundære filterhus, anbefales det at fjerne de primære filtre og kontrollere for små huller eller perforationer. Der vil som regel opstå små huller rundt om sammenhæftningen af filtermediet. Hvis der findes små huller, skal du gøre rent rundt om hullet med enten komprimereret luft eller vakuum. Når området er rent, kan hullet repareres med silikoneforsegling. Hvis der ikke findes små huller eller perforationer, skal gummiforseglingerne i det primære filterhus efterses, og du skal sørge for, at de alle er intakte. Rengøring af de primære filtre Hver gang maskinen har kørt i minutter, skal de primære filtre rengøres, da der ellers ophobes støv på indersiden af skumfiltrene. Der vil kunne iagttages en stigning i mængden af reststøv på underlaget bag slibemaskinen. Tip hele siloenheden bagover på baghjulene. Lad enheden hvile på det bageste håndtag, mens den ligger ned. Åbn støvklappen for at få adgang til fastgøringsmøtrikken igennem støvopsamlerkonussen. Frigør posefilterenheden fra agitatorarmen. Brug en forlænger til at nå ind og løsne agitatorarmens nyloc-møtrik. Rejs siloen op, og løft den primære filterposeenhed ud. Anbring filterenheden med bunden i vejret på en arbejdsbænk. Danish 27

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

DM 230. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje

DM 230. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Kyättöohje SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 436LiB 536LiB

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 436LiB 536LiB Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 436LiB 536LiB Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 436LiB 536LiB 536LiB Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 436LiB 536LiB 536LiB Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

PP 440 HF. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

PP 440 HF. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

SE - Bruksanvisning DK - Brugsanvisning NO - Bruksanvisning FI - Käyttöohje PRO 21 SH

SE - Bruksanvisning DK - Brugsanvisning NO - Bruksanvisning FI - Käyttöohje PRO 21 SH SE - Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. DK - Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DS900 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav CSE1935S CSE2040S CSE1835 CSE2040 SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg DK Originale instruktioner Elektrisk kædesav SE DK VIKTIG INFORMATION Läs detta innan du använder maskinen och spara för framtida

Læs mere

WS 462. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

WS 462. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82)

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82) CS 360T CS 400T Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning CS 420T Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CS 51EAP. Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kedjesåg Kædesav Motorsag Reunaleikkuri Chain Saw CS 51EAP Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DC 6000 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

555FX 555FXT 555RXT 555FRM

555FX 555FXT 555RXT 555FRM Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 555F 555FT 555RT 555FRM Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter CG 40EAS (P) Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Bruksanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt www.pondteam.com Brugsanvisning til Filterpumpe med UV 11 Watt Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MSE 40 C, 60 C, 80 C, 200 C Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 42-82 d Betjeningsvejledning 83-23 Bruksanvisning 24-63 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail

Læs mere

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE..................................................

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 Munkahus Industriområde 374 31 Karlshamn Tel: 0454-841 64 Fax: 0454-841 72 info@k-vagnen.com - www.k-vagnen.com Instruktionsbog K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Prunus Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 Cut-n-break Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere