SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS"

Transkript

1 SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1

2 Samarbejdsplan 2013 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen i Indledning For Midt- og Vestsjællands Politi er det afgørende at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der bedst løses i et samvirke mellem politiet og lokalsamfundet. Det drejer sig navnlig om opgaver vedrørende den kriminalitetsforebyggende indsats, men det vil også være relevant at inddrage aktører fra lokalsamfundet i løsningen af mange andre af politiets opgaver. For at sikre, at alle relevante lokale aktører inddrages i dette samarbejde, og for yderligere at forankre og styrke denne inddragelse, har Midt- og Vestsjællands Politi som det også er fastsat i retsplejelovens udarbejdet denne plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen (samarbejdsplanen). Samarbejdsplanen er den strategiske ramme om lokalsamarbejdet, og samarbejdsplanen indeholder udover en beskrivelse af de lokale aktørers opgaver en beskrivelse af, hvordan lokalsamarbejdet organiseres og gennemføres i politikredsen. Samarbejdsplanen indeholder således i afsnit 2 en beskrivelse af de væsentligste lokale samarbejdsforas roller og opgaver, herunder kredsrådet, lokalrådene og andre lokale samarbejdsfora mv., ligesom planen i afsnit 3 indeholder en beskrivelse af lokalpolitiets opgaver og rolle i lokalsamarbejdet. Endelig indeholder samarbejdsplanen i afsnit 4 en beskrivelse af de samarbejdsområder, herunder navnlig på det kriminalitetsforebyggende område, som Midt- og Vestsjællands Politi sammen med de relevante lokale aktører har identificeret som de væsentligste indsatsområder for det kreds- og lokalrådsbaserede samarbejde i Side 1

3 2. De væsentligste lokale samarbejdsfora Kredsråd Kredsrådet er lokalsamarbejdets øverste strategiske ledelsesforum, hvor politidirektøren og borgmestrene i de enkelte kommuner har mulighed for at drøfte spørgsmål af fælles interesse. Kredsrådet skal således drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Det vil i den forbindelse navnlig være relevant at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, herunder navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats. Sådanne drøftelser vil ofte kunne ske på grundlag af politiets analyser af karakteren, omfanget og udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politikredsen. På baggrund af oplæg udarbejdet af Midt- og Vestsjællands Politi vil drøftelserne kunne munde ud i strategier for indsatser på det kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende område, der efterfølgende vil skulle udmøntes lokalt efter drøftelse i de enkelte lokalråd. Sådanne strategier kan være rettet mod et konkret opstået kriminalitetsproblem, men kredsrådet drøfter også årligt en strategi for det kommende års indsatser på det kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende område, jf. nedenfor i afsnit 4. Kontaktudvalg Sekretariatsbetjeningen af kredsrådet varetages af kontaktudvalget for kredsrådet, der med politikredsens sekretariatschef som formand består af borgmestersekretariatschefer eller lignende fra de enkelte kommuner. Kontaktudvalget bistår som et forberedende embedsmandsudvalg med planlægningen og forberedelsen af kredsrådets møder og mødes forud for hver kredsrådsmøde, hvor udvalget bl.a. drøfter de enkelte dagsordenspunkter for det kommende møde i kredsrådet, ligesom udvalget følger op på kredsrådets initiativer. Kontaktudvalget kan endvidere indkaldes ad hoc til drøftelse af konkrete emner, hvor det er vigtigt at koordinere mellem politiet og samtlige kommuner. Side 2

4 Lokalråd Lokalrådene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet, hvor det lokale politi mødes med repræsentanter fra kommunerne og repræsentanter fra det øvrige lokalsamfund og drøfter spørgsmål af fælles interesse. Der er oprettet lokalråd i hver af politikredsens 10 kommuner, og der udarbejdes hvert år handlingsplaner for lokalrådenes arbejde. Handlingsplanerne tager udgangspunkt i de indsatsområder, som er anført i den årlige samarbejdsplan. Lokalrådene har til opgave at drøfte den kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet, herunder i tilknytning til SSP-samarbejdet. Det vil således bl.a. være en opgave for lokalrådene at drøfte, hvordan strategier for indsatser på det kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende område, der har været behandlet i kredsrådet, kan udmøntes lokalt. For at sikre, at sådanne strategier udmøntes i overensstemmelse med drøftelserne på kredsrådet, vil det endvidere være en opgave for lokalrådene løbende at orientere kredsrådet om status for udmøntningen. Der er i slutningen af 2009 og begyndelsen af 2010 gennemført en større evaluering af arbejdet i lokalrådene, der bl.a. har ført til en bredere repræsentation fra lokalsamfundene samt en bedre koordination med de eksisterende SSP-strukturer i kommunerne. Det er endvidere netop besluttet, at politiet sammen med Roskilde Universitet i 2013 indleder et 3-årigt forskningsprojekt med fokus på lokalrådene som omdrejningspunkt for inddragelse af civilsamfundet i den kriminalpræventive indsats. Andre lokale samarbejdsfora Lokalsamarbejdet er i øvrigt kendetegnet ved, at Midt- og Vestsjællands Politi indgår i en lang række forskellige samarbejdsfora med repræsentanter for kommuner, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer m.v., der arbejder med en lang række forskellige problemstillinger med tilknytning til politiets opgavevaretagelse, herunder bl.a. beredskab, dyreværn, kriminalitetsforebyggelse, trafiksikkerhed, illegalt arbejde, kvindehandel, prostitutionens bagmænd, psykiatri og alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser. Det vil være naturligt, at udmøntningen af politikredsens strategier for kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende indsatser også sker i et samarbejde med sådanne lokale samarbejdsfora. For at sikre et fuldt tilstrækkeligt overblik over disse samarbejdsfora indeholder samarbejdsplanen derfor i bilag 1 en oversigt med mere generelle beskrivelser af bestående og kommende samarbejdsfora i politikredsen, herunder beskrivelser af de emner, som de enkelte fora behandler, det grundlag de arbejder på, formålet med/målsætninger for arbejdet, eventuelle snitflader til andre fora samt oplysninger om, hvem der sidder i de enkelte fora, og hvor ofte de mødes. Oversigten over disse samarbejdsfora skal bidrage til at sikre det fornødne overblik over og synliggøre arbejdet i de enkelte fora, således at der på den baggrund skabes grobund for en bedre koordination af lokalsamarbejdet og dermed en yderligere styrkelse af lokalsamarbejdet i politikredsen. Side 3

5 3. Lokalpolitiets opgaver og rolle Det politimæssige omdrejningspunkt for lokalsamarbejdet er lokalpolitiet, der med sin organisering på seks politistationer (Holbæk med nærstation i Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Karlslunde, Køge, Ringsted og Roskilde) har et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Med politikredsens fulde overgang til den såkaldte stationsmodel i 2010 er det kørende beredskab og lokalpolitiet nu samlet under en enstrenget lokal ledelse, hvilket bl.a. har haft til formål at styrke den lokale beslutningskraft og øge fleksibileten i opgaveløsningen lokalt. Lokalkendskab har en stor betydning for den politimæssige indsats mod de kriminalitetsformer, som generelt er mest generende for borgerne i hverdagen, f.eks. indbrud, vold og hærværk, som er en række af lokalpolitiets opgaver. Lokalpolitiet er også ansvarlig for den kriminalpræventive indsats, og det er af stor betydning for denne indsats, at lokalpolitiet jævnligt færdes i lokalmiljøet og har kendskab til forholdene i lokale bydele og landsbysamfund mv. og til forskellige strømninger i lokale befolkningsgrupper. Det er også en naturlig opgave for lokalpolitiet at varetage de løbende formelle og uformelle kontakter med de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund mv., herunder i forbindelse med deltagelse i SSP-samarbejdet og andet kriminalitetsforebyggende arbejde. Lederen af de enkelte lokalpolitistationer fungerer i øvrigt som kontaktperson i det daglige for den pågældende kommune, herunder i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne (SSP-samarbejdet mv.), ligesom det er lederen af de enkelte lokalpolitistationer, der er formand for lokalrådene i de enkelte kommuner, jf. afsnit Indsatsområder i 2013 De nedenfor nævnte områder gøres til genstand for en særlig indsats i det kreds- og lokalrådsbaserede samarbejde mellem politi, kommuner og andre samarbejdspartnere i 2013: a) Strategisk kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge Planen skal sikre, at politi, kommuner og andre interessenter i Midt- og Vestsjællands politikreds helhedsorienteret, tværsektorielt og målrettet ved en tidlig indsats - kan forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd blandt børn og unge. Som særligt fokusområde i forhold til børn og unge er valgt: Indsatsen overfor risikounge Selvom ungdomskriminaliteten generelt er faldende, så bliver de tungeste ungdomskriminelle stadig mere aktive. Samtidig viser erfaringerne, at børn og unge, der udsættes for risikofaktorer som manglende succes i skolen, ringe forældretilsyn og en gadeorienteret livsstil, ofte udvikler kriminel eller utryghedsskabende adfærd. Side 4

6 Der følges op på lokale indsatser på fokusområdet i de enkelte lokalråd, og der udarbejdes statusrapporter over iværksatte og evaluerede projekter til kredsrådets møde i 2. kvartal Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i tidligere samarbejdsplaner, og bygger på en ny 3-årig strategisk kriminalpræventiv plan ( ). b) Indsatsen mod indbrud i beboelse, herunder fritidshuse Antallet af anmeldelser af indbrud i privat beboelse i 2007, 2008 og 2009 er år for år steget i Midt- og Vestsjællands politikreds, men faldt i 2010 og 2011 til under 2008-niveau. Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse endte i 2012 på et antal svarende til Selvom antallet således er faldet i forhold til højdepunktet i 2009, er niveauet imidlertid fortsat relativt højt, hvorfor området også i 2013 prioriteres højt. Udviklingen i antallet af indbrud i fritidshuse ser ud til at have toppet i 2011, men politikredsen har henset til politikredsens relativt mange fritidshuse stadig ganske mange anmeldelser om fritidshusindbrud. Indbrud i private boliger er utryghedsskabende og meget generende for borgerne, og Midt- og Vestsjællands Politi gennemfører derfor løbende målrettede indsatser på området. Politikredsens indsats på området er i vid udstrækning analysebaseret, hvor analyserne er rettet mod såvel opklaring af allerede begåede indbrud i form af efterforskningsoplæg, som mod forebyggelse af nye i form af patruljeoplæg i særligt plagede områder. Midt- og Vestsjællands Politi nedsatte i begyndelsen af 2010 en særlig indbrudsgruppe til efterforskning af indbrud i privat beboelse. Indbrudsgruppen dækker hele politikredsen og ressourcer fra gruppen forskydes løbende til de lokalstationer, hvor behovet for styrkelse af indbrudsindsatsen opstår. Indbrudsgruppens aktiviteter samordnes med de aktiviteter, der udføres af den tværgående indbrudsenhed, der i begyndelsen af 2012 blev etableret under ledelse af Nordsjællands Politi. Et væsentligt element i indsatsen for at bekæmpe indbrud er at sikre vore boliger bedre, så det blive sværere for indbrudstyvene at skaffe sig adgang, og således at opdagelsesrisikoen samtidig øges. Det er samtidig vigtigt, at de lokale beboere selv deltager i forebyggelsen af indbrud ved at holde øje med hinandens boliger og med personer og biler, som skiller sig ud. Samarbejdet mellem politi, kommuner samt lokale organisationer og foreninger skal bl.a. medvirke til, at indbrudstyvenes arbejdsvilkår forringes. Dette arbejde forankres i lokalrådene, der samler de relevante interessenter samtidig med, at indsatsen kan udformes efter de konkrete lokale forhold og behov. Lokalrådenes arbejde med bekæmpelse af indbrud i privat beboelse skal tage afsæt i en lokal handlingsplan, der udformes i overensstemmelse med de lokale forhold, herunder det lokale kriminalitetsbillede på indbrudsområdet, bolig- og bebyggelsesmønstret (f.eks. mange fritidshuse) mv. Politikredsens forebyggelsessekretariat bistår lokalrådene i dette arbejde og samler resultaterne af drøftelserne i lokalrådene i en samlet afrapportering til Kredsrådets møder i 2. og 4. kvartal Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for Side 5

7 c) Indsatsen mod kriminelle bander Personer tilknyttet kriminelle bander eller lignende mere eller mindre faste grupperinger af kriminelle, skaber utryghed i gadebilledet og nattelivet, og Midt- og Vestsjællands politikreds har gennem de senere år haft et større antal rocker- eller banderelaterede personer med bopæl i kredsen. Relationerne mellem rocker-/bandegrupperingerne er omskiftelige såvel på lokalt som på landsplan, hvilket betyder, at politiet skal følge grupperingerne tæt for så vidt muligt at tage konflikter/optrapninger i opløbet. Samtidig ernærer personerne med tilknytning til grupperingerne sig i vid udstrækning gennem forskellige former for kriminalitet, hvilket kræver betydelige efterforskningsmæssige ressourcer. Hertil kommer en betydelig forebyggende opgave rettet mod i videst mulige udstrækning at begrænse tilgangen af nye personer til bandemiljøerne. Et centralt samarbejdsområde mellem politi og kommuner er de undersøgelser, som det i Kredsrådet er aftalt, at kommunerne skal foretage i forhold til etablerede bandemedlemmer og -støtter med bopæl i kommuner i politikredsen. Det arbejde fortsættes og intensiveres yderligere i Politiet og kommunerne skal endvidere styrke indsatsen mod den utryghed, personer med rocker-/bandetilknytning skaber i nattelivet. Dette skal bl.a. ske gennem en synlig og markant politimæssig tilstedeværelse i politikredsens primære gå i byen-områder, ligesom det skal drøftes, hvorvidt politi og kommuner i bevillingsmæssig sammenhæng kan tage skridt, der kan modvirke den utryghed, personer med tilknytning til bandemiljøerne skaber i nattelivet. Politiet tager i relation til sidstnævnte initiativ til en temadrøftelse i de kommunale bevillingsnævn, hvor det vurderes relevant. Midt- og Vestsjællands Politi iværksatte i 2012 sammen med Køge og Greve kommuner projekt Bryd fødekæden i politikredsens 3 udpegede særligt udsatte boligområder. Projektet, der er en multifacetteret indsats rettet mod at begrænse tilgangen af nye unge til bandemiljøerne, løber også i Politikredsen vil løbende orientere om situationen på bandeområdet, og vil på kredsrådsmødet i 3. kvartal 2013 give en samlet afrapportering af lokal- og banderådsarbejdet på bandeområdet, herunder om resultatet af de undersøgelser af bandemedlemmer samt drøftelserne i de kommunale bevillingsnævn. Udbygningen af politikredsens samarbejde med kommunerne og Kriminalforsorgen, om indsatsen for at skabe et alternativ til tilværelsen som rocker-/bandemedlem, fortsættes. Dette sker dels på individniveau med afsæt i den enkelt persons situation/sag, dels som en opgave med at etablere samarbejdsrelationer mellem de rigtige sagsbehandlere og beslutningstagere hos de samarbejdende parter. Koordineringen af samarbejdet og forbindelsen til Rigspolitiets centrale EXIT-enhed er forankret i politikredsens forebyggelsessekretariat. Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for Side 6

8 d) Indsatsen for socialt udsatte og voldsramte familier Antallet af udrykninger til husspektakler har gennem en periode ligget relativt konstant i Midt- og Vestsjællands politikreds med mellem ca på årsbasis. Selvom de enkelte husspektakler varierer i karakter og alvor, har de i sagens natur altid indflydelse på en families velbefindende, og der vil ofte være betydeligere og længerevarende omkostninger for især kvinder og børn. Midt- og Vestsjællands Politi har på denne baggrund et ønske om at styrke indsatsen på området, hvilket bl.a. vil ske gennem anvendelse af nye analyseværktøjer, der kan medvirke til at identificere potentielle problemfamiler og tilflyttende sociale nomadefamilier endnu tidligere end tilfældet er i dag. Politiets arbejde med forebyggelse af vold og anden kriminalitet i samlivs- og familieforhold har klare snitflader til kommunerne, idet der i tilslutning til en politimæssig indsats på området ofte vil være behov for at følge op med en social indsats, hvis ikke problemerne skal gentage sig på et senere tidspunkt. Det foreslås derfor, at politiet i løbet af 1. kvartal 2013 tager initiativ til afholdelse af et møde med interesserede kommuner, hvor politiet kan redegøre nærmere for politiindsatsen på området, og hvor politi og kommuner på baggrund heraf kan drøfte, hvorledes den politimæssige og kommunernes sociale indsats kan samordnes bedst muligt inden for de rammer, som reglerne på området givet mulighed for, og tidlig reaktion og indgriben dermed sikres. Midt- og Vestsjællands Politi vil på kredsrådsmødet i 2. kvartal 2013 orientere om resultatet af dette møde, ligesom der vil være lejlighed til at drøfte den videre proces for samarbejdet på området. Indsatsområdet er nyt i samarbejdsplansammenhæng e) Forebyggelse og bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn Regeringen udgav i maj 2011 en samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Af strategiplanen fremgår det bl.a., at sager om seksuelt misbrug af børn typisk involverer flere forskellige myndigheder, herunder de sociale myndigheder, sundhedsvæsenet og politiet. Det fremgår endvidere, at samarbejdet mellem kommunerne og politiet er vigtigt i sager, hvor der er mistanke om seksuelle overgreb mod et barn ikke mindst i forhold til den formodede krænker. Som led i samarbejdsplanen for 2012 blev der mellem politi og kommuner etableret et netværk til drøftelse af generelle problemstillinger på området, ligesom en netværkstilgang også blev anvendt til understøttelse af håndteringen af konkrete sager. Netværksarbejdet og udviklingen af god sagsbehandling på området skal fortsætte i Regeringen har ved satspuljeaftalen for 2012 aftalt en styrkelse af rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde vedrørende overgreb på børn (Overgrebspakken). Et centralt element i indsatsen er etableringen af børnehuse, hvor politi, sundhedspersonale og de sociale myndigheder skal stå til rådighed og kunne hjælpe børn, som har været udsat for overgreb. Side 7

9 Det er forudsat, at der i hver region etableres et børnehus, eventuelt med rådighed over flere matrikler i regionen, såfremt geografiske eller andre forhold tilsiger det. Der skal etableret faste og formaliserede aftaler omkring drift, benyttelse og samarbejde mellem kommuner, politikredse og sygehuse. Netværket følger arbejdet med etablering af børnehusene og medvirker i det omfang det er muligt til at de etableres som forudsat, herunder en let geografisk tilgængelighed for barn og forældre samt for myndighedsinteressenter i politikredsen Politikredsen orienterer endvidere om arbejdet i netværket, herunder i relation til etableringen af børnehusene, på kredsrådsmødet i 3. kvartal 2013 Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for f) Beredskabssamarbejde med kommunerne Med baggrund i beslutningen om at indgå et forpligtende samarbejde mellem politiet og kommunerne om afvikling af beredskabsøvelser på forskellige niveauer mellem de kommunale beredskabsenheder og politiets forskellige beredskabsniveauer, aftales der løbende gennem det operative samarbejde afvikling af øvelser med forskellige scenarier og med deltagelse af andre myndigheder og virksomheder. Ikke mindst udviklingen med hændelserne i Norge den 22. juli 2011 og de som følge deraf udmeldte tiltag for danske myndigheder, aktualiserer nødvendigheden af, at myndighederne sikrer, at man gennem planlægning og gennemførelse af øvelser er klar til at imødegå eller sætte ind i sådanne situationer. Midt- og Vestsjællands politi vil derfor i 2013 tage initiativ til, at det - i samarbejde med kommunens beredskabskommission - aftales, at der gennemføres relevante øvelser med kommunernes beredskabsmyndigheder og krisestyringsstabe med henblik på at afprøve beredskabsplanlægningen og øve og styrke samarbejdet og koordinationen på de forskellige niveauer i henholdsvis kommunerne og politiet. Under øvelserne vil der også blive øvet håndtering af krisekommunikation til borgere og presse. I det omfang det findes hensigtsmæssigt, kan andre myndigheder eller virksomheder inviteres til at deltage i øvelserne. Planlægning og gennemførelse af øvelserne vil ske i tæt samarbejde med Beredskabsstyrelsens øvelsessekretariat, som tillige vil medvirke ved evaluering af øvelsesforløbet. Der forventes gennemført 5 øvelser i 2013 med afvikling af de første øvelser i maj/juni 2013, og Midt- og Vestsjællands Politi vil på kredsrådsmødet i 4. kvartal 2013 redegøre for forløbet af de gennemførte øvelser. Indsatsområdet er nyt i samarbejdsplansammenhæng. Side 8

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2016 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Økonomisk motiveret databedrageri

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2012 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer,

Læs mere

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 10. december 2014 klokken 10 Lolland Kommune Jernbanegade 7, 4930 Maribo Til stede var: Borgmester Knud-Erik Hansen

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2017 Samarbejdsplan 2017 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af Lokalrådsmøde for Holbæk kommune, torsdag den 19. juni 2014. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014.

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. 1 Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. Til stede: John Jensen, Kaj Schmidt, Søren Sørensen, Claus Darling Hansen Bjarne Andersen, Pia Borg, Ulf Larsen Nielsen. Fraværende: Mogens Pejtersen, Helle

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af møde nr. 4-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 7. december 2015 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde 5. januar 2016 E-mail: msv006@politi.dk

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune Notat Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Til: Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013 I foråret 2012 blev Aarhus Kommune og Østjyllands Politi enige om et mere fast samarbejde om håndteringen

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012 29. februar 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: fhm Referat Kredsrådets møde den 23-2-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Arne Stevns (AS), Erik Lund, Allerød, (EL),

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN 29. januar 2015 J.nr. 0100-10279-00014-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 8. april 2014 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af Lokalrådsmøde

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 4-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 13. december 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 11. januar

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Kredsrådet. torsdag den 30. maj 2013. i Politidirektørens Parolesal på Politigården

Referat fra ekstraordinært møde i Kredsrådet. torsdag den 30. maj 2013. i Politidirektørens Parolesal på Politigården Referat fra ekstraordinært møde i Kredsrådet torsdag den 30. maj 2013 i Politidirektørens Parolesal på Politigården DELTAGERE: Politidirektør Thorkild Fogde Overborgmester Frank Jensen Sekretariatschef

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Der skal slås hårdt ned

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi Årsberetning 2015 Østjyllands Politi INDHOLD INDLEDNING... 2 UDVALGTE INDSATSOMRÅDER.. 3 Indbrud i privat beboelse. 3 Patruljedækning og borgerservice 4 Færdsel.. 5 Særligt udsatte boligområder.. 6 Antiradikalisering

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line 1. Godkendelse af dagsorden pk Udsendt via mail Godkendt. Alle Referat Godkendt.

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line 1. Godkendelse af dagsorden pk Udsendt via mail Godkendt. Alle Referat Godkendt. 1 LOKALPOLITIET 30. april 2012 Sagsbehandler: r Lokalstation Kalundborg lokalpolitilederen Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg. Telefon: 25107709 E-mail: r002@politi.dk REFERAT møde i Lokalrådet (brutto)for

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2016 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS

SAMARBEJDSPLAN 2016 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE SAMARBEJDSSPLAN Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Københavns Politi anno 4 2 Samarbejde

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. tirsdag den 9. april 2013 kl Faxe Kommune, Frederiksgade 9, Haslev

Referat af møde i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. tirsdag den 9. april 2013 kl Faxe Kommune, Frederiksgade 9, Haslev NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere