ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRS- REGNSKAB FOR 2014"

Transkript

1 ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

2

3 INDHOLD 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal Kort fortalt 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 15 Regnskabsberetning 20 Resultatopgørelse 21 Balance 22 Pengestrømsopgørelse 23 Noter 26 Resultatopgørelse efter gamle regnskabsprincipper 27 Balance efter gamle regnskabsprincipper 28 Anvendt regnskabspraksis 30 Begreber og definitioner

4 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER VIRKSOMHED Mittarfeqarfiit Grønlands Lufthavne Postboks Nuuk Hjemstedskommune: Kommuneqarfik Sermersooq GER.nr Tel Fax l LEDELSE Direktør Jens Rechnagel Lauridsen DEPARTEMENT Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 04 ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

5 HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning 345,5 371,4 351,8 357,9 354,5 Dækningsbidrag 275,8 292,2 278,2 280,5 281,8 Personaleudgifter 142,9 149,6 152,0 151,9 149,7 Resultat før afskrivninger 19,4 15,5 5,4 12,1 15,5 Afskrivninger 65,5 64,7 65,5 62,6 59,4 Nettofinansielle poster (3,6) (3,1) (3,7) (3,3) (3,7) Resultat (49,6) (52,4) (63,8) (53,7) (47,6) Anlægsaktiver 1.666, , , , ,3 Omsætningsaktiver 97,2 107,9 120,7 117,1 116,4 Likvide beholdninger 3,7 3,8 6,8 6,7 7,7 Egenkapital 1.691, , , , ,8 Kortfristet gæld 76,0 86,9 105,8 105,6 104,8 Årets køb af anlægsaktiver 14,8 14,9 6,5 9,7 22,6 Antal medarbejdere Antal Lufthavne Antal Helikopterflyvepladser GS Driftstilskud - (12,0) (12,3) (12,5) (11,5) GS Anlægstilskud 16,9 7,8 0,8 3,5 15,8 Nøgletal Driftstilskud pr. årsværk - (29,1) (29,2) (30,3) (28,9) Årets køb i % af anlægsaktiver Antal passagerer Total antal starter Antal passagerer pr. start 13,1 12,6 12,8 11,8 11,6 GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

6 2014 KORT FORTALT VIGTIGE BEGIVENHEDER Aktiv fokus på opkrævning af ETOPS-åbninger samt tilpasninger og optimeringer i driften medfører et tilfredsstillende resultat for regnskabsåret. Dette er trods en svag nedgang i markedet for kerneforretningen, lufthavnsdrift (ekskl. ETOPS-åbninger), og markant nedgang i markedet for de 2 hoteller. Antallet af registrerede og opkrævede ETOPS-åbninger er mere end fordoblet, som følge af væsentlig og øget fokus på forretningsområdet via nye værktøjer til at opsamle data om flyvninger. Svag nedgang i passagerer afledt af afmatning i markedet for flytrafik generelt (væsentligst indenrigstrafik). Presset økonomi for hotellerne, da standard og beliggenhed giver lav efterspørgsel. Dette medfører meget lave belægningsprocenter og store udfordringer med at tilpasse driften i tilstrækkeligt omfang til det nedadgående marked. Optimerings- og vækststrategier er iværksat for at gøre begge hoteller salgsklare. Stor tilbageholdenhed med omkostninger og fokus på effektiv drift af lufthavnene og hoteller har medført flere besparelser både på drifts- og personaleomkostninger. 06 ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

7 FINANSIELLE HØJDEPUNKTER Resultatet efter de nye regnskabsprincipper er forbedret med 11 % i forhold til sidste år. Efter de gamle regnskabsprincipper er resultatet forbedret fra et underskud på -3,4 mio. kr. i 2013 til et nulresultat for Resultat efter afskrivninger har udgjort et underskud på 47,6 mio. kr. mod et underskud på 53,7 mio. kr. i Efter de gamle regnskabsprincipper udgør årets resultat et nulresultat mod et underskud på -3,4 mio. kr. sidste år. Nettoomsætningen faldt fra 357,9 mio. kr. i 2013 til 354,5 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til et fald på 1 %. Faldet skyldes væsentligst nedgang i hotelomsætningen med 14 % 1, og et mindre fald i omsætningen fra passagerafgifter med 2 %, som er modsvaret af en stigning i åbningsafgifter på 17 % (ETOPS-åbninger). Driftsomkostninger er faldet fra 345,8 mio. kr. i 2013 til 339,0 mio. kr. i 2014, svarende til et fald på 2 %. Dette skyldes væsentligst en række optimeringer og aktiv omkostningstilpasning særligt i lufthavnsdriften, og også på hotellerne. Der blev investeret for 22,6 mio. kr. i anlægsaktiver imod 9,7 mio. kr. i Der blev betalt negativt driftstilskud til Grønlands Selvstyre på 11,5 mio. kr. Det beregnede vedligeholdelsesefterslæb udgjorde 935,6 mio. kr. 2 1 Inkl. omsætning fra butikker dvs. omsætning fra hoteller og butikker i alt. GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB Betydningen af det beregnede vedligeholdelsesefterslæb uddybes i regnskabsberetningen side 19.

8 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for Mittarfeqarfiit. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om Grønlands Hjemmestyres nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsregnskabet indstilles til Inatsisartuts godkendelse. Nuuk, den 9. marts 2015 Jens Rechnagel Lauridsen Direktør Mittarfeqarfiit Olafur P. Nielsen Departementschef Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur 08 ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

9 Revisions Til Inatsisartut Vi har revideret årsregnskabet for Mittarfeqarfiit for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

10 SUPPLERENDE OPLYSNING Værdiansættelsen af anlægsaktiverne og de tilhørende afskrivninger er foretaget med det formål at kunne afspejle virksomhedens ressourceforbrug, og uden hensyntagen til virksomhedens muligheder for at forrente og afskrive anlægsaktiverne, da denne finansiering sker ved bevillinger på Finansloven. Nuuk, den 9. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bo Colbe Statsautoriseret revisor 10 ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

11 LEDELSESBERETNING Nalinga-strategien Mittarfeqarfiit har i 2014 gjort et forarbejde til strategien Nalinga. Et omfattende analysearbejde af virksomhedens aktiviteter, konkurrencesituation, muligheder og begrænsninger har ledt frem til en række konkrete projekter, der i slutningen af 2014 blev beskrevet. Mittarfeqarfiit har med Nalinga skitseret en vej, som kan komme til at betyde en række ændringer for organisationen. Blandt andet beskriver strategien, at Mittarfeqarfiit skal koncentrere aktiviteterne om drift af Grønlands lufthavne. Det er Mittarfeqarfiits eksistensberettigelse og organisationens kerneforretning. Konsekvensen er, at alle de andre områder, som Mittarfeqarfiit i dag varetager, kan blive overdraget til andre aktører. Strategiarbejdet har vist, at Mittarfeqarfiit driver en effektiv og overskudsgivende forretning på kerneområdet, lufthavnsdrift, mens de sekundære områder, som drift af forsyningstjenester, hoteller, boliger etc., ikke i samme grad bidrager. Seks indsatsområder Derfor går fire af seks projekter i Nalinga-strategien ud på at undersøge de områder, som ikke er en del af kerneforretningen, nærmere. To projekter har internt fokus: Kompetenceudvikling og gennemsigtighed i økonomi. Kompetenceudviklingen er helt afgørende for det fremtidige Mittarfeqarfiit. Gennem de seneste år har Mittarfeqarfiit gradvist overdraget mere ansvar til de enkelte lufthavne. Det gælder både ledelsesmæssigt og økonomisk. Samtidig har stabsfunktionerne på hovedkontoret i Nuuk undergået en forandring til at være supportfunktioner, hvis primære opgave er understøttelse af processer i lufthavnene. For at få det fulde udbytte af denne omstilling er det nødvendigt med øgede ledelses- og samarbejdsmæssige kompetencer. I 2014 har Mittarfeqarfiit iværksat et ambitiøst lederudviklingskursus, som vil være gennemført i slutningen af Gennemsigtighed i økonomien er en forudsætning for, at Mittarfeqarfiit kan navigere og træffe beslutninger på et solidt datagrundlag. Mittarfeqarfiit har i 2014 strømlinet en lang række af Mittarfeqarfiits processer, som giver et bedre overblik over økonomien i lufthavnene. Eksempelvis er der indført en konsekvent månedsrapportering i samarbejde med alle afdelinger. De forskellige tiltag skal i 2015 lede frem til nye værktøjer til mere optimal registrering og fuldstændig fordeling af indtægter og omkostninger - og dermed en forbedret økonomistyring. I 2014 valgte Selvstyret, at sætte handling bag det strategiske mål om at understøtte den grønlandske lufttrafik ved at fastfryse lufthavnsafgifterne. Afgifterne har en direkte indflydelse på billetpriserne og ved at holde afgifterne i ro, skal der stimuleres en langsigtet, positiv vækst i grønlandsk luftfart. Denne politik er et opgør med mange års prisstigninger, som har været en af kun få muligheder for Mittarfeqarfiit for at øge indtjeningen. Beslutningen om ikke at hæve lufthavnsafgifterne er truffet i en situation, hvor der igennem flere år har været gradvist dalende passagertal. Dette har også præget 2014 og tendensen forventes at fortsætte i 2015 med en tilsvarende lavere omsætning. Indkøb Mittarfeqarfiits centrale indkøbsfunktion arbejdede i 2014 forsat med at få etableret flere samhandelsaftaler med foretrukne leverandører, som tilbyder de bedste betingelser. Blandt andet er der indgået flere aftaler med lokale Grønlandske leverandører. Dette arbejde har medført, at Mittarfeqarfiit igen har hentet betydelige besparelser på indkøb og har reduceret omkostninger. Indkøb har haft stort fokus på at tilpasse samhandelsaftaler og kontrakter til det aktuelle behov, hvilket har givet væsentlig reduktion i omkostninger for både hoteller og lufthavne. I 2014 er der blevet indført obligatorisk anvendelse af indkøbssystemet, hvilket bidrager til forbedret økonomistyring og overordnede strategi, hvor målet er en gennemsigtighed i økonomien. GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

12 NØGLETAL FOR INDKØB I 2014 Besparelser på indkøb (forhandlet på enkeltkøb samt samhandelsaftaler i forhold til samme volumen i 2013): 2,3 mio. kr. Mængde af samhandelsaftaler (top 125 største leverandører): 45 Antal aftaler i procent (top 125 største leverandører): 36 pct. Salg Den globale finanskrise, som startede i 2008 har ikke sluppet sit tag i Grønland, og det betyder, at Mittarfeqarfiit, som hele det grønlandske samfund, savner nyinvesteringer. Der er dog også positive takter at spore: Der har været en vellykket opstart af en biltestbane i Kangerlussuaq, og dette kan blive en succeshistorie, som vil have positiv afsmitning på Kangerlussuaq Lufthavn. Der har også været et tiltag med en ny Danmarksrute, som dog stødte på vanskeligheder, hvilket betød, at selskabet desværre stoppede for at reorganisere sin organisation. Mittarfeqarfiit har indgået en aftale med en virksomhed om øget kontrol med ETOPS flyvninger, så alle flyselskaber, som bruger MIT lufthavne som alternative lufthavne ved deres flyvninger mellem Europa og Nordamerika uden for åbningstid alle betaler for denne ydelse. De foreløbige resultater ser rigtigt lovende ud og Mittarfeqarfiit har ret store forventninger til samarbejdet. Generelt har Mittarfeqarfiit fået afsluttet nogle perspektivrige samarbejdsaftaler i 2014 og er i fuld gang med nye større aftaler. Udviklingsafdelingen I forbindelse med de store forandringer, som er i gang i Mittarfeqarfiit som følge af Nalinga-processen, har udviklingsafdelingen især været fokuseret på at forny lufthavnsopgaver, specielt på handlingsområdet. Mittarfeqarfiit ønsker at etablere en decideret landsdækkende handlingsafdeling, som sammen med lufthavnene skal sikre den optimale brug af ressourcerne. Der er iværksat et pilotprojekt sammen med lufthavnen i Nuuk om udvikling af reklamer på Tv-skærme. Det forventes at blive et væsentligt supplement til de skiltereklamer Mittarfeqarfiit hidtil har solgt i lufthavnene. Planen er, at projektet gradvist udbredes til andre lufthavne. Sammen med GA, Grønlands Arbejdsgiverforening, som Mittarfeqarfiit er associeret medlem af, deltog Mittarfeqarfiit i 2014 i en udbytterig tur til PDAC Convent i Toronto, som er en af verdens største messer for minedrift. Her har Mittarfeqarfiit udbygget og forstærket netværket både med nuværende og potentielle nye kunder. Kompetenceudvikling Mittarfeqarfiit har som en del af Nalinga iværksat indsatsområdet kompetenceudvikling. Dette sker på baggrund af, at virksomheden tilsigter at fokusere på kerneområdet, lufthavnsdrift. Det stiller stigende krav til medarbejderne inden for kerneopgaverne. Der har i en årrække været fokus på de faglige kurser og efteruddannelser, hvor virksomheden nu med den nye strategi i hånden åbner op for, at der også skal andre kompetencer i spil. De helt overordnede kompetencer, der efterspørges nu er: forretningsforståelse, kundeforståelse og service, leadership som eksempelvis autonomi i det lokale lederskab, managementdiscipliner som eksempelvis økonomistyring og høj kompetence i kerneopgaverne. Mittarfeqarfiit har i 2014 iværksat et lederudviklingsforløb på 3 moduler hvor chefgruppen, hotelchef og lufthavnschefer deltager. Lederudviklingsforløbet er særligt udviklet i henhold til, hvordan Mittarfeqarfiit ønsker, at lederne agerer i virksomheden, og løber ind i Ved at fokusere på ledernes udvikling som det første, er det med baggrund i at lederne bliver mere opmærksomme på egen rolle både i forhold til medarbejderudvikling samt virksomhedens udvikling som helhed, hvilket vil være meget afgørende for den træning, der skal ske på jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at Mittarfeqarfiit har de nødvendige kompetencer på sigt. Formålet er desuden at: Sikre at afdelingers og den enkelte medarbejders mål og udviklingsindsatser er koblet op på Mittarfeqarfiits mission og strategi. Skabe rammerne og fundamentet for kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, der er systematiseret og struktureret på en sådan måde, at det skaber overblik, gennemsigtighed og en klar rolle, ansvar og opgavefordeling mellem involverede aktører. Optimere tid- og omkostningsstyring af kompetenceudviklingsindsatser. 12 ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

13 GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

14 14 ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

15 REGNSKABSBERETNING Udviklingen i luftfarten Der har været et svagt fald i passagerer i 2014, hvilket medfører en mindre nedgang i omsætningen fra passagerafgifter med 2 % i forhold til sidste år. Antal starter ligger på ca. samme niveau som i 2013, mens omsætningen herfra er faldet med 1 %. Åbninger er steget med 9 % fra 2013 til Denne stigning skyldes, at der i 2014 har været fokuseret på højere grad af opnåelse af indtægterne fra ETOPS-åbninger. Dette er lykkes via en samarbejdsaftale med en leverandør, der fakturerer de flyselskaber, der i AIT en angiver enten Kangerlussuaq eller Narsarsuaq som alternativ lufthavn. Aftalen har medført en meromsætning netto på 4,5 mio. kr. i regnskabsåret. Trafikudvikling Nedenfor er vist udviklingen i både antal starter, passagerer og åbninger i de seneste 5 regnskabsår. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal starter de seneste 5 år: Atlantlufthavne Andre lufthavne Heliporte Helistops m/e. facil I alt GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

16 Nedenstående tabel viser udviklingen i antal passagerer de seneste 5 år: Atlantlufthavne Regionslufthavne Heliporte Helistops m/e. facil I alt Nedenstående tabel viser udviklingen i antal åbninger de seneste 5 år: Atlantlufthavne Regionslufthavne Heliporte Helistops I alt Udviklingen i resultater Resultat efter afskrivninger har udgjort et underskud på 47,6 mio. kr. mod 53,7 mio. kr. i 2013, og egenkapitalen udgør 1.479,8 mio. kr. mod 1.516,7 mio. kr. i Nettoomsætningen faldt med 1 % i forhold til 2013, og udgør 354,5 mio. kr. Trafikindtægterne steg med 3 %, hvilket væsentligst skyldes stigning i omsætning fra åbninger med 17 % (grundet ETOPS-åbninger), samtidig med et fald i passagerafgifter med 2 %. For de kommercielle forretningsområder indenfor lufthavnsdrift har der været en svag tilbagegang i regnskabsåret. Omsætningen er påvirket af en kreditnota vedrørende tidligere år på ca. 2 mio. kr. på tjenesten bygdebrandvæsen. Markedet for de 2 hoteller har oplevet et markant fald, og omsætningen fra hoteller og butikker er således i alt faldet med 14 % i forhold til sidste år. Denne udvikling er ikke tilfredsstil- lende, hvorfor der i året er iværksat optimerings- og vækststrategier for begge hoteller. Den væsentligste udfordring i driften i 2014 har været det konstante pres for at tilpasse kapaciteten til det aktuelle aktivitetsniveau. Dette har som forventet været meget udfordrende og har medført, at ikke alle omkostninger har kunnet justeres i takt med den faldende aktivitet. Mittarfeqarfiit er på en lang række områder reguleret via lovgivning, som dikterer forhold som minimumsmandskab, intervaller for servicering af udstyr osv. Dette er udgifter, som er faste, uanset om der er høj eller lav aktivitet. Derudover har det været svært at tilpasse de kommercielle aktiviteter, da udsvingene i aktivitetsniveauet har været meget høje. Vi arbejder målrettet for at få de kommercielle områder, såsom ground-handling, brændstofsalg samt kiosker til at bidrage positivt til driften af det koncessionerede område. 16 ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

17 I skematisk form kan driftsresultatet i henhold til den samlede driftsbevilling for 2014 sammenlignet med tidligere år vises således: T.kr Årets resultat Årets afskrivninger Driftens finansieringsbehov Direkte tilskud til driftsførte vedligeholdelsesarbejder Serviceaftale med den danske stat Årets driftsbevilling Årets betaling til Grønlands Selvstyre Driftsresultat i forhold til modtagne bevillinger GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

18 De væsentligste årsager til forbedringen af årets resultat i forhold til sidste år på 6,1 mio. kr. er vist i nedenstående tabel: Årsag Mio. kr. Stigning i trafikindtægter 5,9 Fald i øvrige salg -9,4 Fald i vareforbrug 4,7 Fald i personaleudgifter 2,4 Fald i fremmede tjenesteydelser 1,2 Fald i forsikringer 0,8 Stigning i øvrige kontorhold -2,1 Fald i tjenesterejser og uddannelser 1,1 Fald i betaling til Selvstyret 1,0 Afskrivninger 3,1 Øvrige ændringer, netto -2,6 Ændring i årets resultat 6,1 Udgifter til vareforbrug faldt med 6 %. Dette skyldes hovedsageligt afskaffelse af kostordning i Kangerlussuaq og Narsarsuaq samt besparelse i øvrig vareforbrug på hotellerne. Herunder har tiltag som differentieret og delt beredskab vist sig at være omkostningsoptimale, samtidig med at de fungerer godt for personalet. Andre eksterne udgifter er uændrede i forhold til sidste år. Der er foretaget en række tiltag og optimeringer i lufthavnsdriften. Forsat fokus på omkostningseffektive indkøb har medført, at niveauet for udgifterne har kunnet fastholdes trods inflation. Personaleudgifter er faldet med 1 %. Dette skyldes især aktiv og målrettet fokus på minimering af overtidsbetalingen, samt en indsats omkring optimering af mandskab på flere områder. Investeringer I medfør af Finansloven kan Mittarfeqarfiit opkræve op til 15,0 mio. kr. via taksterne, som skal anvendes til investeringer i større materiel og udstyr. Som konsekvens af dette blev der realiseret og aktiveret 10,8 mio. kr. i Der blev således anvendt i alt 15,8 mio. kr. i 2014 til investeringer i større materiel og udstyr. Heraf blev der foretaget andre driftsførte anskaffelser til værdi af 4,0 mio. kr. Årets investeringer T.kr Diverse løbende investeringer Anlæggelse af nye lufthavne Investering er i alt ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

19 Beregnet vedligeholdelsesefterslæb Det beregnede vedligeholdelsesefterslæb udgjorde 935,6 mio. kr. pr Vedligeholdelsesefterslæbet er opgjort teoretisk i forhold til forskel mellem afskrivninger og reinvesteringer i de enkelte år. Det vil sige, der er ikke tale om et faktisk investeringsbehov, der forfalder til betaling på et givent tidspunkt, eller at lufthavnene ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt vedligeholdt, da nødvendige investeringer altid prioriteres og finansieres via anlægsinvesteringer. Anlægsinvesteringerne skal bidrage til opretholdelse af den nødvendige standard af lufthavnenes faciliteter og materiel. Men da de årlige afskrivninger, som er udtryk for det reinvesteringsbehov, der er nødvendigt for at opretholde samme standard af lufthavnenes faciliteter og materiel, er væsentligt større end anlægsinvesteringerne, er der tale om en reel nedslidning af lufthavnenes faciliteter og materiel. Dette er for Mittarfeqarfiit en væsentlig langsigtet udfordring. Forventninger til 2015 Der forventes for 2015 et resultat, der er på niveau med 2014, dvs. et underskud på ca. 45 mio. kr. efter afskrivninger. Efter den gamle regnskabspraksis forventes ca. et nulresultat. Tak for samarbejdet i 2014 Mittarfeqarfiit takker kunder, Trafikstyrelsen, samarbejdspartnere samt Selvstyret for et godt samarbejde i 2014 og ser frem til at fortsætte dette samarbejde i Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til regnskabsaflæggelsen ikke indtrådt begivenheder, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Ledelsen i Mittarfeqarfiit ønsker endvidere at takke medarbejderne for deres store indsats i Deres indsats, loyalitet samt kreativitet er nøglen til en sikker og stabil drift af Mittarfeqarfiit. GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

20 RESULTATOPGØRELSE T.kr. Note Nettoomsætning Udgifter til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Disponeret i alt ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

21 BALANCE Aktiver (T.kr.) Note Bygninger Lufthavne El-, varme- og vandværker samt havne m.m Teknisk udstyr Køretøjer og både Andre anlæg, drift materiel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Handels- og forbrugsvarer Brændstoflagre Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periode afgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdinger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Fast kapital Opskrivninger Overført resultat Egenkapital i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til Grønlands Selvstyre Skyldige feriepenge Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v. 9

22 PENGESTRØMSOPGØRELSE T.kr Resultat før afskrivninger Nettorenter Køb af anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Resultat før finansiering Ændring i driftskapitalen Samlet likviditetsvirkning Der er fremskaffet således: Nettobevilling til driften fra Landskassen Nettobevilling til anlægsopgaver Samlet nettobevilling fra Landskassen Ændringer i trækningsret Ændring i likvide beholdninger Samlet kapitalfremskaffelse ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

23 NOTER 1 Nettoomsætning (T.kr.) Salg Trafikindtægter Lejeindtægter Personaleudgifter Lønninger og gager Pension og andre sociale udgifter Øvrige personaleudgifter Antal medarbejdere Vederlag til virksomhedens direktør har i regnskabsåret udgjort: Fast løn Pension Hertil kommer fri telefon 3 Afskrivninger Årets afskrivninger jf. note Avance/tab ved salg /udrangering af anlægsaktiver Finansielle indtægter Renter Gebyrer samt valutakurs- og kassedifferencer Finansielle omkostninger Renter til Grønlands Selvstyre Øvrige renteudgifter Gebyrer samt valuta kurs- og kassedifferencer GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

24 NOTER FORTSAT 6 Materielle anlægsaktiver (T.kr.) Bygnininger Lufthavne El-, varme - og vandværker samt havne m.m. Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på afhændende aktiver Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Saldo ultimo Opskrivninger Saldo primo Overført fra årets resultat Overført resultat Saldo primo Overført af årets resultat Årets nettobevilling Årets anlægstilskud Apportindskud vedr. nye lufthavne ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

25 Teknisk udstyr Køretøjer og både Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver i alt i t.kr Eventualforpligtigelser og pantsætninger m.v. Der er ingen eventualforpligtigelser eller pantsætninger GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

26 RESULTATOPGØRELSE EFTER GAMLE REGNSKABSPRINCIPPER T.kr. Note Nettoomsætning Negativt driftstilskud Udgifter til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne udgifter Personale udgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat ÅRSREGNSKAB 2014 GRØNLANDS LUFTHAVNE

27 BALANCE EFTER GAMLE REGNSKABSPRINCIPPER Aktiver (T.kr.) Anlægsaktiver i alt 0 0 Handels- og forbrugsvarer Brændstoflagre Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periode afgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver (T.kr.) Fast kapital Overført resultat Egenkapital i alt Leverandører af varer og tjenesteydelse Gæld til Grønlands Selvstyre Skyldige feriepenge Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt GRØNLANDS LUFTHAVNE ÅRSREGNSKAB

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

INDHOLD. Resultatopgørelse. Balance. Anvendt. Hovedog nøgletal. efter udgiftsbaserede. efter udgiftsbaserede. Begreber og.

INDHOLD. Resultatopgørelse. Balance. Anvendt. Hovedog nøgletal. efter udgiftsbaserede. efter udgiftsbaserede. Begreber og. ÅRSREGNSKAB 20 15 0 2 Å R S R E GN S K A B 20 1 5 GRØNLANDS LU FT H AVNE Begreber og definitioner Anvendt regnskabspraksis Balance efter udgiftsbaserede regnskabsprincipper Resultatopgørelse efter udgiftsbaserede

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

årsregnskab for 2013

årsregnskab for 2013 årsregnskab for 2013 Indhold 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2013 Kort fortalt 06 Vigtige begivenheder 07 Finansielle højdepunkter 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere