årsrapport københavns erhvervsakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport københavns erhvervsakademi"

Transkript

1 årsrapport 212 københavns erhvervsakademi

2 Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon CVR-NR: Institutionskode: 1164 Regnskabsår: Hjemstedskommune: København BANK Danske Bank, Statens betalinger Nykredit Erhverv Formål Københavns Erhvervsakademi udbyder erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal i henhold til vedtægten dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser i Region Hovedstaden. Desuden skal Københavns Erhvervsakademi udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner i relation til de erhvervsrettede videregående uddannelser. bestyrelse Henrik Salée Formand Direktør, COO i RMIG A/S Udpeget af Københavns Tekniske Skole Jørgen Juul Rasmussen Næstformand Forbundsformand i Dansk El-forbund Udpeget af TEC Anja Trier Wang Konsulent i DI Udpeget af Københavns Tekniske Skole Simon Tøgern Sektorformand, HK/Privat. Udpeget af Københavns Tekniske Skole Lena Haraldsson Afdelingsformand i TL København Udpeget af Københavns Tekniske Skole Henrik Fugmann Direktør i Fugmann El-anlæg A/S Udpeget af TEC Bo Møller Sørensen Faglig konsulent, HK/STAT Udpeget af CPH WEST Claus Hensing Formand, CPH WEST Udpeget af CPH WEST Søren Slotsaa Adm. direktør, A.C. Schmidt A/S Udpeget af CPH WEST Laust Joen Jakobsen Rektor på UCC Udpeget af UCC Hans Schjær-Jacobsen Direktør og vicedekan DTU Diplom Udpeget af Ingeniørhøjskolen i København Henning Christensen Selvstændig Udpeget af kommunalbestyrelser og regionsråd i forening Allan Holst Borgmester i Dragør Kommune Udpeget af kommunalbestyrelser og regionsråd i forening Thomas Blom Hansen Underviser på KEA Udpeget af KEA's ansatte Jesper Hvidkjær Pedersen Underviser på KEA Udpeget af KEA's ansatte Anders Herning Studerende på KEA Udpeget af KEA's studerende Simon Jespersen Studerende på KEA Udpeget af KEA's studerende Rektor Ingo Østerskov Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postbox 16 9 København C 2

3 Årsrapport 212 indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 hoved- og nøgletal 6 Ledelsens Beretning 8 Målrapportering 1 Årsregnskab 11 Anvendt Regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Særlige Specifikationer 2 Ledelsens Påtegning 22 Den Uafhængige Revisors Erklæringer 23 3

4 Årsrapport 212 virksomhedsprofil Københavns Erhvervsakademi (KEA) er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. KEA er oprettet af Undervisningsministeriet den 1. september 28 i henhold til Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. KEA har hjemsted i Københavns Kommune og skal i henhold til vedtægten dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. KEA udbyder en lang række erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse. Aktiviteten på disse uddannelser har været stigende i 212 og repræsenterer et bredt spænd af uddannelser inden for teknologi, design, IT, business og sundhed. Aktiviteterne omfatter endvidere KEA s Videncenter, der indsamler og formidler viden på alle KEA s uddannelsesområder og desuden har ansvar for biblioteksfunktion, materialebibliotek, platforme og en lang række projekter. En stor del af de fællesadministrative opgaver (bl.a. bogholderi og andre økonomifunktioner, drift af it-systemer og visse administrative HR-opgaver) varetages af et administrativt servicefællesskab, der har CPH West som værtsinstitution, og som desuden omfatter SOSU-C. KEA beskæftigede i 212 i gennemsnit 432 medarbejdere (årsværk), hvoraf 298 var undervisere. Heraf var knap 58 årsværk ansat som timelærere. Der blev i 212 ansat medarbejdere på særlige vilkår svarende til 13 årsværk. Der blev i 212 optaget knap 2.7 nye studerende og præsteret tilskudsudløsende studenterårsværk (STÅ), heraf 75 under åben uddannelse. Hertil kommer ca. 41 ikke-tilskudsudløsende studerende fra tredjelande (uden for EU/ EØS). KEA havde i 212 studerende fra mere end 67 lande, og godt 75 studerende deltog i studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af studietiden. Der er siden etableringen gennemført udspaltninger fra alle fire stiftende erhvervsskoler: Københavns Tekniske Skole, BEC, TEC og CPH West. KEA's topledelse består af en direktion på fire medlemmer: Rektor Ingo Østerskov, ressourcedirektør Jesper Rasmussen, uddannelsesdirektør Steen Enemark Kildesgaard og uddannelsesdirektør Ulla Skram. I topledelsen indgår desuden markedschef Jørgen Ravnsbæk Andersen. Ressourcedirektøren har ansvar for økonomi, administration, HR, indkøb, it og bygninger, mens de to uddannelsesdirektører har ansvar for uddannelsesaktiviteter samt for hver to af fire centre, der løser tværgående uddannelsesrelaterede opgaver: Center for Studiekvalitet, Center for Vejledning og Internationalisering, Videncenter og Center for Efteruddannelse. Markedschefen har ansvar for relationer til eksterne interessenter og samarbejdspartnere, intern og ekstern kommunikation og markedsføring samt events. Foruden topledelsen består KEA s ledelse af studieledere, centercheferog administrative ledere. KEA har partnerskabskontrakter om udvikling af nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser m.v. med Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Ingeniørhøjskolen i København. KEA har aktiviteter på 12 forskellige adresser i det storkøbenhavnske område: Prinsesse Charlottes Gade (ejet), Lersø Parkallé (ejet), Frederikkevej (ejet), Lygten 16 (ejet), Lygten 37 (lejet), Bispevej (lejet), Landskronagade (lejet), Baltorpvej (lejet), Lyngbyvej (lejet), Rosenvængets Allé (lejet). Desuden lejer KEA lokaler af TEC på Nordre Fasanvej. KEA s centrale administration er beliggende i lejede lokaler i Ryesgade. Der er truffet beslutning om at samle aktiviteterne på to campusklynger: På Nørrebro og i København NV. KEA har til dette formål indgået lejemål af ca. 19. kvm. centralt på Nørrebro. I forbindelse med den forventede indflytning i sommeren 213 vil et større lejemål blive søgt afstået eller fremlejet. Forinden vil KEA fraflytte lokalerne på TEC. 4

5 Årsrapport 212 fakta Uddannelse Type STÅ 212 Optag 213 STÅ 213 Forventet Forventet Automationsteknolog Byggetekniker Datamatiker Designteknolog E-designer El- og VVS-installatør Energiteknolog Institut for ædelmetal IT teknolog Kort- og landmålingstekniker Multimediedesigner Produktionsteknolog Bygningskontruktør Design & Business E-konceptudvikling Optometri Produktudv. og teknisk integration Smykker, teknologi og business Softwareudvikling Webudvikling Økonomi & IT Fuldtidsuddannelse i alt Mindre håndværk (Optometri AMU) Human Ressources Innovation, produkt og produktion International handel og markedsføring Kommunikation og formidling Ledelse Retail Sundhedspraksis Økonomi og ressourcestyring Diplom i design og business Diplom i e-koncept Diplom i ledelse Datamatiker Designteknikere Multimediedesigner Fagspec. kurser Indledningsfag Deltidsuddannelse i alt AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK PB PB PB PB PB PB PB PB PB AMU AU AU AU AU AU AU AU AU Diplom Diplom Diplom Enkeltfag Enkeltfag Enkeltfag Fagspec. kurser Indledningsfag Total Forklaring: AK: PB: AMU: AU: Fagspec. kurser: Erhvervsakademiuddannelse Professionsbacheloruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelse Akademiuddannelse deltid Fagspecifikke kurser 5

6 Årsrapport 212 hoved- og nøgletal 212 T. 211 T. 21 T. 29 T. Resultatopgørelse Omsætning Driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 1,81 3,3 2,3 3,78 Likviditetsgrad 82,2 86,91 66,34 77,57 Soliditetsgrad 36,8 34,91 36,45 37,47 Finansieringsgrad 42,4 43,94 34,99 38,69 6

7 Årsrapport 212 Nøgletal for aktivitet vedrørende ordinære heltidsuddannelser og åben uddannelse STÅ - fuldtidsuddannelser STÅ - praktik STÅ - fuldtidsuddannelser STÅ - åben uddannelse / efteruddannelse STÅ i alt Heraf udlagt til andre Antal dimittender i alt Antal udvekslingsstuderende i alt Årselever for udenlandske selvbetalere i alt Antal årsværk uddannelser Antal årsværk i øvrige Antal årsværk i alt STÅ / årsværk - uddannelser 13,8 12,7 12,6 12,2 Danske studerende i udlandet Udenlandske studerende fra tredjelande International studenterudveksling i alt ekskl. EU / EØS-borgere Omkostninger pr. 1 STÅ (T.) Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Lønomkostninger (T.) Lønomkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige

8 Årsrapport 212 Ledelsens beretning Samlet vurdering af årets resultater I 212 er væksten for KEA s uddannelser fortsat. Antallet af tilskudsudløsende studenterårsværk (STÅ) er steget fra i 211 til i 212. Siden etableringen i 29 er aktiviteten dermed vokset med knap 1.8 STÅ eller mere end 75 pct. For 213 ventes en fortsat, om end aftagende, vækst. Den realiserede vækst kan bl.a. forklares med den fortsatte tendens til øget søgning til videregående uddannelser, der understøttes af en overordnet politisk målsætning om, at 6 pct. af en årgang, tidligere 5 pct., gennemfører en videregående uddannelse. Hovedparten af den forøgede vækst forudsættes at ske uden for universitetssektoren, dvs. på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. Den forventede demografiske udvikling giver anledning til at forvente fortsat vækst for KEA s uddannelser. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose for hovedstadsområdet forventes antallet af 2-29-årige, hvorfra KEA rekrutterer langt størsteparten af sine studerende, således at vokse med 13 pct. fra 214 til 22. En stor del af væksten i denne aldersgruppe skyldes tilflytning af unge, der netop søger til København for at uddanne sig. Væksten i antal STÅ har stillet krav om tilførsel af lærerressourcer og andet personale. KEA har i 212 øget medarbejderstaben med 42 årsværk, således at KEA pr beskæftigede 432 årsværk, heraf 298 undervisere. Den fortsatte vækst i antal STÅ, der først udløser tilskud med tidsmæssig forsinkelse, påvirker sammen med mange udgiftskrævende initiativer, bl.a. bygningsrenovering og inventaranskaffelser, KEA s økonomi i negativ retning. At det på den baggrund er lykkedes at opnå et årsresultat på 7,3 mio. kr., vurderer ledelsen som meget tilfredsstillende. Egenkapitalen er i 212 vokset fra 15 mio. kr. til 111,5 mio. kr. ultimo 212. Egenkapitalen skaber det fornødne grundlag for KEA s fortsatte vækst og udvikling og giver ledelse og bestyrelse gode økonomiske vilkår for at kunne realisere KEA s strategiske mål. Ledelsen har i hele KEA s etableringsfase lagt stor vægt på at have et tilstrækkeligt likviditetsmæssigt beredskab til at sikre KEA de fornødne handlemuligheder og evne til at imødegå uforudseelige økonomiske hændelser. Likviditeten har i hele 212 været tilfredsstillende. Årets resultater må samlet set vurderes som tilfredsstillende. Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtrådt begivenheder, der forrykker denne vurdering. Risici Ledelsen har i 212 udarbejdet en risikoanalyse, der gennemgår de væsentligste økonomiske risici og usikkerhedsfaktorer, KEA står overfor, og de tilsvarende styringsmuligheder. Foruden økonomiske risici i forbindelse med konkrete dispositioner, herunder indgåelse af lejemålet i Guldbergsgade, gennemgår risikoanalysen en række faktorer, der har betydning for KEA s økonomi, herunder forventet demografisk udvikling, forventet markedsandel, fremtidigt uddannelsesudbud, politiske målsætninger og forventet takstudvikling m.v. Takstudviklingen i 213 og især budgetoverslagsårene (214-16) indebærer markant faldende takster på grund af bl.a. bidrag til omstillingsreserver og generelle effektiviseringskrav. Det bemærkes i den forbindelse, at takstudviklingen i budgetoverslagsårene på grund af den vedtagne budgetlov, til forskel fra tidligere, har en bindende karakter, og at takstreduktionerne derfor må forventes at blive realiseret. Udsigterne til faldende takster stiller krav om en strammere økonomisk styring og skærpet opmærksomhed om realisering af økonomiske stordriftsfordele m.v. I modsat retning trækker, at erhvervsakademierne som kompensation for bortfaldet af de tidligere tilskud til kvalitetsudvikling, vil modtage tilskud til styrkelse af evidensbasering og forskningstilknytning. I KEA s tilfælde er der i 213 tale om et samlet tilskud på 11 mio. kr., idet det bemærkes, at dette tilskud er øremærket og derfor ikke i sig selv kan afbøde virkningen af faldende takster. Uanset den negative takstudvikling er konklusionen i risikoanalysen, at KEA s økonomiske risiko samlet set må vurderes som lav: aktivitetsgrundlaget må forventes at udvikle sig positivt, især på grund af en positiv demografisk udvikling, de politiske signaler peger alle i retning af en positiv aktivitetsudvikling, der er ikke særlige risici på de enkelte udgiftsområder, KEA s økonomi er grundlæggende robust, og der er på alle væsentlige områder gode styringsmuligheder. Specielt vedr. lejemålet i Guldbergsgade bemærkes, at KEA påtager sig samlede lejeforpligtelser på mere end 2 mio. kr. set over hele lejemålets løbetid. Disse lejeforpligtelser indebærer en reel risiko, men skal dog ses i sammenhæng med, at KEA samtidig opgiver andre lejemål, og at der forventes en bedre driftsøkonomi efter indflytning. Samtidig har KEA på bygningsområdet en række manøvremuligheder, fordi KEA råder over ejendomme, der er relativt lavt belånt, og som må vurderes som relativt let omsættelige. Usikkerhed ved indregning og måling Der er efter ledelsen vurdering ikke særlige usikkerheder ved indregning og måling. Vigtige resultater i 212 KEA har i 212 opnået akkreditering til en ny uddannelse udviklet af KEA (PBA i Smykker, Teknologi og Business) og desuden opnået udbudsakkreditering til to eksisterende uddannelser. Dermed har KEA siden 29 opnået akkreditering til i alt 11 nye uddannelser og udbudsgodkendelse til yderligere syv uddannel- 8

9 Årsrapport 212 ser, således at KEA i dag udbyder 32 heltidsuddannelser, hvoraf syv er internationale uddannelser. Foruden heltidsuddannelserne har KEA en omfattende efteruddannelsesvirksomhed og udbud af kurser for ledige. Studentertrivselsundersøgelsen i 211 gav anledning til bekymring, om end svarprocenten var meget lav og validiteten af svarene tilsvarende tvivlsom, og Center for Studiekvalitet har i 212 arbejdet målrettet og systematisk for at forbedre resultaterne. De foreløbige resultater viser, at dette arbejde har båret frugt, og det vil blive fortsat i 213. I 212 er der oprettet fire centre med egen ledelse og ansvar for tværgående opgaver: Center for Studiekvalitet, Center for Vejledning og Internationalisering, Videncenter og Center for Efteruddannelse. Siden er Center for Vejledning og Internationalisering delt i to centre under hver sin ledelse. Centrene skal sikre en sammenhængende og koordineret opgaveløsning på tværs af uddannelserne og er placeret under de to uddannelsesdirektørers overordnede ansvar. KEA s videncenter omfatter biblioteksfunktion, materialebibliotek, platforme og en lang række projekter inden for alle uddannelsesområder. Herunder er der i 212 indgået kontrakt med det New York-baserede materialeteknologiske center Material ConneXion om etablering af et materialebibliotek på KEA. Materialebiblioteket, der placeres i campus i Guldbergsgade, får landsdækkende funktion for de øvrige erhvervsakademier og skal desuden betjene private virksomheder og brancheorganisationer m.v. Bæredygtighed er fortsat det gennemgående element i videncenterets virksomhed. På grundlag af anbefalingerne i en konsulentrapport er der i 211 og -12 sket en betydelig ledelsesmæssig og administrativ styrkelse af efteruddannelsesområdet. Der er tilført de fornødne personalemæssige ressourcer, de administrative processer er i vidt omfang omlagt, og det kontraktlige grundlag for samarbejde med eksterne leverandører er strammet op og standardiseret. Det er ledelsens vurdering, at området nu fungerer tilfredsstillende. Der har igen i 212 været fokus på at styrke de interne processer og kontroller i overensstemmelse med revisionens anbefalinger, og der er nu tilført de fornødne personalemæssige ressourcer, således at bemandingen af de væsentlige nøglefunktioner efter ledelsen vurdering er på plads. På bygningsområdet har arbejdet med etablering af en campus i Guldbergsgade været et væsentligt og meget ressourcekrævende indsatsområde. Dette arbejde forventes at lægge beslag på mange ressourcer både før og efter den forventede indflytning i juli 213, jf. nedenfor. Væsentlige indsatsområder i 213 Etableringen af KEA s campus i Guldbergsgade vil være en hovedopgave i 213. Selv om projektet forløber planmæssigt, udestår der en lang række opgaver, der vil lægge beslag på mange ressourcer. Foruden selve den fysiske flytning, der berører mange af KEA s uddannelser og medarbejdere, skal projektets mange detaljer fastlægges, der skal gennemføres udbud og indkøb af inventar m.v., uddannelserne skal finde sig til rette i nye omgivelser, der på mange punkter adskiller sig fra traditionelle undervisningsbygninger, og mange administrative medarbejdere skal flytte og indgå i en ny organisation. Sideløbende med campusplanen gennemføres der renoveringer af KEA s øvrige bygningsmasse ud fra den Vedligeholdelses- og investeringsplan, der blev tiltrådt af bestyrelsen i 212. I efteråret 213 forventes en renovering og kapacitetsudvidelse af ejendommen Lygten 16 således at være gennemført. Samtidig påbegyndes en mindre omfattende renovering af ejendommen Lersø Parkallé, der i dag huser dele af bygningskonstruktøruddannelsen, og som efter ibrugtagning af campus i Guldbergsgade skal huse installatøruddannelserne samt energi- og automationsteknologuddannelserne. Renovering af Prinsesse Charlottes Gade-komplekset skrider planmæssigt frem og vil fortsætte, indtil hele komplekset er moderniseret og bragt i en forsvarlig energimæssig stand. Regeringen har på Finansloven afsat økonomiske midler i 213 og to år frem til styrkelse af erhvervsakademiernes evidensbasering og forskningstilknytning. Dette initiativ indvarsler nye tider for erhvervsakademierne, der vil få en væsentligt anderledes rolle i fremtidens uddannelsesbillede. Erhvervsakademierne vil bevæge sig ind i et nyt og uprøvet opgaveområde, anvendt forskning, hvilket vil stille store krav til akademierne om kapacitetsopbygning, styrkelse af kendskabet til videnskabelige metoder, selvstændig vidensproduktion i samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder m.v. Den nye rolle skal understøttes af en stillingsstruktur, der matcher de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. KEA hilser regeringens initiativer velkommen. Det bliver en krævende, men spændende opgave at dreje organisationen i retning mod anvendt forskning uden samtidig at sætte akademiernes praksisbasering over styr, og uden at miste den historiske forbindelse til erhvervsskolerne og rollen som de faglærtes naturlige videreuddannelsesmulighed. Initiativet falder sammen med evalueringen af erhvervsakademisektoren, der blev igangsat før jul, og som forventes afsluttet i 213. Det er fortsat KEA s forventning, at evalueringen, i det mindste for KEA s eget vedkommende, falder positivt ud, således at KEA kan fortsætte som en selvstændig institution med egne professionsbacheloruddannelser i fremtiden. 9

10 Årsrapport 212 målrapportering KEA har i 212 opnået akkreditering til en ny uddannelse: PBA i Smykker, Teknologi og Business samt opnået udbudsakkreditering til to nye udbud: PBA i Økonomi og IT samt PBA i Softwaredevelopment. På baggrund af indikationer om en lav tilfredshed med især Undervisning og Ledelse og organisering af uddannelserne i trivselsmålingerne (STU) i 211 har KEA i 212 arbejdet målrettet for at forbedre organiseringen og informationsniveauet om uddannelsernes formål, tilrettelæggelse og det at være studerende. Et element i dette har været udarbejdelse af studiehåndbøger til alle nye studerende, der beskriver indhold i og betydning af uddannelsens læringsmål, KEA's forventninger til de studerende og gode råd om gruppearbejde, opgaveskrivning mv. Forbedringer på en række af indikatorerne i trivselsmålingen for 212 viser, at denne indsats har haft en effekt (Skala fra til 1): Studieglæde +2 Udbytte +1 Ledelse og organisering af uddannelsen +5 Undervisning +3 den samlede svarprocent er øget fra 26 % i 211 til 55 % i 212. Handlingsplaner for de enkelte uddannelser samt for bygnings- og it-området er p.t. under udarbejdelse med henblik på at sikre fremdriften og koordineringen af indsatsen. Et andet indsatsområde har været systematisering af processerne i forbindelse med praktikforløbene. Dette er sket via et nyetableret Customer Relations Management-system (CRM), der sikrer, at den opsamlede viden gives videre til både studieledere og undervisere. Alle KEA's praktikaftaler håndteres således via CRM, der ligeledes danner grundlag for, at der udarbejdes ensartede evalueringer og rapporter til studieledere og praktikkoordinatorer. KEA kan på den baggrund konstatere en særdeles høj tilfredshed med de praktikanter, KEA sender ud til virksomhederne: 9% af praktikvirksomhederne mener, at praktikanten havde de rette faglige kompetencer 96% af praktikvirksomhederne har været tilfredse med praktikanten 91% af praktikkanterne mener, at praktikopholdet har givet øget faglighed 94% af praktikanterne angiver, at de er tilfredse med praktikopholdet Herudover har KEA opprioriteret gennemførelse og opfølgning på trivselsmålingen i 212 i en centralt styret proces. Dette har bl.a. ført til, at Herudover henvises til den samlede afrapportering af KEA's udviklingskontrakt for 21-12, der foreligger ultimo april

11 Årsrapport 212 årsregnskab anvendt regnskabspraksis REGNSKABSGRUNDLAG Årsrapporten for Københavns Erhvervsakademi (KEA) for 212 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 7 af 27. januar 211 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen), Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers vejledning af december 212 om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøjskoler samt regler i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. - salgsprisen er fastlagt, - levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og - indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Leasing Institutionens leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen i kontraktperioden oplyses i en note. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: - der foreligger en forpligtende salgsaftale, - Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra omsætningen. 11

12 Årsrapport 212 RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger. omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Omkostningerne er fordelt på formålene: - Undervisningens gennemførelse - Markedsføring - Ledelse og administration - Bygningsdrift - Aktiviteter med særlige tilskud - Kostafdeling Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på omsætning, lønninger/løntimer, eller antal STÅ. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter. Bygninger 5 år Bygningsinstallationer m.v. 1-2 år Indretning af lejede lokaler Lejemålets løbetid (dog maksimalt 1 år) Udstyr og inventar 3-1 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 33%. Aktiver med en anskaffelsessum på under 5. kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Institutionen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på 5. kr. besluttet ikke at anvende bunkningsprincippet. Af- og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås år- 12

13 Årsrapport 212 ligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Finansielle anlægsaktiver Deposita måles til kostpris. værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Periodeafgrænsningsposter (passiv) Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsnings poster måles til kostpris. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden. Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter (aktiv) Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. 13

14 Årsrapport 212 årsregnskab resultatopgørelse for 212 note T. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat Resultatdisponering Overført til egenkapital i øvrigt 14

15 Årsrapport 212 årsregnskab balance pr aktiver note T. Indretning af lejede lokaler Grunde og bygninger Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt passiver Egenkapital pr Egenkapital i øvrigt Egenkapital Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Kreditorer Mellemregning med Uddannelsesministeriet Andre kortfristede gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger Andre forpligtelser Øvrige noter

16 Årsrapport 212 årsregnskab pengestrømsopgørelse for 212 Årets resultat Regulering af pengestrømsforhold: Afskrivninger og andre ikke-kontante driftsposter Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer T Driftskapitalændringer: Ændringer i driftskapital vedrørende varebeholdninger Ændringer i driftskapital vedrørende tilgodehavender Ændringer i driftskapital vedrørende kortfristede gældsforpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Ændringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gældsforpligtelser Indfrielse af langfristede gældsforpligtelser Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringaktivitet Ændring i likviditet Likvider Likvider

17 Årsrapport 212 årsregnskab noter 1. Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Særlige tilskud Øvrige tilskudsreguleringer 2. Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetalinger, uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Deltagerbetaling, skolehjem / kostafdeling 3. Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse 4. Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring 5. Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration 6.Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift 7. Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud 8. Kostafdeling Øvrige omkostninger vedrørende kostafdeling 9. Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter 1. Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Prioritetsrenter Kurstab på værdipapirer T

18 Årsrapport 212 årsregnskab INDRETNING AF LEJEDE LOKALER GRUNDE OG BYGNINGER UNDERVISNINGS- UDSTYR ANDET UDSTYR OG INVENTAR 11. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris Akk. af- og nedskrivninger Årets afskrivninger Akk. af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Finansielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang i øvrigt Afgang i øvrigt Regnskabsmæssig værdi T Egenkapital Egenkapital Saldo Egenkapital pr Egenkapital i øvrigt Saldo Tilgang ved spaltning 465 Markedsværdi finansielle kontrakter, regulering Årets resultat Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt FORFALD INDENFOR 1 ÅR FORFALD EFTER 1 ÅR amortiseret gæld I ALT NOMINEL GÆLD I ALT 14. Langfristede gældsforpligtelser Realkreditlån Langfristede gældsforpligtelser Efter mere end 5 år forfalder Finansielle instrumenter Institutionen har indgået renteaftale (swap-aftale) for langfristet prioritetsgæld. Markedsværdien heraf kr. er indregnet som gæld i balancen, henholdsvis modposteret på egenkapitalen. Institutionen har ingen andre finansielle instrumenter. 18

19 Årsrapport 212 årsregnskab 15. Pantsætninger Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme Prioritetsgæld Andre forpligtelser Kontraktlige forpligtelser og lejeforpligtelser For 213 og frem er KEA forpligtet af operationelle lejeaftaler vedrørende leje af lokaler til undervisning og administration samt diverse servicekontrakter. Huslejeforpligtelser Servicekontrakter mv. Samlet restforpligtelse Årlig omkostning til leje Der er til ejendommene knyttet kontraktligt aftalte lejeperioder samt opsigelsesvarsler mv., som svarer til en samlet forpligtelse på t.kr. Institutionen har indgået operationel leasingkontrakt vedr. kopimaskiner samt billeasing. Yderligere forpligtelser Der blev i 21 indgået aftale om leje af Guldbergsgade, hvilket sker fra 213. Den samlede lejeforpligtelse hertil udgør t.kr. Aftalen kan opsiges med et varsel på 12 måneder, til den 1. i måneden, og tidligst 9 år efter lejemålets ikrafttrædelsesdato. Kautionsforpligtelser og sikkerhedsstillelser Ingen Hjemfaldsforpligtelse På Københavns Erhvervsakademis ejendom beliggende på Prinsesse Charlottes Gade er der fuld hjemfaldsforpligtelse til Københavns Kommune, hvis ejendommen ikke bliver drevet som uddannelsesinstitution. 17. Nærtstående parter Københavns Erhvervsakademi har i 212 haft transaktioner med Ministeriet for Børn og Undervisning (før Undervisningsministeriet) og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet), jf. de lovgivningsmæssige forhold. Øvrige nærtstående parter: Københavns Tekniske Skole Uddannelsescenter CPH WEST TEC - Teknisk Erhvervsskole Center SOSU C KEA s daglige ledelse og bestyrelse Ledelsesvederlag mv. fremgår af særlige specifikationer, personaleomkostninger 19

20 Årsrapport 212 årsregnskab særlige specifikationer Udlagte aktiviteter Videresendte tilskud vedrørende aktiviteter udlagt til andre Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Bidrag til fleksordninger Lønrefusioner T Direktion og bestyrelse Antal ansatte (årsværk) Andel i procent ansat på sociale vilkår Honorar til revisor Lovpligtig revision for regnskabsåret Andre ydelser end revision Midlertidig assistance til økonomiafdelingen Statens Selvforsikring Bygninger og løsøre Motorkøretøjer Erstatningsansvar Tjenesterejser Tab som følge af ansattes berigelseforbrydelser Selvforsikringsomkostninger i alt Bygninger og løsøre Motorkøretøjer Beløb for ikke-genanskaffede genstande i alt Samlede forsikringsomkostninger i året Institutionens selvrisiko i regnskabsåret (1% af omsætning)

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

VUC Roskilde. Årsrapport 2013

VUC Roskilde. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Roskilde Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere