IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004"

Transkript

1 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport, Idræt og Wellness på Sydfyn: Fyns Amt Sport, Idræt og Wellness. Oktober KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SYDDANSK UNIVERSITET Skælskør Landevej Slagelse SEPTEMBER 2005

2 1 INDHOLD 1. INTRODUKTION IDRÆTSDELTAGELSENS OMFANG OG KARAKTER IDRÆTSDELTAGELSENS UDVIKLING AKTIVITETSMØNSTERETS UDVIKLING FYNS AMT VERSUS DANMARK...11 BILAG 1. DATAMATERIALET...12 BILAG 2. BILAGSTABELLER...13

3 2 1. INTRODUKTION Befolkningens idrætsdeltagelse er i al sin mangfoldighed vanskelig at måle nøjagtigt. Problemet er dels at operationalisere idrætsbegrebet i kategorier, der er klart afgrænsede fra andre mere eller mindre beslægtede aktivitetsformer, så som hverdagsmotion og friluftsliv, dels at registrere deltagelsens hyppighed og intensitet med en rimelig præcision. Oplysningerne i notatet bygger på sekundær-analyser af data fra tre landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser gennemført af henholdsvis Socialforskningsinstituttet i 1993 og 1998, samt af AKF/TNS GALLUP i I disse tre undersøgelser er svarpersonerne med mindre variationer i spørgeformuleringen blevet bedt om at angive, hvorvidt de i det sidste år regelmæssigt har dyrket nogen af en række på forhånd listede aktiviteter, og om de i givet fald har gjort det som medlem af en idrætsforening/sportsklub, samt om de har deltaget i konkurrencer og turneringer. Som idrætsaktiviteter er her medregnet fodbold, håndbold, andet boldspil for hold, badminton, tennis, golf, bowling/petanque/billard/og lignende, andet individuelt boldspil, ridning, svømning, jogging/motionsløb/orienteringsløb, rulleskøjter/skateboard, cykelsport, spinning, gymnastik/ aerobic/work out, vægttræning/bodybuilding (inkl. motionscenter), atletik, dans (alle former), yoga/ afspænding/meditation, karate/taek-won-do/aikedo/judo/anden kampsport (inkl. boksning), skydning, kano/kajak/roning, sejlsport/windsurfing, handicapidræt. Ud over disse i alt 24 forskellige idrætsaktiviteter er der tillige blevet spurgt til deltagelse i vandreture, jagt, fiskeri og anden motion, men disse fire kategorier er ikke medtaget i opgørelsen over idrætsdeltagelsen. Da de tre undersøgelser er designet til at være repræsentative på landsplan og notatet primært angår idrætsdeltagelsen i Fyns Amt, er det nødvendigt at tage et vist forbehold for resultaternes validitet. Ud fra en konkret vurdering af materialet synes der dog ikke at være grund til at tro, at resultaterne er systematisk misvisende, selv om enkelte under-kategorier formentlig er mindre præcise, end man ideelt set kunne ønske sig. Det skal desuden bemærkes, at datamaterialet udelukkende omfatter den del af befolkningen, som på interviewtidspunkterne var 16 år og derover. Der er i Bilag A gjort nærmere rede for det anvendte datamateriale, ligesom en række af oplysningerne i det følgende, der ikke fremgår direkte af figurerne, kan aflæses af bilagstabellerne 1 5.

4 3 2. IDRÆTSDELTAGELSENS OMFANG OG KARAKTER 2004 Samlet set dyrker 57 pct. af den voksne befolkning i Fyns Amt regelmæssigt mindst én af de i alt 24 forskellige aktiviteter, der her er defineret som idræt (jf. ovenfor). Som det fremgår af Figur 1, dyrker 34 pct. idræt som medlemmer af idrætsforeninger og sportsklubber, idet 11 pct. deltager i konkurrencer og turneringer, mens 23 pct. dyrker anden foreningsidræt. Yderligere 23 pct. dyrker udelukkende idræt udenfor foreningssektoren. Andelen, der dyrker idræt udenfor foreningerne, er dog reelt en del større (37 pct.), da mange foreningsmedlemmer sideløbende dyrker en eller flere idrætsgrene i andet regi. Figur 1. Andel af den voksne befolkning i Fyns Amt, der har dyrket mindst én idrætsgren regelmæssigt i det sidste år, fordelt efter aktivitetsmåde (i %) 11% Deltager i konkurrencer Dyrker ikke idræt 43% 23% Foreningsidræt i øvrigt 23% Uorganiseret idræt En del af dem, der dyrker uorganiseret idræt, træner i motions- og fitnesscentre. I alt går 11 pct. af de voksne i Fyns Amt til træning i motions- og fitnesscentre. Hovedparten af disse er kommercielle, men der findes også foreningsbaserede motionscentre, med omkring medlemmer (DGI; 2004), svarende til 2-3 pct. af alle voksne i området. I Figur 2 er vist, hvor store andele, der har dyrket de forskellige idrætsgrene regelmæssigt i det sidste år, og på hvilken måde. Billedet er noget anderledes end det, der fremkommer hvis idrætsgrenenes udbredelse beskrives ud fra idrætsorganisationernes medlemsstatistikker. De suverænt mest udbredte aktiviteter er svømning (17%), gymnastik/aerobic mv. (15%), jogging (14%) og styrketræning (10%). Først på femtepladsen kommer nationalsporten fodbold (7%) tæt fulgt af badminton (7%), yoga/afspænding (7%) og cykelsport (7%).

5 4 Traditionelle idrætsgrene som gymnastik, badminton og fodbold hører dog stadig til de største, hvis man alene betragter den del af aktiviteterne, som foregår i idrætsforeninger. Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at en forholdsvis ny idrætsgren som styrketræning (vægttræning/bodybuilding og lign.) indtager andenpladsen på ranglisten over de mest udbredte foreningsaktiviteter, selv om den dårligt nok eksisterer i organisationernes officielle medlemsstatistikker. Figur 2. Andel af den voksne befolkning i Fyns Amt, der har dyrket forskellige idrætsgrene regelmæssigt i det sidste år, fordelt efter aktivitetsmåde (i %). Svømning Gymnastik/aerobic mv. Jogging Styrketræning Fodbold Badminton Bowling, petanque, mv. Yoga/afspænding mv. Cykelsport Kampsport Andet indi Skydning Sejlsport, windsurfing Tennis Golf spinning Kano, kajak, roning Rulleskøjter, skateboard Andet boldspil for hold Håndbold Dans Handicapidræt Ridning Atletik I idrætsforening/sportsklub Dyrker i øvrigt Deltagelse i idræt var tidligere langt mere almindeligt blandt mænd end blandt kvinder, men i dag er der er ikke længere den store forskel i denne henseende, idet 60 pct. af alle voksne mænd og 53 pct. af alle voksne kvinder i Fyns Amt har dyrket mindst én idrætsgren regelmæssigt i det sidste år (se Figur 3). Der er en del flere mænd (13%) end kvinder (9%), som deltager i konkurrencer og turneringer, og der er også nogen flere mænd (37%) end kvinder (32%), der dyrker idræt som medlemmer af idrætsforeninger og sportsklubber.

6 5 Figur 3. Andel af mænd og kvinder i Fyns Amt, der har dyrket mindst én idrætsgren regelmæssigt i det sidste år, fordelt efter aktivitetsmåde (i %) Mænd Kvinder Deltager i konkurrencer. Forening i øvrigt Kun uorganiseret Figur 4. Andel af forskellige aldersgrupper i Fyns Amt, der har dyrket mindst én idrætsgren regelmæssigt i det sidste år, fordelt efter aktivitetsmåde (i %) år år år 65+år Deltager i konkurrencer. Forening i øvrigt Kun uorganiseret

7 6 Som det ses af Figur 4, falder andelen af idrætsudøvere gradvist op gennem aldersgrupperne. Det er således dobbelt så udbredt at dyrke idræt i den yngste aldersgruppe som i den ældste. Alligevel springer det i øjnene, at mere end hver anden i alderen år (52%) og mere end hver tredje i alderen 65 år og derover (44%) i dag dyrker idræt under en eller anden form. Skævheden i aldersfordelingen er noget større, når det gælder deltagelse i konkurrencer og turneringer, mens det kun er den ældste aldersgruppe, der deltager markant mindre i foreningsidræt i øvrigt. 3. IDRÆTSDELTAGELSENS UDVIKLING AKF/TNS GALLUPs undersøgelse fra 2004 kan umiddelbart sammenlignes med Socialforskningsinstituttets undersøgelser fra 1993 og 1998, idet nøgle-spørgsmålet er udformet på stort set samme måde i alle tre undersøgelser. Det er således muligt at belyse, hvordan den voksne befolknings idrætsdeltagelse i Fyns Amt har udviklet sig gennem det seneste årti, ligesom de ændringer, der har fundet sted i de forskellige aktivitetsmåders og idrætsgrenes popularitet, kan beskrives. Efter mere end tre årtiers uafbrudt vækst, synes tilstrømningen til idrætssektoren at være ebbet ud i de seneste år. Som det fremgår af Figur 5, stiger andelen af idrætsaktive ganske meget fra 1993 (40%) til 1998 (57%), men derefter ses ingen yderligere vækst. I 2004 angiver 57 pct., at de dyrker mindst én af de aktiviteter, der her er defineret som idræt, hvilket er præcis den samme andel som i Figur 5. Andel af den voksne befolkning i Fyns Amt, der regelmæssigt dyrker idræt i 1993, 1998 og 2004, fordelt efter aktivitetsmåde (i %) Deltager i konkurrencer. Forening i øvrigt Kun uorganiseret Gennem 1990-erne var det især den såkaldt uorganiserede idræt, det vil sige de aktiviteter, som foregår uden for foreningssektoren, der var i vækst, men også idrætsforeninger og sportsklubber oplevede en vis medlemstilgang.

8 7 Fra 1998 til 2004 har interessen for de forskellige aktivitetsmåder været forbavsende stabil. Der er ikke sket ændringer i andelen, der deltager i konkurrencer og turneringer (11%), mens andelen der dyrker foreningsidræt i øvrigt er faldet fra 24 pct. til 23 pct. Andelen, der dyrker uorganiseret idræt, er samlet set faldet noget mere, nemlig fra 45 pct. i 1998 til 37 pct. i Dette betyder, at organiseringsgraden altså andelen af idrætsudøvere, der dyrker mindst én idrætsgren som medlem af en idrætsforening/sportsklub er faldet fra 70 pct. i 1993 over 61pct. i 1998, til 60 pct. i Figur 6. Andel af mænd og kvinder i Fyns Amt der regelmæssigt dyrker idræt i 1993, 1998 og 2004 (i %) Mænd Kvinder Tidligere var kvinder ikke idrætsaktive i samme grad som mænd, men der er siden slutningen af 1980-erne sket en betydelig udjævning af forskellen. I 1993 dyrkede 42% af mændene og 38% af kvinderne idræt. Med væksten i idrætsdeltagelsen gennem 1990-erne synes kønsforskellene dog igen at blive større i Fyns Amt (se Figur 6). Således dyrkede 61 pct. af alle mænd og 52 pct. af alle kvinder regelmæssig idræt i I 2004 er afstanden mindsket lidt, idet det nu er 60 pct. af mændene og 53 pct. af kvinderne, der er aktive. Kønsforskellen er til gengæld blevet klart mindre, når man ser på andelen, der dyrker foreningsidræt (se Figur 7). Hvor 33 pct. af mændene og 24 pct. af kvinderne dyrkede idræt som medlem af en idrætsforening eller sportsklub i 1993, drejer det sig i 2004 om henholdsvis 37 pct. og 32 pct. Kvinder er derimod i klart overtal i motions- og fitnesscentrene. I 2004 gik 19 pct. af alle kvinder i Fyns Amt således til træning et sådan sted, mens det samme kun var tilfældet for 6 pct. af mændene.

9 8 Figur 7. Andel af mænd og kvinder i Fyns Amt der dyrker idræt som medlem af en idrætsforening eller sportsklub i 1993, 1998 og 2004 (i %) Mænd Kvinder Også aldersmæssigt er der gennem årene sket en betragtelig udjævning af tidligere tiders forskelle. Selv om der stadig er forskel på unges og ældres deltagelsesniveau, har der - specielt i 1990-erne været en markant forøgelse af midaldrendes og - især - ældres deltagelse (se Figur 8). Figur 8. Andel af forskellige aldersgrupper i Fyns Amt der dyrker idræt i 1993, 1998 og 2004 (i %) år år år 65+år

10 9 Unges aktivitetsniveau er også steget ganske meget gennem perioden, mens væksten har været mere moderat blandt yngre voksne. Billedet er mindre entydigt, når man ser på udviklingen i andelen af forskellige aldersgrupper, der dyrker idræt som medlem af en idrætsforening/sportsklub. Det er næsten udelukkende unge og yngre voksne, som er kommet til, hvorimod andelen af midaldrende og ældre medlemmer ikke er øget væsentligt. Det er også især de unge og yngre voksne som går til træning i motions- og fitnesscentrene, mens midaldrende og specielt ældre relativt sjældent er aktive i den sammenhæng. 4. AKTIVITETSMØNSTERETS UDVIKLING Den generelle stigning i idrætsdeltagelsen i årene fra 1993 til 2004 er ikke fordelt jævnt på de 24 forskellige aktiviteter, som er blevet målt. Nogle af idrætsgrenene er således gået stærkt frem, andre er kun steget lidt i udbredelse eller er forblevet på uforandret niveauet, mens atter andre igen er gået tilbage. Som det fremgår af Tabel 1, er det først og fremmest de mere motionsprægede idrætsaktiviteter, som typisk dyrkes uden for idrætsforeninger og sportsklubber, der er gået stærkt frem gennem perioden. Jogging/motionsløb mv. er således steget fra 3 pct. i 1993 til 14 pct. i 2004, styrketræning er steget fra 2 pct. i 1993 til 10% i 2004, og svømning er steget fra 10 pct. i 1993 til 17 pct. i 2004, men også cykelsport og gymnastik/aerobic/ work out er steget ganske meget i udbredelse. Mange af de mindre udbredte idrætsgrene har også oplevet pæne fremgange. Det gælder ikke mindst yoga/afspænding/meditation og kampsport (inkl. boksning), der begge har mangedoblet andelen af udøvere, samt i mindre grad sejlsport/windsurfing, kano/kajak/roning, skydning og dans. Flere af boldspillene, der hører til idrætsforeningers og sportsklubbers traditionelle kerneaktiviteter, er derimod gået tilbage i udbredelse. Det gælder ikke mindst individuelle boldspil som badminton og tennis, der begge har oplevet større tilbagegang, men også en holdaktivitet som håndbold er gået tilbage. Fodbold befinder sig på uændret niveau, mens andre boldspil for hold og andre individuelle boldspil samt golf er gået frem i udbredelse. Endelig synes også ridning at være blevet lidt mindre populært blandt voksne end tidligere. I alt er 14 idrætsgrene gået frem i større eller mindre grad, mens 4 idrætsgrene er gået tilbage og én enkelt er på uændret niveau. De sidste 6 idrætsgrene er ikke tidligere blevet målt som selvstændige kategorier, og det er derfor ikke muligt at vurdere, hvordan deres tilslutning har udviklet sig. I modsætning til 1970-erne og 1980-erne, hvor stort set alle idrætsgrene kun oplevede fremgang - eller i værste fald stilstand er udviklingen i det seneste tiår altså karakteriseret af større differentieringer og modsatrettede udviklingstendenser. Det er dog svært at se nogen klar og entydig tendens i disse forskydninger, bortset fra at fænomenet som sådan formentlig er kommet for at blive. I og med at tilgangen til deltagelsessystemet er stagneret, er idrætsgrenene med andre ord i højere grad end tidligere blevet involveret i en indbyrdes kamp om det samme begrænsede publikum.

11 10 Tabel 1. Andel af den voksne befolkning i Fyns Amt, der har dyrket forskellige idrætsgrene regelmæssigt i det sidste år i 1993 og Svømning 10% 17% Gymnastik/aerobic/work out 11% 15% Jogging 3% 14% Vægttræning/bodybuilding (inkl. motionscenter) 2% 10% Fodbold 7% 7% Badminton 10% 7% Cykelsport 3% 7% Bowling, petanque, billard og lignende * 7% Yoga, afspænding, meditation 1% 7% Kampsport (inkl. boksning) 0% 6% Sejlsport, windsurfing 1% 5% Skydning 3% 5% Andet individuelt boldspil 2% 5% Golf 1% 4% Andet boldspil for hold 1% 4% Håndbold 5% 4% Tennis 7% 4% Kano, kajak, roning 1% 4% Spinning * 4% Rulleskøjter/skateboard * 4% Dans 2% 3% Ridning 3% 2% Handicapidræt * 2% Atletik * 1% Mindst én aktivitet 40% 57% Anmærkning: * = ikke målt; 0% = mindre end 0,5%

12 11 5. FYNS AMT VERSUS DANMARK Voksnes idrætsdeltagelse i Fyns Amt ligner i de fleste henseender et miniaturebillede af mønsteret blandt voksne danskere som helhed, både når man betragter den aktuelle situation og når man ser på udviklingen i deltagelsen fra 1993 til Som det fremgår af nedenstående, er der imidlertid også enkelte karakteristiske forskelle (se hertil bilagstabellerne i bilag 2): Deltagelsesniveauet i 2004 er stort set det samme i Fyns Amt og i Danmark som helhed Kønsforskellene er lidt mere udtalte i Fyns Amt Forskellene mellem aldersgrupperne er noget større i Fyns Amt Væsentligt færre idrætsudøvere deltager i konkurrencer og turneringer i Fyns Amt end i landet som helhed Andelen der dyrker idræt som medlemmer af idrætsforeninger og sportsklubber er omtrent den samme Andelen af uorganiserede idrætsudøvere er omtrent den samme Der er væsentligt færre specielt mænd - som går i motions- og fitnesscentre Idrætsdeltagelsen udvikler sig næsten ens fra 1993 til Andelen af idrætsudøvere er ganske vist steget mere i Fyns Amt end i Danmark som helhed, men udgangsniveauet var også tilsvarende lavere De forskellige idrætsgrene er nogenlunde lige populære i Fyns Amt og i Danmark som helhed, i den forstand at de største idrætsgrene i Fyns Amt også er blandt de største i det øvrige land. Der synes dog at være en tendens til, at vandbaserede idrætter som svømning, sejlsport og kano/kajak/roning er mere udbredte i Fyns Amt. Desuden synes idrætter som kampsport og yoga/afspænding/meditation at være noget mere almindelige i Fyns Amt end i det øvrige Danmark.

13 12 BILAG 1. DATAMATERIALET Med mindre andet eksplicit er anført, stammer oplysningerne i notatet fra sekundær-analyser af data fra Socialforskningsinstituttets kultur- og fritidsundersøgelser fra 1993 og 1998, samt fra AKF/TNS GALLUPs tilsvarende undersøgelse fra Alle tre undersøgelser er baseret på interview med repræsentative udsnit af den danske befolkning i alderen 16 år og derover. Der er i bilagstabel 1 givet en summarisk beskrivelse af materiales beskaffenhed. For en uddybende redegørelse henvises til Socialforskningsinstituttets og AKF/TNS GALLUPs egne publikationer om undersøgelserne, samt Dansk Data Arkivs dokumentation. Bilagstabel 1. Oversigt over indsamlingstidspunkt, spørgemetode, stikprøvestørrelse, antal svarpersoner, svarprocent og antal svarpersoner i Fyns Amt, i Socialforskningsinstituttets kulturog fritidsundersøgelser fra 1993 og 1998, samt AKF/TNS GALLUPs undersøgelse fra Årstal Spørgemetode Stikprøvestørrelse Antal svar Indsamlingstidspunkt Svarprocent 1993 Nov/dec Telefon/besøg Nov/dec Telefon/besøg Maj/aug Telefon/post/internettet Antal svar i Fyns Amt Datamaterialet fra de tre undersøgelser er tilvejebragt gennem Dansk Data Arkiv.

14 13 BILAG 2. BILAGSTABELLER Bilagstabel 2. Andel af den voksne befolkning, der i 2004 har dyrket mindst én idrætsgren regelmæssigt i det sidste år, fordelt efter køn og alder (i %) Fyns Amt Danmark Alle 57% 55% Mænd 60% 60% Kvinder 53% 52% år 92% 71% år 69% 63% år 52% 51% 65+ år 44% 36% Bilagstabel 3. Andel af den voksne befolkning, der i 2004 har dyrket idræt regelmæssigt i det sidste år og har deltaget i konkurrencer/turneringer, fordelt efter køn og alder (i %) Fyns Amt Danmark Alle 11% 17% Mænd 13% 26% Kvinder 9% 9% år 38% 34% år 12% 20% år 12% 13% 65+ år 0% 6% Bilagstabel 4. Andel af den voksne befolkning, der i 2004 har dyrket mindste en idrætsgren regelmæssigt i det sidste år som medlem af en idrætsforening/sportsklub, fordelt efter køn og alder (i %) Fyns Amt Danmark Alle 34% 36% Mænd 37% 42% Kvinder 32% 33% år 77% 56% år 47% 42% år 36% 34% 65+ år 7% 19%

15 14 Bilagstabel 5. Andel af den voksne befolkning, der i 2004 har dyrket mindste en idrætsgren regelmæssigt i det sidste år på anden måde end som medlem af en idrætsforening/sportsklub, fordelt efter køn og alder (i %) Fyns Amt Danmark Alle 37% 34% Mænd 38% 37% Kvinder 36% 32% år 61% 44% år 36% 40% år 36% 30% 65+ år 39% 22% Bilagstabel 6. Andel af den voksne befolkning der i 2004 har dyrket forskellige idrætsgrene regelmæssigt i det sidste år (i %). Fyns Amt Danmark Svømning 17% 11% Gymnastik/aerobic/work out 15% 12% Jogging 14% 16% Vægttræning/bodybuilding (inkl. motionscenter) 10% 11% Fodbold 7% 8% Badminton 7% 9% Cykelsport 7% 8% Bowling, petanque, billard og lignende 7% 7% Yoga, afspænding, meditation 7% 4% Kampsport (inkl. boksning) 6% 3% Sejlsport, windsurfing 5% 3% Skydning 5% 3% Andet individuelt boldspil 5% 2% Golf 4% 5% Andet boldspil for hold 4% 4% Håndbold 4% 2% Tennis 4% 4% Kano, kajak, roning 4% 3% Spinning 4% 4% Rulleskøjter/skateboard 4% 4% Dans 3% 5% Ridning 2% 3% Handicapidræt 2% 1% Atletik 1% 1% Mindst én aktivitet 57% 55%

IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK

IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK 2002 Et notat om Lokale og Anlægsfondens spørgeskemaundersøgelse af den voksne befolknings idrætsdeltagelse i 2002. JANUAR 2003 Af Knud Larsen Institut for forskning i idræt

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR» UNDERSØGELSE AF BEFOLKNINGENS MOTIONS- OG SPORTSVANER SPØRGESKEMA TIL BØRN OG UNGE (7-15 ÅR) BESVARES MED HJÆLP FRA EN VOKSEN Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 2: Træning på gymnastik- og motionshold. og i foreningsbaserede motionscentre

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 2: Træning på gymnastik- og motionshold. og i foreningsbaserede motionscentre Den folkelige Gymnastik i en moderne motionskultur nr. 2: Træning på gymnastik- og motionshold og i foreningsbaserede motionscentre merne og vilkårene for din gymnastikforening forandrer Ramsig hastigt,

Læs mere

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT UDVIKLING, ØKONOMI OG ARBEJDSKRAFT Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport, Idræt og Wellness

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2016 Titel Idrætten i Tal 2015 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2015 Hovedforfatter Michael

Læs mere

DANSKERNES FITNESSVANER 2016

DANSKERNES FITNESSVANER 2016 Vejen Konference 24. maj 2016 Maja Pilgaard Foto: xxx DANSKERNES FITNESSVANER 2016 PRIVATE AKTØRER HALER IND PÅ FORENINGSIDRÆTTEN: 10 9 8 Forening 2016 7 6 5 Privat 2016 Selvorg 2016 4 3 2 Forening 2011

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008 Børns fritidsvaner i Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Januar 2008 1 Forord Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune iværksatte i efteråret 2007 en undersøgelse omhandlende børn og unges fritidsvaner

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014 Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 214 Lone Olsen 1. Svarpersoner 2. Anbefalinger 3. Handling her og nu 4. Gennemgang af undersøgelsen Svarpersoner Antal 383 gennemført Relation til foreningen 62

Læs mere

DANSKERNES FORBRUG AF PENGE PÅ SPORT OG MOTION. Aline van Bedaf og Maja Pilgaard

DANSKERNES FORBRUG AF PENGE PÅ SPORT OG MOTION. Aline van Bedaf og Maja Pilgaard DANSKERNES FORBRUG AF PENGE PÅ SPORT OG MOTION Aline van Bedaf og Maja Pilgaard Notat /April 2014 Titel Danskernes forbrug af penge på sport og motion Forfatter Aline van Bedaf og Maja Pilgaard Øvrige

Læs mere

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer

Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer Kapacitetsundersøgelse af hallerne i Assens Kommune Notat m. resultater og kommentarer af Jens Høyer-Kruse Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet Om undersøgelsen

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Appendiks 1. Hvidovre Kommune. Helhedsplan på idrætsområdet. Delanalyser: 1. Skoleundersøgelsen 2. Borgerundersøgelsen 3. Kapacitetsundersøgelsen

Appendiks 1. Hvidovre Kommune. Helhedsplan på idrætsområdet. Delanalyser: 1. Skoleundersøgelsen 2. Borgerundersøgelsen 3. Kapacitetsundersøgelsen Appendiks 1 Helhedsplan på idrætsområdet Hvidovre Kommune Delanalyser: 1. Skoleundersøgelsen 2. Borgerundersøgelsen 3. Kapacitetsundersøgelsen DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Læs mere

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 Indholdsfortegnelse: Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 1. Indledning 1.1 Undersøgelss baggrund Nærværde rapport Børn og unges fritidsvaner- og interesser

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby Præsentation borger- og ungeundersøgelsen Ruds Vedby Respondenterne og validitet 213 har svaret på borger undersøgelsen og 45 på unge undersøgelsen (7., 8. og 9. klasse). Tilfredsstillende resultat. Det

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Fremtidens senioridræt

Fremtidens senioridræt Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Vejen Idrætscenter 3. september 2013 Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk En befolkningsgruppe i vækst Over de kommende

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Bilag 6 d til rapporten Idræt i udsatte boligområder. Spørgeskema til voksne beboere i udsatte boligområder

Bilag 6 d til rapporten Idræt i udsatte boligområder. Spørgeskema til voksne beboere i udsatte boligområder Bilag 6 d til rapporten Idræt i udsatte boligområder Spørgeskema til voksne beboere i udsatte boligområder Hvilke former for motion, idræt og sport dyrker du, og hvor gør du det? 1. Hvilke af disse kategorier

Læs mere

Foreningsidrætten i Danmark

Foreningsidrætten i Danmark Foreningsidrætten i Danmark Udvikling og udfordringer Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Bjarne Ibsen Titel Foreningsidrætten i Danmark

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Dato: 5. november 2015 Sag: METS-14/06721-95 Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? 1. Indledning Kommunerne kan efter folkeoplysningsloven

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

Idrættens fremtid Hvordan? og hvad rykker?

Idrættens fremtid Hvordan? og hvad rykker? Idrættens fremtid Hvordan? og hvad rykker? Idrættens fremtid i Århus Kommune vision 2020 Idrætssamvirket Henrik H. Brandt Direktør, Idrættens Analyseinstitut Den allerstørste udfordring? Risikofaktorer

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Maja Pilgaard Mobil: 29 21 70 36 E-mail: maja.pilgaard@idan.dk

Maja Pilgaard Mobil: 29 21 70 36 E-mail: maja.pilgaard@idan.dk Maja Pilgaard Mobil: 29 21 70 36 E-mail: maja.pilgaard@idan.dk Idræt og livsfaser 24. februar 2009 Mange voksne og rigtig mange børn dyrker sport eller motion regelmæssigt Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen Økomomisk analyse fra HORESTA nummer 1 maj 25,, I perioden 1997-23 har cafeerne fået 3,5 procent flere kunder, mens branchen under ét har mistet 5,9 procent af gæsterne. Cafeerne får nye kunder Færre unge

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

2.1 20-30 % bevæger sig så lidt, at det går ud over deres sundhed 4. 2.2 Gør hvad du vil, hvornår du vil bare gør noget! 4

2.1 20-30 % bevæger sig så lidt, at det går ud over deres sundhed 4. 2.2 Gør hvad du vil, hvornår du vil bare gør noget! 4 Sundhedsstyrelsens baggrundsnotat om fysisk aktivitet 2004 1 Indledning 3 2 Baggrunden for kampagnen 3 2.1 20-30 % bevæger sig så lidt, at det går ud over deres sundhed 4 2.2 Gør hvad du vil, hvornår du

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Gang 100 Idræt om dagen 15 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt.

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Boligform Lejlighed el lign. 31% Anden boligform 1% Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Vi kombinerer

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder Den folkelige Gymnastik i en moderne motionskultur nr. 1: Udvikling og muligheder Nye former for træning dukker op, udøverne, vilkårene og rammerne for din gymnastikforening forandrer sig hastigt. Heldigvis

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING - kreativ fleirbruk V./Laura Munch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Det Maritime Ungdomshus Lokale- og Anlægsfondens vedtægter Fonden skal udvikle kultur- og fritidsområdet

Læs mere

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder:

2.1 Potentialer Fitness er en væsentlig aktivitet i forhold til Vision 25-50-75/ Bevæg dig for livet, hvilket kan begrundes på flere måder: Visionsaftale FITNESS & GYMNASTIK 1. Periode for samarbejde Visionsaftalen imellem GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness har virkning fra 15. maj 2016 og selve projektperioden forløber fra 1.8.2016 til

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Begrebet fitness anvendes i mange forskelligartede betydninger. De to hovedbetydninger er:

Begrebet fitness anvendes i mange forskelligartede betydninger. De to hovedbetydninger er: Oplæg Analysegruppen Fitness Vision 25-50-75 19. juni 2015 Analysegruppen Fitness Medlemmer i analysegruppen Fra DIF/GymDanmark: Preben Staun, næstfmd., DIF Anne Pøhl, HR- og uddannelseschef, DIF Lene

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Børneliv version 2.0 Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Viborg 7.oktober 2013 Fire vigtige spørgsmål.. Hvor mange 9-12-årige har en FB-profil og hvor mange 15-årige går det til fest hver uge?

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere