Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB HLF Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Generelt Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er, igen i år, fælles for HLF og Særlig Fond, da disse i jurydisk forstand tilsammen udgør. Regnskabet, der nu fremlægges, revideres af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer og har endvidere i år været underlagt en gennemgang af kredsens nye revisor, Palle Mørch. Palle er statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Edelbo & Lund- Larsen, der også reviderer DLF s regnskaber og en stor del af de mange andre Kredse i DLF. Palle har desuden overtaget bogføringen og revidering af Særlig Fonds regnskab, i henhold til foreningens vedtægter om Særlig Fond 14. Det er Kredsstyrelsens hensigt, at regnskabet skal være så nemt og ligetil for medlemmerne at læse som overhovedet muligt. Vi har løbende over året haft regnskabet på dagsorden, hvilket også fremgår af mødereferaterne. Vi har indledt en praksis, hvor hvert kvartal gøres op, gennemgås og diskuteres. Alle bilag, kontoudtog og månedsopgørelser er frit tilgængelige på Kredskontoret. Formanden og Kassereren har adgang til Netbank og hver et Dankort til foreningens driftskonto, og er gensidigt forpligtet til at følge forbruget på bankkonti. Formanden påser med jævne mellemrum, at der er overensstemmelse mellem indestående og regnskab, efter anbefaling fra vores kritiske revisorer og almindelig god forenings praksis. Kredsen fremstår på baggrund af foreningens årsregnskab som en kreds i ro. Vi har ikke planer om store forandringer eller investeringer, men fokus på at genoprette vores økonomi og afvikle vores gæld til Lån & Spar bank. Her fik vi mulighed for at oprette en kassekredit på 1,2 mio.kr til dækning af de løbende udgifter i forbindelse med købet af lejligheden i Stengade 75. Vi forventer at gælden er endeligt afviklet over en periode på år. Generalforsamlingen besluttede for år tilbage, at godkende to budgetforslag. Et for indeværende år 2015 som er fremlagt, drøftet og godkendt på KS mødet, 21.januar 2015) og et for næste år, I år vil vi således fremlægge budgetforslag for 2015, samt et budgetoverslag for De kommende år vil vi på generalforsamlingen, fremsætte et korrigeret budgetforslag til det igangværende budget, samt fremlægge det kommende års budget.

2 Å R REGNSKÅB BUDGET 1 BUDGET Regnskab for 2014 Kritisk revision Korrigeret budget for 2015 Overslagsbudget for 2016 HLF havde indkaldt til møde med foreningen revisor, Palle Mørch, samt foreningens kritiske revisorer, TR på Borupgårdskolen Jesper Petersen og TR på Gurrevejens Skole, Helle Schackinger, onsdag 18.feb Fra HLF deltog Formand Vera Sandby Hansen og Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen. De kritiske revisorer gennemgik foreningens regnskab, kontrollerede at bankkonti og regnskab stemte overens, blev præsenteret for en gyldig forsikringsoversigt, samt en inventarliste opgjort januar Foreningens regnskab blev herefter godkendt til fremlæggelse for Generalforsamlingen. I de følgende afsnit vil jeg gennemgå de konti, hvor jeg har bemærkninger at tilføje. Eventuelle spørgsmål til regnskabet eller Kredsens regnskabspraksis er meget velkomne på foreningens generalforsamling 11.marts Indtægter Kontingenter HLF Vores primære indtægtskilde, medlemskontingenterne, er under pres af et samlet set mindre skolevæsen i Helsingør kommune. Som de fleste nok er bekendte med, har der i en årrække været faldende børnetal og det giver færre klasser. Det, kombineret med at der i de seneste år er reduceret kraftigt i antallet af lærere i Helsingør, giver et mindre medlemsgrundlag og deraf følgende færre medlemmer. Jeg er meget opmærksom på denne problematik og følgelig også meget ihærdig med at få hentet medlemskaberne for lærere som kommer hertil fra andre kommuner, hjem til. Det har selvfølgelig betydet færre indtægter. Vores medlemstal her i primo 2015 er på niveau med niveauet i 2012, med 593 medlemmer i fraktion 1 og 2, samt 123 pensionerede medlemmer i fraktion 4 (samt 1 medlem af fraktion 6). Det kan vi kun være tilfredse med, da vi fortsat har en høj organisationsgrad. Trods en svag stigning i fødselstallet i Helsingør kommune i 2014, tror jeg desværre vi får yderligere år med dalende medlemstal Renter Renteindtægterne har i år været beskedne. Det giver sig selv, at der ikke er mange indgående renter af en negativ saldo.

3 Obligationer Vi har beholdt vores obligationer i forbindelse med købet af lejligheden, da de investerede summer giver et bedre afkast, end prisen for at låne et tilsvarende beløb. I år har afkastet dog været foruroligende lavt AKUT Størrelsen på vores AKUT-fond midler er vokset fra 2013 til 2014, som følge af flere tillidsvalgte. Vi vil derfor dels have flere udgifter forbundet med vores TR, men også skulle aflevere flere penge til Helsingør kommune for frikøb. Det betyder også, at vi, som sidste år, kan hente flere penge i AKUT og det bærer regnskabet for 2014 præg af. Jeg har været meget opsøgende i forhold til at hente midler, så snart det var muligt, for at begrænse vores underskud. Der overføres endvidere DKK til næste års AKUT regnskab. Udgifter KS løn Kredsstyrelsesmedlemmernes løn er senest reguleret pr , jf. vedtægternes 10, stk KS pension Da Kredsstyrelsens sammensætning og efterfølgende fordeling af frikøb, har indflydelse på den samlede størrelse af pension, vil tallet aldrig kunne lægges præcist i budgettet, da grundlaget for pensionsstørrelsen varierer. Endvidere er der i dette års regnskab en yderligere pensionsforpligtelse, da jeg har fået honorar for mit virke i FAK, og der ikke var budgetteret med dette. Derfor et overforbrug KS bagatel En del af KS løn udbetales som en skattefripulje i henhold til SKATs regler på området. Det er betinget at puljen anvendes til ydelser, der har relevans til arbejdets udførelse. Opfyldelse betingelserne for puljen ikke, udbetales resten som almindelig løn ved årets afslutning. I år er dkk blevet udbetalt ved årets afslutning og vi har besluttet at ændre praksis fremadrettet TR løn TR aflønnes af Kredsen ved mødeaktivitet (130 kr./møde - skattepligtigt) Honorarer Når Kredsen afholder medlemsarrangementer med eksterne oplægsholdere (fx Camilla Raymond eller Henrik L. Lund) udbetaler vi honorar til disse. I år valgte vi, at afholde et ekstra medlemsarrangement, da vi skønnede det var relevant. Derfor et overforbrug på kontoen Kørsel HLF udbetaler, lige som Helsingør kommune gør, kørselsgodtgørelse til KS og TR til møder udenfor Helsingør kommune efter statens takster i perioden var det 3,73 kr./km under km

4 Diæter Der udbetales diæter efter SKATs regler og til statens takster til medlemmer, herunder også TR og KS, der deltager med overnatning på DLFs kurser og konferencer & Pension/Frikøb henlæggelse Der er i år henlagt lidt mere end budgetteret, som følge af at jeg er indtrådt i forretningsudvalget i FAK Nordsjælland som kasserer. Vi har fået indhentet halvdelen af den manglende henlæggelse fra de tidligere Lønninger, ansatte Preben Wetche er stadig ansat som vores rengøringsmand på Kredsen Lønsumsafgift Jeg har endelig fået afmeldt lønsumsafgiften for Kredsen, da vi ikke længere har egentlig ansatte og dermed ikke er forpligtet af at skulle betale lønsumsafgift til staten. I den forbindelse var jeg ikke opmærksom på, at jeg fortsat skulle angive en nulindberetning, og fik i den anledning lige en afgift på dkk.800, hvorfor der er forbrugt mere end budgetteret. KONTOR Ejerforening Dette års regnskab bærer præg af at vi har betalt 5 ejerforenings bidrag og budgettet er lagt an på 4 betalinger. Reelt burde den sidste indbetaling være bogført i 2015 regnskabet. Derfor er der en budgetoverskridelse Renteudgifter Vi afdrager fortsat på vores kassekredit og har i den forbindelse en del renteudgifter. Jeg håber at kunne ramme budgettet mere præcist næste år, men det er ikke nemt! Forbrug el, varme, vand Denne konto gemmer også udgiften til vinduespudser og er derfor blevet en del større end budgetteret. Hvor vi tidligere betalte dkk om året i rene leje, betaler vi nu dkk , hvor af de dkk over tid vil bortfalde, da det er renter. Det er mere end en halvering af vores udgifter til kontor. Desuden forventer vi selvfølgelig, at vores lejlighed stiger i værdi Rengøring Både løn og rengøringsmidler fremgår af denne konto Avis og licenser I forbindelse med fornyelsen af vores IT-udstyr, har vi også været nødsaget til at opgradere vores Officepakke og vores regnskabsprogram. Begge dele er uforudsete merudgifter, som forårsager at vi sprænger budgettet.

5 IT, samt Mobil & telefon Vi har haft langt færre udgifter forbundet med telefoni og bredbånd end forventet, og har derfor et betydeligt underforbrug på kontoen Kopimaskine Den nye maskine er leaset til en afgift på ca. dkk pr./år, men har markant billigere afgiftspris pr./ kopi. Budgettet har ikke taget hensyn til leasingudgiften, hvorfor vi får et overforbrug. Derimod skal vi ikke længere henlægge midler til investering eller afskrive værdien af en købt kopimaskine. ADMINISTRATION Igen i år har vi holdt os under budgettet. KREDSARRANGEMENTER Medlemskursus I marts var 84 medlemmer af HLF på medlemskursus på Hotel Frederiksdal. Yderligere 8 medlemmer var tilmeldt med på venteliste, som vi desværre ikke kunne finde plads til. Vi er meget glade for at kunne tilbyde disse kurser til vores medlemmer og det udgør da også en betragtelig del af vores budget. Da udgiften til kurset afhænger af antallet af deltagere, er prisen også afhængig af hvor mange der indvilliger i at dele værelse. Stor tak til alle dem som delte værelse og dermed gjorde deres til, at vi kan sende så mange medlemmer på kursus. Vi håber også fremover, at kunne tilbyde et lokalt medlemskursus til vores medlemmer Medlemsmøder Da vi havde en rest på budgettet på konto , mente vi at der godt kunne være råd til et overforbrug her. Derfor besluttede vi at afholde medlemsmøde med Henrik L. Lund i efteråret, og derfor et markant overforbrug på kontoen Sommerudflugt, frak.4 Hvert år i juni måned plejer HLF at sende en flok glade frak.4 medlemmer på sommerudflugt. Turen er et absolut højdepunkt for mange af vore medlemmer i denne medlemsgruppe og en klassiker som Kreds36 og Kreds35 har arrangeret i fællesskab i en årrække. I 2014 begik vi en lokal tur med byvandring ved Christian H. Donatzky, omvisning i Skt. Mariæ kirke, frokost på M/S Aurora, rundvisning på Museet for Søfart og afslutningsvis intimkoncert med Helsingør Domkirkes Drengekor i Sct. Olai. Et tæt pakket program, men også en dag med rum til hygge og kollegialt samvær. Vi i KS sætter stor pris på det fine samarbejde med Kreds36 s fraktion 4 ansvarlige, Bjørn Helstrup, og vores egen Claus Penn Nørfelt, og ønsker endnu engang, at udtrykke en stor tak for det gode samarbejde.

6 DIVERSE Inventar Vi har købt nye computere til Kredsens kontorer, 3 tæpper og er desuden begyndt at udskifte vores gamle stole på kontoret, da de er ved at gå fra hinanden. De øvrige konti giver ikke anledning til yderligere kommentarer. KONKLUSION DRIFT HLF går ud af 2014 med et overskud på lige godt dkk Dette skyldes i særdeleshed AKUT-fonden og en i øvrigt fin sammenhæng mellem budgettering og forbrug. SÆRLIG FOND SF har desuden, trods vigende indtægter på obligationerne, et overskud på DKK , mod et budgetteret overskud på DKK I dette resultat er der ikke taget højde for kursregulering af obligationer, hvorfor det afviger fra årsrapporten aflagt af Revisor Palle Mørch. SAMLET KONKLUSION HLF s økonomi er fortsat på rette vej, og vi forventer at følge den økonomiske strategi vi lagde sidste år. Merete Svalgaard Knuthsen

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Helsingør Lærerforening

Helsingør Lærerforening Helsingør Lærerforening Nyhedsbrev 1 / September 2014 Arbejdspladserne de længe ventede Liselotte Bak Arbejdsmiljøansvarlig, HLF Som man har kunnet læse i dagspressen, er der stadigvæk ikke oprettet arbejdspladser

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Endnu en vigtig generalforsamling

Endnu en vigtig generalforsamling Nr. 2 Marts 2014 27. årgang Endnu en vigtig generalforsamling Sidste år havde vi en truende lockout med til generalforsamlingen. I år har vi særdeles konfrontatoriske udmeldinger fra et nyvalgt byråd med.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere