Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj Kl Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen"

Transkript

1 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj Kl Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde. Personalekonsulenten orienterede om sit arbejde i provstiet. 3 Evaluering af korsamarbejdet i Lemvig Provsti Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884) Evaluering af korsamarbejdet i Lemvig Provsti Der er nu udarbejdet en skriftlig evaluering af korsamarbejdet. Provstiudvalget drøfter korets fremtid på baggrund af evalueringen. (Vedhæftet) Provstiudvalget drøftede evalueringen og enedes om at indstille til budgetsamrådet, at korsamarbejdet fortsætter i 2 år mere dvs og Det blev nævnt, at der fra provstiets side måske skulle gøres mere for at gøre børnekoret mere kendt. Pt. lægges nyhedsbreve og billeder løbende ind på provstiets hjemmeside. Der blev spurgt ind til, hvordan status var på følgende: I forbindelse med at provstiudvalget i 2013 behandlede forslaget om etablering af korsamarbejde - og godkendte det, blev det præciseret, at provstiudvalget mente, at der i forbindelse med oprettelse af korleder stillingen skulle findes kompenserende besparelser i det eksisterende budget. Besparelserne skulle findes ved tilpasning af nogle af organiststillingerne. Svaret herpå lød, at der ikke er lavet nogen konkret udregning på det, men at der har været besparelser (reducerede stillinger), men ikke alle er målrettede børnekor. 4 Ang. menighedsrådsvalget og budget 2016 Sag: Menighedsrådsvalg 2016 (1171) Provstiudvalget vurderer, at der ikke kan gøres nok for at gøre opmærksom på menighedsrådsvalget. Ang. menighedsrådsvalget og budget 2016 Det drøftes, hvordan provstiudvalgets tilbud om fælles annoncering i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2016 gribes an. Valgavisen udarbejdet af Videbæk Bogtrykkeri Complot v. Henrik Krogh, Harboøre, som har designet provstiets logo, kontaktes vedr. opgaven ang. annoncering. Det er efter mødet aftalt med Henrik Krogh, at han deltager i næste provstiudvalgsmøde d til en indledende drøftelse i forbindelse med Referat, Side: 1

2 ved valget i 2012 kostede: kr. Annonceringen af de nye menighedsråd efter valget i Lokalavisen kostede: 7.812,50 kr. annonceringen ved menighedsrådsvalget i Annoncering v. menighedsrådsvalget i Provstiudvalget drøfter provstiets hjemmeside Sag: Lemvig provstis hjemmeside (878) Provstiudvalget synes hjemmesiden er OK. Dog er nogle filer meget længe om at åbne. - Det følges der op på. Provstiudvalget drøfter provstiets hjemmeside Er hjemmesiden dækkende for, hvad vi ønsker at oplyse? Ideer til nye tiltag på siden og konstruktiv kritik er meget velkommen. 6 Ansøgning om tilladelse til køb af Svirrebommen 2-4 Sag: Naboejendomme, Lemvig kirkehus (1164) - Lemvig Sogn Ansøgning om tilladelse til køb af Svirrebommen 2-4 Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger provstiudvalget om tilladelse til køb, renovering og nyindretning af Svirrebommen 2-4, Lemvig pr Menighedsrådet har tidligere fået godkendt en udvidelse m.v. af det nuværende kirkehus, Torvet 10. Med udvidelsen ønsker man at få 2 lokaler, hvor man kan undervise 2 konfirmandhold samtidig. Derudover er med i dette projekt, at lydforhold og ventilationsforhold bliver forbedret. Der har været afholdt licitation d , men projektet er stillet i bero, indtil forhandlingerne om et evt. køb er færdigforhandlet. Dog ønsker man fortsat at gennemføre den planlagte ventilation i 1. og 2. etage samt lydisolere loft i mødelokalet i 1. sal. Dette er medtaget i denne ansøgning. Provstiudvalget besluttede at give tilladelse til køb af ejendommen til den aftalte pris. Provstiudvalget besluttede samtidig at give tilladelse til, at indretningen af ejendommen sker i overensstemmelse med de tilsendte tegninger. Provstiudvalget har noteret sig, at renoveringen at 1. sal er udsat indtil videre og ikke medregnet i den samlede pris for køb og renovering. Det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt at menighedsrådet indsender et detailprojekt. Mht. finansieringen er provstiudvalget af den opfattelse, at projektet skal lånefinansieres. Provstiudvalget anbefaler, at der optages et 20 årigt lån. I den forbindelse henstilles til, at menighedsrådet, på grund af det lave renteniveau p.t., laver en beregning på et 20 årigt stiftsmiddellån og et 20 årigt lån i et realkreditinstitut. Provstiudvalget vil anbefale den billigste løsning af hensyn til provstiets økonomi. Menighedsrådet har fremsendt foreløbig købsaftale - aftalt til: kr. Referat, Side: 2

3 Herudover forventes ca kr. til advokatomkostninger m.v. Overslagsberegninger af renovering og nyindretning af stuetagen i Svirrebommen inkl. ventilation / loft m.v. i Torvet 10 og indkøb af løs inventar m.v. viser en samlet udgift på kr. Afholdte omkostinger til arkitekt m.v. til det godkendte projekt i Torvet 10: ca kr. - Der er herefter en besparelse på dette projekt på ca kr., som menighedsrådet foreslår skal indgå som finansiering af Svirrebommen 2-4. Det samlede kapitalbehov bliver således: kr. Menighedsrådet foreslår beløbet finansieret ved optagelse af stiftsmiddellån til hel eller delvis dækning af beløbet. Kan provstiet afse ligningsmidler til projektet i 2016, kan stitsmiddellånet nedbringes i forhold til dette. Menighedsrådet har vedlagt en oversigt over forventede driftsudgifter i 2016, hvis kapitalen skaffes udelukkende med et stiftsmiddellån. Denne oversigt viser en samlet omkostning på ,83 kr. for (Vedhæftet) Bilag til ansøgning om køb af Svirrebommen Tilladelse til anvendelse af driftsoverskud Sag: Bøvling kirkekasse (1036) - Bøvling Sogn Godkendt. Tilladelse til anvendelse af driftsoverskud Bøvling menighedsråd har de seneste mange år anvendt ca kr. årlig på udvendig kalkning af kirken, men ikke med et tilfredsstillende resultat. Menighedsrådet har derfor indhentet 3 tilbud på en mere grundig kalkning af kirken udvendig. Bøvling kirke er netop blevet kalket indvendig med et meget tilfredsstillende resultat. Dansk Kirkekalk har foretaget den indvendige kalkning. Dansk Kirkekalk er en af tilbudsgiverne på den udvendige kalkning, og menighedsrådet ønsker Referat, Side: 3

4 at benytte deres tilbud, som lyder på kr. incl. moms. Behandlingen som Dansk Kirkekalk udfører, skulle samtidig betyde, at man kan nøjes med at kalke hvert andet år, således at halvdelen kalkes det ene år og den anden halvdel det andet år. Bøvling menighedsråd ansøger provstiudvalget om at måtte bruge af de frie midler til dette formål. 8 Nyt skitseforslag vedr. graverfaciliteter ved Hove Kirke Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn Nyt skitseforslag vedr. graverfaciliteter ved Hove Kirke Hove-Hygum-Tørring menighedsråd fremsender nyt skitseforslag til graverfaciliteter ved Hove Kirke til provstiudvalgets godkendelse. Provstiudvalget besluttede at anbefale skitseprojektet godkendt i Stiftet, og anbefaler, at der bevilges Hove-Hygum-Tørring menighedsråd et 15 årigt stiftsmiddellån til finansiering af projektet. Provstiudvalget noterer sig, at dette projekt er med faciliteter til hele graverteamet i pastoratet bestående af 1 graver i Hove og 2 gravermedhjælpere på Hygum og Tørring kirkegårde. Projektet er rettet til i forhold til de bemærkninger, der blev fremsat på mødet d. 27. februar med provstiudvalget, stiftet samt stiftets konsulenter m.fl. Det vurderes, at det vil være uhensigtsmæssigt at ombygge det nuværende kapel. I projektet nedrives kapellet og erstattes af en ny graverbygning på samme placering som eksisterende bygning. Bygningens placering er hensigtsmæssig i forhold til nuværende materielgård og opslagsplads. Der opføres ny værkstedsbygning udenfor stendiget i tæt forbindelse med materielgård og oplagsplads. Eksisterende stendige bevares som det er. Arkitekten har udregnet en overslagspris på projektet: kr. incl. moms. Mht. finansiering har menighedsrådet i forbindelse med det første projekt oplyst, at man har ca kr. fra salg af Hygum Præstegård. Resten ønskes finansieret ved stiftsmiddellån. (Projekt vedhæftet) 9 Ansøgning om tillæg til kirkegårdvedtægt, Harboøre Godkendt. Referat, Side: 4

5 Sag: Harboøre kirkegård - kirkegårdsvedtægt (953) - Harboøre Sogn Ansøgning om tillæg til kirkegårdvedtægt, Harboøre Harboøre Menighedsråd anmoder Provstiudvalget om godkendelse af et tillæg til vedtægten for Harboøre Kirkegård, som omhandler følgende vedr. gravpladser i plæne: Når gravstedet er registreret efter første kistebegravelse eller urnenedsættelse, bliver der sendt en opkrævning på et engangsbeløb, som dækker renhold og græsslåning i hele fredningstiden - 25 år for kister og 10 år for urner. Begrundelse: Menighedsrådet ønsker at sikre dækning af udgiften til renhold og græsslåning i hele fredningstiden - også i tilfælde af at gravstedsejeren efter en årrække ikke måtte ønske at betale en årlig vedligeholdelsesaftale, idet udgiften i et sådant tilfælde ellers vil påhvile kirkegården. 10 Bovbjerg Badehotel spørgsmål om facader Sag: Bovbjerg Badehotel (885) - Ferring Sogn Bovbjerg Badehotel spørgsmål om facader Stiftet har fremsendt sag til provstiudvalgets udtalelse ang. ydermuren på Bovbjerg Badehotel. Provstiudvalget er enig med Den Kgl. Bygningsinspektør og Ferring Menighedsråd i, at der ikke gives tilladelse til dispensation fra lokalplanens 7.1. (Udtalelser fra Kgl. bygningsinspektørs samt menighedsrådet vedhæftes) Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse ang. udskiftning af facaden Ferring menighedsråds udtalelse vedr. Bovbjerg Badehotel 11 Udgifter i forbindelse med fusion af varmeværker Sag: Ansøgning om 5% midler (972) - Nørre Nissum Sogn Provsitudvalget besluttede at bevilge 5% midler til denne uforudsete udgift, og noterer sig samtidig, at det på mødet blev oplyst, at fusionen allerede fra 2016 vil medføre en væsentlig besparelse på varmeudgifterne i kirkens bygninger. Udgifter i forbindelse med fusion af varmeværker Nørre Nissum Kraftvarmeværk a.m.b.a. og Referat, Side: 5

6 Lemvig Varmeværk a.m.b.a. har besluttet at fusionere pr. 1. juli I forbindelse hermed skal forbrugerne betale et engangsbeløb - gældsudligning - svarende til kr./m2 + moms i henhold til bygningsareal opgjort efter BBR-registret. Indbetalingen skal ske inden d Nørre Nissum Menighedsråd skal betale for følgende 4 bygninger: Kirkehuset, graverbygningen, kirken og præsteboligen. Samlet udgift udgør ,63 kr. Nørre Nissum Menighedsråd ansøger provstiudvalget om 5% midler til betaling af denne uforudsete udgift, som ikke var kendt i forbindelse med budgetlægningen vedr (Ansøgning vedhæftet) Kvartalsrapport 2015, PUK Sag: PUK 2015 (1146) Godkendt. 1. Kvartalsrapport 2015, PUK PUK kvartalsrapport vedr. 1. kv til provstiudvalgets godkendelse. 13 Gudum kirke og kirkegård Sag: Syn 2015 (1175) Godkendt under forudsætning af, at der kan skabes økonomisk dækning for afholdelse af udgifterne. Gudum kirke og kirkegård Synsprotokol vedr. afholdt syn i Gudum: Kirke og kirkegård - til provstiudvalgets godkendelse. Referat, Side: 6

7 Orientering 14 Evalueringsrapport, Folkekirkens Skoletjeneste Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift (807) - Viborg Stift Evalueringsrapport, Folkekirkens Skoletjeneste Vi har modtaget evalueringsrapport vedr. Folkekirkens Skoletjeneste. Evalueringsrapporten er sendt ud til provstiudvalget med alm. post. 15 Forsikringsbidrag 2016 Sag: Budget 2016 (1151) Forsikringsbidrag 2016 Udmeldingen af folkekirkens forsikring vedr er kommet, og tallene er indarbejdet i den foreløbige driftsrammebevilling vedr Der er ikke de store ændringer fra 2015 til 2016.Udgiften for Lemvig Provsti samlet set udgør ca kr. mere i 2016 end i (Oversigt er sendt til PU på mail d ) 16 Referat fra mødet d. 9. april i Nørre Nissum kirke ang. ny altertavle Sag: Nørre Nissum kirke (908) - Nørre Nissum Sogn Referat fra mødet d. 9. april i Nørre Nissum kirke ang. ny altertavle 17 Nationalmuseets besigtigelse af det historiske inventar Trans Kirke Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn Nationalmuseets besigtigelse af det historiske inventar Trans Kirke Efter lynnedslaget i Trans Kirke, har Nationalmuseet inspiceret det historiske inventar, med henblik på udbedring af skaderne. I Nationalmuseets rapport anbefales det at lade prædikestolen gennemgå en større renovering/afdækning. Trans Kirke, lynskade, forsikring, licitation Arkitekten fremsender iflg. aftale med Referat, Side: 7

8 Orientering Forsikringsenheden brev til Kirkeministeriet ang. tilbud i forbindelse med arbejder efter lynnedslag i Trans kirke. 18 Ansøgning om udbetaling af 5% midler vedr. manglende pensionsindbetaling Sag: Harboøre ansøger om 5% midler (1081) - Harboøre Sogn Ansøgning om udbetaling af 5% midler vedr. manglende pensionsindbetaling Provstiudvalget besluttede på mødet d. 19. august 2014 at dække uforudsete udgifter i Harboøre Kirkekasse vedr. manglende pensionsindbetaling, såfremt der blev brug for det. Menighedsrådet har nu, efter aflæggelsen af årsregnskabet vedr. 2014, igen rettet henvendelse og bedt om at få beløbet udbetalt: ,52 kr. jf. bilag, som dokumenterer udbetalingen. Beløbet er herefter udbetalt til Harboøre Kirkekasse. 19 Ang. skadesanmeldelsen i forbindelse med angreb af Egens Borebille Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn Ang. skadesanmeldelsen i forbindelse med angreb af Egens Borebille Arkitekten anmoder forsikringsenheden om tilladelse til at undlade at indhente min. to bud. FE - Anmodning om yderligere oplysninger - Fjaltring Kirke, Egens Borebille, forsikring Arkitekten fremsender iflg. aftale med Forsikringsenheden brev til Kirkeministeriet ang. dispensation fra reglen om udbud på forsikrings arbejder, der muligvis overstiger kr. Arbejderne vedrører angreb af Egens Borebille i Fjaltring Kirke. 20 Indbydelse til møde d Sag: Møde om kirkegårdene i Lemvig Provsti Referat, Side: 8

9 Orientering d. 19. maj 2015 (1166) Niels Stidsen og Grete Dahl tilmeldte sig mødet. Afbud fra Carlo Hald og Jens Bjerg Olesen. Indbydelse til møde d Tirsdag d. 19. maj kl afholdes møde om kirkegårdene for gravere, kirkeværger og kontaktpersoner. Mødet er en opfølgning på debataftenen d. 22. januar for formænd, kontaktpersoner og kirkeværger. (Indbydelse vedhæftet) 21 Vejledende Lønblad pr Sag: Vejledende lønblad (831) - Viborg Stift Vejledende Lønblad pr Til provstiudvalgets orientering. 22 Eventuelt Provsten orienterede om: Status for konfirmationsforberedelsen i provstiet. Konference d om Kirken på landet. Niels Stidsen foreslog, at layoutet på turistbrochuren vedr. sommerens gudstjenester og koncerter på et tidspunkt tages op til revision. (Der er noteret, at sagen drøftes til efteråret) Niels Stidsen vil gerne vide, hvor stor den årlige udgift til Landsforeningen af Menighedsråd er samlet set for hele provstiet. (Det undersøges ved henvendelse til provstiets regnskabsførere) Provstiudvalgets studietur 2015 bliver torsdag d. 17. september kl Studietursudvalg 2015: Niels Stidsen og Grete Dahl. Referatet godkendt: Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 16. juni 2015 kl Referat, Side: 9

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere