Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes."

Transkript

1 Kendelse af 23. oktober Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Merete Cordes, Holger Dock, Connie Leth og Ebbe Christensen) A/S Forsikringsselskabet K har den 1. august 1994 klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 1. juli 1994 (j.nr ) bestemte, at der skal ske forsikringsmæssig afdækning af nogle nærmere angivne pensionstillæg. Sagens omstændigheder: Forsikringsselskabet C A/S har i en årrække månedligt betalt beløb til nogle tidligere ansatte som tillæg, kaldet gratifikationstillæg, til den pension, de pågældende fik udbetalt som medlem af en pensionskasse tilknyttet C-koncernen eller via anden pensionsordning. Den udbetalte pension har endvidere været dyrtidsreguleret, ligeledes ved tillæg fra forsikringsselskabet. Beløbene er ikke afdækket forsikringsmæssigt. Forsikringsselskabet C A/S blev den 28. marts 1993 solgt af Holdingselskabet D A/S til K og fusioneredes med A/S Forsikringsselskabet K den 1. juli 1993 med dette selskab som det fortsættende selskab. I forbindelse med Finanstilsynets undersøgelse af om de pågældende beløb burde afdækkes forsikringsmæssigt, anmodede tilsynet ved skrivelse af 11. januar 1994 klageren, A/S Forsikringsselskabet K, om en nærmere redegørelse, herunder om svar på følgende spørgsmål: "- i hvilket omfang det drejer sig om egentlige pensionstilsagn, der efter selskabets vurdering bør funderes, - efter hvilke kriterier tillæggene er blevet fastsat, herunder størrelsen af de samlede årlige tillæg, - hvor længe udbetalingen har foregået, og - hvorledes medlemmerne er blevet informeret om tillæggene, herunder om, at der alene har været tale om et-årsbevillinger." Direktionssekretær advokat E svarede den 13. april 1994 på selskabets vegne: "Under henvisning til Deres skrivelse af 11. januar 1994 skal jeg herved oplyse følgende om de nævnte "pensionstilsagn". I 1974 blev det i forbindelse med fusionen mellem C og F besluttet at opløse selskabernes pensionskasser ("A" og "F"). Der blev i den forbindelse indgået aftale mellem C - F og pensionskasserne om, at selskabet skulle udstede nye policer til medlemmerne med ydelse svarende til kassepension + bonus. Som supplement skulle selskabet tilstræbe at betale yderligere bidrag, således at pensionen kom til at svare til 2/3 af sidste 5 års gennemsnitsløn, dog mindst 50% af slutløn, og således at

2 pensionsydelsen blev dyrtidsreguleret. Jeg vedlægger kopi af Resumé af forhandlingsresultat i forbindelse med aftalen om ophævelse af C's Pensionskasse A og Retningslinier for ændring af F's pensionskasse. Som det fremgår af vedlagte Interne memo af 15. september 1993 er tilsvarende ordninger etableret for funktionærer i G og andre medarbejdere, medlemmer af H's Pensionskasse B, direktion og ledende medarbejdere i I samt enkelte andre medarbejdere. Regler for Pensionsforhold for I vedlægges. Alle disse ordninger er i de senere år fortolket ens og svarende til de først omtalte regler. De nævnte pensionsmål var en videreførelse og præcisering af en gældende praksis. Jeg vedlægger som eksempel brev af 23. marts 1964 fra G til assurandør L. De etablerede ordninger synes ikke at indeholde et juridisk bindende tilsagn om at supplere de pensionsydelser, som kan komme til udbetaling på grundlag af de for den enkelte medarbejder etablerede pensionsforsikringsordninger. De pågældende selskaber - i de seneste år alene Forsikringsselskabet C A/S efter de gennemførte fusioner - har da også hvert år bevilget et beløb til fordeling blandt pensionisterne, opgjort som forskellen mellem de forsikringsbetingede udbetalinger og de opgjorte "pensionsmål". Ved gennemgang af forhandlings-protokollen for Forsikringsselskabet C A/S har jeg konstateret, at forholdet nærmere har været administreret på den måde, at bestyrelsen har bemyndiget direktionen til at bevilge og udbetale gratifikationsbeløbene til de aktuelle pensionister, men at direktionen en gang årligt skulle orientere bestyrelsen om tilkomsten af nye pensionister og få godkendelse af, at også disse fremover modtog gratifikationer. I forbindelse med udbetalingerne har der i en del - men langt fra alle - tilfælde været givet meddelelse om, at det pågældende beløb kom til udbetaling som en særlig bevilling fra selskabet, som var gældende for et år ad gangen. Dette forbehold er dog såvidt ses generelt ophørt medio 1980'erne, og de månedlige udbetalinger er sket som et samlet beløb uden angivelse af, at en del deraf var en gratifikation. Eksempler på skrivelser fra før midten af 1980'erne og fra slutningen af 1980'erne vedlægges. Den årlige meddelelse om det beløb, som ville komme til udbetaling i det følgende år, har haft karakter af en meddelelse om, at beløbet som følge af dyrtidsregulering blev forhøjet. Hvor der tidligere blev taget forbehold om, at der var tale om en gratifikation, kan modtageren have forstået det således, at man ikke kunne påregne yderligere dyrtidsregulering. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 1991 har selskabets revisorer peget på, at de meddelelser, der blev sendt til pensionisterne, ikke indeholdt et forbehold om, at en del af ydelsen var en gratifikation. Foranlediget heraf har selskabet den 11. december 1992 givet pensionisterne meddelelse om 1993 ydelsen som den i kopi vedlagte skrivelse. En kopi af den for 1992 udsendte skrivelse af 6. januar 1992, enslydende med tidligere års skrivelser, vedlægges.

3 Ved skrivelse af 30. november 1993 anmodede jeg Holdingselskabet D A/S om at redegøre for, om der forelå en forpligtelse overfor pensionisterne eller ej. Uden svar på denne forespørgsel blev gratifikationerne stillet i bero ved skrivelse af 15. december 1993 til pensionisterne. Holdingselskabet D A/S meddelte ved skrivelse af 20. december 1993, at der efter deres opfattelse ikke forelå nogen juridisk forpligtelse over for pensionisterne. Det er efterfølgende oplyst, at denne opfattelse primært er baseret på protokollaterne og skrivelsen af 11. december 1992, men ikke på den øvrige her nævnte korrespondance, som nu tillige er udleveret til Holdingselskabet D A/S. Kopi af korrespondancen med Holdingselskabet D A/S vedlægges. Efter denne generelle redegørelse for gratifikationerne vil jeg besvare Deres spørgsmål således: ad 1) Det er min opfattelse, at der i hvert fald gennem årene er erhvervet en berettiget forventning om, at de årlige gratifikationer ville blive fortsat, således at pensionisterne, uanset om der oprindeligt har været taget forbehold om den juridiske forpligtelse, har opnået et bindende tilsagn om også at få den supplerende ydelse udbetalt. Pensionisterne har éntydigt givet udtryk for denne opfattelse, jfr. også den fremsendte skrivelse... I det omfang, hvori der foreligger et egentligt pensionstilsagn, er der formentlig ingen tvivl om, at tilsagnet skal funderes, medmindre der er særlig hjemmel til at undlade sådan fundering, f.eks. ved pensionstilsagn over for selskabets direktion. Ad 2) Tillægsbeløbene er opgjort ved fra det beregnede pensionsmål at fratrække de ydelser, der kommer til udbetaling fra etablerede pensionsforsikringsordninger. For ledende medarbejdere i I er yderligere fratrukket beløb, som er kommet til udbetaling fra I's Fond, som er etableret af dette selskab for at bidrage til opnåelse af pensionsmålet. Der er i intet tilfælde foretaget en individuel vurdering af modtagerens behov eller selskabets evne til at betale tillægsbeløbene. En samlet oversigt over gratifikationer for 1994 vedlægges. Det bemærkes, at der ikke skete dyrtidsregulering ved C's skrivelse af 11. december 1992 for 1993, og der er fortsat ikke sket dyrtidsregulering. Ad 3) Gratifikationerne har været udbetalt efter de her medsendte regler siden 1994 [efter det øvrige antagelig en skrivefejl for: 1974], men ved samtaler med tidligere medarbejdere kan det konstateres, at gratifikationer er forekommet i hvert fald siden 1930'erne, dog kun i

4 beskedent omfang og formentlig med tydeligt forbehold om, at der var tale om et ikke-juridisk bindende tilsagn. Ad 4) Jeg henviser til de medsendte skrivelser. En nøjagtig aktuarmæssig vurdering af hensættelsesbeløb er ikke foretaget, men det samlede beløb skønnes at andrage kr. 110 mio., hvorfra dog skal trækkes ikke hensættelsespligtige beløb for direktører. Usikkerheden vedrørende beløbets størrelse skønnes at ligge indenfor 5-10 mio kr. Jeg vedlægger kopi af den cirkulæreskrivelse, der den 15. december 1993 blev sendt til pensionisterne, samt ny cirkulæreskrivelse af 13. januar 1994 med meddelelse om, at udbetalingerne blev genoptaget indtil videre. Endvidere vedlægges skrivelse af 28. december 1993, som ligelydende er sendt til de pensionister, som gjorde indsigelse mod, at gratifikationerne blev stillet i bero. Det bemærkes, at Holdingselskabet D A/S er holdt ansvarlig for hensættelsesbeløbet, men som nævnt har Holdingselskabet D A/S gjort gældende, at der ikke - eller i hvert fald ikke over for alle - består en egentlig juridisk forpligtelse...." Som nævnt i redegørelsen var denne vedlagt forskelligt materiale, herunder det nævnte Resumé af forhandlingsresultatet i forbindelse med aftalen om ophævelsen af C's Pensionskasse A, Retningslinier for ændring af F's pensionskasse, internt memo af 15. september 1993 samt eksempler på bevilling af beløb til enkeltpersoner. Endvidere var vedlagt en liste med navne på pensionister/enker med anførsel af den månedlige pensions/gratifikationstillægs størrelse. I Resumé af forhandlingsresultatet i forbindelse med aftalen om ophævelsen af C's Pensionskasse A var i punkt 1.1 og punkt 1.2 anført: "1.1 Selskabet udsteder til hver enkelt af de tjenstgørende (herunder førtidspensionerede) medlemmer police (forsikringsbevis) med bonusret efter selskabets almindelige bonusregler - hvis policeydelse på skæringsdatoen svarer til medlemmets kassepension beregnet efter hidtidige regler. Herudover vil selskabet ved hjælp af de overenskomstmæssige pensionsbidrag og eventuelt yderligere bidrag forhøje pensionerne, således at disse incl. enhver form for bonus ved alderspensioneringens påbegyndelse svarer til 2/3 af gennemsnittet af de sidste 5 års pensionsgivende bruttoløn, dog mindst 50% af den pensionsgivende bruttoløn, der oppebæres umiddelbart før alderspensioneringens påbegyndelse. 1.2 Såfremt selskabets økonomiske forhold tillader det, er selskabet sindet at supplere den under 1.1 nævnte policeydelse med dyrtidstillæg efter de retningslinier, som gælder for funktionærernes

5 gager. Eventuel ydelse i henhold til ovenstående ændres tilsvarende, såfremt der sker offentlige indgreb i funktionærlønninger eller i pensionsydelser." I Retningslinier for ændring af F's pensionskasse var i punkt A 1) bl.a. anført: og i punkt B: "Som supplement til medlemmernes overenskomstmæssige pensionsbidrag vil selskabet hvert år på policerne foretage indbetalinger, der mindst er så store, at de medlemmer, som i det pågældende år fratræder med alderspension, kan få deres policeydelse forhøjet således, at årsydelsen i forbindelse med bonus svarer til 2/3 af gennemsnittet af de sidste fem års bruttoløn, og således at den månedlige pension svarer til mindst halvdelen af sidste månedsløn." "B. De aktuelle pensionister. Der udstedes straks begyndende livrenter (uden bonus) på den samlede aktuelle ydelse (kasseydelse + gratifikation). Selskabet er sindet at supplere ydelserne med dyrtidstillæg efter de retningslinier, som gælder for funktionærers gager." I det vedlagte eksempel med assurandør L var der i skrivelsen af 23. marts 1964 til L anført: " Når De fratræder, er vi indstillet på at yde Dem et beløb på kr. årligt. Vi ser herved bort fra Deres livsforsikring... stor kr., der forfalder den 22/ eller ved død forinden. Vi kan af hensyn til pensionskasseloven kun give Dem dette tilsagn for et år, men vi er indstillet på at forlænge tilsagnet, så længe De lever. Vi kan tilføje, at vi har haft flere tilsagn af denne art løbende over for ældre medarbejdere, og et sådant tilsagn er aldrig blevet forringet. Hvis Deres hustru overlever Dem, vil overlevelsesrenten, stor 2000 kr. årlig, komme til udbetaling fra Pensions- og Livrente-Instituttet. Vi vil supplere dette beløb + bonus på en sådan måde, at Deres hustru oppebærer halvdelen af den Dem bevilgede ydelse, altså kr...." Der var endvidere vedlagt eksempler på selskabets skrivelser henholdsvis af 6. januar 1992 om forhøjelse af pensionen for året 1992 og af 11. december 1992 om forhøjelse af pensionen for året Meddelelsen af 6. januar 1992 er sålydende: "Selskabets bestyrelse har besluttet, at pensionsydelserne forhøjes med 2,25% pr. 1. januar 1992.

6 Regulering for januar vil finde sted med næste pensionsudbetaling." Meddelelsen af 11. december 1992 er i det vedlagte eksempel sålydende: "Det er os en glæde at kunne meddele Dem, at selskabets bestyrelse har besluttet med virkning fra og foreløbig for et år - fortsat at udbetale en pension på kr ,80. Deres nuværende månedlige pension er sammensat således:

7 I alt : ,80 Såfremt der skulle ske en ændring i opad-/nedadgående retning af en evt. forsikringsydelse, vil der ske ændring i nedad-/opadgående retning af gratifikation- /tilskuds-/ydelsesbeløbet." I den påklagede afgørelse af 1. juli 1994 skrev Finanstilsynet:

8 "I skrivelse af 13. april 1994 har selskabet redegjort for forholdet vedrørende tilsagn om udbetaling af gratifikationstillæg til pensionister fra pensionsordninger knyttet til C-koncernen. Tillæggene blev ydet af Forsikringsselskabet C A/S, der nu er fusioneret med A/S Forsikringsselskabet K. Det fremgår af redegørelsen, at disse tillæg har været udbetalt gennem en lang årrække og er fastlagt således, at de udbetalte pensioner i alt svarer til et tilstræbt mål, så - ydelsen fra pensionskassen bliver suppleret, så den samlede pension udgør en bestemt andel af den tidligere løn, og - den samlede pension bliver dyrtidsreguleret. Endvidere fremgår, at det ved udbetaling af disse tillæg tidligere er blevet anført, at de blev bevilget for et år ad gangen, men at denne praksis i en periode har været bortfaldet. I denne anledning skal Finanstilsynet meddele, at man ud fra det foreliggende materiale er af den opfattelse, at de omfattede pensionister og medlemmer gennem årene har erhvervet en berettiget forventning, og dermed et bindende tilsagn, om dels den supplerende udbetaling til grundydelsen fra pensionskassen dels en dyrtidsregulering af den samlede pension. Finanstilsynet finder derfor, at tillæggene skal afdækkes forsikringsmæssigt i henhold til 1 i lov om tilsyn med firmapensionskasser (lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1993 som ændret ved lov nr. 363 af 18. maj 1994), medmindre der er tale om tilsagn til direktører og disses efterladte. Finanstilsynet har tidligere i en lignende sag forlangt, at sådanne tillæg skal afdækkes. Denne afgørelse har været forelagt Industri- og Sam-ordningsministeriets Erhvervsankenævn, som den 23. juli 1992 har givet Finanstilsynet medhold i, at pensionsudbetalingerne i den pågældende sag skal afdækkes forsikringsmæssigt. Den bagvedliggende virksomhed, der yder disse pensioner, har dog indbragt sagen for Landsretten. Når Landsrettens afgørelse foreligger, vil tilsynet vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt de ydede tillæg skal afdækkes forsikringsmæssigt...." Finanstilsynet har i den nedenfor omtalte redegørelse for sagen af 21. marts 1995 med henvisning til K's redegørelse af 13. april 1994 nærmere præciseret, hvilke pensionsordninger, der er omfattet af tilsynets afgørelse. Det drejer sig om:

9 (udeladt) Over for Erhvervsankenævnet har klageren i klageskrivelsen af 1. august 1994 og en supplerende skrivelse af 27. januar 1995 med henvisning til det til Finanstilsynet indsendte materiale afvist, at de pågældende pensionister og medlemmer af pensionsordninger gennem årene skulle have erhvervet et juridisk bindende tilsagn om supplerende udbetaling. Som følge heraf er selskabet heller ikke forpligtet til at fortsætte udbetalingerne, og selskabet kan derfor heller ikke være forpligtet til at foretage forsikringsmæssig afdækning. Klageren oplyste iøvrigt i klageskrivelsen, at klagen skete ex tuto, og at man ville vende tilbage til sagen, når denne havde været forelagt for Holdingselskabet D A/S. Ankenævnet satte behandlingen af klagesagen i bero herpå. Den 27. januar 1995 meddelte klageren, at man havde anmodet holdingselskabet om en nærmere begrundelse for, at der ikke i de givne tilsagn kan indlægges en juridisk forpligtelse. Da klageren ikke havde fået svar herpå, måtte klageren henholde sig til det foreliggende materiale og det i klageskrivelsen anførte. Den 7. februar 1995 henledte ankenævnet parternes opmærksomhed på ankenævnets kendelser af 23. juli 1992 (j.nr ), Årsberetning 1992, s. 134 og 8. november 1993 (j.nr ), Årsberetning 1993, s. 136, og at begge kendelser var indbragt for Østre Landsret. I en redegørelse til ankenævnet af 21. marts 1995 har Finanstilsynet fastholdt sin afgørelse og bl. a udtalt: "Finanstilsynets afgørelse er baseret på Erhvervsankenævnets kendelse af 23. juli 1992 (j.nr ). Det fremgår heraf, at ankenævnet lagde vægt på følgende forhold: a. De omhandlede tillæg har været ydet gennem en lang årrække. b. Tillæggene har gennem årene været tildelt efter uændrede og ensartede principper. c. Tillæggene udgør en væsentlig andel af de pågældendes samlede pension. d. Tillæggene har herved virket som en integreret del af den pensionsordning, der var et led i de pågældendes ansættelsesvilkår. Der vil nedenfor blive redegjort for, at disse fire forhold også gælder for de pensionsordninger, der er omfattet af Finanstilsynets afgørelse af 1. juli Finanstilsynet skal indledningsvis pege på følgende - efter Finanstilsynets opfattelse - modsætningsfyldte citater fra henholdsvis K's skrivelse af 13. april til Finanstilsynet og K's skrivelse af 1. august 1994 til Erhvervsankenævnet: - "Det er min opfattelse, at der i hvert fald gennem årene er erhvervet en berettiget forventning om, at de årlige gratifikationer ville blive fortsat, således at pensionisterne, uanset om der oprindeligt har været

10 taget forbehold om den juridiske forpligtelse, har opnået et bindende tilsagn om også at få den supplerende ydelse udbetalt." - "På vegne A/S Forsikringsselskabet K skal jeg herved indbringe Finanstilsynets afgørelser..., idet der ikke ses at påhvile A/S Forsikringsselskabet K en juridisk forpligtelse til at fortsætte de pågældende udbetalinger og derfor heller ikke forpligtelse til at foretage forsikringsmæssig afdækning." Endvidere skal nævnes, at Finanstilsynet ikke har kunne finde anden begrundelse for anvendelsen af de såkaldte 1-årsbevillinger end ønsket om at undgå det lovmæssige krav om fundering. I denne forbindelse skal følgende citeres fra brev af 23. april 1964 til L, som er vedlagt K's skrivelse af 13. april : "Vi kan af hensyn til pensionskasseloven kun give Dem dette tilsagn for et år, men vi er indstillet på at forlænge tilsagnet, så længe de lever. Vi kan tilføje, at vi har haft flere tilsagn af denne art løbende over for ældre medarbejdere, og et sådant tilsagn er aldrig blevet forringet." K anførte da også selv i skrivelsen af 13. april 1994, at "der er i intet tilfælde foretaget en individuel vurdering af modtagerens behov eller selskabets evne til at betale tillægsbeløbene". Af samme skrivelse fremgår endvidere, at der indtil 1993 ikke havde været taget forbehold over for pensionisterne om, at en del af pensionsydelsen var gratifikation. Ad. a. De omhandlede tillæg har været ydet gennem en lang årrække. K har i skrivelse af 13. april oplyst, at selskabet ved samtaler med tidligere medarbejdere havde konstateret, at gratifikationer var forekommet i hvert fald siden 1930'- erne, dog kun i beskedent omfang, men senere hen, i hvert fald siden 1974, var tillæggene bevilget generelt som supplement til forsikringsbetingede udbetalinger. Ad b og d.tillæggene har gennem årene været tildelt efter uændrede og ensartede principper. Tillæggene har dermed virket som en integreret del af den pensionsordning, der indgår som led i de pågældendes ansættelsesvilkår. K har i skrivelse af 13. april oplyst, at til pensionister, som tidligere var medlemmer af de to nu opløste pensionskasser C's Pensionskasse A og F's Pensionskasse, blev hvert år bevilget et beløb til fordeling, opgjort som forskellen mellem de forsikringsbetingede udbetalinger og det opgjorte "pensionsmål". Pensionsmålet var, at pensionen kom til at svare til 2/3 af sidste 5 års gennemsnitsløn, dog mindst 50% af slutløn, og således at pensionsydelsen blev dyrtidsreguleret. Dette pensionsmål blev aftalt og nedskrevet i forbindelse med opløsningen af de to kasser i Af denne aftale, som er vedlagt som bilag til K's skrivelse af 13. april

11 fremgår, at mens tilsagn om dyrtidsregulering blev taget under forbehold af, at selskabets økonomiske forhold tillod dette, blev tilsvarende forbehold ikke taget vedrørende selve pensionsmålet. K har endvidere oplyst i skrivelsen, at de øvrige pensionsordninger... der er omfattet af Finanstilsynets afgørelse, tilsvarende hvert år blev bevilget beløb til fordeling blandt pensionister. Alle ordninger er i de senere år blevet fortolket ens svarende til oven for anførte pensionsmål. Disse pensionsmål var dog blot en videreførelse og præcisering af en gældende praksis. Dyrtidsreguleringen er blevet indstillet fra og med bevillingen for Ad c. Tillæggene udgør en væsentlig andel af de pågældendes samlede pension. Finanstilsynet drager denne konklusion på grundlag af den til K's skrivelse af 13. april vedlagte oversigt over gratifikationer. Der kan endvidere henvises til skrivelse af 1. oktober 1993 fra C-selskabernes Pensionskasse for Assurandører (afviklingskasse)... der sammenholdt med pensionskassens regnskabstal for 1991 og 1992, jf. regnskab for viser, at gratifikationstillæggene er i samme størrelsesorden som den egentlige pension fra pensionskassen i de pågældende år. For god ordens skyld skal nævnes, at såfremt Finanstilsynets afgørelse stadfæstes, skal der ifølge K afsættes et beløb i størrelsesordenen 110 mio. kr., jf. K's skrivelse af 13. april " Den 10. maj 1995 afsagde Østre Landsret (3. afd. nr. B ) dom i den sag, der vedrører ankenævnets kendelse af 23. juli 1992 (j.nr ). Sagen var anlagt mod Finanstilsynet. Med to stemmer mod en tog Landsretten Finanstilsynets frifindelsespåstand til følge, hvorved Finanstilsynets og Erhvervsankenævnets afgørelser om, at nærmere bestemte etårige bevillinger fra en bank til nogle pensionister skulle afdækkes forsikringsmæssigt, stod ved magt. Dommens præmisser er sålydende: "Dommerne Birte Lynæs og Østerborg udtaler: De etårige bevillinger er under pensionskassens afvikling givet hvert år i en meget lang årrække til alle pensionerede medlemmer af pensionskassen. Beregningen af bevillingernes størrelse er sket efter ganske ensartede principper, og således at de har kompenseret for dyrtiden. Ydelserne har udgjort en væsentlig andel af den udbetalte pension. For de erhvervsaktive medlemmer af pensionskassen er de etårige bevillinger i en meget lang årrække indgået i de årlige meddelelser om beregningen af pensioner på tilsvarende måde. Både for de pensionerede og for de erhvervsaktive

12 medlemmer af pensionskassen må bevillingerne anses for givet i forbindelse med ansættelsesforholdet. Uanset at bevillingerne kun har været givet for et år ad gangen uden tilsagn om fortsættelse, findes der efter det anførte at være opstået et retskrav for alle pensionskassens medlemmer på pension beregnet efter den hidtil fulgte praksis. I henhold til 1 i lov om tilsyn med firmapensionskasser påhviler det banken at afdække denne forpligtelse, der omfatter fremtidig pristalsregulering. Disse dommere stemmer derfor for at tage Finanstilsynets frifindelsespåstand til følge. Dommer Bent Otken udtaler: I henhold til det, der af flertallet er anført om tilskudsbevillingerne, findes der såvel hos allerede pensionerede som hos endnu erhvervsaktive medlemmer af pensionskassen at være skabt en forventning om, at de årlige bevillinger af pensionstilskud alt andet lige ville blive fortsat. Det er imidlertid hvert år og ved de særlige henholdsvis i 1970 og 1982 givne lejligheder udtrykkeligt blevet tilkendegivet, at tilskuddene alene blev bevilget for et år ad gangen. Hverken princippet i funktionærlovens 17 a, der vedrører ophør af et ansættelsesforhold, eller andre retsgrundsætninger kan føre til, at der bortses fra disse tilkendegivelser. Der er derfor ikke grundlag for at antage, at pensionskassens medlemmer har erhvervet retskrav mod banken på udbetaling af de omhandlede pensionstilskud. Da ydelserne således ikke er omfattet af afdækningspligten i henhold til 1 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. den tidligere lov om tilsyn med pensionskasser, har Finanstilsynet ikke haft hjemmel til at pålægge banken at foretage afdækning af ydelserne. Denne dommer stemmer herefter for at tage sagsøgers principale påstand til følge. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet." Dommen er anket til Højesteret. Såvel Finanstilsynets redegørelse som en kopi af landsrettens dom har været sendt til klageren til eventuel udtalelse. Den 22. maj 1995 svarede klageren, at man, i det omfang landsretssagen havde lighedspunkter med nærværende sag, kunne henholde sig til det af mindretallet afgivne votum. Herudover havde klageren ingen bemærkninger.

13 Ankenævnet udtaler: Efter lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1, skal "ethvert løfte om pension (pensionstilsagn) i forbindelse med et ansættelsesforhold" afdækkes i et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Efter samme lovs 1, stk. 2, nr. 2, gælder dette dog ikke for pensionsløfter afgivet over for direktører eller disses efterladte. Tilsvarende bestemmelser fandtes i den tidligere lov om tilsyn med pensionskasser (lov nr. 183 af 11. maj 1935, senest: lovbekendtgørelse nr. 4 af 12. januar 1984 med senere ændringer), jf. dennes 1, stk. 2. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at forsikringsselskabet C A/S, henholdsvis forsikringsselskaber i C-koncernen eller selskaber fusioneret hermed, i hvert fald siden 1974 har ydet tilskud til tidligere ansattes pensionering. Disse tilskud har år efter år været givet til de samme personer efter faste og ensartede retningslinier, til dels på grundlag af aftaler med vedkommende pensionskasser. Tilskuddene har udgjort en væsentlig andel af de pågældendes samlede pension og har virket som en integreret del af deres pensionsordning. Forsikringsselskabet har i et vist omfang over for modtagerne anført, at tilskuddene kun blev bevilget for et år ad gangen, men efter det oplyste er dette ikke sket konsekvent, og man har ikke anvendt et sådant forbehold i tiden fra omkring midten af 1980'erne og indtil skrivelsen af 11. december På denne baggrund finder ankenævnet, at forsikringsselskabet såvel hos modtagerne af pension som hos de endnu tjenestegørende ansatte, der er omfattet af vedkommende pensionsordning, har skabt en berettiget forventning om, at tilskuddene ville fortsætte, uanset at disse i et vist omfang fremtrådte som etårige bevillinger. Der er herved opstået et retskrav for de pågældende på fortsat at modtage tilskuddene. Dette retskrav må anses for et pensionstilsagn, der er omfattet af den tidligere lov om tilsyn med pensionskasser og nu af lov om tilsyn med firmapensionskasser. Efter de foran nævnte bestemmelser skal tilsagnet afdækkes forsikringsmæssigt. Som følge af den skete fusion påhviler pligten til at udrede tilskuddene og til at afdække disse set i forhold til pensionister og ansatte klageren, forsikringsselskabet K A/S. Ankenævnet kan derfor tiltræde, at Finanstilsynet i skrivelsen af 1. august 1994 meddelte klageren, at de pågældende pensionstillæg skal afdækkes forsikringsmæssigt. Ankenævnet stadfæster herefter den påklagede afgørelse.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Sagens behandling: Efter fondens begæring og med Finanstilsynets tilslutning tillagde ankenævnet ved skrivelse af 17. oktober

Sagens behandling: Efter fondens begæring og med Finanstilsynets tilslutning tillagde ankenævnet ved skrivelse af 17. oktober Kendelse af 4. februar 1997. 94-58.009 Der skulle ske forsikringsmæssig afdækning af nogle nærmere bestemte pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1 (Ellen Andersen, Merete Cordes, Holger

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder.

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder. Kendelse af 25. oktober 2000. 00-88.932. Klageren pålagt tilbagebetaling af modtagne tilskud og udelukket fra hjemmeserviceordningen. Lov om hjemmeservice 6, stk. 2 og 7, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende:

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende: Kendelse af 28. august 2002. 01-217.919. En skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der angav at være en afgørelse, anset for at være en partshøringsskrivelse. Klagefrist overholdt. Hjemmeservice-tilskud

Læs mere

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2.

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Som advokat

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Klagen har under ankenævnets behandling af sagen med Finanstilsynets tiltræden været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder:

Klagen har under ankenævnets behandling af sagen med Finanstilsynets tiltræden været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: Kendelse af 5. april 2004. (J.nr. 02-134.691). Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Klaer dog delvist medhold. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Holger

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

"Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer:

Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer: Kendelse af 21. juni 1993. 92-67.899. Udbud af anparter i et anpartsselskab er ikke omfattet af loven. Prospektlovens 1, stk. 2. (Kirsten Levinsen, Peter Erling Nielsen og Ebbe Christensen) Advokat C har

Læs mere

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201.

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. En aktionær klagede over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde nægtet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, afvist at tage stilling til klagers anmodning

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab.

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber (fission), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Kendelse af 16. februar 1993. 92-547. Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Lov om forsikringsvirksomhed 30,

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

..." Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: "...

... Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: ... Kendelse af 18. april 1997. 96-105.241 Medarbejderrepræsentant, der var udnævnt til økonomichef i realkreditinstitut, afskåret fra at forblive i bestyrelsen for instituttets moderfond. Realkreditlovens

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udbetaling af uhævede feriepenge

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. november 2013 (J.nr. 2013-0034464) Ej fornøden erfaring

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 Klager: NN Indklagede: YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C CVR: 14 77 39 08 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - opsigelse Nævnets sammensætning:

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN DEN 15. OKTOBER 1958 NEDSATTE

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 73/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.646 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. juni 2013 (J.nr. 2012-0032476) Ikke grundlag

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere