Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012"

Transkript

1 Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Den skriftlige årsberetning beskriver på overordnet plan de aktiviteter, som er gennemført af Børneringen, og de aktiviteter som Børneringen i løbet af året har været involveret i. Som paraplyorganisation for næsten 60 selvejende og private institutioner i 2012 har Børneringen ydet administrativ, driftsmæssig og rådgivningsmæssig bistand til de tilsluttede institutioner, varetaget lønudbetalingen til institutionernes personale, samt udarbejdelse af institutionernes årsregnskaber. Hver enkelt institution tilknyttet Børneringen er en selvstændig juridisk enhed med egne vedtægter og egen bestyrelse. Børneringen er rådgivende for disse, og altså hverken tilsynsførende eller besluttende organisation for institutionerne. Udover varetagelse af Børneringens kerneydelser løn og regnskab for institutionerne, samt individuel rådgivning og vejledning til institutionerne efter behov - har Børneringen i 2012 også gennemført følgende aktiviteter: 1. Nye institutioner i Børneringen Den første januar 2012 var det en glæde at kunne byde velkommen til en ny institution i Børneringen: København: Holmens Udflytter Endvidere kunne vi byde Børnehuset Dalgas have på Frederiksberg velkommen som fuldt medlem af Børneringen. Her havde administrationen hidtil været delt mellem Frie Børnehaver og Fritidshjem (Frie) og Børneringen. Endelig kunne vi også byde velkommen til Samfund, borger, børn og unge (SBBU), en københavnsk paraply, som hidtil havde fået lavet lønadministration hos Frie, men som valgte at flytte opgaven til Børneringen. Dvs. at SBBU ikke er medlem af Børneringen, men alene køber en administrativ service. I Børneringen bestræber vi os på at gøre skiftet fra tidligere paraplyorganisation så gnidningsfrit som muligt for institutionen, og vi håber, at de i løbet af året har nydt godt af Børneringens gode service, stærke netværk og forskellige tilbud om fælles aktiviteter, rådgivning m.v. Tendensen med færre og større institutioner fortsætter også i Således har flere af Børneringens institutioner valgt at fusionere. Det gælder bl.a. for Menighedsinstitutionen halvdagsbørnehaven Pileallé, som er blevet lagt ind under Storm P. Samt Louis P. vuggestue og Louis P. børnehaven, som har lagt sig sammen og er blevet til Louis P. børnehus. Vi må konstatere, at denne tendens fortsætter i Repræsentantskabsmøde 24. marts 2012 Institutionernes ledere og bestyrelsesformænd er Børneringens højeste myndighed, og de udgør i fællesskab Børneringens repræsentantskab. Repræsentantskabet mødes en gang årligt, og på dette møde drøftes og besluttes skriftlig årsberetning, regnskab og budget, samt eventuelle ændringsforslag og valg til Børneringens hovedbestyrelse. Institutionernes souschefer/afdelingsledere samt bestyrelsernes næstformænd er også inviteret som gæster til at deltage i repræsentantskabsmødet. Det årlige repræsentantskabsmøde i Børneringen blev afholdt den 24. marts 2012 på Børneringens nye adresse Side 1 af 5

2 Høffdingsvej 34, 2500 Valby. På repræsentantskabsmødet blev den skriftlige og den mundtlige beretning for 2011, årsregnskab for 2011 og budget for 2012 drøftet og godkendt. Derudover blev der foretaget valg til Børneringens hovedbestyrelse. Som repræsentanter for lederne blev Birgitta Carlsen (Den Gule Prik) genvalgt og Marianne Nielsen (Blomsten), samt Susanne Burvad (Humlebo) valgt som suppleant for lederne. Som repræsentanter for bestyrelsesformændene blev Ivar Koed (Louis P.) og Jan Engholt Sørensen (Maglekildevej). Der blev ikke valgt suppleanter for bestyrelsesformænd. Som øvrige medlemmer blev Kurt Brusgaard, Jens Hessel og Claus Høegh-Gulberg genvalgt. Som suppleant for øvrige blev Birgitte Jørgensen (tidligere leder af Stefansgården) valgt. Den nyvalgte hovedbestyrelse afholdt efterfølgende konstituerende hovedbestyrelsesmøde, hvor Gitte Maribo blev genvalgt som formand for Børneringen, og Birgit Hemmingsen blev genvalgt som næstformand for Børneringen. 3. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg i Børneringen Der har i 2012 været afholdt møder i Børneringens hovedbestyrelse. Følgende emner har bl.a. været drøftet: Forberedelse af repræsentantskabsmøde og årsmøde Januar 2012 strategiseminar Initiativer og arrangementer for institutionernes bestyrelser Nye initiativer fra kommuner, herunder prognoser og spørgsmål om nepotisme ny lovgivning på området Børneringens fælles aktiviteter for institutionerne i 2012 Lederstudieturen til Sct. Petersborg 2012 Samarbejdet med de andre paraplyorganisationer og DLO Behandling af institutionernes ansøgninger om økonomisk støtte og andre henvendelser fra institutionerne Regnskab og budget for Børneringen Lønadministration for SBBU Samarbejde med Børneringens Fond om køb af ejendomme Udover strategiseminaret i januar har der været temamøde i november omkring placeringen af Børneringens ejendomme og en fremtidig optimering af driften. Børneringens forretningsudvalg har i 2012 afholdt 4 møder, hvor der, udover forberedelse af emnerne til hovedbestyrelsesmøderne, især er blevet drøftet de mere driftsmæssige sider af Børneringens arbejde, samt naturligvis opsamling på strategiseminaret. 4. Økonomisk tilskud fra fonde og privatpersoner Børneringen har igen i 2012 med stor glæde og taknemmelighed modtaget økonomisk tilskud fra en række fonde og privatpersoner, hvilket bl.a. giver Børneringen mulighed for fortsat at drive feriekolonien Ebbeløkke og yde et økonomisk tilskud til institutionernes koloniophold. Side 2 af 5

3 I takt med at kommunerne ikke længere ønsker at afsætte økonomiske midler til feriekoloniophold for daginstitutionerne, er det af stor betydning, at Børneringen fortsat med velvillig økonomisk bistand fra anden side kan tilbyde børnene i Børneringens institutioner et dejligt koloniophold i smukke omgivelser på Ebbeløkke. 5. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere Som paraplyorganisation for selvejende institutioner har Børneringen også i 2012 på vegne af institutionerne deltaget i dialog og møder med de enkelte kommuner, når der i kommunerne er blevet truffet større beslutninger med betydning for alle kommunens institutioner eller for den enkelte selvejende institution. Det er stadig særligt spørgsmålet om fusioner, som er fremtrædende i dialogen med kommunerne. Børneringen forsøger at støtte bestyrelserne i dette projekt, som er en udfordrende, svær og spændende opgave. Derudover fortsætter Børneringen samarbejdet med de andre paraplyorganisationer og DLO. Børneringens formand sidder fortsat i bestyrelsen for DLO og repræsenterer der organisationernes fælles interesser. 6. Bestyrelserne i institutionerne En af Børneringens vigtigste opgaver er at tilbyde institutionernes bestyrelser rådgivning og vejledning i alle former for sager, som bestyrelserne ønsker at få bistand til. I lighed med tidligere år har Børneringen så vidt muligt deltaget i møder og rådgivet bestyrelserne, når der har været behov herfor. Især i forbindelse med bestyrelsernes godkendelse af institutionens årsregnskaber, i større personalesager, i forhold til nye kommunale tiltag og ønsker, ved sammenlægning med anden institution, ved større strukturomlægninger eller byggesager, samt i juridiske spørgsmål søges Børneringens bistand som rådgiver og som deltager i møder og forhandlinger. Endvidere har Børneringen deltaget i flere ansættelsesudvalg, med konkret rådgivning og praktisk bistand. 7. Institutionernes ledelse En af Børneringens hovedopgaver er at tilbyde institutionernes ledelser al den rådgivning, vejledning og vidensdeling og inspiration, som institutionernes ledelsesteam må have brug for i dagligdagen. Udover den daglige kontakt, telefonsamtaler, møder m.v. med den enkelte institutions ledelse lægges der derfor i Børneringen meget stor vægt på at kunne afholde månedlige ledelsesmøder, hvor alle institutionernes ledelsesteam (leder, souschef, afdelingsleder) inviteres til at deltage. I 2012 har der været afholdt 9 ledermøder for ledelsesteam i Børneringens institutioner. Der har i gennemsnit deltaget ledelsespersoner fra institutionerne i ledermøderne. Udover almindelig orientering fra Børneringen og institutionerne er der også blevet drøftet bl.a. følgende temaer: Drøftelse og fastlægges af årets fælles aktiviteter i Børneringen Drøftelse af psykologordning og muligheden for yderligere tilpasning Orientering af fælles interesse om aktuelle emner i kommunerne og institutionerne Løbende orientering om regler på løn og regnskabsområdet Beslutning om indhold i kurser, temadage og studieture 2012 i Børneringen Planer for feriekolonien Ebbeløkke Opfølgning på Børneringens stafet leg fra barn til barn Efterspørgsel af service på det personalejuridiske område Indretning af lokalerne på Høffdingsvej i Valby Side 3 af 5

4 Udover de fælles ledermøder afholdes også hver måned ledermøder kommunevis til drøftelse af kommunespecifikke problemstillinger. Ledermødet i juni og i december blev traditionen tro afsluttet med en fælles frokost for alle. Der har i 2012 været sat fokus på det faglige indhold på ledermøderne, hvorfor der har været inviteret oplægsholdere udefra til at komme med forskellige oplæg til ledermøderne. Følgende har besøgt Børneringen: Februar Marts Præsentation og status for Børneringens stafet Leg fra barn til barn ved Annemette Busse Lindberg. Præsentation af indhold og muligheder i Børneringens psykologordning, ved Birgit Jørgensen og Grethe Kragh-Müller. Tema om at gå fra selveje til privat institution ved Nanna Agerlin Petersen leder af Grønnebakken og medlem af Børneringens hovedbestyrelse. Maj Fremlæggelse af pædagogisk udviklingsprojekt om kreativ tænkning et aktionslæringsforløb. Projektet blev til i samarbejde mellem Klatretræet på Frederiksberg og Karen Ringmose (DPU) og Nanna Duchêne (DPU) Juni August September November December Kvalitet og nærvær i daginstitutioner oplæg ved psykologerne. Henholdsvis Kultur, relationer og selvrealisering ved Grethe Kragh-Müller og Anerkendende relationer. Hvordan kan man gøre ud fra et udviklings- og læringsperspektiv ved Birgit Jørgensen. Lederskovtur til Børneringens koloni Ebbeløkke. Glødepæren er død hvad nu? Oplæg om overgang til LED-lys, samt miljømæssige forbedringer og økonomiske gevinster. Oplæg ved Led-kompagniet. Det psykiske arbejdsmiljø ved Henning Dons fra Apropos Kommunikation. Teknologi i daginstitutioner ved Steen Søndergaard (UCC). Netværket for souschefer og afdelingsledere i Børneringens institutioner, som blev startet i 2008, har i 2012 afholdt 4 fælles møder. Netværket er stiftet for at give gensidig inspiration og sparring på souschefens/afdelingslederens rolle. Netværket er selvstyrende men Børneringen sørger for alt det praktiske, f.eks. indkaldelse, mødelokale og forplejning. 10. Lederstudietur I 2012 rejste lederne på studietur til Sankt Petersborg. Studieturen var arrangeret i samarbejde med det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg. Det blev en fantastisk, gribende, speciel og helt igennem unik oplevelse. Studieturen bød på nye venskaber, relationer, oplevelser og ikke mindst et indblik i en meget anderledes kultur. Begejstringen var så stor, at der var enighed om at anbefale dette sted til medarbejderstudietur i DHL-stafetten i Fællesparken Børneringen arrangerede igen i september 2012 en fælles deltagelse i det årlige motionsløb, DHLstafetten i Fælledparken. Fra Børneringen var der tilmeldt næsten 100 fra institutionernes ledelse, personale og bestyrelser, og alle fik en god og anstrengende løbetur - og efterfølgende hyggeligt samvær i et fælles telt og igen i år med tilbud om fælles grillmad, salat og drikkelse. 12. Kurser og temadage for ledelse og medarbejdere Børneringens ledergruppe vælger hvert andet år medlemmer til et kursusudvalg, som hvert år planlægger indhold i årets tilbud om kurser og temadage i Børneringen til efterfølgende godkendelse på Side 4 af 5

5 et ledermøde i Børneringen. Der lægges vægt på, at kurserne er tilpasset de aktuelle behov i Børneringens institutioner, og at årets kurser og temadage er målrettet til både ledelser, personale og bestyrelser i institutionerne tilknyttet Børneringen. Der kører faste kurser i første hjælp. Disse er ret velbesøgte og udbydes nogle gange årligt. Som noget nyt har der været arbejdet med kurser for personalet i brug af i-pad s i daginstitutioner og denne nye teknologi bliver brugt. 13. Jubilæer, leder/formandsskift, navneændringer m.v. i institutionerne I forbindelse med mærkedage i institutionerne i 2012 har repræsentanter fra Børneringen deltaget så vidt muligt. Børneringen vil gerne benytte også denne lejlighed til at takke afgående bestyrelsesformænd og ledere for deres indsats gennem årene, og samtidig ønske velkommen til alle de nye. 14. Psykologordningen Børneringens psykologordning med to deltids ansatte psykologer yder pædagogisk/psykologisk bistand og rådgivning til personale og forældre i institutioner tilknyttet Børneringen. Der er to meget kompetente og erfarne psykologer tilknyttet ordningen. Mange institutioner benytter dette tilbud, og vi håber at flere vil benytte sig af muligheden. 15. Kolonien Ebbeløkke Børneringens feriekoloni Ebbeløkke har i 2012 været udlejet knap halvdelen af sæsonen (aprilseptember) til Børneringens institutioner og andre institutioner. Derudover har kolonien også været udlejet i stigende grad til private formål i weekender m.v. Børneringens koloniudvalg (bestående af lederrepræsentanter fra institutionerne) varetager beslutninger om fordeling af koloniuger til institutionerne efter deres ansøgning, samt vedligeholdelse og nyanskaffelser m.v. Der arbejdes fortsat med en løbende renovering og vedligeholdelse af koloniens faciliteter. I de senere år har udlejningen ikke været på samme niveau som tidligere. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse driften af kolonien til den faktiske efterspørgsel. Vi har måttet opsige samarbejdet med vores økonoma, Susanne Viid. Vi er kede af at det var nødvendigt, da vi igennem årene har været utroligt glade for Susannes indsats. 16. Børneringens medarbejdere og ledelse på kontoret I foråret 2012 måtte vi sige farvel til Børneringens mangeårige lønkonsulent, Else Meldgaard, som havde valgt at gå på efterløn. Der blev ikke ansat ny medarbejder i Elses stilling, men der blev istedet justeret på timer og opgaver imellem lønteamet og personalejuristen. Side 5 af 5

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 2015

ÅRSBERETNING 2014 2015 ÅRSBERETNING 2014 2015 INDLEDNING Det forløbne år har for Gentofte Børnevenner igen været et år med mange nye initiativer og store udfordringer. Noget af det, der har glædet os allermest er, at nye institutioner

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 2011 LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 LDSFORTEGNELSE INDHOLD PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDE... 4 DAGSORDEN...

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere